Anda di halaman 1dari 10

WAJ 3106 Hubungan Etnik

Ahli Kumpulan: Cynthia Jacquelyn Nanang Ikhwan Hakim Pawira Daniel Dumit David

Soalan
Bincangkan 5 nilai sejagat yang dikongsi bersama oleh agama/ajaran yang anda anuti dalam menyatupadukan masyarakat berbilang kaum di negara ini dalam bentuk grafik.

Definisi Nilai Sejagat


Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, nilai bermaksud sifat ketinggian (pemikiran, agama, kemasyarakatan dan lain-lain). Sejagat pula bermaksud seluruh dunia, sedunia, antarabangsa atau manusia. Kesimpulannya, nilai sejagat bermaksud perlakuan yang baik yang mempunyai sifat ketinggian (mulia) yang dilakukan oleh sekumpulan orang/manusia.

NILAI SEJAGAT
1. 2. 3.
4.

SALING HORMAT-MENGHORMATI SALING TOLONG-MENOLONG PERSAUDARAAN ZIARAH-MENZIARAHI KEADILAN

5.

AGAMA ISLAM
Hendaklah kamu bantu membantu kepada kebaikan dan ketakwaan dan jangan kamu sekalikali bantu membantu ke arah melakukan dosa dan permusuhan antara satu sama lain. Surah Al-Maidah: Ayat 2

S A L I N G H O R A M T M E N G H O R M A T I

AGAMA KRISTIAN
Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12:10

Dan jangan kamu memanggil dengan panggilan yang buruk antara sesama kamu yang seagama seIslamnya, seperti panggilan ya fasiq, ya kafir, Firaun, Haman atau sebagainya. Surah Al-Hujrat: Ayat 11

Hormatilah semua orang, kasihilah saudarasaudaramu, takutlah akan Tuhanmu, hormatilah pemerintah!
1 Petrus 2:17

AGAMA ISLAM
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah At-Taubah : Ayat 71

S A L I N G T O L O N G M E N O L O N G

AGAMA KRISTIAN
Berilah, dan kamu akan diberi: suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah ke luar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Lukas 6:38

Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab pengorbanan yang demikianlah yang diperkenan oleh Tuhanmu. Ibrani 13:16

AGAMA ISLAM
Ciri-ciri mukmin yang sejati ialah menghormati tetangganya, menyambungkan tali persaudaraan dan memiliki perhatinan terhadap penderitaan yang dirasakan oleh saudaranya di sekitarnya. Hadis Riwayat Al-Bukhari
p e r s a u d a r a a n

AGAMA KRISTIAN
Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12:10

Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. mereka Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.
Surah Al-Imran: Ayat 105

Hendaklah kalian tetap mengasihi satu sama lain sebagai orang-orang yang bersaudara. Ibrani 13:1

AGAMA ISLAM
Sesungguhnya manusia yang paling utama di sisi Allah ialah sesiapa yang memulakan salam. Riwayat Abu Daud
z i a r a h m e n z i a r a h i

AGAMA KRISTIAN

Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama, dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia saling menguatkan Ibrani 10:25

Barangsiapa yang beriman kepada Allah s.w.t. dan Hari Akhirat ,maka hendaklah ia memuliakan tetamunya. Hadis Rasulullah S.A.W

AGAMA ISLAM
k e a d i l a n

AGAMA KRISTIAN

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. Surah An-Nahl: Ayat 90

Ia bertindak dengan adil dan setia dalam segalagalanya. Yesaya 11:5

SEKIAN,
TERIMA KASIH.