Anda di halaman 1dari 7

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

BINA INSAN GURU ( BIG ) Fasa V (Character Building forTeachers )


WAJ 3114 3 Kredit ( Kredit Terkumpul ) 10 Jam Bahasa Melayu Tiada Lima 1. Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis masalah dan situasi komplek untuk membuat keputusan yang jitu dan menyelesaikan masalah serta berupaya berfikir secara reflektif untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan 2. Menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan kepada komuniti. 3. Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kepelbagaian budaya. 4. Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian, nilai, etika dan akhlak keguruan. 5. Merancang, melaksana, memimpin program, berkerjasama dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan. 6. Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental, emosi, rohani dan sosial.

Sinopsis

Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan penandarasan. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan, mandat, Akta 550 (1986), Surat Pekeliling Ikhtisas, Pekeliling Perkhidmatan, fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG. Lawatan benchmarking. Ciri-ciri kepimpinan, pengurusan sekolah, iklim sekolah infrastruktur sekolah serta Infostruktur kurikulum di sekolah.

This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking . Students are exposed to teachers and law mandate, Act 550 (1996), profesional circulars, service circulars, state education department functions and sectors and 1

functions of the role of education district officers, benchmark leadership characteristics, school organisation, school climate, infrastructure and school curriculum infostructure. .

Tajuk 1. Bengkel Tema Bengkel; Pengurusan Pendidikan Guru dan Perundangan Mandat Akta 550 ( 1996 ) Surat Pekeliling Ikhtisas Pekeliling Perkhidmatan Fungsi JPN dan sektor-sektor Fungsi dan peranan PPD / Zon / Bahagian dan PKG

Kandungan Menghadiri bengkel berkaitan tema-tema berikut dan menyediakan satu catatan reflektif mengenainya. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan.

Jam 3

Berjiwa merdeka dan perkasa Membina kemahiran mengurus perubahan diri, organisasi dan persekitaran pendidikan

Kerohanian dan akhlak keguruan Mengenali dan menilai potensi diri insan guru Potensi diri Personaliti kerjaya Citra diri insan guru Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan.

Berilmu, beramal dan berbakti Menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti

Berakauntabaliti dan amanah Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru.

Kreatif dan inovatif Membuat refleksi secara kritikal keatas bentuk peraturan, dan fungsi-fungsi JPN, PPD dalam pengurusan pendidikan. 2

2.

Lawatan Benchmarking

Lawatan ke Sekolah Cemerlang / sekolah harapan Negara / Sekolah Inovasi Ciri-ciri kepimpinan Jenis kepimpinan Pengurusan Sistematik Misi sekolah Visi sekolah

Merancang dan mengadakan lawatan benchmarking dan menyediakan satu catatan reflektif mengenainya. Perlu mengambil kira domain kandungan kurikulum kursus di bawah sepanjang pelaksanaan.

Berjiwa merdeka dan perkasa Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan. Membina kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah

Kerohanian dan akhlak keguruan Mengenali dan menilai potensi diri insan guru Potensi diri Personaliti kerjaya Citra diri insan guru

iklim sekolah / Budaya Sekolah Infrastruktur / Infostruktur kurikulum Makmal:bahasa, sains,biologi,fizik Pusat sumber Pembelajaran kendiri Bilik-bilik khas matapelajaran Kios Pembelajaran

Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan.

Berilmu, beramal dan berbakti Menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti Mengamalkan semangat kerja berpasukan, kerjasama dan bertanggungjawab.

Berakauntabaliti dan amanah Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru. Jumlah 10

LAPORAN PROGRAM BINA INSAN GURU (BIG) FASA 5 PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) SEMESTER 5 AMBILAN JANUARI 2011

Nama Opsyen No. Kad Pengenalan No. Matrik Tarikh BIG Tempat : : : : :

PENGENALAN Program Bina Insan Guru (BIG) mula dilaksanakan pada tahun 2001 untuk memenuhi keperluan Latihan Perguruan Pra Perkhidmatan. Sukatan pelajaran yang disediakan ini menekan kepada unsur-unsur hidup bermoral dan beragama sebagai focus utama dalam proses pembinaan insane guru yang berpaksikan kepada Bangsa. prinsip Rukun Negara. Pembinaan insane guru adalah asas pembentukan masyarakat dan menjadi kerangka kepada pembentukan Negara

Seperti yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan dalam Model Konseptual Pendidikan Guru, elemen-elemen intelek, jasmani, rohani dan emosi diberikan penekanan dalam proses pembentukan insane guru yang menyeluruh dan seimbang. Atas kesedaran bahawa profesion perguruan adalah mulia dan insan guru adalah pembina generasi cemerlang, pembentuk jati diri dan menjadi role model kepada masyarakat, justeru guru harus mampu menyesuaikan diri dalam semua keadaan dan mampu menangani cabaran era globalisasi.

Berdasarkan kepada rasional di atas, maka semua pelajar praperkhidmatan wajib mengikuti Program Bina Insan Guru sebagai satu syarat bagi melayakkan mereka ditauliahkan dengan Diploma Perguruan Malaysia.

Program ini mengandungi 3 tema utama:1. Konsep dan ciri-ciri dalam Pembinaan Insan Guru. 2. Pembangunan Insan guru 3. Peranan dan tanggungjawab Insan Guru. Ketiga-tiga tema utama ini direalisasikan melalui satu pakej perkhemahan empat hari 3 malam MATLAMAT Program ini merupakan satu usaha pencetus, pembinaan insan guru yang berahlak mulia, bersemangat juang tinggi, mempunyai ketahanan fizikal dan mental, bermanfaat kepada diri, keluarga, masyarakat serta Negara selaras dengan nilai-nilai keguruan. OBJEKTIF Melalui Program Bina Insan Guru ini pelajar dapat:1. Menunjukkan ciri-ciri insan yang berakhlak mulia dan patuh pada ajaran agama. 2. Meningkatkan semangat berpasukan dan mengamalkan hidup

bersepakat, bekerjasama dan bertanggungjawab kepada pasukan. 3. Meningkatkan ketahanan fizikal dan mental. 4. Meningkatkan dan menguasai kemahiran interpersonal dan

intrapersonal serta perpaduan masyarakat. 5. Meningkatkan kemahiran mengurus diri, kumpulan dan masa dengan berkesan.

6. Meningkatkan pengembangan potensi diri sebagai insane berakhlak mulia melalui amalan refleksi dan penilaian kendiri dalam semua aspek kehidupan seharian.

STRATEGI PERLAKSANAAN

( ceritakan cara-cara pelaksanaan )

REFLEKSI INDIVIDU ( 4 hingga 5 m/s Sebelum, semasa dan selepas BIG) 1. Bengkel Tema Bengkel; Pengurusan Pendidikan o o o o o o Guru dan Perundangan Mandat Akta 550 ( 1996 ) Surat Pekeliling Ikhtisas Pekeliling Perkhidmatan Fungsi JPN dan sektor-sektor Fungsi dan peranan PPD / Zon / Bahagian dan PKG 3. Lawatan Benchmarking

Lawatan ke Sekolah Cemerlang / sekolah harapan Negara / Sekolah Inovasi Ciri-ciri kepimpinan Jenis kepimpinan Pengurusan Sistematik Misi sekolah Visi sekolah iklim sekolah / Budaya Sekolah Infrastruktur / Infostruktur kurikulum Makmal:bahasa, sains,biologi,fizik Pusat sumber Pembelajaran kendiri Bilik-bilik khas matapelajaran

Kios Pembelajaran

LAMPIRAN ( gambar berkaitan 3 hingga 4 m/s) 6

PENUTUP

Disediakan oleh

Disemak oleh

Nama

Pelajar PISMP Semester 5 Ambilan Januari 2011