Anda di halaman 1dari 6

MINGGU/ TEMA/ TAJUK MINGGU 1 Isnin 15/4/2013 Tema : Sentiasa Berhemah Kita Selamat Tajuk : Teknik Menyelamat kan

Diri Semasa Kebakaran

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat : 1) membuat hipotesis dengan betul tiga daripada tips-tips keselamatan yang ditunjukkan. 2) berbual mengenai sesuatu perkara dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai 3) dapat membina sebahagian karangan yang lengkap berdasarkan rangka karangan yang diberikan.

HASIL PEMBELAJARAN 3.1 : Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk.

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 (ii) : Menyampaikan isi penting sesuatu topik secara tersusun dengan bahasa yang mudah Aras 1 (i) : Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

SISTEM BAHASA /PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa i) tatabahasa : sistem ejaan ii) Kosa Kata : kebakaran, keselamatan, bekerjasama dan semangat Pengisian Kurikulum i) Ilmu : Pendidikan Moral, Kemahiran Hidup, Sains ii) Nilai murni : Berhati-hati, berhemah, bekerjasama dan semangat bermasyarakat Kemahiran Bernilai Tambah i) Teori Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, Verbal linguistik, Kinestetik dan naturalis ii) Kemahiran berfikir : Menyusun atur, mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dan menjana idea iii) Belajar Cara Belajar : Penilaian secara berkumpulan iv) Pembelajaran Kontekstual : Mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman sedia ada v) Kajian Masa Depan : Membuat ramalan

MINGGU/ TEMA/ TAJUK MINGGU 1 Selasa 16/04/2013 Tema : Sentiasa Berhemah Kita Selamat Tajuk : Awas, banjir.

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat : i) Bercerita secara spontan tentang mesej dan fakta yang terdapat di dalam kad imbasan. ii) menjawab soalan teka silang kata berdasarkan petikan teks "banjir". iii) membina ayat majmuk menggunakan kata hubung

SISTEM BAHASA /PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa i) tatabahasa : sistem ejaan ii) Kosa Kata : Dokumen, tips Pengisian Kurikulum

1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk.

Aras 1 iii. Menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan.

Aras 1 i. Menulis perkataan dan pelbagaijenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

iii) Ilmu : Pendidikan Moral, Kemahiran Hidup, Sains iv) Nilai murni : Berhati-hati, berhemah, bekerjasama dan semangat bermasyarakat Kemahiran Bernilai Tambah vi) Teori Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, Verbal linguistik, Kinestetik dan naturalis vii) Kemahiran berfikir: Menyusun atur, mengenal pasti idea utama dan idea sokongan dan menjana idea viii) Belajar Cara Belajar: Penilaian secara berkumpulan ix) Pembelajaran Kontekstual: Mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman sedia ada x) Kajian Masa Depan :Membuat ramalan

MINGGU/ TEMA/ TAJUK MINGGU 1 Rabu Tema : Sentiasa Berhemah Kita Selamat Tajuk : Awas, Tanah runtuh

OBJEKTIF

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran,muridmurid dapat : Pada akhir pelajaran murid dapat : i) Bercerita secara spontan tentang mesej dan fakta yang terdapat di dalam kad imbasan . ii) mencatat tips-tips keselamatan menghadapi tanah runtuh di dalam pengurusan grafik iii) membina ayat majmuk menggunakan kata hubung

SISTEM BAHASA /PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa i) tatabahasa : sistem ejaan ii) Kosa Kata : kebakaran, keselamatan, bekerjasama dan semangat Pengisian Kurikulum v) Ilmu : Pendidikan Moral, Kemahiran Hidup, Sains vi) Nilai murni : Berhati-hati, berhemah, bekerjasama dan semangat bermasyarakat

1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk.

Aras 1 iii. Menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan.

Aras 1 i. Menulis perkataan dan pelbagaijenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

MINGGU/ TEMA/ TAJUK MINGGU 1 Khamis 18/04/2013 Tema :

OBJEKTIF Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat : 1. membaca petikan Pembakara n Terbuka Membawa Petaka yang disediakan oleh guru. mengemuka kan maklumat yang diperoleh daripada petikan Pembakara n Terbuka Membawa Petaka dengan jelas dan tepat. Mengeluark an kata terbitan dengan betul.

HASIL PEMBELAJARAN

HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 (i) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks.

SISTEM BAHASA /PENGISIAN KURIKULUM Sistem Tatabahasa terbitan. Pengisian Kurikulum: : Bahasa: Kata

Sentiasa Berhemah Kita Selamat Tajuk : Pembakaran Terbuka Membawa Petaka

6.3 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

2.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.

Ilmu Aras 3 (ii) Membentangkan maklumat yang diperoleh dengan ayat yang jelas.

Kajian dan

Tempatan Pendidikan Sivik Nilai :

keberanian, berusaha,

keyakinan, alam sekitar. Kemahiran Tambah: Belajar (BCB) : bertutur, dan menulis

kerjasama dan hargai Bernilai

3.

Cara

Belajar

Mendengar, membaca

Kemahiran Berfikir (KB) : Menjana idea, mengenal pasti isi dan mengkategori. Kecerdasan Pembagai (KP): Kajian Linguistik Masa dan Depan intrapersonal. (KMD) : Meramal