Anda di halaman 1dari 1

Bahan 2 tgfu TEACHING GAMES FOR UNDERSTANDINGPENDAHULUAN Pendidikan Jasmani adalah pendekatan yang digunakan bagi murid-murid dalammengamalkan

gaya hidup aktif dan sihat. Ianya juga penting dalam menggembangkankebolehan murid-murid dalam aspek psikomotor, kognitif dan afektif. Murid-murid yangmengamalkan gaya hidup yang sihat dapat membantu dalam membangunkan danmeningkatkan kecergasan murid melalui aktiviti fizikal. Ianya juga dapat membantumurid dalam kemahiran pergerakan asas, pergerakan kreatif dan kemahiran dalamsukan. Pendedahan ini dapat diguna pakai dalam kehidupan harian. Teaching GameFor Understanding (TGFU) adalah salah satu model yang digunakan dalam pendidikan jasmani bagi membantu murid membentuk motivasi diri dan meningkatkan kecergasanfizikal dan mental. PENGENALAN Teaching Game for Understanding ini dipelopori olehBunker and Thorpe pada sekitar tahun 1970-an dan awal tahun 1980. Terdapat beberapa orang ahli PendidikanJasmani telah membuat pengembangan dalam TGFU seperti The Tactical Game Model dan Game Sense . Bunker and Thorpe berpendapat jika lebih banyakpengajaran permain lebih banyak pengembangan teknikal dihasilkan.James Torpe,iaitu seorang atlet Amerika Syarikat.Model ini menghujahkan bahawa teknik pengajaran dalam pendidikn jasmani untukmengajar atau melatih seseorang individu dalam teknik dan kemahiran permainantidak menyumbang kepada kejayaan, menambah pengetahuan mahupunmeningkatkan kemahiran. Model ini bertujuan untuk membaiki model kurikulum bagipengajaran dan pembelajaran pendidikan jasmani sedia ada. Model ini membuatkanpermainan yang dilaksanakan lebih seronok mengikut tahap kanak-kanak

Beri Nilai