Anda di halaman 1dari 14

INSPIRASI LATIH TUBI

MODEL 1

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

Kertas 1

Satu jam tiga puluh minit

Arahan:

1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.


2. Jawab semua soalan.
3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap
soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas
jawapan objektif yang disediakan.
4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan anda. Jika anda hendak menukar
sesuatu jawapan padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan
hitamkan pilihan anda yang baru.
INSPIRASI LATIH TUBI

1 Antara berikut yang manakah 4 Antara berikut, pilih padanan


fungsi mesin pemampat yang betul.
udara? Bahan Pelarut
kemasan
A menyedut kotoran yang A Lekar Spirit metil
kering B Syelek Turpentin
B menyedut kotoran yang C Cat licau Thinner
basah D Tona kayu Thinner
C menyedut kotoran yang
kering dan basah 5
D menyembur dengan Jenis Kos Jumlah (RM)
menggunakan tekanan Kos bahan 2000.00
udara tinggi Kos Upah 900.00
Kos Overhed 300.00
2 Antara aktiviti berikut yang
manakah perlu dilakukan Jadual di atas menunjukkan
untuk proses pengumpulan kos pengeluaran bagi 100
maklumat dan data sebelum buah kerusi kayu. Kirakan kos
sesuatu produk dibina? pengeluaran bagi sebuah
kerusi kayu.
I Seminar
II Soal selidik A RM 30
III Pemerhatian B RM 32
IV Melayari internet C RM 34
D RM 35
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV 6 Antara berikut, yang manakah
D II, III dan IV faktor reka bentuk?
3 Antara berikut alatan tangan I fungsi
manakah digunakan dalam II keuntungan
proses memotong? III rupa bentuk
IV keselamatan
I Pahat
II Pengikis A I, II dan III
III Kikir parut B I, II dan IV
IV Gergaji lengkung halus C I, III dan IV
D II, III dan IV
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

UNIT KURIKULUM KHB PK, JPN PERAK 1


INSPIRASI LATIH TUBI

7 Antara berikut, yang manakah 9 Antara berikut yang manakah


definisi reka bentuk? paku panel?

A Susunan bahan yang A


dirancang untuk
menghasilkan sesuatu
produk. B
B Perubahan teknologi
yang dilakukan untuk
memberi kemudakan C
kepada manusia.
C Pengajian dan
pengetahuan manusia D
dalam usaha manusia
mencipta pelbagai jenis
alat.
D Keupayaan manusia
untuk mencipta produk 10 Antara berikut yang manakah
bagi memenuhi cara memaku yang betul?
keperluan dan
kehendak manusia. A B

8 Antara berikut yang manakah


kelebihan kayu?

A mempunyai kekuatan C D
yang sekata
B mempunyai ira kayu
yang menarik
C ringan, kuat dan mudah
dikerjakan 11 Antara berikut yang manakah
D mempunyai permukaan cara mencabut paku dengan
yang lebar dan sekata menggunakan tukul kuku
kambing yang betul?

A B

C D

UNIT KURIKULUM KHB PK, JPN PERAK 2


INSPIRASI LATIH TUBI

12 14
• 0.218 sen bagi 200 unit
pertama
• 0.258 sen bagi 800 unit
berikutnya
• 0.278 sen bagi setiap
RAJAH 1 unit tambahan

Rajah 1 menunjukkan mesin


gergaji jig. Bahan manakah Pernyataan di atas
yang boleh dipotong dengan menunjukkan kadar tarif
menggunakan mesin tersebut? bayaran bil elektrik. Berapakah
jumlah yang perlu dibayar oleh
I logam pengguna bagi bulan
II jubin seramik Februari?
III kulit
IV PVC
Februari 08342.7
A I, II dan III
B I, II dan IV Januari 07331.6
C I, III dan IV
D II, III dan IV A RM 220.39
B RM 253.05
C RM 260.38
13 D RM 281.05

15
P

Q S
Bahagian manakah yang
menunjukkan gegelung angker? R

A P RAJAH 2
B Q
C R Berdasarkan lukisan skematik
D S litar pengelip dalam rajah 2,
komponen manakah yang
boleh dipasang tanpa
mengikut kekutuban.

A P
B Q
C R
D S

UNIT KURIKULUM KHB PK, JPN PERAK 3


INSPIRASI LATIH TUBI

16 Antara berikut yang manakah 18 Rajah 4 menunjukkan alat


merupakan komponen aktif? pemateri elektrik.
I II

III IV X
RAJAH 4

Bahagian yang bertanda X


A I dan II ialah
B I dan IV
C II dan III A bit
D III dan IV B kabel
C pemegang
17 Rajah 3 menunjukkan satu D elemen pemanas
komponen elektronik.
19 Rajah 5 menunjukkan simbol
transistor.
Y

RAJAH 3 X
Apakah kegunaan kemponen
itu? Z

A Membuka dan menutup RAJAH 5


litar
B Mengawal rintangan Antara berikut, kaki X, Y dan Z
dalam litar yang manakah dilabelkan
C Meninggikan arus, dengan betul
voltan dan kuasa
D Menyimpan dan X Y Z
membuang cas elektrik A Pemancar Tapak Pemungut
B Tapak Peman-car Pemungut
C Tapak Pemungut Pemancar
D Pemungut Tapak Pemancar

UNIT KURIKULUM KHB PK, JPN PERAK 4


INSPIRASI LATIH TUBI

20 Rajah 6 menunjukkan A I, II dan III


penyambungan paip poli. B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
X
22

RAJAH 6
Q
Apakah nama bahagian yang
bertanda X?
R
A Sleeve
B Glu PVC S
C Pita PTFE
D Gelang getah

21 Rajah 7 menunjukkan situasi RAJAH 8


yang berlaku pada tangki
simbah. Rajah 8 menunjukkan pelan
dan pandangan objek sebuah
objek. Antara berikut yang
manakah garisan penengah?

A P
B Q
C R
D S

RAJAH 7
Mengapakah air mengalir
keluar melalui paip limpah?

I Pelampung bocor
II injap bebola rosak
III bekalan air bertekanan
tinggi
IV skru pelaras injap
bebola tidak dilaraskan
dengan betul

UNIT KURIKULUM KHB PK, JPN PERAK 5


INSPIRASI LATIH TUBI

23 Rajah 9 menunjukkan lukisan 25 Antara berikut yang manakah


isometrik sebuah bongkah. merupakan jahitan insang
pari?

A B
X
RAJAH 9

Antara berikut, yang manakah C D


menunjukkan pandangan dari
arah X bongkah itu?

A B
26 Antara berikut yang manakah
pisau pemotong sayur?

C D A B

C D

24

o Suasana ruang ceria


A B o Ruang kecil kelihatan besar
C o Siling yang rendah
D
kelihatan tinggi

RAJAH 10 27 Antara warna berikut yang


manakah merujuk kepada
Dalam rajah 10 bahagian pernyataan di atas?
manakah digunakan untuk
melaras mata Jahitan dari A Jingga
halus ke kasar atau dari kasar B Biru tua
ke halus? C Hijau tua
D Ungu muda

UNIT KURIKULUM KHB PK, JPN PERAK 6


INSPIRASI LATIH TUBI

28 Antara berikut yang manakah 30 Antara berikut pasangan


penutup lantai? manakah yang benar?

A Vinil Alatan Kegunaan


B Mozek A Mengeluarkan
C Parquet pokok lama
D Terrazo dari dalam
pasu
29 Apakah tujuan melakukan
langkah seperti yang B Merumput
ditunjukkan dalam rajah 11? tanaan hiasan
dalam pasu

Batu atau C Memangkas


pecahan akar tanaman
pasu yang tidak
diperlukan
RAJAH 11 D Menggembur
medium
A Mengelakkan air keluar memasu
dari bawah pasu
B Mengelakkan akar
pokok keluar dari
bawah pasu 31 Apakah tujuan utama
C Mengurangkan kuantiti penubuhan koperasi?
medium semaian di
dalam pasu A Memaksimumkan
D Mengelakkan medium keuntungan
keluar semasa siraman B Menjaga kepentingan
dilakukan ahli
C Mendapatkan modal
yang besar
D Meningkatkan pilihan
pengguna

32 Apakah kaedah pembayaran


yang memerlukan pengguna
membayar sebelum mengguna
sesuatu barang?

A Kad pintar
B Kad prabayar
C Pembayaran elektronik
D Kad kredit

UNIT KURIKULUM KHB PK, JPN PERAK 7


INSPIRASI LATIH TUBI

33 Antara berikut, manakah ciri


perniagaan akan datang? 36 Kos angkutan tidak termasuk
dalam harga barang.
A Menjimatkan kos
B Mengurangkan jumlah Syarat bayaran di atas
pekerja merujuk kepada
C Cara pembayaran lebih
mudah A Angkutan dibayar
D Memudahkan B Angkutan hadapan
penyimpanan stok C Percuma ke dalam
kapal
34 D Percuma ke dalam
Syarikat Indah memasarkan gerabak
barang keluaran mereka ke
Thailand 19. 37 Maklumat yang terdapat pada
resit adalah
Apakah jenis perniagaan yang 20.
dijalankan di atas? I Tandatangan penerima
II Nama pembayar
A Jualan pukal III Kuantiti dan harga
B Import barang
C Eksport IV Nombor pesanan
D Entrepot
A I dan II
35 B II dan III
Bayaran mestilah dibuat C III dan IV
dalam tempoh dua atau tiga D I dan IV
hari selepas barang diterima.
38 Antara berikut, yang manakah
Apakah syarat pembayaran terlibat dalam bidang
yang dimaksudkan dalam perkhidmatan?
pernyataan di atas?
A Doktor gigi
A Bayaran bersih B Penanam sayur
B Bayaran segera C Pembuat kereta
C Tunai waktu pesanan D Pengilang kasut
D Bayaran waktu diterima
39 Apakah ganjaran untuk
usahawan dalam bidang
perniagaan?

A Sewa
B Upah
C Faedah
D Keuntungan

UNIT KURIKULUM KHB PK, JPN PERAK 8


INSPIRASI LATIH TUBI

40 Apakah kepentingan pekerja 43 Apakah borang


dalam proses pengeluaran? yangdigunakan untuk
mendapatkan kelulusan nama
A membeli bahan mentah perniagaan?
dan membayar gaji
B menggabungkan faktor- A Borang A
faktor pengeluaran. B Borang D
C membina kilang, rumah C Borang PNA 42
dan pelbagai D Borang Permohonan
infrastruktur Lesen
D memproses bahan
mentah dan
mengendalikan mesin 44 Apakah langkah ketiga dalam
penubuhan perniagaan?
41
Pengguna perlu tahu hak A Mendaftar perniagaan
mereka supaya dapat bertindak B Memohon lesen
secara rasional perniagaan
C Merancang perniagaan
Berdasarkan pernyataan di D Mendapatkan modal
atas, apakah hak pengguna
yang dinyatakan? 45 Apakah perbezaan utama
antara aktiviti pemasaran
A Hak mendapatkan dengan aktiviti jualan?
keperluan asas
B Hak membuat pilihan A Bertujuan mendapat
C Hak mendapat keuntungan
pendidikan B Melibatkan peniaga dan
kepenggunaan pembeli
D Hak mendapat gantirugi C Melibatkan barangan
dan perkhidmatan
42 Dari manakah peniaga boleh D Mementingkan
mendapatkan barang secara kepuasan pengguna
pukal?
46 Antara berikut, manakah faktor
A Pengeluar pemilihan promosi untuk
B Pesaing pemasaran sesuatu produk?
C Peruncit
D Pemborong A Saiz produk
B Kualiti produk
C Jenis produk
D Harga produk

UNIT KURIKULUM KHB PK, JPN PERAK 9


INSPIRASI LATIH TUBI

47 Antara yang berikut, yang 49 Apakah peranan gudang


manakah bantuan dalam bon?
perniagaan?
A Menyimpan bahan
I Insurans mentah dan barang siap
II Perkilangan B Menyimpan barang-
III Komunikasi barang import yang
IV Pergudangan belum dibayar cukai
C Menyimpan barang-
A I, II dan III barang yang dibeli
B I, II dan IV secara pukal daripada
C I, III dan IV pengilang
D II, III dan IV D Menyimpan barang-
barang yang dibeli
48 Jadual 1 menerangkan tentang daripada pemborong
ciri-ciri sebuah bank di atau pembekal
Malaysia.
50 Antara berikut, apakah aktiviti
yang dilakukan di dalam
• Bank ini dimiliki oleh gudang ?
kerajaan I menggred
• Bertanggungjawab II mengagih
mengeluarkan III menimbang
matawang Negara IV menjenama
• Pelanggannya adalah
kerajaan dan bank-bank A I, II dan III
lain B I, II dan IV
C I,III dan IV
Jadual 1 D II, III dan IV

Apakah bank tersebut?


51 Proses merekodkan urusniaga
A Bank Pusat yang bersistem dikenali
B Bank Koperasi sebagai
C Bank Saudagar
D Bank Perdagangan A lejar
B jurnal
C simpan kira
D catatan beregu

UNIT KURIKULUM KHB PK, JPN PERAK 10


INSPIRASI LATIH TUBI

52 Antara berikut, manakah 54 Susun mengikut urutan bagi


prinsip catatan bergu ? proses merekodkan urusniaga
dalam simpan kira.
I Kedua-dua urusniaga I Merekodkan urusniaga
mesti dikreditkan II Menganalisa jenis
II Satu catatan didebitkan urusniaga
dan satu catatan lagi III Menyimpan rekod di
dikreditkan tempat yang selamat
III Jumlah dan tarikh IV Memperolehi maklumat
urusniaga dalam kedua- dari invois, bil tunai dan
dua akaun mesti sama lain-lain
IV Suatu urusniaga
direkodkan sekali pada A I, II, III dan IV
akaun yang berlainan B II, III, IV dan I
pada masa yang C III, I, II dan IV
sama D IV, I, II dan III

A I dan II
B I dan IV 55 Antara berikut, manakah
C II dan III bukan merupakan jenis-jenis
D III dan IV akaun?

A Belian
53 B Belanja
Suatu nilai yang boleh C Liabiliti
berubah bentuk dan boleh D Modal
ditukarkan kepada wang tunai
dalam tempoh yang singkat
56 Antara berikut, manakah
butiran dalam liabiliti semasa?
Jadual diatas menerangkan
tentang … A Stok akhir
B pemiutang
A aset semasa C penghutang
B liabiliti semasa D pinjaman jangka
C aset bukan semasa panjang
D liabiliti bukan semasa

57 Antara berikut, yang manakah


ekuiti pemilik?

A Modal
B Perabot
C Kenderaan
D Stok awal

UNIT KURIKULUM KHB PK, JPN PERAK 11


INSPIRASI LATIH TUBI

58 Antara yang berikut, manakah


tujuan menyimpan rekod
urusniaga ?

I Mengetahui prestasi
perniagaan
II Mengetahui ketepatan
catatan bergu
III Menunjukkan sesuatu
urusniaga telah berlaku
IV Mengetahui jumlah aset
yang dimiliki dan jumlah
liabiliti yang ditanggung
oleh perniagaan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

59 Antara berikut persamaan


akaun manakah yang benar ?

A Aset = Modal - Ekuiti


Pemilik
B Aset = Modal + Ekuiti
Pemilik
C Aset = Ekuiti Pemilik -
Liabiliti
D Aset = Ekuiti Pemilik +
Liabiliti

60 Apakah kementerian atau


agensi yang bertanggungjawab
memainkan peranan di atas?

A Kementerian Kesihatan
B Kementerian Sains,
Teknologi dan Alam
sekitar.
C Kementerian
Perdagangan Dalam
Negeri dan Hal Ehwal
Pengguna.
D Institut Piawaian dan
Penyelidikan Malaysia.

UNIT KURIKULUM KHB PK, JPN PERAK 12


SKEMA JAWAPAN MODEL 1

1 D 21 B 41 C
2 D 22 D 42 D
3 B 23 A 43 C
4 A 24 C 44 B
5 B 25 B 45 D
6 C 26 C 46 C
7 A 27 D 47 C
8 B 28 A 48 A
9 B 29 D 49 B
10 C 30 A 50 C
11 D 31 B 51 C
12 A 32 B 52 C
13 A 33 C 53 A
14 B 34 C 54 D
15 B 35 B 55 C
16 D 36 B 56 B
17 D 37 A 57 A
18 D 38 A 58 C
19 C 39 D 59 D
20 A 40 D 60 C