Anda di halaman 1dari 13

INSPIRASI LATIH TUBI

MODEL 3

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

Kertas 1

Satu jam tiga puluh minit

Arahan:

1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.


2. Jawab semua soalan.
3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap
soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas
jawapan objektif yang disediakan.
4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan anda. Jika anda hendak menukar
sesuatu jawapan padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan
hitamkan pilihan anda yang baru.
INSPIRASI LATIH TUBI

1 Pilih pernyataan yang paling 4 Maklumat dan data dapat


tepat tentang etika kerja dikumpulkan melalui …

A Disiplin dan sikap I soal selidik


terhadap kerja II pemerhatian
B Amalan yang baik III lawatan ke pameran
dalam organisasi IV membaca majalah
C Ketepatan masa
menyiapkan kerja A I, II, dan III
amali B I, II, dan IV
D Peradaban yang C I, III, dan IV
menjadi amalan dalam D II, III, dan IV
organisasi

5 Pendokumentasian
2 Faktor utama dalam melibatkan penyimpanan
menghasilkan reka bentuk maklumat-maklumat seperti
termasuklah berikut

I fungsi I Deskripsi
II rupa bentuk II Bibliografi
III keselesaan III Latar belakang
IV nilai komersial IV Kos penyediaan
dokumentasi
A I, II dan III
B I, II dan IV A I, II dan III
C I, III dan IV B I, II dan IV
D II, III dan IV C I, III dan IV
D II, III dan IV

3 Antara berikut, yang


manakah langkah pertama 6 Rekabentuk didefinasikan
dalam proses mereka cipta? sebagai

A pemilihan idea A produk baru yang


B pemilihan projek dihasilkan
C mengenalpasti B memilih barang bagi
masalah mencipta produk yang
D mengumpul maklumat baru
dan data C aturan memilih barang
bagi menghasilkan
produk
D susunan barang yang
dirancang untuk
menghasilkan produk

UNIT KURIKULUM, KHB PK, JPN PERAK 1


INSPIRASI LATIH TUBI

7 Produk yang direka bentuk


dapat menarik perhatian P
pengguna. Ini menerangkan
faktor
Q
A fungsi
B keselamatan
R
C rupa bentuk S
D kesesuaian bahan

8 Antara berikut, yang Rajah 1


manakah adalah kebaikan
menggunakan perspek 9 Rajah 1 menunjukkan
sebagai bahan produk? sebatang skru kepala
benam. Bahagian yang
I mempunyai manakah akan menentukan
permukaan yang licin saiz skru ?
dan berkilat
II mempunyai pelbagai A P
jenis warna B Q
III harga yang murah C R
IV boleh diwarnakan D S
menggunakan cat
semburan 10

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

Mengapakah X digunakan
semasa melicinkan projek
kayu seperti yang
ditunjukkan dalam rajah di
atas?

A Supaya kertas las


tidak rosak
B Supaya projek kayu
tidak bercalar
C Kerja dapat dilakukan
dengan lebih mudah
D Untuk mendapatkan
tekanan yang sama
rata

UNIT KURIKULUM, KHB PK, JPN PERAK 2


INSPIRASI LATIH TUBI

11 Lakaran reka bentuk projek 14 Jadual berikut menunjukkan


dihasilkan menggambarkan bacaan penggunaan dan tarif
bentuk dan saiz projek. elektrik.
Lakaran boleh dibuat dalam
bentuk
Bacaan dahulu = 5407
I satu dimensi Bacaan semasa = 5739
II dua dimensi Tarif
III tiga dimensi 200 unit pertama : RM 0.218
IV empat dimensi 500 unit berikutnya : RM 0.258

A I dan II
B II dan III
C III dan IV Berapakah bayaran
D II dan IV penggunaan elektrik yang
mesti dijelaskan?

12 Antara berikut, yang A RM 21.80


manakah betul untuk B RM 72.37
pengiraan kos pengeluaran ? C RM 77.65
D RM 85.65
A kos bahan + kos upah
+ kos belian
B kos bahan + kos upah 15 Rajah 2 menunjukkan sebuah
+ kos overhed perintang tetap.
C kos bahan + kos
overhed - kos upah
D kos bahan + kos upah
- kos overhed

merah hitam hitam perak


13 Tenaga elektrik dapat
dihasilkan daripada
Rajah 2
I cahaya
II tindakan kimia Apakah maksud jaluran
III kemagnetan warna perak yang terdapat
IV pergeseran pada perintang itu?

A I dan IV A Had terima


B I, II dan III B Bilangan sifar
C I, III dan IV C Nilai angka kedua
D II, III dan IV D Nilai angka pertama

UNIT KURIKULUM, KHB PK, JPN PERAK 3


INSPIRASI LATIH TUBI

16 Rajah 3 menunjukkan 18
sebuah pembesar suara.

X
Rajah 5

Rajah 5 menunjukkan simbol


elektronik bagi komponen

A mikrofon
B pemasa
C suis mikro
Rajah 3 D pembesar suara

Apakah bahagian yang


bertanda X? 19

A kerangka
B diafragma
C kertas keras
D penutup habuk

17 Rajah 4 menunjukkan litar


skema satu projek elektronik.

1
4 Rajah 6
2

Rajah 6 menunjukkan
3 sebuah litar elektronik .

Antara berikut bilangan


komponen yang betul dalam
Rajah 4 rajah tersebut ialah

Komponen manakah yang


Perintang Transistor Kapasitor LED
mengawal pengaliran arus elektrik?
A 2 1 1 2
A 1 B 2 2 1 1
B 2 C 2 2 2 2
C 3 D 2 1 2 2
D 4

UNIT KURIKULUM, KHB PK, JPN PERAK 4


INSPIRASI LATIH TUBI

20 Apakah jenis paip yang 24 Fungsi roda imbang ialah


menyalurkan bekalan air dari untuk
paip utama ke meter air?
A melaras saiz mata
A Paip agihan jahitan
B Paip limpah B menolak fabrik ke
C Paip perhubungan depan
D Paip perkhidmatan C mengawal ketegangan
benang
D memula dan
21 menghentikan mesin
jahitan

25 Apakah nama bahagian yang


Apakah alatan di atas ? digunakan untuk menaikkan
dan menurunkan penekanan
A Perengkoh paip jahitan?
B Ragum paip yoke
C Sepana boleh laras A Tuas angkat
D Pemotong paip B Tiang benang
beroda C Penekan jahitan
D Pelaras mata jahitan

22 Dalam lukisan teknik, alatan


yang digunakan untuk 26 Apakah nama jahitan tangan
memindahkan ukuran ke yang digunakan untuk
atas kertas lukisan ialah memulakan dan mematikan
jahitan
A pensel
B sesiku T A Jahitan kia
C pembaris B Jahitan sembat susup
D jangka tolok C Jahitan jelujur halus
D Jahitan silang
pangkah
23 Unjuran ortografik
merupakan lukisan yang 27 • Membaca surat khabar
memaparkan tiga pandangan • Menonton televisyen
bagi sesuatu objek. Antara • Melayan tetamu
pandangan tersebut

I pandangan sisi Berdasarkan maklumat di


II pandangan atas atas, di manakah aktiviti
III pandangan bawah tersebut sesuai dijalankan
IV pandangan hadapan
A Ruang kerja
A I, II dan III B Ruang sosial
B I, II dan IV C Ruang makan
C I, III dan IV D Ruang persendirian
D II, III dan IV

UNIT KURIKULUM, KHB PK, JPN PERAK 5


INSPIRASI LATIH TUBI

28 Pencahayaan percuma boleh 31 Perniagaan merupakan


didapati dengan cara
A Pengagihan barang
A menutup kekisi oleh pengeluar
B membuka tingkap kepada pengguna
C memasang lampu B Jualan barang-barang
D membuka langsir untuk menambah
pasaran
C Pengagihan barang
29 Apakah kelebihan membiak dari pengeluar kepada
tanaman secara keratan pengguna
batang? D Jual beli barang atau
perkhidmatan untuk
I Baka pokok induk mendapatkan
dapat dikekalkan keuntungan
II Saiz pokok yang
matang lebih mudah
diuruskan 32
III Dapat menghasilkan • Ahmad ingin menukar daging
tanaman yang lebih lembu dengan Daud
besar • Daud pula ingin
IV Lebih cepat mendapatkan sayur daripada
mengeluarkan hasil Ahmad

A I, II dan III sahaja Merujuk pada pernyataan di


B I, II dan IV sahaja atas, apakah masalah yang
C I, III dan IV sahaja dihadapi oleh mereka?
D II, III dan IV sahaja
A masalah untuk
menentukan kadar
30 Mengapakah medium pertukaran
penanaman dimasukkan B masalah barang yang
sehingga 2.5 cm dari bibir diminta tidak tahan
pasu ketika hendak lama
menanam anak pokok ? C masalah tidak
mempunyai
A Mengelakkan akar kemahuan yang
keluar serentak
B Menjimatkan medium D masalah untuk
penanaman membawa barang
C Mengelakkan yang besar untuk
kekurangan cahaya ditukarkan
matahari
D Mengelakkan medium
terkeluar ketika
siraman

UNIT KURIKULUM, KHB PK, JPN PERAK 6


INSPIRASI LATIH TUBI

33 Antara yang berikut, 36 Apakah perkara-perkara


manakah bentuk perniagaan yang perlu dipatuhi oleh
eksport tidak nyata? peniaga yang menjalankan
perniagaan?
A Jurutera dari Malaysia
bekerja di Negara I mendaftarkan
Jepun perniagaan
B Malaysia menjual hasil II mendapatkan lesen
kelapa sawit ke perniagaan
Indonesia. III mematuhi peraturan
C Malaysia mengimport kesihatan
beras dari Negara IV mematuhi peraturan
Thai. keselamatan
D Doktor pakar dari
Amerika Syarikat A I, II dan III
bekerja di Malaysia. B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
34 Antara yang berikut,
manakah bukan ciri-ciri
milikan tunggal? 37 Etika utama dalam
perniagaan islam ialah …
A Perniagaan dimiliki
oleh seorang individu A jujur
B Perniagaan ini mudah B ihsan
ditubuhkan C cekap
C Modal diperolehi D bersopan santun
daripada wang
simpanan sendiri
D Pemiliknya 38 Buku bercetak yang
mempunyai liabiliti mengandungi gambar dan
terhad keterangan barang jualan
dikenali sebagai…

35 Apakah borang yang perlu A risalah


diisi ketika mendaftarkan B katalog
perniagaan? C sebut harga
D buku bergambar
I borang D
II borang A
III borang PNA 42
IV borang PNA 1A

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV

UNIT KURIKULUM, KHB PK, JPN PERAK 7


INSPIRASI LATIH TUBI

39 Apakah tujuan resit 43 Antara faktor berikut, yang


dikeluarkan oleh penjual? manakah dapat
mempengaruhi permintaan
A Sebagai bukti jualan sesuatu barang?
barang
B Sebagai bukti belian I Cita rasa pengguna
barang II Perubahan gaji
C Sebagai bukti akuan III Harga barang
penerimaan bayaran IV Penambahan keluaran
D Sebagai bukti akuan
penerimaan barang A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
40 Bayaran untuk sesuatu D II, III dan IV
barang yang dikirimkan
bersama-sama pesanan 44 Antara berikut, ciri yang
dikenali sebagai manakah diperlukan oleh
usahawan?
A T.W.P
B B.W.T I Meneruskan
C Ang. Had pengurusan
D tunai segera tradisional
II Berusaha
mengembangkan
41 Proses menghasilkan perniagaan
barangan dan perkhidmatan III Peka terhadap
dinamakan keperluan masyarakat
IV Berpegang kepada
A pengeluaran prinsip “rezeki
B penghasilan secupak tidak akan
C penciptaan menjadi gantang”
D perekaan
A I dan II
B II dan III
42 Manakah antara yang berikut C III dan IV
terlibat dalam bidang D I dan IV
pengeluaran?

I Ekstraktif
II Perkhidmatan
III Pembuatan
IV Pembinaan

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

UNIT KURIKULUM, KHB PK, JPN PERAK 8


INSPIRASI LATIH TUBI

45 Antara yang berikut 47 Kerajaan melindungi


pernyataan manakah pengguna dengan cara
menerangkan maksud
pemasaran? I menyelaras
kepentingan
A Aktiviti menjual barang pengguna
kepada pengguna II undang-undang
B Proses membekalkan III persatuan
barang untuk IV subsidi makanan
keperluan pengguna
C Promosi A I dan II
memperkenalkan B II dan III
produk baru kepada C III dan IV
bakal pengguna D I dan IV
D Kegiatan menyalurkan
produk daripada
pengeluar kepada 48 Proses merekodkan urus
pengguna niaga ke dalam buku-buku
tertentu secara teratur dan
sistematik dinamakan…
Campuran
pemasaran A lejar
B catatan bergu
C simpan kira
D buku tunai

49 Antara yang berikut,


Tempat X Promosi Y urusniaga manakah yang
dikreditkan dalam Akaun
Bank?
46 Berdasarkan rajah di atas,
apakah X dan Y? A Terima komisen
dengan cek
X Y B Beli mesin dengan cek
A Pengiklanan Pergudangan C Terima cek daripada
Farah
B Produk Pengangkutan
D Bayaran bil elektrik
C Pengiklanan Perbankan
dengan tunai
D Harga Produk

50 Untuk mengetahui Akaun


Bank mempunyai overdraf,
bakinya adalah di sebelah
_______

A debit
B hadapan
C bawah
D kredit

UNIT KURIKULUM, KHB PK, JPN PERAK 9


INSPIRASI LATIH TUBI

51 Antara yang berikut, yang 54 Antara berikut, yang


manakah tidak dicatatkan manakah boleh menentukan
dalam Akaun Aset? ketepatan catatan bergu?

A Beli kasut untuk A Imbangan Duga


diniagakan B Akaun Perdagangan
B Beli mesin kira untuk C Akaun Untung Rugi
kegunaan kedai D Kunci Kira-Kira
C Jual perabot kedai
yang lama
D Beli kenderaan untuk 55 Imbangan Duga
menjalankan Belian
perniagaan Penghutang
X

52 Antara urus niaga yang Apakah butiran yang sesuai


berikut, yang manakah untuk X?
menerangkan akaun di
bawah? I Jualan
II Sewa
Akaun Bank III Faedah
Belian 250 IV Pemiutang

A I dan II
B II dan III
A Beli barang dengan C III dan IV
hasil jualan RM250 D I dan IV
B Terima bayaran hasil
jualan RM250
C Bayar pembelian 56 Butir-butir yang akan
barang dengan cek menambahkan kos belian
RM250 ialah
D Belian dilakukan
dengan cara hutang I angkutan masuk
RM250 II duti import
III insurans belian
IV angkutan keluar
53 Apakah catatan bergu yang
terlibat apabila peniaga A I, II dan III
mengambil tunai untuk B I, II dan IV
kegunaan keluarganya? C I, III dan IV
D II, III dan IV
A Debit Akaun Stok,
Kredit Akaun Ambilan
B Debit Akaun Jualan,
Kredit Akaun Ambilan
C Debit Akaun Ambilan,
Kredit Akaun Tunai
D Debit Akaun Tunai,
Kredit Akaun Ambilan

UNIT KURIKULUM, KHB PK, JPN PERAK 10


INSPIRASI LATIH TUBI

57 Akaun Perdagangan Soalan 59 dan 60 berdasarkan


Stok awal 2 300 Jualan 8 520 butir-butir di bawah
Belian 6 700
9 000 RM
Stok akhir 4 500 Jentera 10 000
4 500 Perabot 5 600
Untung kasar X Stok akhir 6 700
8 520 8 520 Penghutang 5 460
Tunai di bank 4 500
Tunai di tangan 950
Berdasarkan Akaun Pemiutang 9 690
Perdagangan di atas Pinjaman 12 000
berapakah nilai untung
kasar? 59 Berapakah jumlah aset
A RM4 200 semasa?
B RM4 020
C RM4 002 A RM54 900
D RM4 220 B RM33 210
C RM21 690
D RM17 610
58 Untung kasar RM2 570
Sewa dibayar RM 900
Gaji RM 800 60 Berapakah jumlah liabiliti?
Diskaun diterima RM 550
Tambang RM 250 A RM54 900
B RM33 210
Berdasarkan maklumat di C RM21 690
atas, kirakan untung atau D RM17 610
rugi bersih yang diterima?

A RM3 970
B RM4 970
C RM3 790
D RM4 790

UNIT KURIKULUM, KHB PK, JPN PERAK 11


Jawapan Model 3

1 16 31 46
A B D D

2 17 32 47
B D C A

3 18 33 48
C A A C

4 19 34 49
A C D B

5 20 35 50
A C C D

6 21 36 51
D D A A

7 22 37 52
C D A C

8 23 38 53
B B B C

9 24 39 54
C D C A

10 25 40 55
D C A B

11 26 41 56
B A A A

12 27 42 57
B B B B

13 28 43 58
B B A A

14 29 44 59
C B B D

15 30 45 60
A D D C