Anda di halaman 1dari 7

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 2013

BAND

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan jenis cabaran masa depan.

DESKRIPTOR

B1D6 Menyatakan ciri-ciri jentera pentadbiran negara yang stabil dan berkesan

EVIDENS

B1D6E1 Menyatakan ciri-ciri jentera pentadbiran yang stabil dan berkesan Bijaksana Berwawasan Telus Amanah

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Menyatakan ciri-ciri jentera pentadbiran yang stabil dan berkesan.

Nyatakan prinsip-prinsip yang perlu ada pada sesebuah kerajaan yang telus dan amanah. i. ii. iii. iv. v. vi. Bebas rasuah. Integriti. Sistem perundangan yang mantap. Berjaya mengekang segala bentuk jenayah. Pendapatan negara diagihkan dengan betul. Mengurangkan birokrasi

CONTOH ITEM

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 2013

BAND

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui dan memahami identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan.

DESKRIPTOR

B2D6 Mengetahui dan memahami prinsip kerajaan yang telus dan amanah

EVIDENS

B2D6E1 Menyatakan prinsip kerajaan yang telus dan amanah

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Murid menyenaraikan prinsip-prinsip kerajaan yang telus dan amanah.

Nyatakan prinsip-prinsip yang perlu ada pada sesebuah kerajaan yang telus dan amanah. vii. Bebas rasuah. viii. Integriti. ix. Sistem perundangan yang mantap. x. Berjaya mengekang segala bentuk jenayah. xi. Pendapatan negara diagihkan dengan betul. xii. Mengurangkan birokrasi

CONTOH ITEM

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 2013

BAND

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui dan memahami identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan serta boleh melaksanakan kemahiran sivik dengan baik.

DESKRIPTOR

B3D6 Mengenalpasti inisiatif kerajaan

EVIDENS

B3D6E1 Menyatakan prinsip kerajaan yang telus dan amanah bebas rasuah integriti sistem perundangan yang mantap berjaya mengekang segala bentuk jenayah pendapatan negara diagihkan dengan betul mengurangkan birokrasi

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Menjelaskan fungsi istilah-istilah yang diberikan.

Menjelaskan fungsi istilah-istilah yang berikut : i. ii. iii. iv. v. vi. SPRM Akujanji Piagam Pelanggan NKRA Program Transformasi Kerajaan Gagasan 1Malaysia

CONTOH ITEM

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 2013

BAND

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui, memahami dan mengamalkan kemahiran sivik dengan dedikasi ke arah membentuk warga negara yang berakhlak mulia, bertanggungjawab, patriotik dan bersatu padu.

DESKRIPTOR

B4D6 Mengenal pasti kepentingan mengekalkan keamanan serantau

EVIDENS

B4D5E1 Menjelaskan tujuan penubuhan ASEAN

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Guru bersoal jawab dengan pelajar. 2. Guru meminta pelajar menjelaskan penubuhan ASEAN.

Instrumen 1 :Berikut merupakan tujuan penubuhan ASEAN 1. Menubuhkan kawasan aman, bebas dan berkecuali di Asia Tenggara

Berdasarkan pernyataan di atas, jelaskan maksud kawasan aman, bebas dan berkecuali. ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

CONTOH ITEM

2.

Mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan

Berdasarkan pernyataan di atas, jelaskan kepentingan mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan. ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 2013

Instrumen 2 :Arahan: Isi tempat kosong berdasarkan pernyataan yang diberikan kawasan aman bidang pendidikan pembangunan ekonomi perkembangan kebudayaan penyeludupan peperangan ekonomi serantau pelancongan serantau

ASEAN adalah sebuah pertubuhan negara-negara Asia Tenggara yang ditubuhkan pada Ogos 1967. Penubuhan ASEAN adalah penting bagi mengekalkan keamanan serantau. Antara tujuan penubuhan ASEAN adalah untuk menubuhkan ____________________, bebas dan berkecuali di Asia Tenggara supaya tidak berlaku _____________________ yang boleh mengganggu keamanan negaranegara yang menganggotainya. Selain daripada itu, ASEAN juga bertujuan untuk menggalakkan _____________________ dalam kalangan negara-negara ahli. Contohnya rakyat dari Malaysia digalakkan untuk melawat negara-negara yang menganggotai ASEAN contohnya Indonesia, Filipina dan _______________. ASEAN juga turut mengadakan kerjasama dalam __________________ supaya penduduk-penduduk di seluruh negara yang menganggotai kerjasama ini mendapat peluang untuk belajar dengan sebaik mungkin.

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 2013

BAND

PERNYATAAN STANDARD

Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten ke arah melahirkan warganegara yang bersikap positif, bertanggungjawab, berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi cabaran.

DESKRIPTOR

B5D6 Menghargai kerjasama Malaysia di peringkat antarabangsa dalam mengekalkan kesejahteraan dan keamanan dunia

EVIDENS

B5D6E1 Mencari maklumat mengenai penglibatan Malaysia dalam pertubuhan dunia

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Guru mengadakan sesi soal jawab bersama pelajar berkaitan dengan pertubuhanpertubuhan antarabangsa yang disertai oleh Malaysia.

1. Nyatakan tujuan kerjasama Malaysia dengan pertubuhan merujuk kepada logo di bawah.

2. Apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh negara kita dan negara lain pada masa kini? CONTOH ITEM

3. Apakah kebaikan apabila semua rakyat bersama-sama menghadapi cabaran tersebut?

* Guru memberikan tempoh masa dalam p n p untuk pelajar mengumpulkan maklumat. * Digalakkan merujuk kepada buku teks @ rujukan lain.

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2 2013

BAND

PERNYATAAN STANDARD

Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten sebagai warganegara yang berakhlak mulia, prihatin, berwawasan, bertanggungjawab, patriotik dan bersedia menyumbang ke arah pembangunan diri, masyarakat dan negara serta boleh diteladani.

DESKRIPTOR

B6D6 Berbangga dengan peranan Malaysia di peringkat antarabangsa untuk mengekalkan kesejahteraan dan keamanan

EVIDENS

B6D6E1 Menghuraikan penglibatan Malaysia dalam pertubuhan dunia

AKTIVITI PENTAKSIRAN

1. Pelajar diminta menyediakan buku skrap / folio berkaitan penglibatan Malaysia dalam pertubuhan dunia seperti ASEAN, NAM, OIC, PBB dan sebagainya atau; 2. Pelajar diminta membuat pembentangan berkenaan penglibatan Malaysia dalam pertubuhan dunia dalam bentuk yang sesuai seperti persembahan powerpoint, dan sebagainya.

CONTOH ITEM

1. Penghasilan buku skrap / folio. 2. Persembahan powerpoint dalam kelas.