Anda di halaman 1dari 181

Kata Pengantar

Segala puji hanya bagi Allah SWT, selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW, ahli keluarga
baginda dan para sahabat baginda r.anhum.
Kami menyeru umat Islam di Malaysia- Indonesia khasnya agar kembali berpegang dengan Al-
Quran dan al-Sunnah dengan berasaskan kefahaman ulama' dan mazhab yang muktabar dan bukan
berdasarkan fahaman "orang-orang jahil murakkab yang merasakan diri mereka alim namun pada
hakikatnya mereka adalah sejahil-sejahil manusia."

Di sini kami nukilkan sedikit mutiara daripada kitab "Sharah Usul al-Tahqiq" yang dikarang oleh
ulama' fathani berasaskan matan Ummul Barahin oleh Imam al-Sanusi al-Maliki al-Ash'ari:

"...Hingga sampai kepada masa kita sekarang ini, banyaklah agama murtad dan agama bid'ah yakni:

• yang mengada2kan yang tiada di dalam:


o firman Allah Ta'ala dan
o hadis Rasulullah SAW dan

• tiada dengan perkatan yang muafakat segala Sahabat Rasulullah SAW dan
• tiada dengan qiyas segala ulama' Ahlus Sunnah dan Jamaah dan
• menyalahi mazhab yang beremapt iaitu Imam al-Shafie dan Imam al-Hanafi dan Imam Malik
dan Imam al-Hanbali pada bicara ilmu yang zahir daripada ilmu faqih, pada bicara sah dan
batal, halal dan haram, makruh dan mubah (harus), sunat dan fardhu, syarat dan rukun, pada
bicara sembahyang dan puasa dan zakat dan haji dan
• menyalahi Imam Ash'ari dan Imam Maturidi pada bicara faqih, iktikad usuluddin pada
membicarakan wajib dan mustahil dan harus pada Allah [Taala] dan Rasulullah [SAW], pada
bicara dua kalimah syahadah yang ia pertama2 rukun daripada segala rukun Islam yang lima
dan jikalau belum sah shahadahnya, tiadalah sah sekalian ibadatnya yang lain itu dan
• menyalahi pula mazhab al-Sheikh Abu al-Qasim Junayd al-Baghdadi pada bicara tasawwuf."

Kesimpulan:

Berpegang dengan al-Quran dan al-Sunnah dan amalan para sahabat r.anhum ialah dengan
berpandukan:

• ulama' empat mazhab [Hanafi, Maliki, Shafie dan Hanbali] dalam perkara fiqh;
• ulama' Ashairah dan Maturidiyyah dalam bicara aqidah;
• ulama' yang bermanhaj dengan manhaj Imam al-Junayd al-Baghdadi pada bicara Tasawwuf.

Tulisan ini adalah kumpulan artikel dalam website :

http://salafytobat.wordpress.com
http://darulfatwa.org.au/
http://pondokhabib.wordpress.com
http://al-subki.blogspot.com/
http://al-ashairah.blogspot.com
http://abu-syafiq.blogspot.com/
dan website ahlusunnah lainnya.

1
Bab I. Mengikuti Al – Jamaah (Majority Ummat Islam)

1.1 Mengikuti Al – Jamaah (Ahlusunnah)

Perihal al-Jama’ah dan pengertiannya sebagai mayoritas umat Muhammad yang tidak lain adalah
Ahlussunnah Wal Jama’ah tersebut dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya :

1. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radiyaLLahu ‘anhu. Ia berkata, bahawa
RasuluLlah sallaLLahu ‘alaihi wasallam bersabda yang bererti :

“Sesungguhnya umatku akan berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan, semuanya berada
dalam neraka kecuali satu iaitu Jemaah”

Pengarang kitab az Zawa’id berkata: Sanad hadith tersebut adalah sahih dan para perawinya dapat
dipercayai.

2. Hadith yang diriwayatkan oleh Imam At Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dengan sanad sahih dari
Umar bin Khatab radiyaLLahu ‘anhu dari RasuluLLah sallaLLahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda
yang bererti :

Maknanya: “Aku berwasiat kepada kalian untuk mengikuti sahabat-sahabatku, kemudian –


mengikuti– orang-orang yang datang setelah mereka, kemudian mengikuti yang dating setelah
mereka“. Dan termasuk rangkaian hadits ini: “Tetaplah bersama al-Jama’ah dan jauhi perpecahan
karena syaitan akan menyertai orang yang sendiri. Dia (syaitan) dari dua orang akan lebih jauh, maka
barang siapa menginginkan tempat lapang di surga hendaklah ia berpegang teguh pada (keyakinan)
al-Jama’ah”. (H.R. at-Turmudzi, ia berkata hadits ini Hasan Shahih juga hadits ini dishahihkan oleh
al-Hakim).

Imam Ibnul Mubarak pun meriwayatkan hadith tersebut dari Muhammad bin Sauqah. Hadith ini
diriwayatkan dari Umar al Khattab radiyaLLahu ‘anhu dari RasuluLlah sallaLLahu ‘alaihi wasallam
melalui beberapa riwayat.

3. Sabda RasuluLlah yang bererti : “Umatku tidak akan bersepakat dalam perkara salah”
(Riwayat at Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud dan Daruqutni)

4. Nabi bersabda (yang bererti ) : “Apa sahaja yang menurut pandangan orang Muslimin itu baik,
maka ia juga baik di sisi ALlah. Dan apa-apa menurut pendapat orang Muslimin itu buruk, maka ia
adalah buruk di sisi ALlah”. (Riwayat al Bukhari)

5. Hadith lain, RasuluLlah bersabda (yang bererti) : “Sesiapa yang mengasingkan atau memisahkan
diri daripada Jemaah, ia mati seperti kematian orang jahiliyyah.” (Riwayat Al Bukhari, Muslim,
Ahmad dan an Nasa’ie)

Ulama’ Al-Asha’irah dan Al-Maturidiyyah telah diberi tawfiq oleh Allah SWT untuk menghancurkan
golongan-golongan ahli bid’ah seperti Muktazilah, Jahmiyyah, Jabariyyah, , Qadariyyah,
Hashawiyyah/Mushabbihah/Mujassimah, dll apabila golongan ini mula timbul di akhir-akhir kurun
ke-3 hijrah dan awal kurun ke-4 hijrah. Sesiapa yang mengkaji sejarah Islam pasti tidak dapat
menolak hakikat ini dan para ulama Al-Asha’irah dan Al-Maturidiyyah adalah penyelamat aqidah
umat ini. Insya-Allah, satu masa nanti, penulis akan menghuraikan sejarah Ulama’ Al-Asha’irah dan
al-Maturidiiyah secara terperinci.

2
Dalam penulisan kali ini, penulis membawa sebuah tema yang baru bagi penulisan dalam Blog ini.
Tema tersebut ialah “Mempertahankan Al-Asha’irah”. Ini adalah kerana penulis melihat beberapa
penulisan yang diterbitkan oleh majalah-majalah tertentu telah mula menyerang ulama’ Al-Asha’irah
dengan tuduhan-tuduhan yang sangat berat.

Sebagai contoh, sebuah artikel terbaru di dalam Majalah-i [Bil. 73, November 2008] dengan secara
terang-terangan meletakkan ulama’ Al-Asha’irah (atau Al-Ash’ariyyah) sebagai salah satu
“kelompok Ahli Bid’ah.” Lihat muka surat 19. [Penulis akan scan artikel tersebut kemudian].

Bagi menolak tuduhan yang sangat buruk dari golongan wahaby, penulis membawa kata-kata al-
Imam al-Mujaddid al-Allamah Murtadha al-Husayni al-Zabidi (W. 1205 H) daripada kitabnya yang
sangat masyhur: “Ittihaf al-Sadah al-Muttaqin”. Kitab ini adalah syarahan bagi kitab “Ihya’
Ulumiddin” karya al-Imam al-Mujaddid al-Ghazali. Hadis-hadis di dalam kitab “Ihya’ Ulumiddin”
telah ditakhrij oleh al-Imam al-Mujaddid al-Hafidh Nuruddin al-‘Iraqi.

3
Terjemahan (Ittihaf al-Sadah al-Muttaqin):

“ Dan apabila disebutkan istilah “Ahli Sunnah dan Jama’ah” secara mutlak/umum, maka
golongan yang dimaksudkan ialah (ulama’) Al-Asha’irah dan Al-Maturidiyyah.

Berkata Imam Al-Khayyali di dalam Hashiyahnya bagi (kitab) Syarh al-Aqa’id: Al-Asha’irah itu
adalah Ahli Sunnah dan Jama’ah dan istilah ini masyhur di negeri-negeri Khurasan, Iraq, Sham
dan di kebanyakan tempat.

Dan (manakala) di negara-negara Asia Tengah (istilah Ahli Sunnah dan Jamaah) itu digunakan
bagi Al-Maturidiyyah, para ulama’ yang mengikut manhaj Abu Mansur (al-Maturidi), dan di
antara dua golongan ini perbezaan pendapat dalam beberapa perkara seperti isu al-Takwin dan
lain-lainnya. (Selesai).”

Lihatlah betapa jelasnya bahawa istilah Ahli Sunnah dan Jama’ah itu adalah sebenarnya merujuk
kepada ulama’ al-Asha’irah dan al-Maturidiyyah. Perbezaan di kalangan al-Asha’irah dan al-
Maturidiyyah adalah bukan dalam perkara-perkara pokok. Insya-Allah, penulis akan memberi
penerangan mengenai perkara-perkara perbezaan ini di masa akan datang.

Namun begitu, kita melihat golongan Wahabi (atau yang sering mendakwa diri mereka sebagai Salafi
atau Muwahhidun atau Firqah Najiyah atau Gerakan Islah dan Tajdid) cuba “merompak” istilah ini
untuk mereka dan mengelirukan orang awam bahawa istilah al-Asha’irah dan istilah Ahli Sunnah
dan Jama’ah adalah bertentangan.

Kejahilan mengenai hakikat dan kedudukan ulama’ Al-Asha’irah ini bukan sahaja berlaku di
kalangan kebanyakan masyarakat awam, bahkan para penuntut ilmu agama dan para ustaz juga
masih ramai yang masih keliru di dalam isu ini.

Penulis sentiasa menasihati diri sendiri dan para pembaca agar sentiasa memohon petunjuk daripada
Allah SWT dan berpeganglah dengan majoriti ulama’ dan di dalam bidang aqidah, majoriti ulama’
adalah al-Asha’irah dan al-Maturidiyyah. (http://al-ashairah.blogspot.com)

4
1.2 Antara Nama-nama Besar Ulama’ Al-Asya’irah

A. Antara Ulama’-Ulama’ dalam Bidang Aqidah yang Bermazhab Al-Asya’irah

Imam Abu Al-Hasan Al-Asy’ari, pengarang kitab Al-Luma’ dan Maqolat Islamiyyin
Imam Al-Baqillani (405H)
Abu Ishaq Al-Isfarayini (418 H)
Imam Ishaq As-Syirazi (476 H)
Imam Al-Juwaini
Imam Al-Haramain Abu Al-Ma’ali Al-Juwaini (478 H), pengarang kitab An-Nizomiyah
Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali r.a. pengarang kitab Al-
Iqtisod fi Al-I’tiqod (505 H)
Imam Ibn ‘Asakir (576 H), pengarang kitab tabiyiin Kazb Al-Muftari
Imam As-Syahristani (548 H)
Imam Fakhruddin Ar-Razi pengarang kitab Asas At-Taqdis (606 H)
Imam Al-Allamah Al-Amadi (631 H)
Imam Al-Iji (756 H)
Imam Sa’ad At-Taftazani (793 H) pengarang kitab syarh Al-Maqosid
Imam As-Syarif Al-Jurjani (816 H)
Imam Abu Mansur At-Tamimi
Imam Nas Al-Maqdisi
Imam Al-Farawi
Imam Abu Al-Walid Al-Baji
Imam Al-Bahili
Imam Sultonul Ulama’ Izz ibn Abdis Salam
Imam HibbatulLah Al-Makki
Imam Al-Baijuri

B. Antara Mufassir-mufassir Bermazhab Al-Asy’ari

Imam Al-Mufassir Al-Allamah Al-Qurtubi r.a.


Imam Al-Mufassir Ibn Kathir (rujuk buku tobaqot As-Syafi’iyyah Al-Kubra 10/200 karangan Imam
As-Subki, Ad-Durar Al-Kamin 1/85 karangan Ibn Hajar dan sebagainya)
Imam Al-Mufassir Ibn ‘Athiyyah Al-Andalusi r.a., pengarang kitab tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz
Imam Al-Mufassir Abu Hayyan Al-Andalusi r.a., pengarang kitab Al-Bahr Al-Muhith.
Imam Al-Mufassir Fakhruddin Ar-Razi r.a., pengarang kitab tafsir mafatih Al-Ghaib
Imam Al-Mufassir Al-Hafiz Al-Buhgowi, pengarang kitab tafsir Al-Bughowi dan kitab Syarh As-
Sunnah.
Imam Al-Mufassir Abu Al-Laith As-Samarqandi r.a., pengarang kitab tafsir Bahr Al-Ulum, kitab
bustanul Arifin dan tanbih Al-Ghafilin.
Imam Al-Mufassir Abu Al-Hasan Ali An-Naisaburi pengarang kitab asbab An-Nuzul.
Imam Al-Mufassir Abu At-Thana’ Syihabuddin Al-Alusi Al-Husaini Al-Hasani r.a.
Imam Al-Mufassir At-Thamin Al-Halabi r.a., pengarang kitab tafsir Ad-Durr Al-Mashun.
Imam Al-Mufassir Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti r.a., pengarang kitab tafsir Ad-Durr Al-Manthur.
Al-Imam Al-Khotib As-Syirbini r.a., pengarang kitab tafsir As-Siraj Al-Munir.
Imam Al-Allamah At-Thohir bin Asyur, pengarang kitab At-Tahrir wa At-Tanwir
Imam Az-Zarkasyi
Imam Mutawalli As-Sya’rawi r.a.

C. Ulama’-ulama’ Muhaddithin (hadith) yang bermazhab Al-Asya’irah

Imam Al-Hafiz Abu Al-Hasan Ad-Darqutni r.a.


Imam Al-Hafiz Abu Nu’aim Al-Ashbahani r.a., pengarang kitab hilyatul Auliya’
Imam Al-Hafiz Al-Hakim An-Naisaburi, pengarang kitab Mustadrak

5
Imam Al-Hafiz Ibn Hibban, pengarang kitab At-Thiqat
Imam Al-Hafiz Abu Sa’id Ibn As-Sam’ani r.a., pengarang kitab Al-Inshof
Imam Al-Hafiz Abu Bakr Al-Baihaqi r.a., pengarang kitab-kitab hadith dan kitab Al-Asma’ wa As-
Sifat.
Imam Al-Khatib Al-Baghdadi
Imam Al-Hafiz Muhyiddin Yahya bin Syarf An-Nawawi r.a., pengarang kitab syarh sahih muslim
dan banyak lagi.
Sheikhul Islam Imam Al-Hafiz Abu Amr bin As-Solah
Imam Al-Hafiz Ibn Daqiq Al-‘Aid
Imam Al-Hafiz Ibn Abi Jamrah Al-Andalusi, musnid Ahlul Maghrib
Imam Al-Hafiz Al-Karmani, pengarang syarah sahih Al-Bukhari
Imam Al-Hafiz Al-Munziri, pengarang At-Targhib wa At-Taqrib
Imam Al-Hafiz Al-Abi, pensyarah sahih Muslim
Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqolani, pengarang fahtul Bari dan sebagainya.
Imam Al-Hafiz As-Sakhowi r.a.
Imam Al-Qostollani r.a. pengarang Irsyad As-Sariy
Imam Al-Hafiz Al-Munawi r.a..
Imam Al-Hafiz Ad-Dimyathi r.a.
Sheikh Al-Hafiz Waliyullah Al-Dahlawi r.a.
Sheikh Abu Al-Mahasin Al-Qouquji
Sheikh Al-Hafiz Ahmad As-Siddiq Al-Ghumari r.a..
Sheikh Al-Musnid Muhammad Al-Hafiz At-Tijani.
Sheikh Musnid Ad-Dunya, Sheikh Muhammad Yasiin Al-Fadani.
Sheikh Al-Musnid Abbas Al-Maliki

D. Antara Ulama’-ulama’ Sirah yang Bermazhab Al-Asy’ari

Imam Qadhi ‘Iyad, pengarang kitab As-Syifa fi syama’il wa ahwal Al-Mustofa


Imam As-Suhaili r.a., pengarang kitab Ar-Raudh Al-Unf
Sheikh Ibn Khaldun
Imam Ibn Athir r.a.
Imam As-Solihi Ad-Dimasqi, pengarang kitab Subulul Huda wa Ar-Rosyad
Sheikh Yusuf An-Nabhani r.a.

E. Antara Ulama’-ulama’ Fiqh yang Bermazhab Al-Asy’ari

Menurut Imam Tajuddin As-Subki, majoriti ulama’ mazhab As-Syafi’ie, Malikiyah, Hanafiyah dan
Sebahagian ulama’ Hanabilah bermazhab Al-Asy’ari. Demikian diriwayatkan daripada Imam
Izzuddin bin Abdil-Salam yang turut diakui oleh Imam Abu Amr ibn Hajib dan Jamaluddin Al-
Husairi. (At-Tobaqot 3/365)

F. Namun, kita senaraikan antara fuqaha’ yang kuat mempertahankan mazhab Al-Asy’ari ini
iaitu:

Imam Tajuddin As-Subki, pengarang kitab Al-Saif As-Saqil


Imam Sheikhul Islam Zakaria Al-Ansori r.a..
Imam Ar-Rafi’ie As-Syafi’e
Imam Ibn ‘Abidin
Imam Ibn Hajib.
Imam Al-Habib Abdullah bin ‘Alawi Al-Haddad r.a.
Imam ‘Alauddin Al-Bukhari
Imam Al-Baidhowi r.a.
Imam Az-Zabidi r.a.
Imam Al-Qorofi r.a.

6
Mufti Makkah Sheikh Ahmad Zaini Dahlan As-Syafi’e

G. Antara Ulama’-ulama’ Qiraat yang Bermazhab Al-Asy’ari

Imam Al-Qari’ Ibn Jazri


Imam As-Syatibi r.a.
Antara Pemimpin-pemimpin Islam yang Masyhur yang Bermazhab Al-Asy’ari
Sultan Salehuddin Al-Ayubi
Sultan Muhammad Al-Fateh

Dan ramai lagi para ulama’ Islam yang bermazhab Al-Asy’ari…

Semoga Allah s.w.t. memberkati mereka dan seluruh umat Islam… Amin

Rujukan :

- Dr Said Ramadhan al Buthi, Allaa Madzhabiyyatu Akhtaru Bid’atin Tuhaddidu Asy Syariiata al
Islamiyyah, Bebas Mazhab Adalah Suatu Bid’ah Paling Merbahaya Yang Dapat Menghancurkan
Syariat Islam, 2002, Pustaka Setia, Bandung
- Ustaz Abd Latif Muda, Ustazah Rosmawati Ali @ Mat Zin, Pengantar Usul Fiqh, Cetakan Pertama
1997, Pustaka Salam, Kuala Lumpur
- Tashih al-Mafahim al-’Aqadiah, Sheikh Isa bin Abdullah Mani’ al-Hemyari-
- http://pondokhabib.wordpress.com
- http://salafytobat.wordpress.com
- http://al-subki.blogspot.com/
- http://al-ashairah.blogspot.com
- http://salafytobat.wordpress.com

1.3. AQIDAHSIFAT 20 ADALAH IJMA DAN AKIDAH MAYORITY UMMAT ISLAM

Kitab yang berjodol “Tashih al-Mafahim al-’Aqadiah” yang telah ditulis oleh Sheikh Isa bin
Abdullah Mani’ al-Hemyari, menjelaskan sifat 20 adalah ijma dan tidak boleh dipertikaikan.
Aqidah Sifat 20 adalah sifat wajib bagi Allah,
Dalam kaidah aqidah ahlusunnah dikenal ada 41 sifat Allah dan 9 sifat Nabi (atau dikenal aqidah
sifat 50)i yaitu:
- 20 Sifat wajib Allah, 20 sifat nustahil , 1 sifat Allah yang harus (Bhs.Indonesia : boleh) bagi Allah
- 4 sifat yang wajib bagi Nabi Muhammad SAW, 4 sifat yang nustahil, 1 sifat yang harus bagi
Rasulullah

Bagi mereka yang mempertikaikan ada masaalah pastinya dalam aqidah mereka.
Apakah Allah hanya 20 sifat?
Kita katakan Allah bersifat dengan sifat-sifat kamalat yang tidak terhitung banyaknya. 20 sifat
adalah yang wajib diketahui,sementara sifat-sifat yang lain adalah terkandung didalam 20 sifat
tersebut. 20 sifat ini adalah berdasarkan dalil-dalil yang qati’.

Karena ilmu aqidah adalah ilmu yang paling mulia, sebab ia menjelaskan pokok atau dasar agama.
Abu Hanifah menamakan ilmu ini dengan al-Fiqh al-Akbar. Karenanya, mempelajari ilmu ini harus
lebih didahulukan dari mempelajari ilmuilmu lainnya. Setelah cukup mempelajari ilmu ini baru
disusul dengan ilmu-ilmu yang lain. Inilah metode yang diikuti para sahabat nabi dan ulama
rabbaniyyun dari kalangan salaf maupun khalaf dalam mempelajari agama ini. Tradisi semacam ini
sudah ada dari masa Rasulullah, sebagaimana dikatakan sahabat Ibn ‘Umar dan sahabat Jundub:

Maknanya: “Kami -selagi remaja saat mendekati baligh- bersama Rasulullah mempelajari

7
iman (tauhid) dan belum mepelajari al-Qur’an. Kemudian kami mempelajari al-Qur’an maka
bertambahlah keimanan kami”. (H.R. Ibnu Majah dan dishahihkan oleh al-Hafidz al-Bushiri).

Ilmu aqidah juga disebut dengan ilmu kalam. Hal tersebut dikarenakan banyaknya golongan yang
mengatas namakan Islam justru menentang aqidah Islam yang benar dan banyaknya kalam (adu
argumentasi) dari setiap golongan untuk membela aqidah mereka yang sesat.

8
9
Table 1. 20 sifat yang wajib dan 20 sifat yang mustahil
Sifat Wajib Maksud Sifat Sifat Mustahil Maksud
Wujud Ada Nafsiah Adam Tiada
Qidam Sedia Salbiah Haduth Baharu
Baqa Kekal Salbiah Fana Akan binasa
Menyamai atau
Mukhalafatu Bersalahan Allah Ta'ala Mumathalatuhu bersamaan bagi-Nya
Salbiah
hu lilhawadith dengan segala yang baharu lilhawadith dengan suatu yang
baru
Qiamuhu Berdiri-Nya dengan Qiamuhu Berdiri-Nya
Salbiah
binafsih sendiri bighairih dengan yang lain
Esa Allah Ta'ala pada
Wahdaniat dzat,pada sifat dan pada Salbiah Ta'addud Berbilang-bilang
perbuatan
Qudrat Berkuasa Ma'ani Ajzun Lemah
Berkehendak Benci iaitu tidak
Iradat Ma'ani Karahah
menentukan menentukan
Ilmu Mengetahui Ma'ani Jahlun Bodoh
Hayat Hidup Ma'ani Al-Maut Mati
Sama' Mendengar Ma'ani As-Summu Pekak
Basar Melihat Ma'ani Al-Umyu Buta
Kalam Berkata-kata Ma'ani Al-Bukmu Bisu
Kaunuhu Keadaan-Nya yang Keadaan-Nya
Ma'nawiyah Kaunuhu ajizan
qaadiran berkuasa yang lemah
Keadaan-Nya
Kaunuhu Keadaan-Nya yang Kaunuhu
Ma'nawiyah yang benci iaitu
muriidan berkehendak menentukan kaarihan
tidak menentukan
Kaunuhu Keadaan-Nya yang Keadaan-Nya
Ma'nawiyah Kaunuhu jahilan
'aliman mengetahui yang bodoh
Kaunuhu Keadaan-Nya yang Keadaan-Nya
Ma'nawiyah Kaunuhu mayitan
hayyan hidup yang mati
Kaunuhu Keadaan-Nya yang Keadaan-Nya
Ma'nawiyah Kaunuhu asamma
sami'an mendengar yang pekak
Kaunuhu Keadaan-Nya yang Keadaan-Nya
Ma'nawiyah Kaunuhu a'maa
basiiran melihat yang buta

Sifat kesempurnaan

Dua puluh yang tertera di atas yang wajib bagi Allah terkandung di dalam dua sifat kesempurnaan.
Sifat tersebut adalah:

• Istigna'

• Kaya Allah daripada sekelian yang lain daripada-Nya iaitu tidak berkehendak ia
kepada sesuatu. Maksudnya, Allah tidak mengkehendaki yang lain menjadikan-Nya
dan tidak berkehendakkan tempat berdiri bagi zat-Nya. Contohnya, Allah tidak
memerlukan dan tidak mengkehendaki malaikat untuk menciptakan Arasy.
• Maka, Maha suci Tuhan daripada tujuan pada sekelian perbuatan dan hukum-
hukumnya dan tidak wajib bagi-Nya membuat sesuatu datau meninggalkan sesuatu.
• Sifatnya: wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lilhawadith, qiamuhu binafsih, sama',
basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman.

• Iftiqar

• Yang lain berkehendakkan sesuatu daripada Allah iaitu yang lain berkehendakkan
daripada Allah untuk menjadikan dan menentukan mereka dengan perkara yang harus.
Contohnya, manusia memohon kepada Allah melancarkan hidupnya.

10
• Sifatnya: wahdaniat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan,
kaunuhu hayyan.

Sifat yang harus

Sifat harus atau sifat jaiz juga dimiliki oleh Allah. Harus bagi Allah memperbuatkan sesuatu yang
harus ada atau tiada atau meninggalkannya. Contohnya, harus bagi Allah menciptakan langit,
bumi, matahari dan yang lain dan harus juga bagi Allah untuk tidak menciptakannya. Tidak wajib
bagi Allah membuat sesuatu seperti menghidupkan atau mematikan bahkan itu harus pada hak Allah.

11
Bab II. Aqidah Ahlusunnah tidak mensifati Allah dengan tempat dan arah

2.1 Allah Ada Tanpa Tempat dan Arah

Allah ta'ala berfirman: “Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya (baik dari satu
segi maupun semua segi), dan tidak ada sesuatupun yang menyerupai-Nya”. (Q.S. as-Syura: 11)
Ayat ini adalah ayat yang paling jelas dalam al Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah sama sekali
tidak menyerupai makhluk-Nya. Ulama Ahlussunnah menyatakan bahwa alam (makhluk Allah)
terbagi
atas dua bagian; yaitu benda dan sifat benda. Kemudian benda terbagi menjadi dua, yaitu benda yang
tidak dapat terbagi lagi karena telah mencapai batas terkecil (para ulama menyebutnya dengan al
Jawhar alFard), dan benda yang dapat terbagi menjadi bagian-bagian (jisim).
Benda yang terakhir ini terbagi menjadi dua macam;

1. Benda Lathif: sesuatu yang tidak dapat dipegang oleh tangan, seperti cahaya, kegelapan, ruh,
angin dan sebagainya.
2. Benda Katsif: sesuatu yang dapat dipegang oleh tangan seperti manusia, tanah, benda-benda padat
dan lain sebagainya.

Adapun sifat-sifat benda adalah seperti bergerak, diam, berubah, bersemayam, berada di tempat dan
arah, duduk, turun, naik dan sebagainya. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa Allah ta'ala
tidak menyerupai makhluk-Nya, bukan merupakan al Jawhar al Fard, juga bukan benda Lathif atau
benda Katsif. Dan Dia tidak boleh disifati dengan apapun dari sifat-sifat benda. Ayat tersebut cukup
untuk dijadikan sebagai dalil bahwa Allah ada tanpa tempat dan arah. Karena seandainya Allah
mempunyai tempat dan arah, maka akan banyak yang serupa dengan-Nya. Karena dengan demikian
berarti ia memiliki dimensi (panjang, lebar dan kedalaman). Sedangkan sesuatu yang
demikian, maka ia adalah makhluk yang membutuhkan kepada yang
menjadikannya dalam dimensi tersebut.

Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bersabda: “Allah ada pada azal (keberadaan tanpa
permulaan) dan belum ada sesuatupun selain-Nya”. (H.R. al Bukhari, al Bayhaqi dan Ibn al Jarud).
Makna hadits ini bahwa Allah ada pada azal (keberadaan tanpa permulaan), tidak ada sesuatu
(selain-Nya) bersama-Nya. Pada azal belum ada angin, cahaya, kegelapan, 'Arsy, langit, manusia, jin,
malaikat, waktu, tempat dan arah. Maka berarti Allah ada sebelum terciptanya tempat dan arah, maka
Ia tidak membutuhkan kepada keduanya dan Ia tidak berubah dari semula, yakni tetap ada tanpa
tempat dan arah, karena berubah adalah ciri dari sesuatu yang baru (makhluk).
Al Imam Abu Hanifah dalam kitabnya al Fiqh al Absath berkata: "Allah ta'ala ada pada azal
(keberadaan tanpa permulaan) dan belum ada tempat, Dia ada sebelum menciptakan makhluk, Dia
ada dan belum ada tempat, makhluk dan sesuatu dan Dia pencipta segala sesuatu".
Al Imam Fakhruddin ibn 'Asakir (W. 620 H) dalam risalah aqidahnya mengatakan : "Allah ada
sebelum ciptaan, tidak ada bagi-Nya sebelum dan sesudah, atas dan bawah, kanan dan kiri, depan
dan belakang, keseluruhan dan bagian-bagian, tidak boleh dikatakan "Kapan ada-Nya ?", "Di mana
Dia ?" atau "Bagaimana Dia ?", Dia ada tanpa tempat".
12
Maka sebagaimana dapat diterima oleh akal, adanya Allah tanpa tempat dan arah sebelum
terciptanya tempat dan arah, begitu pula akal akan menerima wujud-Nya tanpa tempat dan arah
setelah terciptanya
tempat dan arah. Hal ini bukanlah penafian atas adanya Allah. Al Imam al Bayhaqi (W. 458 H) dalam
kitabnya al Asma wa ash-Shifat, hlm. 506, mengatakan: "Sebagian sahabat kami dalam menafikan
tempat bagi Allah mengambil dalil dari sabda Rasulullah shalllallahu 'alayhi wa sallam:

Maknanya: "Engkau azh-Zhahir (yang segala sesuatu menunjukkan akan ada-Nya), tidak ada
sesuatu di atas-Mu dan Engkaulah al Bathin (yang tidak dapat dibayangkan) tidak ada sesuatu di
bawah-
Mu" (H.R. Muslim dan lainnya).

Jika tidak ada sesuatu di atas-Nya dan tidak ada sesuatu dibawah-Nya berarti Dia tidak bertempat".
Hadits Jariyah
Sedangkan salah satu riwayat hadits Jariyah yang zhahirnya member persangkaan bahwa Allah ada
di langit, maka hadits tersebut tidak boleh diambil secara zhahirnya, tetapi harus ditakwil dengan
makna yang sesuai dengan sifat-sifat Allah, jadi maknanya adalah Dzat yang sangat tinggi derajat-
Nya sebagaimana dikatakan oleh ulama Ahlussunnah Wal Jama'ah, di antaranya adalah al Imam an-
Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim. Sementara riwayat hadits Jariyah yang maknanya shahih
adalah:

Al Imam Malik dan al Imam Ahmad meriwayatkan bahwasanya salah seorang sahabat Anshar datang
kepada Rasulullah Shallallahu 'alayhi wasallam dengan membawa seorang hamba sahaya berkulit
hitam, dan berkata: "Wahai Rasulullah sesungguhnya saya mempunyai kewajiban memerdekakan
seorang hamba sahaya yang mukmin, jika engkau menyatakan bahwa hamba sahaya ini mukminah
maka aku akan memerdekakannya, kemudian Rasulullah berkata kepadanya: Apakah engkau
bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Ia (budak) menjawab: "Ya", Rasulullah
berkata kepadanya: Apakah engkau bersaksi bahwa saya adalah Rasul (utusan) Allah? Ia
menjawab: "Ya", kemudian Rasulullah berkata: Apakah engkau beriman terhadap hari kebangkitan
setelah kematian? ia menjawab : "Ya", kemudian Rasulullah berkata: Merdekakanlah dia".
Al Hafizh al Haytsami (W. 807 H) dalam kitabnya Majma' az-Zawa-id Juz I, hal. 23 mengatakan:
"Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan perawi-perawinya adalah perawi-perawi shahih".
Riwayat inilah yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan dasar ajaran Islam, karena di antara dasar-

13
dasar Islam bahwa orang yang hendak masuk Islam maka ia harus mengucapkan dua kalimat
syahadat, bukan yang lain.

2.2 Tidak Boleh dikatakan Allah ada di atas 'Arsy atau ada di mana-mana
Senada dengan hadits yang diriwayatkan oleh al Bukhari di atas perkataan sayyidina Ali ibn Abi
Thalib -semoga Allah meridlainya-:

Maknanya: "Allah ada (pada azal) dan belum ada tempat dan Dia (Allah) sekarang (setelah
menciptakan tempat) tetap seperti semula, ada tanpa tempat" (Dituturkan oleh al Imam Abu
Manshur al Baghdadi dalam kitabnya al Farq bayna al Firaq h. 333).

Karenanya tidak boleh dikatakan Allah ada di satu tempat atau di mana-mana, juga tidak boleh
dikatakan Allah ada di satu arah atau semua arah penjuru. Syekh Abdul Wahhab asy-Sya'rani (W. 973
H) dalam kitabnya al Yawaqiit Wa al Jawaahir menukil perkataan Syekh Ali al Khawwash: "Tidak
boleh dikatakan bahwa Allah ada di mana-mana". Aqidah yang mesti diyakini bahwa Allah ada
tanpa arah dan tanpa tempat.

Al Imam Ali -semoga Allah meridlainya- mengatakan yang maknanya: "Sesungguhnya Allah
menciptakan 'Arsy (makhluk Allah yang paling besar) untuk menampakkan kekuasaan-Nya bukan
untuk menjadikannya tempat bagi Dzat-Nya" (diriwayatkan oleh Abu Manshur al Baghdadi dalam
kitab al Farq bayna al Firaq, hal. 333)

Sayyidina Ali -semoga Allah meridlainya- juga mengatakan yang maknanya: "Sesungguhnya yang
menciptakan ayna (tempat) tidak boleh dikatakan bagi-Nya di mana (pertanyaan tentang tempat),
dan yang menciptakan kayfa (sifat-sifat makhluk) tidak boleh dikatakan bagi-Nya bagaimana"
(diriwayatkan oleh Abu al Muzhaffar al Asfarayini dalam kitabnya at-Tabshir fi ad-Din, hal. 98)

14
2.3 A llah Maha suci dari Hadd

Maknanya: Menurut ulama tauhid yang dimaksud al mahdud (sesuatu yang berukuran) adalah
segala sesuatu yang memiliki bentuk baik kecil maupun besar. Sedangkan pengertian al hadd
(batasan) menurut mereka adalah bentuk baik kecil maupun besar. Adz-Dzarrah (sesuatu yang
terlihat dalam cahaya matahari yang masuk melalui jendela) mempunyai ukuran demikian juga
'Arsy, cahaya, kegelapan dan angin masing-masing mempunyai ukuran.

Al Imam Sayyidina Ali -semoga Allah meridlainya- berkata yang maknanya: "Barang siapa
beranggapan (berkeyakinan) bahwa Tuhan kita berukuran maka ia tidak mengetahui Tuhan yang
wajib disembah (belum beriman kepada-Nya)" (diriwayatkan oleh Abu Nu'aym (W. 430 H)
dalam Hilyah al Auliya', juz I hal. 72).
Maksud perkataan sayyidina Ali tersebut adalah sesungguhnya berkeyakinan bahwa Allah adalah
benda yang kecil atau berkeyakinan bahwa Dia memiliki bentuk yang meluas tidak berpenghabisan
merupakan kekufuran. Semua bentuk baik Lathif maupun Katsif, kecil ataupun besar memiliki
tempat dan arah serta ukuran. Sedangkan Allah bukanlah benda dan tidak disifati dengan sifat-sifat
benda, karenanya ulama Ahlussunnah Wal Jama'ah mengatakan: "Allah ada tanpa tempat dan arah
serta tidak mempunyai ukuran, besar maupun kecil". Karena sesuatu yang memiliki tempat dan
arah pastilah benda. Juga tidak boleh dikatakan tentang Allah bahwa tidak ada yang mengetahui
tempat-Nya kecuali Dia. Adapun tentang benda Katsif bahwa ia mempunyai tempat, hal ini jelas
sekali. Dan mengenai benda lathif bahwa ia mempunyai tempat, penjelasannya adalah bahwa ruang
kosong yang diisi oleh benda lathif, itu adalah tempatnya. Karena definisi tempat adalah ruang
kosong yang diisi oleh suatu benda.

15
Al Imam As-Sajjad Zayn al 'Abidin 'Ali ibn al Husain ibn 'Ali ibn Abi Thalib (38 H-94 H) berkata :
"Engkaulah Allah yang tidak diliputi tempat", dan dia berkata: "Engkaulah Allah yang Maha suci
dari hadd (benda, bentuk, dan ukuran)", beliau juga berkata : "Maha suci Engkau yang tidak bisa
diraba maupun disentuh" yakni bahwa Allah tidak menyentuh sesuatupun dari makhluk-Nya dan Dia
tidak disentuh oleh sesuatupun dari makhluk-Nya karena Allah bukan benda. Allah Maha suci dari
sifat berkumpul, menempel, berpisah dan tidak berlaku jarak antara Allah dan makhluk-Nya karena
Allah bukan benda dan Allah ada tanpa arah. (Diriwayatkan oleh al Hafizh az-Zabidi dalam al Ithaf
dengan rangkaian sanad muttashil mutasalsil yang kesemua perawinya adalah Ahl al Bayt; keturunan
Rasulullah). Hal ini juga sebagai bantahan terhadap orang yang berkeyakinan Wahdatul Wujud dan
Hulul.

2.4 Bantahan Ahlussunnah terhadap Keyakinan Tasybih; bahwa Allah bertempat, duduk atau
bersemayam di atas 'Arsy

Al Imam Abu Hanifah -semoga Allah meridlainya- berkata :


"Barangsiapa yang mengatakan saya tidak tahu apakah Allah berada di langit ataukah berada di
bumi maka dia telah kafir". (diriwayatkan oleh al Maturidi dan lainnya).
Al Imam Syekh al 'Izz ibn 'Abd as-Salam asy-Syafi'i dalam kitabnya "Hall ar-Rumuz" menjelaskan
maksud Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan : "Karena perkataan ini memberikan persangkaan
bahwa Allah bertempat, dan barang siapa yang menyangka bahwa Allah bertempat maka ia adalah
musyabbih (orang yang menyerupakan Allah dengan
makhluk-Nya)".

Demikian juga dijelaskan maksud Imam Abu Hanifah ini oleh al Bayadli al Hanafi dalam Isyarat al
Maram. Al Imam al Hafizh Ibn al Jawzi (W. 597 H) mengatakan dalam
kitabnya Daf'u Syubah at-Tasybih :

16
Maknanya: "Sesungguhnya orang yang mensifati Allah dengan tempat dan arah maka ia adalah
Musyabbih (orang yang menyerupakan Allah dengan Makhluk-Nya) dan Mujassim (orang yang
meyakini bahwa Allah adalah jisim: benda) yang tidak mengetahui sifat Allah". Al Hafizh Ibnu
Hajar al 'Asqalani (W. 852 H) dalam Fath al Bari Syarh Shahih al Bukhari mengatakan :

"Sesungguhnya kaum Musyabbihah dan Mujassimah adalah mereka yang mensifati Allah dengan
tempat padahal Allah maha suci dari tempat".
Di dalam kitab al Fatawa al Hindiyyah, cetakan Dar Shadir, jilid II, h. 259 tertulis sebagai berikut:
"Adalah kafir orang yang menetapkan tempat bagi Allah ta'ala ".

Juga dalam kitab Kifayah al Akhyar karya al Imam Taqiyyuddin al Hushni (W. 829 H), Jilid II, h.
202, Cetakan Dar al Fikr, tertulis sebagai berikut : "... hanya saja an-Nawawi menyatakan dalam bab
Shifat ash-Shalat dari kitab Syarh al Muhadzdzab bahwa Mujassimah adalah kafir, Saya (al Hushni)
berkata: "Inilah kebenaran yang tidak dibenarkan selainnya, karena tajsim (menyerupakan Allah
dengan makhluk-Nya dan meyakini bahwa Allah adalah jisim –benda-) jelas menyalahi al Qur'an.
Semoga Allah memerangi golongan Mujassimah dan Mu'aththilah (golongan yang menafikan sifat-
sifat Allah), alangkah beraninya mereka menentang Allah yang berfirman tentang Dzat-Nya (Q.S.
asy-Syura : 11) :

Maknanya: “Dia (Allah) tidak menyerupai sesuatupun dari makhluk-Nya dan Dia disifati dengan
sifat pendengaran dan penglihatan yang tidak menyerupai pendengaran dan penglihatan makhluk-
Nya”.
Ayat ini jelas membantah kedua golongan tersebut".

Imam Abu Hanifah Mensucikan Allah dari Arah

Al Imam Abu Hanifah –semoga Allah meridlainya- dalam kitabnya al Washiyyah berkata yang
maknanya: "Bahwa penduduk surga melihat Allah ta'ala adalah perkara yang haqq (pasti terjadi)
tanpa (Allah) disifati dengan sifat-sifat benda, tanpa menyerupai makhluk-Nya dan tanpa (Allah)
berada di suatu arah"
Ini adalah penegasan al Imam Abu Hanifah –semoga Allah meridlainya- bahwa beliau menafikan
arah dari Allah ta'ala dan ini menjelaskan kepada kita bahwa ulama salaf mensucikan Allah dari
tempat dan arah.

Imam Malik Mensucikan Allah dari sifat Duduk,


Bersemayam atau semacamnya

17
Al
Imam Malik –semoga Allah meridlainya– berkata: "Ar-Rahman 'ala al 'Arsy istawa sebagaimana
Allah mensifati Dzat (hakekat)-Nya dan tidak boleh dikatakan bagaimana, dan kayfa (sifat-sifat
makhluk) adalah mustahil bagi-Nya" (Diriwayatkan oleh al Bayhaqi dalam al Asma' Wa ash-Shifat).
Maksud perkataan al Imam Malik tersebut, bahwa Allah maha suci dari semua sifat benda seperti
duduk, bersemayam, berada di suatu tempat dan arah dan sebagainya.
Sedangkan riwayat yang mengatakan wa al Kayf Majhul adalah tidak benar dan Al Imam Malik tidak
pernah mengatakannya.

2.5 Dzat Allah Tidak Bisa Dibayangkan

Al Imam asy-Syafi'i -semoga Allah meridlainya– berkata: "Barang siapa yang berusaha untuk
mengetahui pengatur-Nya (Allah) hingga meyakini bahwa yang ia bayangkan dalam benaknya
adalah Allah, maka dia adalah musyabbih (orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya),
kafir. Dan jika dia berhenti pada keyakinan bahwa tidak ada tuhan (yang mengaturnya) maka dia
adalah mu'aththil -atheis- (orang yang meniadakan Allah). Dan jika berhenti pada keyakinan bahwa
pasti ada pencipta yang menciptakannya dan tidak menyerupainya serta mengakui bahwa dia tidak
akan bisa membayangkan-Nya maka dialah muwahhid (orang yang
mentauhidkan Allah); muslim". (Diriwayatkan oleh al Bayhaqi dan lainnya)

Al Imam Ahmad ibn Hanbal dan al Imam Tsauban ibn Ibrahim Dzu an-Nun al Mishri, salah seorang
murid terkemuka al Imam Malik -semoga Allah meridlai keduanya- berkata: "Apapun yang terlintas
dalam benakmu (tentang Allah) maka Allah tidak menyerupai itu (sesuatu yang
terlintas dalam benak)" (Diriwayatkan oleh Abu al Fadll at-Tamimi dan al Khathib al Baghdadi)
18
2.6 Hukum Orang yang meyakini Tajsim; bahwa Allah adalah Benda

Syekh Ibn Hajar al Haytami (W. 974 H) dalam al Minhaj alQawim h. 64, mengatakan: "Ketahuilah
bahwasanya al Qarafi dan lainnya meriwayatkan perkataan asy-Syafi'i, Malik, Ahmad dan Abu
Hanifah - semoga Allah meridlai mereka- mengenai pengkafiran mereka terhadap orangorang yang
mengatakan bahwa Allah di suatu arah dan dia adalah benda,
mereka pantas dengan predikat tersebut (kekufuran)".

Al Imam Ahmad ibn Hanbal –semoga Allah meridlainyamengatakan:


"Barang siapa yang mengatakan Allah adalah benda, tidak seperti benda-benda maka ia telah kafir"
(dinukil oleh Badr ad-Din az- Zarkasyi (W. 794 H), seorang ahli hadits dan fiqh bermadzhab Syafi'I
dalam kitab Tasynif al Masami' dari pengarang kitab al Khishal dari
kalangan pengikut madzhab Hanbali dari al Imam Ahmad ibn Hanbal). Al Imam Abu al Hasan al
Asy'ari dalam karyanya an-Nawadir mengatakan : "Barang siapa yang berkeyakinan bahwa Allah
adalah benda maka ia telah kafir, tidak mengetahui Tuhannya".

As-Salaf ash-Shalih Mensucikan Allah dari Hadd, Anggota badan, Tempat, Arah dan Semua Sifat-
sifat Makhluk

Al Imam Abu Ja'far ath-Thahawi -semoga Allah meridlainya- (227- 321 H) berkata: "Maha suci
Allah dari batas-batas (bentuk kecil maupun besar, jadi Allah tidak mempunyai ukuran sama sekali),
batas akhir, sisi-sisi, anggota badan yang besar (seperti wajah, tangan dan lainnya) maupun
anggota badan yang kecil (seperti mulut, lidah, anak lidah, hidung, telinga dan lainnya).
Dia tidak diliputi oleh satu maupun enam arah penjuru (atas, bawah, kanan, kiri, depan dan
belakang) tidak seperti makhluk-Nya yang diliputi enam arah penjuru tersebut".

Perkataan al Imam Abu Ja'far ath-Thahawi di atas merupakan Ijma' (konsensus) para sahabat dan
Salaf (orang-orang yang hidup padatiga abad pertama hijriyah). Diambil dalil dari perkataan tersebut
bahwasanya bukanlah maksud dari mi'raj bahwa Allah berada di arah atas lalu Nabi Muhammad
shallallahu 'alayhi wasallam naik ke atas untuk bertemu dengan-Nya, melainkan maksud mi'raj
adalah memuliakan Rasulullah shalalllahu 'alayhi wasallam dan memperlihatkan kepadanya
keajaiban makhluk Allah sebagaimana dijelaskan dalam al Qur'an surat al Isra ayat 1. Juga tidak
boleh berkeyakinan bahwa Allah mendekat kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alayhi wasallam
sehingga jarak antara keduanya dua hasta atau lebih dekat, melainkan yang mendekat kepada Nabi
Muhammad shallallahu 'alayhi wasallam di saat mi'raj adalah Jibril 'alayhissalam, sebagaimana
diriwayatkan oleh al Imam al Bukhari (W. 256 H) dan lainnya dari as-Sayyidah 'Aisyah -semoga
Allah meridlainya-, maka wajib dijauhi kitab Mi'raj Ibnu 'Abbas dan Tanwir al Miqbas min Tafsir
Ibnu 'Abbas karena keduanya adalah kebohongan belaka yang dinisbatkan kepadanya. Sedangkan
ketika seseorang menengadahkan kedua tangannya ke arah langit ketika berdoa, hal ini tidak
menandakan bahwa Allah berada di arah langit. Akan tetapi karena langit adalah kiblat berdoa dan
merupakan tempat turunnya rahmat dan barakah. Sebagaimana apabila seseorang ketika melakukan
shalat ia menghadap ka'bah. Hal ini tidak berarti bahwa Allah berada di dalamnya, akan tetapi karena
19
ka'bah adalah kiblat shalat.
Penjelasan seperti ini dituturkan oleh para ulama Ahlussunnah Wal Jama'ah seperti al Imam al
Mutawalli (W. 478 H) dalam kitabnya al Ghun-yah, al Imam al Ghazali (W. 505 H) dalam kitabnya
Ihya 'Ulum ad-Din, al Imam an-Nawawi (W. 676 H) dalam kitabnya Syarh Shahih Muslim, al Imam
Taqiyy ad-Din as-Subki (W. 756 H) dalam kitab as-Sayf ash-Shaqil dan masih banyak lagi. Perkataan
al Imam at-Thahawi tersebut juga merupakan bantahan terhadap pengikut paham Wahdah al Wujud
yang berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan makhluk-Nya atau pengikut paham Hulul yang
berkeyakinan bahwa Allah menempatimakhluk-Nya. Dan ini adalah kekufuran berdasarkan Ijma'
(konsensus) kaum muslimin sebagaimana dikatakan oleh al Imam as-Suyuthi (W. 911 H) dalam
karyanya al Hawi li al Fatawi dan lainnya, juga para panutan kita ahli tasawwuf sejati seperti al
Imam al Junaid al Baghdadi (W. 297 H), al Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H), Syekh Abdul Qadir al
Jilani (W. 561 H) dan semua Imam tasawwuf sejati, mereka selalu memperingatkan masyarakat akan
orang-orang yang berdusta sebagai pengikut tarekat tasawwuf dan meyakini aqidah Wahdah al
Wujud dan Hulul. Al Imam ath-Thahawi juga mengatakan:

"Barangsiapa menyifati Allah dengan salah satu sifat manusia maka ia telah kafir".

Di antara sifat-sifat manusia adalah bergerak, diam, turun, naik, duduk, bersemayam, mempunyai
jarak, menempel, berpisah, berubah, berada pada satu tempat dan arah, berbicara dengan huruf, suara
dan bahasa dan sebagainya. Maka orang yang mengatakan bahwa bahasa Arab atau bahasa-bahasa
selain bahasa Arab adalah bahasa Allah atau mengatakan bahwa kalam Allah yang azali (tidak
mempunyai permulaan) dengan huruf, suara atau semacamnya, dia telah menyerupakan Allah
dengan makhluk-Nya. Dan barang siapa yang menyifati Allah dengan salah satu dari sifat-sifat
manusia seperti yang tersebut di atas atau semacamnya ia telah terjerumus dalam kekufuran. Begitu
juga orang yang meyakini Hulul dan Wahdah al Wujud telah menyerupakan Allah dengan makhluk-
Nya.

2.6 Aqidah Imam Abul Hasan al Asy'ari

Al Imam Abu al Hasan al Asy'ari (W. 324 H) –semoga Allah meridlainya- berkata: "Sesungguhnya
Allah ada tanpa tempat" (diriwayatkan oleh al Bayhaqi dalam al Asma wa ash-Shifat).1 Beliau juga
mengatakan:

"Tidak boleh dikatakan bahwa Allah ta'ala di satu tempat atau di semua tempat". Perkataan al Imam
al Asy'ari ini dinukil oleh al Imam Ibnu Furak (W. 406 H) dalam karyanya al Mujarrad.

Ini adalah salah satu bukti yang menunjukkan bahwa kitab al Ibanah yang dicetak dan tersebar
sekarang dan dinisbatkan kepada al Imam Abu al Hasan al Asy'ari telah banyak dimasuki sisipan-
sisipan palsu dan penuh kebohongan, maka hendaklah dijauhi kitab tersebut.

2.7 Ayat Muhkamat dan Mutasyabihat

20
Al Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578 H) dalam al Burhan al Muayyad berkata: "Jagalah aqidah kamu
sekalian dari berpegang kepada zhahir ayat al Qur'an dan hadits Nabi Muhammad shallallahu
'alayhi wasallam yang mutasyabihat sebab hal ini merupakan salah satu pangkal kekufuran".

Mutasyabihat artinya nash-nash al Qur'an dan hadits Nabi Muhammad shallallahu 'alayhi wasallam
yang dalam bahasa arab mempunyai lebih dari satu arti dan tidak boleh diambil secara zhahirnya,
karena hal tersebut mengantarkan kepada tasybih (menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya), akan
tetapi wajib dikembalikan maknanya sebagaimana perintah Allah dalam al Qur'an pada ayat-ayat
yang Muhkamat, yakni ayat-ayat yang mempunyai satu
makna dalam bahasa Arab, yaitu makna bahwa Allah tidak menyerupai segala sesuatu dari makhluk-
Nya.
Ayat Istiwa'
Di antara ayat-ayat Mutasyabihat yang tidak boleh diambil secara zhahirnya adalah firman Allah
ta'ala (surat Thaha: 5):

Ayat ini tidak boleh ditafsirkan bawa Allah duduk (jalasa) atau bersemayam atau berada di atas 'Arsy
dengan jarak atau bersentuhan dengannya. Juga tidak boleh dikatakan bahwa Allah duduk tidak
seperti duduk kita atau bersemayam tidak seperti bersemayamnya kita,
karena duduk dan bersemayam termasuk sifat khusus benda sebagaimana yang dikatakan oleh al
Hafizh al Bayhaqi (W. 458 H), al Imam al Mujtahid Taqiyyuddin as-Subki (W. 756 H) dan al Hafizh
Ibnu Hajar (W. 852 H) dan lainnya. Kemudian kata istawa sendiri dalam bahasa Arab memiliki 15
makna. Karena itu kata istawa tersebut harus ditafsirkan dengan makna yang layak bagi Allah dan
selaras dengan ayat-ayat Muhkamat.

Berdasarkan ini, maka tidak boleh menerjemahkan kata istawa ke dalam bahasa Indonesia dan
bahasa lainnya karena kata istawa mempunyai 15 makna dan tidak mempunyai padan kata (sinonim)
yang mewakili 15 makna tersebut. Yang diperbolehkan adalah menerjemahkan maknanya, makna
kata istawa dalam ayat tersebut adalah qahara (menundukkan atau menguasai).

Al Imam Ali –semoga Allah meridlainya- mengatakan:


"Sesungguhnya Allah menciptakan 'Arsy untuk menampakkan kekuasaan-Nya bukan untuk
menjadikannya tempat bagi Dzat-Nya". Maka ayat tersebut di atas (surat Thaha: 5) boleh ditafsirkan

21
dengan qahara (menundukkan dan menguasai) yakni Allah menguasai 'Arsy sebagaimana Dia
menguasai semua makhluk-Nya. Karena al Qahr adalah merupakan sifat pujian bagi Allah. Dan
Allah menamakan
dzat-Nya al Qahir dan al Qahhar dan kaum muslimin menamakan anak-anak mereka 'Abdul Qahir
dan 'Abdul Qahhar. Tidak seorangpun dari umat Islam yang menamakan anaknya 'Abd al jalis (al
jalis adalah nama bagi yang duduk). Karena duduk adalah sifat yang sama-sama dimiliki oleh
manusia, jin, hewan dan malaikat. Penafsiran di atas tidak berarti bahwa Allah sebelum itu tidak
menguasai 'arsy kemudian menguasainya, karena al Qahr adalah sifat Allah yang azali (tidak
mempunyai permulaan) sedangkan 'arsy adalah merupakan makhluk yang baru (yang mempunyai
permulaan). Dalam ayat ini, Allah menyebut 'arsy secara khusus karena ia adalah makhluk Allah
yang paling besar bentuknya.

Riwayat yang Sahih dari Imam Malik tentang Ayat Istiwa'

Al Imam Malik ditanya mengenai ayat tersebut di atas, kemudian beliau menjawab:

Maknanya: "Dan tidak boleh dikatakan bagaimana dan al kayf /bagaimana (sifat-sifat benda)
mustahil bagi Allah". (diriwayatkan oleh al Hafizh al Bayhaqi dalam kitabnya al Asma wa ash-
Shifat)
Maksud perkataan al Imam Malik tersebut, bahwa Allah maha suci dari semua sifat benda seperti
duduk, bersemayam dan sebagainya. Sedangkan riwayat yang mengatakan wal Kayf Majhul adalah
tidak benar.

Penegasan Imam Syafi'i tentang Orang yang Berkeyakinan Allah duduk di atas 'Arsy
Ibn al Mu'allim al Qurasyi (W. 725 H) menyebutkan dalam karyanya Najm al Muhtadi menukil
perkataan al Imam al Qadli Najm ad-Din dalam kitabnya Kifayah an-Nabih fi Syarh at-Tanbih bahwa
ia
menukil dari al Qadli Husayn (W. 462 H) bahwa al Imam asy-Syafi'I menyatakan kekufuran orang
yang meyakini bahwa Allah duduk di atas 'arsy dan tidak boleh shalat (makmum) di belakangnya.

Ulama Ahlussunnah yang Mentakwil Istiwa'


Kalangan yang mentakwil istawa dengan qahara adalah para ulama Ahlussunnah Wal Jama'ah. Di
antaranya adalah al Imam 'Abdullah ibn Yahya ibn al Mubarak (W. 237 H) dalam kitabnya
Gharib al Qur'an wa Tafsiruhu, al Imam Abu Manshur al Maturidi al Hanafi (W. 333 H) dalam
kitabnya Ta'wilat Ahlussunnah Wal Jama'ah, az-Zajjaj, seorang pakar bahasa Arab (W. 340 H) dalam
kitabnya Isytiqaq Asma Allah, al Ghazali asy-Syafi'i (W. 505 H) dalam al Ihya, al Hafizh Ibn al Jawzi
al Hanbali (W. 597 H) dalam kitabnya Daf'u Syubah at-Tasybih, al Imam Abu 'Amr ibn al Hajib al
Maliki (W. 646 H) dalam al Amaali an-Nahwiyyah, Syekh Muhammad Mahfuzh at-Termasi al
Indonesi asy-Syafi'i (W. 1285-1338 H) dalam Mawhibah dzi al Fadll, Syekh Muhammad Nawawi al
Jawi al Indonesi asy-Syafi'i (W. 1314 H-1897) dalam kitabnya at-Tafsir al Munir dan masih banyak
lagi yang lainnya.

Inkonsistensi Orang yang Memahami Ayat Istiwa' secara Zhahirnya

Dan orang yang mengambil ayat mutasyabihat ini secara zhahirnya, apakah yang akan ia katakan
tentang ayat 115 surat al Baqarah:

22
Jika orang itu mengambil zhahir ayat ini berarti maknanya: "ke arah manapun kalian menghadap, di
belahan bumi manapun, niscaya Allah ada di sana". Dengan ini berarti keyakinannya saling
bertentangan.3 Akan tetapi makna ayat di atas bahwa seorang musafir yang sedang melakukan shalat
sunnah di atas hewan tunggangan, ke arah manapun hewan tunggangan itu menghadap selama arah
tersebut adalah arah tujuannya maka - ‫ ف ثم و جه الله‬- di sanalah kiblat Allah sebagaimana yang
dikatakan oleh Mujahid (W. 102 H) murid Ibn Abbas. Takwil Mujahid ini diriwayatkan oleh al
Hafizh al Bayhaqi dalam al Asma' Wa ash-Shifat.

Ayat 35 Surat an-Nur

Dan begitulah seluruh ayat-ayat mutasyabihat harus dikembalikan kepada ayat-ayat muhkamat dan
tidak boleh diambil secara zhahirnya. Seperti firman Allah ta'ala dalam surat an-Nur: 35

Tidak boleh ditafsirkan bahwa Allah adalah cahaya atau Allah adalah sinar. Karena kata cahaya dan
sinar adalah khusus bagi makhluk. Allah-lah yang telah menciptakan keduanya, maka Ia tidak
menyerupai
keduanya. Tetapi makna ayat ini, bahwa Allah menerangi langit dan bumi dengan cahaya matahari,
bulan dan bintang-bintang. Atau maknanya, bahwa Allah adalah pemberi petunjuk penduduk langit,
yakni para malaikat dan pemberi petunjuk orang-orang mukmin dari golongan manusia dan jin, yang
berada di bumi yaitu petunjuk kepada keimanan. Sebagaimana yang dikatakan oleh 'Abdullah ibn
Abbas –semoga Allah meridlainya- salah seorang sahabat Nabi shallallahu 'alayhi wasallam. Takwil
ini diriwayatkan oleh al Bayhaqi dalam al Asma' Wa as-Shifat. Dengan demikian kita wajib
mewaspadai kitab Mawlid al 'Arus yang disebutkan di dalamnya bahwa "Allah menggenggam
segenggam cahaya wajah-Nya kemudian berkata kepadanya: jadilah engkau Muhammad, maka ia
menjadi Muhammad". Ini adalah kekufuran wal 'iyadzu billah karena menjadikan Allah sebagai
cahaya dan nabi Muhammad shallallahu 'alayhi wasallam bagian dari-Nya. Kitab ini merupakan
kebohongan yang dinisbatkan kepada al Hafizh Ibn al Jawzi, tidak seorangpun menisbatkannya
kepada al Hafizh Ibn al Jawzi kecuali seorang orientalis yang bernama Brockelmann.

2.8 Bagaimanakah Cara Mengenal Allah (Ma'rifatullah) ?

Al Imam ar-Rifa'i berkata: "Batas akhir pengetahuan seorang hamba tentang Allah adalah meyakini
bahwa Allah ta'ala ada tanpa bagaimana (sifat-sifat makhluk) dan ada tanpa tempat". (Disebutkan
oleh al Imam ar-Rifa'i dalam kitabnya Hal Ahl al Haqiqah ma'a Allah).

Karena seandainya Allah bertempat niscaya banyak sekali yang menyerupainya. Maka barangsiapa
yang menyerupakan Allah dengan makhluk- Nya tidaklah diterima ibadahnya sebagaimana perkataan
al Imam al Ghazali: "Tidaklah sah ibadah seseorang kecuali setelah ia mengetahui Allah yang ia
sembah". Al Imam Abu al Muzhaffar al Asfarayini (W. 471 H) dalam kitabnya at-Tabshir fi ad-Din,
h. 98 mengutip perkataan al Imam Ali ibn Abi Thalib -semoga Allah meridlainya- bahwa dia
berkata tentang Allah :

23
Maknanya: "Sesungguhnya yang menciptakan tempat tidak boleh dikatakan bagi-Nya di mana dan
sesungguhnya yang menciptakan al kayf (sifat-sifat benda) tidak dikatakan bagi-Nya bagaimana".
Al Imam Abu Manshur Al Baghdadi (W. 429 H) dalam kitabnya al Farq Bayna al Firaq h. 256,
berkata: "Sesungguhnya Ahlussunnah telah sepakat bahwa Allah tidak diliputi tempat dan tidak
dilalui oleh waktu". Al Imam Syekh Abd Allah Ba 'Alawi al Haddad (W. 1132 H) dalam bagian akhir
kitabnya an-Nasha-ih ad-Diniyyah menuturkan: "Aqidah ringkas yang bermanfaat -Insya Allah
ta'ala- menurut jalan golongan yang selamat. Mereka adalah golongan Ahlussunnah Wal Jama'ah,
golongan mayoritas umat Islam. Kemudian beliau -semoga Allah meridlainya– berkata:

Maknanya: "Sesungguhnya Ia (Allah) ta'ala Maha suci dari zaman,tempat dan maha suci dari
menyerupai akwan (sifat berkumpul, berpisah, bergerak dan diam) dan tidak diliputi oleh satu arah
penjuru maupun semua arah penjuru".

Al Imam Ahmad ibn Hanbal dan al Imam Dzu an-Nun al Mishri (W. 245 H) salah seorang murid
terkemuka al Imam Malik menuturkan kaidah yang sangat bermanfaat dalam ilmu Tauhid:

Maknanya: "Apapun yang terlintas dalam benak kamu (tentang Allah), maka Allah tidak seperti itu".
Perkataan ini dikutip dari Imam Ahmad ibn Hanbal oleh Abu al Fadll at-Tamimi dalam kitabnya
I'tiqad al Imam al Mubajjal Ahmad ibn Hanbal dan diriwayatkan dari Dzu an-Nun al Mishri oleh al
Hafizh al
Khathib al Baghdadi dalam Tarikh Baghdad. Dan ini adalah kaidah yang merupakan Ijma'
(konsensus) para ulama. Karena tidaklah dapat dibayangkan kecuali yang bergambar. Dan Allah
adalah pencipta
segala gambar dan bentuk, maka Ia tidak ada yang menyerupai-Nya. Sebagaimana kita tidak bisa
membayangkan suatu masa – sedangkan masa adalah makhluk- yang di dalamnya tidak ada cahaya
dan kegelapan. Akan tetapi kita beriman dan membenarkan bahwa cahaya dan kegelapan, keduanya
memiliki permulaan. Keduanya tidak ada kemudian menjadi ada. Allah-lah yang menciptakan
keduanya.
Allah berfirman dalam al Qur'an:

Maknanya: "… dan yang telah menjadikan kegelapan dan cahaya" (Q.S. al An'am: 1)
Jika demikian halnya yang terjadi pada makhluk, maka lebih utama kita beriman dan percaya bahwa
Allah ada tanpa tempat dan arah serta tidak bisa kita bayangkan.

24
Imam kita Abu Bakr ash-Shiddiq -semoga Allah meridlainyaberkata yang maknanya: "Pengakuan
bahwa pemahaman seseorang tidak mampu untuk sampai mengetahui hakekat Allah adalah
keimanan, sedangkan mencari tahu tentang hakekat Allah, yakni membayangkan-Nya adalah
kekufuran dan syirik".
Maksudnya adalah kita beriman bahwa Allah ada tidak seperti makhluk-Nya, tanpa memikirkan
tentang Dzat (Hakekat)-Nya. Adapun berpikir tentang makhluk Allah adalah hal yang dianjurkan
karena segala sesuatu merupakan tanda akan ada-Nya. Perkataan Sayyidina Abu Bakr -semoga Allah
meridlainya- tersebut diriwayatkan oleh seorang ahli Fiqih dan hadits al Imam Badr ad-Din az-
Zarkasyi
as-Syafi'i (W. 794 H) dan lainnya.

2.9 Ahlussunnah dan Para Sufi Menentang Paham Hulul dan Wahdatul Wujud

Ahlussunnah Wal Jama'ah mengatakan: "Sesungguhnya Allah tidaklah bertempat pada sesuatu,
tidak terpecah dari-Nya sesuatu dan tidak menyatu dengan-Nya sesuatu, Allah tidak serupa dengan
sesuatupun dari makhluk-Nya".4
Syekh Abd al Ghani an-Nabulsi -semoga Allah merahmatinyadalam kitabnya al Faidl ar-Rabbani
berkata: "Barangsiapa yang mengatakan bahwa Allah terpisah dari-Nya sesuatu, Allah menempati
sesuatu, maka dia telah kafir".

Al Imam al Junayd al Baghdadi (W. 297 H) penghulu kaum sufi pada masanya berkata: "Seandainya
aku adalah seorang penguasa niscaya aku penggal setiap orang yang mengatakan tidak ada yang
maujud (ada) kecuali Allah". (dinukil oleh Syekh Abd al Wahhab asy-Sya'rani dalam kitabnya al
Yawaqit Wal Jawahir).

25
Al Imam Ar-Rifa'i -semoga Allah meridlainya- berkata: "Ada dua perkataan (yang diucapkan
dengan lisan meskipun tidak diyakini dalam hati) yang bisa merusak agama: perkataan bahwa Allah
menyatu dengan makhluk-Nya (Wahdat al Wujud) dan berlebih-lebihan dalam mengagungkan para
Nabi dan para wali, yakni melampaui batas yang disyariatkan Allah dalam mengagungkan mereka".

Beliau juga mengatakan: "Jauhilah perkataan Wahdat al Wujud yang banyak diucapkan oleh orang-
orang yang mengaku sufi dan jauhilah sikap berlebih-lebihan dalam agama karena sesungguhnya
melakukan dosa itu lebih ringan dari pada terjatuh dalam kekufuran

"Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik atau kufur
sedangkan orang yang mati dalam keadaan muslim tetapi ia melakukan dosa-dosa di bawah
kekufuran maka ia tergantung kepada kehendak Allah, jika Allah menghendaki Ia akan menyiksa
orang yang Ia kehendaki dan jika Allah berkehendak, Ia akan mengampuni orang yang Ia
kehendaki".
Dua perkataan al Imam Ahmad ar-Rifa'i tersebut dinukil oleh al Imam ar-Rafi'i asy-Syafi'i dalam
kitabnya Sawad al 'Aynayn fi Manaqib Abi al 'Alamain.

26
Salah seorang khalifah Syekh Ahmad ar-Rifa'i (dalam Thariqah ar-Rifa'iyyah) pada abad XIII H,
Syekh al 'Alim Abu al Huda ash-Shayyadi -semoga Allah merahmatinya- dalam kitabnya at-
Thariqah ar-
Rifa'iyyah berkata: "Sesungguhnya mengatakan Wahdah al Wujud (Allah menyatu dengan makhluk-
Nya) dan Hulul (Allah menempati makhluk-Nya) menyebabkan kekufuran dan sikap berlebih-
lebihan dalam agama menyebabkan fitnah dan akan menggelincirkan seseorang ke neraka,
karenanya wajib
dijauhi".

Syekh al 'Alim Abu al Huda ash-Shayyadi –semoga Allah merahmatinya- juga mengatakan dalam
kitabnya al Kawkab ad-Durriy:
"Barangsiapa mengatakan saya adalah Allah dan tidak ada yang mawjud (ada) kecuali Allah atau
dia adalah keseluruhan alam ini, jika ia dalam keadaan berakal (sadar) maka dia dihukumi murtad
(kafir)".

Al Imam Syekh Muhyiddin ibn 'Arabi mengatakan: "Tidak akan meyakini Wahdah al Wujud kecuali
para mulhid (atheis) dan barangsiapa yang meyakini Hulul maka agamanya rusak (Ma'lul)".
Sedangkan perkataan-perkataan yang terdapat dalam kitab Syekh Muhyiddin ibn 'Arabi yang
mengandung aqidah Hulul dan Wahdah al Wujud itu adalah sisipan dan dusta yang dinisbatkan
kepadanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahhab asy- Sya'rani dalam kitabnya Lathaif
al Minan Wa al Akhlaq menukil dari para ulama. Demikian juga dijelaskan oleh ulama-ulama lain.6

Bab III. Ahlusunnah Menta’wil Ayat Mutasyabihat

Ta’wil bererti menjauhkan makna dari segi zahirnya kepada makna yang lebih layak bagi Allah, ini
kerana zahir makna nas al-Mutasyabihat tersebut mempunyai unsur jelas persamaan Allah dengan
makhluk. Dalil melakukan ta’wil ayat dan hadis mutasyabihat:

Rasulullah berdoa kepada Ibnu Abbas dengan doa:

Maknanya: “Ya Allah alimkanlah dia hikmah dan takwil Al quran” H.R Ibnu Majah. (Sebahagian
ulamak salaf termasuk Ibnu Abbas mentakwil ayat-ayat mutasyabihah)

27
3.1 Ta’wilan pula ada dua

Pertama: Ta’wilan Ijmaliyy iaitu ta’wilan yang dilakukan secara umum dengan menafikan makna
zahir nas al-Mutasyabihat tanpa diperincikan maknanya.

sebagai contoh perkataan istawa dikatakan istawa yang layak bagi Allah dan waktu yang sama
dinafikan zahir makna istawa kerana zahirnya bererti duduk dan bertempat, Allah mahasuci dari
bersifat duduk dan bertempat.

Manakala kedua adalah: Ta’wilan Tafsiliyy iaitu ta’wilan yang menafikan makna zahir nas tersebut
kemudian meletakkan makna yang layak bagi Allah.
seperti istawa bagi Allah bererti Maha Berkuasa kerana Allah sendiri sifatkan dirinya sebagai Maha
Berkuasa.

3.2. Tafsir Makna istiwa Menurut Kitab Tafsir Mu’tabar lihat dalam tafsir berikut :

Sekarang akan disebutkan sebahagian penafsiran lafaz istawa dalam surah ar Ra’d:

a). Tafsir Ibnu Kathir:

(‫ ) ثم استوى على العرش‬telah dijelaskan maknanya sepertimana pada tafsirnya surah al Araf,
sesungguhnya ia ditafsirkan tanpa kaifiat(bentuk) dan penyamaan

Disini Ibnu Katsir mengunakan ta’wil ijtimalliy iaitu ta’wilan yang dilakukan secara umum dengan
menafikan makna zahir nas al-Mutasyabihat tanpa diperincikan maknanya. sebenarnya memahami
makna istiwa ini sebenarnya.

b). Tafsir al Qurtubi

(‫ ) ثم استوى على العرش‬dengan makna penjagaan dan penguasaan

c). Tafsir al-Jalalain

(‫ ) ثم استوى على العرش‬istiwa yang layak bagi Nya

d). Tafsir an-Nasafi Maknanya:

makna ( ‫ )ثسم اسستوى على العرش‬adalah menguasai Ini adalah sebahagian dari tafsiran , tetapi
banyak lagi tafsiran-tafsiran ulamak Ahlu Sunnah yang lain…

3.3. Makna istiwa yang dikenal dalam bahasa arab dan dalam kitab-kitab Ulama salaf

Di dalam kamus-kamus arab yang ditulis oleh ulama’ Ahlu Sunnah telah menjelaskan istiwa datang
dengan banyak makna, diantaranya:

1-masak (boleh di makan) contoh:

‫ قسد اسستوى الطعام—–قسد اسستوى التفاح‬maknanya: makanan telah masak—buah epal telah
masak

28
2- ‫التمام‬: sempurna, lengkap

3- ‫ العتدال‬: lurus

4- ‫جلس‬: duduk / bersemayam,

contoh: - ‫ اسستوى الطالب على الكرسسي‬: pelajar duduk atas kerusi -‫اسستوى الملك على‬
‫ السرير‬: raja bersemayam di atas katil

5- ‫ استولى‬: menguasai,

contoh: ‫قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق‬

Maknanya: Bisyr telah menguasai Iraq, tanpa menggunakan pedang dan penumpahan darah.

Al Hafiz Abu Bakar bin Arabi telah menjelaskan istiwa mempunyai hampir 15 makna, diantaranya:
tetap,sempurna lurus menguasai, tinggi dan lain-lain lagi, dan banyak lagi maknannya. Sila rujuk
qamus misbahul munir, mukhtar al-Sihah, lisanul arab, mukjam al-Buldan, dan banyak lagi. Yang
menjadi masalahnya, kenapa si penulis memilih makna bersemayam. Adakah makna bersemayam itu
layak bagi Allah?, apakah dia tidak tahu bersemayam itu adalah sifat makhluk? Adakah si penulis ini
tidak mengatahui bahawa siapa yang menyamakan Allah dengan salah satu sifat daripada sifat
makhluk maka dia telah kafir?

sepertimana kata salah seorang ulama’ Salaf Imam at Tohawi (wafat 321 hijrah):

‫ومن وصف الله بمعنى من معانى البشر فقد كفر‬

Maknanya: barang siapa yang menyifatkan Allah dengan salah satu sifat dari sifat-sifat manusia
maka dia telah kafir. Kemudian ulama’-ulama’ Ahlu Sunnah telah menafsirkan istiwa yang
terkandung di dalam Al quran dengan makna menguasai arasy kerana arasy adalah makhluk yang
paling besar, oleh itu ia disebutkan dalam al Quran untuk menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu
wata’ala sepertimana kata-kata Saidina Ali yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Mansur al-
Tamimi dalam kitabnya At-Tabsiroh:

‫ان الله تعالى خلق العرش اظهارا لقدرته ولم يتخذه مكان لذاته‬

Maknanya: Sesungguhnya Allah Ta’ala telah mencipta al-arasy untuk menzohirkan kekuasaanya,
bukannya untuk menjadikan ia tempat bagi Nya.

Allah ada tanpa tempat dan arah adalah aqidah salaf yang lurus.
Hukum Orang yang meyakini Tajsim; bahwa Allah adalah Benda

Syekh Ibn Hajar al Haytami (W. 974 H) dalam al Minhaj al


Qawim h. 64, mengatakan: “Ketahuilah bahwasanya al Qarafi dan lainnya meriwayatkan perkataan
asy-Syafi’i, Malik, Ahmad dan Abu Hanifah - semoga Allah meridlai mereka- mengenai pengkafiran
mereka terhadap orangorang yang mengatakan bahwa Allah di suatu arah dan dia adalah benda,
mereka pantas dengan predikat tersebut (kekufuran)”.

Al Imam Ahmad ibn Hanbal –semoga Allah meridlainyamengatakan:


“Barang siapa yang mengatakan Allah adalah benda, tidak seperti benda-benda maka ia telah kafir”
(dinukil oleh Badr ad-Din az-Zarkasyi (W. 794 H), seorang ahli hadits dan fiqh bermadzhab Syafi’i
dalam kitab Tasynif al Masami’ dari pengarang kitab al Khishal dari kalangan pengikut madzhab
Hanbali dari al Imam Ahmad ibn Hanbal).

29
Al Imam Abu al Hasan al Asy’ari dalam karyanya an-Nawadir mengatakan : “Barang siapa yang
berkeyakinan bahwa Allah adalah benda maka ia telah kafir, tidak mengetahui Tuhannya”.

As-Salaf ash-Shalih Mensucikan Allah dari Hadd, Anggota badan, Tempat, Arah dan Semua Sifat-
sifat Makhluk

Al Imam Abu Ja’far ath-Thahawi -semoga Allah meridlainya- (227-321 H) berkata:


“Maha suci Allah dari batas-batas (bentuk kecil maupun besar, jadi Allah tidak mempunyai ukuran
sama sekali), batas akhir, sisi-sisi, anggota badan yang besar (seperti wajah, tangan dan lainnya)
maupun anggota badan yang kecil (seperti mulut, lidah, anak lidah, hidung, telinga dan lainnya). Dia
tidak diliputi oleh satu maupun enam arah penjuru (atas, bawah, kanan,
kiri, depan dan belakang) tidak seperti makhluk-Nya yang diliputi enam arah penjuru tersebut”.

Perkataan al Imam Abu Ja’far ath-Thahawi di atas merupakan Ijma’ (konsensus) para sahabat dan
Salaf (orang-orang yang hidup pada tiga abad pertama hijriyah).

3.4. ulamak 4 mazhab tentang aqidah

1- Imam Abu hanifah:

‫ليشبه شيئا من الشياء من خلقه ول يشبهه شيء من خلقه‬

Maknanya:: (Allah) tidak menyerupai sesuatu pun daripada makhlukNya, dan tidak ada sesuatu
makhluk pun yang menyerupaiNya.Kitab Fiqh al Akbar, karangan Imam Abu Hanifah, muka surat 1

2-Imam Syafie:

‫انيه تعالى كان ول مكان فخلق المكان وهو على صفته الزليية كميا كان قبيل خلقه المكان ليجوز علييه‬
‫التغيير‬

Maknanya: sesungguhnya Dia Ta’ala ada (dari azali) dan tempat belum dicipta lagi, kemudian Allah
mencipta tempat dan Dia tetap dengan sifatnnya yang azali itu seperti mana sebelum terciptanya
tempat, tidak harus ke atas Allah perubahan. Dinuqilkan oleh Imam Al-Zabidi dalam kitabnya Ithaf
al-Sadatil Muttaqin jilid 2 muka surat 23

3-Imam Ahmad bin Hanbal :

-‫استوى كما اخبر ل كما يخطر للبشر‬

Maknanya: Dia (Allah) istawa sepertimana Dia khabarkan (di dalam al Quran), bukannya seperti
yang terlintas di fikiran manusia. Dinuqilkan oleh Imam al-Rifae dalam kitabnya al-Burhan al-
Muayyad, dan juga al-Husoni dalam kitabnya Dafu’ syubh man syabbaha Wa Tamarrad.

‫قائل بشىء مين الجهية أو نحوهيا‬- ‫وميا اشتهير بيين جهلة المنسيوبين الى هذا المام المجتهيد مين أنيه‬
‫فكذب وبهتان وافتراء عليه‬

Maknanya: dan apa yang telah masyhur di kalangan orang-orang jahil yang menisbahkan diri mereka
pada Imam Mujtahid ini (Ahmad bin Hanbal) bahawa dia ada mengatakan tentang (Allah) berada di
arah atau seumpamanya, maka itu adalah pendustaan dan kepalsuan ke atasnya(Imam Ahmad) Kitab
Fatawa Hadisiah karangan Ibn Hajar al- Haitami

4- Imam Malik :

‫الستواء غير المجهول والكيف غير المعقول واليمان به واجب و السؤال عنه بدعة‬
30
Maknannya: Kalimah istiwa’ tidak majhul (diketahui dalam al quran) dan kaif(bentuk) tidak diterima
aqal, dan iman dengannya wajib, dan soal tentangnya bidaah.

lihat disini : imam malik menulis kata istiwa (‫ )لسيتواء‬bukan jalasa atau duduk atau bersemayam
atau bertempat (istiqrar)…..

NB: Untuk lebih lanjut mengenai pendapat imam 4 madzab silahkan buka kitab ihya ulumuddin –
Jilid I (Imam ghazali Rah.)

3.5. Dalil -dalil Allah tidak bertempat dan Berarah

Mengenai aqidah ahlusunnah yang sangat penting dalam Bab 5 kitab al-Farq baina al-Firaq ialah
mengenai aqidah sunni “Allah ada Tanpa Tempat /Allah Maujud Bilaa Makan)

Rasulullah shallallahu ‘alayhi wasallam bersabda: “Allah ada pada azal (keberadaan tanpa
permulaan) dan belum ada sesuatupun selain-Nya”. (H.R. al Bukhari, al Bayhaqi dan Ibn al
Jarud).

Makna hadits ini bahwa Allah ada pada azal (keberadaan tanpa permulaan), tidak ada sesuatu (selain-
Nya) bersama-Nya. Pada azal belum ada angin, cahaya, kegelapan, ‘Arsy, langit, manusia, jin,
malaikat, waktu, tempat dan arah. Maka berarti Allah ada sebelum terciptanya tempat dan arah, maka
Ia tidak membutuhkan kepada keduanya dan Ia tidak berubah dari semula, yakni tetap ada tanpa
tempat dan arah, karena berubah adalah ciri dari sesuatu yang baru (makhluk).

Al Imam Abu Hanifah dalam kitabnya al Fiqh al Absath berkata:


“Allah ta’ala ada pada azal (keberadaan tanpa permulaan) dan belum ada tempat, Dia ada sebelum
menciptakan makhluk, Dia ada dan belum ada tempat, makhluk dan sesuatu dan Dia pencipta segala
sesuatu”.

Maka sebagaimana dapat diterima oleh akal, adanya Allah tanpa tempat dan arah sebelum
terciptanya tempat dan arah, begitu pula akal akan menerima wujud-Nya tanpa tempat dan arah
setelah terciptanya tempat dan arah. Hal ini bukanlah penafian atas adanya Allah. Al Imam al
Bayhaqi (W. 458 H) dalam kitabnya al Asma wa ash-Shifat, hlm. 506, mengatakan: “Sebagian
sahabat kami dalam menafikan tempat bagi Allah mengambil dalil dari sabda Rasulullah shalllallahu
‘alayhi wa sallam:

Maknanya: “Engkau azh-Zhahir (yang segala sesuatu menunjukkan akan ada-Nya), tidak ada
sesuatu di atas-Mu dan Engkaulah alBathin (yang tidak dapat dibayangkan) tidak ada sesuatu
di bawah-Mu” (H.R. Muslim dan lainnya).

Jika tidak ada sesuatu di atas-Nya dan tidak ada sesuatu di bawah-Nya berarti Dia tidak bertempat”.

Tidak Boleh dikatakan Allah ada di atas ‘Arsy atau ada di mana-mana
Seperti dengan hadits yang diriwayatkan oleh al Bukhari, perkataan sayyidina Ali ibn Abi Thalib
-semoga Allah meridlainya-:

Maknanya: “Allah ada (pada azal) dan belum ada tempat dan Dia (Allah) sekarang (setelah
menciptakan tempat) tetap seperti semula, ada tanpa tempat” (Dituturkan oleh al Imam Abu Manshur
alBaghdadi dalam kitabnya al Farq bayna al Firaq h. 333).
Karenanya tidak boleh dikatakan Allah ada di satu tempat atau di mana-mana, juga tidak boleh
dikatakan Allah ada di satu arah atau semua arah penjuru. Syekh Abdul Wahhab asy-Sya’rani (W.
31
973 H) dalam kitabnya al Yawaqiit Wa al Jawaahir menukil perkataan Syekh Ali al Khawwash:
“Tidak boleh dikatakan bahwa Allah ada di mana-mana”. Aqidah yang mesti diyakini bahwa Allah
ada tanpa arah dan tanpa tempat.

Al Imam Ali -semoga Allah meridlainya- mengatakan yang maknanya: “Sesungguhnya Allah
menciptakan ‘Arsy (makhluk Allah yang paling besar) untuk menampakkan kekuasaan-Nya bukan
untukmenjadikannya tempat bagi Dzat-Nya” (diriwayatkan oleh Abu Manshur al Baghdadi dalam
kitab al Farq bayna al Firaq, hal. 333)

Sayyidina Ali -semoga Allah meridlainya- juga mengatakan yang maknanya: “Sesungguhnya yang
menciptakan ayna (tempat) tidak boleh dikatakan bagi-Nya di mana (pertanyaan tentang tempat), dan
yang menciptakan kayfa (sifat-sifat makhluk) tidak boleh dikatakan bagi-Nya bagaimana”
(diriwayatkan oleh Abu al Muzhaffar al Asfarayini dalam kitabnya at-Tabshir fi ad-Din, hal. 9

A llah Maha suci dari Hadd

Maknanya: Menurut ulama tauhid yang dimaksud al mahdud (sesuatu yang berukuran) adalah segala
sesuatu yang memiliki bentuk baik kecil maupun besar. Sedangkan pengertian al hadd (batasan)
menurut mereka adalah bentuk baik kecil maupun besar. Adz-Dzarrah (sesuatu yang terlihat dalam
cahaya matahari yang masuk melalui jendela) mempunyai ukuran demikian juga ‘Arsy, cahaya,
kegelapan dan angin masing-masing mempunyai ukuran.

Al Imam Sayyidina Ali -semoga Allah meridlainya- berkata yang maknanya: “Barang siapa
beranggapan (berkeyakinan) bahwa Tuhan kita berukuran maka ia tidak mengetahui Tuhan yang
wajib disembah (belum beriman kepada-Nya)” (diriwayatkan oleh Abu Nu’aym (W. 430 H) dalam
Hilyah al Auliya’, juz I hal. 72).

Maksud perkataan sayyidina Ali tersebut adalah sesungguhnya berkeyakinan bahwa Allah adalah
benda yang kecil atau berkeyakinan bahwa Dia memiliki bentuk yang meluas tidak berpenghabisan
merupakan kekufuran. Semua bentuk baik Lathif maupun Katsif, kecil ataupun besar memiliki
tempat dan arah serta ukuran. Sedangkan Allah bukanlah benda dan tidak disifati dengan sifat-sifat
benda, karenanya ulama Ahlussunnah Wal Jama’ah mengatakan: “Allah ada tanpa tempat dan arah
serta tidak mempunyai ukuran, besar maupun kecil”. Karena sesuatu yang memiliki tempat dan arah
pastilah benda. Juga tidak boleh dikatakan tentang Allah bahwa tidak ada yang mengetahui tempat-
Nya kecuali Dia. Adapun tentang benda Katsif bahwa ia mempunyai tempat, hal ini jelas sekali. Dan
mengenai benda lathif bahwa ia mempunyai tempat, penjelasannya adalah bahwa ruang kosong yang
diisi oleh benda lathif, itu adalah tempatnya. Karena definisi tempat adalah ruang kosong yang diisi
oleh suatu benda.

Al Imam As-Sajjad Zayn al ‘Abidin ‘Ali ibn al Husain ibn ‘Aliibn Abi Thalib (38 H-94 H) berkata :
“Engkaulah Allah yang tidak diliputi tempat”, dan dia berkata: “Engkaulah Allah yang Maha suci
dari hadd (benda, bentuk, dan ukuran)”, beliau juga berkata : “Maha suci Engkau yang tidak bisa
diraba maupun disentuh” yakni bahwa Allah tidak menyentuh sesuatupun dari makhluk-Nya dan Dia
tidak disentuh oleh sesuatupun dari makhluk-Nya karena Allah bukan benda. Allah Maha suci dari
sifat berkumpul, menempel, berpisah dan tidak berlaku jarak antara Allah dan makhluk-Nya karena
Allah bukan benda dan Allah ada tanpa arah. (Diriwayatkan oleh al Hafizh az-Zabidi dalam al Ithaf
dengan rangkaian sanad muttashil mutasalsil yang kesemua perawinya adalah Ahl al Bayt; keturunan
Rasulullah). Hal ini juga sebagai bantahan terhadap orang yang berkeyakinan Wahdatul Wujud dan
Hulul.

3.6. Ta’wil ayat dan hadits Mutasyabihat

32
3.6.1 Lafadz “Man Fissama-I Dalam Almulk 16 “

Makna firman Allah :


‫موُر‬ َ ِ ‫ض فَإِذ َا ه‬
ُ َ‫ي ت‬
َ
ُ ُ ‫ف بِك‬
َ ‫م الْر‬ َ ‫س‬ ْ َ ‫ماء أَن ي‬
ِ ‫خ‬ ََ ‫من فِي ال‬
َ ‫س‬ ََ ‫منتُم‬ َ
ِ ‫أ‬
(Al-Mulk:16)

Jawab:
1. Dalam Tafsir Al Bahr al Muhith dan Kitab “Amali (Imam Al-Hafiz Al-‘Iraqi )

Pakar tafsir, al Fakhr ar-Razi dalam tafsirnya dan Abu


Hayyan al Andalusi dalam tafsir al Bahr al Muhith mengatakan:

“Yang dimaksud ‫ماء‬ ََ ‫في ال‬


َ ‫س‬ ََ (man fissama-i) dalam ayat tersebut adalah malaikat”.
ِ ‫من‬

Ayat tersebut tidak bermakna bahwa Allah bertempat di langit.


Perkataan ‘man’ iaitu ‘siapa’ dalam ayat tadi bererti malaikat bukan bererti Allah berada dan
bertempat dilangit. Ia berdasarkan kepada ulama Ahli Hadith yang menjelaskannya iaitu Imam Al-
Hafiz Al-‘Iraqi dalam Kitab Amali bahawa “Perkataan ‘siapa’ pada ayat tersebut bererti
malaikat”.

Kemudian, yang berada dilangit dan bertempat dilangit bukanlah Allah tetapi para malaikat
berdasarkan hadith Nabi bermaksud: “ Tidaklah di setiap langit itu kecuali pada setiap empat
jari terdapat banyak para malaikat melakukan qiyam, rukuk atau sujud ”. Hadith Riwayat
Tirmizi.

Ketahuilah bahawa tempat tinggal para malaikat yang mulia adalah di langit pada setiap langit penuh
dengan para malaikat manakala bumi terkenal dengan tempat tinggal manusia dan jin. Maha suci
Allah dari bertempat samaada di langit mahupun di bumi.

Banyak hadis dan ayat yang menyebutkan man fissamawati (yang dilangit), penduduk langit dan
sebagainya, tapi itu semua adalah para malaikat. Seperti dalamsurat al-ra’du ayat 15 (ayat sajadah) :
“walillahi yasjudu man fissamawati wal’ardhi thau’an wa karhan wa dhilaaluhum bil ghuduwwi wal
aashaal”

artinya : “Apa yang di langit dan Bumi, semuanya tunduk kepada Allah, mau atau tidak mau,
demikian juga bayang-bayang mereka diwaktu pagi dan petang (QS arra’du ayat 15)

Dalam Tafsir jalalain (halaman 201, darul basyair, damsyik) :


“Apa yang di langit (man fisamawati) dan Bumi, semuanya tunduk kepada Allah, mau” (adalah
seperti orang beriman) “atau tidak mau” (sperti orang munafiq dan orang yang ditakut-takuti (untuk
sujud) dengan pedang).

Dalam kitab ihya ulumuddin (jilid I, bab Kitab susunan wirid dan uraian menghidupkan malam) ayat
ini merupakan salah satu wirid yang dibaca pada pada waktu petang.

2. Dalam Tafsir qurtubi


Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya turut menjelaskan perkara yang sama bila mentafsirkan ayat
tersebut. Sekiranya ingin dimaksudkan dari perkataan ‘man’ (siapa) dalam ayat tadi itu adalah
‘Allah’ maka tidak boleh dikatakan keberadaan Allah itu di langit kerana Allah tidak
memerlukan langit tetapi memberi erti ‘kerajaan Allah’ BUKAN ‘zat Allah’. Maha suci Allah
dari sifat makhlukNya.

3. Dalam tafsir jalalain ((penerbit darul basyair, damsyiq,halaman 523)

33
Imam suyuthi rah mengatakan :
“Yang dimaksud ‫ماء‬ ََ ‫من فِي ال‬
َ ‫س‬ ََ (man fissama-i) dalam ayat tersebut adalah kekuasaan/kerajaan
dan qudrat-Nya (Shulthonihi wa qudratihi )
jadi yang dilangit adalah kekuasaan dan qudratnya (Shulthonihi wa qudratihi ) bukan dzat
Allah

sehingga penafsiran yang betul (dalam tafsir jalalain dan qurtubi) :

‫موُر‬ َ ِ ‫ض فَإِذ َا ه‬
ُ َ‫ي ت‬
َ
ُ ُ ‫ف بِك‬
َ ‫م الْر‬ َ ‫س‬ ْ َ ‫ماء أَن ي‬
ِ ‫خ‬ ََ ‫من فِي ال‬
َ ‫س‬ ََ ‫منتُم‬ ََ
ِ ‫أأ‬

Apakah kamu merasa aman dengan Allah yang di langit (kekuasaan dan qudratnya) bahwa Dia akan
menjungkir balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang?, (Al-
Mulk:16)
َ َ َ‫أ‬
َ ْ ‫ن كَي‬
ِ‫ف نَذِير‬ ُ َ ‫ستَعْل‬
َ ‫مو‬ َ َ‫صبًا ف‬
ِ ‫حا‬ ْ ُ ‫ل عَلَيْك‬
َ ‫م‬ َ ‫س‬
ِ ‫ماء أن يُْر‬ ََ ‫من فِي ال‬
َ ‫س‬ ََ ‫منتُم‬
ِ ‫مأ‬ْ

atau apakah kamu merasa aman dengan Allah yang di langit (kekuasaan dan qudratnya bukan
dzat-Nya) bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu. Maka kelak kamu akan mengetahui
bagaimana (akibat mendustakan) peringatan-Ku? (Al-Mulk:17)

3.6.2 Makna lafadz “wajah-Nya” (wajhahu)

artinya : "Segala sesuatu akan hancur kecuali “wajah-Nya"

Maknalafadz illa wajhahu (kecuali wajah-Nya)

al Imam al Bukhari berkata: [illa wajhahu ] “kecuali sulthan


(tasharruf atau kekuasaan-) Allah”.

Al Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan: “…Kecuali amal shaleh yang dilakukan hanya untuk
mengharap ridla Allah”.

1.6.3 Makna Hadits Jariyah (fissama-i)

Hadis Jariah- Tidak menunjukan Tuhan berada diLangit

Sedangkan salah satu riwayat hadits Jariyah yang zhahirnya memberi persangkaan bahwa Allah ada
di langit, maka hadits tersebut tidak boleh diambil secara zhahirnya, tetapi harus ditakwil dengan
makna yang sesuai dengan sifat-sifat Allah, jadi maknanya adalah Dzat yang sangat tinggi
derajat-Nya sebagaimana dikatakan oleh ulama Ahlussunnah Wal Jama’ah, di antaranya adalah al
Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim. Sementara riwayat hadits Jariyah yang
maknanya shahih adalah:

34
Al Imam Malik dan al Imam Ahmad meriwayatkan bahwasanya salah seorang sahabat Anshar datang
kepada Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wasallam dengan membawa seorang hamba sahaya berkulit
hitam, dan berkata: “Wahai Rasulullah sesungguhnya saya mempunyai kewajiban memerdekakan
seorang hamba sahaya yang mukmin, jika engkau menyatakan bahwa hamba sahaya ini mukminah
maka aku akan memerdekakannya, kemudian Rasulullah berkata kepadanya: Apakah engkau
bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Ia (budak) menjawab: “Ya”, Rasulullah
berkata kepadanya: Apakah engkau bersaksi bahwa saya adalah Rasul (utusan) Allah? Ia menjawab:
“Ya”, kemudian Rasulullah berkata: Apakah engkau beriman terhadap hari kebangkitan setelah
kematian? ia menjawab : “Ya”, kemudian Rasulullah berkata: Merdekakanlah dia”.

Al Hafizh al Haytsami (W. 807 H) dalam kitabnya Majma’ az-Zawa-id Juz I, hal. 23 mengatakan:
“Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan perawi-perawinya adalah perawi-perawi shahih”.
Riwayat inilah yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan dasar ajaran Islam, karena di antara dasar-
dasar Islam bahwa orang yang hendak masuk Islam maka ia harus mengucapkan dua kalimat
syahadat, bukan yang lain.

3.6.4. lafadz mutasyabihat biaidin (dengan tangan)

Artinya : " Dan langit, kami membinanya dengan Tangan(Kekuasaan) Kami...." (Qs adzariyat ayat
47)

Ibnu Abbas mengatakan: "Yang dimaksud lafadz  ِ‫بأَي‬‫( د‬biaidin) adalah


"dengan kekuasaan", bukan maksudnya tangan yang merupakan
anggota badan (jarihah) kita, karena Allah maha suci darinya.

Lihat rujukan dalam kitab Tafsir mu'tabar :

Allah SWT telah berfirman dalam Adzariyat : 47


َ ََ ‫وَال‬
ٍ‫ماءَ بَنَيْنَاهَا بِأيْد‬
َ ‫س‬
nah bagaimana tafsir Qurtuby atas hal ini :

, ‫مال‬ َ َ ‫صانِع قَادِر عَلَى الْك‬ ََ ‫ن ال‬ ََ َ ‫ل عَلَى أ‬َ ُ ‫عبَر تَد‬ ِ ‫ماء آيَات َو‬ َ ‫ن هَذ ِهِ اْليَات قَا‬
ََ ‫ َوف ِي ال‬: ‫ل‬
َ ‫س‬ ََ َ ‫ل‬
َ ََ ‫ما بَي‬
َ َ َ َ
‫قدَْرة‬ ُ ‫و‬َ ‫ة‬ ٍ ‫و‬ ُ ِ‫ي ب‬
ََ ‫ق‬ ْ ‫د"أ‬ ٍ ْ ‫عنَى " بِأي‬ ْ ‫م‬َ ‫و‬
َ .‫ن‬ ِ ‫ما آيَتَا‬َ ُ‫صة قَوْم نُوح ِلنََه‬ََ ِ‫ماء عَلَى ق‬ ََ ‫مر ال‬
َ ‫س‬ ْ ‫فأ‬ َ َ ‫فَعَط‬
‫ن اِبْن عَبََاس وَغَيْره‬ ْ َ‫ ع‬. .
kemudian bagaiman ia dalam tafsir Thobary sbb :

‫ماء‬ َ ‫س‬َ‫ وَال َيي‬: ُ‫ماء بَنَيْنَاهَييا بِأَيْدٍ } يَقُول تَعَالَى ذِكُْرهيي‬ َ‫ { وَال َيي‬: ‫الْقَوْل فِييي تَأْوِيييل قَوْله تَعَالَى‬
َ ‫س‬
:‫ك‬ َ ‫ل ذَل ِي‬َ ‫ن قَا‬
‫م ْي‬
ْ
َ ‫ ذِكُْر‬. ‫ل أهْيل التََأوِييل‬
َ َ ‫ك قَا‬َ ‫حوِ الََذِي قُلْن َيا فِيي ذَل ِي‬
ْ َ ‫ وَبِن‬. ٍ‫سقْفًا بِقُوََة‬‫َرفَعْنَاهَيا َي‬
, ‫ن ابْن عَبََاس‬ َ
ِ َ‫ ع‬, ‫ي‬ َ ِ ‫ن عَل‬
ْ َ ‫ ع‬, ‫معَاوِي َة‬ ُ ‫ ثني‬: ‫ل‬ َ ‫ قَا‬, ‫صالِح‬ َ ‫ ثنا أب ُو‬: ‫ل‬ َ ‫ قَا‬, ‫ي‬ َ ِ ‫حدََثَن ِي عَل‬َ - 24962
ََ ‫ق‬ ُ ِ ‫ ب‬: ‫قول‬ ُ َ‫د } ي‬ َ ََ ‫وال‬
‫ة‬
ٍ ‫و‬ ٍ ْ ‫ها بِأي‬
َ ‫ماءَ بَنَيْنَا‬َ ‫س‬ َ { : ‫قَوْله‬.
kemudian dalam surat Al-Fath : 10
َ َ
ْ ِ‫يَد ُ الل َهِ فَوْقَ أيْدِيه‬
‫م‬

Al-Qurthubi telah menukil pendapat Ibn Kisan sbb :

35
َ َ
‫م بِالْهِدَايَةِ فَوْق أيْدِيه ْمي‬ ِ ْ ‫ وَيَده فِيي ال‬, ‫ يَده فِيي الثََوَاب فَوْق أيْدِيه ْمي فِيي الْوَفَاء‬: ‫ل‬
ْ ‫من ََية عَلَيْهِي‬ َ ‫قِي‬
َ َ ْ َ َ ََ ْ َ ْ َ َ ََ
‫ وَقال اِب ْين‬. ‫م نْي البَيْعَية‬ِ ‫صنَعُوا‬ ‫ما َي‬ ‫م َ فوْق َي‬ ْ ‫مة الله عَليْهِي‬َ ‫معْنَاه ُي نِعْي‬
َ :‫ي‬َ ‫ وَقال الكلب ِي‬. ‫فِيي الطاعَية‬
‫م‬ْ ‫صَرته‬ ْ ُ ‫ون‬
َ ‫م‬
ْ ‫وته‬ َ ُ
َ ‫وق ق‬ َ
ْ ‫صَرته ف‬ ْ ُ ‫ون‬ َ
َ ‫وة الله‬ َ ُ
َ ‫ ق‬: ‫سان‬ َ
َ ْ ‫كي‬
kemudian seperti mana pula yang dinukil dalam At-Thobary
َ ْ َ
‫عن ْد‬ِ ‫ ي َد الل َه فَوْق أَيْدِيهم‬: ‫ما‬ َ ‫حده‬
َ
َ ‫ أ‬: ‫ن التََأوِيل‬ ْ ‫م‬
ِ ‫ن‬ ِ ‫جهَا‬ ْ َ‫م } و‬
َ
ْ ‫وق أيْدِ َيه‬ ْ َ‫ { ي َد الل َه ف‬: ‫وَفِي قَوْله‬
ََ ْ َ ُ َ َ َ َ
‫وة الله‬ َ ‫ ق‬: ‫خر‬ ‫م ; وَاْل َي‬ َ َ ‫سل‬َ ‫صل َى الل َه عَلَي ْيهِ وَي‬ ْ ‫ن الل َه بِبَيْعَتِهِي‬
‫م َنَبِي َيه َ َي‬ ‫م كَانُوا يُبَايِعُو َي‬ْ ‫ ِلنََهُي‬, ‫الْبَيْعَية‬
َ َ
‫سول‬ ‫ما بَايَعُوا َر ُي‬َ ‫م إِن ََي‬ْ ‫ ِلنََهُي‬,َ ‫م‬ َ َ ‫سل‬
‫و َس‬ ِ ‫علَي ْس‬
َ ‫ه‬ َ
َ ‫صل َى الل َه‬
ََ ََ ‫َس‬
‫سوله‬ ‫صَرة َر ُس‬ ْ ‫في ن ُس‬ ‫م ِس‬ ‫وته ْس‬ ُ ‫وق‬
ََ ‫ق‬ ْ ‫ف‬ َ
ْ َ
َ‫صَرته عَلى العَدُو‬ ْ ُ ‫م عَلى ن‬َ َ
َ ‫سل‬ َ
َ َ‫صلى الله عَليْهِ و‬ َ َ ‫الله‬.
3.6.5 Makna surat al fajr 22
Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal yang merupakan ulama Salaf telah mentakwilkan ayat 22,
Surah al-Fajr seperti yang diriwayatkan secara bersanad yang sahih oleh Imam Bayhaqiyy dalam
kitab Manaqib Ahmad dari Imam Ahmad mengenai firman Allah:

"Dan telah datang Tuhanmu"

ditakwilkan oleh Imam Ahmad dengan: "Telah datang kekuasaan Tuhanmu".

3.6.6. Hadith al-dhahik (ketawa)

berkata: "Al-Bukhariyy telah mentakwilkan hadith al-dhahik (ketawa) dengan erti rahmat dan
redha."

3.6.7. Hadis tentang isra mi'raj dan "Langit " sebagai Kiblat Do'a Bukan "Tempat
bersemayam dzat Alah"

As-Salaf ash-Shalih Mensucikan Allah dari Hadd, Anggota badan, Tempat, Arah dan Semua Sifat-
sifat Makhluk

Al Imam Abu Ja'far ath-Thahawi -semoga Allah meridlainya- (227-321 H) berkata: "Maha suci Allah
dari batas-batas (bentuk kecil maupun besar, jadi Allah tidak mempunyai ukuran sama sekali), batas
akhir, sisi-sisi, anggota badan yang besar (seperti wajah, tangan dan lainnya) maupun anggota badan
yang kecil (seperti mulut, lidah, anak lidah, hidung, telinga dan lainnya).
Dia tidak diliputi oleh satu maupun enam arah penjuru (atas, bawah, kanan, kiri, depan dan
belakang) tidak seperti makhluk-Nya yang diliputi enam arahpenjuru tersebut".
Perkataan al Imam Abu Ja'far ath-Thahawi di atas merupakan Ijma' (konsensus) para sahabat dan
Salaf (orang-orang yang hidup pada tiga abad pertama hijriyah).

Diambil dalil dari perkataan tersebut bahwasanya bukanlah maksud dari mi'raj bahwa Allah berada
di arah atas lalu Nabi
Muhammad shallallahu 'alayhi wasallam naik ke atas untuk bertemu dengan-Nya, melainkan maksud
mi'raj adalah memuliakan Rasulullah shalalllahu 'alayhi wasallam dan memperlihatkan kepadanya
keajaiban makhluk Allah sebagaimana dijelaskan dalam al Qur'an surat al Isra ayat 1. Juga tidak
boleh berkeyakinan bahwa Allah mendekat kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alayhi wasallam
sehingga jarak antara keduanya dua hasta atau lebih dekat, melainkan yang mendekat kepada Nabi
Muhammad shallallahu 'alayhi wasallam di saat mi'raj adalah Jibril 'alayhissalam, sebagaimana
diriwayatkan oleh al Imam al
Bukhari (W. 256 H) dan lainnya dari as-Sayyidah 'Aisyah -semoga Allah meridlainya-, maka wajib
dijauhi kitab Mi'raj Ibnu 'Abbas dan Tanwir al Miqbas min Tafsir Ibnu 'Abbas karena keduanya
adalah kebohongan belaka yang dinisbatkan kepadanya.
Sedangkan ketika seseorang menengadahkan kedua tangannya ke arah langit ketika berdoa, hal ini
36
tidak menandakan bahwa Allah
berada di arah langit. Akan tetapi karena langit adalah kiblat berdoa dan merupakan tempat turunnya
rahmat dan barakah. Sebagaimana apabila seseorang ketika melakukan shalat ia menghadap ka'bah.
Hal ini tidak berarti bahwa Allah berada di dalamnya, akan tetapi karena ka'bah adalah kiblat shalat.

Penjelasan seperti ini dituturkan oleh para ulama Ahlussunnah Wal Jama'ah seperti al Imam al
Mutawalli (W. 478 H) dalam kitabnya al Ghun-yah, al Imam al Ghazali (W. 505 H) dalam kitabnya
Ihya 'Ulum ad-Din, al Imam an-Nawawi (W. 676 H) dalam
kitabnya Syarh Shahih Muslim, al Imam Taqiyy ad-Din as-Subki (W.756 H) dalam kitab as-Sayf ash-
Shaqil dan masih banyak lagi.
Perkataan al Imam at-Thahawi tersebut juga merupakan bantahan terhadap pengikut paham Wahdah
al Wujud yang berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan makhluk-Nya atau pengikut paham Hulul
yang berkeyakinan bahwa Allah menempati
makhluk-Nya. Dan ini adalah kekufuran berdasarkan Ijma' (konsensus) kaum muslimin sebagaimana
dikatakan oleh al Imam as-
Suyuthi (W. 911 H) dalam karyanya al Hawi li al Fatawi dan lainnya, juga para panutan kita ahli
tasawwuf sejati seperti al Imam al Junaid al Baghdadi (W. 297 H), al Imam Ahmad ar-Rifa'i (W. 578
H), Syekh Abdul Qadir al Jilani (W. 561 H) dan semua Imam tasawwuf sejati, mereka selalu
memperingatkan masyarakat akan orang-orang yang berdusta sebagai pengikut tarekat tasawwuf dan
meyakini aqidah Wahdah al Wujud dan Hulul.

3.6.8. Ayat mutasyabihat tentang "Nur" atau Cahaya (Ayat 35 Surat an-Nur)

Dan begitulah seluruh ayat-ayat mutasyabihat harus dikembalikan kepada ayat-ayat muhkamat dan
tidak boleh diambil secara zhahirnya. Seperti firman Allah ta'ala dalam surat an-Nur: 35:

“allahu nurussamawati wal alrdhi” (QS An-nur 35)

tidak boleh ditafsirkan bahwa Allah adalah cahaya atau Allah adalah sinar. Karena kata cahaya dan
sinar adalah khusus bagi makhluk. Allah-lah yang telah menciptakan keduanya, maka Ia tidak
menyerupai keduanya. Tetapi makna ayat ini, bahwa Allah menerangi langit dan bumi dengan
cahaya matahari, bulan dan bintang-bintang. Atau maknanya, bahwa Allah adalah pemberi
petunjuk penduduk langit, yakni para malaikat dan pemberi petunjuk orang-orang mukmin
dari golongan manusia dan jin, yang berada di bumi yaitu petunjuk kepada keimanan.
Sebagaimana yang dikatakan oleh 'Abdullah ibn Abbas –semoga Allah meridlainya- salah
seorang sahabat Nabi shallallahu 'alayhi wasallam. Takwil ini diriwayatkan oleh al Bayhaqi
dalam al Asma' Wa as-Shifat. Dengan demikian kita wajib mewaspadai kitab Mawlid al 'Arus yang
disebutkan di dalamnya bahwa "Allah menggenggam segenggam cahaya wajah-Nya kemudian
berkata kepadanya: jadilah engkau Muhammad, maka ia menjadi Muhammad". Ini adalah kekufuran
wal 'iyadzu billah karena menjadikan Allah sebagai cahaya dan nabi Muhammad shallallahu 'alayhi
wasallam bagian dari-Nya. Kitab ini merupakan kebohongan yang dinisbatkan kepada al Hafizh Ibn
alJawzi, tidak seorangpun menisbatkannya kepada al Hafizh Ibn al Jawzi kecuali seorang orientalis
yang bernama Brockelmann.

3.6.9. Hadis mutasyabihat tentang Jiwa anak adam dan "Jari-jari Arrahman"

Makna Hadis mutaysabihat : " Hati anak adam berada dalam jari-jari Arrahman"

Makna sebenarnya : Hati atau jiwa anak Adam di bawah qudrah (kekuasaan) Allah Ta'ala, jika Allah
mahu memberi hidayah
kepadanya maka dia akan mendapat hidayah dan jika Allah mahu sesatkannya dia akan sesat

Dalilnya :

37
Hadis:
Maknannya: " Dialah Allah yang mengubah mengikut kehendakNya".
Dan hadis Nabi:

Maksudnya: Hati Manusia dibawah pengaturan Ar-rahman". (H.R Tarmizi)


Maksud hadis ini ialah hati-hati anak Adam di bawah kuasa Allah Ta’ala.

Kesesatan wahaby :

wahaby artikan jari dalam makna dhahir katakan, Buktinya :

Usaimin berkata: “hati anak-anak Adam itu semuanya berada diantara dua jari dari jari-jari Ar
Rahman dari segi hakikinya dan

ianya tidak melazimi penyentuhan dan penyatuan” (Kitab: Qawa’idul Mithly, Karangan Usaimin,
m/s : 51, Riyadh).

3.6.10. Hadis "Berjalan dan Berlari"

Allah berfirman dalam hadis qudsi : "Jika hambaku datang mendekatiku dengan berjalan, makaAku
akan mendekatinya dengan berlari" (hadis riwayat tabrani, al bazzar, al baihaqi, ibnu majah, ibnu
hibban dan lainnya)

maksud hadis tersebut adalah :

Jika hambaku datang mendekatiKu dengan berjalan, maka Aku akan mendekatinya dengan berlari,
yakni jika seseorang hamba menuju kepada Allah swt, maka rahmat Allah akan lebih cepat
kepadanya dan ia melimpahi kekurniaanya padanya . (Syaikhul Hadis Muhammad Zakariya,
Fadhilah dzikir, keterangan hadis ke 1, halaman 28, Era ilmu kuala lumpur).

3.6.11. Hadis Nuzul (turun kelangit pertama)

"Pada sepertiga malam terakhir Allah akan turun kelangit pertama....."

"Pada hari arafah Allah akan turun kelangit pertama....."

makna hadis tersebut adalah rahmat Allah yang begitu dekat pada waktu-waktu tersebut,
sehingga waktu tersebut menjadi lebih utama untuk berdo'a.jadi Bukan dzat Allah yang turun
(Fadhilah Haji, Syaikhul hadis Muhammad Zakariya)

http://salafytobat.wordpress.com

Bab IV. Aqidah Ahlusunnah kalahkan aqidah palsu kaum


Mujasimmah (scan Kitab)
Aqidah Ahlusunnah kalahkan aqidah palsu kaum Mujasimmah (scan Kitab)
38
4.1. Imam Abu Hanifah

39
40
IMAM ABU HANIFAH TOLAK AKIDAH SESAT “ ALLAH
BERSEMAYAM/DUDUK/BERTEMPAT ATAS ARASY.
Demikian dibawah ini teks terjemahan nas Imam Abu Hanifah dalam hal tersebut ( Rujuk kitab asal
sepertimana yang telah di scan di atas) :

“ Berkata Imam Abu Hanifah: Dan kami ( ulama Islam ) mengakui bahawa Allah ta’al ber
istawa atas Arasy tanpa Dia memerlukan kepada Arasy dan Dia tidak bertetap di atas Arasy,
Dialah menjaga Arasy dan selain Arasy tanpa memerlukan Arasy, sekiranya dikatakan Allah
memerlukan kepada yang lain sudah pasti Dia tidak mampu mencipta Allah ini dan tidak
mampu mentadbirnya sepeti jua makhluk-makhluk, kalaulah Allah memerlukan sifat duduk
dan bertempat maka sebelum diciptaArasy dimanakah Dia? Maha suci Allah dari yang
demikian”. Tamat terjemahan daripada kenyatan Imam Abu Hanifah dari kitab Wasiat beliau.

Amat jelas di atas bahawa akidah ulama Salaf sebenarnya yang telah dinyatakan oleh Imam Abu
Hanifah adalah menafikan sifat bersemayam(duduk) Allah di atas Arasy.

Semoga Mujassimah diberi hidayah sebelum mati dengan mengucap dua kalimah syahadah kembali
kepada Islam.

4.2. Albani & az-zahabi kata: akidah islam adalah “allah wujud tanpa bertempat” & allah
tidak bersemayam/duduk atas arasy.

Silakan pembaca rujuk teks kenyataan Allah Wujud Tanpa Bertempat Dan Tanpa Berarah oleh Al-
Bani & Az-Zahabi :

Kitab: Mukhtasor ‘Ulu Li ‘Aliyyil ‘Azhim.


Pengarang: Syamsuddin Az-Zahabi.
Pentahkik: Nasiruddin Al-Bani.
Cetakan: Maktab Islami.
Mukasurat: 71.

Kenyataan teks Al-Bani bersumber kitab di atas : “ Apabila kamu telah mendalami perkara tersebut,
denganizin Allah kamu akan faham ayat-ayat Al-Quran dan Hadith Nabai serta kenyataan para ulama
Salaf yang telah dinyatakan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya ini Mukhtasor bahawa erti dan maksud
sebalik itu semua adalah makna yang thabit bagi Allah iaitu ketinggian Allah pada makhluk-
makhlukNya ( bukan ketinggian tempat), istawanya Allah atas arasyNya layak bagi keagonganNya
dan Allah tidak ber arah dan Allah tidak bertempat”.

41
42
4.3. Adzahaby Rah. Kafirkan aqidah Allah duduk dan bertempat

Az-Zahabi mengkafirkan akidah Allah Duduk sepertimana yang telah dinyatakan olehnya sendiri di
dalam kitabnya berjudul Kitab Al-Kabair. Demikian teks Az-Zahabi kafirkan akidah “ Allah
Bersemayam/Duduk” :

( RUJUK SCAN KITAB TERSEBUT DI ATAS )


Nama kitab: Al-Kabair.
Pengarang: Al-Hafiz Az-Zahabi.
Cetakan: Muassasah Al-Kitab Athaqofah,cetakan pertama 1410h.

Terjemahan.
Berkata Al-Hafiz Az-Zahabi:

“Faidah, perkataan manusia yang dihukum kufur jelas terkeluar dari Islam oleh para ulama
adalah: …sekiranya seseorang itu menyatakan: Allah Duduk untuk menetap atau katanya
Allah Berdiri untuk menetap maka dia telah jatuh KAFIR”. Rujuk scan kitab tersebut di atas
m/s 142.

Perhatikan bagaimana Az-Zahabi menghukum kafir sesiapa yang mendakwa Allah bersifat Duduk.
Sesiapa yang mengatakan Allah Duduk maka dia kafir. Fokuskan pada kenyataan Az-Zahhabi tidak
pula mengatakan “sekiranya seseorang itu kata Allah Duduk seperti makhlukNya maka barulah dia
kafir” akan tetapi amat jelas Az-Zahabi terus menghukum kafir kepada sesiapa yang mendakwa
Allah Duduk disamping Az-Zahabi menukilkan hukum tersebut dari seluruh ulama Islam.

43
44
4.4. Ibnu Hajar Al-haitsamy aqidah Tajsim Ibnu taymiyah sesat
(Aqidah ibnu taymiyah pada kitab-kitabnya sebelum taubat)

45
46
Dalam buku Al-Fatawa Al-Hadithiyyah karangan Imam Ibn Hajar Al-Haitami, ketika beliau
membahaskan tentang kelebihan golongan fuqaha’ berbanding sebahagian golongan ahli hadith
dalam memahami dan mengistinbath hukum daripada hadith-hadith hukum, beliau turut secara tak
langsung mengkritik Ibn Taimiyyah.

Beliau ditanya: “Hadis itu menyesatkan kecuali bagi ahli Fiqh. Adakah ianya suatu hadith dan apa
maknanya? Bukankah seorang ahli Fiqh itu juga perlu tahu mengenai Hadis terlebih dahulu.?!…”

Beliau menjawab: “Kata-kata itu bukanlah dari Rasulullah (sallallahu’alaihi wasallam), ia


merupakan kata-kata Ibn ‘Uyainah r.h.l. dan ahli-ahli Fiqh yang lain. Maksud kata-kata itu ialah,
hadith itu sendiri seperti Al-Qur’an. Ia kadangkala diriwayatkan dengan lafaz yang umum tetapi
dengan maknanya yang khusus, begitu juga sebaliknya. Ada juga Hadis yang Nasikh dan Hadis
yang Mansukh (tidak digunakan lagi). Ada juga hadith yang tidak disertai dengan amal (tidak
diamalkan). Kadangkala pula, ada hadis yang secara zahirnya seolah-olah menyerupakan Allah
dengan makhluk (Tasybih) seperti hadith “Tuhan turun” dan sebagainya. Tidak diketahui akan
maknanya kecualilah golongan fuqoha’, berbeza dengan mereka yang tidak mengetahui melainkan
sekadar (meriwayatkan lafaz) hadith tersebut. Dengan demikian (tidak mengetahui makna
sebenarnya, tetapi sekadar meriwayatkannya secara zahir sahaja) orang akan sesat padanya (pada
bermuamalah dengan hadith tersebut) sepertimana yang terjadi kepada sebahagian golongan
hadith terdahulu dan golongan hadith yang mutakhir seperti Ibn Taimiyyah dan para
pengikutnya. “

Demikian ungkapan Imam Ibn Hajar dalam menggambarkan fenomena di mana sebahagian ahli
hadith yang tidak faham makna hadith secara betul, lalu mereka tersesat dengan hadith tersebut.
Beliau menyebutkan antara contoh mereka tersebut adalah: “IBN TAIMIYYAH dan para
pengikutnya”.

4.5. Wahhaby dustakan Kitab Al-ibanah

Lihat pada scan yang di line di halaman 119 scan kitab al-ibanah (dicetakan Saudi Arabia
Universiti Islamiah Madinah Munawwarah cetakan 5. 1409 H):
Allah istawa ditafsirkan :
“yaliqu bihi min ghairi Thulil istiqrar, kamaa qala:….”
Artinya : (Allah istiwa ditafsirkan) : yang sesuai dengan- NYa (kesucian sifat Allah) dari
selain “bertempat”/istiqrar/memerlukan tempat”

Lihat pada yang di garis (line) bawah di Halaman 126 :


“wa innahu mustwawin ‘alal ‘arsyihi bila kaifin wala istiqrarin”
Artinya : Dan sesungguhnya Allah ber - istiwa ‘alal ‘arsyhi tanpa bentuk (kaif) dan tanpa
bertempat

Lihat kitab Al-Ibanah di atas artikel ini yang telah discan dan perhatikan pada line yang telah digaris,
kitab Al-Ibanah tersebut dicetakan Saudi Arabia Universiti Islamiah Madinah Munawwarah cetakan
5 mukasurat 119 & 126.
WAHHABI KATA : Imam Abu Hasan Al-Asya’ry pun kata Allah bertempat duduk/bersemayam di
atas arasy dalam kitabnya Al-Ibanah.

Sedangkan

47
IMAM ABU HASAN AL-ASYA’RY PULA SEBUT DALAM KITABNYA ITU SENDIRI: ALLAH
BERISTAWA ATAS ARASY TANPA BERBENTUK DAN TANPA MENGAMBIL TEMPAT.
Lihat kitab Al-Ibanah di atas artikel ini yang telah discan dan perhatikan pada line yang telah digaris,
kitab Al-Ibanah tersebut dicetakan Saudi Arabia Universiti Islamiah Madinah Munawwarah
cetakan 5 mukasurat 119 & 126.

Pendusta Wahhabi amat keji disisi Allah dan Islam. Semoga pembohong Wahhabi ini diberi hidayah
sebelum mati.

*istawa tidak boleh diterjemahkan kepada bersemayam kerana bersemayam bererti duduk, ini bukan
sifat allah. seperti mana almutakabbir tidak boleh diterjemahkan kepada sombong&angkuh kerana
itu sifat jelek bukan sifat allah. akan tetapi sebaiknya diterjemahkan dengan maha berkuasa

48
49
4.6 WAHHABI KELIRUKAN KITAB AL-IBANAH (2)

Setelah merujuk kepada semua cetakan kitab Al-Ibanah didapati tiada suatu cetakan pun yang
mengatakan "Allah Bersemayam Atas Arasy" dan tidak wujud langsung perkataan "Allah Duduk
Atas Arasy" sepertimana yang didakwa oleh Wahhabi. Bahkan tertera pada:
Kitab ; Al-Ibanah 'An Usuli Adiyanah oleh Imam Abu Hasan Al-Asya'ry
50
Tahkik : Dr. Fauqiyah Husain Mahmoud Prof
Tahun : cetakan 2 Tahun 1987M , Universiti "ain Syams Kaherah - Mesir
didapati dalam kitab Al-Ibanah tersebut :

Imam Abu Hasan Al-Asya'ary menyatakan : " Istiwa Allah bukan bersentuhan, bukan menetap,
bukan mengambil tempat, bukan meliputi Arasy, bukan bertukar-tukar tempat, bukanlah Allah
di angkat oleh Arasy bahkan arasy dan malaikat pemikul arasylah yang diangkat oleh Allah dengan
kekuasaanNya, dan mereka dikuasai oleh Allah dengan keagunganNya ". Lihat kitab di atas yang
telah Disacn dan perhatikan pada line yang telah dimerahkan.

Amat jelas Imam Abu Hasan Al-Asy'ary menafikan TEMPAT bagi Allah dan juga beliau menolak
akidah kufur yang mendakwa Allah Berada Diatas Arasy Mengambil Arasy Sebagai TempatNya... Ini
adalah akidah kufur yang ditolak oleh Imam Al-Asy'ary.

SOALAN SAYA KEPADA WAHHABI: KENAPA ANTUM TIDAK AMANAH DALAM HAL
AKIDAH?!!JAWAB!
www.abu-syafiq.blogspot.com

51
4.7. JENAYAH PEMALSUAN KITAB AL-IBANAH (IMAM ABU HASAN AL-ASY’ARI)

52
(Kitab : Tabyin kizb al-muftari yang telah ditulis oleh al-Imam Ibnu Asakir)

Terdapat lima buah jodol kitab yang dinisbahkan kepada Imam Abu Hasan al-Asy’ari.
Diantaranya :

1-Makalat al-Islamiyyin

2-Risalah fi istihsan al-hudh fi ilm al-kalam

3-Al-luma’ fir ad ‘ala ahli al-zaigh wa al-bida’

4-Al-ibanah fi usul al-dianah

5-Risalah ahli al-thaghr

Tiga kitab yang pertama disebut oleh para pengkaji sebagai selamat dari sebarang pemalsuan dan
tokok tambah.

Sementara dua jodol (Al-ibanah fi usul al-dianah dan Risalah ahli al-thaghr)

yang terakhir para pengkaji berpendapat ada usaha yang bersungguh-sungguh untuk dipalsukan
dari manuskrp yang asal.

Mereka yang dikenali sebagai salafiyyin adalah dari golongan yang bertanggung jawab diatas
jenayah pemalsuan isi kandungan aslinya.Al-Allamah al-Kauthari ada menyatakan pada pada
muqaddimah kitab tabyin kizb al-muftari : Naskhah kitab al-Ibanah yang dicetak di India adalah
merupakan naskhah yang telah dipalsukan sebahagian dari isinya, adalah menjadi kewajipan
untuk mencetak semula sebagaimana yang asal dari manuskrip yang dipercayai.

Dr Abd rahman Badawi didalam kitabnya berjodol mazahib islamiyyin menyokong pandangan
al-Kauthari dengan katanya :

53
Apa yang telah disebut oleh al-Kauthari adalah merupakan suatu yang benar , dimana kitab al-
Ibanah telah dicetak semula di India dengan permainan pehak-pehak jahat

Para pengkaji mendapati dua pasal dari kitab al-Ibanah yang telah dimuatkan didalam kitab tabyin
kizb al-muftari karangan Imam Ibnu Asakir dan kitab al-Ibanah yang berada dipasaran ternyata
dengan jelas terdapat pemalsuan.

Contoh pemalsuan kitab al-Ibanah:

Kitab Ibanah yang berada dipasaran : halaman 16 (‫…وأنكروا أن يكون له عينان‬. )

Kalimah ‫ عينان‬dengan lafaz tathniah(menunjukkan dua).

Kitab Ibanah cetakkan Dr Fauqiyyah : halaman 22 (‫…وأن له عينين بل كيف‬.)

Kalimah yang digunakan juga adalah dari lafaz tathniah(menunjukkan dua).

Kitab Ibnu Asakir halaman 158 : (‫…وأن له عينا بل كيف‬.)

Kalimah yang digunakan adalah lafaz mufrad ( satu )

Kalimah mufrad adalah bertepatan dan tidak bertentangan dengan al-Kitab ,al-Sunnah dan
pendapat-pendapat salaf.Ini kerana lafaz ‫ عينيين‬tidak warid(datang) didalam al-Kitab dan al-
Sunnah. Ini kerana menduakan kalimah ‫ عييين‬adalah dianggap mengkiaskan Allah dengan
makhluk yang sesuatu yang dapat disaksikan secara zahir .Maha suci Allah dari yang demikian
itu.

4.8. Kisah Ibnu Taymiyah Bertobat dari Aqidah Tajsim

54
INI MERUPAKAN ARTIKEL ULANGAN DITAMBAH DENGAN SCAN KITAB YANG
MERUPAKAN BUKTI KUKUH OLEH TUAN BLOG ATAS KENYATAAN YANG
DITULIS.SILA RUJUK ARTIKEL ASAL: http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/07/ibnu-
taimiah-bertaubat-dari-akidah.html
55
*TETAPI INI TIDAK MENOLAK PENTAKFIRAN ULAMA TERHADAP PEMBAWA
AKIDAH TAJSIM. KERANA GOLONGAN MUJASSIMAH TERKENAL DENGAN
AKIDAH YANG BERBOLAK-BALIK DAN AKIDAH YANG TIDAK TETAP DAN TIDAK
TEGUH.HARAP FAHAM SECARA BENAR DAN TELITI.

Oleh: abu_syafiq As-Salafy (012-2850578)


Assalamu3alaykum

Ramai yang tidak mengkaji sejarah dan hanya menerima pendapat Ibnu Taimiah sekadar dari bacaan
kitabnya sahaja tanpa merangkumkan fakta sejarah dan kebenaran dengan telus dan ikhlas.

Dari sebab itu mereka (seperti Wahhabiyah) sekadar berpegang dengan akidah salah yang termaktub
dalam tulisan Ibnu Taimiah khususnya dalam permasaalahan usul akidah berkaitan kewujudan Allah
dan pemahaman ayat ” Ar-Rahman ^alal Arasy Istawa”.

Dalam masa yang sama mereka jahil tentang khabar dan berita sebenar berdasarkan sejarah yang
diakui oleh ulama dizaman atau yang lebih hampir dengan Ibnu Taimiah yang sudah pasti lebih
mengenali Ibnu Taimiah daripada kita dan Wahhabiyah.

Dengan kajian ini dapatlah kita memahami bahawa sebenarnya akidah Wahhabiyah antaranya :
1-Allah duduk di atas kursi.
2-Allah duduk dan berada di atas arasy.
3-Tempat bagi Allah adalah di atas arasy.
4-Berpegang dengan zohir(duduk) pada ayat “Ar-Rahman ^alal Arasy Istawa”.
5-Allah berada di langit.
6-Allah berada di tempat atas.
7-Allah bercakap dengan suara.
8-Allah turun naik dari tempat ke tempat
dan selainnya daripada akidah kufur sebenarnya Ibnu Taimiah telah bertaubat daripada akidah sesat
tersebut dengan mengucap dua kalimah syahadah serta mengaku sebagai pengikut Asyairah dengan
katanya “saya golongan Asy’ary”.
(Malangnya Wahhabi mengkafirkan golongan Asyairah, lihat buktinya :http://abu-
syafiq.blogspot.com/2007/05/hobi-wahhabi-kafirkan-umat-islam.html).

Syeikhul Islam Imam Al-Hafiz As-Syeikh Ibnu Hajar Al-Asqolany yang hebat dalam ilmu hadith dan
merupakan ulama hadith yang siqah dan pakar dalam segala ilmu hadith dan merupakan pengarang
kitab syarah kepada Sohih Bukhari berjudul Fathul Bari beliau telah menyatakan kisah taubat Ibnu
taimiah ini serta tidak menafikan kesahihannya dan ianya diakui olehnya sendiri dalam kitab beliau
berjudul Ad-Durar Al-Kaminah Fi ‘ayan Al-Miaah As-Saminah yang disahihkan kewujudan kitabnya
oleh ulama-ulama Wahhabi juga termasuk kanak-kanak Wahhabi di Malaysia ( Mohd Asri Zainul
Abidin).

Kenyatan bertaubatnya Ibnu Taimiah dari akidah sesat tersebut juga telah dinyatakan oleh seorang
ulama sezaman dengan Ibnu Taimiah iaitu Imam As-Syeikh Syihabud Din An-Nuwairy wafat 733H.

Ini penjelasannya :
Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqolany dalam kitabnya berjudul Ad-Durar Al-Kaminah Fi “ayan Al-
Miaah As-Saminah cetakan 1414H Dar Al-Jiel juzuk 1 m/s 148

dan Imam As-Syeikh Syihabuddin An-Nuwairy wafat 733H cetakan Dar Al-Kutub Al-Misriyyah
juzuk 32 m/s 115-116 dalam kitab berjudul Nihayah Al-Arab Fi Funun Al-Adab nasnya:

‫وأما تقي الدين فإنه استمر في الجب بقلعة الجبل إلى أن وصل المير حسام الدين مهنا إلى البواب‬
‫ فأمر‬، ‫ فسأل السلطان في أمره وشفع فيه‬، ‫السلطانية في شهر ربيع الول سنة سبع وسبعمائة‬

56
‫بإخراجه ‪ ،‬فأخرج في يوم الجمعة الثالث والعشرين من الشهر وأحضر إلى دار النيابة بقلعة الجبل ‪،‬‬
‫وحصل بحث مع الفقهاء ‪ ،‬ثم اجتمع جماعة من أعيان العلماء ولم تحضره القضاة ‪ ،‬وذلك لمرض‬
‫قاضي القضاة زين الدين المالكي ‪ ،‬ولم يحضر غيره من القضاة ‪ ،‬وحصل البحث ‪ ،‬وكتب خطه ووقع‬
‫الشهاد عليه وكتب بصورة المجلس مكتوب مضمونه ‪ :‬بسم الله الرحمن الرحيم شهد من يضع خطه‬
‫آخره أنه لما عقد مجلس لتقي الدين أحمد بن تيمية الحراني الحنبلي بحضرة المقر الشرف العالي‬
‫المولوي الميري الكبيري العالمي العادلي السيفي ملك المراء سلر الملكي الناصري نائب السلطنة‬
‫المعظمة أسبغ الله ظله ‪ ،‬وحضر فيه جماعة من السادة العلماء الفضلء أهل الفتيا بالديار المصرية‬
‫بسبب ما نقل عنه ووجد بخطه الذي عرف به قبل ذلك من المور المتعلقة باعتقاده أن الله تعالى‬
‫يتكلم بصوت ‪ ،‬وأن الستواء على حقيقته ‪ ،‬وغير ذلك مما هو مخالف لهل الحق ‪ ،‬انتهى المجلس بعد‬
‫أن جرت فيه مباحث معه ليرجع عن اعتقاده في ذلك ‪ ،‬إلى أن قال بحضرة شهود ‪ ( :‬أنا أشعري )‬
‫ورفع كتاب الشعرية على رأسه ‪ ،‬وأشهد عليه بما كتب خطا وصورته ‪ (( :‬الحمد لله ‪ ،‬الذي أعتقده أن‬
‫القرآن معنى قائم بذات الله ‪ ،‬وهو صفة من صفات ذاته القديمة الزلية ‪ ،‬وهو غير مخلوق ‪ ،‬وليس‬
‫بحرف ول صوت ‪ ،‬كتبه أحمد بن تيمية ‪ .‬والذي أعتقده من قوله ‪ ( :‬الرحمن على العرش استوى ) أنه‬
‫على ما قاله الجماعة ‪ ،‬أنه ليس على حقيقته وظاهره ‪ ،‬ول أعلم كنه المراد منه ‪ ،‬بل ل يعلم ذلك إل‬
‫الله تعالى ‪ ،‬كتبه أحمد بن تيمية ‪ .‬والقول في النزول كالقول في الستواء ‪ ،‬أقول فيه ما أقول فيه ‪،‬‬
‫ول أعلم كنه المراد به بل ل يعلم ذلك إل الله تعالى ‪ ،‬وليس على حقيقته وظاهره ‪ ،‬كتبه أحمد بن‬
‫تيمية ‪ ،‬وذلك في يوم الحد خامس عشرين شهر ربيع الول سنة سبع وسبعمائة )) هذا صورة ما كتبه‬
‫بخطه ‪ ،‬وأشهد عليه أيضا أنه تاب إلى الله تعالى مما ينافي هذا العتقاد في المسائل الربع المذكورة‬
‫بخطه ‪ ،‬وتلفظ بالشهادتين المعظمتين ‪ ،‬وأشهد عليه بالطواعية والختيار في ذلك كله بقلعة الجبل‬
‫المحروسة من الديار المصرية حرسها الله تعالى بتاريخ يوم الحد الخامس والعشرين من شهر ربيع‬
‫الول سنة سبع وسبعمائة ‪ ،‬وشهد عليه في هذا المحضر جماعة من العيان المقنتين والعدول ‪،‬‬
‫وأفرج عنه واستقر بالقاهرة‬

‫‪Saya terjemahkan beberapa yang penting dari nas dan kenyataan tersebut:‬‬

‫‪1-‬‬
‫ووجد بخطه الذي عرف به قبل ذلك من المور المتعلقة باعتقاده أن الله تعالى يتكلم بصوت ‪ ،‬وأن‬
‫الستواء على حقيقته ‪ ،‬وغير ذلك مما هو مخالف لهل الحق‬
‫‪Terjemahannya: “Dan para ulama telah mendapati skrip yang telah ditulis oleh Ibnu Taimiah yang‬‬
‫‪telahpun diakui akannya sebelum itu (akidah salah ibnu taimiah sebelum bertaubat) berkaitan dengan‬‬
‫‪akidahnya bahawa Allah ta’ala berkata-kata dengan suara, dan Allah beristawa dengan erti yang‬‬
‫‪hakiki (iaitu duduk) dan selain itu yang bertentangan dengan Ahl Haq (kebenaran)”.‬‬

‫‪Saya mengatakan :‬‬


‫‪Ini adalah bukti dari para ulama islam di zaman Ibnu Taimiah bahawa dia berpegang dengan akidah‬‬
‫‪yang salah sebelum bertaubat daripadanya antaranya Allah beristawa secara hakiki iaitu duduk.‬‬

‫‪Golongan Wahhabiyah sehingga ke hari ini masih berakidah dengan akidah yang salah ini iaitu‬‬
‫‪menganggap bahawa Istiwa Allah adalah hakiki termasuk Mohd Asri Zainul Abidin yang‬‬
‫‪mengatakan istawa bermakna duduk cuma bagaimana bentuknya bagi Allah kita tak tahu. lihat dan‬‬
‫‪dengar sendiri Asri sandarkan DUDUK bagi Allah di : http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/06/asri-‬‬
‫‪menghidupkan-akidah-yahudi-allah.html .‬‬

‫‪Sedangkan ibnu Taimiah telah bertaubat dari akidah tersebut.‬‬

‫‪2-‬‬
‫قال بحضرة شهود ‪ ( :‬أنا أشعري ) ورفع كتاب الشعرية على رأسه‬
‫‪Terjemahannya: ” Telah berkata Ibnu Taimiah dengan kehadiran saksi para ulama: ‘ Saya golongan‬‬
‫‪Asy’ary’ dan mengangkat kitab Al-Asy’ariyah di atas kepalanya ( mengakuinya)”.‬‬

‫‪Saya mengatakan :‬‬


‫‪Kepada Wahhabi yang mengkafirkan atau menghukum sesat terhadap Asya’irah, apakah mereka‬‬
‫!?‪menghukum sesat juga terhadap Syeikhul islam mereka sendiri ini‬‬
‫!?‪Siapa lagi yang tinggal sebagai islam selepas syeikhul islam kamu pun kamu kafirkan dan sesatkan‬‬
‫‪57‬‬
Ibnu Taimiah mengaku sebagai golongan Asy’ary malangnya Wahhabi mengkafirkan golongan
Asya’ry pula, rujuk bukti Wahhabi kafirkan golongan As’y’ary :http://abu-
syafiq.blogspot.com/2007/05/hobi-wahhabi-kafirkan-umat-islam.html.

3-
‫ أنه ليس على‬، ‫ ( الرحمن على العرش استوى ) أنه على ما قاله الجماعة‬: ‫والذي أعتقده من قوله‬
‫ كتبه أحمد بن تيمية‬، ‫ بل ل يعلم ذلك إل الله تعالى‬، ‫ ول أعلم كنه المراد منه‬، ‫حقيقته وظاهره‬
Terjemahan khot tulisan Ibnu Taimiah dihadapan para ulama islam ketika itu dan mereka semua
menjadi saksi kenyataan Ibnu Taimiah :
” Dan yang aku berpegang mengenai firman Allah ‘Ar-Rahman diatas Arasy istawa’ adalah
sepertimana berpegangnya jemaah ulama islam, sesungguhnya ayat tersebut bukan bererti
hakikatnya(duduk) dan bukan atas zohirnya dan aku tidak mengetahui maksud sebenar-benarnya dari
ayat tersebut bahkan tidak diketahui makna sebenr-benarnya dari ayat tersebut kecuali Allah.Telah
menulis perkara ini oleh Ahmad Ibnu Taimiah”.

Saya mengatakan:
Ibnu Taimiah telah bertaubat dan mengatakan ayat tersebut bukan atas zohirnya dan bukan atas
hakikinya iaitu bukan bererti Allah duduk mahupun bertempat atas arash.
( Bukti Ibnu Taimiah pernah dahulunya berpegang dengan akidah salah: ‘Allah Duduk’

sila rujuk: http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/05/penjelasan1-allah-duduk-atas-arasy.html ).

Malangnya kesemua tok guru Wahhabi sehingga sekarang termasuk Al-Bani, Soleh Uthaimien, Bin
Baz dan kesemuanya berpegang ayat tersebut secara zohirnya dan hakikatnya (duduk dan bertempat
atas arasy). Lihat saja buku-buku mereka jelas menyatakan sedemikian.
Maka siapakah syeikhul islam sekarang ini disisi Wahhabiyah atau adakah syeikhul islam anda wahai
Wahhabi telah kafir disebabkan taubatnya?!

4-
، ‫وأشهد عليه أيضا أنه تاب إلى الله تعالى مما ينافي هذا العتقاد في المسائل الربع المذكورة بخطه‬
‫وتلفظ بالشهادتين المعظمتين‬
Terjemahannya berkata Imam Nuwairy seperti yang dinyatakan juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-
Asqolany : ” Dan aku antara saksi bahawa Ibnu Taimiah telah bertaubat kepada Allah daripada
akidah yang salah pada empat masaalah akidah yang telah dinyatakan, dan Ibnu Taimiah telah
mengucap dua kalimah syahadah(bertaubat daripada akidah yang salah pernah dia pegangi
terdahulu)”.

Saya mengatakan:
Ibnu Taimiah telah memeluk islam kembali dengan mengucap dua kalimah syahadah dan
mengiktiraf akidahnya sebelum itu adalah salah dan kini akidah yang salahnya itu pula dipegang oleh
golongan Wahhabiyah.

Maka bilakah pula golongan Wahhabiyah yang berpegang dengan akidah yang salah tersebut akan
memluk agama islam semula seperti yang dilakukan oleh rujukan utama mereka yang mereka sendiri
namakan sebagai Syeikhul Islam?!.

Jadikan qudwah dan ikutan Ibnu Taimiah dalam hal ini wahai Wahhabiyah!.

Ayuh! bertaubatlah sesungguhnya kebenaran itu lebih tinggi dari segala kebatilan. Pintu taubat masih
terbuka bagi Wahhabi yang belum dicabut nyawa.

ULAMA-ULAMA YANG MENYATAKAN DAN MENYAKSIKAN KISAH TAUBATNYA IBNU


TAIMIAH.

58
Selain Imam Ibnu Hajar Al-Asqolany dalam kitabnya berjudul Ad-Durar Al-Kaminah Fi “ayan Al-
Miaah As-Saminah cetakan 1414H Dar Al-Jiel juzuk 1 m/s 148

dan Imam As-Syeikh Syihabuddin An-Nuwairy wafat 733H cetakan Dar Al-Kutub Al-Misriyyah
juzuk 32 m/s 115-116 dalam kitab berjudul Nihayah Al-Arab Fi Funun Al-Adab yang menyatakan
kisah taubat Ibnu Taimiah ramai lagi ulama islam yang menyaksikan dan menceritakan kisah
pengakuan tersebut antaranya lagi :

-As-Syeikh Ibnu Al-Mu’allim wafat tahun 725H dalam kitab Najmul Muhtadi Wa Rojmul Mu’tadi
cetakan Paris nom 638.

-As-Syeikh Ad-Dawadai wafat selepas 736H dalam kitab Kanzu Ad-Durar - Al0Jam’-239.

-As-Syeikh Taghry Bardy Al-Hanafi bermazhab Hanafiyah wafat 874H dalam Al-Minha As-Sofi
m/s576 dan beliau juga menyatakn sepertimana yang dinyatakan nasnya oleh Imam Ibnu Hajar Al-
Asqolany dalam kitabnya yang lain berjudul An-Nujum Az-Zahirah Al-Jami’ 580.

Merekalah dan selain mereka telah menyatakan taubat Ibnu Taimiah daripada akidah Allah Duduk
dan bertempat di atas arasy.

Kata-kata akhirku dalam penerangan kajian ringkas berfakta ini..

Wahai Wahhabiyah yang berakidah Allah Duduk di atas arasy. Itu adalah akidah kristian kafir dan
yahudi laknat (Rujuk bukti :http://abu-syafiq.blogspot.com/2007/05/penjelasan1-allah-duduk-atas-
arasy.html .
Berpeganglah dengan akidah salaf sebenar dan khalaf serta akidah ahli hadith yang di namakan
sebagai akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah iaitu Allah tidak memerlukan kepada mana-mana
makhlukNya termasuk tempat dilangit mahupun tempat di atas arasy.

Semoga Allah merahmati hambaNya yang benar-benar mencari kebenaran.


Wassalam.

4.9 AKIDAH HASAN AL-BANNA VS AQIDAH SESAT WAHHABY

IMAM HASAN AL-BANNA TERANGKAN MENGENAI AYAT MUTASYABIHAT


Mari sama-sama kita renung penerangan yang hebat oleh Imam Hasan Al-Banna sekaligus menjadi
alternativ menyelesaikan pertelingkahan akidah. Semoga yang murtad memeluk Islam kembali.
59
Berkata Imam Hasan Al-Banna selepas menyatakan ayat 5 surah Toha:
“ Menyanggah dan menolak mereka yang mendakwa kononnya berpegang secara zahir ayat Quran
dan Hadith mustasyabihat secara zahir merupakan mazhab As-Salaf.
Sebenarnya ringkasan daripada dakwaan palsu itu merupakan Tajsim iaitu menjisimkan Allah dan
Tasybih iaitu menyamakan Allah dengan makhluk, kerana zahir lafaz tersebut adalah apa yang telah
diletakkan makna baginya.
Maka tiada makna ‘Tangan’ secara hakikat zahirnya kecuali anggota badan dan begitu juga
selainnya.
Manakala mazhab As-Salaf tulen tidak berpegang secara zahir pada ayat dan hadith
tersebut”.
Rujuk scan kitab di bawah, dipetik dari Majmuk Rasail Imam As-Syahid Hasan Al-Banna pada kitab
Al-Aqoid m/s 415.

Dinyatakan oleh Imam Hasan AL-Banna lagi: “ Sesungguhnya ulama As-Salaf tulen dan ulama
Al-Khalaf bersepakat tidak berpegang secara zahir ”.
Rujuk scan kitab di atas, m/s 418.

Saya ( Abu Syafiq ) menyatakan:


Demikian jelas Imam Hasan Al-Banna menolak daripada berpegang secara zahir pada ayat Istawa
Allah kerana ertinya adalah bersemayam/duduk.
Begitu juga Imam Hasan Al-Banna menyanggah dakwaan kononnya ulama As-Salaf berpegang
secara zahir pada ayat-ayat dan hadith-hadith mustasyabihat.
Ini kerana ulama As-Salaf tulen tidak berpegang secara zahir kerana zahir ayat dan hadith tersebut
merupakan sifat makhluk bukan sifat Allah.
Bahkan Imam Hasan Al-Banna menyatakan sesiapa yang berpegang secara zahir maka dia adalah
Mujassim dan Musyabbih.

Nah!
Kepada sebahagian parti politik, Wahhabi dan selainnya yang menjaja dan mempergunakan nama
Imam Hasan Al-Banna pengasas dan ketua Ikhwan Muslimin soalanku kepada kamu semua…
adakah akidah kamu sama dengan Imam yang kamu sanjung atau kamu kafirkan Imam Hasan Al-
Banna dalam akidah?!

Jahat dan dusta sungguh mereka yang mempergunakan nama Imam Hasan Al-Banna sedangkan
Imam Hasan Al-Banna berlepas tangan dari mereka.

-Imam Hasan Al-Banna tidak kata Allah Bersemayam/duduk, tetapi mereka kata Allah Duduk.

-Imam Hasan Al-Banna, ulama Salaf tulen dan Khalaf tidak berpegan secara zahir pada ayat 5 surah
Toha dan ayat-ayat serta hadith-hadith mutasyabihat yang lain, tetapi mereka berpegang secara zahir.

-Imam Hasan Al-Banna menghukum Tajsim dan Tasybih terhadap sesiapa yang berpegang secara
zahir pada ayat dan hadith mutasyabihat.
Tetapi sebahagian parti politik yang bertopengkan nama Ikhwan Muslimin serta sebahagian Wahhabi
mereka berpegang secara zahir, maka ini bererti mereka adalah Mujassim dan Musyabbih
sepertimana yang telah dinyatakan oleh Imam hasan Al-Banna sendiri.

Semoga kebenaran terus berpihak kepada mujahid Islam.


Hidup Ikhwan Muslimin Tulen!
www.abu-syafiq.blogspot.com

60
61
4.10 ULAMA ISLAM&IMAM SYAFIE HUKUM KAFIR ORANG KATA: " ALLAH DUDUK ATAS
ARASY"

62
63
‫"‪INILAH BUKTI BAHAWA ORANG YANG BERAKIDAH YAHUDI : "ALLAH DUDUK‬‬
‫‪ADALAH KAFIR DISISI SELURUH ULAMA ISLAM BERDASARKAN KATA IMAM SYAFIE'.‬‬

‫ابنُ المُعلّم ال ُقرَشيّ ترجَمهُ الحافظُ ابنُ حجرٍ في كتابِهِ الدّرَرِ الكامنةِ في أعيانِ المائةِ الثامنة الجزءِ الرابع‪ :‬ص ‪197‬‬
‫‪:‬قالَ ما ن ُ‬
‫صهُ‬

‫محمدُ بنُ محمدِ بنِ عثمانَ بنِ عمرَ بنِ عبدِ الخالقِ بنِ حسنٍ القرشيّ المِصريّ فخرُ الدينِ بنُ مُحيي الدينِ المعرو ُ‬
‫ف‬
‫‪.‬بابنِ المُعلمِ ولدَ في شوالٍ سنةَ ‪ 660‬هـ‬

‫وسمع منَ ابنِ عَلق مجلسَ البِطاقةِ ومن ابنِ النّحاسِ مَشيختَهُ تخريجَ منصورِ بنِ سليمٍ ومن عبدِ الهادي القَيسي‬
‫حرّانيّ وغيرِهم وحدّثَ وكانَ فاضلً حفظَ المقامات وَولِيَ قضاءَ بلدِ الخليلِ وأَذرِعات وأعادَ بالبادِرائية وكان‬
‫والنّجيبِ ال َ‬
‫‪.‬جوادًا لهُ مُصَنّفاتٌ ونَظمٌ وماتَ في جُمادى الخرةِ سنة ‪ 725‬هـ بدمشقَ‬

‫وفي كتابِ نجمِ المُهتدي لبنِ المُعلمِ القُرشيّ ص ‪ :551‬وهذا مُنتَظمٌ مَن كف ُرهُ مُجمعٌ عليهِ ومن كفّرناهُ من أهلِ القِبلةِ‬
‫كالقائلينَ بخلقِ القرءانِ وبأنهُ ل يعلمُ المَعدوماتِ قبلَ وجودِها ومن ل يُؤمنُ بالقدرِ وكذا من يعتقدُ أن الَ جالسٌ على‬
‫‪.‬العرشِ كما حكاهُ القاضي حُسينٌ عن نصّ الشافعيّ‬

‫‪Terjemahan pada teks yang telah dihitamkan: " Begitu juga kafir sesiapa yang‬‬
‫'‪berakidah Allah duduk atas Arasy berdasarkan teks kenyataan oleh Imam Syafie‬‬
‫‪yang disebut oleh Al-Qodhi Husain".‬‬

‫وفي كتاب نجمِ المُهتدي لبنِ المُعلم القرشيِ ص ‪ :588‬عن عليّ رضي ال عنه قال‪" :‬سيَرجِعُ قومٌ من هذه ا ُ‬
‫لمّةِ عند‬
‫‪64‬‬
‫ بل بالنكارِ يُنكرونَ خالقَهم‬:‫اقترابِ الساعةِ كفارًا قال رجلٌ يا أميرَ المؤمنينَ كُفرُهُم بماذا أبالحداثِ أم بالنكارِ؟ فقال‬
ِ‫"فيصفونَه بالجسمِ والعضاء‬.

ِ‫ كانوا يلقبونهُ حبرَ المة‬:ّ‫ قال المام عبدُ الكريمِ الرافعي‬،‫القاضي حسينٌ من أكابرِ أصحاب المامِ الشافعي‬.

‫ وذلك لثبوت كفر المجسمة بدليل قوله‬،‫فبعد هذا ل يلتفت إلى كلم بعض الشافعيين وغيرهم ممن لم يكفروا المجسّمة‬
‫ وكيف يسوغ لشافعي أن يخالف إمامَه (الذي كفّر من وصف ال بالجسم) في مسئلة‬.}‫تعالى {ليس كمثله شىء‬
‫!إجماعيّة؟‬

4.11 Ibnu mubarak rah.: allah tidak bersemayam

* TAFSIRAN IMAM ABDULLAH BIN AL-MUBARAK (WAFAT 237)INI ADALAH BUKTI


ULAMA AS-SALAF MENTAFSIRKAN ‘ISTAWA’ PADA SURAH TOHA AYAT 5 DENGAN
ERTI MENGUASAI
BUKAN DUDUK/BERSEMAYAM

* Ahli Sunnah Wal Jama’ah (ASWJ) tidak menyandarkan kepada Allah sifat duduk.
* Allah tidak pernah mensifatkan diriNya duduk, bersemayam atau beranggota.
* Istawa dalam bahasa Arab mempunyai lebih 10 makna.
* Adalah suatu kesilapan yang besar menterjemahkan Istawa kepada bersemayam.
* Bible dan Taurat Muharrafah mengakui Allah bersifat duduk. Islam tidak begitu.
* Aqidah ‘Allah Bersifat Duduk Dan Bertempat Di Atas Arasy ‘ bukan aqidah Islam.
* Bukan kesemua yang disandarkan kepada Allah itu adalah sifatNya.
65
* Aqidah sebenar Islam ASWJ yang telah disepakati oleh seluruh ulama Islam:

‘ Allah Wujud Tanpa Berbentuk Tanpa Bertempat ’

Bab V. Ahlusunnah menolak wahaby

5.1 Senarai Para Ulama' Yang Menolak Muhammad Bin Abdul Wahhab

(1) Al-Imam al-Muhaqqiq Muhammad Amin Ibn 'Abidin Al-Hanafi Al-Dimashqi [Pentahqiq Mazhab
Hanafi]
Kitab:
* Hashiyah Ibn Abdidin, Kitab al-Bughah [Pemberontak]
66
(2) Al-Sheikh Daud al-'Iraqi
Kitab:
* al-Fajr al-Sadiq fi al-radd ala al-mariq [‫]الفجر الصادق في الرد على المارق‬

(3) Al-Sheikh Ahmad Zaini Dahlan:

Mufti Mazhab al-Shafie di Mekah dan Madinah. Wafat pada 1304H. Salah seorang ulama' yang
mengajar di Masjidil Haram.
Kitab-kitab berkaitan:
* al-Futuhat al-Islamiyyah [‫]الفتوحات السلمية‬
* Fitnah al-Wahhabiyyah [‫]فتنة الوهابية‬

(4) Al-Sheikh Sulaiman Ibn Abdul Wahhab [Abang Kandung Muhammad Ibn Abdul Wahhab]
Kitab:
* al-Sawa'iq al-Ilahiyyah fi al-radd 'ala al-Wahhabiyyah [‫]الصواعق اللهية في الرد على الوهابية‬

(5) Al-Sheikh Muhammad Hasan, kawan kepada al-Sheikh al-Imam al-Sirhindi al-Mujaddi
Kitab:
* al-Usul al-'Arba'ah fi tardid al-Wahhabiyyah [‫]الصول الربعة في ترديد الوهابية‬

(6) Al-Sheikh al-Faqih 'Atha' al-Kasm al-Dimashqi al-Hanafi


Kitab:
* al-Aqwal al-Mardiyyah fi al-radd 'ala al-Wahhabiyyah [‫]القوال المرضية في الرد على الوهابية‬

(7) Al-Sheikh Muhammad Ibn Sulaiman al-Kurdi al-Shafi'e [Guru kepada Muhammad Ibn Abdul
Wahhab]
Kitab:
* al-Radd 'ala Muhammad Ibn Abdul Wahhab [‫]الرد على محمد بن عبد الوهاب‬

Dan masih banyak lagi ulama yang menolak ajaran wahaby.

5.2 Pusat Fatwa Mesir : Kesesatan Aqidah Rububiyah - Uluhiyah Wahhaby

Berikut adalah sebahagian daripada terjemahan kami bagi Fatwa yang telah dikeluarkan oleh Pusat
Fatwa Mesir berkaitan kesesatan Pembahagian Tauhid ala Taymiyyah dan Wahhabiyyah. Oleh kerana
fatwanya agak panjang maka kami pilih yang sesuai dan bagi sesiapa yang boleh berbahasa Arab,
silalah merujuk ke:

http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=6623

67
TERJEMAHAN:

“Dan pembahagian Tauhid kepada Uluhiyyah dan Rububiyyah adalah daripada pembahagian yang
baru yang tidak datang daripada generasi Salafus Soleh. Dan orang pertama yang menciptanya –
mengikut pendapat yang masyhur – ialah Sheikh Ibnu Taymiyyah (semoga Allah merahmati
beliau),…

Melainkan beliau membawanya kepada had yang melampau sehingga menyangkakan bahawa
Tauhid Rububiyyah semata-mata tidak cukup untuk beriman, dan bahawa sesungguhnya
golongan Musyrikin itu bertauhid dengan Tauhid Rububiyyah dan sesungguhnya ramai daripada
golongan umat Islam daripada Mutakallimin (ulama’ tauhid yang menggabungkan naqal dan
aqal) dan selain daripada mereka hanyalah bertauhid dengan Tauhid Rububiyyah dan
mengabaikan Tauhid Uluhiyyah.

Dan pendapat yang menyatakan bahawa sesungguhnya Tauhid Rububiyyah sahaja tidak mencukupi
untuk menentukan keimanan adalah pendapat yang bid’ah dan bertentangan dengan ijma’ umat
Islam sebelum Ibnu Taymiyyah…

Dan pemikiran-pemikiran takfir ini sebenarnya bersembunyi dengan pendapat-pendapat yang rosak
ini dan menjadikannya sebagai jalan untuk menuduh umat Islam dengan syirik dan kufur dengan
menyandarkan setiap kefahaman yang salah ini kepada Sheikh Ibnu Taymiyyah (semoga Allah
merahmatinya) adalah daripada tipu daya dan usaha menakutkan yang dijalankan oleh pendokong-
pendokong pendapat luar (yang bukan daripada Islam ini) untuk mereka memburuk-burukkan
kehormatan umat Islam.

Dan inilah sebenarnya hakikat mazhab golongan Khawarij dan telah banyak nas-nas Syariat
menyuruh agar kita berhati-hati daripada terjebak ke dalam kebathilannya.”

Pembahasan :

68
1. Syirik dan Tauhid (Iman) tidak mungkin bersatu. Hal ini adalah 2 perkara yang
berlawanan bagai siang dengan malam.

“Tidak boleh berkumpul antara iman dan kikir di dalam hati orang yang beriman selama-lamanya”
[HR Ibn Adiy].

lihatlah : iman dan bakhil saja tidak akan bercampur!


apalagi iman dengan KUfur!!!!
TIDAK ADA SEBUTAN UMMAT BERTAUHID BAGI YANG TAUHIDNYA BERCAMPUR DGN
KUFUR, YANG ADA ADALAH “MUSYRIK” SECARA MUTLAK!

2. Orang kafir di nash kafir tidak layak disebut bertauhid (dengan tauhid apapun) bahkan
orang yang telah masuk islam tapi melakukan perbuatan yang membuat mereka kufur, itupun
tak layak mendapat sebutan bertauhid dan di nash sebagai KAFIR SECARA MUTLAK!

Dalil Kufur Fi’li:

Maknanya: “Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan janganlah (pula) kepada bulan…” (Q.S.
Fushshilat: 37)

Dalil Kufur Qauli:

Maknanya: “Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka katakan) tentulah
mereka akan menjawab sesungguhnya
kami hanyalah bersendagurau dan bermain-main saja. Katakanlah apakah terhadap Allah, ayat-ayat-
Nya dan rasul-Nya kamu berolok-olok , tidak usah kamu minta maaf, karena kamu telah kafir
sesudah beriman …” (Q.S. at-Tubah 65-66)

Maknanya: “Mereka (orang-orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka telah
mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kufur
dan menjadi kafir sesudah mereka sebelumnya muslim …” (Q.S. at-Taubah: 74)

3. Iman itu yakin sepenuhnya dalam hati, diucapkan dgn lisan dan diamalkan dengan lisan.
Orang hanya ucapannya saja itu tak layak disebut beriman/bertauhid!

Maknanya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang orang yang beriman kepada
Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka
tidak ragu-ragu…” (Q.S. al Hujurat: 15)

4. Tidak ada pembagaian Tauhid rububiyah dan uluhiyah. Tauhid uluhiyah ialah tauhid
rububiyah dan tidak bisa dipisah.

Dari abu dzar ra. berkata, rasulullah saw bersabda : “Tidaklah seorang hamba Allah yang
mengucapkan Laa ilaha illallah kemudian mati dengan kalimat itu melainkan ia pasti masuk sorga”,
saya berkata : “walaupun ia berzina dan mencuri?”, Beliau menjawab :” walaupun ia berzina dan
mencuri”, saya berkata lagi : “walaupun ia berzina dan mencuri?” Beliau menjawab :” walaupun ia
berzina dan mencuri, walaupun abu dzar tidak suka” (HR imam bukhary, bab pakaian putih, Hadis
no. 5827). Lihat ratusan hadis ttg kalimat tauhid laa ilaha illah dalam kutubushitah!

Kalimat “laailaha illalllah” mencakup rububiyah dan uluhiyah, kalau saja uluhiayah tak mencukupi,
maka syahadat ditambah : “laa ilaha wa rabba illallah”
tapi nyatanya begitu!!

69
hadis tentang pertanyaan malaikat munkar nakir di kubur : “Man rabbuka?”
kalaulah tauhid rububiyah tak mencukupi, pastilah akan ditanya : Man rabbuka wa ilahauka?, tapi
nyatanya tidak!!

5. WAHABY MENGGELARI ORANG YANG DI NASH KAFIR SECARA MUTLAK OLEH


ALLAH DAN RASUL-NYA DENGAN GELAR “UMAT BERTAUHID RUBUBIYAH”

- orang kafir tetap di sebut kafir secara mutlak, tak ada satupun gelaran “tauhid” bagi
mereka! lihat QS. Az Zukhruf ayat 88

َ ََ ‫من دُونِهِ ال‬ َ ُ


‫ن‬ ُ َ ‫م يَعْل‬
َ ‫مو‬ ْ ُ‫ق وَه‬ َ ْ ‫شهِد َ بِال‬
َِ ‫ح‬ َ ‫ة إ ِ َل‬
َ ‫من‬ َ َ ‫شفَاع‬ ِ ‫ن‬ َ ‫ك ال َذِي‬
َ ‫ن يَدْع ُو‬ ْ َ ‫وََل ي‬
ِ ‫مل‬
َ َ َ ُ ََ ‫سأَلْتَهُم‬
َ ‫ه فَأنََى يُؤْفَكُو‬
‫ن‬ ُ َ ‫ن الل‬
َ ‫م لَيَقُول‬
ْ ُ‫خلَقَه‬
َ ‫ن‬
ْ ‫م‬ َ ‫َولَئِن‬
َ
‫ن‬ ِ ْ ‫م َل يُؤ‬
َ ‫منُو‬ ٌ ْ‫ن هَؤَُلء قَو‬
ََ ِ ‫ب إ‬
َِ ‫وَقِيلِهِ يَاَر‬

‫ن‬ ُ َ ‫ف يَعْل‬
َ ‫مو‬ َ ْ‫سو‬ ٌ ‫سَل‬
َ َ‫م ف‬ ْ ُ‫م وَق‬
َ ‫ل‬ ْ ُ‫ح عَنْه‬ ْ ‫فَا‬
ْ َ‫صف‬

86. Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafa’at; akan
tetapi (orang yang dapat memberi syafa’at ialah) orang yang mengakui yang hak (tauhid) dan mereka
meyakini(nya)1368.

87.Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan mereka, niscaya
mereka menjawab: “Allah”, maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan (dari menyembah
Allah)?,

88.dan (Allah mengetabui) ucapan Muhammad: “Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah
kaum yang tidak beriman (tidak bertauhid DI NASH KAFIR SECARA MUTLAK!!)”.

89.Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari mereka dan katakanlah: “Salam (selamat tinggal).”
Kelak mereka akan mengetahui (nasib mereka yang buruk).
(QS. Az Zukhruf : 86-89)

Orang kafir menurut tauhid rububiyah wahaby sendiri tidak yakin 100% kerububiyahan Allah
MEREKA MASIH MENYAKINI BERHALA-BERHALA BISA MEMBERI MANFAAT!!! Mereka
telah di nash kafir atau tidak ada iman oleh Allah dan rasulnya!, tak ada satupun gelaran “tauhid”
bagi mereka! lihat QS. Az Zukhruf ayat 88

Sedangkan “seorang kafir tidak mungkin muslim apalagi mu’min (beriman/bertauhid)“

dan “seorang mu’min itu pasti muslim, tetapi seorang muslim belum tentu mu’min” sesuai
dengan firman Allah :

“Surat alHujurat : 14
Jadi , muslim = orang islam (secara hukum) sudah syhadatain
munafiq = muslim (secara hukum) yang bukan mu’min, dhahirnya muslim tapi aqidahnya belum
betul
mu’min = orang yang iman betul dan kuat dan pasti muslim
kafir = bukan bukan muslim apalagi mu’min

70
‘Orang-orang Arab Badui berkata, “kami telah beriman.” Katakanlah (kepada mereka), “kamu belum
beriman, tetapi katakanlah ‘kami telah tunduk (Islam),’ karena iman belum masuk ke dalam hatimu
…”

kenapa wahaby menghukumi orang kafir sebagai “umat bertauhid/beriman rububiyah”????

Kesimpulan (silahkan rujuk pusat fatwa al-azhar mesir):


orang Wahabi mengatakan : orang kafir mengakui adanya Allah tetapi mereka menyembah selain
Allah.
Jadi, kata mereka, ada orang yang mengakui adanya Tuhan tetapi menyembah selain Tuhan adalah
bertauhid Rububiyah iaitu Tauhidnya orang yang mempersekutukan Allah. Adapun Tauhid Uluhiyah
ialah tauhid yang sebenar-benarnya iaitu mengesakan Tuhan sehingga tidak ada yang disembah
selain Allah.

Demikian pengajian Wahabi.Pengajian seperti ini tidak pernah ada sejak dahulu. hairan kita
melihat falsafahnya. Orang kafir yang mempersekutukan Tuhan digelar kaum Tauhid. Adakah
Sahabat-sahabat Nabi menamakan orang musyrik sebagai ummat Tauhid? Tidak!

Syirik dan Tauhid tidak mungkin bersatu. Hal ini adalah 2 perkara yang berlawanan bagai siang
dengan malam. Mungkinkah bersatu siang dengan malam serentak?Begitulah juga tidak adanya
syirik dan tauhid bersatu dalam diri seseorang. Sama ada dia Tauhid atau Musyrik. Tidak ada kedua-
duanya sekali. Jelas ini adalah ajaran sesat dan bidaah yang dipelopori oleh puak Wahabi & kini telah
merebak ke dalam pengajian Islam teruatamnya di Timur Tengah. Kaum Wahabi yang sesat ini
menciptakan pengajian baru dengan maksud untuk menggolongkan manusia yang datang menziarahi
makam Nabi di Madinah, bertawasul dan amalan Ahlussunnah wal Jamaah yang lain sebagai orang
“kafir” yang bertauhid Rububiyah dan yang mengikuti mereka sahaja adalah tergolong dalam Tauhid
Uluhiyah.

http://salafytobat.wordpress.com/2008/06/16/kesesatan-kesesatan-nashiruddin-al-albany-syaikh-
wahabi/

5.3 Al-Allamah Al-Mufassir Al-Muhaddith Al-Sheikh Husayn Sami Badawi Al-Shafi’e


Menjelaskan Bahaya Tashbih dan Tajsim Yang Muncul Pada Waktu Ini
1. Al-Sheikh Husyan Sami Badwi al-Shafie dilahirkan pada 1320H dan wafat pada tahun 1362 H
merupakan seorang ahli tafsir dan ahli hadis bermazhab Shafi'e daripada keluaran ulama' Al-Azhar.
Melalui buku ini, kita mendapati beliau menolak dengan sangat tegas fahaman Wahabi yang
membawa Aqidah Tashbih & Tajsim yang sedang mula bertapak di Mesir pada waktu itu.

2. Buku “al-Hujjah al-Damighah li shubhat al-mujassimah al-za’ighah” [Yang Bermaksud: Hujah


Yang Mampu Mematahkan Shubhat-shubhat Golongan Pentajsim Yang Menyeleweng daripada
Kebenaran” merupakan salah satu daripada risalah yang telah beliau karang pada zaman beliau di
awal kebangkitan fahaman Tashbih dan Tajsim di Mesir yang dibawa oleh puak yang menggelar diri
mereka “Ansar al-Sunnah”.

71
Komen penulis: Kalau tak silap, puak ini masih ada di Mesir dan merekalah yang
bertanggungjawab mengumpul semula fatwa-fatwa Ibnu Taymiyyah menjadi satu majmu’ah
(kumpulan) fatwa.
72
Di dalam buku ini, beliau menyatakan bahawa beliau akan terus menumpukan usaha memerangi
golongan yang membawa fahaman Tashbih dan Tajsim ini.

3. Yang menarik pada muqaddimah buku kecil ini, pihak penerbit buku ini ada menyatakan rasa
kesalnya dengan senario “membisu” di kalangan sebahagian orang berilmu:

“Setiap daripada kami berharap semoga risalah ini – dan yang lain-lain yang kami berazam untuk
menerbitkannya/menyebarkannya – diterima baik dan tersebar, pada waktu di mana golongan-
golongan yang memiliki kebenaran mendiamkan diri daripada berterus terang, kerana takut,
rendah hina dan tunduk demi menjaga pekerjaan dan pangkat, undangan ke seminar-seminar,
dan penyertaan di dalam perhimpunan-perhimpunan.”

Komen penulis: Maka hendaklah setiap daripada kita (khasnya para ustaz) menilai diri masing-
masing, adakah kita takut menyatakan kebenaran hanya semata-mata takut tidak mendapat tempat di
dalam masyarakat untuk berceramah, mengajar? Atau takut tidak mendapat kawan? dan sebagainya?.
Pendakyah Wahabi sanggup menerima penolakan daripada masyarakat kerana memperjuangkan
aqidah dan fiqh yang menyeleweng, sebaliknya kita yang berada di pihak kebenaran takut untuk
bersuara? Fikir-fikirkanlah.

4. Di dalam buku yang kecil ini, al-Sheikh Husayn Sami Badwi dengan terus terang menggunakan
tajuk Mushabbihah dan Mujassimah di dalam beberapa bahagiannya dan menceritakan latar
belakang fitnah ini, pendapat para ulama’ mengenai golongan Mushabbihah dan Mujassimah, dan
kaedah Ahli Sunnah dan Jama’ah memahi ayat al-Quran Muhkam dam Mutashabihat, dan lain-lain.
Kemudian beliau menekankan bahawa fitnah Tashbih dan Tajsim telah timbul semula setelah ia
terkambus sebelum ini, beliau berkata (ms 30).

“ Dan sesungguhnya telah timbul di zaman kita ini satu golongan yang menjadikan asas
pemikiran mereka menyeru kepada mazhab al-Mujassimah yang telah sepakat/ijma’ umat
Islam di atas kebathilannya serta penyelewengan para pemikulnya. Dan golongan ini telah
memukau masyarakat awam dan seumpama mereka dengan makna-makna zahir ayat-ayat al-Quran
dan hadis yang mutashabihat setelah melucutkan mereka daripada kefahaman menyeluruh nas-nas
yang muhkam. Hal keadaan mereka itu sebenarnya memesongkan masyarakat awan daripada kaedah
yang kukuh dan jalan yang lurus yang telah dipegang secara berterusan oleh umat Islam sejak era
Salafus Soleh sehingga ke zaman kita sekarang ini..”.

5. Beliau juga menyatakan empat sebab mengapa golongan seperti ini terpesong dari jalan yang
lurus.
Terjemahan (muka surat 40-41):
1. Kejahilan mereka mengenai Allah Yang Maha Agung, dan nama-namaNya yang indah
dan sifat-sifatNya yang mulia yang menjadi bukti bahawa Maha Suci Dia SWT daripada
menyerupai makhluk ciptaanNya.
2. Kehilangan cahaya hati yang dengannya seorang Mukmin itu dapat membezakan di
antara kebenaran dan kebathilan, dan di antara petunjuk dan kesesatan.
3. Kejumudan mereka untuk berpegang dengan makna-makna zahir nas-nas Mutashabihat,
dan kealpaan mereka daripada qarinah-qarinah yang menunjukkan kepada penyelidik yang
bersikap adil tentang makna yang dikehendaki dengan nas-nas tersebut, sama ada daripada
ayat-ayat Muhkamat atau daripada konteks ayat.
4. Kejahilan mereka yang melampau berkenaan majaz (kiasan) bahasa dan keluasan
makna bahawa arab dan kaedah penerangan yang diturunkan al-Quran al-Karim dengannya
dan yang dituturkan oleh sefasih-sefasih bangsa Arab, iaitu, penghulu dan ketua kita, (Nabi)
Muhammad SAW.”

73
Komen penulis: Insya-Allah, kami akan bentangkan akan datang kata-kata ulama’ bahawa "Di
antara pokok-pokok kekufuran itu ialah berpegang dengan semua makna zahir al-Quran dan al-
Sunnah".

Huraian

6. Al-Sheikh telah memberi amaran kepada kita semua tentang FITNAH AQIDAH TASHBIH
DAN TAJSIM yang sedang melanda umat Islam masa kini sejak dulu lagi. Apakah kita tidak
mengambil manfaat pesanan ini?

7. Masihkan kita beranggapan bahawa kita semua tidak perlu menolak Wahabi kerana takut
berlaku perpecahan di dalam masyarakat? Atau sebenarnya di dalam diri kita ada shahwat yang
tersembunyi yang ingin mencari kedudukan yang baik di dalam masyarakat walaupun
terpaksa membiarkan dan merelakan fitnah aqidah ini tersebar di dalam masyarakat?
Muhasabah diri dan fikir-fikirkanlah.

5.4 Imam Ibn Abidin Al-Hanafi: Pengikut Muhammad bin Abdul Wahab adalah Khawarij

Dalam buku hasyiyah Ibn Abidin Al-Hanafi ini, Imam Allamah Ibn Abidin menegaskan
bahawasanya, Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya sebagai khawarij pada zaman
ini.Lihat perkataan beliau

74
:

‫ وكانوا ينتحلون‬,‫كما وقع في زماننا في أتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين‬
‫ ” واسيتباحوا بذلك قتيل‬,‫ لكنهيم اعتقدوا أنهيم المسيلمون وأن مين خالفهيم مشركون‬,‫مذهيب الحنابلة‬
” ‫أهيل السينة وقتيل علمائهيم حتيى كسير الله شوكتهيم وخرب بلدهيم وظفير بهيم ” عسياكر المسيلمين‬
.‫هي‬.‫ إ‬.‫عام ثلث وثلثين ومائتين وألف‬

Maksudnya:

Bab: Berkenaan Pengikut-pengikut [Muhammad] Abdul Wahhab, Golongan Khawarij Dalam Zaman
Kita.

“…sepertimana yang berlaku pada masa kita ini pada pengikut Abdul Wahhab yang keluar
dari Najd dan menakluki al-Haramayn (Mekah dan Madinah) dan mereka membangsakan diri
mereka kepada mazhab al-Hanbali tetapi mereka ber’iktikad bahawa hanya mereka sahajalah
orang Islam dan orang-orang yang bertentangan akidah dengan mereka adalah kaum
Musyrik. Dengan ini mereka pun menghalalkan pembunuhan Ahli Sunnah dan pembunuhan
ulama’-ulama’ mereka sehingga Allah SWT mematahkan kekuatan mereka dan memusnahkan
negeri mereka dan askar Muslim berjaya menawan mereka pada tahun 1233 H…”

Demikianlah sepertimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Abidin tentang sikap pengikut Muhammad
bin Abdul Wahab yang merupakan khawarij pada zaman ini.

75
76
5.5 Al-Allamah Al-Mufassir Al-Muhaddith Al-Faqih al-Sheikh Abdurrahman Khalifah dan
Fatwa Ulama’ Al-Azhar Menolak Wahhabiyyah Taymiyyah

1. Semoga Allah SWT merahmati al-Sheikh Abdurrahman Khalifah (Lahir 1877M 1294H,
Wafat pada 1364H)…seorang mufassir, seorang Muhaddith, seorang Faqih, seorang penyair dan
sasterawan arab, di kalangan ulama’ al-Azhar yang masyhur. Bapa beliau, al-Sheikh Khalifah
tergolong di kalangan ulama’ besar (kibar al-ulama’) al-Azhar, adik-beradik beliau juga
tergolongan di dalam golongan ulama’ yang masyhur. Beliau telah melahirkan ramai para
ulama’ yang masyhur, semoga kita mendapat keberkatan daripada Allah SWT dengan
kedudukan beliau di sisi-Nya…..Allah Allah…
2. Di dalam kitab beliau yang padat ini bertajuk (Al-Mushabbihah wa al-Mujassimah)
[maksudnya: Golongan Yang Menyerupakan Allah dengan Makhluk dan Meletakkan Sifat Jisim
pada Allah] …Maha Suci Allah. Beliau mendedahkan sikap majalah berfahaman Wahabi
(bertajuk al-Huda) di Mesir yang “berlagak” seumpama orang-orang soleh dan nabi apabila
dilanyak/diserang/ditolak oleh para ulama’…kononnya mereka (Wahabi) tidak mahu terlibat
dengan kekotoran keji mengeji dan caci maki sesama Muslim….maka ramailah orang awam
yang terpedaya…dengan kepura-puraan mereka … sedangkan merekalah (Wahabi) yang telah
memulakan sikap memburuk-burukkan, mengkafirkan, mencaci maki, menuduh para ulama’
Islam dengan kejahilan… inilah sifat golongan Wahabi apabila mereka diserang dengan hujah
ilmiah….. Di dalam kitab ini juga, beliau telah menyentuh beber apa perkara yang tidak
disentuh di dalam kitab-kitab lain berkenaan kekeliruan yang berlaku.

Komen Penulis: Wahabi ni memang pandai “tai-chi” apabila tak ada hujah ilmiah…

3. Namun itu bukanlah perkara utama yang ingin penulis tekankan di sini. Di sini kami
nukilkan “Fatwa Ulama’ Al-Azhar” pada era al-Sheikh Abu al-Fadhl Al-Jizawi mengenai
kitab “Ijtima’ al-Juyush al-Islamiyyah” yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jawziyyah
yang disertakan di dalam kitab ini…

77
Terjemahan:

78
[Ini adalah nukilan bagi fatwa para mashayikh al-Azhar di zaman al-Maghfur Lah al-
Sheikh ABu al-Fadhl al-Jizawi berkenaan kitab "Ijtima' al-Juyush al-Islamiyyah" dan apa
yang terkandung di dalamnya daripada pandangan-pandangan yang mentashbihkan Allah

Ayat al-Quran: “Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya
ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat)
mutasyaabihaat. adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka
mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk
mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-
orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat,
semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan
orang-orang yang berakal.” Ayat 7: Surah Ali Imran.

Keputusan Berkenaan Kitab “Ijtima’ al-Juyush al-Islamiyyah” yang disandarkan kepada Ibnu
Qayyim al-Jawziyyah yang telah dibawa kepada ulama’ Al-Azhar untuk tujuan memberi
pendapat mereka berkenaan kitab ini dan inilah ia:

“Kitab ini telah ditulis oleh penulisnya Ibn al-Qayyim untuk menyokong pendapatnya dan
pendapat sheikhnya Ibnu Taymiyyah dalam perkara berkenaan nas-nas Mutashabihat yang
terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah, yang mana mereka (Ibnu al-Qayyim dan Ibnu
Taymiyyah) mewajibkan beriman dengan makna zahir nas-nas tersebut walaupun ia bertentangan
dengan fahaman akal yang sihat/sejahtera, dan walaupun makna zahir tersebut tersangat jelas dalam
menyebabkan Tashbih (Menyerupakan Allah dengan makhluk) dan Tajsim (meletakkan sifat jisim ke
atas Allah),
Dalam hal ini, mereka (Ibnu al-Qayyim dan Ibnu Taymiyyah) bertentangan dengan
perkumpulan umat-umat Islam dan persepakatan para ulama’ Islam yang telah bersepakat
bahawa prinsip-prinsip asas aqidah dan isu-isu berkaitan ketuhanan hanyalah diambil daripada dalil-
dalil akal yang pasti, dan apabila aqal dan naqal bertentangan dalam hal-hal tersebut maka
diutamakan akal kerana ia (akal) adalah asas beriman dengan naqal.
Dan dalil akal yang pasti itu menunjukkan bahawa wajib Allah SWT itu suci daripada menyerupai
perkara-perkara baharu (makhluk) kerana kalau Dia menyerupai yang baharu itu, maka Dia jua
adalah baharu, dan ini adalah mustahil.
Dan telah datang nas-nas Shariat yang banyak yang menguatkan akidah ini (Allah tidak
menyerupai yang baharu) melainkan hanya sedikit ayat-ayat al-Quran dan Hadis yang mengandungi
sedikit sangkaan tashbih pada zahirnya, maka wajiblah dikatakan makna yang zahir (yang
mengandungi sangkaan tashbih itu) itu mustahil kerana berdasarkan fahaman akal yang sahih dan
nas-nas Al-Quran dan Hadis Muhkam (Yang Jelas, Tepat dan Tidak Dinasakh Maknanya) yang
mewajibkan tanzih (Menyucikan Allah Daripada Segala Sifat-sifat Yang Tidak Layak Bagi-Nya,
Menolak Tashbih dan Tajsim).” ]]]

Sedikit Huraian:
4. Seorang alim yang masyhur seperti Sheikh Abdurrahman Khalifah telah menolak golongan
Wahhabi dengan secara terang dan jelas serta menyatakan bahawa mereka membawa fahaman
Tashbih dan Tajsim. Namun, ada di antara kita yang masih berdegil. Mengapa, fikirlah sendiri. Kita
yang tidak faham masalah sebenar? atau Sheikh Abdurrahman Khalifah yang silap faham?
Fikir-fikirkanlah.
5. Para ulama’ al-Azhar pada zaman Sheikh Abu al-Fadhl al-Jizawi telah sepakat menolak akidah
yang dibawa di dalam kitab-kitab Ibnu Taymiyyah dan Ibnu al-Qayyim al-Jawziyyah dan
menyatakan bahawa akidah mereka bertentangan dengan majoriti umat dan ulama' Islam.
Bagaimanakan pendirian anda? Patutkan anda berkata bahawa ulama’ al-Azhar tersilap
faham? Fikir-fikirkanlah

79
6. Sekirangnya anda meneliti kandungan rujukan kitab-kitab golongan Wahhabi pada hari ini,
banyak daripada mereka menjadikan kitab "Ijtima' al-Juyush al-Islamiyyah" ini sebagai rujukan
mereka. dan anda telah pun mengetahui kedudukan kitab ini daripada kacamata ulama' al-Azhar.
7 Banyak lagi yang tidak dapat kami tuliskan di sini. Diharapkan agar anda semua terus berdoa
dan mengkaji. Semoga Allah SWT menunjukkan kepada kita jalan yang lurus.

LAMPIRAN
Senarai para ulama’ yang telah menolak Wahhabi/Hashawiyyah/al-Jahwiyyah/Tajsim &
Tashbih ala Ibnu Taymiyyah dan anak muridnya Ibnu al-Qayyim dan nas-nas mereka telah
disertakan di dalam blog ini:
Ulama’ Arab:
1. al-Imam al-’Allamah Al-Sheikh Muhammad Ibn Abdullah Ibn Humayd al-Najdi al-Hanbali,
Mufti Mazhab Hanbali di Mekah al-Mukarramah (Wafat 1295H)
2. Khatimah al-Muhaqqiqin al-Imam Muhammad Amin (terkenal dengan gelaran Ibn Abidin),
alim besar mazhab Hanafi
3. al-Sheikh Prof. Dr. Muhammad Saed Ramadhan al-Bouthi
4. Mufti Mazhab Shafie di Masjidil Haram, Sheikh Ahmad Zayni Dahlan
5. Al-Qadhi al-Sheikh Yusuf al-Nabhani al-Shafi’e, Qadhi Mahkamah Syariah/ Ketua Mahkamah
Tinggi di Beirut [wafat 1350 H], Kitab beliau yang menolak Wahabi ditaqridz (disemak dan dipuji)
oleh:

*Hadrah al-Ajall al-Afkham Al-‘Allamah Al-Jalil Al-Akram Al-Marhum al-Sayyid Ali al-
Bablawi al-Maliki – Mantan Sheikh al-Jami’ al-Azhar (Sheikh Masjid Jami’ al-Azhar) ;
*Al-‘Allamah al-Kamil Al-Fahhamah al-Fadhil Sheikh Mashayikh al-Hanafiyyah (Sheikh Para
Ulama’ Mazhab Hanafi) dan Mantan Mufti Mesir al-Marhum al-Sheikh Abd al-Qadir al-Rafi’e;
*Sheikh al-Islam, Mahathth Nazr al-‘Anam Sheikh al-Jami’ Al-Azhar (Sheikh Masjid Jami’ al-
Azhar) al-Sheikh Abd al-Rahman al-Sharbini;
*Hadrah al-Ustaz al-Mukarram al-Allamah Al-Afkham U’jubah al-Zaman wa Marja’ al-Ummah
fi Mazhab al-Nu’man Sahib al-Fadhilah al-Sheikh al-Bakri al-Sadafi, Mufti Mesir dan Ketua Ulama’
Mazhab al-Hanafi Al-Sheikh Muhammad Bakri Muhammad ‘Ashur al-Sadafi;
*Hadrah al-Allamah Shams Bahjah al-Fudala’ wa Durrah Uqad Zawi al-Tahqiq al-Nubala’ al-
Ustaz al-Fadhil wa al-Fahhamah al-Kamil al-Sheikh Muhammad Abd al-Hayy Ibn al-Sheikh Abd
al-Kabir al-Kattani Al-Hasani – di antara ulama’ yang teragung di Maghribi;
*Hadrah al-Hasib al-Nasib al-Ha’iz min darari al-Majd aw fi nasib zi al-kamal al-Zahir wa al-‘Ilm
al-Wafir al-Sayyid Ahmad Bek al-Husayni al-Shafie al-Muhami al-Shahir – alim mazhab al-Shafie;
*Hadrah al-‘Allamah al-Kabir wa al-Fahhamah al-Shahir, Subhan al-Zaman wa Ma’din al-Fadl
wa al-‘Irfan al-Sheikh Sulayman al-‘Abd al-Shibrawi al-Shafie al-Azhari – alim mazhab al-Shafie;
*Hadrah al-Allamah al-Lawza’I al-Fahhamah, Ma’din al-Kamal wa Insan ‘Ayan al-Fadl wa al-
Jalal, al-Sheikh Ahmad Hasanayn al-Bulaqi – salah seorang ulama’ mazhab al-Shafie di Al-Azhar;
*Hadrah al-‘Allamah Al-Fadhil wa al-Malazz al-Kamil al-Sheikh Ahmad al-Basyouni – Sheikh
Mazhab Hanbali di Al-Azhar;
*Al-Allamah al-Sheikh Said al-Muji al-Gharqi al-Shafie al-Azhari - di antara ulama’ mazhab al-
Shafie di Al-Azhar; dan
*Al-‘Allamah Al-Sheikh Muhammad al-Halabi al-Shafie Al-Misri Al-Azhari – di antara ulama’
mazhab al-Shafie di Al-Azhar.

6. Sultan al-Ulama’, Imam Izzuddin Ibn Abd al-Salam, alim besar mazhab al-Shafie
7. Penutup Para Fuqaha’ dan Ulama’ Hadis, Sheikh al-Islam Al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami Al-
Makki Al-Sa’di, alim besar mazhab Shafie dan pelbagai disiplin ilmu.
8. al-Qadhi Ibn Jahbal [Wafat 733H] seorang faqih mazhab Shafie dan ulama' mazhab al-
Asha'irah yang merupakan salah seorang alim yang sezaman dengan Ibnu Taymiyyah [Wafat 728H].
9. Imam Abu Zahrah (menolak metodologi Ibnu Taymiyyah dalam memahami mutashabihat)
10. Al-Allamah Al-Mufassir Al-Muhaddith Al-Faqih al-Sheikh Abdurrahman Khalifah
11. Ulama’ Al-Azhar pada era al-Sheikh Abu al-Fadhl Al-Jizawi

80
Ulama’ Melayu:
1. Abu Zahidah Bin Haji Sulaiman
2. Abu Qani’ah – Haji Harun Bin Muhammad al-Samadi al-Kalantani
Kitab mereka berdua telah ditaqridz (disemak dan dipuji) oleh tiga ulama’ Melayu di utara tanah
air pada waktu itu. Mereka ialah:

*Sheikh Abdullah Fahim;


*Sheikh Tuan Haji Ahmad Bin Tuan Hussein (Kedah); dan
*Sheikh Tuan Guru Haji Abdurrahman Merbuk, Kedah.
3. Sheikh Ahmad al-Fathani.

"Hidayah itu milik Allah jua".

Bab 6. Hadits-Hadits tentang kemunculan wahaby


81
6.1 Kegerunan hadis najd (hadits no. 1)
Isu Ancaman Pelampau Wahhabiy ini bukan isu picisan atau khilafiyyah semata-mata. Sebaliknya
merupakan isu global merangkumi fahaman, pegangan dan tindakan umat Islam. Lantaran itu,
benarlah apa yang disabdakan Nabi SAW berkaitan dengan kemunculan fitnah dan kegemparan yang
melanda umat Islam diakhir zaman. Bahkan fitnah dan kegemparan ini sentiasa berterusan. Namun
begitu, akan ada segolongan umat ini yang berjuang di atas platform kebenaran sehingga datangnya
‘perintah’ daripada Allah SWT. Perhatikanlah, bahawa fitnah yang digambarkan Nabi SAW benar2
berlaku dan gelombangnya melanda umat ini. Saksikan bukti2 yang kami bawakan kini dan seketika
nanti :

Terjemahannya : “Sebahagian dari hadis fitnah juga ialah sebagaimana yang diriwayatkan
oleh al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi bahawa Baginda SAW bersabda : “Ya Allah berkatilah
negeri Syams kami, Ya Allah berkatilah negeri Yaman kami. Para sahabat bertanya : “Wahai
Rasulullah : (Bagaimana) dengan negeri Najd kami? Baginda SAW lalu bersabda : Ya Allah
berkatilah negeri Syams kami, Ya Allah berkatilah negeri Yaman kami. Dan baginda bersabda
pada kali yang ketiga : “Disana (Najad) berlakunya gempa bumi (kegoncangan) timbulnya
pelbagai fitnah, dan disana juga munculnya tanduk syaitan.”

82
Sebahagian ulamak mengatakan : “ Apa yang dimaksudkan dengan tanduk syaitan ialah kemunculan
Musailamah al-Kazzab dan Muhammad bin Abd Wahhab…”

Di dalam sebahagian kitab sejarah selepas disebutkan kes peperangan Bani Hanafiyyah
(disebutkan) Akan keluar di akhir zaman dari negeri Musailamah al-Kazzab seorang lelaki yang
mengubah agama Islam.. Dan telah datang sebuah hadis dari Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq R.A
menyebutkan bahawa Bani Hanafiyyah itu adalah kaum Musailamah al-Kazzab. Dan telah
menyebutkan pada hadis berkenaan bahawa lembah yang dihuni mereka itu sentiasa mengeluarkan
fitnah sehingga akhir zaman. Dan sentiasa fitnah itu keluar dari pendusta mereka hingga ke hari
Kiamat. Di dalam riwayat yang lain disebutkan : Kecelakaanlah bagi al-Yamamah sebagai satu
kecelakaan yang berterusan.”
Tuan Puan dijemput pula menelusuri kitab ini :

83
Maksudnya ; “Najad : Hadis-hadis yang berkaitan boleh didapati di dalam al-Bukhari, Muslim,
Abu Daud, al-Tirmidzi, al-Nisa’ie dan Ibn Majah.

Al-Najd : Ialah kawasan tanah tinggi. Bukanlah satu kawasan yang terlalu tinggi. (umumnya) Setiap
kawasan tanah tinggi dari Tihamah dikatakan Najd. Ternakan yang dipelihara di Najd diberi minum
airnya di Tihamah. Dan setiap tanah tinggi dari lembah Wadi al-Rummah dikira Najd hingga
penghujung Zat Iraq dari penjuru al-Hijjaz keseluruhannya, barat al-Yamamah, Timur al-Hijjaz.
Kotanya pada hari ini dikenali dengan Riyadh dan kawasan sekiranya. Seperti al-Qashim, Sudair, al-
Aflaj. Dulu-dulu manusia mengira apa-apa jarak selepas 100km dari Timur Madinah al-
Munawwarah adalah Najad.”

84
Lihatlah peta Najad secara jelas. Semoga pendedahan ini memudahkan kita memahami gambaran
sebenar hadis Fitnah yang berkaitan dengan Najad.

Kesimpulan :

1) Najad yang dimaksudkan di dalam lembaran sabda Nabi SAW ialah sebuah kawasan yang terletak
di timur Madinah. Disanalah munculnya fitnah dan kegemparan terhadap Islam dan umatnya. Fitnah
ini mengucar kacirkan fahaman dan pegangan umat Islam sehingga menyeret kepada pertumpahan
darah. Ternyata, kemunculan Musailamah al-Kazzab dan Gerakan Wahhabiy yang dipimpin oleh
Muhammad Abd Wahhab merealisasi gambaran fitnah yang dimaksudkan. Apa tidaknya,
Musailamah al-Kazzab adalah Pemimpin Nabi Palsu. Manakala Muhammad Abd Wahhab memimpin
gerakan Wahhabiy yang sanggup menyerang, merampas dan berperang menentang Khilafah
Uthmaniyyah lebih dari 200 tahun dan menyebabkan beribu-ribu nyawa terkorban.

2) Walaupun beberapa tokoh Wahhabiy (Internasional/Msia) cuba mengalih perhatian ‘Najad’


dengan maksud yang umum. Atau dialihkan ke Iraq..ternyata usaha itu sesekali tidak berhasil. Ini
kerana dilalah yang terdapat di dalam hadis begitu jelas memaksudkan Najad sebagai satu sudut
geografi yang amat dikenali sebagaimana Syams dan Yaman. Dan sememangnya jika dilihat
kedudukan koordinat geografi, Najd/Riyadh terletak pada 2443N 04644E, manakala Madinah
terletak pada 2433N 03942E. Kedudukan Riyadh/Najd hampir pada garis darjah latitude yang sama
(beza 10 minit sahaja – bukan ukuran waktu tetapi ukuran latitude) dengan Madinah betul-betul
sebelah timur. Helah yang digunapakai bagi mereka yang gerun dengan hadith ini ialah mereka
mengatakan bahawa Iraq sememangnya di sebelah timur. Tetapi yang sebenarnya, latitude yang
paling rendah bagi Iraq ialah sekitar 3040N (kota Basrah). Baghdad pula 3340N. Dengan kedudukan
latitude sedemikian, Iraq terletak di antara 0 – 40 darjah ke utara Medinah. Bukan timur. Kalau nak
dikatakan timur, ianya sepatut disekitar 90 +/- 20 darjah dari Medinah.
3) Apabila anda mengetahui isyarat fitnah dan kegemparan melalui hadis ini..perhatikanlah
dengan fitnah yang tersadung dari fahaman Wahhabiy. Bukankah menyesatkan umat Islam dengan
perkara furuk, mengkafirkan ulamak dan menghalalkan darah mereka atas unsur khilafiyyah…satu
fitnah! Justeru mengertilah, dari mana fitnah dan siapa yang memulakan fitnah. Kita semua wajib
menghapuskan keraguan dan fitnah berkenaan. Ketahuilah bahawa aktiviti ini bukanlah unsur kecil
atu terpinggir. Malah ia dikira sebagai jihad mempertahankan kesucian Islam. Semoga Allah
menyelamatkan kita semua dari sebarang fitnah agama.
http://al-ghari.blogspot.com/

6.2 Hadis No. 2: Fitnah Dari Timur

85
Terjemahan hadis:

Daripada Ibnu Umar r.anhuma bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda sedang baginda
mengadap ke bahagian timur (Madinah): Ketahuilah sesungguhnya fitnah ada di sana, dari
sanalah akan terbit tanduk Syaitan.”

Diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan lain-lain. Dan
dalam riwayat di sisi Imam Ahmad (Mereka keluar dari arah timur)

Apa kata golongan Wahhabi?

• Dari timur itu bermaksud Iraq dan Iran di mana timbulnya ajaran Syiah dan pelbagai ajaran
lagi.

Apa kata ulama’ lain?

• Timur madinah itu Najd, di situlah tempat timbul Musaylamah al-Kazzab di Yamamah.
Yamamah itu sebahagian daripada Najd. Dan banyak lagi riwayat yang menyatakan bahawa
fitnah-fitnah akan timbul daripada Najd. [Sekarang ini Riyadh]

• Ajaran Wahhabi juga berasal daripada Najd tanpa khilaf lagi.

Persoalan

• Antara Riyadh, Iraq dan Iran, manakah satu arah timur Madinah? Tanya lah diri sendiri.

Cuba fikir-fikirkan.

Apa kata google map?

86
6.3 Hadis No. 3: Golongan Yang Mencukur Kepala (al-Tahliq)
Kenapakah para ulama’ begitu menentang golongan Wahhabi?

Jawapannya: Kerana golongan inilah yang banyak dinyatakan di dalam hadis Rasulullah SAW. Kami
telah menyatakan dua buah hadis yang berkaitan.

Ini adalah hadis no. 3.

Hadis No. 3: Golongan Yang Mencukur Kepala

87
Terjemahan:

Daripada Abu Saed al-Khudri r.a. bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Akan keluar satu golongan
manusia daripada arah Timur (Madinah) dan mereka membaca al-Quran tetapi tidak melebihi
pangkal leher mereka. Mereka terpesong/terpancar keluar daripada agama seperti terpancarnya anak
panah dari tempat pemanahan kemudian mereka tidak kembali lagi (ke dalam agama) sehingga
kembali anak panah ke tempat perlancarannya.

Maka dikatakan: Apakah tanda mereka itu? (Wahai Rasulullah SAW)

Baginda SAW bersabda: “Tanda mereka itu adalah bercukur.” (Hadis Riwayat al-Bukhari)

Dalam riwayat Muslim: “Mereka itu keluar ketika manusia berpecah-belah.”

Sedikit Perbincangan

Hadis ini dengan jelas menerangkan sifat golongan yang bakal muncul satu hari nanti. Sifat-sifat
mereka ialah:

• Dari arah Timur


• Berslogan dengan al-Quran
• Mereka bercukur
• Keluar ketika manusia (bukan umat Islam sahaja) berpecah-belah

Al-Sheikh Ahmad Zaini Dahlan (Mufti Mazhab Shafie di Mekah) menukilkan di dalam kitabnya al-
Durar al-Saniyyah fi al-Radd ‘ala al-Wahhabiyyah (Mutiara Yang Bersinar Bagi Menolak golongan
Wahhabiyyah) (m/s: 53-54):

“al-Sayyid Abdurrahman al-Ahdal, Mufti Zabid (satu kawasan di Yaman berdekatan dengan al-
Hudaydah dan Bayt al-Faqih) berkata:

Tidak perlu seseorang itu mengarang kitab untuk menolak (Muhammad) Ibn Abdul Wahhab; bahkan
cukuplah untuk menolaknya dengan bersandarkan kepada Sabdaan Rasulullah SAW: (Dan tanda
mereka (golongan yang sesat dari arah timur itu) ialah bercukur kepala), kerana al-tahliq (bercukur)
ini tidak dilakukan oleh mana-mana ahli bid’ah selain daripada mereka. Dan Ibn Abdul Wahhab itu
bahkan memerintahkan orang-orang perempuan yang mengikutnya supaya berbuat demikian
sehingga seorang perempuan telah menjadi pengikutnya secara paksa telah mematahkan hujahnya.
Ibn Abdul Wahhab menyangka perempuan itu mahu memperbaharui agamanya dan memaksa
perempuan itu untuk mencukur rambutnya.

Perempuan itu berkata: “Kamu memerintahkan kaum lelaki supaya mencukur rambut mereka.
Sekiranya kamu juga memerintahkan mereka mencukur juga janggut mereka, maka bolehlah kamu
menyuruh orang perempuan mencukur rambut mereka kerana rambut bagi perempuan umpama
janggut bagi lelaki (sebagai hiasaan). Maka Ibn Abdul Wahhab tidak mampu menjawab soalan itu.”

Tambah beliau lagi: “Dan sesungguhnya perlakuan Ibn Abdul Wahhab yang menyuruh pengikutnya
bercukur kepala adalah satu tanda yang dijanjikan untuk membenarkan sabdaan Rasulullah SAW
tentangnya dan pengikut2nya.”

Tambahan pula, hadis di atas menyatakan bahawa golongan ini akan keluar ketika manusia berpecah
belah. Bukankah golongan Wahhabi keluar ketika umat Islam berpecah belah, bahkan seluruh dunia
berpecah belah ketika Perang Dunia Pertama berlaku?

Walaupun sebelum itu golongan Wahhabi telah menguasai Mekah dan Madinah dua kali, tetapi telah

88
diambil semula oleh Kerajaan Islam Turki Othmaniyyah. Dan golongan Wahabi dapat benar-benar
menguasai Mekah dan Madinah setelah Perang Dunia Pertama dan kejatuhan Turki Othamniyyah. !!!

Rasulullah SAW telah memberi tanda isyarat yang cukup banyak tentang kemunculan Wahabi.
Subhanallah.

Komen:

• Adalah satu perkara yang maklum bahawa Ibn Abdul Wahhab menyuruh pengikutnya yang
baru mengikutnya supaya bercukur kerana dakwaannya kononnya rambut yang lama telah
tumbuh ketika pengikutnya itu masih dalam keadaan kufur.
• Adalah satu perkara yang maklum golongan Wahhabi berpegang dengan pendapat haram
memotong janggut walapun panjang. Maka kita dapat mengenal golongan Wahhabi dengan
hanya melihat janggut mereka (walaupun tidak semua yang begitu adalah Wahhabi).
• RENUNG-RENUNGKAN HADIS DAN KATA ULAMA’ DI ATAS

Kesimpulan

Sifat-sifat golongan Wahhabi yang dinyatakan di dalam hadis yang telah kami nyatakan:

• Keluar dari arah timur (Hadis. 1 & 3)


• Keluar daripada Najd (Hadis No. 2)
• Berslogan dengan al-Quran tetapi tidak memahaminya dengan sebenar-benar kefahaman.
(Hadis 3)
• Tanda mereka adalah bercukur: (Arahan Muhammad Ibn Abdul Wahhab kepada para
pengikutnya) (Hadis No. 3)
• Keluar ketika manusiaberpecah belah (selepas perang Dunia Pertama: Golongan Wahhabi
berjaya menjatuhkan Empayar Turki Othmaniyyah) (Hadis No. 3)

Dan banyak lagi…harap-harap golongan Ahli Sunnah amnya dan Wahhabi khasnya dapat
pertimbangkan hadis-hadis ini apabila kami selesai mengeluarkan banyak lagi hadis dan kata-kata
para ulama’ yang lain berkaitan kemunculan Wahabi..banyak lagi….

6.4 Peringatan Nabi SAW Tentang Munculnya Wahabi

Hadits-hadits yang memberitakan akan datangnya Faham Wahabi.

Sungguh Nabi s a w telah memberitakan tentang golongan Khawarij ini dalam beberapa hadits
beliau, maka hadits-hadits seperti itu adalah merupakan tanda kenabian beliau s a w, karena termasuk
memberitakan sesuatu yang masih ghaib (belum terjadi). Seluruh hadits-hadits ini adalah shahih,
sebagaimana terdapat dalam kitab shahih BUKHARI & MUSLIM dan sebagian yang lain terdapat
dalam selain kedua kitab tsb. Hadits-hadits itu antara lain:

1. Fitnah itu datangnya dari sini, fitnah itu datangnya dari arah sini, sambil menunjuk ke arah timur
(Najed-pen ).

2. Akan muncul segolongan manusia dari arah timur, mereka membaca Al Qur’an tetapi tidak bisa
membersihkannya, mereka keluar dari agamanya seperti anak panah yang keluar dari busurnya dan
mereka tidak akan kembali ke agama hingga anak panah itu bisa kembali ketempatnya (busurnya),
tanda-tanda mereka bercukur kepala (plontos - pen).

3. Akan ada dalam ummatku perselisihan dan perpecahan kaum yang indah perkataannya namun
jelek perbuatannya. Mereka membaca Al Qur’an, tetapi keimanan mereka tidak sampai
mengobatinya, mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya, yang tidak
89
akan kembali seperti tidak kembalinya anak panah ketempatnya. Mereka adalah sejelek-jelek
makhluk, maka berbahagialah orang yang membunuh mereka atau dibunuh mereka. Mereka
menyeru kepada kitab Allah, tetapi sedikitpun ajaran Allah tidak terdapat pada diri mereka. Orang
yang membunuh mereka adalah lebih utama menurut Allah. Tanda-tanda mereka adalah bercukur
kepala (plontos - pen).

4. Di Akhir zaman nanti akan keluar segolongan kaum yang pandai bicara tetapi bodoh tingkah
lakunya, mereka berbicara dengan sabda Rasulullah dan membaca Al Qur’an namun tidak sampai
melewati kerongkongan mereka, meraka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya,
maka apabila kamu bertemu dengan mereka bunuhlah, karena membunuh mereka adalah mendapat
pahala disisi Allah pada hari kiamat.

5. Akan keluar dari arah timur segolongan manusia yang membaca Al Qur’an namun tidak sampai
mengobati mereka, mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya, mereka tidak
akan bisa kembali seperti anak panah yang tak akan kembali ketempatnya, tanda-tanda mereka ialah
bercukur kepala (plontos - pen).

6. Kepala kafir itu seperti (orang yang datang dari) arah timur, sedang kemegahan dan kesombongan
(nya) adalah (seperti kemegahan dan kesombongan orang-orang yang) ahli dalam (menunggang)
kuda dan onta.

7. Dari arah sini inilah datangnya fitnah, sambil mengisyaratkan ke arah timur (Najed - pen).

8. Hati menjadi kasar, air bah akan muncul disebelah timur dan keimanan di lingkungan penduduk
Hijaz (pada saat itu penduduk Hijaz terutama kaum muslimin Makkah dan Madinah adalah orang-
orang yang paling gigih melawan Wahabi dari sebelah timur / Najed - pen).

9. (Nabi s a w berdo’a) Ya Allah, berikan kami berkah dalam negeri Syam dan Yaman, para sahabat
berkata: Dan dari Najed, wahai Rasulullah, beliau berdo’a: Ya Allah, berikan kami berkah dalam
negeri Syam dan Yaman, dan pada yang ketiga kalinya beliau s a w bersabda: Di sana (Najed) akan
ada keguncangan fitnah serta disana pula akan muncul tanduk syaitan.

10. Akan keluar dari arah timur segolongan manusia yang membaca Al Qur’an namun tidak sampai
membersihkan mereka. Ketika putus dalam satu kurun, maka muncul lagi dalam kurun yang lain,
hingga adalah mereka yang terakhir bersama-sama dengan dajjal.

Dalam hadits-hadits tsb dijelaskan, bahwa tanda-tanda mereka adalah bercukur kepala (plontos -
pen). Dan ini adalah merupakan nash atau perkataan yang jelas ditujukan kepada kaum khawarijin
yang datang dari arah timur, yakni para penganut Ibnu Abdil Wahab, karena dia telah memerintahkan
setiap pengikutnya bercukur rambut kepalanya hingga mereka yang mengikut kepadanya tidaklah
dibolehkan berpaling dari majelisnya sebelum melakukan perintah tsb (bercukur - plontos). Hal
seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya dari aliran-aliran SESAT lainnya. Oleh sebab itu, hadits-
hadits tsb jelas ditujukan kepada mereka, sebagaimana apa yang telah dikatakan oleh Sayyid
Abdurrahman Al-Ahdal, seorang mufti di Zubaid. Beliau r a berkata: “Tidak usah seseorang menulis
suatu buku untuk menolak Ibnu Abdil Wahhab, akan tetapi sudah cukup ditolak oleh hadits-hadits
Rasulullah s a w itu sendiri yang telah menegaskan bahwa tanda-tanda mereka adalah bercukur
(gundul), karena ahli bid’ah sebelumnya tidaklah pernah berbuat demikian selain mereka.”

Muhammad bin Abdul Wahhab (pendiri Wahabisme - pen) sungguh pernah juga memerintah kaum
wanitanya untuk bercukur (gundul - pen). Pada suatu saat ada seorang wanita masuk agamanya dan
memperbarui Islamnya sesuai dengan doktrin yang dia masukkan, lalu dia memerintahkan wanita itu
bercukur kepala (gundul pacul - pen). Kemudian wanita itu menjawab: “anda memerintahkan kaum
lelaki bercukur kepala, seandainya anda memerintahkan mereka bercukur jenggot mereka maka
boleh anda memerintahkan kaum wanita mencukur rambut kepalanya, karena rambut kaum wanita

90
adalah kedudukannya sama dengan jenggot kaum lelaki”.Maka dia kebingungan dan tidak bisa
berkata apa-apa terhadap wanita itu. Lalu kenapa dia melakukan hal itu, tiada lain adalah untuk
membenarkan sabda Nabi s a w atas dirinya dan para pengikutnya, yang dijelaskan bahwa tanda-
tanda mereka adalah bercukur (gundul/plontos). Jadi apa yang dia lalukan itu semata-mata
membuktikan kalau Nabi s a w itu benar dalam segala apa yang disabdakan.

Adapun mengenai sabda Nabi s a w yang mengisyaratkan bahwa akan ada dari arah timur (Najed -
pen) keguncangan dan dua tanduk syaithon, maka sebagian ulama mengatakan bahwa yang
dimaksud dengan dua tanduk syaithon itu tiada lain adalah Musailamah Al-Kadzdzab dan
Muhammad Ibn Abdil Wahhab.Sebagian ahli sejarah menyebutkan peperangan BANI HANIFAH,
mengatakan: Di akhir zaman nanti akan keluar di negeri Musailamah seorang lelaki yang
menyerukan agama selain agama Islam.

Ada beberapa hadits yang didalamnya menyebutkan akan timbulnya fitnah, diantaranya adalah:

1. Darinya (negeri Musailamah dan Muhammad bin Abdul Wahhab) fitnah yang besar yang ada
dalam ummatku, tidak satupun dari rumah orang Arab yang tertinggal kecuali dimasukinya,
peperangan bagaikan dalam api hingga sampai keseluruh Arab, sedang memeranginya dengan lisan
adalah lebih sangat (bermanfaat - pen) daripada menjatuhkan pedang.

2. Akan ada fitnah yang menulikan, membisukan dan membutakan, yakni membutakan penglihatan
manusia didalamnya sehingga mereka tidak melihat jalan keluar, dan menulikan dari pendengaran
perkara hak, barang siapa meminta dimuliakan kepadanya maka akan dimuliakan.

3. Akan lahir syaithon dari Najed, Jazirah Arab akan goncang lantaran fitnahnya.Al-Allamah Sayyid
Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Al-Quthub As-Sayyid Abdullah Al-Haddad Ba’Alawi didalam
kitabnya :”Jalaa’uzh zhalaam fir rarrdil Ladzii adhallal ‘awaam” sebuah kitab yang agung didalam
menolak faham wahabi, beliau r a menyebutkan didalam kitabnya sejumlah hadits, diantaranya ialah
hadits yang diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib r a sbb :“Akan keluar di abad kedua belas
nanti dilembah BANI HANIFAH seorang lelaki, tingkahnya seperti pemberontak, senantiasa
menjilat (kepada penguasa Sa’ud - pen) dan menjatuhkan dalam kesusahan, pada zaman dia hidup
banyak kacau balau, menghalalkan harta manusia, diambil untuk berdagang dan menghalalkan darah
manusia, dibunuhnya manusia untuk kesombongan, dan ini adalah fitnah, didalamnya orang-orang
yang hina dan rendah menjadi mulia (yaitu para petualang & penyamun digurun pasir - pen), hawa
nafsu mereka saling berlomba tak ubahnya seperti berlombanya anjing dengan pemiliknya”.
Kemudian didalam kitab tersebut Sayyid Alwi menyebutkan bahwa orang yang tertipu ini tiada lain
ialah Muhammad bin Abdul Wahhab dari Tamim. Oleh sebab itu hadits tersebut mengandung suatu
pengertian bahwa Ibnu Abdul Wahhab adalah orang yang datang dari ujung Tamim, dialah yang
diterangkan hadits Nabi s a w yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Sa’id Al-Khudri r a
bahwa Nabi s a w bersabda :“Sesungguhnya diujung negeri ini ada kelompok kaum yang membaca
Al Qur’an, namun tidak sampai melewati kerongkongan mereka, mereka keluar dari agama seperti
anak panah keluar dari busurnya, mereka membunuh pemeluk Islam dan mengundang berhala-
berhala (Amerika, Inggeris dan kaum Zionis baik untuk penggalian berhala purbakala atau untuk
kepentingan yang lain - pen), seandainya aku menjumpai mereka tentulah aku akan membunuh
mereka seperti dibunuhnya kaum ‘Ad.Dan ternyata kaum Khawarij ini telah membunuh kaum
muslimin dan mengundang ahli berhala (Amerika, Zionis dan sekutunya - pen). Ketika Imam Ali bin
Abi Thalib kw ditebas oleh kaum khawarij, ada seorang lelaki berkata: “Segala Puji bagi Allah yang
telah melahirkan mereka dan menghindarkan kita dari mereka”. Kemudian Imam Ali berkata:
“Jangan begitu, demi Tuhan yang diriku berada didalam Kekuasaan-Nya, sungguh diantara mereka
ada seorang yang dalam tulang rusuknya para lelaki yang tidak dikandung oleh perempuan, dan yang
terakhir diantara mereka adalah bersama dajjal”.

Ada hadits yang diriwayatkan oleh Abubakar didalamnya disebutkan BANI HANIFAH, kaum
Musailamah Al-Kadzdzab, Beliau s a w berkata: “Sesungguhnya lembah pegunungan mereka

91
senantiasa menjadi lembah fitnah hingga akhir masa dan senantiasa terdapat fitnah dari para
pembohong mereka sampai hari kiamat”.Dalam riwayat lain disebutkan: “Celaka-lah Yamamah,
celaka karena tidak ada pemisah baginya”

Di dalam kitab Misykatul Mashabih terdapat suatu hadits berbunyi sbb: “Di akhir zaman nanti akan
ada suatu kaum yang akan membicarakan kamu tentang apa-apa yang belum pernah kamu
mendengarnya, begitu juga (belum pernah) bapak-bapakmu (mendengarnya), maka berhati-hatilah
jangan sampai menyesatkan dan memfitnahmu”.Allah SWT telah menurunkan ayat Al Qur’an
berkaitan dengan BANI TAMIM sbb:“Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar
kamar (mu) kebanyakan mereka tidak mengerti”. (QS. 49 Al-Hujurat: 4).

Juga Allah SWT menurunkan ayat yang khitabnya ditujukan kepada mereka sbb: “Jangan kamu
semua mengangkat suaramu diatas suara Nabi”. (QS. 49 Al-Hujurat 2)Sayyid Alwi Al-Haddad
mengatakan: “Sebenarnya ayat yang diturunkan dalam kasus BANI HANIFAH dan mencela BANI
TAMIM dan WA”IL itu banyak sekali, akan tetapi cukuplah sebagai bukti buat anda bahwa
kebanyakan orang-orang Khawarij itu dari mereka, demikian pula Muhammad bin Abdul Wahhab
dan tokoh pemecah belah ummat, Abdul Aziz bin Muhammad bin Su’ud (pendiri kerajaan Saudi
Arabia - pen) adalah dari mereka”.

Diriwayatkan bahwa Nabi s a w bersabda: “Pada permulaan kerasulanku aku senantiasa


menampakkan diriku dihadapan kabilah-kabilah pada setiap musim dan tidak seorangpun yang
menjawab dengan jawaban yang lebih buruk dan lebih jelek daripada penolakan BANI HANIFAH”.
Sayyid Alwi Al-Haddad mengatakan: “Ketika aku sampai di Tha’if untuk ziarah ke Abdullah Ibnu
Abbas r a, aku bertemu dengan Al-Allamah Syeikh Thahir Asy-Syafi’i, dia memberi tahukan
kepadaku bahwa dia telah menulis kitab guna menolak faham wahabi ini dengan judul: “AL-
INTISHARU LIL AULIYA’IL ABRAR”. Dia berkata kepadaku: “Mudah-mudahan lantaran kitab ini
Allah memberi mafa’at terhadap orang-orang yang hatinya belum kemasukan bid’ah yang datang
dari Najed (faham Wahabi), adapun orang yang hatinya sudah kemasukan maka tak dapat diharap
lagi kebahagiannya, karena ada sebuah hadits riwayat Bukhari: ‘Mereka keluar dari agama dan tak
akan kembali’. Sedang yang dinukil sebagian ulama yang isinya mengatakan bahwa dia (Muhammad
bin Abdul Wahhab) adalah semata-mata meluruskan perbuatan orang-orang Najed, berupa anjuran
terhadap orang-orang Baduy untuk menunaikan sholat jama’ah, meninggalkan perkara-perkara keji
dan merampok ditengah jalan, serta menyeru kemurnian tauhid, itu semua adalah tidak benar”.

Memang nampaknya dari luar dia telah meluruskan perbuatan manusia, namun kalau ditengok
kekejian-kekejiannya dan kemungkaran-kemungkaran yang dilakukannya berupa:

1. Mengkafirkan ummat muslimin sebelumnya selama 600 tahun lebih (yakni 600 tahun sebelum
masa Ibnu Taimiyah dan sampai masa Wahabi, jadi sepanjang 12 abad lebih- pen).

2. Membakar kitab-kitab yang relatif amat banyak (termasuk Ihya’ karya Al-Ghazali)3. Membunuh
para ulama, orang-orang tertentu & masyarakat umum.

4. Menghalalkan darah dan harta mereka (karena dianggap kafir - pen)

5. Melahirkan jisim bagi Dzat Allah SWT.

6. Mengurangi keagungan Nabi Muhammad s a w, para Nabi & Rasul a s serta para Wali r a

7. Membongkar makam mereka dan menjadikan sebagai tempat membuang kotoran (toilet).

8. Melarang orang membaca kitab “DALAA’ILUL KHAIRAT”, kitab Ratib dan dzikir-dzikir, kitab-
kitab maulid Dziba’.

92
9. Melarang membaca Shalawat Nabi s a w diatas menara-menara setelah melakukan adzan, bahkan
telah membunuh siapa yang telah melakukannya.

10. Menyuap orang-orang bodoh dengan doktrin pengakuan dirinya sebagai nabi dan memberi
pengertian kepada mereka tentang kenabian dirinya dengan tutur kata yang manis.

11. Melarang orang-orang berdo’a setelah selesai menunaikan sholat.

12. Membagi zakat menurut kemauan hawa nafsunya sendiri.

13. Dia mempunyai i’tikad bahwa Islam itu sempit.

14. Semua makhluk adalah syirik.

15. Dalam setiap khutbah dia berkata bahwa bertawasul dengan para Nabi, Malaikat dan para Wali
adalah kufur.

16. Dia mengkafirkan orang yang mengucapkan lafadz: “maulana atau sayyidina” terhadap
seseorang tanpa memperhatikan firman Allah yang berbunyi: “Wasayyidan” dan sabda Nabi s a w
kepada kaum Anshar: “Quumuu li sayyidikum”, kata sayyid didalam hadits ini adalah shahabat Sa’ad
bin Mu’adz.

17. Dia juga melarang orang ziarah ke makam Nabi s a w dan menganggap Nabi s a w itu seperti
orang mati lainnya.

18. Mengingkari ilmu Nahwu, lughat dan fiqih, bahkan melarang orang untuk mempelajarinya
karena ilmu-ilmu tsb dianggap bid’ah.

Dari ucapan dan perbuatan-perbuatannya itu jelas bagi kita untuk menyakini bahwa dia telah keluar
dari kaidah-kaidah Islamiyah, karena dia telah menghalalkan harta kaum muslimin yang sudah
menjadi ijma’ para ulama salafushsholeh tentang keharamannya atas dasar apa yang telah diketahui
dari agama, mengurangi keagungan para Nabi dan Rasul, para wali dan orang-orang sholeh, dimana
menurut ijma’ ulama’ keempat mazhab Ahlissunnah wal jama’ah / mazhab Salafushsholeh (yang asli
– pen) bahwa mengurangi keagungan seperti itu dengan sengaja adalah kufur, demikian kata sayyid
Alwi Al-Haddad”.

Dia berusia 95 tahun ketika mati dengan mempunyai beberapa orang anak yaitu Abdullah, Hasan,
Husain dan Ali mereka disebut dengan AULADUSY SYEIKH atau PUTRA-PUTRA MAHA GURU
AGUNG (menurut terminologi yang mereka punyai ini adalah bentuk pengkultusan-individu,
mengurangi kemuliaan para Nabi dan Rasul tapi memuliakan dirinya sendiri - dimana kejujurannya?
- pen). Mereka ini mempunyai anak cucu yang banyak dan kesemuanya itu dinamakan AULADUSY
SYEIKH sampai sekarang.

Catatan: Kalau melihat 18 point doktrin Wahabi diatas maka jelaslah bahwa Muhammad bin Abdul
Wahhab adalah seorang preman dan petualang akidah serta sama sekali tidak dapat digolongkan
bermazhab Ahlissunnah Wal Jama’ah atau mazhab Salafush-Sholeh.

Ada lagi doktrin yang tidak disebutkan oleh penulis diatas yaitu:

1. Mengatakan Khamr tidak najis.

2. Berusaha memindahkan makam Nabi (Alhamdulillah gagal).

3. Memindah tempat sa’I yang asal (shafa marwa ke bukit qabes –qararah)
93
4. Melarang melagukan adzan.

5. Melarang melagukan / membaca qasidah

6. Melarang melagukan Al Qur’an seperti para qori’ dan qari’ah yakni yang seperti dilagukan oleh
para fuqoha

7. Melarang pembacaan Burdah karya imam Busiri rahimahullah

8. Melarang mengaji “sifat 20″ sebagai yang tertulis dalam kitab Kifatayul Awam, Matan Jauharatut
Tauhid, Sanusi dan kitab-kitab Tauhid Asy’ari / kitab-kitab Ahlussunnah Wal Jama’ah, karena tauhid
kaum Wahabi berkisar Tauhid “Rububiyah & uluhiyah” saja.

9. Imam Masjidil Haram hanya seorang yang ditunjuk oleh institusi kaum Wahabi saja, sedang
sebelum Wahabi datang imam masjidil Haram ada 4 yaitu terdiri dari ke 4 madzhab Ahlussunnah
yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Inilah, apakah benar kaum Wahabi sebagai madzhab
Ahlissunnah yang melarang madzhab Ahlussunnah?. Tepatnya, Wahabi adalah: “MADZHAB YANG
MENGHARAMKAN MADZHAB”.

10. Melarang perayaan Maulid Nabi pada setiap bulan Rabiul Awal.

11. Melarang perayaan Isra’ Mi’raj yang biasa dilaksanakan setiap malam 27 Rajab, jadi peraktis
tidak ada hari-hari besar Islam, jadi agama apa ini kok kering banget?

12. Semua tarekat sufi dilarang tanpa kecuali.

13. Membaca dzikir “La Ilaaha Illallah” bersama-sama setelah shalat dilarang

14. Imam dilarang membaca Bismillah pada permulaan Fatihah dan melarang pembacaan Qunut
pada shalat subuh.

Doktrin-doktrin Wahabi ini tidak lain berasal dari gurunya Muhammad bin Abdul Wahhab yakni
seorang orientalis Inggris bernama Hempher yang bekerja sebagai mata-mata Inggris di Timur
Tengah guna mengadu domba kaum muslimin. Imprealisme / Kolonialisme Inggris memang telah
berhasil mendirikan sekte-sekte bahkan agama baru ditengah ummat Islam seperti Ahmadiyah dan
Baha’i. Jadi Wahabiisme ini sebenarnya bagian dari program kerja kaum kolonial.

Mungkin pembaca menjadi tercenggang kalau melihat nama-nama putra-putra Muhammad bin
Abdul Wahhab yaitu Abdullah, Hasan, Husain dan Ali dimana adalah nama-nama yang tekait dekat
dengan nama tokoh-tokoh ahlilbait, hal ini tidak lain putra-putranya itu lahir sewaktu dia belum
menjadi rusak karena fahamnya itu dan boleh jadi nama-nama itu diberikan oleh ayah dari
Muhammad bin Abdul Wahhab yang adalah seorang sunni yang baik dan sangat menentang putranya
setelah putranya rusak fahamnya dan demikian pula saudara kandungnya yang bernama Sulaiman
bin Abdul Wahhab sangat menentangnya dan menulis buku tentangan kepadanya yang berjudul
:”ASH-SHAWA’IQUL ILAHIYAH FIRRADDI ALA WAHABIYAH”. Nama-nama itu diberikan
oleh ayahnya tidak lain untuk bertabaruk kepada para tokoh suci dari para ahlilbait Nabi s a w.
Kemudian nama-nama itu tidak muncul lagi dalam nama-nama orang yang sekarang disebut-sebut
atau digelari Auladusy Syaikh tsb.

Diantara kekejaman dan kejahilan kaum Wahabi adalah meruntuhkan kubah-kubah diatas makam
sahabat-sahabat Nabi s a w yang berada di Mu’ala (Makkah), di Baqi’ & Uhud (Madinah) semuanya
diruntuhkan dan diratakan dengan tanah dengan mengunakan dinamit penghancur. Demikian juga
kubah diatas tanah dimana Nabi s aw dilahirkan, yaitu di Suq al Leil di ratakan dengan tanah dengan
menggunakan dinamit dan dijadikan tempat parkir onta. Saat ini karena gencarnya desakan kaum
94
muslimin international maka kabarnya dibangun perpustakaan. Benar-benar kaum Wahabi itu
golongan paling jahil diatas muka bumi ini. Tidak pernah menghargai peninggalan sejarah dan
menghormati nilai-nilai luhur Islam Semula Alkubbatul Khadra atau kubah hijau dimana Nabi
Muhammad s a w dimakamkan juga akan didinamit dan diratakan dengan tanah tapi karena ancaman
international maka orang-orang biadab itu menjadi takut dan mengurungkan niatnya.

Semula seluruh yang menjadi manasik haji itu akan dimodifikasi termasuk maqom Ibrahim akan
digeser tapi karena banyak yang menentang termasuk Sayyid Almutawalli Syakrawi dari Mesir maka
diurungkannya.

Setelah saya memposting tentang Wahabi ini seorang ikhwan mengirim email ke saya melalui Japri
dan mengatakan kepada saya bahwa pengkatagorian Wahabi sebagai kelompok Khawarij itu kurang
lengkap, karena Wahabi tidak anti Bani Umaiyah bahkan terhadap Yazid bin Muawiyah pun
membelanya. Dia memberi difinisi kepada saya bahwa Wahabi adalah gabungan sekte-sekte yang
telah menyesatkan ummat Islam, terdiri dari gabungan Khawarij, Bani Umaiyah, Murji’ah,
Mujassimah, Musyabbihah dan Hasyawiyah. Teman itu melanjutkan jika anda bertanya kepada kaum
Wahabi mana yang lebih kamu cintai kekhalifahan Bani Umaiyah atau Abbasiyah, mereka pasti akan
mengatakan lebih mencintai Bani Umaiyah dengan berbagai macam alasan yang dibuat-buat yang
pada intinya meskipun Bani Abbas tidak suka juga pada kaum alawi tapi masih ada ikatan yang lebih
dekat dibanding Bani Umaiyah, dan Bani Umaiyah lebih dahsyat kebenciannya kepada kaum alawi,
itulah alasannya.

Wahai saudaraku yang budiman, waspadalah terhadap gerakan Wahabiyah ini mereka akan
melenyapkan semua mazhab baik Sunni (Ahlussunnah Wal Jama’ah) maupun Syi’ah, mereka akan
senantiasa mengadu domba kedua mazhab besar. Sekali lagi waspadalah dan waspadalah gerakan ini
benar-benar berbahaya dan jika kalian lengah, kalian akan terjengkang dan terkejut kelak. Gerakan
ini dimotori oleh juru dakwa - juru dakwa yang radikal dan ekstrim, yang menebarkan kebencian dan
permusuhan dimana-mana yang didukung oleh keuangan yang cukup besar (petro-dollar).

Kesukaan mereka menuduh golongan Islam yang tak sejalan dengan mereka dengan tuduhan kafir,
syirik dan ahlil bid’ah, itulah ucapan yang didengung-dengungkan disetiap mimbar dan setiap
kesempatan, mereka tak pernah mengakui jasa para ulama Islam manapun kecuali kelompok mereka
sendiri.

Di negeri kita ini mereka menaruh dendam dan kebencian mendalam kepada para Wali Songo yang
menyebarkan dan meng Islam kan penduduk negeri ini. Diantaranya timbulnya fitnah perang padri
yang penuh kekejian dan kebiadaban persis seperti ketika Ibnu Sa’ud dan Ibnu Abdul Wahab beserta
kaumnya menyerang haramain.

Mereka mengatakan ajaran para wali itu masih tercampur kemusyrikan Hindu dan Budha, padahal
para Wali itu jasanya telah meng Islam kan 90 % penduduk negeri ini. Mampukah wahabi-wahabi itu
meng Islam kan yang 10 % sisanya? Mempertahankan yang 90 % dari terkapan orang kafir saja tak
bakal mampu, apalagi mau menambah 10 % sisanya. Jika bukan karena Rahmat Allah yang
mentakdirkan para Wali Songo untuk berdakwa ke negeri kita ini tentu orang-orang yang asal bunyi
dan menjadi corong bicara kaum wahabi itu masih berada dalam kepercayaan animisme, penyembah
berhala atau masih kafir lainnya (Naudzu Billah min Dzalik).

Klaim Wahabi bahwa mereka penganut As-Salaf, As-Salafushsholeh dan Ahlussunnah wal Jama’ah
serta sangat setia pada keteladanan sahabat dan tabi’in adalah omong kosong dan suatu bentuk
penyerobotan HAK PATEN SUATU MAZHAB. Mereka bertanggung jawab terhadap hancurnya
peninggalan-pininggalan Islam sejak masa Rasul suci Muhammad s a w, masa para sahabatnya r a
dan masa-masa setelah itu. Meraka menghancurkan semua nilai-nilai peninggalan luhur Islam dan
mendatangkan arkeolog-arkeolog (ahli-ahli purbakala) dari seluruh dunia dengan biaya ratusan juta
dollar untuk menggali peninggalan-peninggalan pra Islam baik yang dari kaum jahiliyah maupun

95
sebelumnya dengan dalih obyek wisata dsb. Mereka dengan bangga setelah itu menunjukkan bahwa
zaman pra Islam telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa, maka jelaslah penghancuran nilai-
nilai luhur peninggalan Islam tidak dapat diragukan lagi merupakan pelenyapan bukti sejarah hingga
timbul suatu keraguan dikemudian hari.Oleh karena itu janganlah dipercaya kalau mereka mengaku-
ngaku sebagai faham yang hanya berpegang pada Al Qur’an dan As-Sunnah serta keteladanan
Salafushsholeh apalagi mengaku sebagai GOLONGAN YANG SELAMAT DSB, itu semua omong
kosong dan kedok untuk menjual barang dagangan berupa akidah palsu yang disembunyikan.
Sejarah hitam mereka dengan membantai ribuan kaum muslimin di Makkah dan Madinah serta
daerah lain di wilayah Hijaz (yang sekarang di namakan Saudi, suatu nama bid’ah karena nama
negeri Rasulullah s a w diganti dengan nama satu keluarga kerajaan yaitu As-Sa’ud). Yang terbantai
itu terdiri dari para ulama-ulama yang sholeh dan alim, anak-anak yang masih balita bahkan dibantai
dihadapan ibunya.

6.5 Penghancuran Madinah (Yatsrib) oleh Wahabi

Penghancuran Madinah (Yatsrib) oleh Wahabi


Mawlana Syaikh Hisyam Kabbani
Ditranslasi dari The Approaching to Armageddon

Nabi saw. menyebutkan bahwa salah satu tanda akhir zaman adalah pembangunan Bayt al-
Maqdis di Yerusalem dan penghancuran Yatsrib (Madinah). Dari Mu’âdz ibn Jabal, Nabi saw.
berkata (bahwa di antara tanda-tanda akhir zaman adalah), “Pembangunan kembali Bayt al-
Maqdis, penghancuran Yatsrib dan penghancuran Yatsrib, munculnya pembantaian dan
pertempuran dahsyat atau pertikaian berdarah, penaklukan Konstantinopel dan kemunculan
Dajal.” Lalu Nabi saw. menepuk paha Mu’âdz sambil berkata, “Sungguh, itu merupakan
kebenaran, seperti halnya kenyataan bahwa kamu sedang duduk saat ini.”

Kita mungkin akan berpikir bahwa untuk membangun Yerusalem (Quds) berarti membangun
gedung-gedung tinggi beserta tampilan peradabannya yang bisa kita saksikan saat ini, dan bahwa di
Madinah tidak akan ada “peradaban” semacam itu. Namun, di Madinah telah dibangun gedung-
gedung tinggi, pusat-pusat perbelanjaan, hotel-hotel, terowongan-terowongan menuju masjid, dan
perluasan masjid. Semua ini tampaknya bertolak belakang dengan hadis yang menyebutkan bahwa
Madinah akan hancur.

Ketika kita cermati hadis itu lebih dalam, kita melihat bahwa Nabi saw. tidak menyebutkan bahwa
seluruh kota Yerusalem akan dibangun, tetapi Bayt al-Maqdis akan diperbaiki. Quds mencakup
seluruh Yerusalem, dan Bayt al-Maqdis adalah kawasan suci tempat Nabi Muhammad saw. naik ke
langit dalam rangka Isra dan Miraj. Ucapan Nabi saw. tidak mencakup seluruh bangunan di
Yerusalem, seperti yang disebutkan dalam hadis, “pemugaran kembali Bayt al-Maqdis,” yang secara
khusus menyebutkan bayt (rumah) untuk menekankan bangunan yang akan dipelihara dan dipugar,
termasuk bangunan di sekelilingnya, seperti monumen dan benda-benda sejarah.

Kawasan tersebut telah dijaga selama berabad-abad, dan dipelihara dalam bentuknya yang asli.
Melalui pengetahuannya yang diberikan oleh Allah, Nabi Muhammad saw. telah melukiskan
peristiwa itu 1400 tahun yang lalu. Seperti yang disebutkan terdahulu, situasi Madinah saat ini,
dengan bangunan-bangunannya modern, tampak bertolak belakang dengan hadis yang menyebutkan
bahwa Madinah akan mengalami penghancuran. Namun, dengan pencermatan yang lebih saksama,
kita mengetahui bahwa Nabi saw. secara khusus menyebutkan bahwa Yatsrib, bukan Madinah, akan
dirusak.

Pernyataan Nabi yang sangat akurat itu mengungkapkan makna yang bisa dipahami dalam konteks
modern. Yatsrib adalah kota Nabi tempat munculnya cahaya pengetahuan yang menyinari dunia. Ia
merupakan tempat berdirinya pemerintahan Islam yang pertama, dan sumber banyak prestasi para
sahabat. Kharâb Yatsrib berarti bahwa peradaban kota tua Madinah (yang dulu dikenal dengan nama

96
Yatsrib) akan rusak. Dampaknya adalah bahwa segala peninggalan klasik dan tradisional dalam
Islam akan dihancurkan pada masa-masa sebelum datangnya Kiamat.

Pengrusakan Bangunan Monumental Islam oleh Wahabi

Pengrusakan itu dilakukan oleh sekelompok orang yang menyebarkan versi Islam mereka sendiri,
yang mendiskreditkan dan meremehkan tradisi-tradisi klasik. Kini, kita menyaksikan kemunculan
sekelompok orang yang menentang setiap aspek Islam tradisional, Islam arus utama, yang telah
dipelihara oleh umat Islam selama lebih dari 1400 tahun. Kelompok tersebut ingin mengubah seluruh
pemahaman keagamaan dengan menawarkan Islam “modernis” mereka. Orang-orang tersebut
merupakan kelompok minoritas di tubuh umat Islam.

Gagasan-gagasan mereka yang penuh penyimpangan telah disanggah dan ditolak dari berbagai sisi
oleh para ulama Islam, seperti yang telah banyak ditulis orang. Tidak ada yang namanya Islam itu
dimodernkan, diperbaiki, ataupun dibenahi. Islam adalah agama yang sempurna, sejak pertama kali
dibawa oleh Nabi Muhammad saw. hingga Hari Kiamat. Allah berfirman: Pada hari ini telah
Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan atasmu nikmatku, dan telah Kuridai
Islam menjadi agama bagimu. (Q 5:3)

Islam adalah pesan terakhir dan pastilah mampu mengakomodasi semua kehidupan manusia hingga
akhir masa. Islam dapat merangkul semua jenis kebudayaan tanpa sedikit pun menambah atau
mengurangi makna Islam itu sendiri. Oleh karena itu, tidak ada reformasi, renovasi, penambahan,
atau pengurangan dalam Islam. Sementara Islam tidak mengenal reformasi, orang-orang Islam
sendiri perlu mereformasi diri sehingga mereka dapat memahami dan melaksanakan Islam dengan
benar. Dalam kesempurnaannya, Islam mirip dengan bulan purnama: bulatnya tidak kurang dan tidak
lebih.

Kharâb (Penghancuran) Yatsrib disebutkan dua kali dalam hadis di atas. Kali pertama adalah
penghancuran peradaban pengetahuan Nabi saw, yaitu pengrusakan agama dalam bentuk
penyimpangan terhadap pesan-pesan Nabi saw. Mereka yang mengklaim diri sebagai “pembaharu
Islam” berusaha menyuguhkan hal-hal baru untuk menggantikan dan menghapus hal-hal klasik dan
tradisional dalam Islam. Sejak dari Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhâb hingga Jamâl al-Dîn al-Afghânî,
al-Mawdûdî, Sayyid Quthb, dan yang lainnya, para “modernis” ini berusaha mengubah seluruh
tradisi Islam yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi saw. di Yatsrib. Aliran Wahabi adalah yang
pertama kali mengajukan pemahaman yang sepenuhnya baru tentang Islam, dengan kedok
“pemurnian” Islam.

Ideologi Wahabi ini telah merusak Islam tradisional atas nama “pemurnian” Islam, seakan-akan
semua orang Islam sebelum munculnya Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhâb telah tersesat. Alih-alih
membawa pemurnian, ia justru telah menghancurkan ilmu-ilmu dan praktik keislaman yang telah
berakar selama berabad-abad. Semua hal yang telah diwariskan Nabi saw. dan generasi Islam
sepeninggal beliau tiba-tiba dicap sebagai bentuk penyembahan berhala (syirik) yang harus
dimusnahkan. Orang-orang Islam yang melaksanakan ibadah haji dijejali dengan bahan-bahan
bacaan dan propaganda mereka, sehingga para jemaah itu menganggap bahwa keyakinan dan praktik
tradisional mereka bertentangan dengan Islam. Sekte Wahabi meragukan tradisi keilmuan yang telah
berusia 1400 tahun, dan melontarkan tuduhan kufur, syirik, bidah, dan haram terhadap berbagai
praktik dan pemahaman tradisional.

Kerusakan pertama yang menimpa Yatsrib adalah ketika Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhâb
menghancurkan ilmu-ilmu keislaman dengan cara meracuni pemahaman orang-orang Islam terhadap
agama mereka. Ungkapan kharâb Yatsrib yang kedua merujuk pada penghancuran fisik terhadap
bangunan dan monumen yang berasal dari masa Nabi di Yatsrib, kota Madinah klasik. Di Madinah
memang telah terjadi perluasan Masjidil Haram, tetapi kenyataan tersebut tidak bertolak belakang

97
dengan ungkapan “kharâb Yatsrib” karena hadis tersebut merujuk pada kota tua Madinah yang
dikenal dengan Yatsrib, dan semua yang mewakilinya.

Segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan Nabi telah dipelihara oleh orang-orang Islam selama
bertahun-tahun, apakah masjid tua, benda-benda sejarah, atau makam rasul, para sahabat, istri, dan
anak-anaknya. Meskipun orang-orang Islam selama berabad-abad sepakat bahwa situs-situs tersebut
merupakan bagian penting dalam sejarah dan tradisi Islam, semuanya dihancurkan oleh aliran
Wahabi dengan menggunakan dalih bahwa “semua itu bukan lagi Islam”. Pemahaman mereka yang
dangkal terhadap Islam mengakibatkan penghancuran sejumlah benda peninggalan sejarah dan
monumen.

Kharâb berarti “penghancuran,” tetapi kata ini juga bermakna peruntuhan.” Memang, kantong-
kantong tradisi klasik masih ada, dan hendak dibangun kembali oleh umat Islam, tetapi mereka tidak
diperkenankan membangunnya kembali, sehingga yang tersisa hanyalah reruntuhan dan puing-puing
bangunan.

Tidak ada lagi orang yang mengetahui lokasi kuburan para sahabat. Di Gunung Uhud dekat
Madinah, kita bisa menyaksikan puing-puing bangunan yang awalnya merupakan makam yang
dilengkapi dengan kubah dan hiasan-hiasan indah. Dengan makam yang terlihat jelas, bangunan suci
itu mengenang para sahabat yang gugur bersama Hamzah di Gunung Uhud. Kini, hanya ada
reruntuhan dinding yang diabaikan oleh para pengunjung. Demikian pula halnya, sudah tidak ada
lagi bekas-bekas yang menunjukkan makam para syuhada Badar. Juga, tidak ada lagi tanda kuburan
istri Nabi, Khadîjah al-Kubrâ di Jannat al-Mu’ala, Mekah. Di Jannat al-Baqî’ (permakaman yang
bersebelahan dengan makam dan Masjid Nabi di Madinah), makam ‘Utsmân, ‘Â’isyah dan sejumlah
sahabat telah dipelihara oleh penguasa ‘Utsmani hingga awal abad ke-20, namun jejak-jejaknya kini
telah dihilangkan.

Hal itu merupakan pengrusakan fisik terhadap peradaban Islam yang ada sejak Nabi saw. tinggal di
Yatsrib. Dengan perlahan-lahan dan diam-diam, para pengikut sekte Wahabi telah melenyapkan
semua hal yang terkait dengan Nabi saw. dan Islam tradisional, sehingga saat ini nyaris tak tersisa.
Di samping Ka’bah di Mekah al-Mukarramah terdapat Maqâm Ibrâhîm, yang memuat jejak kaki
Nabi Ibrâhîm ketika beliau membangun Ka’bah. Allah berfirman: Dan ingatlah ketika Kami
menjadikan Baitullah sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan
jadikanlah sebagian Maqâm Ibrâhîm sebagai tempat salat. (Q 2:125)

Meskipun demikian, otoritas keagamaan Wahabi atau salafi di Mekah pernah mencoba melenyapkan
Maqâm Ibrâhim. Itu terjadi pada masa almarhum Syekh Mutawallî al-Sya’râwî dari Mesir yang
memberi tahu Raja Faisal tentang rencana mereka, sehingga raja memerintahkan mereka agar
membiarkan Maqâm Ibrâhîm di tempatnya semula. Raja berdiri menentang mereka dalam persoalan
serius itu, tetapi banyak kejadian serupa di mana beliau hampir mustahil menahan gelombang
pengrusakan terhadap benda-benda peninggalan dan tradisi Islam. Hingga 1960-an, makam ayah
Nabi di Madinah ditandai dengan tulisan di dinding sebuah rumah dekat Masjid Nabawi, tetapi tanda
itu kini sudah lenyap.

Di Masjid Nabawi, semua dinding dan tiang masjid awalnya dihiasi dengan puisi-puisi pujian
terhadap Nabi saw. Para pengikut aliran Wahabi kemudian menghilangkan hiasan-hiasan itu, baik
dengan mengganti dinding marmer itu, atau menghapusnya hingga tidak terlihat lagi hiasan puisi
yang tersisa. Satu-satunya hal yang tidak dapat mereka lenyapkan adalah tulisan di depan mimbar
pada mihrab (tempat salat imam) yang berisi pujian kepada Nabi saw. dan 200 nama beliau. Pada
tahun 1936, orang-orang Wahabi bahkan berusaha memisahkan Masjid Nabawi dari makam Nabi,
tetapi negara-negara Muslim bersatu menentang rencana tersebut dan berhasil menggagalkannya,
sebuah keberhasilan yang sangat jarang terjadi.

98
Di depan gerbang menuju makam Nabi (al-muwâjihâh al-syarîfah), pada awalnya terdapat tulisan:
Yâ Allâh! Yâ Muhammad! Pengikut aliran Wahabi kemudian menghapus huruf yâ’ dalam ungkapan
Yâ Muhammad, sehingga hanya tersisa huruf alif, Â Muhammad, atau Muhammad saja. Belakangan,
mereka melangkah lebih jauh lagi dengan menempatkan kembali huruf yâ’ pada kata Yâ
Muhammad, dan juga menambahkan titik di bawah huruf hâ’ sehingga menjadi huruf jim (‫)ﺝ‬, dan
menambahkan dua titik (di bawah huruf mîm) sehingga menjadi huruf yâ’. Dengan begitu, mereka
telah mengubah nama Muhammad menjadi Majîd, salah satu asma Allah. Kini, tulisan tersebut
menjadi: Yâ Allâh! Yâ Majîd! Persis seperti ketika melenyapkan makam para sahabat dan keluarga
Nabi, mereka kini juga telah menghapus nama Nabi dari makamnya sendiri.

Ini bertentangan dengan kenyataan bahwa Allah telah memuliakan Nabi saw. dengan menempatkan
nama beliau bersanding dengan nama-Nya dalam kalimat syahadat, lâ ilâha illâ Allâh, Muhammad
Rasûl Allâh. Khârab Yatsrib yang disebutkan dua kali dalam hadis di atas telah terpenuhi. Pertama,
dari segi ideologi oleh Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhâb dan para pengikutnya. Dan kedua, dengan
kerusakan fisik yang terus berlangsung terhadap sisa-sisa Islam tradisional. Pembangunan kembali
Bayt al-Maqdis, yang hanya sekali disebut, juga sedang berlangsung. Ungkapan ‘umrân Bayt al-
Maqdis berarti pembangunan kembali peninggalan-peninggalan klasik di Yerusalem, sementara
ungkapan kharâb Yatsrib berarti penghancuran terhadap cara-cara dan peninggalan klasik di kota
Yatsrib

Wa min Allah at Tawfiq

Rekan-rekan yang diRahmati Alloh SWT, Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja tentang
kehancuran Kota Madinah, sepertimana yang baru-baru saya saksikan secara langsung ketika
mengunjungi kota Madinah Al-Munawwaroh 17-20 Juli 2005. Itung-itung cerita ini sebagai oleh-
oleh dari Madinah ya…

Dari segi kemajuan tekhnologi tata ruang bangunan dan interior sebuah kota, saya menilai Madinah
sangat cantik dan modern serta memiliki kemajuan yang sangat pesat sekali, terutama bangunan-
bangunan diseputar Masjid Nabawi dan tempat-tempat sekitar radius 5-10 kilometer dari Masjid
Nabawi. Namun dari sudut pandang sejarah, kota ini seakan-akan tidak memiliki lagi latar belakang
sejarah kegemilangan Islam di masa lalu. Secara pribadi saya amat sangat menyayangkan situs-situs
sejarah banyak yang dihilangkan oleh pemerintah KSA yang berfaham wahabi, seakan-akan kota ini
ingin dirubah seperti newyork atau ala singapura. Perubahan ini terjadi dimulai sejak era tahun 1990-
an, dimana kebetulan tahun 1993 saya juga pernah mengunjungi kota ini selama 9 hari.

Perubahan yang terjadi dari hasil pengamatan saya adalah :

1. Pemakaman syuhada baqi, kalau dulu tahun 1993 kita masih bisa ziarah dan memandang ke
makam baqi dengan hanya berdiri seperti halnya bila kita berdiri diluar tempat pemakaman umum di
Indonesia. Tapi perubahan yang sekarang adalah, pemakaman baqi tidak bisa dilihat atau diziarahi
hanya dengan berdiri karena pemakaman itu sekarang sudah dikurung dengan tembok berlapis
marmer setinggi kira-kira 6-10 meter tingginya, sehingga kalau kita mau berziarah dan melihat
makam syuhada baqi harus menaiki anak tangga dulu sekitar 5 meter.

Disamping itu kalau dulu kita bebas berziarah kapan saja waktunya sesuai dengan keinginan kita,
tapi sekarang tidak sembarang waktu bisa kita lakukan, kecuali antara pkl 07.00 sampai pkl.8.30 pagi
waktu setempat. walaupun kita terlambat 5 menit saja, jangan berharap anda bisa menaiki anak
tangga karena diujung anak tangga sudah di tutup pintu besi setinggi 3 meter-an, dan bilamana sudah
pkl.08.30 anda masih saja berada di atas sana, askar2 kerajaan akan segera menarik-narik badan anda
untuk segera keluar dari sana. Jadi memang sekarang sangat dibatasi ruang maupun waktu dalam
menziarahi maqam baqi ini.

99
Dan yang menggenaskan saya adalah, dibawah tembok setinggi 6-10 meter itu sekarang sudah dibuat
kios-kios kecil sebagai tempat usaha para pedagang menjajakan barang dagangannya. Entahlah…
mungkin 15-20 tahun kedepan Maqam baqi mungkin sudah tidak ada lagi dan areal pemakamannya
sudah dijadikan gedung pasar yang modern. Menurut penilaian saya, penutupan areal pemakaman
dengan tembok setinggi 6-10 meter saat ini hanya sebagai awal saja, dengan maksud supaya orang
tidak lagi secara bebas berziarah kesana, sehingga lama-kelamaan orang akan lupa untuk berziarah
ke maqam Baqi ini. Akhirnya setelah orang melupakan areal ini, generasi berikut tak ada lagi yang
mengetahui dimana areal pemakaman baqi, selanjutnya mungkin akan dijadikan gedung pertokoan,
siapa tahu…?

2. Masjid Qiblatain, (masjid 2 kiblat), dulu tahun 1993 masjid ini memiliki 2 mimbar, satu
menghadap Makkah, satu lagi menghadap Baytul Maqdis.
Pada mimbar baytul maqdis tertulis dengan berbagai bahasa termasuk dalam bahasa indonesia, yang
menceritakan bahwa mimbar ini sebelumnya digunakan sebagai mimbar Rosululloh SAW ketika
sholat menghadap baqtul maqdis, namun setelah turun ayat (al-Isro..?) yang memerintahkan untuk
merubah qiblat dari menghadap masjidil aqsho ke masjidil harom, Rosululloh SAW berpindah ke
mimbar yang sekarang menghadap Masjidil harom (mimbar ke 2).

Tapi sekarang ; mimbar yang menghadap Masjidil Aqso sudah dihilangkan sehingga tidak ada tanda
lagi bahwa masjid ini memiliki 2 kiblat, sehingga sudah hilang nilai sejarahnya. “Masjid qiblatain”
hanyalah tinggal sebuah nama saja, mimbarnya tinggal 1, sepantasnya namapun berubah menjadi
Masjid Qiblat, karena mimbarnya hanya satu.

3. Parit Handak, yang pernah digunakan Rosululloh SAW untuk menghalau musuh dalam
peperangan, dulu tahun 1993 masih ada berupa gundukan tanah yang digali seperti lobang saluran air
yang panjang, tapi kini khandak hanya tinggal nama, lokasinya sudah diuruk rata.

4. “Tanah basah” tempat dimana Syadina Hamzah terbunuh pada perang uhud, sekarang sudah
ditutup dengan aspal yang tebal dan dijadikan lokasi parkir kendaraan. Tapi anehnya, walupun sudah
dilapisi dengan aspal, aspalnya tetap basah hingga sekarang walaupun sudah 14 abad terpanggang
sinar matahari. Konon tanah ini tetap menangis selama-lamanya karena ditumpahi darah Saydina
Hamzah Rodiallohu-anhu, seorang yang sangat gagah berani di medan Uhud, sehingga terus-
menerus basah walaupun sudah ditutup dan dilapisi aspal yang tebal.

5. Kota Madinah sebetulnya memiliki sebuah sumur abadi seperti halnya sumur zam-zam di
Makkah, perbedaannya kalau sumur zam-zam itu asalnya adalah peninggalan Nabi Ibrahim AS,
ketika Siti Hajar istrinya mencarikan air untuk memberi minum putranya Nabi Ismail AS. Tapi kalau
di Madinah adalah peninggalan Rosululloh SAW, yang masih tetap mengeluarkan air hingga
sekarang. Namanya adalah sumur “Tuflah”, lokasinya dipinggiran kota Madinah. Tuflah asal katanya
berarti air ludah, konon kata kuncen penjaga sumur ini, sumur ini dibuat semasa Rosululloh SAW
dalam perjalanan menuju kota Madinah, namun ketika itu kehabisan persediaan air.

Akhirnya Rosululloh SAW dengan mu’jizatnya meludahi dengan air ludahnya sendiri suatu tempat
di padang pasir yang gersang itu, dan saat itu juga tanah itu mengeluarkan air dan hingga sekarang
dijadikan sebuah sumur yang airnya sangat jernih sejernih zam-zam, dan tetap mengalirkan air
hingga sekarang. Saya mencoba minum dan berwudhu dari air sumur ini, memang terasa sangat
nikmat bagaikan meminum air zam-zam. Tapi sangat disayangkan, sumur ini sudah jelas sebagai
peninggalan sejarah dimasa Rosululloh SAW, tidak dilestarikan sama-sekali bahkan dibiarkan saja
oleh Pemerintah KSA sehingga nampak kusam dan tidak terurus sama-sekali. Mungkunkah wahabi
tidak terlalu suka peninggalan Rosululloh SAW?

Kata kuncen penjaga, kebanyakan orang-orang yang mengunjungi sumur ini adalah orang-orang
ahlus-sunnah yang mencintai ahlul bait, termasuk anda, anda dari Indonesia?, katanya…Tapi maaf,
disini anda tidak boleh berlama-lama melancong, karena setiap 2 jam sekali ada patroli dari Askar

100
kerajaan dan mata-matanya (spionase) yang mengawasi orang-orang yang berkunjung kesini. Saya
khwatir anda ditangkap oleh tentara wahabi. Maka bila anda sudah minum dan berwudhu silakan
anda segera pergi dari sini.

6.6. Isu Besar Perubahan Tempat Sa'ie

PERUBAHAN TEMPAT SA’IE ISU BESAR PERLU DIJELASKAN

Oleh: Abu Syafiq 006 012 2850578

Sebelum ini saya pernah menulis berkaitan perubahan yang berlaku pada tempat sa’ie (Mas’a) yang
merupakan syiar Allah dalam beribadatan haji dan umrah. Pada tahun lepas kerajaan Saudi telah
bertindak merobohkan tempat sa’ie yang lama (yang sah dinamakan Mas'a) kemudian dibina tempat
sa’ie yang baru dan diperluaskan lagi lebarnya satu kali ganda sehingga terkeluar dari landasan
ukuran lebar yang ditentukan oleh syarak (dinamakan Tausi'ah)tanpa meneliti kajian yang tepat
hanya berdasarkan syubhah yang tertolak.
Pada masa yang sama kita dapati ramai dikalangan pelajar dan pengajar kurang mahir dalam
pengkajian pada perubahan yang berlaku di tempat sa’ie lantas mereka tidak mengkaji secara telus
hanya menyerah kepada jawapan atau fatwa yang dikeluarkan oleh mana-mana individu atau jabatan
dan dukacita didapati beberapa jawapan yang mereka terima itu hakikatnya tidak berdasarkan kaedah
feqhiyyah yang tepat bahkan lebih hampir kepada ianya bercanggah dengan Al-Quran, Al-Hadith,
Ijma’ dan Qawa’id Fiqhiyyah itu sendiri. Alasan mereka yang mengharuskan perluasan tempat sa’ie
dilihat hanya berkisarkan slogan “Memudahkan Jangan Menyusahkan”.
Amat memalukan mereka yang diperakui keilmuannya tidak mengikut disiplin ilmu dalam
menuturkan satu hukum sehingga mengharuskan perluasan tempat sa’ie walaupun ianya adalah
tawqify (ditetapkan syarak tidak boleh ijtihad).
Apapun berlaku seorang muslim harus merenung, memikirkan dan wajib bertindak dalam
memelihari agama yang suci murni ini. Hadith Nabi yang masyhur: “ Sesiapa yang melihat
kemungkaran maka ubahlah ia dengan kuasanya jika tidak dengan lidahnya jika tidak mampu jua
maka dengan hatinya ” dan perubahan pada pelebaran tempat sa’ie adalah satu jenayah yang tidak
harus dibisukan. Bukan tidak menghormati pemerintah disana tetapi syarak lebih aula lagi utama
untuk ditegakkan.
Saya kesal setelah beberapa rombongan haji pulang ke tanah air baru-baru ini ketika sempat
saya bertanyakan kepada mereka berkaitan tempat sa’ie. Kebanyakan mereka mengatakan “kami
melakukan sa’ie antara Sofa dan Marwah ditempat dan kawasan baru yang dibina dan diperluaskan
101
itu”. Saya sangat sedih kerana perkara ini berkaitan peribadatan mereka sendiri lantas saya
perjelaskan kepada mereka isu sebenar dan tindakan susulan bagi menjaga ibadah haji mereka.
Bayangkan berapa juta manusia yang pergi haji dan umrah baru-baru ini? Sudah pasti ramai yang
tidak tahu terus melakukan sa’ie ditempat yang baru itu. Allah!
Sudah pasti soalan yang timbul. Adakah haji dan umrah mereka tidak sah? Apakah tindakan
sewajarnya? Jawapan ringkas yang saya boleh berikan adalah mereka yang melakukan ibadah haji
atau umrah ketikama mana mereka melakukan sa’ie itu diluar kawasan sa’ie yang sahih maka hukum
bersa’ie mereka itu tidak sah. Inilah yang telah dinaskan oleh Imam Asy-Syafi’e dan para ulama.
Sekarang ini yang telah berlaku tempat sa’ie tersebut telah diperlebarkan sehingga terkeluar dari
ukuran syarak dan ramai yang melakukan sa’ie dikawasan yang tidak sah itu setelah pemerintah
disana memperlebarkan tempat sa’ie (mas’a) sehingga melebihi ukuran lebar syarak. Ada pula yang
mendakwa kononnya lebar tempat sa’ie itu tidak pernah ditentukan oleh sesiapa pun lantas
dinukilkan beberapa kenyataan para ulama tanpa tadqiq dan tahqiq.
Sedangkan hakikatnya lebar ukuran Sofa dan Marwah itu telah ditentukan oleh ramai ulama
berdasarkan sejarah dan sabda Rasulullah sollallahu ‘alaihiwasallam antara mereka Imam An-
Nahrawaniy (w 990H) dalam kitab Al-I’lam Bi ‘Alam Baitillihil Haram dan ulama Islam pengaji
sejarah yang terkenal Al-Azroqy dalam Akbar Makkah dan lain-lain ulama.
Perlu diingatkan ukuran tempat sa’ie bukanlah perkara ijtihadiy tetapi ianya tauqifiy iaitu tidak boleh
seseorang walaupun seorang ulama mujtahid mengubah tempat’ sa’ie tersebut atau diperluaskan
sehingga keluasan yang amat besar sepertimana sekarang ini yang berlaku.

Untuk kali ini saya tinggalkan pembaca dengan keputusan Fatwa Saudi sendiri menolak perluasan
tempat sa’ie itu sendiri :

KEPUTUSAN RASMI MAJLIS FATWA SAUDI ARABIA BERKAITAN PERLEBARAN


TEMPAT SA’IE YANG BARU ITU ADALAH IANYA HARAM DIPERLEBARKAN DAN
MEMADAI DENGAN DIBINA BERTINGKAT TINGAT DAN JANGAN DIPERLUASKAN
UKURAN LEBARNYA KERANA BERCANGGAH DENGAN SYARAK.
KEPUTUSAN BIL (227) BERTARIKH 22/ 2 1427H.

* Walaupu ia fatwa dari negara yang terkenal disana akan kewujudan beberapa orang berfikrah
kewahabiyatan mereka. Tetapi pada keputusan tersebut terdapat kebenaran yang telahpun lama jelas
dikalangan para tokoh-tokoh ulama Islam yang telah lama mengkaji antaranya Tuan Guru Dr. Syeikh
Toha Ad-Dasuqy yang merupakan juga Prof dan Dekan Qism Aqidah Wal Falsafah Kuliyyah
Usuluddin Kaherah Universiti Al-Azhar Mesir dan ramai lagi. Fatwa tersebut hanya sekadar susulan
sokongan pada kajian yang telah dibuat dan bukan mempersetujui aqidah Wahhabi. Maha suci Allah
dari sifat makhluk dan sifat duduk.

Nantikan penjelasan isu penting ini lagi pada penulisan mendatang….

www.abu-syafiq.blogspot.com

102
103
104
6.7. Universiti wahhabi minta kerajaan saudi buang kubur nabi

Diatas adalah buku wahhabi berjudul riyadhul jannah susunan tok guru universiti wahhabi dan
merupakan juga bekas penuntut universiti tersebut. Namanya syeikh muqbil al-wadi’iy

Diatas adalah isi kandungan permulaan kitab tersebut yang mengumpul kajian pelajar-pelajar dan
tuan guru-tuan guru universiti wahhabi.pelajar-pelajar turut diarah membuat kajian isu qubah hijau di
masjid nabawi dan makam nabi dan yang tertera dalam kitab tersebut adalah keputusan kajian

105
mereka diakui oleh penyusun kitab tersebut iaitu tok guru wahhabi di university wahhabi berkenaan
yang mereka namakan sebagai universiti islamiah. Nah…! Ini keputusan kesemua wahhabi:

diatas dalam kitab tersebut 2 keputusan pelajar-pelajar & kesemua tuan guru university wahhabi: 1-
wajib merobohkan qubah hijau pada masjid nabawi yang berada dibawahnya kubur nabi. 2-
wajib keluarkan dan buang kubur nabi muhammad dicampak keluar dari masjid nabawi.

diatas dalam kitab tersebut juga pelajar & tuan guru universiti wahhabi dakwa bina qubah hijau dan
apa-apa qubah pun adalah syirik dan kufur, wahhabi mendesak umat islam dan kerajaan saudi agar
menghancurkannya serta-merta.

Sifat kebencian terhadap Rasulullah dan umat baginda amat sebati dengan hati-hati Wahhabi. Kerana
inilah ulama Islam melarang pelajar Islam yang tidak mempunyai basic akidah Islam yang kuat
untuk pergi belajar ke tempat Wahhabi kerana bimbang akan terpengaruh membenci Rasulullah dan
para nabi. Lihatlah bagaimana Wahhabi yang diwakili oleh Tuan Guru mereka memberontak agar
dihancurkan Qubbah Hijau yang berada pada Masjid Nabawi. Ditambah dengan itu Wahhabi turut
mendesak agar dikeluarkan maqam (kubur) Nabi Muhammad yang termulia dari Masjid Nabawi dan
inilah percubaan kali kedua agar kubur Nabi itu dibuang terus seolah-olah biar dimakan anjing.
Demikianlah bukti kenyataan dan cubaan membuang kubur Nabi Muhammad yang diusahakan oleh
kesemua Wahhabi berdasarkan dari buku mereka dan persetujuan mereka sendiri. Maka tidak ada
masaalah bagi mereka untuk merubah mana-mana tempat sejarah & peribadatan Islam sekirannya
kubur Nabi Muhammad pun Wahhabi nak buang.

BAB VII. PENTINGNYA BERMADZAB

106
7.1 Bermadzab dengan madzab salaf (sahabat) adalah bid’ah dan dilarang

Bab Adab Berfatwa, Mufti dan Orang Yang Bertanya Fatwa

Terjemahan

107
“Dan tidak boleh bagi si awam itu bermazhab dengan mazhab salah seorang daripada imam-
imam di kalangan para sahabat r.anhum dan selain daripada mereka daripada generasi-
generasi yang terawal, walaupun mereka lebih alim dan lebih tinggi darjatnya berbanding
dengan (ulama’) selepas mereka;

ini adalah kerena mereka tidak meluangkan masa sepenuhnya untuk mengarang ilmu dan
meletakkan prinsip-prinsip asas dan furu’nya. Maka tidak ada bagi salah seorang daripada
mereka sebuah mazhab yang telah dihalusi, dianalisis dan diperakui.

Hanyasanya, (ulama’2) yang datang selepas mereka yang merupakan pendokong mazhab para
sahabat dan tabien lah yang melakukan usaha meletakkan hukum-hukum sebelum
berlakunya perkara tersebut; yang bangkit menerangkan prinsip-prinsip asas dan furu’
mereka seperti (Imam) Malik dan (Imam) Abu Hanifah dan selain dari mereka berdua.”

[Kemudian Imam al-Nawawi menjelaskan kelebihan mazhab Imam al-Shafie dari pandangan beliau
dan dengan secara tersiratnya menerangkan mengapa beliau bermazhab dengan mazhab Imam al-
Shafie]

“Dan oleh kerana Imam al-Shafie adalah merupakan imam yang terkemudian dari sudut masa, maka
beliau telah melihat mazhab-mazhab mereka seperti mana mereka melihat mazhab-mazhab ulama’
sebelum mereka. Maka beliau menperhalusinya, mengujinya dan mengkritiknya dan memilih yang
paling rajih (kuat) dan beliau mendapat hasil daripada usaha ulama’2 sebelum beliau yang telah
meletakkan gambaran dan pengasasan, maka beliau telah meluangkan masa untuk memilih dan
mentarjih dan menyempurnakan dan meminda, dengan pengetahuan beliau dan kebijaksanaan beliau
dalam pelbagai bidang ilmu.

Dan dengan perkara ini beliau mendapat kedudukan yang lebih kuat dan rajih, kemudian tidak ada
selepas beliau, (alim) yang mencapai kedudukan seperti beliau dalam perkara ini.

Maka dengan ini, mazhab beliau adalah mazhab yang paling utama untuk diikuti dan bertaqlid
dengannya – dan ini dengan jelasnya bahawa kita mestilah berlaku adil dan tidak ada meletakkan
sebarang sikap memandang rendah pada salah seorang daripada para imam.

Hal ini, apabila diteliti oleh si awam akan memandunya kepada memilih mazhab Imam al-Shafie dan
bermazhab dengannya.”

Sedikit Ulasan

• Mengikut mazhab yang empat pada hakikatnya mengikut mazhab para sahabat
dan tabien kerana ulama’ mazhab empat merupakan pendokong mazhab para
sahabat dan tabien yang mengikut sunnnah Rasulullah SAW.

• Terdapat beberapa Imam dalam mazhab al-Shafie yang menerangkan sebab


kenapa mereka bermazhab dengan mazhab Imam al-Shafie seperti Imam al-
Nawawi, Imam al-Bayhaqi dan Imam al-Suyuthi. Jelaslah mereka
bermazhab dengan mazhab Imam al-Shafie bukan kerana taqlid semata-
mata.

• Kalau andadapat cari sebab-sebab yang dikemukan oleh para imam tersebut,
Insya Allah, akan bertambah kuat pegangan anda dengan mazhab yang
muktabar seperti mazhab Imam al-Shafie .

• Ada saper2 nak bantah kata2 Imam al-Nawawi ini?!

108
• Pelik sungguh bila melihat orang ramai sanggup mengikut pendapat golongan
Wahhabi yang tidak mempunyai latar belakang pengajian agama yang kukuh,
bahkan sebahagian besar mereka adalah daripada golongan professional [pilot
pun ader, pegawai syarikat komunikasi pun ader, pegawai bank pun ader] yang
tidak mahir berbahasa arab dan meninggalkan ulama’ mazhab yang empat
seperti Imam al-Nawawi .

• Fikir-fikirkanlah .

7.2. Bermazhab dengan mazhab al-Salafiyyah adalah bid’ah yang tidak pernah berlaku
sebelum ini.

Alim besar Syria yang tidak perlu diperkenalkan lagi, al-Sheikh Prof. Dr. Muhammad Said
Ramadhan al-Bouthi menerangkan dengan panjang lebar sebuah ajaran baru yang dinamakan “al-
Salafiyyah” selepas ditukar jenama daripada “al-Wahhabiyyah” kerana pengamal ajaran ini tidak
mahu ajaran ini dinisbahkan kepada Muhammad Ibn Abdul Wahhab semata-mata. [Rujuk m/s 235 &
236 daripada kitab dibawah]

Beliau menyatakan bahawa MENGIKUT GENERASI SALAF adalah satu perkara yang sangat-
sangat berbeza berbanding BERMAZHAB DENGAN MAZHAB AL-SALAFIYYAH yang
digembar-gemburkan oleh pengamal Wahhabi pada hari ini.[Rujuk m/s 221 sehingga 242 daripada
kitab di bawah].

Beliau berkata bahawa istilah yang digunakan oleh para ulama’ untuk menamakan kedudukan para
ulama’ yang benar adalah Ahli Sunnah dan Jama’ah. Istilah Ahli Sunnah dan Jama’ah adalah istilah
yang telah diijmak oleh para ulama’ generasi Salaf untuk menamakan golongan yang benar.
Manakala istilah al-Salafiyyah yang digunakan oleh golongan Wahhabi pada hari ini untuk
melambangkan dan menamakan golongan yang benar [menurut sangkaan mereka] adalah satu bid’ah
yang tercela bahkan tidak pernah digunakan oleh generasi Salafus Soleh untuk menamakan golongan
yang benar. Sila lihat petikan dan terjemahan kata-kata beliau di bawah [Semoga anda diberi hidayah
oleh Allas SWT]. Kitab ini bertajuk:

[‫ مرحلة زمنية مباركة ل مذهب إسلمي‬:‫]السلفية‬


“Al-Salafiyyah: Satu Tempoh Masa Yang Diberkati dan bukanlah Sebuah Mazhab Islam.”

Kitab ini adalah satu penerangan dan kritikan yang penuh ilmiah terhadap ajaran Wahhabi yang
dikarang oleh seorang alim seperti beliau.

“Cukuplah pujian bagi kitab ini dengan disebutkan nama penulisnya.”

109
Terjemahan:
“Dan manakala apabila seorang Muslim mentakrifkan / memperkenalkan dirinya dengan
menyatakan bahawa dia disandarkan kepada sebuah mazhab yang dikenali pada hari ini
dengan al-Salafiyyah, maka tanpa ragu-ragu lagi dia adalah seorang ahli bid’ah.

Ini adalah kerana sekiranya istilah “al-Salafiyyah” boleh memberi maksud yang sama seperti
“Ahli Sunnah dan Jamaah”, maka sesungguhnya dia telah melakukan bid’ah dengan mencipta
nama yang berbeza dengan nama yang telah disepakati oleh generasi Salaf [Semoga keredhaan
Allah dilimpahkan ke atas mereka].

Dan nama yang bid’ah lagi tidak diperlukan ini telah cukup untuk menimbulkan
ketidakstabilan dan perpecahan di dalam saf-saf [perpaduan] umat Islam.

Dan manakala sekirannya nama al-Salafiyyah ini memberi maksud yang berbeza dengan
dengan hakikat Ahli Sunnah dan Jama’ah – dan inilah kebenarannya – maka bid’ah ini telah
berlaku dengan nama rekaan tersebut [al-Salafiyyah] serta kandungannya yang bathil, dan
istilah ini cuba menegakkan benderanya dan mengangkat kedudukannya sebagai ganti kepada
kebenaran yang telah disepakati oleh generasi Salaf dan [generasi Salafus Soleh pada
hakikatnya] telah berijma’ menggunakan nama “Ahli Sunnah dan Jama’ah” [bagi golongan
yang benar].”

Maka telah terbuktilah bid’ah [golongan Salafi Wahhabi ini] dalam menggunakan istilah “al-
Salafiyyah” di samping maksudnya yang juga bid’ah untuk digunakan sebagai jenama/nama
bagi sebuah kumpulan baru [Salafi Wahhabi] yang memisahkan diri mereka dari jemaah
umum Umat Islam yang bersatu dalam menggunakan istilah “Ahli Sunnah dan Jama’ah”
serta berpegang dengan hakikat [Ahli Sunnah dan Jama’ah] yang benar.”

Dapat difahami daripada kata-kata di atas bahawa al-Sheikh al-Bouthi:

1. Menerangkan bahawa istilah al-Salafiyyah adalah satu istilah yang bid’ah dan bertentangan
dengan kesepakatan ulama’ generasi Salaf.
2. Menolak istilah al-Salafiyyah untuk digunakan sebagai ganti Ahli Sunnah dan Jamaah.
3. Berterus-terang bahawa kandungan ajaran yang dibawa oleh kelompok Salafiyyah
Wahhabiyyah adalah bukan merupakan pegangan Ahli Sunnah dan Jamaah.

Semoga nasihat beliau ini mampu melembutkan hati yang keras, menghidupkan hati yang mati,
menyedarkan hati yang lalai, mengubati hati yang berpenyakit dan meluruskan hati yang terpesong
dengan izin Allah SWT dan berkat kasih sayang-Nya kepada Rasulullah SAW.

http://al-ashairah.blogspot.com/

7.3 Masalah Taqlid (ikut-ikutan) kepada Imam Madzhab

Sebagian golongan ada yang mengikuti ulamanya yakni ikut melarang, membid’ahkan,
mencela keras bahkan sampai berani mengkafirkan orang-orang muslim yang mengikuti salah
satu dari madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hanbali [ra] ). Ulama golongan ini
berkata: “Sesungguhnya ilmu figih dan syariat Islam yang anda ajarkan selama ini dengan
susah payah itu sebenarnya hanyalah buah pikiran para imam madzhab yang tentang masalah
hukum yang mereka rangkaikan dengan Al-Qur’an dan Sunnah. Empat madzhab itu adalah
suatu bid’ah yang diadakan dalam agama Islam serta mereka ini sama sekali bukan dari
Islam. Kitab-kitab empat imam ini ialah kitab-kitab yang bisa membawa kehancuran (Kutub
al-Mushaddiah)”.
Ulama yang melarang taqlid ini telah membikin heboh dunia Islam karena beliau telah
mengkafirkan orang-orang muslimin yang mengikuti salah satu dari empat madzhab. Nama

110
ulama yang melarang ini adalah Syekh Khajandi yang menulis dalam kitabnya Halil Muslim
Multazamun Bittibaa’i Madzhabin Mu’ayyan Minal Madzaahibil Arba’ah. Beliau ini juga
mengatakan bahwa orang-orang yang taqlid kepada imam-imam mujtahid adalah orang yang
bodoh, tolol dan sesat. Mereka ini telah memecah belah agama sehingga menjadi beberapa
golongan dan mereka inilah yang dimaksudkan firman Allah swt. dalam surat At-Taubah : 31 :
“Mereka menjadikan orang-orang alim dan para rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah”.
Dan firman Allah pada surat Al-Kahfi : 103-104 :
“Katakanlah (wahai Muhammad); Maukah kalian Kami tunjukkan tentang orang-orang yang
merugi amal ibadahnya..? Yaitulah orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan
dunia sedangkan mereka menyangka bahwa merekalah yang berbuat sebaik-baiknya.”
Syekh Khajandi dan orang-orang yang sepaham dengannya sangat keterlaluan didalam upaya
merendahkan dan menjatuhkan martabat para imam madzhab yang sudah diakui sejak zaman
dahulu sampai zaman sekarang oleh ulama-ulama pakar dunia. Syekh ini sama halnya dengan
golongan wahabi/salafi merasa dirinya yang paling pandai, suci dan paling mengerti tentang
hukum-hukum Islam sehingga mudah mensesatkan atau mengkafirkan orang-orang muslimin
yang mengikuti suatu amalan yang tidak sepaham dengan mereka.
Berikut ini sebagian isi kitab Syeikh Khajandi yang sangat berbahaya dan membingungkan
ummat Islam yang saya kutip dari kitab Argumentasi Ulama Syafi’iyah oleh Ustadz
Mujiburrahman. Begitu juga dalil-dalil Syeikh ini yang mengarahkan sesat, bodoh perilaku
orang yang bertaqlid terhadap salah satu dari imam empat itu, walaupn yang taqlid itu
tergolong orang awam. Setiap dalil yang Syeikh Khajandi tulis saya akan tulis jawabannya
sekali menurut Dr.Muhammad Sa’id Ramdhan al-Buuti dalam kitabnya ‘Al-laa madzhabiyyah
Akhthoru bid’ah tuhaddidus syari’atal Islamiyyah’ .

l. Syekh Khajandi berkata; bahwa Islam itu tidak lebih dari hukum-hukum yang sederhana
yang dengan mudah dapat dimengerti oleh orang arab atau muslim manapun. Beliau
membuktikan kebenaran pernyataannya ini dengan mengetengahkan beberapa dalil berikut ini :
Pertama; hadits Jibril as. ketika bertanya kepada Rasulallah saw. tentang makna Islam.
Kemudian Rasulallah menjawab dengan menyebutkan rukun-rukun Islam yang lima. Tidak
lebih dari itu !
Kedua; hadits tentang seseorang yang mendatangi Rasulallah saw. seraya berkata : ‘Wahai
Rasulallah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku kerjakan, maka aku akan
masuk surga’. Lalu Rasulallah saw. bersabda ; ‘Bersaksilah bahwa tidak ada Tuhan selain
Allah…sampai akhir hadits’ “.
Ketiga; hadits tentang seseorang yang datang dan mengikat ontanya dimasjid Rasulallah saw.,
kemudian masuk menghadap Nabi saw. dan bertanya tentang rukun Islam yang paling penting.
Selanjutnya berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Syeikh ini menegas- kan bahwa Islam
itu tidaklah lebih dari beberapa kata dan beberapa hukum yang sederhana yang bisa dipahami
oleh setiap muslim, arab ataupun non arab. Hal ini karena setelah Nabi saw.menyebutkan
tentang rukun Islam yang lima, lelaki yang bertanya itupun langsung pergi dan tidak menoleh
lagi. Ini membuktikan bahwa rukun-rukun Islam itu adalah satu permasalahan yang mudah dan
penjelasannya tidaklah perlu sampai taqlid kepada seorang imam atau menetapi seorang
mujtahid. Madzhab-madzhab yang ada tidak- lah lebih dari sekedar pemahaman para ulama
terhadap beberapa masalah. Allah serta Rasul-Nya tidaklah pernah mewajibkan seorangpun
untuk meng- ikutinya.
Jawaban :

Dr.Sa’id Ramdhan al-Buuti mengomentari ucapan Syeikh Khayandi diatas sebagai berikut :
“Seandainya benar bahwa hukum-hukum Islam itu terbatas pada masalah-masalah yang telah
disampaikan oleh Rasulallah saw. kepada orang arab badui (pedusunan), lalu pergi dan tidak
memerlukan penjelasan lagi, niscaya tidaklah kitab-kitab shohih dan musnad-musnad itu
dipenuhi oleh ribuan hadits yang mengandung berbagai macam hukum yang berkaitan dengan
kehidupan kaum muslimin. Begitu juga Rasulallah pun tidak akan berlama-lama berdiri hingga

111
keletihan untuk memberi pelajaran kepada utusan Tsaqif tentang hukum-hukum Allah swt. dan
itu terjadi selama beberapa hari.
Penjelasan Rasulallah tentang Islam dan rukun-rukunnya adalah sesuatu yang berbeda dengan
pengajaran tentang bagaimana melaksanakan rukun-rukun tersebut. Yang pertama
membutuhkan waktu tidak lebih dari beberapa menit sedangkan yang terakhir membutuhkan
kesungguhan dalam belajar dan juga disiplin. Oleh karena itulah, maka utusan yang hanya
membutuhkan waktu beberapa menit untuk memahami rukun Islam itu selalu saja diikuti oleh
seorang sahabat yang khusus dipersiapkan guna tinggal bersama dan mengajari mereka
berbagai hukum Islam dan kewajiban-kewajibannya. Maka diutuslah Khalid bin Walid ke
Najran, Ali bin Abi Thalib, Abu Musa al-Asy’ari dan Muaz bin Jabal Ke Yaman, Utsman bin
Abi ‘Ash ke Tsaqif. Mereka [ra] ini diutus kepada orang-orang yang sekelas (sederajad
ilmunya) dengan orang Arab badui yang oleh Syeikh Khajandi dijadikan sebagai dalil bahwa
mereka ini dapat memahami Islam dengan cepat. (Tidak lain) tujuan para sahabat (yang diutus
ini) adalah untuk mengajari mereka rincian hukum-hukum Islam sebagai tambahan dari
pengajaran dan penjelasan yang telah diberikan oleh Rasulallah saw.
Memang pada masa awal Islam permasalahan-permasalahan yang menuntut solusi dan
penjelasan tentang hukum-hukumnya masih sangat sedikit. Hal ini karena daerah kekuasaan
Islam dan jumlah kaum muslimin saat itu masih sedikit. Akan tetapi masalah/problem ini
bertambah banyak seiring dengan meluasnya daerah kekuasaan Islam dan banyaknya adat-
istiadat yang tidak ada sebelumnya. Terhadap semua masalah ini haruslah ditemukan
hukumnya, baik yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadits, Ijma’ ataupun Qiyas (analogi). Inilah
dia sumber-sumber hukum Islam. Karenanya tidaklah ada hukum Islam kecuali yang
dinyatakan oleh salah satu dari sumber-sumber ini.
Bagaimana mungkin memisahkan antara Islam dengan apa yang telah disimpulkan oleh ke
empat imam madzhab dan orang-orang setaraf (selevel) mereka dari sumber-sumber hukum
Islam yang pokok ini…? Bagaimana Syeikh Khajandi itu bisa mengatakan ; ‘Adapun
madzhab-madzhab yang ada hanyalah pendapat para ulama dan ijtihad mereka terhadap
suatu masalah. Allah dan Rasul-Nya tidak pernah mewajibkan siapapun untuk mengikuti
pendapat, ijtihad serta pemahaman-pemahaman mereka itu‘. Ucapan Syeikh ini sama persis
dengan ucapan seorang orientalis Jerman yang bernama Sheckert dimana dengan sombong
dan kasar mengatakan; ‘Figih Islam yang ditulis oleh para imam madzhab adalah hasil dari
produk pemikiran hukum yang istimerwa yang diperindah dengan mengait-ngaitkannya
kepada Al-Qur’an dan Sunnah’.
Rasulallah saw. telah mengutus para sahabat yang memiliki keahlian dalam menghafal,
memahami dan menyimpulkan suatu hukum kepada beberapa kabilah dan negeri serta
menugaskan mereka untuk mengajarkan hukum-hukum Islam, haram-halal kepada ummat.
Telah menjadi kesepakat- an bahwa mereka akan ber-ijtihad jika mereka kesulitan menemukan
dalil yang jelas dari Al-Qur’an dan Hadits. Rasulallah saw. pun menyetujui kesepakatan mereka
itu.
Diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmudzi dari Syu’bah ra. bahwa ketika Nabi saw. mengutus
Mu’az bin Jabal ke Yaman, beliau saw.bersabda : ‘Apa yang akan kamu perbuat jika kamu
menghadapi satu perkara ?’. Mu’az menjawab: ‘Saya akan memutuskan dengan apa yang
terdapat dalam Kitabullah’. Rasulallah saw. kembali bertanya ; ‘Jika tidak ada dalam
Kitabullah..?’. Mu’az menjawab :’Saya akan putuskan dengan Sunnah Rasulallah’. Rasulallah
bertanya lagi : ‘Jika tidak ada dalam Sunnah Rasulallah…?’. Mu’az menjawab : ‘Saya akan
berijtihad dengan pendapatku dan saya tidak akan melebihkannya’. Mu’az berkata
:’Rasulallahpun akhirnya menepuk-nepuk dada saya dan bersabda : ‘Segala puji bagi Allah
yang telah menjadi- kan utusan Rasul-Nya sesuai dengan apa yang diridhoi olehnya’.
Inilah ijtihad dan pemahaman ulama dari kalangan sahabat. Mereka menggunakannya untuk
memutuskan hukum dan menerapkannya ditengah-tengah masyarakat. Langkah mereka ini
telah disetujui bahkan dipuji oleh Nabi kita Muhammad saw. Lalu bagaimana bisa dikatakan
bahwa madzhab-madzhab itu adalah ijtihad dan pemahaman-pemahaman yang Allah dan
Rasul-Nya tidak pernah mewajibkan siapapun untuk mengikutinya ?

112
Dengan demikian, maka hukum Islam itu tidaklah sesederhana yang digambarkan oleh Syeikh
Khajandi yang hanya berargumentasi dengan beberapa dalil yang sudah kami kemukakan itu.
Hukum Islam itu meluas dan mencakup hal-hal yan berkenaan dengan sisi-sisi kehidupan, baik
itu pribadi maupun sosial dalam berbagai situasi dan kondisi. Semua hukum-hukum itu kembali
kepada Al-Qur’an dan Sunnah, baik secara langsung melalui dilalah ddhahirnya yakni
kandungan hukumnya yang memang sudah jelas dan tidak memerlukan penafsiran lagi maupun
melalui perantara penelitian, ijtihad dan istinbath. Mana saja diantara dua cara ini yang
ditempuh oleh kaum muslimin untuk memahami hukum, maka itulah hukum Allah yang
terbebankan pada dirinya dan dia haruslah tetap pada hukum tersebut. Itulah pula hukum yang
harus diberikan kepada siapapun yang datang meminta fatwa kepadanya.
Kalau benar bahwa hukum Islam itu adalah sesederhana yang digambarkan oleh Syeikh
Khajandi, maka apalah artinya Rasulallah saw. mengutus para sahabat pilihan ke berbagai
kabilah dan negeri…?
2. Syeikh Khajandi berkata; bahwa dasar berpegang teguh kepada Islam adalah berpegang
teguh kepada Al-Qur’an dan Sunnah. Keduanya inilah yang ma’shum (terjaga) dari kesalahan.
Adapun mengikuti imam-imam madzhab, maka samalah artinya dengan kita telah merubah
diri. Semula kita mengikuti yang ma’shum yakni Qur’an dan Sunnah kemudian pindah
mengikuti yang tidak ma’shum yakni imam-imam madzhab itu. Syeikh Khajandi juga
mengatakan bahwa kedatangan madzhab-madzhab yang empat itu hanyalah untuk menyaingi
madzhab Rasulallah saw.

Jawaban:

Dr.Sa’id Ramdhan al-Buuthi menjawab atas ucapan-ucapan Syeikh ini sebagai berikut :
“Ma’shumnya Al-Qur’an adalah apabila sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Allah melalui
firman-Nya itu. Dan ma’shumnya sunnah atau hadits adalah apabila sesuai dengan yang
dimaksudkan oleh Nabi saw. melalui haditsnya itu. Adapun pemahaman manusia terhadap Al-
Qur’an dan hadits itu sangatlah jauh dari sifat ma’shum, walaupun itu dari golongan mujtahid
apalagi dari golongan orang awam. Kecuali nash-nash Al-qur’an dan hadits yang termasuk
dalil-dalil qath’i (pasti) dan yang membahasnya adalah orang-orang arab yang mengerti kaidah-
kaidah bahasa arab, maka kema’shuman pemahamannya itu lahir dari kegath’iyyan (kepastian)
dalil tersebut.
Apabila sarana untuk mengambil hukum dari Al-Qur’an dan Hadits adalah pemahaman,
sementara pemahaman terhadap keduanya adalah satu usaha yang tidak mungkin terlepas dari
kesalahan selain yang sudah dikecualikan diatas maka pemahaman mereka yang termasuk
mujtahid pun tidak bisa dikatakan ma’shum, apa lagi pemahaman orang-orang awam. Lalu apa
artinya seruan kepada orang awam untuk meninggalkan taqlid dengan alasan bahwa Al-
Qur’an dan Hadits bersifat ma’shum..? Apakah jika pemahaman terhadap nash yang ma’shum
diberikan kepada golongan awam, maka itu akan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh
Allah dan Rasul-Nya..? Padahal diketika hal itu diserahkan kepada yang mujtahid pun
kema’shuman pemahaman tetap tidak akan pernah terjadi.
Syeikh Khajandi juga melalui ucapannya itu jelas memiliki persangkaan bahwa ijtihad yang
dilakukan oleh para imam madzhab itu tidak berasal dari sumber Al-Qur’an dan Hadits
sehingga dikatakan bahwa madzhab-madzhab tersebut berseberangan dengan madzhab
Rasulallah saw., dan kemunculannya hanyalah untuk menyaingi madzhab Rasulallah tersebut.
Sebuah persangkaan yang sangat keterlaluan…!
3. Syeikh Khajandi berkata; Tidak ada dalil yang menetapkan bahwa jika seseorang wafat dia
akan ditanya didalam kuburnya tentang madzhab dan aliran !
Jawaban :
Mengomentari ucapan ini Dr.Sa’id Ramdhan al-Buuthi berkata: Ucapan ini menunjukkan
adanya anggapan beliau bahwa kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada
ummat manusia hanyalah perkara-perkara yang akan menjadi pertanyaan dua malaikat didalam
kubur. Apa yang akan ditanyakan oleh kedua malaikat tersebut, maka itulah kewajiban-
kewajiban yang harus dijalankan dan apa yang tidak akan ditanyakan, maka itu bukan termasuk

113
kewajiban yang disyari’atkan. Itulah konsekwensi dari ucapan Syeikh yang gegabah. Padahal
dalam referensi akidah Islam, tidak ada penegasan bahwa malaikat akan bertanya didalam
kubur nanti tentang hutang-piutang, jual-beli dan beberapa bentuk muamalah yang lain. Walau
pun demikian masalah tersebut dan juga masalah-masalah lain yang tidak masuk dalam materi
pertanyaan kedua malaikat tersebut, tetap menjadi permasalahan agama yang banyak dibahas
oleh para ulama kita. Jadi walaupun masalah taqlid kepada salah satu madzhab diantara
madzhab-madzhab yang empat tidak akan dipertanyakan oleh kedua malaikat didalam kubur
nanti, bukanlah berarti dia harus disingkirkan dari pembahasan. Hal ini karena dalil-dalil
tentang keharusan orang awam bertaqlid kepada seorang imam sangatlah valid dan logis
sebagaimana nanti akan diuraikan secara lebih rinci.
Dengan demikian maka sebagaimana dikatakan oleh seluruh ulama dan kaum muslimin bahwa
kewajiban duniawi yang digantungkan dileher kaum muslimin jauh lebih luas dibandingkan
dengan apa yang akan ditanyakan oleh kedua malaikat didalam kubur mereka.
Kalau Syeikh Khajandi itu menghujat madzhab, maka mengapa yang menjadi sasarannya
hanya madzhab yang empat…? Apa bedanya madzhab imam yang empat ini dengan madzhab
Zaid bin Tsabit, Mu’az bin Jabal, Abdullah bin ‘Abbas dan yang lainnya dalam hal memahami
beberapa hukum Islam ? Apa perbedaan madzhab yang empat ini dengan madzhab ahlu al-
ra’yi di Irak dan madzhab ahlu al-hadits di Hijaz dan pelopor berdiri- nya dua madzhab ini
adalah para sahabat nabi dan tabi’in yang terbaik ?
Bukankah mereka yang mengikuti imam madzhab yang empat dan madzhab-madzhab yang
tersebut diatas adalah juga termasuk para mukallid…? Apakah Syeikh Khajandi itu akan
mengatakan bahwa jumlah madzhab itu puluhan, bukan hanya empat dan semuanya
bertentangan dan menyaingi madzhab Rasulallah saw….? Ataukah Syeikh ini akan berkata
bahwa madzhab-madzhab yang keluar dari agama dan memecah-belah madzhab Rasulallah
hanyalah madzhab yang empat itu, sedangkan madzhab-madzhab yang sebelum mereka,
semuanya adalah benar dan dapat berdampingan bersama madzhab Rasulallah saw…..?
Kita tidak tahu mana diantara dua pertanyaan terakhir ini yang dipilih oleh Syeikh Khajandi.
Namun yang jelas dari kedua-dua pernyataan terakhir diatas ini, yang paling manisnya adalah
satu kepahitan dan yang paling utamanya adalah satu kedustaan. (Ahlaahuma murrun wa
afdhaluhuma kazibun waftiro’un).

7. 4 Dalil kewajiban bertaqlid ketika tidak mampu berijtihad

a. Firman Allah swt. dalam surat Al-Anbiya’ : 7 yang artinya :


“Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui”.
Para ulama telah sepakat bahwa ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang tidak
mengetahui hukum dan dalilnya agar mengikuti orang-orang yang mengetahui hal tersebut.
Para ulama ushul fiqih menjadikan ayat ini sebagai dasar utama bahwa orang yang tidak
mengerti (awam) haruslah bertaqlid kepada orang yang alim yang mujtahid. Senada dengan
ayat diatas adalah firman Allah swt. dalam surat At-Taubah : 122 yang artinya :
“Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu untuk pergi semuanya (kemedan perang).
Mengapakah tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk
memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada
kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri”.
Dalam kitab Tafsiirul Jaarmi’ Li Ahkaamil Qur’an jilid 8/293-294 diterangkan bahwa Allah
swt. melarang manusia pergi berperang dan berjihad secara keseluruhan tetapi memerintahkan
kepada sebagian mereka meluangkan waktunya untuk memperlajari ilmu-ilmu agama sehingga
ketika saudara-saudara mereka yang berperang itu telah kembali, maka mereka akan
menemukan orang-orang yang dapat memberi fatwa kepada mereka tentang perkara halal dan
haram dan dapat pula memberikan penjelasan kepada mereka tentang hukum-hukum Allah swt.
b. Ijma’ ulama bahwa para sahabat Nabi saw. sendiri berbeda-beda dalam tingkat keilmuan dan
tidak semuanya mampu untuk memberikan fatwa. Ibnu Khaldun berkata : ‘Ilmu-ilmu agama
tidaklah diambil dari mereka (para sahabat) semua”. Memang, para sahabat itu terbagi dua :
Ada yang termasuk mufti (yang mampu melakukan ijtihad) dan mereka ini termasuk golongan

114
minoritas dibandingkan seluruh sahabat. Ada juga diantara para sahabat yang termasuk
golongan mustafti yakni peminta fatwa yang bertaqlid dan mereka ini termasuk golongan
mayoritas dari para sahabat. Dan tidak ada bukti sama sekali bahwa para sahabat yang menjadi
mufti ketika menyebutkan hukum satu perkara kepada mustafti pasti menjelas- kan dalil-
dalil hukum itu.
Rasulallah saw. pernah mengutus para sahabat yang ahli dalam ilmu agama kesatu daerah yang
penduduknya tidak mengetahui Islam kecuali perkara yang bersifat akidah beserta rukun-
rukunnya. Maka para penduduk didaerah itu mengikuti setiap fatwa yang dikeluarkan oleh
sahabat tersebut, baik itu yang berkaitan dengan amal ibadah, mu’amalah maupun perkara-
perkara halal dan haram. Terkadang, para sahabat itu menghadapi satu permasalah- an yang
tidak ditemukan dalilnya, baik dari Al-Qur’an maupun hadits, maka terhadap perkara itu
mereka melakukan ijtihad kemudian memberi fatwa berdasarkan hasil ijtihadnya dan penduduk
didaerah itupun mengikuti ijtihad tersebut.
c. Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mushtashfa jilid 11/385 pada bab Taqlid dan Istifta’ bahwa
orang awam itu tidak memiliki jalan lain kecuali bertaqlid, berkata sebagai berikut : “Kami
berdalil terhadap yang demikian itu dengan dua dalil. Salah satunya adalah ijma’ sahabat
dimana mereka selalu memberikan fatwa kepada orang-orang awam dan tidak memerintahkan
mereka untuk mencapai derajad ijtihad. Ijma’ tersebut telah diketahui secara mutawatir baik
dari ulama mereka maupun kalangan rakyat biasa”.
d. Al-Amidi dalam kitabnya Al-Ihkam jilid 3/171 berkata : ‘Ijma’ dimaksud adalah keadaan
orang-orang awam dimasa sahabat dan tabi’in sebelum munculnya orang-orang yang
menyimpang yang selalu meminta fatwa kepada para sahabat yang termasuk mujtahid dan
mengikuti fatwa kepada para sahabat hal hukum-hukum agama. Para ulama dikalangan sahabat
selalu menjawab pertanyaan mereka dengan segera tanpa menyebutkan dalil. Tidak ada yang
mengingkari kebiasaan orang-orang awam tersebut. Maka terjadilah ijma’ dalam hal bolehnya
orang awam mengikuti orang yang mujtahid secara mutlak. Dizaman sahabat, mereka yang
tampil memberikan fatwa hanyalah sebagian kecil yang memang telah dikenal keahliannya
dalam bidang fiqh, riwayat dan istinbath. Yang paling terkenal diantara mereka adalah;
Khulafa’ur Rasyidin yang empat, Abdullah bin Mas’ud, Abu Musa al-‘Asy’ari, Mu’az bin
Jabal, Ubay bin Ka’ab dan Zaid bin Tsabit. Sedangkan para sahabat nabi yang bertaqlid kepada
madzhab dan fatwa mereka ini jauh lebih banyak.
e. Pada zaman tabi’in, daerah ijtihad bertambah luas dan kaum muslimin pada zaman itu
menggunakan cara yang sama seperti cara yang dipakai oleh para sahabat Rasulallah saw.
Hanya saja ijtihad dimasa tabi’in dapat digolongkan kepada dua madzhab utama yaitu
Madzhab Ahlu al-Ra’yi di Irak dan madzhab Ahlu al-Hadits.
Diantara tokoh-tokoh madzhab Ahlu al-Ra’yi di Irak ialah Alqamah bin Qais an-Nakha’I; Sa’id
bin Jubair; Masruq bin Al-Ajda’ al-Hamdani dan Ibrahim bin Zaid an-Nakha’i. Orang-orang
awam Irak dan sekitarnya selalu bertaqlid kepada madzhab ini tanpa ada yang mengingkari.
Adapun tokoh-tokoh madzhab Ahlu al-Hadits di Hijaz adalah; Sa’id bin al-Musayyab al-
Makhzumi; ‘Urwah bin Zubair; Salim bin Abdullah bin Umar; Sulaiman bin Yasar dan Nafi’
Maula Abdullah bin Umar. Penduduk Hijaz dan sekitarnya senantiasa bertaqlid kepada
madzhab ini tanpa ada seorangpun yang mengingkari.
Antara tokoh-tokoh kedua madzhab diatas ini sering juga terjadi diskusi dan perdebatan, akan
tetapi orang-orang awam dan kalangan pelajar tidaklah ikut campur dalam hal tersebut karena
urusan mereka hanyalah bertaqlid kepada siapa saja diantara mereka yang dikehendaki dengan
tanpa ada seorangpun yang melakukan pengingkaran terhadap mereka. Begitu juga perdebatan
yang terjadi diantara para mujtahidin tidaklah menjadi beban dari tanggung jawab orang-orang
awam atau kalangan pelajar.
f. Syekh Abdullah Darras berkata : “Dalil logika untuk masalah ini adalah bahwa orang yang
tidak punya kemampuan dalam berijtihad apabila terjadi padanya satu masalah fiqih, maka ada
dua kemungkinan caranya bersikap :
Pertama, dia tidak melakukan ibadah sama sekali. Dan ini tentu menyalahi ijma’. Kedua, dia
melakukan ibadah. Dan ibadah yang dilakukannya itu adakalanya dengan meneliti dalil yang
menetapkan hukum atau dengan jalan taqlid. Untuk yang pertama (meneliti dalil hukum) jelas

115
tidak mungkin karena dengan melakukan penelitian itu berarti ia harus meneliti dalil-dalil
semua masalah sehingga harus meninggalkan kegiatan sehari-hari (karena banyaknya dalil
yang harus diteliti) yakni meninggalkan semua pekerjaan yang mesti dia lakukan dan itu jelas
akan menimbulkan kesulitan bagi dirinya. Oleh karena itu tidak ada kemungkinan lain kecuali
taqlid. Dan itulah yang menjadi kewajibannya apabila bertemu dengan masalah yang memerlu
kan pemecahan hukum”.
Para ulama memperhatikan kesempurnaan dalil-dalil baik itu dari Al-Qur’an, hadits maupun
dalil aqli (logika) dimana orang-orang awam dan juga orang-orang pandai yang belum sampai
kepada derajat Istinbath dan ijtihad tidak ada jalan lain bagi mereka ini kecuali bertaqlid
kepada seorang mujtahid yang mampu memahami dalil, maka berkatalah ulama:
“Sesungguhnya fatwa seorang mujtahid untuk orang-orang awam adalah seperti halnya dalil-
dalil Al-Qur/an dan Sunnah untuk orang mujtahid, karena Al-Qur’an sebagaimana dia
mengharuskan seorang yang mujtahid untuk berpegang teguh dengan dalil-dalil dan bukti yang
terdapat didalamnya, begitu juga Al-Qur’an itu mengharuskan orang-orang yang awam untuk
berpegang teguh dengan fatwa seorang yang mujtahid “.
Dalam hal ini As-Syatibi berkata:
“Fatwa-fatwa para mujtahid bagi orang-orang awam adalah seperti dalil-dalil syar’i bagi para
mujtahid. Alasannya adalah karena bagi orang-orang awam yang taqlid, ada atau tidaknya dalil
adalah sama saja karena mereka tidak mampu mengambil pengertian darinya. Maka masalah
meneliti dalil dan melakukan istinbath bukanlah urusan mereka dan mereka memang tidak
diperkenankan melakukan yang demikian itu. Dalam Al-Qur’an Allah swt. berfirman : ‘Maka
bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui’ (Al-Anbiya’:7). Orang yang taqlid
bukanlah orang yang alim. Oleh karenanya, tidaklah sah baginya kecuali bertanya kepada ahli
ilmu. Dan kepada mereka- lah kembalinya urusan orang-orang awam dalam masalah hukum
secara mutlak. Dengan demikian, maka kedudukan ahli ilmu begitu pula ucapan-ucapannya
bagi orang-orang awam adalah seperti kedudukan syara’ “.
Syekh Khajandi dalam upayanya untuk membenarkan pendapat tentang haramnya bertaqlid
kepada salah seorang dari imam-imam madzhab yang empat telah menjadikan ucapan Imam
ad-Dahlawi, Izuddin bin Abdussalam dan ibnul Qayyim al-Jauziyyah sebagai dalil yang betul-
betul telah mem- perkuat pendapatnya dan beliaupun tanpa ragu-ragu menyebar luaskan
ucapan-ucapan yang dianggapnya sebagai ucapan dari ketiga imam itu. Padahal menurut
penelitian Syeikh Dr. Sa’id Ramdhan al-Buuthi ucapan-ucapan yang disangkanya dari ketiga
imam itu tidaklah demikian adanya.

Berikut ini kami sampaikan kutipan-kutipan Syeikh Khajandi yang beranggapan


bersumber dari ketiga imam tersebut diatas dan sanggahan/ jawaban Syeikh Sa’id Ramdhan
al-Buuti terhadap ucapan Syeikh Khajandi.
1). Syeikh Khajandi mengatakan bahwa beliau telah mengutip ucapan Imam ad-Dahlawi
dalam kitabnya Al-Inshaaf yang menyebutkan sebagai berikut:
(Faman akhodza bijamii’i agwaali abii Haniifah au jamii’i aqwaali Maaliki au jamii’I aqwaali
Syaafi’i au jamii’i aqwaali Ahmad au ghoirihim wa lam ya’tamid ‘alaa maa jaa a fil kitaabi
was sunnati faqod khoolafa ijmaa’il ummati kullihaa wa ttaba’a ghoiro sabiilil mu’minin. )
Artinya : “Barangsiapa mengambil semua ucapan Abu Hanifah atau semua ucapan Imam
Malik atau semua ucapan Imam Syafi’i atau semua ucapan Imam Ahmad atau yang selain
mereka dan dia tidak berpegang kepada penjelasaan Al-Qur’an dan Sunnah, maka
sesungguhnya dia telah menyalahi ijma’ seluruh ummat dan telah mengikuti jalan yang tidak
ditempuh oleh orang-orang mukimin “.
Demikianlah kutipan Syeikh Khajandi yang menurutnya bersumber kepada Imam ad-Dahlawi.
Jawaban :
Terhadap kutipan tersebut, Dr. Sa’id Ramdhan mengatakan sebagai berikut: Ucapan tersebut
tidak ada dalam kitab Al-Inshaaf maupun kitab-kitab lain karangan Imam ad-Dahlawi. Bahkan
apa yang dikatakan oleh Imam ad-Dahlawi justru berlawanan dengan apa yang dikatakan
Syeikh Khajandi. Dalam kitabnya Al-Inshaaf dan Hujjatulloohil Baalighah 1/132 Imam ad-
Dahlawi berkata :

116
( I’lam an haadzihil madzhaahibal arba’atal mudawwanatal muharrorota godij Tama’atil
ummatu au man yu’taddu bihi minhaa ‘alaa jawaazi taqliidihaa ilaa yauminaa haadzaa wa fii
dzaalika minal mashoolihi maalaa yakhfaa laa siyyamaa fii haadzihil ayyaami allatii goshurat
fiihaa lhimamu jiddan wa usyribati n nufuusu lhawaa wa a’jaba kullu dzii ro’yin biro’yihi. )
Artinya : “Ketahuilah ! Sesungguhnya ummat Islam atau ulama-ulama Islam yang ucapan-
ucapannya dijadikan panutan telah sepakat tentang bolehnya bertaqlid kepada empat madzhab
yang telah dibukukan secara otentik hingga pada masa kita sekarang ini. Dan dalam hal
mengikuti empat madzhab tersebut terdapat maslahat yang jelas terlebih lagi dimasa kita
sekarang ini dimana semangat (mendalami ilmu agama) sudah jauh berkurang, jiwa sudah
dicampuri hawa nafsu dan masing-masing orang selalu membanggakan pendapatnya sendiri “
Inilah yang sebenarnya dikatakan oleh Imam ad-Dahlawi yang membolehkan orang-orang yang
tidak mampu berijtihad untuk mengikuti salah satu dari keempat madzhab tersebut. Karenanya
Syeikh Sa’id Ramdhan menantang Syeikh Khajandi untuk menjunjukkan satu baris saja dalam
kitab ad-Dahlawi tentang kutipan yang telah ia (Khajandi) buat-buat/karang-karang itu.
2) Syeikh Khajandi mengatakan bahwa Izuddin bin Abdussalam meng- haramkan orang
berpegang pada madzhab tertentu dan mewajibkan semua orang mengambil hukum langsung
dari Al-Qur’an dan Hadits atau berpindah-pindah dari satu imam keimam yang lain tanpa
menetapi salah seorang imam madzhab secara terus menerus.
Jawaban:
Terhadap ucapan Syekh Khajandi ini Dr.Sa’id Ramdhan mengatakan bahwa ucapan Khajandi
ini berlawanan dengan faktanya. Hal ini karena beliau (Izuddin bin Abdussalam) justru
menjadi pengikut dari salah satu imam madzhab yang empat, yaitu pengikut madzhab Syafi’i.
Berikut ini penjelasan beliau dalam kitabnya Qowaa’idul Ahkam 11/135 :
( “Wayutstatsnaa min dzaalikal ‘aammatu fainna wadhiifatahum attaqliid li’ajzihim ‘anit
tawassulli ilaa ma’rifatil ahkaam bil ijtihaadi bikhilaafil mujtahidi fainnahu goodirum ‘alaan
nadhril muaddii ilal hukmi. Wa man gollada imaaman minal aimmati tsumma arooda ghoirohu
fahal lahu dzaalika..? fiihi khilaafun, wal mukhtaarut tafshiilu fain kaanal madzhabul ladzii
aroodal intigoola ilaihi mimma yangudhu fiihil hukma falaisa lahul intigoolu ilaa hukmi
yuujibu nagdhohu, fainnahu lam yajibu nagdhohu illaa libuthlaanihi, fain kaanal akhdzaani
mutaqooribaini jaazat taqliidu wal intigoolu liannan naasa lam yazaaluu min zamanis
shohaabati ilaa an dhoharotil madzaahibul arba’atu yugolliduuna minit tafaqa minal ‘ulamaai
min ghoiri nakiiri ahadin yu’tabaru inkaaruhu walau kaana dzaalika baathilan ankaruuhu”. )
Artinya : “Orang-orang awam dikecualikan dari orang yang mampu berijtihad. Maka tugas
mereka adalah taqlid karena mereka tidak mampu mengetahui hukum dengan jalan ijtihad.
Berbeda dengan seorang mujtahid yang memang memiliki kemampuan analisis untuk
melahirkan satu hukum. Orang yang taqlid kepada seorang imam (dalam satu madzhab)
kemudian dia ingin taqlid kepada imam yang lain, apa boleh yang demikian ? Dalam hal ini
terdapat khilaf (perbedaan). Dan yang terpilih adalah melakukan pemilahan (tafshil) yakni :
a). Jika madzhab tempat dia hendak pindah itu termasuk madzhab yang menolak hukum dalam
masalah tersebut, maka tidaklah boleh pindah kepada hukum yang menolak tersebut karena
penolakan itu pastilah disebabkan kebatalannya.
b) Jika dua madzhab itu berdekatan ( keputusan hukumnya dalam masalah itu), maka boleh
taqlid dan boleh pula berpindah-pindah. Hal ini karena sejak zaman sahabat hingga munculnya
empat imam madzhab, kaum muslimin senantiasa bertaqlid kepada setiap ulama yang mereka
temui. Dan sikap mereka yang seperti itu tidak pernah diingkari oleh seseorang yang patut
dijadikan panutan. Andai yang demikian itu batal (tidak boleh) niscaya mereka akan
mengingkarinya”.
Demikianlah yang sebenarnya dikatakan oleh Izuddin bin Abdussalam yakni mewajibkan
orang-orang awam untuk bertaqlid. Bukan seperti Syeikh Khajandi yang mewajibkan semua
orang untuk mengikuti yang ma’shum dan meninggalkan yang tidak ma’shum. Dengan kata
lain dia mewajibkan semua orang untuk mengeluarkan sendiri hukum-hukum agama, baik itu
dari Al-Qur’an maupun Hadits.
Imam Izuddin menetapkan bahwa pada prinsipnya orang yang taqlid harus menetapi seorang
imam tertentu. Tetapi mengenai berpindah kepada imam madzhab selain madzhabnya dalam

117
masalah hukum, hal ini masih diper- selisihkan hukumnya oleh para ulama. Namun demikian
beliau ini condong kepada pendapat yang membolehkan (bukan mewajibkan) dengan syarat-
syarat tertentu. Sedangkan Syeikh Khajandi mewajibkan seseorang untuk berpindah-pindah
madzhab. Syeikh Khajandi menyebarkan pandangannya ini dengan menyampaikan dalil kata-
kata Izuddin bin Abdussalam, padahal pendirian Izuddin bin Abdussalam adalah kebalikan dari
pandangan Khajandi
3) Syeikh Khajandi juga mengatakan bahwa Ibnul Qoyyim memiliki pendapat yang sama
dengan Izuddin bin Abdussalam yakni mengharamkan orang berpegang pada madzhab
tertentu dan mewajibkan semua orang mengambil hukum langsung dari Al-Qur’an dan Hadits
atau berpindah-pindah dari satu imam ke imam yang lain tanpa menetapi salah seorang imam
madzhab secara terus menerus.
Jawaban:
Syeikh Sa’id Ramdhan telah membantahnya karena sangatlah tidak mungkin Ibnul Qoyyim
akan berpendapat seperti yang tersebut diatas. Karena beliau (Ibnul Qoyyim) sendiri adalah
pengikut salah satu dari imam madzhab yang empat yakni madzhab Hanbali. Berikut ini adalah
pernyataan dalam kitabnya I’laamul Muwaqqi’in jilid 111/168 :
( “ dzikru tafshiilil qouli fii ttaqliidi wangisaamuhu ilaa maa yahrumul qoulu fiihi wal iftaau
bihii wa ilaa maa yajibul mashiiru ilaihi wa alaa maa yusawwighu min ghoiri iijaabin. Fa
amman nau’ul awwalu fahua tsalaatsatu anwaa’in ahaduhumaa al i’roodhu ‘ammaa anzalallahu
wa ‘adamul iltifaati ilaihi iktifaaan bitaqliidil aabaai, At tsaani taqliidu man laa ya’lamul
mugollidu annahu ahlun la an yuukhodza bigoulihi, Attsaalitsu attaqliidu ba’da giyaamil hujjah
wa dhuhuurid daliil ‘alaa khilaafi goulil mugolladi “ Tsumma athoola ibnul Qoyyim fii sardi wa
syarhi adhroori wa masaawi i ttaqliidil muharromi alladzii hashorohu fii hadzihil anwaa’i
tstsalaatsati. )
Artinya : ( “Rincian pendapat tentang taqlid dan pembagiannya kepada ijtihad yang haram,
wajib dan mubah. Jenis pertama yakni taqlid yang haram terdiri dari tiga macam: a). Berpaling
dari hukum yang telah diturunkan oleh Allah dan tidak mau memperhatikannya karena telah
merasa cukup dengan taqlid kepada nenek moyang. b). Taqlid kepada orang yang tidak
diketahui apakah dia itu orang yang pantes diambil pendapatnya atau tidak. c). Taqlid sesudah
tegaknya hujjah dan telah jelas dalil-dalil yang menyalahi pendapat orang yang ditaqlid”.
Kemudian Ibnul Qoyyim dengan panjang lebar menjelaskan tentang bahaya dan keburukan dari
taqlid yang diharamkan yang telah disimpulkan pada tiga macam tersebut ).
Dengan demikian, maka pembicaraan Ibnul Qoyyim yang panjang lebar tentang pengingkaran
dan ketidak-setujuannya terhadap taqlid hanyalah berkisar pada tiga macam taqlid yang
merupakan bagian dari bentuk taqlid yang pertama yakni taqlid yang diharamkan. Bahkan pada
bagian yang lain Ibnul Qoyyim mengatakan sebagai berikut :
“Apabila dikatakan bahwa Allah swt. hanya mencela orang-orang kafir yang taqlid kepada
nenek moyang mereka yang tidak mempunyai akal dan tidak pula mendapat petunjuk dan allah
tidak mencela orang-orang yang taqlid kepada para ulama yang mendapat petunjuk bahkan
Allah memerintahkan mereka untuk bertanya kepada ahlu al-dzikir (An-Nahl : 43) yakni para
ulama (dan itu berarti taqlid kepada mereka).
Ayat An-Nahl : 43 ini merupakan perintah kepada orang yang tidak mengetahui agar taqlid
kepada orang yang mengetahui yakni para ulama. Jawaban terhadap pernyataan diatas adalah
bahwa yang dicela oleh Allah swt.itu adalah berpaling dari apa yang telah diturunkan oleh
Allah swt. dan lebih memilih taqlid kepada nenek moyang mereka. Taqlid seperti ini adalah
taqlid yang dibenci dan diharamkan berdasarkan kesepakatan ulama salaf dan imam madzhab
yang empat. Adapun taqlidnya orang yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk
mengikuti apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah namun sebagiannya belum bisa dia
mengerti dengan jelas lalu dia taqlid kepada orang yang lebih alim darinya, maka taqlid yang
seperti ini adalah terpuji, bukan tercela dan akan mendapat pahala, bukan mendapat dosa “.

118
7.5 Pembelaan Nashiruddin al-Albani pada Syeikh Khajandi

Pendapat Syekh Khajandi tersebut diatas mengenai pengharamannya untuk taqlid pada satu
imam tertentu dan sebagainya yang tersebut diatas ini dibenarkan oleh Nashiruddin al-Albani
(baca keterangan mengenai al-Albani pada halaman sebelumnya) dan dibela mati-matian, suatu
hal yang meng- herankan sekali. Pembelaan Syeikh Al-Albani tidak lain karena Syeikh
Khajandi ini sepaham dan satu kelompok golongan dengannya dan al-Albani sengaja
mentakwil kata-kata Khajandi yang salah ini agar tidak terus menerus menjadi sorotan ummat
muslimin.
I. Al-Albani mengatakan : “Sanggahan dan alasan yang dikemukakan Dr. Sa’id Ramdhan
terhadap pendapat Syekh Khajandi itu tidak benar. Dia (Albani) pembela Syeikh Khajandi ini
mengatakan juga bahwa para sahabat dan ulama selama tiga abad tidak pernah menetapi
satu madzhab tertentu”
Jawaban :
Dr. Sa’id Ramdhan membuktikan bahwa alasan yang dikemukakannya itu adalah benar. Syeikh
Sa’id ini mengutip ucapan Ibnul Qoyyim dalam kitabnya I’laamul Muwaqqi’in jilid 1/21 :
( “ Waddiinu wal fighu wal ‘ilmu intasyaro fil Ummati ‘an ashhaabi bni Mas’ud wa ashhaabi
Zaidi bni tsaabit wa ashhaabi ‘abdillah bni ‘Abbas. Fa’ilmun Naasi ‘ammatan ‘an ashhaabi
haaulaail arba’ati. Fa ammaa ahlul madiinati fa’ilmuhum ‘an ashhaabi Zaidi bni Tsaabit wa
‘Abdillahi bni ‘Umar. Wa ammaa ahlu makkata fa’ilmuhum ‘an ashhaabi ‘Abdillahi bni ‘Abbas
ra. Wa ammaa ahlul ‘iraaqi fa’ilmuhum ‘an ashhaabi ‘Abdillahi bni Mas’uud “ ).
Artinya : “Agama, figh dan ilmu tersebar ketengah-tengah ummat ini melalui para pengikut
Ibnu Mas’uud, Zaid bin Tsabit, ‘Abdullah bin Umar dan ‘Abdullah bin ‘Abbas. Secara umum
ummat Islam ini memperoleh ilmu agama dari mereka yang empat ini. Penduduk Madinah
memperoleh ilmu dari para pengikut Zaid bin Tsabit dan ‘Abdullah bin Umar. Penduduk
Mekkah memperoleh ilmu dari para pengikut Abdullah bin Abbas dan penduduk Iraq
memperoleh ilmu dari para pengikut ‘Abdullah bin Mas’ud “.
Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnul Qoyyim. Bahkan dalam sejarah perkembangan syari’at
Islam telah pula diketahui bahwa ‘Atho’ bin Abi Robah dan Mujahid pernah menjadi mufti di
Mekkah dalam waktu yang cukup lama. Dan penduduk Mekkah saat itu hanya mau menerima
fatwa dari kedua Imam ini sampai-sampai khalifah yang memerintah saat itu sempat
menyerukan agar orang-orang tidak mengambil fatwa kecuali dari dua Imam tersebut. Dan para
ulama dari golongan tabi’in tidak ada yang mengingkari seruan khalifah itu. Begitu pula tidak
ada yang menyalahkan sikap kaum muslimin saat itu yang hanya menetapi madzhab kedua
imam tersebut.

II. Syekh al-Albani membela beberapa pendapat Syeikh Khajandi yang aneh dan telah
menyimpang jauh dari kebenaran. Dia memberi takwil (perubahan arti) beberapa pendapat
Syekh Khajandi berikut ini :
a. Kata-kata Syekh Khajandi; “Adapun madzhab-madzhab itu dia hanyalah pendapat para
ulama, dan cara mereka memahami sebagian masalah serta bentuk dari ijtihad mereka. Dan
pendapat serta ijtihad-ijtihad seperti ini, Allah dan Rasul-Nya tidak pernah mewajibkan
seseorang untuk mengikutinya”.
Menurut al-Albani yang dimaksud ‘seseorang’ diatas adalah orang-orang yang memiliki
keahlian untuk berijtihad, bukan semua orang.
b. Kata-kata Syekh Khajandi; “Menghasilkan ijtihad tidaklah sulit, cukup dengan memiliki
kitab Muwattho’, Bukhori Muslim, Sunan Abi Daud, Jaami’ at-Turmudzi dan Nasa’i. Kitab-
kitab ini tersebar luas dan mudah diperoleh. Anda haruslah mengetahui kitab-kitab ini “.
Menurut al-Albani ucapan Syeikh Khajandi ini juga khusus untuk orang-orang yang telah
mencapai derajad mujtahid dan mampu mengistinbath hukum dari nash. Jadi bukan ditujukan
kepada semua orang.
c. Kata-kata Syeikh Khajandi; “Jika telah didapatkan nash dari Al-Qur’an, Hadits dan ucapan
para sahabat, maka wajiblah mengambilnya, tidak boleh berpindah kepada fatwa para
ulama”.

119
Menurut al-Albani ucapan Syekh Khajandi ini khusus untuk orang yang telah mendalami ilmu
syari’at dan memiliki kemampuan untuk menganalisa dalil dan madlulnya.
Jawaban :
Pembelaan al-Albani kepada Syeikh Khajandi selalu diberikan takwil agar tetap dikesankan
berada diatas kebenaran. Sedikitpun Nashiruddin al-Albani tidak mau menyalahkan Syeikh
Khajandi. Bahkan ketika Dr. Sa’id Ramdhan berkata kepada al-Albani dalam satu pertemuan
singkat dengannya bahwasanya seorang ulama tidak akan menggunakan satu pernyataan yang
sifatnya umum, lalu dia menghendaki maksud lain yang tidak sejalan dengan dzhohir
pernyataannya itu. Nashiruddin al-Albani menjawab bahwa Syeikh Khajandi itu adalah lelaki
keturunan Bukhara yang menggunakan bahasa non arab. Karenanya dia tidak memiliki
kemampuan mengungkapkan sesuatu sebagaimana layaknya orang-orang arab. Dia sekarang
sudah wafat. Dan karena dia seorang muslim maka haruslah kita membawa ucapan-
ucapannya itu kepada sesuatu yang lebih tepat dan pantes dan kita haruslah selalu ber-husnuz
dhon (bersangka baik) kepadanya.
Seperti inilah Syeik al-Albani berdalih Husnuz dhon kepada seorang muslim dia selalu
menakwil ucapan-ucapan Khajandi walaupun sudah jelas dan nyata menyimpang dari
kebenaran. Tidak lain karena Syeikh Khajandi adalah orang yang sepaham dan satu kelompok
dengan al-Albani. Kalau yang punya pendapat itu bukan dari kelompoknya, maka tentulah
seperti sifat kebiasaan al-Albaniakan dibantahnya, dicela dan didamprat habis-habisan !!.
Menurut Syekh Sa’id Ramdhan , andai saja al-Albani itu mau menakwil ucapan-ucapan para
tokoh Sufi seperti Syeikh Muhyiddin bin Arobi seper empat saja dari takwilan yang diberikan
kepada Syeikh Khajandi maka tidaklah dia akan sampai mengkafirkan dan menfasikkan
mereka (para sufi)!
Syeikh Khajandi yang mengatakan bahwa Jika telah didapatkan nash…… sampai fatwa para
ulama (baca keterangan pada II c diatas) walaupun sudah dibela sama al-Albani namun Dr.
Sa’id tetap membantahnya.
Dr. Sa’id Ramdhan berkata: Coba saja berikan kitab Bukhori Muslim kepada semua kaum
muslimin lalu suruh mereka memahami hukum-hukum agama dari nash-nash yang terdapat
dalam kitab tersebut. Kemudian lihatlah kebodohan, kebingungan dan kekacauan yang akan
terjadi ! Selanjutnya Syeikh Sa’id ini mengatakan bahwa Ibnul Qoyyim dalam kitabnya
‘I’laamul Muwaqqi’in 4/234 telah mengatakan sesuatu yang benar-benar berbeda dengan apa
yang diucapkan oleh Syeikh Khajandi yang telah didukung oleh al-Albani itu. Ibnul Qoyyim
berkata :
( “Alfaaidatu tsaaminah wal arba’uun] idzaa kaana ‘indar rojuli ashshohiihaani au ahaduhumaa
au kitaabun min sunani Rasuulillahi saw. muutsagun bimaa fiihi fahal lahu an yuftiya bimaa
yajiduhu fiihi ?…wash showaabu fii haadzihil mas alatit tafshiilu fain kaanat dalaalatul hadiitsi
dhoohiratan bayyinatan likulli man sami’ahu laa yahtamilu ghoirol muroodi falahu an ya’mala
bihi wa yuftiya bihi wa laa yathlubut tazkiyata lahuu min gouli fagiihi au imaamin balil hujjatu
goulu Rasuulillahi saw. Wa in kaanat dalaalatuhu khofiyyatan laa yatabayyanul muroodu
minhaa lam yajuz lahu an ya’mala wa laa yuftiya bimaa yatauwah-hamuhu muroodan hattaa
yas-alu wa yathluba bayaanal hadiitsi wa wajhahu…”).
Artinya : “(Faidah ke 48) : Apabila seseorang memiliki dua kitab shohih (Bukhori & Muslim)
atau salah satunya atau satu kitab dari sunnah-sunnah Rasulalillah saw., yang terpercaya,
bolehkan ia berfatwa dengan apa yang dia dapatkan dalam kitab-kitab tersebut ? Jawaban yang
benar dalam masalah ini adalah melakukan perincian (tafshil). Bila makna yang dikandung oleh
hadits itu sudah cukup jelas dan gamblang bagi setiap orang yang mendengarnya dan tidak
mungkin lagi diartikan lain, maka dia boleh mengamalkannya serta berfatwa dengannya tanpa
harus meminta rekomen- dasi lagi kepada ahli figih atau seorang imam. Bahkan hujjah yang
harus diambil adalah sabda Rasulalillah saw. Akan tetapi bila kandungan hadits tersebut masih
samar dan kurang jelas maksudnya (bagi setiap orang ), maka dia tidaklah boleh
mengamalkannya dan tidak boleh pula berfatwa dengannya atas dasar perkiraan pikirannya
sehingga ia bertanya terlebih dahulu dan meminta penjelasan tentang hadits itu “.
Selanjutnya Ibnul Qoyyim berkata :

120
( “ Wa hadzaa kulluhu idzaa tsammata nau’u ahliyyatin walakinnahuu gooshirun fii ma’rifatil
furuu’I wa gowaa’idil ushuuliyyiina wal ‘arabiyyati. Wa idzaa lam takun tsammata ahliyyatun
gotthu fafardhuhu maa goolahullahu ta’aalaa: Fas-aluu ahla ddzikri in kuntum laa ta’lamuun
[An-Nahl :43] “).
Artinya : “Semua yang dibicarakan diatas hanyalah apabila orang itu memiliki sedikit keahlian
namun pengetahuannya dalam ilmu figih, kaidah-kaidah ushul fiqih dan ilmu bahasa belum
mencukupi. Akan tetapi apabila seseorang tidak memiliki kemampuan apa-apa, maka ia wajib
bertanya, sebagaimana firman Allah swt. : ‘Maka bertanyalah kamu kepada orang-orang yang
mempunyai ilmu jika memang kamu tidak mengetahui’ (An-Nahl :43) “.

III. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Syeikh Khajandi mengatakan telah mengutip
ucapan Imam ad-Dahlawi dalam kitabnya Al-Inshaaf: Barang siapa mengambil semua ucapan
Abu Hanifah….dan seterusnya (baca keterangan sebelumnya) dan Dr. Sa’id Ramdhan telah
membuktikan bahwa ucapan yang dikatakan Khajandi dari Imam ad-Dahlawi itu adalah tidak
benar. Tujuan Syeikh Sa’id Ramdhan membongkar ketidak benaran ucapan yang diatas
namakan ad-Dahlawi ini adalah agar mereka (para pembela Syeikh Khajandi) merenungkan
masalah ini dan memeriksa kembali apa yang telah beliau buktikan ini. Dan seharusnya mereka
(pembela-pembela Syeikh Khajandi) berterima kasih dan menerima adanya kebenaran yang
dibuktikan oleh Dr. Sa’id Ramdhan dan kesalahan yang dilakukan oleh mereka.
Namun yang terjadi justru sebaliknya sebagaimana kebiasaan golongan ini [Syeikh Khajandi
dan kawan-kawannya] mereka tidak senang dengan pelurusan-pelurusan yang Syeikh Sa’id
Ramdhan lakukan yakni menyingkap kebohongan yang mereka atas namakan kepada Imam ad-
Dahlawi. Mereka (kelompok Syeikh Khajandi) bersusah-payah membuka lembar demi lembar
kitab Ad-Dahlawi yang kira-kira cocok atau mendekati kebenaran dengan kutipan Syeikh
Khajandi itu. Pada akhirnya mereka ini berkata :
“Kami telah memeriksa risalah al-Inshaaf karangan Imam ad-Dahlawi rahima hullah dan
ternyata didalamnya terdapat sebagian ucapan yang disebut Syeikh Khajandi. Bunyi ucapan itu
adalah : ‘Ketahuilah bahwa kaum muslimin di abad pertama dan kedua hijriah tidak
menyepakati taqlid kepada satu madzhab tertentu. Abu Thalib al-Makki dalam kitanya Quutul
Qulub mengatakan bahwa kitab-kitab dan kumpulan-kumpulan tulisan tentang Islam
merupakan hal yang baru. Dan pendapat yang berdasarkan ucapan orang banyak dan fatwa
yang berdasarkan satu madzhab kemudian mengambil ucapan itu dan dan menyampaikannya
menurut madzhab tersebut, baik dalam urusan apa saja ataupun urusan figih, semua itu tidak
pernah terjadi pada dua abad yang pertama dan kedua. Melainkan manusia diketika itu hanya
dua kelompok yaitu ulama dan orang-orang awam. Berdasarkan informasi, orang-orang awam
itu dalam masalah-masalah yang sudah disepakati yang tidak ada lagi perbedaan diantara
kaum muslimin dan mayoritas mujtahidin tidaklah mereka itu taqlid kecuali kepada
pemegang syari’at yakni Nabi Muhammad saw.. Jika mereka menemui satu masalah yang
jarang terjadi, maka mereka meminta fatwa kepada mufti yang ada tanpa menentukan apa
madzhabnya “.
Namun demikian apabila kita perhatikan dengan seksama maka ucapan Imam ad-Dahlawi yang
mereka kutip, tidak ada kaitannya sama sekali dengan ucapan Syeikh Khajandi yang mengatas
namakan mengutip kitab Imam ad-Dahlawi !!.
Untuk memperkuat pembelaaan terhadap Syeikh Khajandi mereka juga mengatakan: Adapun
ucapan Imam ad-Dahlawi lainnya terdapat dalam kitab Hujjatulloohil Baalighah jilid1/154-
155. Dimana Imam ad-Dahlawi mengutip ucapan Ibnu Hazmin :
( “ Goola Ibnu Hazmin : Innat taqliida haraamun wa laa yahillu liahadin an ya’khudza qoula
ahadin ghoiri rasuulillahi saw. bilaa burhaanin”).
Artinya : “Ibnu Hazmin berkata : ‘ Taqlid itu haram dan seseorang dengan tanpa dalil
tidak boleh mengambil ucapan orang lain selain dari ucapan Rasulallahillahi saw.’ ”.
Berikutnya mereka membeberkan ucapan-ucapan Imam ad-Dahlawi lainnya sebagai hasil
kutipan dari Ibnu Hazmin dengan cukup panjang.
Jawaban :

121
Padahal ucapan Imam ad-Dahlawi yang sebenarnya sebagai hasil kutipan dari Ibnu Hazmin
bukanlah seperti itu . Perhatikanlah keterangan Imam ad-Dahlawi berikut ini :
( “ I’lam an hadzihil madzaahibal arba’atal mudawwanatal muharrorota godij tama’atil ummatu
au man yu’taddu bihi ‘alaa jawaazi taqliidihaa ilaa yauminaa haadzaa wa fii dzaalika minal
mashoolihi maalaa yakhfaa laa siyyamaa fii haadzihil ayyaamil latii goshurat fiihal himamu
jiddan wa usyribatin nufuusul hawaa wa a’jaba kullu dzii ro’yin biro’yihi ”).
Artinya : “Ketahuilah ! Sesungguhnya ummat Islam atau ulama-ulama Islam yang ucapan-
ucapannya dijadikan panutan telah sepakat tentang bolehnya bertaqlid kepada empat madzhab
yang telah dibukukan secara otentik hingga pada masa kita sekarang ini. Dan dalam hal
mengikuti empat madzhab tersebut terdapat maslahat (kebaikan) yang jelas terlebih lagi dimasa
kita sekarang ini dimana semangat (mendalami ilmu agama) sudah jauh berkurang, jiwa sudah
dicampuri hawa nafsu dan masing-masing orang selalu membanggakan pendapatnya sendiri. “
Selanjutnya Imam ad-Dahlawi langsung berkata :
( “ Famaa dzahaba ilaihi ibnu Hazmin haitsu goola innat taqliida haraamun wa laa yahillu
liahadin an ya’khudza qoula ahadin ghoiri rasuulillahi saw. bilaa burhaanin…innamaa yatimmu
fiiman lahu dhorbun minal ijtihaadi walau fii mas-alatin waahidatin “).
Artinya : “Maka pendapat Ibnu Hazmin yang mengatakan : ‘Sesungguhnya taqlid itu haram
dan tidak boleh bagi seseorang dengan tanpa dalil mengambil ucapan orang lain selain
dari ucapan Rasulillah saw….barulah bisa tepat dan sempurna terhadap orang yang memiliki
kemampuan ber- ijtihad walaupun pada satu masalah”.
Demikianlah sebenarnya kelengkapan ucapan Imam ad-Dahlawi dalam Hujjatulloohil
Baalighah. Maka kita bisa bandingkan sendiri kutipan para pembela Syeikh Khajandi itu
dengan ucapan Imam ad-Dahlawi yang sebenarnya. Mereka hanya mengutip sampai kata-kata
….Tidak boleh mengambil ucapan orang lain selain ucapan Rasulillah saw. dan
mengenyampingkan/membuang terusan kalimat itu justru yang paling penting dan inti dari
sebuah pendapat yaitu …barulah bisa tepat dan sempurna terhadap orang yang memiliki
kemampuan berijtihad walaupun pada satu masalah. Begitulah sifat kebiasaan golongan ini
sering membuang/mengenyampingkan kalimat-kalimat aslinya atau kalimat-kalimat lain yang
berlawanan dengan faham mereka (baca keterangan akidah golongan salafi/wahabi dalam
makalah ini ).
Beginilah kefanatikan golongan ini terhadap imam-imam mereka sampai-sampai mereka berani
merekayasa dan membuang ucapan para imam lainnya demi untuk menegakkan dan
membenarkan pendapat-pendapat yang sudah terlanjur dikeluarkan/ditulis oleh imam-imam
mereka atau oleh mereka sendiri. Sifat mereka seperti ini jelas telah menunjukkan kefanatikan
yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kefanatikan para pengikut madzhab empat terhadap
imam-imamnya. Yang mana kefanatikan para pengikut madzhab yang empat ini selalu dicela
oleh golongan ini.
Para pengikut madzhab yang empat betapapun fanatiknya mereka tidaklah akan berani
merekayasa atau membuang ucapan-ucapan para imam lainnya demi untuk mempertahankan
pendapat mereka atau pendapat imam-imam mereka. Renungkanlah !

IV. Nashiruddin al-Albani dalam rangka menyalahkan pendapat Syeikh Sa’id Ramdhan yang
hanya membagi manusia menjadi kelompok yaitu Mujtahid dan Mukallid tanpa menambahkan
adanya kelompok ketiga yakni Muttabi’, mengetengahkan dalil dari kutipan ucapan Imam as-
Syatibi dalam kitab beliau Al-I’tishom. Al-Albani mengutip sebagai berikut:
( “Almukallafu biahkaamis syarii’ati laa yakhluu min ahadin umuurin tsalaatsatin :
ahaduhumaa an yakuuna mujtahidan fiihaa fahukmuhu maa addaahu ilahi ijtihaaduhu fiihaa.
Wats tsaanii an yakuuna mugallidan shirfan kholiyyan minal ‘ilmil haakimi jumlatan falaa
budda lahu min gooidin yaguuduhu. Wats tsaalitsu an yakuuna ghoira baalighin mablaghal
mujtahidiina lakinnahuu yafhamud daliila wa maugi’ahu wa yashluhu fahmuhu lit tarjiihi “).
Artinya : “Orang yang terkena beban hukum syari’at (mukallaf) tidaklah terlepas dari tiga
perkara ; Pertama, ia adalah seorang mujtahid dalam bidang syari’at, maka hukumnya
adalah melaksanakan apa yang menjadi hasil ijtihadnya. Kedua, ia adalah mukallid murni
yang sama sekali kosong dari ilmu, maka hukumnya harus ada orang yang membimbingnya.

122
Ketiga, ia tidak mencapai tingkatan para mujtahidin namun ia memahami dalil dan
kedudukannya serta pemahamannya pantas untuk melakukan tarjih”.
Jawaban :
Sampai disini al-Albani dan kawan-kawannya menulis/menyudahi keterangan Imam as-Syatibi
padahal masih ada kelanjutannya yang justru bagian terpenting dari keterangan Imam as-
Syatibi menyangkut kedudukan orang yang masuk bagian ketiga yakni Muttabi’.
Dr. Sa’id Ramdhan al-Buuthi ini mempersilahkan semua orang untuk memeriksa kitab Al-
I’tishom jilid 111 halaman 253 guna melihat bagian terpenting yang sengaja dibuang oleh al-
Albani dan kawan-kawannya. Berikut keterangannya :
“(Untuk muttabi’ ini) kemampuan tarjih dan analisanya pun tidaklah lepas daripada diterima
atau tidaknya. Jika tarjihnya itu diterima, maka jadilah ia seperti mujtahid dalam masalah itu
dan mujtahid hanyalah mengikut kepada ilmu yang dapat menjadi pemberi putusan (hakim).
Dia haruslah memperhati kan ilmu itu dan tunduk kepadanya. Maka siapa yang menyerupai
mujtahid jadilah dia seorang mujtahid. Lalu jika kita tidak menerima tarjihnya itu, maka
mestilah dia kembali kederajat orang awam (mukallid). Dan orang awam hanyalah mengikuti
mujtahid dari segi ketundukannya kepada kebenaran ilmu yang dapat memberi putusan. Begitu
juga halnya orang-orang yang menduduki posisinya “.
Dengan keterangan diatas jelaslah bahwa menurut pandangan Imam as-Syatibi kedudukan
Muttabi’ pada akhirnya akan sama seperti Mujtahid kalau ia telah mencapai derajatnya dan ia
akan kembali seperti orang awam kalau ia belum mampu mencapainya. Akan tetapi sayang
sekali al-Albani dan kawan-kawannya justru memotong/membuang bagian terpenting dari
penjelasan Imam as-Syatibi itu.
Akhirnya Dr. Sa’id Ramdhan berkomentar : “Bagaimana seorang muslim dapat mempercayai
agama seseorang yang memutar balikkan fakta suatu tulisan bahkan mengubah kalimat dari
tempatnya yang semula sebagai- mana anda sendiri telah melihatnya ? Bagaimana seorang
muslim harus percaya kepadanya untuk mengambil hukum syari’at dan mempercayai
ucapannya yang telah banyak membodoh-bodohkan para imam mujtahid ?
Beginilah sebagian wejangan dan bantahan Syekh Said Ramdhan terhadap ucapan Syeikh
Khajandi yang semuanya ini saya kutip dari buku Argumentasi Ulama Syafiiyyah oleh Ustadz
Mujiburrahman.

7.6 Dialog antara Syeikh Sa’id Ramdhan degan anti madzhab

Dibuku itu masih ada kutipan dialog antara Syeikh Sa’id Ramdhan dengan kelompok anti
madzhab yang terdiri dari seorang pemuda dan kawan-kawan nya yang sengaja datang
mengunjungi Syeikh Sa’id Ramdhan.. Saya hanya akan mengutip beberapa bait yang penulis
anggap penting untuk diketahui oleh si pembaca diantaranya adalah :
Syeikh Sa’id berkata : Bagaimana cara anda memahami hukum Allah ? Apakah anda langsung
mengambil dari Al-Qur’an dan Sunnah ataukah anda mengambilnya dari para imam mujtahid ?
Anti madzhab menjawab : Saya akan menelisti pendapat para imam mujtahid serta dalil-
dalilnya kemudian saya akan mengambil keterangan yang dalilnya paling mendekati Al-Qur’an
dan Sunnah.
Syeikh Sa’id : Seandainya anda mempunyai uang 5000 Lira Syria dan uang tersebut anda
simpan selama enam bulan, lalu anda menggunakannya membeli barang-barang untuk
diperdagangkan. Kapankah anda membayar zakat harta perdagangan tersebut ? Apakah setelah
enam bulan kedepan ataukah setelah satu tahun ? (Rupanya Syeikh Sa’id ingin mengetahui
apakah pemuda ini langsung bisa menjawab atau Syeikh ini ingin tahu bagaimana cara pemuda
itu mencari dalil-dalilnya, karena dirumah Syeikh ini ada perpustakaan, pen.).
Anti madzhab : Maksud tuan apakah harta perdagangan itu wajib dizakati ?
Syeikh Sa’id : Saya sekedar bertanya dan saya berharap anda menjawabnya dengan cara anda
sendiri. Perpustakaan ada didepan anda. Disitu terdapat kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadits dan
juga kitab-kitab para imam mujtahidin.
Anti madzhab : Wahai Tuan ! Ini adalah masalah agama, bukan soal mudah yang dapat dijawab
seketika. Memerlukan waktu untuk mempelajarinya dengan seksama (teliti). Kedatangan kami

123
kesini adalah untuk membahas masalah yang lain ! (Rupanya pemuda ini kerepotan menjawab
dan mencari dalil-dalilnya atas pertanyaan Syeikh ini walaupun didepan mereka ada
perpustakaan., pen.)
Syeikh Sa’id : Baiklah..! Apakah setiap muslim wajib menyelidiki dalil-dalil para imam
mujtahid kemudian mengambil mana yang lebih cocok dengan Al-Qur’an dan hadits ?
Anti madzhab : Ya benar !
Syeikh Sa’id : Kalau begitu semua orang harus memiliki kemampuan ijtihad seperti yang
dimiliki oleh para imam madzhab. Bahkan mereka harus memiliki kemampuan yang lebih
sempurna karena orang-orang yang mampu memutuskan pendapat para imam berdasarkan Al-
Qur’an dan Sunnah sudah barang tentu lebih pandai dari semua imam itu.
Anti madzhab : Sesungguhnya manusia itu ada tiga macam : Mukallid, Muttabi’ dan Mujtahid.
Orang yang mampu membandingkan madzhab-madzhab kemudian memilih mana yang lebih
dekat kepada Al Qur’an dan Sunnah adalah Muttabi’ yakni pertengahan antara Mukallid dan
Mujtahid.
Syeik Sa’id : Apa kewajiban Mukallid ?
Anti madzhab : Dia taqlid kepada imam mujtahid yang cocok dengannya.
Syeikh Sa’id : Apakah berdosa jika ia taqlid kepada seorang imam secara terus menerus dan
tidak mau pindah kepada imam yang lain ?
Anti madzhab : Ya, hal itu hukumnya haram !
Syeikh Sa’id : Kalau yang demikian itu haram, apakah dalilnya ?
Anti madzhab : Dalilnya adalah karena dia menetapi sesuatu yang tidak pernah diwajibkan
oleh Allah ‘azza wajalla.
Syeik Sa’id : Dari tujuh macam qiro’at, qiro’at apa yang anda pakai untuk membaca Al
Qur’an ?
Anti madzhab : Qiro’at imam Hafash .
Syeik Sa’id : Apakah anda selalu membaca Al Qur’an dengan qira’at imam Hafash ataukah
anda membaca Al Qur’an setiap harinya dengan qiro’at yang berbeda-beda ?
Anti madzhab : Tidak, saya selalu membaca Al-Qur’an dengan qiro’at imam Hafash saja.
(golongan anti madzhab ini sendiri memegang satu macam qiro’at dari tujuh macam yang ada,
mengapa mereka tidak mengharamkan hal ini ?, sedangkan golongan selain golongannya bila
memegang satu amalan dari satu madzhab terus menerus maka mereka haramkan, beginilah
sifat mereka selalu membenarkan golongannya sendiri dan mensesatkan golongan lainnya bila
tidak sepaham dengan mereka, walaupun tidak ada dalil yang mengharamkannya ! pen.) .
Syeikh Sa’id : Mengapa anda selalu menetapi qiro’at imam Hafash ?, sedangkan menurut
riwayat yang diterima dari Nabi saw. secara mutawatir bahwa Allah hanya mewajibkan anda
untuk membaca Al-Qur’an !
Anti madzhab : Karena saya belum mempelajari qiro’at-qiro’at yang lain dengan sempurna.
Dan tidak mudah bagi saya untuk membaca Al Qur’an kecuali dengan qiro’at imam Hafash !
Syeik Sa’id : Demikian pula halnya dengan orang yang mempelajari fiqh menurut madzhab
Syafi’i. Dia juga tidak cukup sempurna dalam mempelajari madzhab-madzhab yang lain dan
tidak mudah baginya untuk mempelajari hukum agama selain dari madzhab Syafi’i. Kalau anda
mewajibkan kepadanya untuk mengetahui ijtihad para imam dan mengambil semuanya, ini
berarti anda pun wajib mempelajari semua qiro’at itu. Kalau anda beralasan tidak mampu,
maka begitu juga halnya si mukallid tadi. Singkatnya kami ingin mengatakan, apa alasan anda
sehingga mewajibkan para mukallid untuk berpindah-pindah dari madzhab yang satu ke
madzhab yang lain ?, sedangkan Allah tidak pernah mewajibkan yang demikian ! Artinya
sebagaimana Allah swt. tidak pernah mewajibkan untuk mengikuti satu madzhab secara terus-
menerus, begitu juga Allah tidak pernah mewajibkan untuk terus menerus pindah satu
madzhab ke madzhab yang lain !
Anti madzhab : Sesungguhnya yang haram itu ialah kalau seseorang mempunyai I’tikad
(keyakinan) bahwa Allah memerintahkannya untuk terus-menerus menetapi madzhab tertentu.
Syeikh Sa’id : Ini masalah lain dan itu memang benar, tidak ada perbedaan pendapat. Akan
tetapi apakah ia berdosa kalau terus-menerus mengikuti imam tertentu sedangkan dia juga tahu
bahwa Allah tidak pernah mewajibkan yang demikian kepadanya ?

124
Anti madzhab : Kalau seperti itu tidaklah dia berdosa !
Syeikh Sa’id: Tetapi buku Syeikh Khajandi yang anda pelajari itu menyebut- kan hal yang
berbeda dengan apa yang anda katakan. Khajandi secara tegas mengharamkan yang demikian
bahkan pada beberapa bagian dari buku itu ia menyatakan kafir kepada orang yang terus-
menerus mengikuti seorang imam tertentu dan tidak mau pindah kepada yang lain !
Anti madzhab : Mana…,? Selanjutnya ia berpikir tentang tulisan Syeikh Khajandi yang
berbunyi : “Bahkan siapa saja yang mengikuti seorang imam secara terus-menerus dalam
setiap masalah, maka dia termasuk orang fanatik yang salah serta telah taqlid secara
membabi buta dan dialah orang yang telah mencerai-beraikan agama dan menjadikan diri
mereka berkelompok-kelompok”.
Lalu dia berkata bahwa yang dimaksud dengan mengikuti secara terus-menerus disitu adalah
mengi’tikadkan wajibnya yang demikian dari sudut pandang agama. Didalam pernyataan itu
terdapat pembuangan.
Syeikh Sa’id: Apakah buktinya kalau Syeikh Khajandi itu bermaksud demikian? Mengapa anda
tidak mengatakan bahwa Syeikh Khajandi itu telah melakukan kesalahan ?
(Terhadap pertanyaan Syeik Sa’id ini kelompok anti madzhab itu tetap bersikeras bahwa apa
yang dikatakan Syeikh Khajandi itu benar karena didalam ucapannya itu terdapat pembuangan
kalimat.)
Dr. Sa’id melanjutkan : Akan tetapi meskipun anda memperkirakan adanya pembuangan
kalimat pada ucapan Syeikh Khajandi itu (yakni kalimat apabila dia mengi’tikadkan wajibnya
mengikuti seorang imam secara terus menerus ) tetap saja ucapan tersebut tidak memiliki
makna apa-apa karena setiap muslim mengetahui bahwa seorang imam tertentu dari keempat
imam madzhab itu bukanlah termasuk kewajiban syari’at melainkan atas dasar pilihan orang itu
sendiri.
Anti madzhab: Bagaimana bisa demikian ? Saya mendengar dari banyak orang dan juga dari
sebagian ahli ilmu bahwa diwajibkan secara syari’at mengikuti madzhab tertentu secara terus
menerus dan tidak boleh berpindah kepada madzhab yang lain !
Syeikh Sa’id : Coba anda sebutkan kepada kami nama satu orang saja dari kalangan awam
atau ahli ilmu yan menyatakan demikian !
(Terhadap permintaan Syeikh Sa’id ini kelompok anti madzhab itu terdiam sejenak. Ia heran
kalau-kalau ucapan Syeikh Sa’id itu benar, dan dia [anti madzhab] pun mulai ragu-ragu tentang
kebenaran atas pernyataannya sendiri yakni perkataan mereka bahwa sebagian besar manusia
mengharam kan berpindah-pindah madzhab.).
Selanjutnya Syeikh Sa’id mengatakan : Anda tidak akan menemukan satu orangpun yang
beranggapan keliru seperti ini. Memang pernah diriwayatkan bahwa pada masa terakhir Dinasti
Utsmaniyyah mereka keberatan kalau ada orang yang bermadzhab Hanafi pindah kemadzhab
lain. Hal ini kalau memang benar adalah termasuk fanatik buta yang tercela.
Demikianlah sebagian isi dialog antara Syeik Sa’id Ramdhan al-Buuti dengan anti madzhab.
Setelah itu mereka melanjutkan dialog tentang masalah yang lain. Bila pembaca berminat
membaca semua isi dialog silah- kan membaca buku Argumentasi Ulama Syafi’iyyah ini yang
dijual di Surabaya dan lain kota di Indonesia..

7.7 Tidak boleh mencari-cari keringanan ajaran yang paling mudah dan ringan dari
Ulama
(dikutip dari buku yang berjudul Shalat bersama Nabi saw. oleh Ustadz Hasan bin ‘Ali As-
Saqqaf, Dar-al Imam an-Nawawi, Amman, Jordania)

Ada golongan muslimin yang mencari-cari keringanan dari para ulama atau mencari ajaran
Islam yang paling mudah dan paling ringan serta cocok dengan keinginan hawa nafsunya dan
tujuan pribadinya tanpa didasarkan pada keterangan yang benar menurut syari’at Islam. Mereka
sering berdalil bahwa suatu masalah dalam agama (yang mereka hadapi itu) masih belum
disepakati para ulama, oleh karenanya mereka tidak dapat disalahkan secara mutlak.
Ada beberapa orang yang pura-pura mengikuti pendapat para ulama, tetapi dia kemudian
berpindah-pindah dari satu madzhab ke madzhab lain atau dari satu pendapat ke pendapat lain

125
untuk memenuhi keinginan hawa nafsunya. Meskipun dia menutup-nutup dirinya dengan
pengamalan syariat dan mengikuti para ulama, tetapi sebetulnya mereka hanya mengikuti (bah
kan menyembah) hawa nafsunya sendiri.
Orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya ini telah disindir dan dicela oleh Allah swt.
dalam beberapa firman-Nya :
Dalam QS Shad : 26 : “Maka Janganlah kamu mengikuti hawa (nafsu), karena ia akan
menyesatkanmu dari jalan Allah “.
Dalam QS An-Nisa : 135 : “Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin
menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan
menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala ap yang kamu
kerjakan”
Dalam QS Al-Jatsiyah : 18 : “Kemudian Kami jadikan kamu diatas suatu syari’at (peraturan)
dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syari’at itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
orang-orang yang dzalim”.
Dalam QS Al-Furqan : 43-44 : “Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa
nafsunya sebagai tuhannya. Apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya. Atau, apakah
kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu tidak
lain, hanyalah seperti binatang ternah, bahkan mereka lebih sesat jalannya (daripada
binatang ternak itu)”.
Dalam QS Al-Maidah : 70 : “Setiap datang seorang Rasulallah kepada mereka dengan
membawa apa yang tidak di-ingini oleh hawa nafsunya, maka sebagian dari para Rasul itu
mereka dustakan dan sebagiannya lagi mereka bunuh “.
Didalam Al-qur’an Allah swt. mencela seseorang yang ‘alim (pandai) diantara kaumnya (tetapi
suka mengikuti hawa nafsunya). Dia berfirman dalam QS Al-A’raf : 176 :
“Dan kalau Kami menghendaki, sesungguhnya (pasti) Kami tinggikan (derajat)nya dengan
ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah”.
Dan masih banyak lagi firman Allah swt. mencela orang yang sering mengikuti hawa nafsunya
untuk melakukan kepentingan pribadinya sendiri.
Dari beberapa ayat Al-Qur’an diatas kita mengetahui secara pasti bahwa tidak mengikuti
kehendak hawa nafsu termasuk inti dan pokok ajaran agama Islam. Sedangkan mencari-cari
keringanan suatu masalah agama tidak lain adalah mengikuti keinginan hawa nafsunya
terhadap suatu masalah tersebut.
Para ulama pakar telah sepakat bahwa memberikan fatwa secara sembarangan (seenaknya
sendiri) apalagi jika hal itu menyimpang dari ajaran yang benar adalah perbuatan haram.
Atas dasar itulah, setiap mujtahid (orang yang benar-benar mencari kesimpulan hukum) wajib
mengikuti dalil, sedangkan orang yang akan bertaklid (mengikuti) pendapat ulama wajib
mengikuti pendapat yang shohih dan kuat dalam madzhab imam (mujtahid) nya.
Pendapat sebagian ulama yang berkaitan dengan masalah diatas ini :
1. Al-Hafidh Ibn Abd.Al-Barr dalam Jami’ Bayan Al-‘Ilm Wa Fadhlih II :112, telah
meriwayatkan perkataan Sulaim At-Taimy ; “Jika kamu mengambil rukhsah atau keringanan
setiap orang ‘alim, maka terkumpullah padamu segala kejahatan (dosa)”. Kemudian lanjutnya :
“Ini kesepakatan atau ijma’, dan (saya) tidak mengetahui ada orang yang menentangnya”.
2. Imam Nawawi dalam kitab Syarh Al-Muhadzdzab nya mengatakan : “Jika seseorang
dibolehkan mengikuti madzhab apa saja yang dikehendakinya, maka akibatnya dia akan terus-
terusan mengutip (mengambil) semua rukhsah (keringanan) yang ada pada setiap madzhab
demi memenuhi kehendak hawa nafsunya. Dia akan memilih-milih antara yang mengharam-
kan (sesuatu masalah) dan yang menghalalkannya, atau antara yang wajib dan yang jawaz
(boleh atau sunnah). Hal demikian akan mengakibatkan terlepasnya (dia) dari ikatan taklif
(beban)”.
Senada dengan pendapat Imam Nawawi ini disampaikan juga oleh Al-Hafidz Ibn Al-Shalah
dalam kitabnya Adab Al-Mufty wa Al-Mustafty I :46.
3. ‘Allamah Al-Syathiby dalam Al-Muwafaqat-nya mengatakan : “…maka sesungguhnya
perbuatan itu mengakibatkan (kebiasaan) mencari-cari keringanan atau rukhsah dari para ulama
madzhab tanpa bersandar pada dalil syara’. Menurut Ibn Hazm, para ulama sepakat bahwa

126
kebiasaan itu merupakan kefasikan (kedurhakaan) yang tidak halal (untuk dilakukan). Maksud
Al-Syatiby kata-kata tanpa bersandar pada dalil syara’ ialah tanpa dalil syara’ yang benar dan
dapat dipertanggungjawabkan atau dalil yang muktabar. Jika tidak begitu maksudnya, maka ada
orang yang meninggalkan sholat wajib dengan berdalil pada firman Allah swt. Al-Ma’un : 5 ;
‘Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat’.
4. Al-Hafidh Al-Dzhaby dalam Sayr A’lam Al-Nubala’ mengatakan : “Siapa yang mencari-
cari keringanan (ulama) berbagai madzhab dan (mencari-cari) kekeliruan para mujtahid, maka
tipislah agamanya”. Hal seperti ini juga dikatakan oleh Al-Awza’iy dan yang lainnya: “Siapa
yang mengambil pendapat orang-orang Mekkah dalam hal nikah mut’ah, orang-orang Kufah
dalam hal nabidz (anggur), orang-orang Medinah dalam hal ghina (lagu-laguan) dan orang-
orang Syam dalam hal ‘Ishmah (keterpeliharaan dari dosa) para khalifah, maka sungguh dia
telah mengumpulkan kejahatan (pada dirinya)”.
Demikianlah pula orang-orang yang mengambil pendapat ulama yang mencari-cari siasat untuk
menghalalkan jual-beli yang berbau riba atau yang mempunyai keleluasaan dalam masalah
thalaq serta nikah tahlil dan lain sebagainya. Orang-orang seperti itu sesungguhnya telah
mencari-cari alasan untuk melepaskan diri dari ikatan taklif (beban).
5. Imam Al-Hafidh Taqiyyduddin Al-Subky dalam Al-Fatawa nya I : 147 menjelaskan tentang
orang-orang yang suka mencari-cari keringanan dari berbagai madzhab. Dia mengatakan:
“Mereka menikmati (dirinya), karena dalam kondisi seperti itu mereka mengikuti hawa
nafsunya dan bukan mengikuti agamanya”. Termasuk dalam kategori ini adalah orang yang
suka memilih pendapat yang paling cocok buat dirinya dan mengikuti dari satu madzhab yang
sesuai dengan pilihannya.
Sebagian orang pada zaman sekarang membolehkan seseorang mencari-cari keringanan dan
mengambil ajaran yang paling mudah dengan berdalilkan pada hadits dari Siti ‘Aisyah ra yang
menyatakan: “Setiap kali Rasulallah saw. dihadapkan kepada dua pilihan, beliau selalu
mengambil yang paling mudah diantara keduanya”.
Pengambilan dalil seperti ini adalah tidak tepat sekali. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-‘Asqalany dalam
Al-Fath Al-Bari VI : 575 dalam syarh-nya mengatakan : Dua perkara (dua pilihan pada hadits
tersebut) yang berhubungan dengan urusan duniawi. Hal itu di-isyaratkan oleh kata-kata
selanjutnya (dalam hadits ‘Aisyah): ‘Jika bukan perbuatan yang (mengandung) dosa’. Jika yang
dimaksud (dua pilihan) adalah urusan agama, maka tidak ada dosanya.
Allah swt. mewahyukan kepada Rasul-Nya: Sesungguhnya Allah menyuruh mu untuk
melakukan ini atau melarang melakukan ini. Sama sekali tidak disebutkan terdapat dua atau
tiga pendapat dalam suatu masalah, atau mengambil yang paling mudah dan ringan saja.
Rasulallah saw. pernah bertamu pada seseorang. Lalu seseorang ini berkata kepada Rasulallah
saw. : Apakah aku harus menyediakan cuka (makanan asam) atau daging ? Dalam keadaan
seperti itulah (urusan duniawi) Rasulallah saw. akan memilih dan mengatakan ; Berikanlah
kepadaku yang paling mudah bagimu.
Dengan demikian, jelaslah bahwa mengikuti pendapat yang membolehkan untuk memilih-milih
pendapat yang paling ringan dan mudah berdasarkan hadits Siti ‘Aisyah itu tidak menggunakan
dalil yang tepat. Atau, mungkin dia berkeinginan untuk memasukkan kerancuan dan keraguan
kepada hati orang-orang awam (biasa), bahwa apa yang dibawa dan dilakukannya itu boleh
menjadi dalil bagi apa saya yang dia kehendaki.
Kita muslimin tidak akan mengingkari samahat (keluwesan, kemudahan dan kelapangan)
dalam syari’at Islam. Yang dimaksud samahat dalam syari’at Islam ini ialah keringanan yang
diberikan oleh Allah swt., umpamanya: a) Orang yang sakit diperbolehkan melakukan sholat
dengan duduk, sambil berbaring, atau dengan cara lain sesuai dengan kemampuannya. b).
Orang yang akan bersuci baik untuk menghilangkan hadats atau menghilangkan najis tetapi
dia tidak mendapatkan air atau takut berbahaya jika menggunakan air, maka dia diberi
keringanan untuk menggunakan tanah (tayammum) sebagai ganti air. Dengan demikian, hal itu
tidak berarti bahwa seorang Muslim dengan dalih adanya kemudahan, keluwesan dan
keringanan dalam Islam ini, lantas boleh mencari-cari yang paling mudah atau paling ringan 
menurut pikirannya dari sekian banyak pendapat ulama, bahkan pendapat yang paling lemah
sekalipun.

127
Ada sebagian orang yang membolehkan seseorang mencari-cari keringanan dan mengambil
ajaran yang paling mudah dengan berdalilkan sebuah hadits: Ikhtilaf ummatku adalah rahmat.
Hadits ini disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Muhaddits Sayyid Ahmad bin Al-Shiddiq Al-Ghimari
dalam kitabnya Al-Mughayyir Al-Ahadits Al-Maudhu’ah . Dia menyatakan bahwa hadits ini
maudhu’ (dibuat-buat). Juga hadits yang lain: Sesungguhnya Allah menyukai untuk diterima
rukhsah atau keringanan-Nya sebagaimana Dia suka dipenuhi ketetapan (yang) wajib-Nya.
Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Baihaqy dan lain-lainnya.
Jika diperhatikan secara seksama, tidak ada alasan untuk menggunakan hadits-hadits itu
sebagai dalil bolehnya mencari-cari keringanan atau kekeliruan para ulama. Walaupun
umpamanya hadits-hadits itu shohih, kita tidak bisa mensamakan maksud rukhsah/samahat
Allah swt. tentang ber- tayammum bila tidak ada air atau ketika tidak boleh menggunakan air
karena akan menimbulkan bahaya. Juga tidak sama maksudnya dengan bolehnya berbuka
puasa dibulan Ramadhan bagi orang yang sakit atau sedang bepergian, (dan tidak sama
maksudnya dengan bolehnya atau rukhsah/ samahat tentang qashar/penyingkatan sholat wajib
bila dalam perjalanan,– pen.) .
Hal-hal seperti itu berbeda dengan mencari-cari dan mengikuti segala keringanan dan perkataan
atau pendapat dari para ulama. Boleh jadi para ulama itu benar pendapatnya dalam suatu
masalah, tetapi salah dalam masalah yang lain.
Sudah tentu kita harus menghargai pendapat para ulama yang dalam ijtihadnya tidak
mendahulukan kehendak hawa nafsunya dan tidak terlalu fanatik buta, meskipun pendapat para
ulama ini bertentangan dengan pendapat kita. Secara lahiriah, para mujtahid yang telah
memenuhi syarat sebagai mujtahid sesungguhnya ingin mencari keridhaan Allah swt. dan
berkeinginan untuk mendapatkan yang hak atau benar, asalkan pendapat- nya itu jauh dari hal-
hal yang syadz atau aneh atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan ijma’ (kesepakatan)
kebanyakan ulama.
Sedangkan orang-orang yang melakukan ijtihad mengenai hal-hal yang semestinya tidak perlu
di-ijtihad, atau hal-hal yang bertentangan dengan ijma’ ulama, tidak sejalan dengan nash Al-
Qur’an dan As-Sunnah, harus kita jauhi. Apalagi orang-orang yang ijtihad ini menganggap
dirinya seorang mujtahid yang jika ia salah tetap mendapat satu pahala dan jika ia benar
mendapat dua pahala, seraya mengaku atau menyamakan dirinya sebagai kelompok ulama
besar. Orang-orang ini kadang-kadang memperlihatkan keberaniannya/tanggung jawabnya
dalam mengambil kesimpulan hukum Islam. Mereka ini sering juga mengaku dirinya sebagai
seorang reformer (pembaharu) atau juga sebagai seorang innovator (seorang ahli pikir), padahal
sesungguhnya dia tidak mempunyai kemampuan apa-apa.
Maka bila kita berhadapan dengan orang-orang semacam ini, tidak perlu dipertimbangkan lagi
dia sudah pasti berdosa karena telah sesat bahkan menyesatkan orang lain. Segala perkataannya
harus ditinggalkan sejauh-jauhnya. Hanya milik Allah-lah segala urusan.
Demikianlah sebagian kutipan dari buku Shalat bersama Nabi saw. tentang haramnya orang
yang sering mencari-cari keringanan untuk suatu masalah hukum Islam. Semoga kita semua
diberi hidayah oleh Allah swt. amin

128
Bab VIII. Siapa saja yang dikafirkan wahhaby?

8.1 Wahaby kafirkan shahabat Bilal Ra.

129
130
Kitab fathul bary syarah sohih bukhary oleh ulama islam ahli sunnah wal jama’ah al-asya’irah imam
syeikh ibnu hajar al-asqolany.

131
Di atas pula adalah isi kandungannya dalam permulaan kitab tadi yang dicetak dengan nama 4 buat
syarikat pencetakan menyatakan kitab tersebut telah di tahkik oleh abdul aziz bin baz al-
wahhabi.lihat line yang telah dimerahkan.

Di atas adalah isi kandungan kitab tersebut yang ditambah nota kakinya oleh bin baz al-wahhabi dan
kesemua wahhabi mengakuinya.tertera pada line yang berwarna merah hadith nabi yang sahih dalam
kitab fathul bary tersebut menyatakan bahawa sahabat nabi yang bernama bilal al-harith almuzany
telah melakukan amalan tawassul iaitu meminta hujan dari allah bertawassulkan nabi dinamakan
“istisqo’ “.

Pada line yang berwarna biru pula adalah pernyataan resmi bin baz al-wahhabi dan kesemua wahhabi
menyeetujuinya dimana pernyataan tersebut amat jelas wahhabi mengkafirkan dan menghukum
syirik sahabat nabi (bilal) karana bertawassulkan nabi ketika ” istisqo’ “.
Dan perhatikan pada pernyataan wahhabi diatas: ‫و ان �…ا فغله هذا الرجل �…نكر ووسيلة الى‬
‫الشرك‬
yang diartikan “sesungguhnya apa dilakukan oleh lelaki ini iaitu sahabat nabi muhammad (bilal)
adalah satu-satunya pembawa syirik”.
Dan perhatikan pada ayat selepasnya lebih jelas wahhabi mengkafirkan sahabat nabi dan
menghukum sahabat nabi muhammad (bilal) sebagai musyrik.

Bertawasul Dengan Maqam Nabi Dimasa Kekhalifahan Umar al-Khattab ‫رضي الله عنه‬

Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani menyebutkan didalam Syawahidul Haq fil Istighosah bi
Sayyidil Khalaq. Kisah ini diriwayat oleh Imam al-Baihaqi dan Abi Syaibah dengan isnad yang
shohih.

“Bahawa kemarau telah menimpa manusia di zaman kekhalifahan Amirul Mu’minin Sayyidina Umar
bin al-Khaththab ‫رضي الله عنه‬. Maka datanglah Bilal bin al-Harits ‫ رضي الله عنه‬ke qubur
Junjungan Nabi ‫ صلى الله عليه وسلم‬dan berkata : “Wahai Rasulullah, mohonlah (kepada Allah)
supaya diturunkan hujan untuk umatmu kerana mereka hampir binasa (dari kerna kemarau)”. Selepas
itu lelaki tersebut bermimpi Junjungan Nabi ‫ صلى الله عليه وسلم‬datang kepadanya dan
mengkhabarkan bahawa hujan akan diturunkan kepada mereka. Maka turunlah hujan tersebut. Dan di
dalam hadits tersebut juga disebut bahawa Junjungan Nabi ‫ صلى الله عليه وسلم‬menyuruh lelaki
tersebut untuk menyampaikan salam baginda kepada Sayyidina Umar ‫رضي الله عنه‬. dan
memberitahunya bahawa hujan akan diturunkan. Seterusnya dinyatakan bahawa Sayyidina Umar
‫ رضي الله عنه‬telah menangis kesukaan kerana mendapat kiraman salam dan khabar gembira
tersebut daripada Junjungan Nabi ‫صلى الله عليه وسلم‬. [Syawahidul Haq fil Istighosah bi Sayyidil
Khalaq, Syaikh Yusuf bin Ismail an-Nabhani, Cetakan Dar al-Fikr – 1983, halaman 155]

Didalam kitab Mafahim Yajibu an Tushahah juga menyebutkan:

‫التوسل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم في خلفة عمر رضي الله عنه‬
‫ حدثنا أبو عمر بن‬: ‫ أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر الفارسي قال‬: ‫وقال الحافظ أبو بكر البيهقي‬
‫مطر حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو معاوية عن العمش عن أبي صالح‬
‫ أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله‬: ‫عن مالك قال‬
‫ فأتاه رسول الله صلى الله‬، ‫ يا رسول الله استسق الله لمتك فإنهم قد هلكوا‬: ‫عليه وسلم فقال‬
‫ عليك‬: ‫ وقل له‬، ‫ ((ائت عمر فأقرئه مني السلم وأخبرهم أنهم مسقون‬: ‫عليه وسلم في المنام فقال‬
‫ وهذا إسناد‬. ‫ يارب ! ما آلو إل ما عجزت عنه‬: ‫ فقال‬، ‫ فأتى الرجل فأخبر عمر‬.))‫بالكيس الكيس‬
‫ وروى ابن‬. [‫) في حوادث عام ثمانية عشر‬91 ‫ ص‬1 ‫ ]كذا قال الحافظ ابن كثير في البداية (ج‬. ‫صحيح‬
: ‫أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الداري – وكان خازن عمر – قال‬
‫((أصاب الناس قحط في زمن عمر رضي الله عنه فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم‬
، ‫ ائت عمر‬: ‫ يارسول الله ! استسق لمتك فإنهم قد هلكوا فأتى الرجل في المنام فقيل له‬: ‫فقال‬
‫ الحديث‬.
132
‫ أن الذي رأى في المنام المذكور هو بلل ابن الحارث المزني أحد‬: ‫وقد روى سيف في الفتوح‬
‫ ] فتح الباري ص‬، )‫ (صحيح البخاري كتاب الستسقاء‬. ‫ إسناده صحيح اهي‬: ‫ قال ابن حجر‬. ‫الصحابة‬
2 ‫ ج‬415 ]

Telah berkata al-Hafidz Abu Bakar al-Baihaqi: Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Nasr ibn
Qatadah dan Abu Bakar al-Farisi dengan katanya: Telah menceritakan kepada kami Abu Umar ibn
Mathor, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn ‘ali al-Zuhli, telah menceritakan kepada kami
Yahya Ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami Mu’awiyah daripada al-A’mash, daripada Abu
Sholeh daripada Malik, katanya:

Pada zaman kekhalifahan Umar ibn al-Khattab, orang ramai ditimpa kemarau yang panjang. Maka
seorang lelaki pergi ke maqam Rasulullah lalu berkata: Wahai Rasulullah! Mintalah kepada Allah
agar menurunkan hujan kepada umatmu kerana mereka semua telah menderita”. Maka Rasulullah
telah datang di dalam tidurnya dan bersabda: “Pergilah bertemu mar dan sampaikan salamku
kepadanya. Khabarkanlah kepadanya bahwa mereka semua akan diturunkan hujan. Katakanlah
kepadanya: Hendaklah kamu melakukan perkara yang baik dan bersifat bijaksana (dalam urusan
umat),”

Maka lelaki tersebut menemui umar dan menceritakan kepadanya tentang hal tersebut. Lalu Umar
berkata: Wahai Tuhanku! Aku tidak melengah-lengahkan urusan umat kecuali apa yang tidak terdaya
aku lakukannya.” – Isnad hadits ini shohih. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibn Katsir didalam al-
Bidayah [wa an-Nihayah]

Ibn Abi Syaibah telah meriwayatkan dengan sand yang shohih dan beliau berkata, telah
menyampaikan kepada kami Abu Mu’awiyah daripada al-A’mash daripada Abu Sholah al-Samman
daripada Malik ad-Dar (beliau merupakan penjaga perbendaharaan Umar) berkata: Pada zaman
Sayyiduna Umar, manusia ditimpa kemarau panjang. Maka datang seorang lelaki ke maqam Nabi
lalu berkata: Wahai Rasulullah! Mintalah agar diturunkan hujan kepada umatmu kerana mereka telah
menderita.” Maka Rasulullah datang dalam mimpinya dan dikatakan kepadanya: Berjumpalah
dengan Umar …. (seperti hadits diatas)

Saif telah meriwayatkan di dalam al-Futuh: Orang yang bermimpi melihat Rasulullah ialah Bilal bin
al-Harits al-Muzani, seorang shahabat. Ibn Hajar berkata: Sanad hadits ini shohih. [Mafahim Yajibu
an Tushahah oleh al-‘Allamah al-Muhaddits as-Sayyid Muhammad ‘Alwi al-Maliki, Cetakan ke-10,
Daairah al-awqaf wa asy-Syu`uun al-Islamiyah Dubai, halaman 150]

Maka dari hadits diatas bukankah shahabat tersebut memohon kepada Rasulullah ‫صلى الله عليه‬
‫ وسلم‬agar baginda memohon kepada Allah agar diturunkan hujan? Dan pada ketika itu Rasulullah
telah wafat. Apakah Tok Peti mahu mensyirikkan perbuatan shahabat tersebut? Allahu Allah ….
Bertaubatlah daripada mensyirikkan manusia.

Bertawassul Dengan Maqam Nabi Dengan Petunjuk Sayyidah ‘Aisyah ‫رضي الله عنها‬

Qubbatul Khadra’ atau Kubah Hijau dimana di bawah kubah itulah bersemadinya jasad Sayyidul
Kawnain wats Tsaqalain ‫ صلى الله عليه وسلم‬Menurut sejarah, maqam Junjungan Nabi ‫صلى الله‬
‫ عليه وسلم‬sentiasa mempunyai bumbung untuk menaunginya kerana ia asalnya adalah rumah (bilik)
Sayyidatina ‘Aisyah ‫رضي الله عنها‬. Pernah berlaku dalam sejarah bahawa penduduk Kota Madinah
tatkala menghadapi musim kemarau yang teruk telah dinasihatkan untuk membuat satu bukaan pada
bumbung atas maqam Junjungan ‫ صلى الله عليه وسلم‬sebagai upaya berwasilah dengan baginda.
Kisah ini diriwayatkan oleh Imam ad-Daarimi dalam sunannya seperti berikut:

133
‫د‬
ِ ‫ن عب‬ ُ ‫ حدثنا أبو الجوزاء أو‬، َُ‫ك النكري‬
ُ ‫سب‬ ٍ ‫ن مال‬ ُ ‫مُرو ب‬ْ َ ‫ حدثنا ع‬، ٍ ‫ن زيد‬ ُ ‫ن حدثنا سعيد ُ ب‬ ِ ‫حدَثنا َ أبو النُعما‬
‫ي صلى الله‬ ُ
َ ِ ‫ انظروا قبَر النب‬:‫ت‬ َ
ْ ‫ة فقال‬
َ ‫شكوْا إلى عائش‬ َ ً
َ ‫ ف‬،‫حطا شديدا‬ ً ْ َ‫ قحط أهل المدينة ق‬:‫الل َهِ قال‬
َ
‫ فَفَ َعلُوا فمطِْرنا‬:‫ قال‬.‫ف‬ ٌ ْ‫ن السماءِ سق‬ َ ‫ه وبي‬ ُ َ ‫ حتى ل يكون بَيْن‬،ِ‫عليه وسلَم فاجعلُوا منه كوا ً إلى السماء‬
‫انتهى‬.…‫ق‬ ِ ‫م الفت‬ َ ‫ي عا‬
َ ‫م‬
َِ ‫س‬ ُ ‫ ف‬،ِ‫ت من الشحم‬ ْ َ‫ل حتى تَفَتََق‬ ُ ِ ‫ت الب‬
ِ َ ‫من‬
ِ ‫س‬ َ ‫ و‬،‫ب‬ ُ ‫ت العش‬ َ َ ‫مطرا ً حتى نَب‬

Diriwayatkan daripada Abu an-Nu’maan daripada Sa`id bin Zaid daripada ‘Amr bin Malik daripada
Abul Jawzaa` Aus bin Abdullah yang telah berkata: “Penduduk Kota Madinah telah menghadapi
kemarau teruk, lalu mereka mengadu kepada Sayyidatina ‘Aisyah ‫رضي الله عنها‬. Ummul Mu’minin
Sayyidatina ‘Aisyah berkata kepada mereka: (Pergilah) lihat kubur Nabi ‫ صلى الله عليه وسلم‬dan
buatkanlah satu lubang atasnya yang tembus ke langit sehingga tidak ada atap (naungan) di antara
kubur tersebut dengan langit. Maka mereka pun melakukannya, lalu turunlah hujan lebat sehingga
tumbuh-tumbuhan hidup dengan subur dan unta-unta menjadi gemuk sehingga kulitnya seakan-akan
pecah, maka dinamakan tahun tersebut “aamul fatqi” (tahun pecah-pecah (yakni melambangkan
kesuburan kerana kulit unta-unta tersebut seolah-olah pecah-pecah kerana terlalu gemuk).”

Hadits ini telah dijadikan antara dalil yang mengharus bertawassul dengan Junjungan Nabi ‫صلى الله‬
‫ عليه وسلم‬sebagaimana dinyatakan oleh ulama dan ahli sejarah Kota Madinah yang masyhur,
Sayyid as-Samhudi, dalam “Khulashatul Wafa`“. Imam as-Samhudi menyatakan bahawa membuat
lubang pada atap atas maqam Junjungan Nabi ‫ صلى الله عليه وسلم‬supaya ada lubang terus ke
langit telah menjadi amalan penduduk Madinah sewaktu musim kemarau. Selanjutnya beliau
menyatakan bahawa pada kebelakangannya penduduk Madinah tidak lagi membuat lubang pada atas
maqam Junjungan ‫ صلى الله عليه وسلم‬tetapi mereka akan membuka pintu yang menghadap wajah
baginda yang mulia dan bertawassul dengan baginda serta memohon syafaat baginda di situ. Mulla
‘Ali al-Qari dalam “Mirqaatul Mafaatiih” turut menukilkan hadits ini dan menyebut bahawa Aus
bin ‘Abdullah al-Azdi adalah ahli Bashrah dan seorang tabi`in masyhur yang meriwayatkan hadits
daripada Sayyidatina ‘Aisyah, Sayyidina Ibnu ‘Abbas dan Sayyidina Ibnu ‘Umar ‫رضي الله عنهم‬.
Hadhratusy Syaikh KH Hasyim Asy`ari [pendiri Nahdhatul Ulama’] juga memuatkan hadits ini
sebagai antara dalil bagi mengharuskan tawassul, istighosah dan memohon syafaat kepada Nabi, para
wali dan sholihin sebagaimana dimuatkannya dalam kitabnya “an-Nuurul Mubiin fi Mahabbati
Sayyidil Mursaliin“. Maka apakah kita mahu mensyirikkan Ummul Mu’minin ‘Aisyah ‫رضي الله‬
‫ عنها‬dan penduduk Madinah ketika itu? Allahu Allah …. Berhati-hatilah dalam membuat
tuduhan.

Kisah Abdullah bin Umar ‫ رضي الله عنهما‬Kebas Kaki

: ‫ كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله فقال له رجل‬: ‫عن الهيثم بن خنس قال‬
‫ فكأنما نشط من عقال‬، ‫ يا محمد‬: ‫ فقال‬، ‫ أذكر أحب الناس إليك‬.

Daripada Haitsam bin Khannas, dia berkata: “Kami berada disisi Abdullah bin ‘Umar ‫رضي الله‬
‫ عنهما‬yang sedang kebas kakinya. Tiba-tiba seorang lelaki berkata: “Sebutlah nama orang yang
paling engkau cintai.” Maka Abdullah bin ‘Umar pun berkata: “Wahai Muhammad, sehingga seakan-
akan dia tidak pernah sakit.”

‫ أذكر‬: ‫ فقال له ابن عباس‬، ‫جل عند ابن عباس رضي الله عنهما‬ ْ ِ‫ خدرت ر‬: ‫وعن مجاهد قال‬
ُ ‫جل َر‬
‫ محمد صلى الله عليه وسلم فذهب خدره‬: ‫ فقال‬، ‫أحب الناس إليك‬

Mujahid meriwayatkan bahawa dia melihat seorang yang kebas kaki di sisi Ibnu Abbas. Lalu Ibnu
Abbas berkata kepadanya. “Sebutlah nama orang yang paling engkau cintai.” Maka orang yang sakit
itu pun menyebut nama Muhammad ‫صلى الله عليه وسلم‬. Lalu rasa kebas kakinya pun lenyap.”

Hadits ini boleh dirujuk dalam kitab ‘Amalul Yaumi wal Lailati oleh ibn Sunni. Juga diriwayatkan
oleh Imam al-Bukhari di dalam Adab al-Mufrad sepertimana berikut:
134
‫حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال خدرت رجل بن عمر‬
‫فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك فقال يا محمد‬

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim dengan katanya: Telah menceritakan kepada kami
Sufyan dari Abu Ishaq dari Abdurrahman bin Sa’d, dia berkata: Kaki Ibn Umar mengalami sakit
kebas. Maka telah berkata kepadanya seorang lelaki: Sebutlah nama manusia yang paling engkau
cintai. Maka Ibn Umar pun menyebut: Ya Muhammad.

Hadits ini juga disebut oleh Imam an-Nawawi di dalam kitab al-Adzkar didalam bab “Ma
Yaquuluhu Idza Khadirat Rijluh” - Apa Yang Diucapkan Apabila Kaki Kebas (Kejang/Krem).

Nah, rasanya cukup dulu untuk kali ini. InsyaAllah andaikata punya kesempatan aku sambung lagi
mengenai pendapat para ulama yang mengharuskan bertawassul, isti’anah, istighosah dengan mereka
yang telah wafat. Bagi mereka yang inginkan yang lebih terperinci silalah rujuk kitab-kitab
berkenaan antaranya:-

• al-Ifham wal Ifham au Qadaya al-Wasilah wal Qubur dan Usul al-Wushul oleh Syaikh
Muhammad Zaki Ibrahim
• Syawahidul Haq fil Istighosah bi Sayyidil Khalaqi oleh Syaikh Yusuf an-Nabhani
• al-Jauhar al-Munazzham oleh Ibn Hajar al-Haithami
• Ithafu Azkiya bi Jawazi at-Tawassul bin Anbiya wal Auliya oleh al-Muhaddits Syaikh
Abdullah Siddiq al-Ghumari
• Bahjah an-Nazir fi Tawassul bi an-Nabi at-Thohir oleh as-Sayyid Hasaan as-Saqqaf
• ad-Darurus Saniyah fi Raddi ‘Ala al-Wahabiyah oleh Syaikh Ahmad Zaini Dahlan
• Mafahim Yajibu an Tushahhah oleh al-Muhaddits as-Sayyid Muhamad ibn ‘Alawi ibn
Abbas ibn Abdul ‘Aziz al-Maliki al-Hasani (kitab ini telah diterjemahkan oleh guru kami asy-
Syaikh Muhammad Fuad bin Kamaluddin al-Maliki. Kitab ini sangat baik untuk dibaca)
• Haqiqah at-Tawassul wa al-Wasilah ‘ala Dhau` al-Kitab wa as-Sunnah oleh Syaikh
Musa Muhammad ‘Ali (kitab ini telah diterjemah ke bahasa Melayu)
• al-Mausu’ah al-Yusufiah fi Bayan Adillah as-Shufiyah oleh Syaikh Yusuf Khattar
Muhammad
• al-Ajwibah al-Ghaliyah fi ‘Aqidah al-Firqah an-Najiyah oleh al-‘Allamah al-Habib Zain
al-‘Abidin al-‘Alawi
• Raf’ul Minaarah li Takhrij Ahadits at-Tawassul wa al-Ziyaarah oleh Syaikh Mahmud
Said Mamduh
• Intabih Diinuka fi Khatrin oleh al-‘Allamah Abu Abdullah ‘alawi al-Yamani (kitab ini telah
diterjemahkan oleh guru kami asy-Syaikh Muhammad Fuad bin Kamaluddin al-Maliki)
• Al-Bayan Lima Yashghulul Adzhan (pertanyaan ke-44) dan al-Bayan al-Qawiim li
Tashhiih Ba’dhi al-Mafaahim (pertanyaan ke-8) oleh Shaikh Dr. ‘ali Jum’ah, Mufti Mesir.
• Wahabisme Dari Neraca Syara’ oleh Syaikh Muhammad Fuad bin Kamluddin al-Maliki
(buku yang bagus untuk dibaca)
• dan banyak lagi lahhhh …..…………bersambung insyaAllah ……..

http://al-fanshuri.blogspot.com/search/label/Tawassul

135
8.2 PENGASAS AJARAN WAHHABI MENGKAFIRKAN ULAMA ISLAM
Disediakan oleh: Abu Syafiq (006-012-2850578)

MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB PENGASAS AGAMA WAHHABI SECARA JELAS


MENGKAFIRKAN ULAMA ISLAM DAN MENGKAFIRKAN DIRINYA SENDIRI.
SUMBER & RUJUKAN DIPETIK DARI KITAB KARANGAN MUHAMMAD BIN ABDUL
WAHHAB SENDIRI.

nama kitab: muallafaat syeikh muhammad bin abdul wahhab.

Cetakan: jami'ah ummul qura makkah al-mukarramah.

136
Bahagian kelima: ar-rasail asy-syakhsiyyah.

Mukasurat: 186-187.

Teks rasmi kenyataan risalah muhammad bin abdul wahhab sendiri:

" daripada muhammad bin abdul wahhab kepada orang islam yang sampai kepadanya kitab
aku ini assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh...

Aku memberitahu kepada kamu semua mengenai diriku dan demi allah yang tiada tuhan
melainkan dia, bahawa sesungguhnya aku telah menuntut ilmu dan aku percaya bahawa ada
yang menganggap aku mempunyai ilmu ma'rifah tetapi ketahuilah sesungguhnya aku
sebenarnya pada waktu itu tidak mengetahui langsung makna la ilaha illallah (tiada tuhan
melainkan allah),

dan aku tidak tahu langsung mengenai agama islam sebelum ini begitu juga guru-guruku
tidak ada seorang pun dikalangan mereka mengetahui makna la ilaha illallah (tiada tuhan
melainkan allah).

Barangsiapa yang mendakwa kononnya ulama mengetahui makna la ilaha illallah (tiada tuhan
melainkan allah) ataupun mendakwa ulama itu mengetahui makna islam sebelum waktu ini
ataupun mendakwa ulama antara mereka mengetahui makna la ilaha illallah maka
sesungguhnya orang itu telah menipu dan berdusta ".

Rujuk scan kitab di atas sebagai bukti.

Fokuskan juga pada kenyataan Pengasas agama Wahhabi ini yang bernama Muhammad bin Abdul
Wahhab (MAW) bagaimana dia mengkafirkan dirinya sendiri sebelum dia mendakwa diberi ma'rifah
khas oleh Allah dan dia juga mengkafirkan tuan gurunya sendiri (antara yg didakwa tuan gurunya
adalah ayahnya) dan mengkafirkan ulama-ulama islam sebelum ajarannya timbul.

Ketahuilah bahawa umat Islam sememangnya mengetahui makna La Ilaha Illallah tidak sepertimana
yang didakwa oleh Pengasas agama Wahhabi ini (MAW) dan pengikutnya.

www.abu-syafiq.blogspot.com

8.3 Wahhaby kafirkan imam nawawi dan ibnu hajar Rah.

Wahhabi ini yg bernama muhammad soleh uthaimien menyatakan bahawa : “imam ibnu hajar al-
asqolany ( pengarang fathul bari syarah sohih bukhary) dan juga imam nawawi ( pengarang syarah
sohih muslim) kata wahhabi : nawawi dan ibnu hajar adalah pembuat kesesatan dan nawawi serta
ibnu hajar beraqidah sesat dan mereka berdua adalah kafir”!!. Inilah makna dakwaan wahhabi.
Bukti ; lihat buktinyapada line yg telah dikuningkan: habis semua ulama islam pun dibid’ahkan oleh
wahhabi bahkan aqidah ulama ahli sunnah wal jamaah seperti imam ibnu hajar al-asqolany dan imam
nawawi habis dihukum sesat oleh wahhabi. Siapakah lagi ulama islam yg belum dihukum sesat oleh
wahhabi?!
Wahhabi ini yg bernama muhammad soleh uthaimien menyatakan bahawa : “imam ibnu hajar al-
asqolany ( pengarang fathul bari syarah sohih bukhary) dan juga imam nawawi ( pengarang syarah
sohih muslim) kata wahhabi : nawawi dan ibnu hajar adalah pembuat kesesatan dan nawawi serta
ibnu hajar beraqidah sesat dan mereka berdua adalah kafir”!!. Inilah makna dakwaan wahhabi.
Bukti ; lihat buktinyapada line yg telah dikuningkan: habis semua ulama islam pun dibid’ahkan oleh
wahhabi bahkan aqidah ulama ahli sunnah wal jamaah seperti imam ibnu hajar al-asqolany dan imam
nawawi habis dihukum sesat oleh wahhabi. Siapakah lagi ulama islam yg belum dihukum sesat oleh
wahhabi?!

137
138
139
8.4 Albani Kafirkan Umat Islam Di Palestin

ALBANI MENGKAFIRKAN UMAT ISLAM DI PALESTIN DAN MEWAJIBKAN MEREKA


KELUAR DARI PALESTIN

Rujuk kenyataan ulamak Wahhabi ini iaitu Al-Bani mengkafirkan umat islam di Palestian secara
mutlak dan mewajibkan umat Islam keluar dari Palestin dalam Majalah Al-Liwa' Jordan keluaran
tarikh 7/7/1993 m/s 16 dan dalam kitab AlBani sendiriberjudul "Fatawa Al-Bani" m/s 18 Jam'u
'Ukkashah Abdul Manan cetakan Maktabah At-Turoth dan jugan dalam rakaman ceramah AlBani
dirumahnya pada tarikh 22/4/1993 serta surat khabar As-suhuf 1/9/1993.

Penghukuman Albani sedemikian menyebabkan ramai ulama Islam dan pemimpin Islam bangkit
menentang diantaranya yang menentang Albani dalam permasaalahan ini adalah Dr. Solah Al-
Kholidy yang menyatakan fatwa Albani tersebut merupakan percanggahan dengan As-Sunnah dan
Islam itu sendiri. Begitu juga pemimpin Jordan Dr. Ali Al-Faqir Menteri Wizarah Alqouf Jordan turut
140
menentang kenyataan Albani tersebut dan menyifatkannya sebagai YAHUDI.Rujuk As-Suhuf
1/9/1993.

8.5 Syeikhul Akbar Muhyiddin Ibnu Al-'Arabiy Seorang Ulama Sufi Yang Menjadi Mangsa
Takfir

Ramai dikalangan penuntut ilmu yang mendapat maklumat kurang tepat mengenai Syeikh Ibnu
Al-'Arabiy atau juga dikenali sebagai Syeikh Ibnu 'Arabiy (tanpa alif lam ta'rif AL), ini berlaku
kerana permulaan bacaan dan maklumat mereka mengenai Syeikh tersebut diambil dari penulisan
yang dibacaa sekerat-sekerat tanpa kajian yang mendalam terutama yang memfitnah Syeikh Ibnu
Al-'Arabiy sebagai berakidah HULUL dan ITTIHAD sedangkan Syeikh Ibnu Al-Arabiy tersangat
jauh dari akidah tersebut.

Maklumat ringkas mengenai Syeikhul Akbar Sufi Muyhiddin Ibnu Al-'Arabiy:

Beliau adalah Syeikhul Akbar Muhyuddin Ibnu Al-'Arabiy Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin
Ahmad bin Abdullah Al-Hatimiy At-Toiy dari keturunan Abdullah bin Hatim saudara kandung
kepada sahabat Nabi 'Udaiy bin Hatim.
Digelar sebagai Muhyiddin dan diberi kunyah sebagai Abu Abdillah dan juga Abu Bakar. Dikenali
dengan Al-Hatimiy, At-Toiy dan juga dikenali sebagai Ibnu 'Arabiy (tanpa alim lam ta'rif AL) dan di
Maghribiy beliau terkenal dengan kunyah Ibnu Al-'Arabiy(dengan alim lam ta'rif AL). Terkenal juga
dengan panggilan Sultan 'Arifin dan Imam Muttaqin dan sebagainya dari gelaran yang sememangnya
layak untuk beliau setelah pengkaji meneliti hakikat beliau sebenar.
Dilahirkan pada malam Isnin 17 Ramadhan tahun 560H di Andalusia. Meninggal pada tahun 638H
Rahimahullah.

IBNU 'ARABIY KE IBNU AL-'ARABIY?


Kekeliruan pada gelaran beliau juga berlaku dan ini turut menunjukkan beberapa isi kandungan kitab
karangan beliau juga tidak terlepas dari tokok-tambah dusta dan nista dari golongan Musyabbihah
Mujassimah yg mahukan fitnah berterus terhadap umat Islam.

Gelaran atau kunyah untuk beliau setepatnya adalah IBNU AL-'ARABIY


( ‫ ) ابن العربي‬iaitu dengan alif lam ta'rif, apabila ditulis terdapat AL pada permulaan perkataan
'ARABIY menjadikan ejaan Al-'ARABIY atau apabila disebut secara sambung (wasal) menjadi
IBNUL 'ARABIY. Ini kerana beliau sejak kecil lagi sudah terkenal dengan gelaran sedemikian
ditambah pula kebanyakan bapa saudara beliau dan datuk-datuk beliau turut digelar sebagai
AL-'ARABIY. Begitu juga kitab-kitab karangan beliau sendiri menulis nama sebagai IBNU
AL-'ARABIY.

Ya, sememangnya disana ada seorang lagi ulama yang juga digelar sebagai IBNU AL-'ARABIY iaitu
Al-Qodhi Muhammad bin Abdullah IBNU AL-'ARABIY Al-Ma'firiy Al-Malikiy lahir pada 468H
pengarang kitab Qonun Ta'wil tetapi ia tidak menjadi penghalang untuk mengelarkan yang lain
sebagai nama tersebut. Dalam Artikel ini hanya menceritakan Imam Ibnu Al-'Arabiy atau Ibnu
'Arabiy yang Syeikh Sufi tu atau lebih dikenali dengan Imam Muhyuddin Ibnul 'Arabiy. Tidak ada
masaalah sekiranya sekejap beliau digelar sebagai IBNU 'ARABIY kemudian IBNU AL-'ARABIY
pula kerana kedua-duanya adalah gelaran bagi beliau.

HULUL DAN ITTIHAD BUKAN AQIDAH IMAM IBNU AL-'ARABIY @ 'ARABIY


Akidah Hulul adalah akidah sesat yang mendakwa zat Allah berada didalam diri makhluk dan
makhluk berada didalam diri Allah. Akidah Ittihad pula adalah akidah sesat yang mendakwa semua
yang ada ini makhluk dan Allah adalah bersatu antara satu sama lain. Kedua-duanya lebih kurang
sama dan sesat.

Manakala tuduhan akidah hulul, ittihad dan pelbagai lagi akidah batil terhadap Imam Ibnul 'Arabiy
141
adalah satu fitnah yang membawa kepada pentakfiran antara satu sama lain dan fitnah yang besar
sehingga ke hari ini. Ramai yang keliru termasuk beberapa para pengkaji dan ini penjelasan ringkas
saya (Abu Syafiq) atas segala kekeliruan itu :

* Kebanyakan isi kandungan kitab-kitab Imam Ibnu Al-'Arabiy sebenarnya telah ditokok tambah
dengan pengisian yang terpesong dari ajaran Islam sebenar. Ia bukanlah tulisan Imam Ibnul 'Arabiy
bahkan beliau berlepas tangan dari segala itu.

Syeikh Abdul Wahhab Asy-Sya'roniy berkata dalam kitabnya berjudul Al-Yawaqit Wal Jawahir Fi
'Aqoidil Akabir m/s 9:
" Segala isi kandungan kitab Ibnul 'Arabiy yang bertentangan dengan syariat Islam dan bertentangan
dengan jumhur ulama maka ketahuilah bahawa ianya adalah palsu, dusta dan ditokok-tambah oleh
musuh-musuh Islam. Syeikh Sayyidy Abu At-Tohir Al-Maghribiy di Mekah juga telah memberitahu
aku sedemikian dan beliau membawa kepada aku naskhah asal kitab Imam Ibnul 'Arabiy yang
berjudul Al-Futuhaat Al-Makkiyah yang diterima dari naskhah asal di Madinah Quniyyah maka aku
dapati isi kandungannya tidak langsung terdapat akidah yang pernah aku lihat (hulul dan ittihad) dan
ianya selari dengan apa yang aku telah ringkaskan dari kitab Al-Futuhaat ".

Bagaimana Imam Ibnu Al-'Arabiy dikatakan berakidah Hulul atau Ittihad sedangkan beliau sendiri
terkenal menolak akidah tersebut dan akidah-akidah batil yang lain dan beliau terkenal sebagai
seorang yang menyebut kenyataan menolak kedua akidah batil tersebut dengan :
‫ وما قال بالتحاد إل أهل اللحاد‬،‫من قال بالحلول فدينه معلول‬

Maksud kenyataan Ibnu Al-'Arabiy tadi :


"Sesiapa yang berakidah Hulul maka agamanya terpesong, dan tidak berakidah Ittihad melainkan
orang itu mulhid".
Rujuk kitab Al-Futuhaat AL-Makkiyah pada Bab Al-Asrar dan pada Bab Yang Ke 559 yang telah
dinyatakan oleh Asy-Sya'roniy.
Amat jelas Imam Muhyiddin Ibnu Al-'Arabiy menolak akidah Hulul dan Ittihad.

Maka segala fitnah terhadap beliau atas tuduhan berakidah Hulul dan Ittihad hendaklah dihentikan
dan perlu dibezakan antara As-Sufi Imam Muhyiddin Ibnul 'Arabiy dengan golongan yang mengaku
sufi ataupun yang mengaku pengikut Imam Ibnu 'Arabiy tetapi hakikatnya sufi dan Ibnu 'Arabiy
amat jauh dengan mereka.

DAKWAAN KUFUR TERHADAP IBNU AL-'ARABIY


Sememangnya ada beberapa insan yang mengkafirkan Imam Ibnu Al-'Arabiy ini atas salah anggap
tulisan terpapar yang dibaca.
Pelik juga pentakfiran terhadap Imam Ibnul 'Arabiy tidak terkenal berlaku pada zaman beliau tetapi
selepas puluhan tahun kematian beliau. Berbeza dengan keadaan Ibnu Taimiyah yang mana ulama
Islam menghukum Ibnu Taimiah sebagai kafir terkeluar dari akidah islam adalah dari kalangan ulama
Islam yang hidup dizaman Ibnu Taimiyah sendiri bahkan para tuan kadi dari keempat-empat mazhab
(Hanafi, Maliki, Syafie dan Hambali) telah menghukum kufur terhadap Ibnu Taimiyah dizaman Ibnu
Taimiah sendiri.

Ini juga menunjukkan penghukuman kufur/sesat terhadap Imam Ibnu 'Arabiy oleh sebahagian insan
adalah tidak berbukti yang tepat, hanya sekadar melihat pada buku yang telahpun dicetak yang
sememangnya telahpun ditokok-tambah oleh musuh Islam sedangkan naskhah asal kitab Imam Ibnu
'Arabiy tidak tertera akidah sesat tersebut.

Lihat sahaja bagaimana mereka mengkafirkan Imam Ibnu 'Arabiy atas dakwaan kononnya Ibnu
'Arabiy berakidah manusia itu Tuhan Tuhan juga adalah manusia lantas menuduh Ibnu 'Arabiy
berkata "hamba itu adalah Tuhan" sedangkan apabila kita melihat naskah kitab asal beliau terdapat
ayat yang amat berlainan pada syi'ir yang didakwa.

142
DAN SAYA (ABU SYAFIQ) TINGGALKAN KEPADA PEMBACA SEBAGAI BUKTI IMAM INI
DIFITNAH...
DIBAWAH INI ADALAH TULISAN TANGAN NASKHAH ASAL KITAB IMAM IBNU
'ARABIY BERJUDUL AL-FUTUHAAT AL-MAKKIYAH IAITU:

‫الرب حق و العبد حق فياليت شعرى من المكلف‬


‫إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنى يكلف‬
Bermaksud: "Tuhan itu benar (wujud) dan hamba juga wujud, Sekiranya dikatakan hamba maka
pastinya akan mati dan pabila dikatakan Tuhan maka tidak mungkin Tuhan itu
dipertanggungjawabkan".

Manakala tuduhan terhadap beliau telah dipalsukan isu kandungan kitabnya oleh sebahagian
pengaku Salaf dengan dakwaan kononnya Ibnu 'Arabi mendakwa:

‫ إن قلت عبد فذاك حق‬... ‫الرب رب و العبد رب‬


Tuduhan bermaksud: Tuhan itu adalah Tuhan dan hamba adalah Tuhan, sekiranya dikatakan kedua-
duanya hamba maka ia benar".

Demikian kenyataan palsu golongan pengaku Salaf terhadap Ibnu 'Arabiy dan ini buktinya tuduhan
itu adalah palsu:

Perhatikan pada perenggan yang ke 14&15 amat bercanggah dengan dakwan golongan yang
mengkafirkan Imam Ibnu 'Arabiy

8.6 FATWA WAHHABI: IKHWAN MUSLIMIN, JAMAAH TABLIGH&LAIN-LAIN


SESAT,SYAITON & PASTI MASUK NERAKA

Di atas adalah kitab wahhabi mengumpulkan fatwa tok guru mereka mengenai beberapa golongan.
Kitab itu berjudul ” hazihi jamaaat min al-ithnain wa sab’iin firqotan “

Pada mukasurat 11-12 amat jelas al-wahhabi soleh fauzan, nasiruddin al-albany dan seorang wahhabi
lain bernama bakar abu zayd mereka menghukum sesat terhadap ikhwan muslimin, hasan al-
143
banna, turabiyah, hasan turaby, qutbiyyah, syed qutb, sururiyah, muhammad surur, jamaah tabligh,
muhammad ilyas, turathiyyah, abdur rahman abdul kholiq, al-haddadiyyah, mahmoud al-haddad, al-
habasyiyah, syeikh abdullah al-habasyi dan hamas, ahmad yasin serta jamaah-jemaah yg lain
dihukum secara jelas oleh kesemua wahhabi sebagai sesat, pembuat bid’ah, syaitan! Dan pasti masuk
neraka.

Dalam kitab wahhabi di atas berjudul ” hazihi jamaaat min al-ithnain wa sab’iin firqotan ” pada
mukasurat 9-10 amat jelas al-wahhabi binbaz menghukum sesat terhadap jamaah tabligh dan ikhwan
muslimin apabila menyatakan antara jamaah tabligh dan ikhwan muslimin ada yang kafir, pelaku
maksiat dan pembuat bidah. Yang pasti disisi wahhabi dan ibnu baz dalam fatwanya ini menghukum
jamaah tabligh dan ikhwan muslimin bukan ahli sunnah wal jamaah dan sesat masuk neraka.

144
8.7 LAUNGAN SEMINAR WAHHABI: ” Siapa Bukan Wahhabi Maka Dia KAFIR…! “

145
SEMINAR WAHHABI: “ SIAPA TOLAK WAHHABI MAKA DIA KAFIR…! ” Dalam satu
seminar yang dihabiskan banyak duit telah dijalankan di salah sebuah negeri di tanah air kita. Tujuan
utama seminar tersebut adalah mengkafirkan sesiapa yang tidak bersama Wahhabi. Sewaktu seorang
sahabat menghadiri seminar Wahhabi tersebut yang dinamakan sebagai: SEMINAR
ANTARABANGSA MENGENAI SYEIKH MUHAMMAD ABDUL WAHHAB. Sering kedengaran
pembentangnya melaungkan: “Sesiapa yang tolak Wahhabi maka dia tolak Islam!!!”.

“Sesiapa yang tolak Wahhabi maka dia tolak Islam!!!”.

“SIAPA TOLAK WAHHABI MAKA DIA TOLAK ISLAM!!!”

“ Siapa tolak Wahhabi Maka Dia Jatuh Kafir!!! ”. ……..

Itulah laungan yang sering keluar dari mulut mereka yang bersekongkong dalam seminar tersebut.
Rupa-rupanya kenyataan itu merupakan syarahan pada kertas kerja dalam seminar tersebut.

Teksnya: “Sesungguhnya Sesiapa Yang Memusuhi Wahabi Sebenarnya Memusuhi Islam ”. (Lihat
kenyataan Wahhabi yang telah di Scan Di atas.)

Sebelumnya dinyatakan kenyataan Orientalis yang memuji Wahhabi dan teks di atas adalah teks dari
si pembentang kertas kerja tersebut dan diakui oleh kesemua pembentang yang lain termasuk
penganjur bedasarkan berita dari peserta. Ini terbukti Wahhabi berkerjasama dengan Kafir Barat
Orientalis berdasarkan pengakuan mereka sendiri dalam seminar Wahhabi yang dibuat di tanah air
kita. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari segala fitnah Wahhabi + Orientalis.

8.8 Adam a.s. dan siti hawa pun dikafirkan bukti wahabi tidak akui kenabian nabi adam a.s.

DOWNLOAD RUJUKANNYA : http://darulfatwa.org.au/languages/Malaysian/Ahlussunah.pdf

WAHABI tak akui kenabian nabi adam LIHAT kitab mereka:

Al-iman Bil Anbiya’ Jumlatan, Karangan: Abdullah bin Zaid,

cetakan MaktabahIslami, Beirut

Wahabi mengatakan bahawa Adam bukanlah nabi ataupun rasul :


146
PADAHAL DALAM HADIS DISEBUTKAN :

Maknanya: “daripada Abi umamah, seorang lelaki bertanya nabi: “wahai rasulullah adakah Adam itu
seorang nabi”? Beliau menjawap: “ya, diturunkan wahyu kepadanya” H.R Ibnu Hibban.

Ijma’ ulama mengatakan bahawa Adam adalah nabi satu Bukti Baru Kedangkalan Imam Besar
Wahhabi; Ibnu Abdil Wahhab dalam Ilmu Hadis Dalam kitab Tauhid-nya, Ibnu Abdil Wahhab
ُ َ ‫جعَل ل‬
ُ ‫ه‬
menulis sebuah bab dengan judul: ‫شَركاءَ فيما آتاهُما‬ َ ً ‫ما آتاهُما صالِحا‬
ََ َ ‫ {فَل‬: ‫}في باب‬

Bab “Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya
menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan-Nya kepada keduanya itu.”
Pada bab itu ia menukil pernyataan Ibnu Hazm yang menekankan bahwa menamakan anak dengan
nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah itu adalah syirik, seperti nama Abdu
‘Amr (hamba ‘Amr), Abdul Ka’bah (hamba Ka’bah) dan semisalnya. Kemudian ia menyebutkan
sebuah kisah yan mencoreng kesucian dan kema’shuman Nabi Adam dan Hawwa istrinya. Ia
menuduh keduanya telah menyekutukan Allah SWT. Iblis merayu Adam dan Hawwa agar menamai
anak mereka dengan nama Abdul Hârits, tetapi keduanya menolak rayuan itu. Iblis pun terus
menerus merayunya sehingga setelah berkali-kali kematian anak mereka segera setelah lahir, mereka
setuju dengan permintaan Iblis untuk menamai anak mereka dengan nama Abdul Hârits demi
kecintaan mereka kepada putra mereka yan baru saja lahir.

Apa yang dilakukan Adam dan Hawwa adalah yang dimaksud dengan firman Allah SWT.: “… maka
keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkan-Nya kepada
keduanya itu.” (QS. Al A’raf [7]: 190). (Hadis riwayat Ibnu Abi Hâtim) (baca Kitab at Tauhid –
dengan syarah Fathu al Majîd oleh Syeikh Abdur Rahman Âlu Syeikh-: 444. Dar al Kotob) WAHAI
WAHABI….INI BUKAN LAGI HADIS PALSU BAHKAN ISROILIYYAT…KENAPA KALIAN
PAKAI K DALIL DALAM BIDANG AQIDAH!!!!!!!!!! TIDAK ADA ULAMA AHLUSUNNAH
YG DEMIKIAN…..PAKAI CERITA ISROILIYYAT UTK AQIDAH

Hadis/riwayat di atas adalah hadis palsu yang kebatilannya telah nyata bagi pelajar pemula dalam
ilmu hadis. Pada kesempatan ini saya akan membuktikan kepalsuannya dari pernyataan Ibnu Hazm –
yang tak hentin-hentinya dikultuskan dan dibanggakan kaum Wahhabi, bahkan oleh Ibnu Abdil
Wahhab sendiri termasuk dalam bab ini-. Ibnu Hazm berkata: Kemusyrikan yang mereka nisbatkan
kepada Adam bahwa beliau menamai anaknya dengan nama Abdul Hârits adalah kisah khurafat,
maudhûah/palsu dan makdzûbah/kebohongan, produk orang yang tidak beragama dan tidak punya
rasa malu. Sanadnya sama sekali tidak shahih. Ayat itu turun untuk kaum Musryikin. (Baca Fathu al
Majîd Syarah kitab at Tauhid:442). Kisah itu kendati diatas namakan Ibnu Abbas ra. akan tetapi
dapat dipastikan bahwa ia adalah hasil bualan kaum Ahli Kitab (Yahudi&Nashrani). Coba Anda
renungkan baik-baik, bagaimana Syeikh Ibnu Abdil Wahhab dalam kitab at Tauhid yang kecil itu
yang ia karang untuk menetapkan hak Allah atas hamba-hamba-Nya, ternyata ia hanya mampu
menegakkan konsep Tauhidnya di atas pondasi hadis palsu. Inilah kadar ilmu Imam Wahhabi yang
dibanggakan para pemujanya sebagai sang Imam yang akan mengawal perjalanan ajaran Tauhid
Murni dari kemusyrikan! Dan yang akan membentengi Tauhid dari mekusyrikan! Subhanallah, kalau
ternyata kemampuan ilmu dan penguasan disiplis ilmu Hadis Imam mereka sedangkal itu, apa
bayangan kita kadar ilmu murid-murid dan para pengikutnya. Atau boleh jadi sekarang pengikutnya
lebih pandai dari imamnya! Sebab mereka hidup di era dan zaman yang berbeda dengan zaman
Syeikh Ibnu Abdul Wahhab … di mana keterbukaan informasi sudah sedemikian rupa…. mereka
pasti memiliki kesempatan menghimpun banyak informasi dan ilmu pengetahuan lebih dari para
pendahulunya, apalagi setelah kekayaan umat Islam mereka kuasai … hanya saja yang tetap
mencerminkan keterbelakangan dan ketertingalan adalah cara berpikir mereka …. masih tetap seperti
zaman padang pasir gersang Najd tiga abad silam ketika awal Syeikh Ibnu Abdil Wahhab pertama
kali memecah keheningan dunia Islam, khususnya negeri Hijâz dengan pekikan seruannya yang
memporak-pondakan kesatuan umat Islam dan membuat kaum Muslimin tersibukkan oleh hujatan-
hujatan murahan Syeikh dari mempertahankan tanah air kaum Muslimin dari gerombolan srigala

147
buas dari natah Eropa yang datang mencabik-cabik kekuatan umat Islam dan menancapkan kuku-
kuku penjajahan mereka.

8.9 Albany wahhaby menkafirkan imam Bukhary

,
,

” .
“:
Antara Fatwanya lagi, mengingkari takwilan Imam Bukhari. Sesungguhnya Imam Bukhari telah
mentakwilkan Firmanallah :
‫كل سيء هالك إل وجهه‬
Artinya : Segala sesuatu hancur kecuali “wajah-Nya”

‫ أي ملكه قال‬: ‫البخاري بعد هذه الية‬


Artinya : Berkata imam bukhary setelah ayat ini : (Wajah-Nya) artinya kerajaan-NYA

Tetapi Al-Albaany mengkritik keras takwilan ini lalu berkata :


(( ‫)) هذا ل يقوله مسلم مؤمن‬
” Ini sepatutnya tidak dituturkan oleh seorang Muslim yang beriman “. Lihatlah kitab (( Fatawa
Al-Albaany )) m/s 523. Tentang takwilan Imam Bukhari ini adalah suatu yang diketahui ramai
kerana jika dilihat pada naskhah yang ada pada hari ini tidak ada yang lain melainkan termaktub di
sana takwilan Imam Bukhari terhadap ayat Mutasyabihat tadi. Di samping itu juga, ini adalah antara
salah satu dalil konsep penakwilan nusush sudah pun wujud pada zaman salaf (pendetailan pada
pegertian makna). Bagaimana Beliau berani melontarkan pengkafiran terhadap Imam Bukhary
As-Salafi dan mendakwa Imam Bukhary tiada iman dalam masa yang sama beriya-riya
mengaku dirinya sebagai Muhaddits??!!

148
149
Bab IX. Aqidah salafy / wahabi = aqidah yahudi, kristen dan fir'aun

Foto “yahudi menggambarkan tuhan mereka” (pemahaman yg sama dgn fir aun, dan wahabi)

Sesetengah orang menganggap bahawa perbuatan menjelaskan kesesatan dan kekafiran Wahhabi ini
adalah suatu yang memecahbelah saf umat islam.

Saudara islam sekalian, ketahuilah! Sekiranya anda memahami betapa bahaya lagi sesatnya ajaran
Wahhabi ini maka anda akan lebih sensitif kerana kejahatan dan kesesatan Wahhabi ini amat bahaya.

Kepada yang mengatakan :bagaimana kita menyesatkan orng yang mengucap dua kalimah
syahadah?!

Ketahuilah! Walaupun seseorang itu mengucap dua kalimah syahadah tapi aqidahnya masih kafir
lagi sesat dan dia tidak mengenal Tuhannya dengan mengatakan :
“Allah itu berjisim” maka dia bukan islam.

Imam Abu Hasan Al-Asya’ry menyatakan dalam kitabnya berjudul An-Nawadir :


“ Al-Mujassim Jahil Birobbihi Fahuwa Kafirun Birobbihi”

kenyataan Imam Abu Hasan Al-Asy’ary tersebut bermaksud :

“ Mujassim ( yang mengatakan Allah itu berjisim) adalah jahil mengenai Tuhannya, maka dia dikira
kafir dengan Tuhannya ”.

Ibn Al-Mu’allim Al-Qurasyi (wafat 725) dalam kitab Najmul Muhtadi menukilkan dari Al-Qodi
Husain bahawa Imam Syafie menyatakan :
“ Sesiapa beranggapan Allah duduk diatas arasy maka dia KAFIR ”.

Mari kita lihat pandangan ulama Hanafi. Syeikh Kamal Bin Al-Humam Al-Hanafi menyatakan
dalam kitab mazhab Hanafi berjudul Fathul Qadir juzuk 1 mukasurat 403 pada Bab Al-Imamah :
150
“ Sesiapa yang mengatakan Allah itu jisim ataupun Allah itu jisim tapi tak serupa dengan jisim-jisim
maka dia telah KAFIR ( ini kerana jisim bukanlah sifat Allah )”.

Maka Wahhabi adalah Mujassimah yang beranggapan bahawa Allah itu jisim duduk diatas arasy.
Tidak harus bagi kita senyap dari mempertahankan aqidah islam dan menjelaskan kesesatan ajaran
sesat!.

Kepada mereka yg merasa diri tu Wahhabi tapi tak iqtiqod dengan aqidah2 kufur maka tak usah
menyebok mempertahankan aqidah sesat Wahhabi.
Wassalam.
DALAM KITAB WAHHABI :
FATHUL MAJID SYARH KITAB AT-TAUHID
KARANGAN ABDUR RAHMAN BIN HASAN AAL AS-SYEIKH
DISOHIHKAN OLEH ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BAZ
CETAKAN PERTAMA TAHUN 1992 BERSAMAAN 1413
MAKTABAH DARUL FAIHA DAN MAKTABAH DARUL SALAM.

Cetakan ini pada mukasurat 356 yg tertera kenyatan kufur yg didakwa oleh Wahhabi sebagai hadis
( pd hakikatnya bukan hadis Nabi ) adalah tertera dalam bahasa arabnya berbunyi:

“ IZA JALASA AR-ROBBU ‘ALAL KURSI ”. perkara kufur ini bererti : “ Apabila Telah Duduk
Tuhan Di Atas Kursi ”.

Wahhabi diatas mendalilkan kononnya dari sebuah hadis DHOIF bahkan PALSU yg dicekup dari
mana2 aje asalkan sepadan dgn aqidah tasybihnya.
Wahhabi mengunakan HADIS DHOIF pada perkara AQIDAH…apa ini wahai Wahhabi?! mana pegi
dakwaan anda adalah AHLUL HADIS?! takkan ahlul hadis guna hadis dhoif lago palsu pada perkara
USUL AQIDAH?!

ini pula adalah website kristian kafr yang menceritakan bahawa aqidah kristian kafir adalah Allah
Duduk
( sebjik macam aqidah Wahhabi ):

http://www.hesenthisword.com/lessons/lesson5.htm

lihat pada :
‫ ذكر عنه ما ورد عن الله في العهد القديم‬:‫عاشرا‬

Kristian kafir kata pada nom 7 :

“10-1: 6 ‫ )الله جالس على الكرسي العالي” (اش‬.

kata kufur yg bermaksudnya : Allah Duduk Di atas Kursi Yang Tinggi”.

Awas! ini adalah aqidah kristian..jangan ikut!

Ibn Al-Mu’allim Al-Qurasyi (wafat 725) dalam kitab Najmul Muhtadi menukilkan dari Al-Qodi
Husain bahawa Imam Syafie menyatakan :“ Sesiapa beranggapan Allah duduk diatas arasy maka dia
KAFIR ”.

Kepada mereka yg merasa diri tu Wahhabi tapi tak iqtiqod dengan aqidah2 kufur maka tak usah
menyebok mempertahankan aqidah sesat Wahhabi.
Wassalam.

151
Bab X. Kesesatan Nashiruddin Al-bany (wahaby – salafy)
Dalam Ilmu Hadits

Judul asli : Tanaqudlaat Albany al-Waadlihah fiima waqo’a fi tashhihi al-Ahaadiits wa


tadl’iifiha min akhtho’ wa gholath (Kontradiksi Al-Albani yang nyata terhadap penshahihan
hadits-hadits dan pendhaifannya yang salah dan keliru).
Penulis : Syaikh Hasan Ali Assegaf
Penerbit : Imam Al-Nawawi House Postbus 925393 Amman Jordan

10.1 Siapakah Syekh Muhammad Nashirudin al- Albani?

Pada akhir-akhir ini diantara ulama yang dibanggakan dan dijuluki oleh sebagian golongan
Wahabi/Salafi sebagai Imam Muhadditsin (Imam para ahli hadits) yaitu Syeikh Muhammad
Nashiruddin al-Albani karena menurut mereka ilmunya tentang hadits bagaikan samudera
tanpa bertepi. Beliau lahir dikota Ashkodera, negara Albania tahun 1914 M. Begitu juga Syekh
Abdul Aziz bin Abdullah Bin Baz di Saudi Arabia. Ada juga dari golongan Salafi ini berkata
bahwa al-Albani sederajad dengan Imam Bukhori pada zamannya. Sehingga semua hadits bila
telah dishohihkan atau dilemahkan dan sebagainya, oleh beliau ini, sudah pasti lebih mendekati
kebenaran.
Buat ulama-ulama madzhab sunnah selain madzhab Wahabi, julukan dan pujian golongan
Wahabi/Salafi terhadap ulama mereka Al-Albani semacam itu tidak ada masalahnya. Hanya
sekarang yang dimasalahkan adalah penemuan ulama-ulama ahli hadits dari berbagai madzhab
diantaranya dari Jordania yang bernama Hasan Ali Assegaf tentang banyaknya kontradiksi dari
hadits-hadits dan catatan-catatan yang dikemukakan oleh al-Albani ini jumlahnya lebih dari
1200 hadits. Judul bukunya yang mengeritik Al-Albani ialah: Tanaqudlaat Albany al-
Waadlihah fiima waqo’a fi tashhihi al-Ahaadiits wa tadl’iifiha min akhtho’ wa gholath
(Kontradiksi Al-Albani yang nyata terhadap penshahihan hadits-hadits dan pendhaifannya yang
salah dan keliru).

Sebagian isi buku itu telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang saya akan mengutipnya
dibawah ini beserta terjemahan bahasa Indonesianya sekali. Bagi para pembaca yang ingin
membaca seluruh isi buku Syeikh Seggaf ini dan berminat untuk memiliki buku aslinya bisa
menulis surat pada alamat: IMAM AL-NAWAWI HOUSE POSTBUS 925393 AMMAN,
JORDAN. (Biaya untuk jilid 1 ialah US$ 4,00 belum termasuk ongkos pengiriman (via kapal
laut) dan biaya untuk jilid 2 ialah US$ 7, 00 belum termasuk ongkos pengiriman (via kapal
laut). Biaya bisa selalu berubah.
Kami mengetahui setiap manusia tidak luput dari kesalahan walaupun para imam atau ulama
pakar kecuali Rasulallah saw. yang maksum. Tujuan kami mengutip kesalahan-kesalahan
Syeikh Al-Albani ini bukan untuk memecah belah antara muslimin tapi tidak lain adalah untuk
lebih meyakinkan para pembaca bahwa Syeikh ini sendiri masih banyak kesalahan dan belum
yakin serta masih belum banyak mengetahui mengenai hadits karena masih banyak kontradiksi
yang beliau kutip didalam buku-bukunya. Dengan demikian hadits atau riwayat yang
dilemahkan, dipalsukan dan sebagainya oleh Syeikh ini serta pengikut-pengikutnya tidak bisa
dipertanggung jawab- kan kebenarannya, harus diteliti dan diperiksa lagi oleh ulama madzhab
lainnya.
Contoh-contoh kesalahan

Syeikh Albani ini yaitu umpamanya disatu halaman atau bukunya mengatakan hadits ..Lemah tapi
dihalaman atau dibuku lainnya mengatakan hadits (yang sama itu) ….Shohih atau Hasan. Begitu
juga beliau disatu buku atau halaman mengatakan bahwa perawi…. adalah tidak Bisa Dipercaya
banyak membuat kesalahan dan sebagainya, tapi dibuku atau halaman lainnya beliau mengatakan
bahwa perawi (yang sama ini) Dapat Dipercaya dan Baik. Begitu juga beliau disatu halaman atau
152
bukunya memuji-muji perawi… atau ulama… tapi dibuku atau halaman lainnya beliau ini mencela
perawi atau ulama (yang sama tersebut).

Juga diantara ulama-ulama pengeritik Al-Albani ini ada yang berkata; Kontradiksi tentang
hadits Nabi saw. itu atau perubahan pendapat terdapat juga pada empat ulama pakar yang
terkenal (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafii dan Imam Hanbali) atau ulama lainnya !
Perubahan pendapat empat ulama ini biasanya yang berkaitan dengan pendapat atau ijtihadnya
sendiri. Misalnya; Disalah satu kitab mereka membolehkan suatu masalah sedangkan pada
kitab lainnya memakruhkan atau mengharamkan masalah ini atau sebaliknya. Perubahan
pendapat ulama ini kebanyakan tidak ada sangkut pautnya dengan hadits yang mereka
kemukakan sebelum dan sesudahnya, tapi kebanyakan yang bersangkutan dengan pendapat
atau ijtihadnya sendiri waktu mengartikan hadits yang bersangkutan tersebut.
Dan seandainya diketemukan adanya kontradiksi mengenai hadits yang disebutkan ulama ini
pada kitabnya yang satu dengan kitabnya yang lain, maka kontradiksi ini tidak akan kita dapati
melebihi dari 10 hadits. Jadi bukan ratusan yang diketemukan !

Tapi yang lebih aneh lagi ulama golongan Salafi (baca:Wahabi) tetap mempunyai
keyakinan tidak ada kontradiksi atau kesalahan dalam hadits yang dikemukakan oleh al-
AlBani tersebut tapi lebih merupakan ralat, koreksi atau rujukan. Sebagaimana alasan yang
mereka ungkapkan sebagai berikut; umpama al-Albani menetapkan dalam kitabnya suatu
hadits kemudian dalam kitab beliau lainnya menyalahi dengan kitab yang pertama ini bisa
dikatakan bahwa dia meralat atau merujuk hal tersebut!
Alasan ini baik oleh ulama maupun awam (bukan ulama) tidak bisa diterima baik secara aqli
(akal) maupun naqli (menurut nash). Seorang yang dijuluki ulama pakar oleh sekte Wahabi dan
sebagai Imam Muhadditsin karena ilmu haditsnya seperti samudra yang tidak bertepian,
seharusnya sebelum menulis satu hadits, beliau harus tahu dan meneliti lebih dalam apakah
hadits yang akan ditulis tersebut shohih atau lemah, terputus dan sebagai- nya. Sehingga tidak
memerlukan ralatan yang begitu banyak lagi pada kitabnya yang lain. Apalagi ralatan tersebut
yang diketemukan para ulama bukan puluhan tapi ratusan!!

Sebenarnya yang bisa dianggap sebagai ralatan yaitu bila sipenulis menyatakan dibukunya
sebagai berikut; hadits ..…yang saya sebutkan pada kitab .… sebenarnya bukan sebagai hadits
…..(dhoif, maudhu’ dan sebagainya) tapi sebagai hadits…… ( shohih dan sebagainya). Dalam
kata-kata semacam ini jelas si penulis telah mengakui kesalahannya serta meralat pada kitabnya
yang lain. Selama hal tersebut tidak dilakukan maka ini berarti bukan ralatan atau rujukan tapi
kesalahan dan kekurang telitian si penulis.

Golongan Salafi/Wahabi ini bukan hanya tidak mau menerima keritikan ulama-ulama yang
tidak sependapat dengan keyakinan ulama mereka, malah justru sebaliknya mengecam pribadi
ulama-ulama yang mengeritik ini sebagai orang yang bodoh, golongan zindik, tidak mengerti
bahasa Arab, dan lain sebagainya. Mereka juga menulis hadits-hadits Nabi saw. dan wejangan
ulama-ulamanya untuk menjawab kritikan ini tetapi sebagian isinya tidak ada sangkut
pautnya dengan kritikan yang diajukan oleh para ulama madzhab, selain madzhab Salafi
(baca:Wahabi) ini!!

Alangkah baiknya kalau golongan Salafi ini tidak mencela siapa/ bagaimana pribadi ulama
pengeritik itu, tapi mereka langsung membahas atau menjawab satu persatu dengan dalil yang
aqli dan naqli masalah yang dikritik tersebut. Sehingga bila jawabannya itu benar maka sudah
pasti ulama-ulama pengeritik ini dan para pembaca akan menerima jawaban golongan Wahabi
dengan baik. Ini tidak lain karena ke egoisan dan kefanatikan pada ulamanya sendiri sehingga
mereka tidak mau terima semua keritikan-keritikan tersebut, dan mereka berusaha dengan jalan
apapun untuk membenarkan riwayat-riwayat atau nash baik yang dikutip oleh al-Albani
maupun ulama mereka lainnya. Sayang sekali golongan Salafi ini merasa dirinya yang paling
pandai memahami ayat al-Qur’an dan Sunnah Rasulallah saw., paling suci, dan merasa satu-

153
satunya golongan yang memurnikan agama Islam dan sebagainya. Dengan demikian mudah
mensesatkan, mensyirikkan sesama muslimin yang tidak sepaham dengan pendapatnya.

Mari kita sekarang meneliti sebagian pilihan/seleksi isi buku Syeikh Segaf tentang
kesalahan-kesalahan al-Albani. Setiap nomer yang dalam bahasa Inggris selesai langsung kami
terjemahkan (kurang lebih artinya) kedalam bahasa Indonesia, insya Allah buat pembaca
mudah untuk menelitinya.

AL-ALBANI’S WEAKENING OF SOME OF IMAM BUKHARI AND MUSLIM’S


AHADITH.
10.2 Al-Albani melemahkan beberapa hadits dari Imam Bukhori dan Imam Muslim.

Al-Albani has said in “Sharh al-Aqeedah at-Tahaweeah, pg. 27-28″ (8th edition, Maktab al-
Islami) by Shaykh Ibn Abi al-Izz al-Hanafi (Rahimahullah), that any Hadith coming from the
Shohih collections of al-Bukhari and Muslim is Shohih, not because they were narrated by
Bukhari and Muslim, but because the Ahadith are in fact correct. But he clearly contradicts
himself, since he has weakened Ahadith from Bukhari and Muslim himself! Now let us
consider this information in the light of elaboration :
-
Syekh Al-Albani telah berkata didalam Syarh Al-Aqidah at-Tahaweeah hal.27-28 cet.ke 8
Maktab Al-Islami oleh Sjeik Ibn Abi Al-Izz Al-Hanafi (Rahimahullah). “Hadits-hadits shohih
yang dikumpulkan oleh Bukhori dan Muslim bukan karena diriwayatkan oleh mereka tapi
karena hadits-hadits tersebut sendiri shohih”. !
Tetapi dia (Albani) telah nyata berlawanan dengan omongannya sendiri karena
pernah melemahkan hadits dari dua syeikh tersebut. Mari kita lihat beberapa hadits dari
Imam Bukhori dan Imam Muslim yang dilemahkan oleh Syekh al-Albani keterangan
berikut ini :

Selected translations from volume 1.


Terjemahan-terjemahan yang terpilih dari jilid (volume) 1.
No.1: (*Pg. 10 no. 1 ) Hadith: The Prophet (Sall Allahu alaihi wa Aalihi wa Sallim) said:
“Allah says I will be an opponent to 3 persons on the day of resurrection: (a) One who makes a
covenant in my Name but he proves treacherous, (b) One who sells a free person (as a slave)
and eats the price (c) And one who employs a laborer and gets the full work done by him, but
doesn’t pay him his wages.” [Bukhari no 2114-Arabic version, or see the English version 3/430
pg 236]. Al-Albani said that this Hadith was DAEEF in “Daeef al-Jami wa Z iyadatuh, 4/111
no. 4054″. Little does he know that this Hadith has been narrated by Ahmad and Bukhari from
Abu Hurayra (Allah be pleased with him)!!

No.1: (Hal. 10 nr.1) Sabda Rasulallah saw. bahwa Allah swt.berfirman: Aku musuh dari
3 orang pada hari kebangkitan ; a) Orang yang mengadakan perjanjian atas NamaKu, tetapi
dia sendiri melakukan pengkhianatan atasnya b) Orang yang menjual orang yang merdeka
sebagai budak dan makan harta hasil penjualan tersebut c) orang yang mengambil buruh
untuk dikerjakan dan bekerja penuh untuk dia, tapi dia tidak mau membayar gajihnya.
(Bukhori no.2114 dalam versi bahasa Arab atau dalam versi bahasa Inggris 3/430 hal.
236). Al-Albani berkata dalam Dhaif Al-jami wa Ziyadatuh 4/111 nr. 4054. bahwa hadits ini
lemah. Dia (Al-Albani) memahami hanya sedikit tentang hadits, hadits diatas ini
diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhori dari Abu Hurairah ra.

No.2: (*Pg. 10 no. 2 ) Hadith: “Sacrifice only a grown up cow unless it is difficult for you,
in which case sacrifice a ram.” [Muslim no. 1963-Arabic edition, or see the English version
3/4836 pg. 1086]. Al-Albani said that this Hadith was DAEEF in “Daeef al-Jami wa Ziyadatuh,
6/64 no. 6222.” Although this Hadith has been narrated by Imam’s Ahmad, Muslim, Abu
Dawood, Nisai and Ibn Majah from Jaabir (Allah be pleased with him)!!

154
No.2: (Hal. 10 nr.2) Hadits : “Korbanlah satu sapi muda kecuali kalau itu sukar buatmu
maka korbanlah satu domba jantan” ( Muslim nr.1963 dalam versi bahasa Arab yang versi
bahasa Inggris 3/4836 hal.1086). Al-Albani berkata Daeef Al-Jami wa Ziyadatuh, 6/64 nr.
6222 bahwa hadits ini lemah. Walaupun hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
Muslim, Abu Daud, Nasa’i dan Ibnu Majah dari Jabir ra.

No.3: (*Pg. 10 no. 3 ) Hadith: “Amongst the worst people in Allah’s sight on the Day of
Judgement will be the man who makes love to his wife and she to him, and he divulges her
secret.” [Muslim no. 1437- Arabic edition]. Al-Albani claims that this Hadith is DAEEF in
“Daeef al-Jami wa Ziyadatuh, 2/197 no. 2005.” Although it has been narrated by Muslim from
Abi Sayyed (Allah be pleased with him)!!

No.3: (Hal.10 nr.3) Hadits: ‘Termasuk orang yang paling buruk dan Allah swt. akan
mengadilinya pada hari pembalasan yaitu suami yang berhubung- an dengan isterinya dan
isteri berhubungan dengan suaminya dan dia menceriterakan rahasia isterinya (pada orang
lain) ‘ (Muslim nr.1437 penerbitan dalam bahasa Arab). Al-Albani menyatakan dalam
Daeef Al-Jami wa Ziyadatuh, 2/197 nr. 2005 bahwa hadits ini lemah. Walaupun hadits ini
diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Sayyed ra.

No.4: (*Pg. 10 no. 4 ) Hadith: “If someone woke up at night (for prayers) let him begin his
prayers with 2 light rak’ats.” [Muslim no. 768]. Al-Albani stated that this Hadith was DAEEF
in “Daeef al-Jami wa Ziyadatuh, 1/213 no. 718.” Although it is narrated by Muslim and Ahmad
from Abu Hurayra (may Allah be pleased with him)!!

No.4: (Hal.10 nr.4) Hadits: “Bila seorang bangun malam (untuk sholat), maka mulailah
sholat dengan 2 raka’at ringan” (Muslim nr. 768). Al-Albani dalam Daeef Al-Jami wa
Ziyadatuh, 1/213 nr. 718 menyatakan bahwa hadits ini lemah. Walaupun hadits ini
diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah.

No.5: (*Pg. 11 no. 5 ) Hadith: “You will rise with shining foreheads and shining hands and
feet on the Day of Judgement by completing Wudhu properly. . . . . . . .” [Muslim no. 246]. Al-
Albani claims it is DAEEF in “Daeef al-Jami wa Ziyadatuh, 2/14 no. 1425.” Although it has
been narrated by Muslim from Abu Hurayra (Allah be pleased with him)!!

No.5: (Hal.11 nr. 5) Hadits: ‘Engkau akan naik keatas dihari kiamat dengan cahaya
dimuka, cahaya ditangan dan kaki dari bekas wudu’ yang sempurna’ (Muslim nr 246). Al-
Albani dalam Daeef Al-Jami wa Ziyadatuh, 2/14 nr. 1425 menyatakan bahwa hadits ini
lemah. Walaupun hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah.

No.6: (*Pg. 11 no. 6 ) Hadith: “The greatest trust in the sight of Allah on the Day of
Judgement is the man who doesn’t divulge the secrets between him and his wife.” [Muslim no's
124 and 1437] Al-Albani claims it is DAEEF in “Daeef al-Jami wa Ziyadatuh, 2/192 no. 1986.”
Although it has been narrated by Muslim, Ahmad and Abu Dawood from Abi Sayyed (Allah be
pleased with him)!!

No.6: (Hal.11 nr. 6) Hadits: ‘orang yang dimuliakan disisi Allah pada hari pembalasan
(kiamat) ialah yang tidak membuka rahasia antara dia dan isterinya’. (Muslim nr.124 dan
1437). Al-Albani dalam Dhaeef Al-Jami wa Ziyadatuh, 2/192 nr. 1986 menyatakan bahwa
hadits ini lemah. Walaupun hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan Abu Daud
dari Abi Sayyed.

No.7: (*Pg. 11 no. 7 )Hadith: “If anyone READS the last ten verses of Surah al-Kahf he will
be saved from the mischief of the Dajjal.” [Muslim no. 809]. Al-Albani said that this Hadith
was DAEEF in “Daeef al-Jami wa Ziyadatuh, 5/233 no. 5772.”

155
NB- The word used by Muslim is MEMORIZED and not READ as al-Albani claimed; what
an awful mistake! This Hadith has been narrated by Muslim, Ahmad and Nisai from Abi Darda
(Allah be pleased with him)!! (Also recorded by Imam Nawawi in “Riyadh us-Saliheen,
2/1021″ of the English ed’n).

No.7: (Hal.11 nr.7) Hadits: ‘Siapa yang membaca 10 surah terakhir dari Surah Al-Kahfi,
akan dilindungi dari kejahatan Dajjal ‘ (Muslim nr. 809). Al-Albani dalam Daeef Al-Jami wa
Ziyadatuh, 5/233 nr. 5772 menyatakan hadits ini lemah. Walaupun hadits ini diriwayatkan
oleh Muslim, Ahmad dan Nasa’i dari Abi Darda ra. juga dikutip oleh Imam Nawawi
dalam Riyadhos Sholihin 2/1021 dalam versi Inggris).
NotaBene: Didalam riwayat Muslim disebut Menghafal (10 surat terakhir Al-Kahfi)
bukan Membaca sebagaimana yang dinyatakan Al-Albani, ini adalah kesalahan yang
nyata !

No.8: (*Pg. 11 no. 8 ) Hadith: “The Prophet (Sall Allahu alaihi wa Aalihi wa Sallim) had a
horse called al-Laheef.” [Bukhari, see Fath al-Bari of Hafiz Ibn Hajar 6/58 no. 2855]. But Al-
Albani said that this Hadith was DAEEF in “Daeef al-Jami wa Ziyadatuh, 4/208 no. 4489.”
Although it has been narrated by Bukhari from Sahl ibn Sa’ad (Allah be pleased with him)!!!
Shaykh Saqqaf said: “This is only anger from anguish, little from a lot and if it wasn’t for the
fear of lengthening and boring the reader, I would have mentioned many other examples from
al-Albani’s books whilst reading them. Imagine what I would have found if I had traced
everything he wrote?”
AL-ALBANI’S INADEQUACY IN RESEARCH (* Vol. 1 pg. 20) Shaykh Saqqaf said:
“The strange and amazing thing is that Shaykh l-Albani misquoted many great Hadith scholars
and disregards them by his lack of knowledge, either directly or indirectly! He crowns himself
as an unbeatable source and even tries to imitate the great scholars by using such terms like
“Lam aqif ala sanadih”, which means “I could not find the chain of narration”, or using similar
phrases! He also accuses some of the best memorizers of Hadith for lack of attention, even
though he is the one best described by that!”

No. 8 (Hal.11 nr. Hadits: Rasulallah saw. mempunyai seekor kuda bernama Al Laheef’’
(Bukhori, lihat Fath Al-Bari oleh Hafiz ibn Hajar 6/58 nr.2855). Tapi Al-Albani dalam
“Daeef Al-Jami wa Ziyadatuh, 4/208 nr. 4489 berkata bahwa hadits ini lemah. Walaupun
diriwayatkan oleh Bukhori dari Sahl Ibn Sa’ad ra.
Syeikh Segaf berkata : Ini hanya marah dari sakit hati ! Kalau tidak karena takut
terlalu panjang dan pembaca menjadi bosan karenanya saya akan sebutkan banyak
contoh-contoh dari buku-buku Al-Albani …………..)
AL-ALBANI TIDAK SESUAI DALAM PENYELIDIKANNYA (jilid 1 hal.20) Syeikh
Seggaf berkata: ‘ Sangat heran dan mengejutkan, bahwa Syeikh Al-Albani menyalahkan
dan menolak hadits-hadits yang banyak diketengahkan oleh ulama-ulama pakar ahli
hadits baik secara langsung atau tidak secara langsung, tidak lain semuanya ini karena
kedangkalan ilmu Al-Albani ! . Dia mendudukkan dirinya sebagai sumber yang tidak
pernah dikalahkan. Dia sering meniru kata-kata para ulama pakar (dalam menyelidiki
suatu hadits) ‘Lam aqif ala sanadih’ artinya ‘ Saya tidak menemukan rantaian sanadnya’
atau dengan kata-kata yang serupa. Dia juga menyalahkan beberapa ulama pakar
penghafal Hadits yang terbaik untuk kurang perhatian, karena dia sendiri merasa
sebagai penulis yang paling baik.

Now for some examples to prove our point:


10.3 Beberapa contoh-contoh bukti yang dimaksud berikut ini :

156
No.9: (* Pg. 20 no. 1 ) Al-Albani said in “Irwa al-Ghalil, 6/251 no. 1847″ (in connection to a
narration from Ali): “I could not find the sanad.” Shaykh Saqqaf said: “Ridiculous! If this al-
Albani was any scholar of Islam, then he would have known that this Hadith can be found in
“Sunan al-Bayhaqi, 7/121″ :- Narrated by Abu Sayyed ibn Abi Amarah, who said that Abu al-
Abbas Muhammad ibn Yaqoob who said to us that Ahmad ibn Abdal Hamid said that Abu
Usama from Sufyan from Salma ibn Kahil from Mu’awiya ibn Soayd who said, ‘I found this in
my fathers book from Ali (Allah be pleased with him).’”

No.9: (Hal. 20 nr.1) Al-Albani dalam “Irwa Al-Ghalil, 6/251 nr. 1847″ berkata: (riwayat
dari Ali): ‘ Saya tidak menemukan sanadnya”.
Syeikh Seggaf berkata: ‘Menggelikan! Bila Al-Albani ini orang yang terpelajar dalam
Islam maka dia akan tahu bahwa hadits ini ada dalam Sunan Al-Baihaqi 7/121
diriwayatkan dari Abi Sayyed ibn Abi Amarah yang katanya bahwa Abu Al-Abbas
Muhammad ibn Yaqub berkata pada kami bahwa Ahmad ibn Abdal Hamid berkata,
bahwa Abu Usama dari Sufyan dari Salma ibn Kahil dari Mu’awiyah ibn Soayd berkata,
Saya menemukan ini dalam buku ayah saya dari Ali kw.

No.10: (* Pg. 21 no. 2 ) Al-Albani said in ‘Irwa al-Ghalil, 3/283′: Hadith of Ibn Umar
‘Kisses are usury,’ I could not find the sanad.” Shaykh Saqqaf said: “This is outrageously
wrong for surely this is mentioned in ‘Fatawa al-Shaykh ibn Taymiyya al-Misriyah (3/295)’:
‘Harb said Obaidullah ibn Mu’az said to us, my father said to me that Soayd from Jiballa who
heard Ibn Umar (Allah be pleased with him) as saying: Kisses are usury.’ And these narrators
are all authentic according to Ibn Taymiyya!”

No.10: (Hal.21 nr.2) Al-Albani dalam ‘Irwa Al-Ghalil, 3/283′ berkata; Hadits dari Ibn
Umar (Ciuman-ciuman adalah bunga yang tinggi [riba’) Saya tidak menemukan
sanadnya.
Syeikh Seggaf berkata: Ini kesalahan yang sangat aneh ! Ini sudah ada didalam Fatwa
Syeikh Ibn Taimiyya Al-Misriyah 3/295: “Harb berkata bahwa Ubaidullah ibn Mu’az
berkata pada kita; ayah saya berkata bahwa Suaid dari Jiballa mendengar dari Ibn
Umar ra berkata: ‘ Ciuman-ciuman itu adalah (bunga?) yang tinggi ‘ Dan perawi-perawi
dapat dipercaya menurut Ibn Taimiyyah !

No.11: (* Pg. 21 no. 3 ) Hadith of Ibn Masood (Allah be pleased with him): "The Qur'an
was sent down in 7 dialects. Everyone of its verses has an explicit and implicit meaning and
every interdiction is learly defined." Al-Albani stated in his checking of "Mishkat ul-Masabih,
1/80 no. 238" that the author of Mishkat concluded many Ahadith with the words "Narrated in
Sharh us-Sunnah," but when he examined the chapter on Ilm and in Fadail al-Qur'an he could
not find it! Shaykh Saqqaf said: "The great scholar has spoken! Wrongly as usual. I wish to say
to this fraud that if he is seriously interested in finding this Hadith we suggest he looks in the
chapter entitled 'Al-Khusama fi al-Qur'an' from Sharh-us-Sunnah (1/262), and narrated by Ibn
Hibban in his Shohih (no. 74), Abu Ya'ala in his Musnad (no.5403), Tahawi in Sharh al-
Mushkil al-Athar (4/172), Bazzar (3/90 Kashf al-Asrar) and Haythami has mentioned it in
Majmoo'a al-Zawaid (7/152) and he has ascribed it to Bazzar, Abu Ya'ala and Tabarani in al-
Awsat who said that the narrators are trustworthy."

No.11: (Hal.21 nr.3) Hadits dari Ibn Mas’ud ra : ‘Al-Qur’an diturunkan dalam tujuh
(macam) bahasa, setiap ayat ada yang jelas dan ada yang kurang jelas dan setiap larangan
itu jelas ....(ada batasnya) ‘ Al-Albani dalam Mishkat ul-Masabih, 1/80 nr. 238 menyatakan
menurut penyelidikannya bahwa pengarang/penulis Mishkat memutuskan banyak hadits
dengan kata-kata “diceriterakan/diriwayatkan dalam Syarh As Sunnah” tapi waktu dia
(Albani) menyelidiki bab masalah Ilmu dan Keutamaan Al-Qur’an tidak menemukan hal
itu !

157
Syeikh Seggaf berkata: ‘Ulama yang paling pandai telah berbicara kesalahan yang
sudah biasa. Dengan kebohongan itu saya ingin mengata= kan, bila dia benar-benar
tertarik untuk menemukan ini hadits, kami mengusulkan agar dia melihat dalam bab
yang berjudul 'Al-Khusama fi Al-Qur'an van Sharh-us-Sunnah (1/262) dan diriwayatkan
oleh Ibn Hibban dalam shohihnya nr. 74, Abu Ya’la dalam Musnadnya nr. 5403, Tahawi
dalam Sharh Al Mushkil Al-Athar 4/172, Bazzar dalam Kash Al-Asrar 3/90, Haitami
telah menyatakan dalam Majmu’a Al-Zawaid 7/152 dan dia merujuk kepada Bazzar, Abu
Ya’la dan Tabrani dalam Al-Awsat yang berkata bahwa semua perawinya bisa
dipercayai.

No.12: (* Pg. 22 no. 4 ) Al-Albani stated in his "Shohihah, 1/230" while he was commenting
on Hadith no. 149: "The believer is the one who does not fill his stomach. . . . The Hadith from
Aisha as mentioned by Al-Mundhiri (3/237) and by Al-Hakim from Ibn Abbas, I (Albani) could
not find it in Mustadrak al-Hakim after checking it in his 'Thoughts' section." Shaykh Saqqaf
said: "Please don't encourage the public to fall into the void of ignorance which you have
tumbled into! If you check Mustadrak al-Hakim (2/12) you will find it! This proves that you
are unskilled at using book indexes and the memorization of Hadith!"

No.12: (hal.22 nr.4) Al-Albani berkata dalam Shahiha, 1/230 waktu dia memberi
komentar tentang hadits nr. 149; “ Orang yang beriman ialah orang yang perutnya tidak
kenyang... “ hadits ini dari Aisyah yang disebutkan dalam Al-Mudhiri 3/237 dan Al-
Hakim dari Ibn Abbas. Saya (Albani) tidak menemukan dalam Mustadrak Al-Hakim
setelah penyelidikannya dan menurut pasal pikirannya.
Syeikh Seggaf berkata: Tolong jangan berani menjatuhkan masyarakat kepada
kebodohan yang sia-sia, yang mana engkau sudah terperosok didalamnya! Kalau engkau
akan mencari dalam Mustadrak Al-Hakim 2/12 maka dia akan engkau dapati ! Ini
membuktikan bahwa engkau sendiri tidak ahli menggunakan buku index dan
memberitakan dari Hadits.

No.13: (* Pg. 23 ) Another ridiculous assumption is made by al-Albani in his "Shohihah,


2/476" where he claims that the Hadith: "Abu Bakr is from me, holding the position of (my)
hearing" is not in the book 'Hilya'. We suggest you look in the book "Hilya , 4/73!"

No.13: (Hal.23) Lebih menggelikan lagi dugaan yang dibuat oleh Al-Albani dalam
Shohihah, 2/476 yang mana dia menyatakan bahwa hadits: ‘Abu Bakar dari saya dan dia
menempati posisi saya’ tidak ada didalam ‘Hilya’. Saya usulkan agar anda melihat
didalam "Hilya, 4/73 " !

No.14: (*Pg. 23 no. 5 )Al-Albani said in his "Shohihah, 1/638 no. 365, 4th edition": "Yahya
ibn Malik has been ignored by the 6 main scholars of Hadith, for he was not mentioned in the
books of Tahdhib, Taqreeb or Tadhhib." Shaykh Saqqaf: "That is what you say! It is not like
that, for surely he is mentioned in Tahdhib al-Tahdhib of Hafiz ibn Hajar al-Asqalani (12/19
Dar al-Fikr edition) by the nickname Abu Ayoob al-Maraagi!! So beware!

No.14 (Hal.23 nr. 5) Al-Albani dalam "Shohihah, 1/638 nr. 365, cet.ke 4" mengatakan :
Yahya Ibn Malik tidak dikenal/termasuk 6 ahli hadits karena dia ini tidak tercatat
Tahdzib, Taqreeb dan Tadzhib.
Syeikh Seggaf berkata: ‘Itu menurut anda! Sebenarnya bukan begitu, nama
julukannya ialah Abu Ayub Al-Maraagi dan ini ada didalam Tahdzib, Al-Tahdzib
disebutkan oleh Hafiz ibn Hajar Al-Asqalani 12/19 cet.Dar Al-Fikr ! Hati-hatilah!

FURTHER EXAMPLES OF AL-ALBANI'S CONTRADICTIONS


MASIH BANYAK CONTOH KONTRADIKSI DARI AL-ALBANI !

158
No 15 : (* Pg. 7 )Al-Albani has criticized the Imam al-Muhaddith Abu'l Fadl Abdullah ibn
al-Siddiq al-Ghimari (Rahimahullah) for mentioning in his book "al-Kanz al-Thameen" a
Hadith from Abu Hurayra (Allah be pleased with him) with reference to the narrator Abu
Maymoona: "Spread salaam, feed the poor. . . ."
Al-Albani said in "Silsilah al-Daeefa, 3/492", after referring this Hadith to Imam Ahmad
(2/295) and others: "I say this is a weak sanad, Daraqutni has said 'Qatada from Abu
Maymoona from Abu Hurayra: Unknown, and it is to be discarded.'" Al-Albani then said on the
same page: "Notice, a slapdash has happened with Suyuti and Munawi when they came across
this Hadith, and I have also shown in a previous reference, no. 571, that al-Ghimari was also
wrong for mentioning it in al-Kanz." But in reality it is al-Albani who has become slapdashed,
because he has made a big contradiction by using this same sanad in "Irwa al-Ghalil, 3/238"
where he says, "Classified by Ahmad (2/295), al-Hakim . . . from Qatada from Abu Maymoona,
and he is trusted as in the book 'al-Taqreeb', and Hakim said: 'A Shohih sanad', and al-Dhahabi
agreed with Hakim! So, by Allah glance at this mistake! Who do you think is wrong, the
Muhaddith al-Ghimari (also Suyuti and Munawi) or al-Albani?

No.15. (Hal.7) Al-Albani mengeritik Imam Al-Muhaddith Abu'l Fadl Abdullah ibn Al-
Siddiq Al-Ghimari (Rahimahullah) waktu mengetengahkan hadits dari Abu Hurairah ra.
dalam kitabnya Al-Kanz Al-Thameen yang bertalian dengan perawi Abu Maymuna ;
‘Sebarkan salam, beri makan orang-orang miskin..’
” Al-Albani berkata dalam Silsilah Al-Daifa, 3/492 setelah merujuk hadits ini pada
Imam Ahmad 2/295 dan lain-lain : Saya berkata bahwa sanadnya lemah, Daraqutni juga
berkata ‘Qatada dari Abu Maymoona dari Abu Hurairah tidak dikenal dan itu harus
dikesampingkan “. Al-Albani berkata pada halaman yang sama; ‘Pemberitahuan,
pukulan bagi Suyuti dan Munawi, waktu mereka menemukan hadits ini, dan saya juga
telah menunjuk kan dalam referensi yang lalu nr. 571 bahwa Al-Ghimari itu telah salah
menyebutkan (hadits) itu dalam Al-kanz.
Tetapi sebenarnya Al-Albani-lah yang terkena pukulan, sebab sangat bertentangan
dengan perkataannya dalam Irwa Al-Ghalil, 3/238 yang meng gunakan sanad yang sama,
katanya: ‘ Diklasifikasikan oleh Ahmad (2/295), al-Hakim....dari Qatada dari Abu
Maymuna dan orang mepercayainya sebagaimana yang disebutkan didalam buku Al-
Taqreeb dan Hakim berkata; Sanad yang shohih dan Al-Dhahabi sepakat dengan
Hakim !
Begitulah Allah langsung melihatkan kesalahan tersebut ! Sekarang siapa- kah yang
selalu salah; Ahli hadits( Al-Ghimari, Suyuti, Munawi) atau Al-Albani ?

No 16 : (* Pg. 27 no. 3 ) Al-Albani wanted to weaken a Hadith which allowed women to


wear golden jewellery, and in the sanad for that Hadith there is Muhammad ibn Imara. Al-
Albani claimed that Abu Haatim said that this narrator was: "Not that strong," see the book
"Hayat al-Albani wa-Atharu. . . part 1, pg. 207." The truth is that Abu Haatim al-Razi said in
the book 'al-Jarh wa-Taadeel, 8/45': "A good narrator but not that strong. . ." So note that al-
Albani has removed the phrase "A good narrator !"
NB-(al-Albani has made many of the Hadith which forbid Gold to women to be Shohih, in
fact other scholars have declared these Hadith to be daeef and abrogated by other Shohih
Hadith which allow the wearing of gold by women. One of the well known Shaykh's of the
"Salafiyya" - Yusuf al-Qardawi said in his book: 'Islamic awakening between rejection and
extremism, pg. 85: "In our own times, Shaykh Nasir al-Din al-Albani has come out with an
opinion, different from the consensus on permitting women to adorn themselves with gold,
which has been accepted by all madhahib for the last fourteen centuries. He not only believes
that the isnad of these Ahadith is authentic, but that they have not been revoked. So, he
believes, the Ahadith prohibit gold rings and earrings." So who is the one who violates the ijma
of the Ummah with his extreme opinions?!)

159
No 16 (Hal.27 nr. 3) Al-Albani mau melemahkan hadits yang membolehkan wanita
memakai perhiasan emas dan dalam sanad hadits itu ada Muhammad ibn Imara. Al-
Albani menyatakan bahwa Abu Haatim berkata perawi ini ” tidak kuat “, lihat buku
Hayat Al-Albani wa-Atharu ..jilid 1 hal.207.
Yang benar ialah bahwa Abu Haatim Al-Razi dalam buku 'Al-Jarh wa-Taadeel, 8/45
berkata: “ Perawi yang baik tapi tidak sangat kuat....” Jadi lihat pada catatan Al-Albani
bahwa kalimat “Perawi yang baik “ dibuang !
NotaBene: Al-Albani telah membuat/menulis banyak hadits yang menyata- kan
larangan emas (dipakai) untuk wanita menjadi Shohih, padahal kenyataannya para
Ulama lain menyatakan hadits-hadits ini lemah dan berlawanan dengan hadits Shohih
yang memperbolehkan pemakaian (perhiasan) emas oleh kaum wanita. Salah seorang
Syeikh ‘Salafiah’ terkenal, Yusuf Al-Qardawi berkata dalam bukunya Islamic awakening
between rejection and extremism, halaman 85 : “Dalam zaman kita sendiri Syeikh Nasir al-Din
telah muncul dengan suatu pendapat yang bertentangan dengan kesepakatan tentang
pembolehan wanita-wanita menghias diri mereka dengan emas, yang telah diterima/ disetujui
oleh semua madzhab selama empat belas abad terakhir. Dia tidak hanya mempercayai bahwa
sanad dari hadits-hadits ini dapat dipercaya, tapi bahwa hadits-hadits ini belum
dicabut/dihapus. Maka dia percaya hadits-hadits tersebut melarang cincin dan anting-
anting emas “. Lalu siapa yang merusak kesepakatan (ijma’) ummat dengan pendapat-
pendapatnya yang ekstrem ?

No 17: (* Pg. 37 no. 1 )Hadith: Mahmood ibn Lubayd said, "Allah's Messenger (Sall Allahu
alaihi wa Aalihi wa Sallim) was informed about a man who had divorced his wife 3 times (in
one sitting), so he stood up angrily and said: 'Is he playing with Allah's book whilst I am still
amongst you?' Which made a man stand up and say, 'O Allah's Messenger, shall I not kill
him?'" (al-Nisai). Al-Albani declared this Hadith to be Daeef in his checking of "Mishkat al-
Masabih, 2/981, 3rd edition, Beirut, 1405 A.H; Maktab al-Islami", where he says: "This man
(the narrator) is reliable, but the isnad is broken or incomplete for he did not hear it directly
from his father." Al-Albani then contradicts himself in the book "Ghayatul Maram Takhreej
Ahadith al-Halal wal Haram, no. 261, pg. 164, 3rd Edn, Maktab al-Islami, 1405 A.H"; by
saying it is SHOHIH!!!

No 17 (Hal. 37 nr. 1) Hadits : Mahmud ibn Lubayd berkata; ‘Rasulallah saw. telah
diberitahu mengenai seorang yang telah mencerai isterinya 3x dalam satu waktu, oleh
karena itu dia berdiri dengan marah dan berkata; ‘Apakah dia bermain-main dengan
Kitabullah, sedangkan aku masih berada dilingkungan engkau ? Yang mana berdiri seorang
untuk berkata ; Wahai Rasulallah, apakah dia tidak saya bunuh saja ? (Al-Nisa’i).
Al-Albani menyatakan hadits ini lemah menurut penyelidikannya dari kitab ‘Mishkat
Al-Masabih 2/981 cet.ketiga, Beirut 1405 A.H. de Maktab Al-Islami ‘ yang mengatakan “
Perawinya bisa dipercaya tapi isnadnya terputus atau tidak komplit, karena dia tidak
mendengar langsung dari ayahnya”. Al-Albani berkata berlawanan dengan dirinya
sendiri dalam buku Ghayatul Maram Takhreej Ahadith Al-Halal wal-Haram, nr. 261, hal.
164, cet.ketiga Maktab Al-Islami, 1405 A.H" telah mengatakan bahwa hadits itu Shohih !!

No 18 : (* Pg. 37 no. 2)Hadith: "If one of you was sleeping under the sun, and the shadow
covering him shrank, and part of him was in the shadow and the other part of him was in the
sun, he should rise up." Al-Albani declared this Hadith to be SHOHIH in "Shohih al-Jami al-
Sagheer wa Ziyadatuh (1/266/761)", but then contradicts himself by saying it is DAEEF in his
checking of "Mishkat ul-Masabih, 3/1337 no. 4725, 3rd Ed" and he has referred it to the Sunan
of Abu Dawood!"

No 18 (Hal.37 nr.2) Hadits; “Bila salah satu dari engkau tidur dibawah sinar matahari
dan bentuk naungan telah menutupinya dan sebagian darinya didalam naungan dan
sebagiannya lagi dibawah sinar matahari, maka dia harus bangun” . Al-Albani

160
menyatakan hadits ini shohih dalam Shohih Al-Jami Al-Sagheer wa Ziyadatuh (1/266/761)
tapi perkataannya berlawanan dengannya karena mengatakan hadits ini lemah dalam
penyelidikannya dari Mishkat ul-Masabih 3/1337 nr.4725 cet.ketiga dan dia merujuk
hadits ini pada Sunan Abu Daud.

No 19 : (* Pg. 38 no. 3 )Hadith: "The Friday prayer is obligatory on every Muslim." Al-
Albani rated this Hadith to be DAEEF in his checking of "Mishkat al-Masabih, 1/434", and
said: "Its narrators are reliable but it is discontinuous as is indicated by Abu Dawood". He then
contradicts himself in "Irwa al-Ghalil, 3/54 no. 592", and says it is SHOHIH!!! So beware o
wise men!

No. 19 (Hal.38 nr. 3) Hadits : “Sholat Jum’at itu wajib bagi setiap Muslim” Al-Albani
menganggap hadits ini lemah dalam penyelidikannya dari De Mishkat Al-Masabih, 1/434
dan katanya; Perawi dari hadits ini bisa dipercaya, tetapi terputus sebagaimana yang
dijelaskan oleh Abu Daud. Kalau begitu dia bertentangan dengan perkataannya dalam’
Irwa Al-Ghalil 3/54 nr. 592’ dan mengatakan hadits ini Shohih ! Hati-hatilah sedikit,
wahai orang bijaksana !

No 20 : (* Pg. 38 no. 4 ) Al-Albani has made another contradiction. He has trusted Al-
Muharrar ibn Abu Hurayra in one place and then weakened him in another. Al-Albani certifies
in "Irwa al-Ghalil, 4/301" that Muharrar is a trustee with Allah's help, and Hafiz (Ibn Hajar)
saying about him "accepted", is not accepted, and therefore the sanad is Shohih. He then
contradicts himself in "Shohihah 4/156" where he makes the anad DAEEF by saying: "The
narrators in the sanad are all Bukhari's (i.e.; used by Imam al-Bukhari) men, except for al-
Muharrar who is one of the men of Nisai and Ibn Majah only. He was not trusted accept by Ibn
Hibban, and that's why al-Hafiz Ibn Hajar did not trust him, Instead he only said 'accepted!'" So
beware of this fraud!

No.20 (Hal. 38 nr. 4). Al-Albani membuat lagi kontradiksi. Dia disatu tempat
mempercayai Al-Muharrar ibn Abu Huraira kemudian ditempat lain dia melemahkannya.
Al-Albani menerangkan dalam Irwa Al-Ghalil 4/301 bahwa Al-Muharrar dengan
bantuan Allah seorang yang dapat dipercayai dan Hafiz (Ibnu Hajar) berkata mengenai
dia “dapat diterima”, tidak dapat diterima, dan oleh karenanya sanadnya Shohih.
Maka dia (Albani) berlawanan dengan omongannya dalam Shohihah 4/156 yang mana
dia melemahkan sanad sambil mengatakan: ‘Perawi-perawi dalam sanad ialah semua
orang-orang didalam Bukhori (lain kata orang-orang yang dicantumkan oleh Imam
Bukhori) kecuali Al-Muharrar dia hanya salah satu dari orang-orang Nasa’i dan Ibn
Majah . Dia tidak dipercaya oleh Ibn Hibban dan oleh karenanya Al Hafiz Ibn Hajar
tidak mempercayainya, daripada itu dia hanya mengatakan “dapat diterima” .Hatilah-
hatilah dari kebohongan !

No 21 : (* Pg. 39 no. 5 ) Hadith: Abdallah ibn Amr (Allah be pleased with him): "The Friday
prayer is incumbent on whoever heard the call" (Abu Dawood). Al-Albani stated that this
Hadith was HASAN in "Irwa al-Ghalil 3/58", he then contradicts himself by saying it is
DAEEF in "Mishkatul Masabih 1/434 no 1375"!!!

No.21 (Hal. 39 nr. 5) Hadits: Abdullah ibn Amr ra. “ Sholat Jumat wajib bagi orang
yang sudah mendengar panggilan (adzan)” (Abu Daud). Al-Albani menyatakan hadits ini
Hasan dalam “Irwa Al-Ghalil 3/58”, dan dia berlawanan dengan perkataannya yang
menyatakan hadits ini lemah dalam Mishkatul Masabih 1/434 nr. 1375 !

No 22 : (* Pg. 39 no. 6 ) Hadith: Anas ibn Malik (Allah be pleased with him) said that the
Prophet (Sall Allahu alaihi wa Aalihi wa Sallim) used to say : "Do not be hard on yourself,
otherwise Allah will be hard on you. When a people were hard on themselves, then Allah was

161
hard on them." (Abu Dawood) Al-Albani stated that this Hadith was DAEEF in his checking of
"Mishkat, 1/64", but he then contradicts himself by saying that this Hadith is HASAN in
"Ghayatul Maram, pg. 141"!!

No.22 (Hal. 39 nr. 6) Hadits : Anas ibn Malik ra. berkata bahwa Rasulallah saw. telah
bersabda: “Janganlah keras terhadap dirimu, dengan demikian Allah juga akan keras
terhadapmu, bilamana manusia keras terhadap dirinya maka Allah akan keras juga terhadap
mereka”. (Abu Daud). Al-Albani menurut penyelidikannya di Mishkat 1/64, mengatakan
bahwa hadits ini lemah. Tapi dia lalu berlawanan dengan perkataannya di "Ghayatul
Maram, hal. 141 bahwa hadits ini Hasan !!

No 23: (* Pg. 40 no. 7 ) Hadith of Sayyida Aisha (Allah be pleased with her): "Whoever
tells you that the Prophet (Peace be upon him) used to urinate while standing, do not believe
him. He never urinated unless he was sitting." (Ahmad, Nisai and Tirmidhi ) Al-Albani said
that this sanad was DAEEF in "Mishkat 1/117." He then contradicts himself by saying it is
SHOHIH in "Silsilat al-Ahadith al-Shohihah 1/345 no. 201"!!! So take a glance dear reader!

No.23 (Hal.40 nr. 7) Hadits dari ‘Aisyah ra : “Siapapun yang mengatakan bahwa
Rasulallah saw biasa kencing dengan berdiri, janganlah dipercayai. Beliau tidak pernah
kencing kecuali dengan duduk” (Ahmad,Nasa’i dan Tirmidzi). Al-Albani dalam Mishkat
1/117 mengatakan sanad hadits ini lemah. Dia bertentangan dengan perkataannya di
“Silsilat Al-Ahadits al-Shohihah 1/345 nr.201” bahwa hadits ini Shohih !

No 24 : (* Pg. 40 no. 8 ) Hadith "There are three which the angels will never approach: The
corpse of a disbeliever, a man who wears ladies perfume, and one who has had sex until he
performs ablution" (Abu Dawood). Al-Albani corrected this Hadith in "Shohih al-Jami al-
Sagheer wa Ziyadatuh, 3/71 no. 3056" by saying it was HASAN in the checking of "Al-Targhib
1/91" [Also said to be Hasan in the English translation of 'The Etiquettes of Marriage and
Wedding, pg. 11]. He then makes an obvious contradiction by saying that the same Hadith was
DAEEF in his checking of “Mishkatul-Masabih, 1/144 no. 464″ and says that the narrators are
trustworthy but the chain is broken between Al-Hasan al-Basri and Ammar (Allah be pleased
with him) as al-Mundhiri had said in al-Targhib (1/91)!!

No.24 (Hal.40 nr.8) Hadits : “Tiga macam orang yang malaikat tidak mau mendekatinya :
Mayit orang kafir, lelaki yang memakai minyak wangi wanita dan orang yang telah
berhubungan sex (junub) sampai dia bersuci ” (Abu Daud). Al-Albani telah membenarkan
hadits ini dalam Shohih Al-Jami Al-Sagheer wa Ziyadatuh 3/71 nr. 3056 dengan mengatakan
hadits itu Hasan dalam penyelidikan dari Al-Targhib 1/91 (juga mengatakan Hasan dalam
Terjemahannya kedalam bahasa Inggris “The Etiquettes of Marriage and Wedding, page
11). Dia membuat kontradiksi yang nyata dalam penyelidikannya dalam Mishkatul-
Masabih 1/144 nr. 464 mengatakan hadits yang sama ini Lemah, dan dia berkata bahwa
perawi-perawinya patut di- percaya tapi rantai sanadnya terputus antara Hasan Basri
dan Ammar sebagaimana yang disebutkan juga oleh Al-Mundhiri dalam Al-Targhib
1/91 !!

No 25 : (* Pg. 42 no. 10 ) It reached Malik (Rahimahullah) that Ibn Abbas (Allah be pleased
with him) used to shorten his prayer, in distances such as between Makkah and Ta’if or
between Makkah and Usfan or between Makkah and Jeddah. . . . Al-Albani has weakened it in
“Mishkat, 1/426 no. 1351″, and then contradicts himself by saying it is SHOHIH in “Irwa al-
Ghalil, 3/14″!!
No.25 (Hal. 42 nr. 10) Telah sampai (riwayat) dari Malik rh “bahwa Ibn Abbas ra. biasa
menyingkat (menggashor) sholatnya dalam jarak antara Makkah dan Ta’if atau antara
Makkah dan Usfan atau antara Makkah dan Jeddah…..” Al-Albani telah melemahkannya

162
dalam Mishkat, 1/426 nr.1351, dan dia bertentangan dengan perkataannya di Irwa al-
Ghalil 3/14 yang mengatakan ini Shahih !

No 26 : (* Pg. 43 no. 12 ) Hadith: “Leave the Ethiopians as long as they leave you, because
no one takes out the treasure of the Ka’ba except the one with the two weak legs from
Ethiopia.” Al-Albani has weakened this Hadith in his checking of “Mishkat 3/1495 no. 5429″
by saying: “The sanad is DAEEF.” But then he contradicts himself as is his habit, by correcting
it in “Shohihah, 2/415 no. 772.”

No. 26. (Hal.43 nr.12) Hadits : “Tinggalkan orang-orang Ethiopia selama mereka
meninggalkanmu, sebab tidak ada orang yang mengambil barang berharga dari Ka’bah
kecuali seorang Ethopia yang dua kakinya lemah” . Al-Albani dalam penyelidikannya di
Mishkat 3/1495 nr. 5429 mengatakan sanadnya Lemah. Tapi sebagaimana biasa dia
bertentangan dengan perkata- annya dengan membenarkannya dalam Shahihah 2/415 nr.
772 !
An example of al-Albani praising someone in one place and then disparaging him in
another place in his books
Contoh (Sifat) dari Al-Albani ialah pertama memuji seseorang disatu tempat dibukunya
dan dilain tempat mengecilkan orang tersebut.!!

No 27 : (* Pg. 32 ) He praises Shaykh Habib al-Rahman al-Azami in the book ‘Shohih al


Targhib wa Tarhib, page 63′, where he says: “I want you to know one of the things that
encouraged me to. . . . which has been commented by the famous and respected scholar Shaykh
Habib al-Rahman al-Azami” . . . . And he also said on the same page, “And what made me
more anxious for it, is that its checker, the respected Shaykh Habib al-Rahman al-Azami has
announced. . . .” Al-Albani thus praises Shaykh al-Azami in the above mentioned book; but
then makes a contradiction in the introduction to ‘Adaab uz Zufaaf (The Etiquettes of Marriage
and Wedding), new edition page 8′, where he said: “Al-Ansari has used in the end of his letter,
one of the enemies of the Sunnah, Hadith and Tawhid, who is famous for that, is Shaykh Habib
al-Rahman al-Azami. . . . . For his cowardliness and lack of scholarly deduction. . . ..”

No.27 (Hal. 32) Dia (Albani) memuji Syeikh Habib al-Rahman al-Azami didalam
Shahih al Targhib wa Tarhib hal. 63 yang mana katanya ; “Saya ingin agar engkau
mengetahui satu dari beberapa hal bahwa saya memberanikan diri untuk….yang
dikomentari oleh ulama yang terkenal dan terhormat Syeikh Habib al-Rahman al-Azami
“…. dan dia (Albani) mengatakan pada halaman yang sama “Dan apa yang membuat
saya rindu untuknya, orang yang menyelidiki sesuatu dan mengumumkannya yaitu yang
terhormat Syeikh Habib al-Rahman al-Azami “. Al-Albani memuji Syeikh al-Azami
dalam buku yang tersebut diatas. Tapi kemudian membuat penyangkalan dalam ‘Adaab
uz Zufaaf (Akhlak Perkawinan dan Pernikahan), edisi baru hal.8 yang dia berkata; Al-
Ansari telah membiasakan akhir dari tulisannya, salah satu musuh dari Sunnah, Hadits
dan Tauhid, yang cukup terkenal , ialah Syaikh Habib al-Rahman al-Azami……karena
ketakutan dan kekurangan ilmunya….””

NB - (The above quotation from Adaab uz Zufaaf is not found in the English translation by
his supporters, which shows that they deliberately avoided translating certain parts of the whole
work). So have a glance at this!
NB: (Kutipan diatas dari ‘Adaab uz Zufaaf , tidak terdapat didalam terjemahan bahasa
Inggris oleh pendukung-pendukungnya yang mana menunjukkan bahwa mereka dengan
sengaja tidak mau menterjemahkan bagian-bagian tertentu). Ini perlu diperhatikan !

SELECTED TRANSLATIONS FROM VOLUME 2


Terjemahan-terjemahan pilihan dari jilid (volume) 2

163
No 28 : (* Pg. 143 no. 1 ) Hadith of Abi Barza (Allah be pleased with him): “By Allah, you
will not find a man more just than me” (Sunan al-Nisai, 7/120 no. 4103). Al-Albani said that
this Hadith was SHOHIH in “Shohih al-Jami wa Ziyadatuh, 6/105 no. 6978″, and then he
astonishingly contradicts himself by saying it is DAEEF in “Daeef Sunan al-Nisai, pg. 164 no.
287.” So beware of this mess!

No.28 (Hal.143 nr.1) Hadits dari Abi Barza ra: “ Demi Allah, Engkau tidak akan
menemukan seorang lebih benar dari saya “(Sunan Al-Nisai 7/120 nr. 4103) Al-Albani
berkata bahwa hadits ini Shohih dalam Shohih Al-Jami wa Ziyadatuh 6/105 nr.6978 dan
kemudian lebih mengherankan dia bertentang- an dengan perkataannya dalam Daeef
Sunan Al-Nisai hal. 164 nr. 287 yang mengatakan itu Lemah. HATI-HATILAH DARI
PENGACAUAN INI !

No 29 : (* Pg. 144 no. 2 ) Hadith of Harmala ibn Amru al-Aslami from his Uncle: “Throw
pebbles at the Jimar by putting the extremity of the thumb on the fore-finger.” (Shohih Ibn
Khuzaima, 4/276-277 no. 2874) Al-Albani acknowledged its weakness in “Shohih Ibn
Khuzaima” by saying that the sanad was DAEEF, but then contradicts himself by saying it is
SHOHIH in “Shohih al-Jami wa Ziyadatuh, 1/312 no. 923!”

No 29 (Hal. 144 nr. 2) Hadits dari Harmala ibn Amru al-Aslami dari pamannya:
“Letakkanlah batu kerikil pada ujung ibu jari diatas jari depan (telunjuk) pada lemparan
jumrah “ (Shohih Ibn Khuzaima, 4/276-277 nr.2874). Al-Albani memberitahu kelemahan
ini (hadits) dalam Shohih Ibn Khuzaima sambil mengatakan sanad hadits ini Lemah, tapi
kemudian dia bertentangan sendiri yang mengatakan Shohih dalam “Shohih al-Jami wa
Ziyadatuh, 1/312 no. 923 !”

No 30 : (* Pg. 144 no. 3 ) Hadith of Sayyidina Jabir ibn Abdullah (Allah be pleased with
him): “The Prophet (Peace be upon him) was asked about the sexually defiled [junubi]. . . can
he eat, or sleep. . . He said :’Yes, when this person makes wudhu.’” (Ibn Khuzaima no. 217 and
Ibn Majah no. 592). Al-Albani has admitted its weakness in his comments on “Ibn Khuzaima,
1/108 no. 217″, but then contradicts himself by correcting the above Hadith in “Shohih Ibn
Majah, 1/96 no. 482 “!!

No 30 (Hal. 144 nr.3) Hadits dari Sayyidina Jabir ibn Abdullah ra. : “Rasulallah saw.
ditanyai tentang Junub (orang yang belum suci setelah bersetubuh) …apa boleh dia makan
atau tidur…Beliau saw. bersabda : Boleh, bila orang ini wudu dahulu “ (Ibn Khuzaima nr.
217 dan Ibn Majah nr.592). Al-Albani telah mengikrarkan kelemahannya didalam
komentarnya di Ibn Khuzaima 1/108 nr. 217, Tetapi kemudian kontradiksi sendiri
dengan membenarkan hadits tersebut dalam Shohih Ibn Majah 1/96 nr. 482).

No 31 : (* Pg. 145 no. 4 ) Hadith of Aisha (Allah be pleased with her): “A vessel as a vessel
and food as food” (Nisai, 7/71 no. 3957). Al-Albani said that it was SHOHIH in “Shohih al-
Jami wa Ziyadatuh, 2/13 no. 1462″, but then contradicts himself in “Daeef Sunan al-Nisai, no.
263 pg. 157″, by saying it is DAEEF!!!

No. 31 (Hal.145 nr.4) Hadits dari Aisyah ra ; “ Perahu sebagai perahu (berlayar) dan
makanan sebagai makanan “ (Nasai 7/71 nr. 3957). Al-Albani mengatakan hadits ini Shohih
dalam Shohih al-Jami wa Ziyadatuh 2/13 nr.1462, tetapi kemudian menyangkal sendiri
dengan mengatakan Lemah dalam Daeef Sunan al-Nisai nr. 263 hal. 157. !!

No 32 : (* Pg. 145 no. 5 ) Hadith of Anas (Allah be pleased with him): “Let each one of you
ask Allah for all his needs, even for his sandal thong if it gets cut.” Al-Albani said that the
above Hadith was HASAN in his checking of “Mishkat, 2/696 no. 2251 and 2252″, but then
contradicts himself in “Daeef al-Jami wa Ziyadatuh, 5/69 no. 4947 and 4948″!!!

164
No 32 (Hal.145 nr. 5) Hadits dari Anas ra : “Mintalah setiap kamu pada Allah semua
yang engkau butuhkan walaupun mengenai tali sandalnya bila telah putus” Al-Albani
mengatakan bahwa hadits ini Hasan dalam penyelidik- annya di Mishkat 2/696 nr. 2251
dan 2252, tetapi kemudian dia bertentangan sendiri dalam Daeef al-jami wa Ziyadatuh
5/69 nr. 4947 dan 4948 !!

No 33 : (* Pg. 146 no. 6 ) Hadith of Abu Dharr (Allah be pleased with him): “If you want to
fast, then fast in the white shining nights of the 13th, 14th and 15th.” Al-Albani declared it to
be DAEEF in “Daeef al-Nisai, pg. 84″ and in his comments on “Ibn Khuzaima, 3/302 no.
2127″, but then contradicts himself by calling it SHOHIH in “Shohih al-Jami wa Ziyadatuh,
2/10 no. 1448″ and also corrected it in “Shohih al-Nisai, 3/902 no. 4021″!! So what a big
contradiction!
NB- (Al-Albani mentioned this Hadith in ‘Shohih al-Nisai’ and in ‘Daeef al-Nisai’, which
proves that he is unaware of what he has and is classifying, how inept!).
No. 33 (Hal.146 nr.6) Hadits dari Abu Dzar ra : “Bila engkau ingin berpuasa, maka
puasalah pada bulan purnama tanggal 13, 14 dan 15 “ . Al-Albani menyatakan hadits ini
Lemah dalam Daeef al-Nisai hal. 84 dan dalam komentarnya di Ibn Khuzaima 3/302 nr.
2127. Tetapi kemudian kontradiksi sendiri yang menyebutnya Shohih dalam Shohih al-
Jami wa Ziyadatuh 2/10 nr. 1448 dan pula membenarkan itu dalam Shohih al-Nisai 3/902
nr. 4021 !! Ini adalah kontradiksi yang besar !
NB: (Al-Albani menyebutkan hadits ini dalam Shohih al-Nisai dan dalam Daeef al-
Nisai, ini semua menunjukkan bahwa dia tidak hati-hati/ceroboh atas apa yang telah dia
perbuat, semuanya tidak layak)

No 34 : (* Pg. 147 no. 7 )Hadith of Sayyida Maymoonah (Allah be pleased with her):
“There is nobody who has taken a loan and it is in the knowledge of Allah. . . .” (Nisai, 7/315
and others). Al-Albani said in “Daeef al-Nisai, pg 190″: “Shohih, except for the part al-Dunya.”
Then he contradicts himself in “Shohih al-Jami wa Ziyadatuh, 5/156″, by saying that the whole
Hadith is SHOHIH, including the al-Dunya part. So what an amazing contradiction!

No.34 (Hal. 147 nr.7) Hadits dari Siti Maymunah ra ; “ Tidak seorangpun yang
menerima pinjaman dan itu (selalu)dalam pengetahuan Allah” (Nisai, 7/315 dan lain-lain).
Al-Albani berkata dalam Daeef al-Nisai hal.190 ; ‘Shohih, kecuali bagian al-Dunya’.
Kemudian dia menayangkal sendiri dalam Shohih al Jami wa Ziyadatuh 5/156, dengan
mengatakan bahwa semua Hadits ini Shohih termasuk bagian al-Dunya. Ini kontradiksi
yang sangat menakjubkan !

No 35 : (* Pg. 147 no. 8 )Hadith of Burayda (Allah be pleased with him): “Why do I see you
wearing the jewellery of the people of hell” (Meaning the Iron ring), [Nisai, 8/172 and others. .
.]. Al-Albani has said that it was SHOHIH in “Shohih al-Jami wa Ziyadatuh, 5/153 no. 5540″,
but then contradicts himself by saying it is DAEEF in “Daeef al-Nisai, pg. 230″!!!

No.35 (Hal. 147 nr. Hadits dari Buraidah ra: “Mengapa saya melihat engkau memakai
perhiasan dari penghuni neraka (Maksudnya cincin besi)”. (Nisai 8/172 dan lain-
lainnya….). Al-albani telah mengatakan hadits in Shohih dalam Shahih al-jami wa
Ziyadatuh 5/153 nr. 5540. Tetapi kemudian dia menyangkal sendiri dengan mengatakan
Lemah dalam Daeef al-Nisai hal.230) !

No 36 : (* Pg. 148 no. 9 )Hadith of Abu Hurayra (Allah be pleased with him): “Whoever
buys a carpet to sit on, he has 3 days to keep it or return it with a cup of dates that are not
brownish in colour” (Nisai 7/254 and others). Al-Albani has weakened it with reference to the
‘3 days’ part in “Daeef Sunan al-Nisai, pg. 186″, by saying: “Correct, except for 3 days.” But

165
the ‘genius’ contradicts himself by correcting the Hadith and approving the ‘3 days’ part in
“Shohih al-Jami wa Ziyadatuh, 5/220 no. 5804″. So wake up (al-Albani)!!

No.36 (Hal.148 nr. 9) Hadits dari Abu Huraira ra ; “ Siapapun membeli permadani untuk
diduduki, dia mempunyai waktu tiga hari untuk menyimpan- nya atau mengembalikannya
dalam beberapa waktu selama warnanya tidak menjadi coklat (karena kotor) ”. (Nisai 7/254
dan lain-lainya). Al-Albani telah melemahkan hadits ini pada bagian “tiga hari” dengan
menyebut referensi- nya dalam Daeef Sunan al-nisai hal. 186, sambil katanya
“Benar/Shohih kecuali kata-kata tiga hari”.Tetapi ‘orang cerdik ini’ menyangkal sendiri
dengan membenarkan hadits itu dan termasuk bagian kata-kata “tiga hari” dalam
Shohih al-jami wa Ziyadatuh 5/220 nr. 5804“. Bangunlah hai al-Albani!

No 37 : (* Pg. 148 no. 10 )Hadith of Abu Hurayra (Allah be pleased with him): “Whoever
catches a single rak’ah of the Friday prayer has caught (the whole prayer).” (Nisai 3/112, Ibn
Majah 1/356 and others). Al-Albani has weakened it in “Daeef Sunan al-Nisai, no. 78 pg. 49″,
where he said: “Abnormal (shadh), where Friday is mentioned.” He then contradicts himself by
saying SHOHIH, including the Friday part in “Irwa, 3/84 no. 622 .” May Allah heal you!

No.37 (Hal. 148 nr.10) Hadits Abu Hurairah ra : “Siapapun yang mendapati satu
raka’at dari Sholat Jum’at itu telah memadainya (untuk semua sholat)”. (Nisai 3/112, Ibn
Majah 1/356 dan lain-lainnya). Al-Albani telah melemahkan ini dalam Daeef Sunan al-
Nisai, nr. 78 hal. 49, dimana dia telah berkata; ‘Luar biasa (shadh), bilamana disitu
disebutkan hari jumat’. Kemudian dia kontradiksi sendiri dengan mengatakan Shohih
termasuk bagian hari Jum’at dalam Irwa, 3/84 nr. 622 !! Semoga Allah menyembuhkanmu
!
AL-Albani and his Defamation and Authentication of Narrators at will !
Al-Albani dan Fitnahannya Dan Perawi-perawi yang dipercaya kesenangannya !

No 38 : (* Pg 157 no 1 ) KANAAN IBN ABDULLAH AN-NAHMY :- Al-Albani said in


his “Shohihah, 3/481″ : “Kanaan is considered Hasan, for he is attested by Ibn Ma’een.” Al-
Albani then contradicts himself by saying, “There is weakness in Kanaan” (see “Daeefah,
4/282″)!!

No 38 (Hal. 157 nr.1) Kanan Ibn Abdullah An-Nahmy : Al-Albani berkata dalam
Shohihah, 3/481 ; “Kanaan telah dianggap sebagai Hasan, untuk itu telah dinyatakan
oleh Ibn Ma’een. Kemudian Al-Albani menyangkal sendiri dengan katanya “ Ada
kelemahan pada Kanaan” (lihat Daeefah, 4/282) !!

No 39 : (* Pg. 158 no. 2 )MAJA’A IBN AL-ZUBAIR :- Al-Albani has weakened Maja’a in
“Irwa al-Ghalil, 3/242″, by saying, “This is a weak sanad because Ahmad has said: ‘There is
nothing wrong with Maja’a', and Daraqutni has weakened him. . .” Al-Albani then made a
contradiction in his “Shohihah, 1/613″ by saying: “His men (the narrators) are trusted except
for Maja’a who is a good narrator of Hadith.” An amazing contradiction!

No 39 (Hal.158. nr.2) Maja’a Ibn Al-Zubair : Al-Albani telah melemahkan Maja’a


dalam Irwa al-Ghalil, 3/242, dengan katanya. “ Ini adalah sanad yang lemah sebab
Ahmad telah berkata ‘ Tidak ada kesalahan dengan Maja’a, dan Daraqutni telah
melemahkan dia…’“. Al-Albani telah membuat kontradiksi dalam bukunya Shohihah
1/613 dengan mengatakan “ Perawi-perawinya bisa dipecaya kecuali Maja’a, itu seorang
perawi hadits yang baik“. Suatu pertentangan yang menakjubkan !!!

No 40 : (* Pg. 158 no. 3 ) UTBA IBN HAMID AL-DHABI :- Al-Albani has weakened him
in “Irwa al-Ghalil, 5/237″ by saying: “And this is a weak (Daeef) sanad which has three
defects. . . . the second defect is the weakness of al-Dhabi, the Hafiz said: ‘A truthful narrator

166
with hallucinations’”. Al-Albani then makes an obvious contradiction in “Shohihah, 2/432″,
where he said about a sanad which mentions Utba: “And this is a good (Hasan) sanad, Utba ibn
Hamid al-Dhabi is trustworthy but has hallucinations, and the rest of the narrators in the sanad
are trusted.” !!

No 40 (Hal. 158 nr.3) Utba Ibn Hamid Al-Dhabi; Al-Albani telah melemahkan dia
dalam Irwa al-Ghalil 5/237 sambil katanya ; “ Dan ini adalah sanad lemah yang
mempunyai tiga kekeliruan….kekeliruan kedua ialah kelemahan dari al- Dhabi, Hafiz
berkata ; ‘ Seorang perawi jujur dengan khayalan’ . Kemudian Al-Albani membuat
kontradiksi yang nyata dalam Shohihah 2/432, dimana dia ber- kata tentang sanad yang
menyebut Utba; ”Dan ini sanad yang baik (Hasan), Utba ibn Hamid al-Dhabi dapat
dipercaya…..tapi mempunyai khayalan, dan lain daripada sanad perawi itu semuanya
dapat dipercaya”.

No 41: (* Pg. 159 no. 4 )HISHAM IBN SA’AD :- Al-Albani said in his “Shohihah, 1/325″:
“Hisham ibn Sa’ad is a good narrator of Hadith.” He then contradicts himself in “Irwa al-
Ghalil, 1/283″ by saying: “But this Hisham has a weakness in memorizing” So what an
amazement !!

No 41 (Hal. 159 nr. 4) Hisham Ibn Sa’ad ; Al-Albani berkata dalam Shohihah 1/325; “
Hisham ibn sa’ad ialah perawi hadits yang baik”. Kemudian dia bertentangan sendiri
dalam Irwa al-Ghalil 1/283 sambil katanya ; “Tapi Hisham ini lemah dalam hafalan”.
Sesuatu yang mengherankan !!

No 42 : (* Pg. 160 no. 5 )UMAR IBN ALI AL-MUQADDAMI :- Al-Albani has weakened
him in “Shohihah, 1/371″, where he said: “He in himself is trusted but he used to be a very bad
forger, which makes him undependable. . . .” Al-Albani then contradicts himself again in
“Shohihah, 2/259″ by accepting him and describing him as being trustworthy from a sanad
which mentions Umar ibn Ali. Al-Albani says: “Classified by Hakim, who said: ‘A Shohih
Isnad (chain of transmission)’, and al-Dhahabi went along with it, and it is as they have said.”
So what an amazement !!!

No 42 (Hal.160 nr. 5) Umar Ibn Ali Al-Muqaddami ; Al-albani telah melemahkan dia
dalam Shohihah 1/371, dimana dia berkata ; “ Dia merasa dirinya bisa dipercaya, tapi
dia sebagai Pemalsu yang sangat jelek, dengan menjadikan dirinya tidak dipercayai…” Al-
Albani membuat kontradiksi baru lagi dalam Shohihah 2/259 mengakui dia (Umar ibn
Ali) dan mengatakan bila ada sanad yang menyebut Umar Ibn Ali maka bisa
dipercayainya. Al-Albani berkata “ Diklasifikasikan oleh Hakim yang mana berkata :
“Shohih isnadnya” (rantaian perawinya) dan Al-Dhahabi mengakuinya juga dan mereka
(berdua) mengatakan demikian adalah benar “. Itu sangat mengherankan !

No 43: (* Pg. 160 no. 6 )ALI IBN SA’EED AL-RAZI :- Al-Albani has weakened him in
“Irwa, 7/13″, by saying: “They have said nothing good about al-Razi.” He then contradicts
himself in another ‘fantastic’ book of his, “Shohihah, 4/25″, by saying: “This is a good (Hasan)
sanad and the narrators are all trustworthy.” So beware !!!

No 43 (Hal. 160. nr. 6) Ali Ibn Sa’eed Al-Razi ; Al-Albani telah melemahkan dia dalam
Irwa 7/13, dengan katanya : “Mereka telah mengatakan tidak ada yang benar tentang al-
Razi” Dia kemudian menyangkal sendiri dalam ‘buku lainnya yang ‘indah/hebat’
Shohihah, 4/25, sambil mengatakan “Ini adalah baik (Hasan) sanadnya dan perawi-
perawinya semua bisa dipercaya”. Berhati-hatilah !!

No 44: (* Pg. 165 no. 13 )RISHDIN IBN SA’AD :- Al-Albani said in his “Shohihah, 3/79″ :
“In it (the sanad) is Rishdin ibn Sa’ad, and he has been declared trustworthy.” But then he

167
contradicts himself by declaring him to be DAEEF in “Daeefah, 4/53″; where he said: “And
Rishdin ibn Sa’ad is also daeef.” So beware!!
No 44: (Hal. 165 nr. 13) Rishdin Ibn Sa’ad : Al-Albani berkata dalam Shohihah 3/79 : “
Ada dalam sanad Rishdin ibn Sa’ad, dan dia telah menyatakan bisa dipercaya”. Tetapi
kemudian dia bertentangan sendiri dalam penyataannya yang mengatakan Lemah
tentang dia (Rishdin) dalam Daeefah 4/53, dimana dia berkata : “dan Rishdin ibn Sa’ad
ini juga lemah “. BERHATI-HATILAH !!

No 45: (* Pg. 161 no. 8 ) ASHAATH IBN ISHAQ IBN SA’AD :- What an amazing fellow
this Shaykh!! Al-Albani!! Proves to be. He said in “Irwa al-Ghalil, 2/228″: “His status is
unknown, and only Ibn Hibban trusted him.” But then he contradicts himself by his usual habit!
Because he only transfers from books and nothing else, and he copies without knowledge; this
is proven in “Shohihah, 1/450″, where he said about Ashaath: “Trustworthy”. So what an
amazement !!!

No 45 (Hal. 161 nr. Ashaath Ibn Ishaq Ibn Sa’ad : Betapa mengherankan lelaki (Al-
Albani) ini !! Terbukti, dia berkata dalam Irwa al-Ghalil 2/228, “Keadaannya/statusnya
tidak dikenal, dan hanya Ibn Hibban mempercayai dia”. Tetapi kemudian dia
bertentangan sendiri, seperti kebiasaannya! Karena dia hanya mengalihkan/menyalin
dari buku-buku dan tidak ada lain- nya, dan dia mengutip/menyalin tanpa adanya ilmu
pengetahuan. Ini dibukti- kan dalam Shohihah 1/450, dimana dia berkata tentang
Ashaath : “Dapat dipercaya”. Keajaiban yang luar biasa!!

Nr.46: (* Pg. 162 no. 9 )IBRAHIM IBN HAANI :- The honourable!! The genius!! The
copier!! Has made Ibrahim ibn Haani trustworthy in one place and has then made him unknown
in another. Al-Albani said in ‘Shohihah, 3/426′: “Ibrahim ibn Haani is trustworthy”, but then he
contradicts himself in “Daeefah, 2/225″, by saying that he is unknown and his Ahadith are
refused!!

No 46: (Hal.162 nr.9) Ibrahim Ibn Haani : “Paling terhormat ! Paling Pandai ! Tukang
Menyalin ! Dia (Albani) telah membuat Ibn Haani ‘dapat dipercaya‘ disatu tempat dan
membuat dia ‘tidak dikenal’ ditempat lainnya.. Al-Albani berkata dalam Shohihah 3/426;
“ Ibrahim ibn Haani ialah dapat dipercaya”, tetapi kemudian dia bertentangan sendiri
dalam Daeeah, 2/225 dengan katanya “bahwa dia itu tidak dikenal dan haditsnya itu
tertolak ! “.

No 47: (* Pg. 163 no. 10 ) Al-Ijlaa Ibn Abdullah Al-Kufi : Al-Albani has corrected a sanad
by saying it is good in “Irwa, 8/7″, with the words: “And its sanad is good, the narrators are
trustworthy, except for Ibn Abdullah al-Kufi who is truthful.” He then contradicts himself by
weakening the sanad of a Hadith where al-Ijlaa is found and has made him the reason for
declaring it DAEEF (see ‘Daeefah, 4/71′); where he said: “Ijlaa ibn Abdullah has a weakness.”
Al-Albani then quoted Ibn al-Jawzi’s (Rahimahullah) words by saying: “Al-Ijlaa did not know
what he was saying .”!!!

No 47: (Hal. 163 nr. 10) Al-Ijlaa Ibn Abdullah Al-Kufi ; Al-Albani memperbaiki sanad
sambil mengatakan itu baik dalam Irwa 8/7, dengan kata-kata : “ Dan sanad tersebut
adalah baik , perawi-perawi semua dapat dipercaya, kecuali Ibn Abdullah al-Kufi dia
adalah jujur “. Dia kemudian kontradiksi sendiri dengan melemahkan sanad dari hadits
yang diketemukan al-Ijlaa dan dia membuat alasan baginya untuk menyatakannya
lemah (lihat Daeefah 4/71) , dimana dia berkata: “ Ijlaa ibn Abdullah mempunyai
kelemahan “ Al-Albani menukil kata-kata Ibn al-Jawzi’s (Rahimahullah) yang berkata ; “
Al-Ijlaa tidak mengetahui apa yang dia katakan “ !!!

168
No 48: (* Pg. 67-69 )ABDULLAH IBN SALIH : KAATIB AL-LAYTH :- Al-Albani has
criticised Al-Hafiz al-Haythami, Al-Hafiz al-Suyuti, Imam Munawi and the Muhaddith Abu’l-
Fadl al-Ghimari (Allah’s mercy be upon them) in his book “Silsilah al-Daeefah, 4/302″, when
checking a Hadith containing the narrator Abdullah ibn Salih. He says on page 300: “How
could Ibn Salih be all right and his Hadith be good, even though he has got many mistakes and
is of little awareness, which also made some fraudulent Hadiths enter his books, and he narrates
them without knowing about them!” He has not mentioned that Abdullah ibn Salih is one of
Imam al-Bukhari’s men (i.e. used by al-Bukhari), because it does not suit his mode, and he
does not state that Ibn Ma’een and some of the leading critics of Hadith have trusted him. Al-
Albani has contradicted himself in other places in his books by making Hadiths containing
Abdullah ibn Salih to be good, and here they are :- Al-Albani said in “Silsilah al-Shohihah,
3/229″ : “And so the sanad is good, because Rashid ibn Sa’ad is trustworthy by agreement, and
who is less than him in the men of Shohih, and there is also Abdullah ibn Salih who has said
things that are unharmful with Allah’s help!!”.”
Al-Albani also said in “Shohihah, 2/406″ about a sanad which contained Ibn Salih: “a good
sanad in continuity.” And again in “Shohihah, 4/647″: “He’s a proof with continuity”
NB- (Shaykh Saqqaf then continued with some important advice, this has been left
untranslated for brevity but one may refer to the Arabic for further elaboration). By the grace of
Allah, this is enough from the books of Shaykh Saqqaf to convince any seeker of the truth, let
alone the common folk who have little knowledge of the science of Hadith. If anyone is
interested for hundreds of other similar quotes from Shaykh Saqqaf, then I suggest you write to
the following address to obtain his book Tanaqadat al-Albani al-Wadihat (The Clear
Contradictions of al-Albani).

No 48: (Hal. 67-69) Abdullah Ibn Salih: Kaatib Al-Layth: Al-albani telah mengeritik
Al-Hafiz al-Haitami, Al-Hafiz al-Suyuti, Imam Munawi dan ahli hadits Abu’l-Fadzl al-
Ghimari (rh) dalam bukunya Silsilah al-Daeefah 4/302, waktu mengontrol hadits yang
didalamnya ada perawi Abdullah ibn Salih. Dia (Albani) berkata pada halaman 300 ;
“Bagaimana dapat Ibn Salih menjadi benar dan haditsnya menjadi baik, dia sendiri
sangat banyak membuat kesalahan dan yang mana juga memasukkan beberapa hadits
palsu didalam bukunya, dan dia meyebutkan sanad-sanadnya tapi dia sendiri tidak
mengenal mereka.”
Dia (Albani) tidak menyebutkan bahwa Abdullah Ibn Salih ialah salah satu orang dari
orang-orangnya Imam Bukhori (yaitu dipakai oleh Bukhori), karena (Albani) tidak
cocok dengan caranya (Albani) dan dia (Albani) tidak menyebutkan bahwa Ibn Ma’een
dan beberapa kritikus dari hadits telah mempercayai dia (Abdullah Ibn Salih). Al-Albani
telah berlawanan dengan perkataannya sendiri, dalam tempat lain dibuku-bukunya telah
mengatakan bahwa semua hadits yang diketengahkan Abdullah ibn Salih adalah baik,
sebagai berikut :
Al-Albani berkata dalam de Silsilah Al-Shohihah, 3/229 : “ Dan sanad itu baik, karena
Rashid ibn Saad telah disepakati dapat dipercaya dan lebih rendah dari dia dalam
lingkungan orang-orang yang Shohih dan juga Abdullah ibn Salih telah mengatakan
sesuatu yang tidak bahaya dengan bantuan Allah “Al-Albani juga berkata dalam
Shohihah 2/406 mengenai sanad yang didalamnya ada Ibn Salih “sanad
berkesinambungan yang baik” Dan lagi dalam Shohihah 4/647; “Dia adalah bukti dalam
berkesinambung an”
NB: (kemudian Syeikh Seggaf meneruskan dengan beberapa wejangan yang penting,
demi keringkasan sengaja tidak diterjemahkan , tetapi bila orang ingin merujuknya bisa
lihat bahasa Arabnya). Dengan karunia Allah, ini telah cukup dari buku-buku Syeikh
Seggaf untuk meyakinkan siapa saja yang mencari kebenaran, biarkan orang-orang itu
sendiri bersama-sama mengetahui sedikit tentang ilmu hadits. Bila ada orang tertarik
untuk mendapatkan buku yang didalamnya ada ratusan kutipan yang serupa (tentang
Al-Albani) yang berjudul Tanaqadat Al-Albani Al-Wadihat silahkan anda menulis kealamat
dibawah ini :

169
IMAM AL-NAWAWI HOUSE POSTBUS 925393 AMMAN JORDAN
(Biaya untuk jilid 1 ialah US$ 4,00 belum termasuk ongkos pengiriman (via kapal laut) dan
biaya untuk jilid 2 ialah US$ 7,00 belum termasuk ongkos pengiriman -via kapal laut- dan
biaya bisa berubah setiap waktu). ALLAH MAHA MENGETAHUI.

Demikianlah sebagian kecil (seleksi) isi buku Syeikh Segaf tentang kesalah an-kesalahan
Al-Albani yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Inggris.
Nama-nama sebagian ulama pengeritik Al-Albani
Syekh Al-Albani sering juga mengeritik para ulama lainnya diantaranya beliau juga
mengeritik buku Fiqih Sunnah oleh Sayyid Sabiq dan buku At-Tajj Al Jaami’ Lil Ushuuli Fii
Ahadadiitsir Rasuuli oleh Syeikh Manshur Ali Nashif Al-Husaini. Al-Albani sering
menyalahkan dan menolak hadits-hadits yang banyak diketengahkan oleh ulama-ulama pakar
ahli hadits baik secara langsung maupun tidak langsung. Dia mendudukkan dirinya sebagai
sumber yang tidak pernah dikalahkan. Dia selalu meniru kata-kata ulama pakar dalam
menyelidiki suatu hadits yaitu Lam aqif ala sanadih artinya saya tidak menemukan rantaian
sanadnya atau kata-kata yang serupa !

Disamping kritikan diatas ini, tidak kurang para ulama-ulama lainnya yang
mengeritik Syekh Al-Albani ini yang saya dapati dari internet diantaranya adalah
sebagai berikut :

 Sarjana ahli hadits India yang bernama Habib al-Rahman al-A`zami telah menulis buku
yang berjudul al-Albani Shudhudhuh wa Akhta’uh (Kekhilafan dan Kesalahan Al-Albani)
dalam empat jilid.
 Sarjana Syria yang bernama Muhammad Sa`id Ramadan al-Buuti menulis dalam dua
buku klasiknya yang berjudul al-Lamadhhabiyya Akhtaru Bid`atin Tuhaddidu al-Shari`a al-
Islamiyya (”Not Following A School of Jurisprudence is the Most Dangerous Innovation
Threatening Islamic Sacred Law”) dan al-Salafiyya Marhalatun Zamaniyyatun Mubaraka La
Madhhabun Islami (”The `Way of the Early Muslims’ Was A Blessed Historical Epoch, Not An
Islamic School of Thought”).
 Sarjana hadits dari Marokko yang bernama `Abd Allah ibn Muhammad ibn al-Siddiq al-
Ghumari buku-bukunya yang berjudul e Irgham al-Mubtadi` al-Ghabi bi Jawaz al-Tawassul bi
al-Nabi fi al-Radd `ala al-Albani al-Wabi; (”The Coercion of the Unintelligent Innovator with
the Licitness of Using the Prophet as an Intermediary in Refutation of al-Albani the Baneful”),
al-Qawl al-Muqni` fi al-Radd `ala al-Albani al-Mubtadi` (”The Persuasive Discourse in
Refutation of al-Albani the Innovator”), dan Itqan al-Sun`a fi Tahqiq Ma`na al-Bid`a (”Precise
Handiwork in Ascertaining the Meaning of Innovation”).
 Sarjana hadits dari Marokko yang bernama `Abd al-`Aziz ibn Muhammad ibn al-Siddiq
al-Ghumari bukunya berjudul Bayan Nakth al-Nakith al-Mu`tadi (”The Exposition of the
Treachery of the Rebel”).
 Sarjana Hadits dari Syria yang bernama `Abd al-Fattah Abu Ghudda bukunya yang
berjudul Radd `ala Abatil wa Iftira’at Nasir al-Albani wa Sahibihi Sabiqan Zuhayr al-Shawish
wa Mu’azirihima (”Refutation of the Falsehoods and Fabrications of Nasir al-Albani and his
Former Friend Zuhayr al-Shawish and their Supporters”).
 Sarjana hadits dari Mesir yang bernama Muhammad `Awwama bukunya berjudul Adab
al-Ikhtilaf (”The Proper Manners of Expressing Difference of Opinion”).
 Sarjana Mesir yang bernama Mahmud Sa`id Mamduh buku-bukunya berjudul Wusul al-
Tahani bi Ithbat Sunniyyat al-Subha wa al-Radd `ala al-Albani (”The Alighting of Mutual
Benefit and Confirmation that the Dhikr-Beads are a Sunna in Refutation of al-Albani”) dan
Tanbih al-Muslim ila Ta`addi al-Albani `ala Shohih Muslim (”Warning to the Muslim
Concerning al-Albani’s Attack on Shohih Muslim”).
 Sarjana hadits dari Saudi Arabi yang bernama Isma`il ibn Muhammad al-Ansar buku-
bukunya yang berjudul Ta`aqqubat `ala “Silsilat al-Ahadith al-Da`ifa wa al-Mawdu`a” li al-
Albani (”Critique of al-Albani’s Book on Weak and Forged Hadiths”), Tashih Sholat al-
170
Tarawih `Ishrina Rak`atan wa al-Radd `ala al-Albani fi Tad`ifih (”Establishing as Correct the
Tarawih Sholat in Twenty Rak`as and the Refutation of Its Weakening by al-Albani”), dan
Ibahat al-Tahalli bi al-Dhahab al-Muhallaq li al-Nisa’ wa al-Radd `ala al-Albani fi Tahrimih
(”The Licitness of Wearing Gold Jewelry for Women Contrary to al-Albani’s Prohibition of
it”). –
 Sarjana Syria Badr al-Din Hasan Diab bukunya berjudul Anwar al-Masabih `ala Zulumat
al-Albani fi Sholat al-Tarawih (”Illuminating the Darkness of al-Albani over the Tarawih
Prayer”). —– Direktur dari Pensubsidian Keagamaan (The Director of Religious Endowments)
di Dubai, yang bernama `Isa ibn `Abd Allah ibn Mani` al-Himyari buku bukunya yang berjudul
al-I`lam bi Istihbab Shadd al-Rihal li Ziyarati Qabri Khayr al-Anam (”The Notification
Concerning the Recommendation of Travelling to Visit the Grave of the Best of Creation) dan
al-Bid`a Al-Hasana Aslun Min Usul al-Tashri` (”The Excellent Innovation Is One of the
Sources of Islamic Legislation”). - Menteri Agama dan Subsidi dari Arab Emiraat (The
Minister of Islamic Affairs and Religious Endowments in the United Arab Emirates) yang
bernama Shaykh Muhammad ibn Ahmad al-Khazraji yang menulis artikel al-Albani:
Tatarrufatuh (”Al-Albani’s Extremist Positions”).
 Sarjana dari Syria yang bernama Firas Muhammad Walid Ways dalam edisinya yang
berjudul Ibn al-Mulaqqin’s Sunniyyat al-Jumu`a al-Qabliyya (”The Sunna Prayers That Must
Precede Sholat al-Jumu`a”).
 Sarjana Syria yang bernama Samer Islambuli bukunya yang berjudul al-Ahad, al-Ijma`,
al-Naskh.
 Sarjana Jordania yang bernama As`ad Salim Tayyim bukunya yang berjudul Bayan
Awham al-Albani fi Tahqiqihi li Kitab Fadl al-Sholat `ala al-Nabi.
 Sarjana Jordania Hasan `Ali al-Saqqaf menulis dua jilid yang berjudul Tanaqudat al-
Albani al-Wadiha fi ma Waqa`a fi Tashih al-Ahadith wa Tad`ifiha min Akhta’ wa Ghaltat
(”Albani’s Patent Self-Contradictions in the Mistakes and Blunders He Committed While
Declaring Hadiths to be Sound or Weak”), dan tulisan-tulisannya yang lain ialah Ihtijaj al-
Kha’ib bi `Ibarat man Idda`a al-Ijma` fa Huwa Kadhib (”The Loser’s Recourse to the Phrase:
`Whoever Claims Consensus Is a Liar!’”), al-Qawl al-Thabtu fi Siyami Yawm al-Sabt (”The
Firm Discourse Concerning Fasting on Saturdays”), al-Lajif al-Dhu`af li al-Mutala`ib bi
Ahkam al-I`tikaf (”The Lethal Strike Against Him Who Toys with the Rulings of I`tikaf),
Shohih Sifat Sholat al-Nabi Sallallahu `alayhi wa Sallam (”The Correct Description of the
Prophet’s Prayer “), I`lam al-Kha’id bi Tahrim al-Qur’an `ala al-Junub wa al-Ha’id (”The
Appraisal of the Meddler in the Interdiction of the Qur’an to those in a State of Major
Defilement and Menstruating Women”), Talqih al-Fuhum al-`Aliya (”The Inculcation of Lofty
Discernment”), dan Shohih Sharh al-`Aqida al-Tahawiyya (”The Correct Explanation of al-
Tahawi’s Statement of Islamic Doctrine”).

Dan masih banyak ulama berbeda madzhab yang mengeritik kekhilafan dan kesalahan
Syekh Al-Albani dan pengikut madzhab Wahabi ini yang tidak tercantum disini. Kalau kita
baca diatas, banyak ulama dari bermacam-macam madzhab (Hanafi, Maliki, Syafii dan
Hanbali) mengeritik kekhilafan dan kesalahan ulama madzhab Wahabi, khususnya Syeikh al-
Albani, maka kita akan bertanya sendiri apakah bisa beliau ini dikatagorikan sebagai Imam
Muhadditsin (Imamnya para ahli hadits) pada zaman sekarang ini sebagaimana yang dijuluki
oleh sebagian golongan Salafi/Wahabi ? Memang ada ulama-ulama yang memuji Syekh Al-
Albani ini dan memuji ulama gologan Salafi/Wahabi lainnya, tapi ulama-ulama yang memuji
ini semua- nya semadzhab dan sejalan dengan golongan Wahabi/Salafi !

Sudah tentu kita tidak jujur kalau mengatakan bahwa semua pendapat/ faham golongan
Salafi/Wahabi yang mengaku sebagai penerus akidah dari Ibnu Taimiyyah atau Muhammad
Ibnul Wahhab ini salah dan disangkal oleh ulama-ulama pakar lainnya, tapi ada juga pendapat-
pendapat beliau dan pengikutnya mengenai syariat Islam yang sefaham dengan ulama-ulama
madzhab lainnya. Yang sering disangkal tidak lain pendapatnya mengenai tajsim dan tasybih

171
Allah swt.(akidah tauhid) dengan makhluk-Nya, yang mana hal ini bertentangan dengan
firman-firman Allah swt. dan sunnah Rasulallah saw.

Disamping itu yang sering disangkal juga oleh para ulama madzhab sunnah mengenai
akidah dan pendapat mereka yang membid’ahkan sesat, sampai-sampai berani mensyirikkan
tawassul, tabarruk pada pribadi orang baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, ziarah
kubur, peringatan keagamaan, kumpulan majlis dzikir dan sebagainya (baca keterangan
tersendiri mengenai bab-bab ini). Padahal semuanya ini baik untuk diamalkan serta tidak keluar
dari syariat agama malah banyak dalil shohih baik secara langsung maupun tidak secara
langsung yang menganjurkan amalan-amalan tersebut diatas.

Setiap Muslim boleh memohon pertolongan dan bertawassul, bertabarruk kepada para Nabi,
wali Allah didalam setiap urusan, baik yang gaib maupun yang materi, dengan menjaga dan
memperhatikan syarat-syarat sebagai- mana yang telah diuraikan sebelumnya.

Sekali lagi kami cantumkan sebagian kecil judul-judul buku dan nama-nama ulama diatas
yang mengeritik akidah atau keyakinan golongan Wahabi/Salafi dan pengikutnya, bukan ingin
mencari kesalahan lawan atau ingin membongkar rahasia kekurangannya, tapi ingin
menjelaskan para pembaca mengapa golongan Wahabi/Salafi selalu berani mensesatkan,
mencela madzhab selain madzhabnya yang tidak sependapat dengan faham mereka. Tidak lain
karena akidah atau keyakinan mereka ini berbeda dengan madzhab-madzhab lainnya !

Sebenarnya berbeda pendapat antara madzhab atau golongan muslimin atau antara para
ulama itu selalu ada, karena masing-masing mempunyai sudut pandang yang tersendiri.
Umpamanya satu hadits didhoifkan oleh satu ulama, tapi hadits ini bisa juga oleh ulama’
lainnya dishohihkannya. Yang kita sesalkan dan sayangkan golongan Salafi/Wahabi dan
pengikutnya sering menyalahkan, mensesatkan sampai-sampai berani mengafirkan golongan
muslimin lainnya karena tidak sepaham atau sependapat dengan mereka ini dan mereka merasa
yang paling pandai, murni dan…..dalam syari’at Islam !.

Kita cukupkan sampai di sini pembahasan mengenai seputar akidah/ keyakinan golongan
Wahabi/Salafi. Diskusi dengan mereka memerlukan waktu yang panjang dan membutuhkan
kitab yang tersendiri. Para ulama telah membantah ajaran golongan Wahabi/Salafi didalam
berpuluh-puluh kitab dan makalah yang mereka tulis. ‘Allamah Muhsin Amin telah mem-
bantah keyakinan keyakinan Wahabi melalui syairnya yang panjang, yang terdiri dari 546 bait.
Silahkan Anda rujuk di dalam kitabnya yang berjudul Kasyf al-Irtiyab fi atba ‘i Muhammad
bin Abdul Wahhab.

Banyak sekali kitab-kitab ulama dari berbagai madzhab (Hanafi, Malik Syafii dan lain lain)
yang menyangkal golongan Wahabi/Salafi. Mengenai sanggah- an para ulama mengenai akidah
ulama-ulama golongan Wahabi/ Salafi dan pengikutnya para pembaca bisa membaca sendiri
dan memilih judulnya yang bersangkutan dengan akidah golongan ini dan pengikutnya dalam
website bahasa Indonesia :

BAB SEBELAS : IBNU TAYMIYAH VS WAHHABY

Ibnu Taimiyah Membungkam Wahhabi

172
Belakangan ini kata 'salaf' semakin populer. Bermunculan pula kelompok yang mengusung nama
salaf, salafi, salafuna, salaf shaleh dan derivatnya. Beberapa kelompok yang sebenarnya berbeda
prinsip saling mengklaim bahwa dialah yang paling sempurna mengikuti jalan salaf.
Runyamnya jika ternyata kelompok tersebut berbeda dengan generasi pendahulunya dalam banyak
hal. Kenyataan ini tak jarang membuat umat islam bingung, terutama mereka yang masih awam.
Lalu siapa pengikut salaf sebenarnya? Apakah kelompok yang konsisten menapak jejak salaf ataukah
kelompok yang hanya menggunakan nama salafi?. Tulisan ini mencoba menjawab kebingungan di
atas dan menguak siapa pengikut salaf sebenarnya.
Istilah salafi berasal dari kata salaf yang berarti terdahulu. Menurut ahlussunnah yang dimaksud salaf
adalah para ulama' empat madzhab dan ulama sebelumnya yang kapasitas ilmu dan amalnya tidak
diragukan lagi dan mempunyai sanad (mata rantai keilmuan) sampai pada Nabi SAW. Namun
belakangan muncul sekelompok orang yang melabeli diri dengan nama salafi dan aktif memakai
nama tersebut pada buku-bukunya. Kelompok yang berslogan "kembali" pada Al Qur'an dan sunnah
tersebut mengaku merujuk langsung kepada para sahabat yang hidup pada masa Nabi SAW, tanpa
harus melewati para ulama empat madzhab.
Bahkan menurut sebagian mereka, diharamkan mengikuti madzhab tertentu. Sebagaimana
diungkapkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam salah satu majalah di Arab Saudi, dia juga
menyatakan tidak mengikuti madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Pernyataan di atas menimbulkan
pertanyaan besar di kalangan umat islam yang berpikir obyektif. Sebab dalam catatan sejarah, ulama-
ulama besar pendahulu mereka adalah penganut madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sebut
saja Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Ibnu Rajab, Ibnu Abdil Hadi, Ibnu Qatadah, kemudian
juga menyusul setelahnya Al Zarkasyi, Mura'i, Ibnu Yusuf, Ibnu Habirah, Al Hajjawiy, Al Mardaway,
Al Ba'ly, Al Buhti dan Ibnu Muflih. Serta yang terakhir Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab
beserta anak-anaknya, juga mufti Muhammad bin Ibrahim, dan Ibnu Hamid. Semoga rahmat Allah
atas mereka semua.
Ironis sekali memang, apakah berarti Imam Ahmad bin Hanbal dan para imam lainnya tidak
berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah? Sehingga kelompok ini tidak perlu mengikuti para
pendahulunya dalam bermadzhab?. Apabila mereka sudah mengesampingkan kewajiban bermadzhab
dan tidak mengikuti para salafnya, layakkah mereka menyatakan dirinya salafy?
Belum lagi aksi manipulasi mereka terhadap ilmu pengetahuan. Mereka memalsukan
sebagian dari kitab kitab karya ulama' salaf. Sebagai contoh, kitab Al Adzkar karya Imam
Nawawi cetakan Darul Huda, Riyadh, 1409 H, yang ditahqiq oleh Abdul Qadir Asy Syami.
Pada halaman 295, pasal tentang ziarah ke makam Nabi SAW, dirubah judulnya menjadi
pasal tentang ziarah ke masjid Nabi SAW. Beberapa baris di awal dan akhir pasal itu juga
dihapus. Tak cukup itu, mereka juga dengan sengaja menghilangkan kisah tentang Al Utbiy
yang diceritakan Imam Nawawi dalam kitab tersebut.
Untuk diketahui, Al Utbiy (guru Imam Syafi'i) pernah menyaksikan seorang arab
pedalaman berziarah dan bertawassul kepada Nabi SAW. Kemudian Al Utbiy bermimpi bertemu
Nabi SAW, dalam mimpinya Nabi menyuruh memberitahukan pada orang dusun tersebut bahwa ia
diampuni
Allah berkat ziarah dan tawassulnya. Imam Nawawi juga menceritakan kisah ini dalam kitab Majmu'
dan Mughni. Pemalsuan juga mereka lakukan terhadap kitab Hasyiah Shawi atas Tafsir Jalalain
dengan membuang bagian-bagian yang tidak cocok dengan pandangannya. Hal itu mereka lakukan
pula terhadap kitab Hasyiah Ibn Abidin dalam madzhab Hanafi dengan menghilangkan pasal khusus
yang menceritakan para wali, abdal dan orang-orang sholeh. Parahnya, kitab karya Ibnu Taimiyah
yang dianggap sakral juga tak luput dari aksi mereka. Pada penerbitan terakhir kumpulan fatwa
Syekh Ibnu Taimiyah, mereka membuang juz 10 yang berisi tentang ilmu suluk dan tasawwuf.
(Alhamdulilah, penulis memiliki cetakan lama) Bukankah ini semua perbuatan dzalim? Mereka
jelas-jelas melanggar hak cipta karya intelektual para pengarang dan melecehkan karya-karya
monumental yang sangat bernilai dalam dunia islam. Lebih dari itu, tindakan ini juga merupakan
pengaburan fakta dan ketidakjujuran terhadap dunia ilmu pengetahuan yang menjunjung tinggi sikap
transparansi dan obyektivitas.
MENGIKUTI SALAF?

173
Berikut ini beberapa hal yang berkaitan dengan masalah tasawwuf, maulid, talqin mayyit, ziarah dan
lain-lain yang terdapat dalam kitab-kitab para ulama pendahulu wahhabi. Ironisnya, sikap mereka
sekarang justru bertolak belakang dengan pendapat ulama mereka sendiri. Pertama, tentang tasawuf.
Dalam kumpulan fatwa jilid 10 hal 507 Syekh Ibnu Taimiyah berkata, "Para imam sufi dan para
syekh yang dulu dikenal luas, seperti Imam Juneid bin Muhammad beserta pengikutnya, Syekh
Abdul Qadir al-Jailani serta lainnya, adalah orang-orang yang paling teguh dalam melaksanakan
perintah dan menjauhi larangan Allah. Syekh Abdul Qadir al-Jailani, kalam-kalamnya secara
keseluruhan berisi anjuran untuk mengikuti ajaran syariat dan menjauhi larangan serta
bersabar menerima takdir Allah. Dalam "Madarijus salikin" hal. 307 jilid 2 Ibnul Qayyim Al-
Jauziyah berkata, "Agama secara menyeluruh adalah akhlak, barang siapa melebihi dirimu dalam
akhlak, berarti ia melebihi dirimu dalam agama. Demikian pula tasawuf, Imam al Kattani berkata,
"Tasawwuf adalah akhlak, barangsiapa melebihi dirimu dalam akhlak berarti ia melebihi dirimu
dalam tasawwuf." Muhammad bin Abdul Wahhab berkata dalam kitab Fatawa wa Rosail hal. 31
masalah kelima. "Ketahuilah -mudah-mudahan Allah memberimu petunjuk - Sesungguhnya Allah
SWT mengutus Nabi Muhammad dengan petunjuk berupa ilmu yang bermanfaat dan agama yang
benar berupa amal shaleh. Orang yang dinisbatkan kepada agama Islam, sebagian dari mereka ada
yang memfokuskan diri pada ilmu dan fiqih dan sebagian lainnya memfokuskan diri pada ibadah dan
mengharap akhirat seperti orang-orang sufi. Maka sebenarnya Allah telah mengutus Nabi-Nya
dengan agama yang meliputi dua kategori ini (Fiqh dan tasawwuf)". Demikianlah penegasan Syekh
Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa ajaran tasawuf bersumber dari Nabi SAW.

Kedua, mengenai pembacaan maulid. Dalam kitab Iqtidha' Sirathil Mustaqim Ibnu Taimiyah berkata,
"Adapun mengagungkan maulid dan menjadikannya acara rutinan, segolongan orang terkadang
melakukannya. Mereka mendapat pahala yang besar karena tujuan baik dan pengagungannya
terhadap Rasulullah SAW."

Ketiga, tentang hadiah pahala, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa barang siapa mengingkari
sampainya amalan orang hidup pada orang yang meninggal maka ia termasuk ahli bid'ah.
Dalam Majmu' fatawa juz 24 hal306 ia menyatakan, "Para imam telah sepakat bahwa mayit bisa
mendapat manfaat dari hadiah pahala orang lain. Ini termasuk hal yang pasti diketahui dalam agama
islam dan telah ditunjukkan dengan dalil kitab, sunnah dan ijma' (konsensus ulama'). Barang siapa
menentang hal tersebut maka ia termasuk ahli bid'ah".
Lebih lanjut pada juz 24 hal 366 Ibnu Taimiyah menafsirkan firman Allah "dan bahwasanya seorang
manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (QS an-Najm [53]: 39)
ia menjelaskan, Allah tidak menyatakan bahwa seseorang tidak bisa mendapat manfaat dari orang
lain, Namun Allah berfirman, seseorang hanya berhak atas hasil usahanya sendiri. Sedangkan hasil
usaha orang lain adalah hak orang lain. Namum demikian ia bisa memiliki harta orang lain apabila
dihadiahkan kepadanya. Begitu pula pahala, apabila dihadiahkan kepada si mayyit maka ia
berhak menerimanya seperti dalam solat jenazah dan doa di kubur. Dengan demikian si mayit berhak
atas pahala yang dihadiahkan oleh kaum muslimin, baik kerabat maupun orang lain"
Dalam kitab Ar-Ruh hal 153-186 Ibnul Qayyim membenarkan sampainya pahala kepada orang yang
telah meninggal. Bahkan tak tangung-tanggung Ibnul Qayyim menerangkan secara panjang lebar
sebanyak 33 halaman tentang hal tersebut.

Keempat, masalah talqin. Dalam kumpulan fatwa juz 24 halaman 299 Ibnu Taimiyah menyatakan
bahwa sebagian sahabat Nabi SAW melaksanakan talqin mayit, seperti Abu Umamah Albahili,
Watsilah bin al-Asqa' dan lainnya. Sebagian pengikut imam Ahmad menghukuminya sunnah. Yang
benar, talqin hukumnya boleh dan bukan merupakan sunnah. (Ibnu Taimiyah tidak menyebutnya
bid'ah) Dalam kitab AhkamTamannil Maut Muhammad bin Abdul Wahhab juga meriwayatkan hadis
tentang talqin dari Imam Thabrani dalam kitab Al Kabir dari Abu Umamah.

Kelima, tentang ziarah ke makam Nabi SAW. Dalam qasidah Nuniyyah (bait ke 4058) Ibnul Qayyim
menyatakan bahwa ziarah ke makam Nabi SAW adalah salah satu ibadah yang paling utama

174
"Diantara amalan yang paling utama dalah ziarah ini. Kelak menghasilkan pahala melimpah di
timbangan amal pada hari kiamat". Sebelumnya ia mengajarkan tata cara ziarah (bait ke 4046-4057).
Diantaranya, peziarah hendaklah memulai dengan sholat dua rakaat di masjid Nabawi. Lalu
memasuki makam dengan sikap penuh hormat dan takdzim, tertunduk diliputi kewibawaan sang
Nabi. Bahkan ia menggambarkan pengagungan tersebut dengan kalimat "Kita menuju makam
Nabi SAW yang mulia sekalipun harus berjalan dengan kelopak mata (bait 4048).
Hal ini sangat kontradiksi dengan pemandangan sekarang. Suasana khusyu' dan khidmat di makam
Nabi SAW kini berubah menjadi seram.
Orang-orang bayaran wahhabi dengan congkaknya membelakangi makam Nabi yang mulia. Mata
mereka memelototi peziarah dan membentak-bentak mereka yang sedang bertawassul kepada beliau
SAW dengan tuduhan syirik dan bid'ah. Tidakkah mereka menghormati jasad makhluk termulia di
semesta ini..? Tidakkah mereka ingat firman Allah "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara
keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain, supaya tidak hapus (pahala)
amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari. "Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan
suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk
bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar" (QS Al Hujarat, 49: 2-3).
Data-data di atas adalah sekelumit dari hasil penelitian obyektif pada kitab-kitab mereka sendiri,
sekedar wacana bagi siapa saja yang ingin mencari kebenaran. Mudah mudahan dengan mengetahui
tulisan-tulisan pendahulunya, mereka lebih bersikap arif dan tidak arogan dalam menilai kelompok
lain. (Ibnu KhariQ)

Referensi
- Majmu' fatawa Ibn Taimiyah
- Qasidah Nuniyyah karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah
- Iqtidha' Shirathil Mustaqim karya Ibn Taimiyah cet. Darul Fikr
- Ar-Ruh karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, cet I Darul Fikr 2003
- Ahkam Tamannil Maut karya Muhammad bin Abdul Wahhab, cet. Maktabah
Saudiyah Riyadh Nasihat li ikhwanina ulama Najd karya Yusuf Hasyim
Ar-Rifa'i

Diambil dari rubrik Ibrah, Majalah Dakwah Cahaya Nabawiy Edisi 60 Th.
IV Rabi'ul Awwal 1429 H / April 2008 M

LAMPIRAN:
1. Ibnu Taimiah Mengharuskan&MenggalakkaN TAHLIL&ZIKIR

175
Di atas adalah kitab ibnu taimiah berjudul majmuk fatawa jilid 24 pada mukasurat 324. Ibnu taimiah
ditanya mengenai seseorang yang bertahlil, bertasbih,bertahmid,bertakbir dan menyampaikan pahala
tersebut kepada simayat muslim lantas ibnu taimiah menjawab amalan tersebut sampai kepada si
mayat dan juga tasbih,takbir dan lain-lain zikir sekiranya disampaikan pahalanya kepada si mayat
maka ianya sampai dan bagus serta baik.

Manakala Wahhabi menolak dan menkafirkan amalan ini.

Di atas pula adalah kitab ibnu tamiah berjudul majmuk fatawa juzuk 24 pada mukasurat 324.ibnu
taimiah di tanya mengenai seorang yang bertahlil 70000 kali dan menghadiahkan kepada si mayat
muslim lantas ibnu taimiah mengatakan amalan itu adalah amat memberi manafaat dan amat baik
serta mulia.

saya nukilkan dari kitab yang lain :

Ahmad bin Hambal dan para sahabat Syafi’i berpendapat bahwa hal itu sampai kepada si mayit.
Maka sebaiknya si pembaca setelah membacanya mengucapkan,”Ya Allah aku sampaikan seperti
pahala bacaanku ini kepada si fulan.” Di dalam kitab “al Mughni” oleh Ibnu Qudamah disebutkan:
Ahmad bin Hanbal mengatakan,”Segala kebajikan akan sampai kepada si mayit berdasarkan
nash-nash yang ada tentang itu, karena kaum muslimin biasa berkumpul di setiap negeri kemudian
membaca Al Qur’an dan menghadiahkannya bagi orang yang mati ditengah-tengah mereka dan
tidak ada yang menentangnya, hingga menjadi kespekatan.” Tetapi amalan ini adalah amalan kufur
disisi Wahhabi.

2). Bait Diwan Imam Syafe’i yang dihilangkan oleh wahabi ****

BAIT YANG HILANG DARI DIWAN IMAM SYAFI’I !

‫فقيها و صوفيا فكن ليس واحدا * فإني و حيييق الله إيييياك أنييييصح‬
‫فذالك قاس لم ييييذق قيلييبه تقى * وهذا جهول كيف ذوالجهل يصلح‬

Berusahalah engkau menjadi seorang yang mempelajari ilmu fiqih dan


juga menjalani tasawuf, dan janganlah kau hanya mengambil salah satunya.
Sesungguhnya demi Allah saya benar-benar ingin memberikan nasehat padamu.

176
Orang yang hanya mempelajari ilmu fiqih tapi tidak mahu menjalani tasawuf, maka hatinya tidak
dapat merasakan kelazatan takwa. Sedangkan orang yang hanya menjalani tasawuf tapi tidak mahu
mempelajari ilmu fiqih, maka bagaimana bisa dia menjadi baik?

[Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, hal. 47]

COBA DOWNLOAD DARI :

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=17&book=16

MAKA KALIMAT DI ATAS SUDAH HILANG !

BANDINGKAN DENGAN TERBITAN BEIRUT DAN DAMASKUS:

Dar al-Jil Diwan (Beirut 1974) p.34

Dar al-Kutub al-`Ilmiyya (Beirut 1986) p.48

Bahkan terbitan Dar el-mareefah juga dihilangkan:


http://www.4shared.com/file/37064910/c3ad321/Diwan_es-Safii.html?s=1

4. Ibnu taymiyah Pun Mendukung Maulid Nabi

1) Al-Imam al-Hujjah al-Hafiz as-Suyuthi: Di dalam kitab beliau, al-Hawi lil Fatawa, beliau telah
meletakkan satu bab yang dinamakan Husnul Maqsad fi ‘Amalil Maulid, halaman 189, beliau
mengatakan: Telah ditanya tentang amalan Maulid Nabi ‫ صلى الله عليه وسلم‬pada bulan Rabiul
Awal, apakah hukumnya dari sudut syara’? Adakah ia dipuji atau dicela? Adakah pelakunya
diberikan pahala atau tidak?

Dan jawapannya di sisiku: Bahawasanya asal kepada perbuatan maulid, iaitu mengadakan
perhimpunan orangramai, membaca al-Quran, sirah Nabi dan kisah-kisah yang berlaku pada saat
kelahiran baginda dari tanda-tanda kenabian, dan dihidangkan jamuan, dan bersurai tanpa apa-apa
tambahan daripadanya, ia merupakan bid’ah yang hasanah yang diberikan pahala siapa yang
melakukannya kerana padanya mengagungkan kemuliaan Nabi ‫ صلى الله عليه وسلم‬dan
menzahirkan rasa kegembiraan dengan kelahiran baginda yang mulia.

2) Syeikh Ibn Taimiyah : “Di dalam kitab beliau, Iqtidha’ as-Shiratil Mustaqim, cetakan Darul
Hadis, halaman 266, beliau nyatakan: Begitu juga apa yang dilakukan oleh sebahagian manusia
samada menyaingi orang Nasrani pada kelahiran Isa , ataupun kecintaan kepada
177
Nabi dan mengagungkan baginda, dan Allah mengurniakan pahala
kepada mereka atas kecintaan dan ijtihad ini…”

Seterusnya beliau nyatakan lagi : “Ia tidak dilakukan oleh salaf, tetapi ada sebab baginya, dan
tiada larangan daripadanya.”

Kita pula tidak mengadakan maulid melainkan seperti apa yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah
sebagai: “Kecintaan kepada Nabi dan mengagungkan baginda.”

3) Syeikhul Islam wa Imamussyurraah al-Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqalani: Berkata al-Hafiz as-Suyuthi
dalam kitab yang disebutkan tadi: Syeikhul Islam Hafizul ‘Asr Abulfadhl Ibn Hajar telah ditanya
tentang amal maulid, dan telah dijawab begini: “Asal amal maulid (mengikut cara yang dilakukan
pada zaman ini) adalah bid’ah yang tidak dinaqalkan dari salafussoleh dari 3 kurun (yang awal),
walaubagaimanapun ia mengandungi kebaikan serta sebaliknya. Maka sesiapa yang melakukan
padanya kebaikan dan menjauhi yang buruk, ia merupakan bid’ah yang hasanah.

Telah jelas bagiku pengeluaran hukum ini dari asal yang tsabit iaitu apa yang tsabit dalam shahihain
(shahih al-Bukhari dan shahih Muslim) bahawa Nabi ‫ صلى الله عليه وسلم‬ketika tiba di Madinah
mendapati orang Yahudi berpuasa Asyura’, lalu baginda bertanya kepada mereka (sebabnya). Mereka
menjawab: Ia merupakan hari ditenggelamkan Allah Fir’aun dan diselamatkan Musa, maka kami
berpuasa kerana bersyukur kepada Allah. Maka diambil pengajaran darinya melakukan kesyukuran
kepada Allah atas apa yang Dia kurniakan pada hari tertentu, samada cucuran nikmat atau
mengangkat kesusahan.”

Seterusnya beliau berkata lagi: Dan apakah nikmat yang lebih agung dari nikmat diutuskan Nabi ini
‫صلى الله عليه وسلم‬, Nabi Yang Membawa Rahmat, pada hari tersebut? Dan ini adalah asal kepada
amalan tersebut. Manakala apa yang dilakukan padanya, maka seharusnya berlegar pada apa yang
difahami sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Ta’ala samada tilawah, memberi makan, sedekah,
membacakan puji-pujian kepada Nabi, penggerak hati atau apa sahaja bentuk kebaikan dan amal
untuk akhirat.”

Inilah istinbat-istinbat yang dikatakan oleh mereka yang menentang sambutan maulid (anti-maulid)
sebagai istidlal yang bathil serta qias yang fasid, lalu mereka mengingkarinya. Cukuplah bagi kita
memerhatikan siapakah yang mengingkari dan siapa pula yang mereka ingkari!!!

5. WAHHABI PALSUKAN & UBAH KITAB TAFSIR ULAMA

Diatas adalah cover bagi kitab “hasyiyah al-allamah as-sowi ala tafsir jalalain” karangan syeikh
ahmad bin muhammad as-sowi almaliky meninggal 1241h. Yang telah dipalsukan oleh
wahhabi.cetakan dar kutub ilmiah pada tahun 1420h iaitu selepas cetakan yang asal telah pun
dikeluarkan pada tahun 1419h. Ini isu kandungan dalam kitab yang telah dipalsukan: isi kitab di atas
yang telah dipalsukan & tidak bersandarkan pada naskhah yang asal dan diubah pelbagai isi
178
kandungan antaranya pengarang kitab telah menyatakan wahhabi adalah khawarij kerana
menghalalkan darah umat islam tanpa hak. Tetapi dipalsukan oleh wahhabi lantas dibuang kenyataan
tersebut. Ini merupakan ketidak adanya amanah dalam ilmu agama disisi kesemua puak wahhabi.
Nah…!
Isi kitab di atas yang telah dipalsukan & tidak bersandarkan pada naskhah yang asal dan diubah
pelbagai isi kandungan antaranya pengarang kitab telah menyatakan wahhabi adalah khawarij kerana
menghalalkan darah umat islam tanpa hak. Tetapi dipalsukan oleh wahhabi lantas dibuang kenyataan
tersebut. Ini merupakan ketidak adanya amanah dalam ilmu agama disisi kesemua puak wahhabi.
Nah…! Inilah kitab tafsir tersebut yang original lagi asal: di atas ini adalah cover kitab syarhan tafsir
alquran berjudul “hasyiyah al-allamah as-sowi ala tafsir jalalain”.karangan syeikh ahmad bin
muhammad as-sowi almaliky meninggal 1241h.cetakan ini adalah cetakan yang bersandarkan pada
naskhah kitab tersebut yang asal.dicetak oleh dar ihya turath al-’araby. Perhatikan pada bahagian
bawah sebelum nama tempat cetakan tertera ianya adalah cetakan yang berpandukan pada asal
kitab.cetakan pertama pada tahun 1419h iaitu setahun sebelum kitab tersebut dipalsukan oleh
wahhabi. Ini isi kandungan dalam KITAB TERSEBUT PADA JUZUK 5 MUKASURAT 78:

Kitab yang asli

Di atas ini adalah kenyataan syeikh as-sowi dari kitab asal mengenai
wahhabi dan beliau menyifatkan wahhabi sebagai khawarij yang terbit di
tanah hijaz. Beliau menolak wahhabi bahkan menyatakan wahhabi sebagai
syaitan kerana menghalalkan darah umat islam, membunuh umat islam dan
merampas serta menghalalkan rampasan harta terhadap umat islam.lihat
pada line yang telah dimerahkan. Inilah wahhabi. Bila ulama membuka pekung
kejahatan mereka wahhabi akan bertindak ganas terhadap kitab-kitab ulama islam.
Awas..sudah terlalu banyak kitab ulama islam dipalsukan oleh wahhabi kerana tidak
sependapat dengan mereka. Semoga allah memberi hidayah kepada wahhabi dan
menetapkan iman orang islam.

Kitab yang telah dipalsukan oleh wahaby:

179
Scan kitab yang asli :

180
181