TimbalanKetua PengarahPelajaran (SektorDasardan t,embangrtnan Pendidikari) KementerianPelajaran [rlalay$ia Aras 3, Blok Eg Konlpleks PejabatKerajaanParcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan 62604

PUTRAJAYA

6149 I )l : 03'81i84 :a,s : 03'8118 64 146

I tA.::','-).2 KP(BPSH. : PDf()2C J d.3 4o) 2'012 Januari /i SernuaPengarah Pelajaran Jab,atan Pelajaran Negeri YBhg Datuk /Tuan/Puan, SU'qAI SIARAN KEMENTERI A AN PELAJ,ARAN MALA Y.gI BILANGAN 1 TAHUN2012

t(!i :ips

l.!/,.
4lnfuJlr-,--' I r,,:z_r
.":p*{?
*

\^fl
, r-\V '

rAr{uN 2012

HAlll ultlI, Hr\Jl ,?PINDAAN TARIKHCUTIBERGANTI SEMPENA PERA"/AAltl

l)r,f''

,$$Z { \' P€)la lry:ii1:lah ar rfr ut,r 2. Sukacita dimaklurnkan bahawa Kementerian Elilalrl:r1 3l-ahun Malaysiia mengeluarkan Pelajaran Surat Siaran Kementerian "fahJn 201:lttagi dan Cuti llerganti 2011: PenggalPersekolahan, Cuii Peristiwa KP(EIPSHSekolah Keralaan dan Sekolah Bantuan Keraiailn SPDK)201/005/0ZJld. 3 (25) bertarikh 31 Oktober i]011. L)aartrrurar iiaran bagl Hari Raya Haji Tahrn 2012 acirirlrpirdaharl be+ienaan, tarlkhcut berganti S a b t u1 , .1 A p rI 2 0 i 2 . pihakri€:rr lrl irlr rnDrenma err:e'ia'l YBhgDatuk/TuaftPuan, 3. Uftuk makluman tr:rrribLrt d pinda pihek be'girnl petrnohonan pihak tarikh culi lertentu agar daripada pihak p€rrnofro)ir1 ltrr:jobLt, mempodimbangkan ke siatularikh yang laln.Setelah telah llersetujurn(xrbJa l)rrrd.'r- 1€rkh cuti Kementrlrian PelajaranJ\,4alaysla beretanli bagi Hari Raya Haji tilhun 2012, daripadah.rri S;atltu,1'l /\pril 2012 A p r i l2 0 1 ? . kepada h a r iS a b l u . 2 1 car cuti taflh cllli f)1lrl:;li^il 4 itu dirnaklu'lkan bahawatarikh Sehubungan ' e ( a r , ( : l e Td t alarn a d i i l a l l 2 0 1 2 P e r a y a aT r a h u nU a r uC i n a b e r € a n ls l empena 3 fahun aysia Bilar(lall Pelaiaranlvla Lanpiran C, Surat Siaran Kenrenterian -tahrlf 201iI bagi d a n C u t iE l e r g a n t i u t iP e r i s t i w a 2 0 1 ' l :P e n g g aP l e r s e k o l a h aC n, KP(BPISHKelalaan, Bantuan Sekolah Sekolah Kera,aan dan 31 Oktober201L 3 (25)bertarikh SPDrK)201/005/0ZJld.

perkara Derqanhorr.alnya re'c.burrii atrr:r d:rujrk.

0 IJ ^'tft zir?

xMr

' " I MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUfiAN, PENCAPAI| tJ OIu IArlll Kl N

Sekian. 1.5..l. Timbalan KetuaPengarah Pelajaran (Sektor Operasi Pendid kaf) KetuaPengarah Pelajaran Timbalan (Prof Keguruan) esionallsme Institul Pendidikirn Rektor G!.rIer.4alaysia (Dasar dan Pembangunan Pend./sra iz.4alaysia Kernenterian KetuaKeluaBahagian Kementerian Pelajaran lMa aysla (i. <erlasama YBhgDalukrluan/Puandipohon untul. Pengetua diln Guru []esardi bawal l)ertaditirilr.K H A I R B I NM O H A M A D YUSOF Timbalan Ketua Pengarah Pelaj. JemaahNazifdanJaminan Pelajaran l\. F. YABTan Sri Dato'Haji Niuhyiddrn binMohdYasisin Timba Menleri an Perdana merangkap lvlenteri Pelajaran N4alaysla YB DatukDr.k.. lr. D A r O ' D r . EI 10 Pcnasiha Uln d a n g Undang Pelajaran lla aysla Kementerian Perhubungan/\wam 1 1 .u l\4alaysla l\. Terfitakasih. Wee K..4alaysia .BERKHIDTVIAT UNTUKNEGABA" Sayayang peflnran.rran l\.t Siong T mbalan Mente!'i Pelajitran YB Dr.elabal . 3. .lMohd Puadbin. 1'. rnefitz k |]nrlia n katciL|lgan surat :.4alaysia Kemef terianPeiajaran Kualit KetuaNazir..iaraninl kepada semt_ra peoav/ai di Jabatar f)elatara .dikan) Kernenterian Pelajaran Malaysla s. Pega\'!a Kenlenlef ranPelajaran l.aarkashi T mbalan Menteri Pelajaran Ketua Pengarah Pelajaran Mala.Bhl llaluk/ Peajaranllaefah. {.