TimbalanKetua PengarahPelajaran (SektorDasardan t,embangrtnan Pendidikari) KementerianPelajaran [rlalay$ia Aras 3, Blok Eg Konlpleks PejabatKerajaanParcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan 62604

PUTRAJAYA

6149 I )l : 03'81i84 :a,s : 03'8118 64 146

I tA.::','-).2 KP(BPSH. : PDf()2C J d.3 4o) 2'012 Januari /i SernuaPengarah Pelajaran Jab,atan Pelajaran Negeri YBhg Datuk /Tuan/Puan, SU'qAI SIARAN KEMENTERI A AN PELAJ,ARAN MALA Y.gI BILANGAN 1 TAHUN2012

t(!i :ips

l.!/,.
4lnfuJlr-,--' I r,,:z_r
.":p*{?
*

\^fl
, r-\V '

rAr{uN 2012

HAlll ultlI, Hr\Jl ,?PINDAAN TARIKHCUTIBERGANTI SEMPENA PERA"/AAltl

l)r,f''

,$$Z { \' P€)la lry:ii1:lah ar rfr ut,r 2. Sukacita dimaklurnkan bahawa Kementerian Elilalrl:r1 3l-ahun Malaysiia mengeluarkan Pelajaran Surat Siaran Kementerian "fahJn 201:lttagi dan Cuti llerganti 2011: PenggalPersekolahan, Cuii Peristiwa KP(EIPSHSekolah Keralaan dan Sekolah Bantuan Keraiailn SPDK)201/005/0ZJld. 3 (25) bertarikh 31 Oktober i]011. L)aartrrurar iiaran bagl Hari Raya Haji Tahrn 2012 acirirlrpirdaharl be+ienaan, tarlkhcut berganti S a b t u1 , .1 A p rI 2 0 i 2 . pihakri€:rr lrl irlr rnDrenma err:e'ia'l YBhgDatuk/TuaftPuan, 3. Uftuk makluman tr:rrribLrt d pinda pihek be'girnl petrnohonan pihak tarikh culi lertentu agar daripada pihak p€rrnofro)ir1 ltrr:jobLt, mempodimbangkan ke siatularikh yang laln.Setelah telah llersetujurn(xrbJa l)rrrd.'r- 1€rkh cuti Kementrlrian PelajaranJ\,4alaysla beretanli bagi Hari Raya Haji tilhun 2012, daripadah.rri S;atltu,1'l /\pril 2012 A p r i l2 0 1 ? . kepada h a r iS a b l u . 2 1 car cuti taflh cllli f)1lrl:;li^il 4 itu dirnaklu'lkan bahawatarikh Sehubungan ' e ( a r , ( : l e Td t alarn a d i i l a l l 2 0 1 2 P e r a y a aT r a h u nU a r uC i n a b e r € a n ls l empena 3 fahun aysia Bilar(lall Pelaiaranlvla Lanpiran C, Surat Siaran Kenrenterian -tahrlf 201iI bagi d a n C u t iE l e r g a n t i u t iP e r i s t i w a 2 0 1 ' l :P e n g g aP l e r s e k o l a h aC n, KP(BPISHKelalaan, Bantuan Sekolah Sekolah Kera,aan dan 31 Oktober201L 3 (25)bertarikh SPDrK)201/005/0ZJld.

perkara Derqanhorr.alnya re'c.burrii atrr:r d:rujrk.

0 IJ ^'tft zir?

xMr

' " I MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUfiAN, PENCAPAI| tJ OIu IArlll Kl N

.5.dikan) Kernenterian Pelajaran Malaysla s.elabal .. <erlasama YBhgDalukrluan/Puandipohon untul. YABTan Sri Dato'Haji Niuhyiddrn binMohdYasisin Timba Menleri an Perdana merangkap lvlenteri Pelajaran N4alaysla YB DatukDr. 1'. Terfitakasih. Wee K.u l\4alaysla l\.rIer. {.aarkashi T mbalan Menteri Pelajaran Ketua Pengarah Pelajaran Mala.rran l\.4alaysia Kernenterian KetuaKeluaBahagian Kementerian Pelajaran lMa aysla (i. Timbalan KetuaPengarah Pelajaran (Sektor Operasi Pendid kaf) KetuaPengarah Pelajaran Timbalan (Prof Keguruan) esionallsme Institul Pendidikirn Rektor G!. Pega\'!a Kenlenlef ranPelajaran l. Sekian.k.lMohd Puadbin.4alaysia (Dasar dan Pembangunan Pend.4alaysia .iaraninl kepada semt_ra peoav/ai di Jabatar f)elatara .. 1.t Siong T mbalan Mente!'i Pelajitran YB Dr.4alaysia Kemef terianPeiajaran Kualit KetuaNazir. rnefitz k |]nrlia n katciL|lgan surat :.K H A I R B I NM O H A M A D YUSOF Timbalan Ketua Pengarah Pelaj.Bhl llaluk/ Peajaranllaefah.. EI 10 Pcnasiha Uln d a n g Undang Pelajaran lla aysla Kementerian Perhubungan/\wam 1 1 . JemaahNazifdanJaminan Pelajaran l\.l. D A r O ' D r ./sra iz..BERKHIDTVIAT UNTUKNEGABA" Sayayang peflnran. 3. F. Pengetua diln Guru []esardi bawal l)ertaditirilr. lr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful