P. 1
Cuti Berganti Hari Raya Haji

Cuti Berganti Hari Raya Haji

|Views: 14|Likes:
Dipublikasikan oleh hairilmason

More info:

Published by: hairilmason on Apr 24, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2014

pdf

text

original

TimbalanKetua PengarahPelajaran (SektorDasardan t,embangrtnan Pendidikari) KementerianPelajaran [rlalay$ia Aras 3, Blok Eg Konlpleks PejabatKerajaanParcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan 62604

PUTRAJAYA

6149 I )l : 03'81i84 :a,s : 03'8118 64 146

I tA.::','-).2 KP(BPSH. : PDf()2C J d.3 4o) 2'012 Januari /i SernuaPengarah Pelajaran Jab,atan Pelajaran Negeri YBhg Datuk /Tuan/Puan, SU'qAI SIARAN KEMENTERI A AN PELAJ,ARAN MALA Y.gI BILANGAN 1 TAHUN2012

t(!i :ips

l.!/,.
4lnfuJlr-,--' I r,,:z_r
.":p*{?
*

\^fl
, r-\V '

rAr{uN 2012

HAlll ultlI, Hr\Jl ,?PINDAAN TARIKHCUTIBERGANTI SEMPENA PERA"/AAltl

l)r,f''

,$$Z { \' P€)la lry:ii1:lah ar rfr ut,r 2. Sukacita dimaklurnkan bahawa Kementerian Elilalrl:r1 3l-ahun Malaysiia mengeluarkan Pelajaran Surat Siaran Kementerian "fahJn 201:lttagi dan Cuti llerganti 2011: PenggalPersekolahan, Cuii Peristiwa KP(EIPSHSekolah Keralaan dan Sekolah Bantuan Keraiailn SPDK)201/005/0ZJld. 3 (25) bertarikh 31 Oktober i]011. L)aartrrurar iiaran bagl Hari Raya Haji Tahrn 2012 acirirlrpirdaharl be+ienaan, tarlkhcut berganti S a b t u1 , .1 A p rI 2 0 i 2 . pihakri€:rr lrl irlr rnDrenma err:e'ia'l YBhgDatuk/TuaftPuan, 3. Uftuk makluman tr:rrribLrt d pinda pihek be'girnl petrnohonan pihak tarikh culi lertentu agar daripada pihak p€rrnofro)ir1 ltrr:jobLt, mempodimbangkan ke siatularikh yang laln.Setelah telah llersetujurn(xrbJa l)rrrd.'r- 1€rkh cuti Kementrlrian PelajaranJ\,4alaysla beretanli bagi Hari Raya Haji tilhun 2012, daripadah.rri S;atltu,1'l /\pril 2012 A p r i l2 0 1 ? . kepada h a r iS a b l u . 2 1 car cuti taflh cllli f)1lrl:;li^il 4 itu dirnaklu'lkan bahawatarikh Sehubungan ' e ( a r , ( : l e Td t alarn a d i i l a l l 2 0 1 2 P e r a y a aT r a h u nU a r uC i n a b e r € a n ls l empena 3 fahun aysia Bilar(lall Pelaiaranlvla Lanpiran C, Surat Siaran Kenrenterian -tahrlf 201iI bagi d a n C u t iE l e r g a n t i u t iP e r i s t i w a 2 0 1 ' l :P e n g g aP l e r s e k o l a h aC n, KP(BPISHKelalaan, Bantuan Sekolah Sekolah Kera,aan dan 31 Oktober201L 3 (25)bertarikh SPDrK)201/005/0ZJld.

perkara Derqanhorr.alnya re'c.burrii atrr:r d:rujrk.

0 IJ ^'tft zir?

xMr

' " I MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUfiAN, PENCAPAI| tJ OIu IArlll Kl N

EI 10 Pcnasiha Uln d a n g Undang Pelajaran lla aysla Kementerian Perhubungan/\wam 1 1 .iaraninl kepada semt_ra peoav/ai di Jabatar f)elatara . {. Pengetua diln Guru []esardi bawal l)ertaditirilr. 1. Sekian. . 1'.4alaysia .t Siong T mbalan Mente!'i Pelajitran YB Dr. Timbalan KetuaPengarah Pelajaran (Sektor Operasi Pendid kaf) KetuaPengarah Pelajaran Timbalan (Prof Keguruan) esionallsme Institul Pendidikirn Rektor G!.4alaysia (Dasar dan Pembangunan Pend..aarkashi T mbalan Menteri Pelajaran Ketua Pengarah Pelajaran Mala.rIer. Terfitakasih.u l\4alaysla l\.K H A I R B I NM O H A M A D YUSOF Timbalan Ketua Pengarah Pelaj./sra iz.. lr.lMohd Puadbin. rnefitz k |]nrlia n katciL|lgan surat :.BERKHIDTVIAT UNTUKNEGABA" Sayayang peflnran..5. YABTan Sri Dato'Haji Niuhyiddrn binMohdYasisin Timba Menleri an Perdana merangkap lvlenteri Pelajaran N4alaysla YB DatukDr..4alaysia Kemef terianPeiajaran Kualit KetuaNazir.rran l\. 3. Pega\'!a Kenlenlef ranPelajaran l.l.dikan) Kernenterian Pelajaran Malaysla s.Bhl llaluk/ Peajaranllaefah.4alaysia Kernenterian KetuaKeluaBahagian Kementerian Pelajaran lMa aysla (i. JemaahNazifdanJaminan Pelajaran l\.elabal . Wee K. D A r O ' D r . F. <erlasama YBhgDalukrluan/Puandipohon untul.k.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->