Anda di halaman 1dari 10

I

llliltil

ilt

tililt

til

tlllil

ilil

ililt ilil llil

Matematika SMPIVITs

wrANI$ASrffI\UAt
TAHI.]N PELAJARAN
2O I

2/20 I 3

SMP/MTs MATEMATIKA
Rabu, 24 April2013 (07.30

- 09.30)

Bodon Slondor Nosionol pendidikon

FTSJ.!7.

IKAN DAN KEBUDAYAAN

DOKUMENNEGAM
r

lflilril

ril

tfl

lr ril

tiltil

til ililt ]il

ril

Matematika SMP/1VITs

Nama I
No Feserta:

''

1.

Hasil dari

Z?+t1:2!

r--6 :1 3{
B.
C,

377

adalah ....

z3t
a

r,Y+
zI
l,O _-1

O l- '-l.-\

,,8
13

-s'>

1
)

.41

I_

45

D.
2.

.19
30

o"*Triillk
D" 24buah ,aq 2stuah J cd 44buah
A.

Perbandingaa kelereng Faiz dan Bayu 4

-.( = ZyA tt

: ll.

Jumlah kelereng mereka 60. Selisih kelereng

3.

Hasildari4-t+4aadalatr....

I
a

{ ftt, = lft=f

16
16

r,t,,
',

1r'''
,

6*\/ I
D.
4.

B.o

r^
B. 6J6 /'6 nji ty' 14. nJ6
A. 4Ji

?- J L('z

rzv( = t-

? A[1t*

5.

Setelatr 9 bulan uang tabungan Susi di koperasi berjumlah Rp3.815.000,00. Koperasi memberi jasa simpanan berupa bunga l2Yo per tahun. Tabungan awal Susi di koperasi adalah.... <'rh' Rp3.500.000,00

--f& \,/ I x itttr = Rp3.55o.ooo,oo b1 -.C. Rp3.600.000,00


D. Rp3.650.000,00

P-ZE-20t2D013

** .
:t:

r"a

Pusar Pen il aian

renaia;un-eeurBANG-KEMDTKB

uD

DOKUMENNEGAM
I

ffi til lil lilll ill lllllll lil llill lil [il

Matematika SMP/]VITs
6.

Suku ke-55 dari barisan bilangan 7,!j.,,23,31,39,"' adalah

n $s/ IJ
7.

A. 4s6 B. 488 c. 447

Xr-r

-t

"" gr 0. -l

44.a-l

qjl

Rumus sukuke-nbarisanbilangau 3,6,12,24, "'

adalah

""

tur 114
9"s

il-4

&
8.

B.

Un:2.3n-l

D. Un:6*l

un:3.2*r

t/ *,'o' Jumlah 3b suku Pertama q::1 ' U'llT :=r ' -iu *)-z_ ztu
- -r
LLv-,-4r-14 tlr = 4t-):
v'

Suku ke-3 dan suku ke-7 barisan aritmetika qdalalt ou adalah.... A. -1.350 -(l B. -675

-90 / @ 45v
C.

9.

Perhatikan pernyataan di bawatr ini! 2* * i - 3 (?s+ 3) (x -

: L)t/ li.---OD l+x_6:(x_3)(x+2) ( CrrO 4i -g: (4x+ 3) (x-3)vf (fD 6x'- 15x:3x(?-x-5)
Pernyataan yang benar adalah .'.. (I) dan .&.. (II) dan (IV)

o'-

L'r 'l-e) 9,,= n /5'^7 2 -4{

l'l*

nr' . -4'5-90=7-'' *

q'

(II| A. (g (I)dan(r$ ,, / n. (III) dan (Iv)


a

10.

Himpunan dari penyelesaian pertidaksamazt 3x adalah.... {xlx <-3, x bilangan bulat} i, l, , -3, x bilangan bulat) r,/ {x lx < 3, x bilangan bulat} tx lx > 3, x bilangan bulat)

fc.

ffi

A.

- 2 < 31 + 13, dengan r bilangan bulat roo 4 li _z,r.N>_g.

D.

11.

Jumlah tiga bilangan genap berurutan adalah 162. Jumlah bilangan terbesar dan terkecil adalah....

$ n.

tot

c.

D.

106 104

\/

? xt6T
9

102

2,{1

='*

P-ZE-201212013

TIat< Cipta paOa Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG-KEMDIKBUD

DOKUMEN NEGARA

rflIililililllililtffiililfiillililffillll

Matematika SMP/l[Ts

12.

Diketatrui:

{xlZcx( N : { *lz<x3g,xbilangangenap}.
\,,[= 8,rbilanganprinna}
Mr..rN adalah ....

dan 9,i,7
r,6, B

A. B, c,

l?,3, 4, 5, 6,7,8,91

{3,4,5,6,7,9,9} {2,3,4,5,6,7,81

@
13.

{3,4,5,6,7,9),-/
*

Fungsi g didefinisikan dengan nrmus g(x) = qx

*'t' ,, B. s
Y,!
D.

/il

C. -9

-tt

tz

{Gl, = -Ln-t .4@l = -a-) v


-q/ 't

r. Nilai E(2)

: -7 dang(-s) :

(-t--\

7.

Nilai g(4)

fl=*z 7

dan (-14\ 14. PersamEur garis yang melalui titik (2,3) dan (-1,4) adalah adalah ....

q ::il::' t-/ C. + 12
x-y=tt
2
L

*t'=:r'p *z
-19

>-- t ' W=)_7 2_ /l

a :z'5

?-1c

3y:

'-:-r;--9 -T

tt

'1"t1

--tl

15.

Gradien garis 6y

A'

* 3x:-10 t* rv sqqr adalah.... "" l"

/& -! -" r-, D.


-2

-n a

1,--t

16.

Harga

pulpe4 Rp15.000,00, sedangkan harga Rp8.000,00. Harga 4 pulpen dan2 pensil adalah ....

3 pensil dan 6
Rp16.000,00 Rp14.000,00

2 pensil dan

pulpen

5.

A. B) /9)

Rp10,000,00 L-/
Rp6,ooo,oo

lr**r1
'r

.^-lt ed+

l.f + zy = -q o-l , I 7-t =o ,L+ 4'l=b q

'?:1

a'-

17. Keliling sebuah belahketupat


belatrketupat itu adalah .... 216 cr*

120 cm. Jika panjang salah satu diagonalnya 48 cm, luas

//e) 5

A. E $2 cnl
864

cr*

v/

8z1
'i

q)

t32B

cmz

4 L't- td

Aff -18--

-{61

-- ! .se '43' ":' tB-48


=-

P-ZB-20t2r20t3

oftak Cipta pada Pusat Penilaian Pcndidikan-BALITBANG-KEMDIKBUD

DOKUMEN NEGARA
I

iltilililil tilil

ilr

|ililil

Iffi

ilil| lil llll

Matematika SMP/1VITs

18.

Perhatikan garnbar!

20cm

L=

2-o.o-W 'T ' 6o +e< -G .-;;z- +6 5 -l:7<) + 119"


L9

/Lr'

Jika luas daeratr yang diarsir 60 cm2, luas daerah yang tidak diarsir adalah .... A. 120 cmz 345 cr*

6 ,9.
D.

405 cmz 465 cmz

19.

Sebuah bingkai berbentuk belahketupat dengan panjang sisi 20 cm, akan dibuat dari bambu. Pak Rahmat mempunyai persediaan bambu sepanjang 560 cm. Banyaknya bingkai yang dapat dibuat Pak Rahmat adalah .... At

N. 12 binekai Tbinstai V @ C. 5 bingkai D. 4 bingkai

Stl---=' L *-{

20. Segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen,


ZDEF: /ABC:45'. A. AC:DE

ZACB

65o,

Pasangan sisi yang sama panjang adalah ....

21.

Diketahui AABC dan APQR adalah dua segitiga sebangun dengan panjang AB : 5 cm, BC:6 cm, AC:8 cm, PQ : 12 cm, QR: 16 cm, dan PR= 10 cm. Perbandingan sisi-sisi AABC dan APQR adalatr....

B. AB: DF C. BC: DE

h, offiy

/EDF =

1Ao,

dan

"":DF

q l;3
c.4
D.5
5

12

22.

Perhatikan gambar! Jika panjang LM 30 cm dan panjang XY adalah .... 30 cm 32 cm

MY:

12 cm,

/ c.

rt.

A.

35cm 38cm

9,/

.rrffi\ -c

tb

P-ZE-2012t20t3

ollak Cipta

paAa Pusat Penilaiaa

Pendidikan-BALITBANG-KEMDIKBUD

DOKUMEN NEGARA

ilflilil tfi flil] lil lrilfl

llil

tilll

ffil

llil

Matematika SMP/IVITs

23.

Perhatikan gambar! Besar pelurus ZAOC adalah,.,.

B. c. /fr) rl/

A.-

2go 5go 5go 118o


A

ga --

177

Q= 5?

tht 9* = '
siku-siku

24. SegiUga anC

di A, ditarik garis & dari titik C


g

ke

titik

tengah

AB. Garis ,t

dinamakan.... garis bagi gansberut garis garis sumbu

A. tU. "C. D.

t/ tinggi

25.

Perhatikan gambar! Titik O adalah pusat lingkaran. Diketahui /. ABE + /. ACE + Z ADE 96,. Besar AOE adalah....

n 14.
26.

A. B.

a(

fn

320

E7

+'

' -'z- -_cfl

4go

64o
84o

L-/

Perhatikan gambar di samping! Jika luas juring OAB 30 cm2, luas juring OBC adalah....

6 72cr* v/
\_--l

A. B.
D.

@.3n'-9
s6

36 cmz
60 cm2

78 cm"

27.

Diketahui dua lingkaran dengan pusat. P dan Q, jarak PQ : 26 cm, panjang jari-jari lingkaran masing-masing 12 cm dan2 cm. Paqjang garisgeggung persekutuan luar kedua
lingkaran adalah ....

A. 16 crn /85 24 cm Z. 28 cm
D. 30 cm

, toez('

28.

Perhatikan garnbar kerucut di samping! Ruas garis )(P adalah....

A. B.

jari-jari
diameter garis pelukis ga{isturrggi

t/

P.ZB.2O!,2NO1,3

@ftat Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG-KEMDIKBUD

DOKUMEN NEGAM
I

flilU

ilr

l]lllil l[lill

lil

lffi

ilil

llil

Matematika SMP/IVITs

29. Konan akan membuat dua kerangka balok dari kawat sepanjang 5 meter. Jika kerangka
balok tersebut memiliki ukuran 30 cm adalah....

12 cm

18 cm, panjang kawat yang tersisa

A.

/@ g.
30.

B"

16 cm 18 cm

h*<.'{1rD

a4/o

2o

cm t'/

z4cm

/rt^

'dW-

Perhatikan limas TABCD alasnya berbentuk persegi. Keliling alas limas 72 cm,dan panjang.TP 15 cm. Volume limas tersebut adalatr .'.. A.. 4.860 cm3

d,x"w ,; i:ffi;;;i 4 1.620.-:


1.296cm"

D^ e/
31.

, V.,

'^.* -('

(,

Lq

.7

c'

Volume bola terbesal yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah kubus dengan panjang rusuk 12

288ttcm3V @ "c. 384 z cm3


D.
576

A.

cmadalah.... -G;;'*'
n

\, wt" f7

9rc,L-e,L, \
'RAG'ru
"n^{

crr'3
sisi

gA

32.

Panjang diagonal adalah....

suatu kubus adalah

A.
B.

72cr#
108 cm3

e
G

t-

6Ji

cm. Luas seltruh permukaan kubus

%
33.
adarah

A ztacm'v
864 cm3

e .L.L :- 2l/

Sebuah tabung berdiameter 14 cm dengan

tinggi 25 cm. Luas seluruh permukaan tabung


I

....@:+) -to+ ,K "Jo'' 'e yo.y? :/

Lw(r ++)
"L

C. 1.616 cm" D. 2.432cr*

EV{1+T '44

ld

'

34.

Sebuatr aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 9 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 5 meter. Dinding bagian dalamnya dicat dengan biaya Rp50.000,00 per meter persegi. Seluruh biayapengecatan aula adalah ....

& r(,.
D.

A.

Rp9.500.000.00 npz.soo.oo o,oo Rp3.75o.ooo,oo Rp2.250.000,00

t-/
o g.t on P,9
o@
@l'15

s---

AEo,
P-ZE-2012/2013

oUat Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG-KEMDIKBUD

DOKUMEN NEGARA
r

ililil il uil il flililu ilil

till

llll

Matematika SMP/]VITs

35.

Modus da;ta,4,7, 5,6,7,8,7, 5, 6, 5,9, 4,7,8, 8 adalah....

@7 6 'c.
D.4
36.
Jumlah siswa dalam suatu keias 40 orang dengan siswa perempuan sebanyak 15 orang. Jika rata-rata nilai siswa perempurm 75 dan rata-rata nilai siswa laki-laki 65, rata-rata nilai, seluruh siswa adalah ....

A.8

- B.

u-1,i;*7' II'EJEE= .q 70,00 40


D.

ry.-P=#

c.

71,25 99,39

z_ e{,w.

37. Parto minum 80 mg obat untuk

mengendalikan tekanan darahnya. Grafik berikut memperlihatkan banyaknya obat pada saat itu beserta banyaknya obat dalam daratr Partq setelah satq dua, tiga, dan empat hari.

\
60
Dosis (mg)

\
\

40

\ \

20
F\\-

\_J

o1r3ts
Waktu (hari) setelah minum obat Berapa banyak obat yang masih tetap aktif pada akhir hari pertama?

A. B. q.

6 mg.

12 mg.

26

3z".;.

me.

V/

P-ZE-20tA2At3

@ttat

Clpta padp Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANC-KEMDIKBUD

DOKUMEN

NEGAM

Illlilil |ililil]tilililil

til

ilt

ffi

ill

10

Matematika SMPIIVITs

38.

Diagram berikut menuqiukkan data banyak peserta lombamenyanyi di suatu daerah.


s
CD

E' 9e
{,
5 -! E ll.

C.a

g
-*-

55

an08 2009 2o1o 2011

2012

Tahun

Jumlah peserta dalam tiga tatrun terakhir adalah ....

6 fr.
39.

A.

D. 33 orang
I

zo orarri v/ 24 orarry

18

orane

./

Pada percobaan pelemparan 3 keping uang logam, peluang muncul

2 gambar dan 1 angka

adalatr....

A.
B.

I
3

k&E '-) --

464
6#r

K3)

w
/_ 'D.

Dk 3,/
;1/ 6
2'

P-ZE-2012/2413

PHak Cipta pada Pusat Penilaian Pcndidikan-BALITBANG.KEMDIKBUD

DOKUMEN NEGARA

ll
40.

ilffiriltilffiililffitiltilillllffiilll

Matematika SMP/1VITs

Roni diperbolehkan ibunya'untuk mengarnbil satu pennen dari sebuah kantong. Dia tidak dapat melihat warna permen tersebut. Banyaknya pennen dengan masing-masing wama dalam kantong tersebut ditunjukkan dalam grafik berikut.

C
%

-L ='uZ

Berapakatr peluang Roni mengambil sebuah permen wama merah?

f(,.

A. 10% /tr'zo% L/' D.


2s%
5A%

P-ZB-20t2t20t3

ottat Cipta

pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG-KEMDIKBUD