Anda di halaman 1dari 11

Soal Jawab : Kokurikulum wadah bentuk modal insan

Teras Kedua PIPP utama pembentukan akhlak, kepemimpinan pelajar sejak di sekolah rendah

KOKURIKULUM dalam sistem persekolahan sebelum ini sering dipandang sepi. Walaupun kegiatan seperti persatuan dan pasukan pakaian seragam memang sudah lama wujud, tetapi penilaian kecemerlangan pelajar berdasarkan prestasi akademik menyebabkan kebanyakan kegiatan kokurikulum dilakukan secara sambil lewa. Bagaimanapun, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) bakal mengubah senario lama ini. Apakah perubahan yang bakal berlaku. Ikuti temu bual Berita Minggu bersama Menteri Pelajaran, Datuk Seri Hishammuddin Hussein, mengenai isu ini.

Datuk Seri, bulan ini fokus Kementerian Pelajaran beralih kepada Teras Kedua PIPP iaitu usaha Membangunkan Modal Insan, dengan tumpuan kepada program kokurikulum. Apakah sebenarnya yang hendak Datuk Seri capai dalam teras kedua ini.

Hasrat kita untuk memastikan modal insan negara mempunyai pengetahuan luas dan kemahiran yang tinggi serta relevan dengan kehendak masa kini, berkebolehan untuk bersaing dalam persaingan sengit globalisasi.

Kita ingin melahirkan modal insan yang mampu berfikir secara baru, kritis dan kreatif, berkemahiran untuk menyelesaikan masalah, berkeupayaan mencipta peluang baru dan mempunyai ketahanan serta kebolehan untuk beradaptasi bagi berhadapan dengan persekitaran global yang sering berubah-ubah.

Bagaimanapun kita tidak mahu sekadar melahirkan modal insan yang pentingkan diri sendiri dan tidak berpegang kepada nilai murni. Kita mahu membangunkan modal insan mempunyai jati diri yang kukuh, berketrampilan dan berkeperibadian mulia; sentiasa menghormati kelainan orang lain dan perbezaan individu, serta berupaya menjadi pemimpin yang baik dan berkesan di dalam keluarga dan masyarakat.

Sejauh mana Datuk Seri melihat peranan kementerian bagi melahirkan modal insan yang dikehendaki ini dan apakah strategi kementerian untuk memastikan hasrat ini tercapai.

Bagi saya, tugas utama kementerian adalah memastikan generasi muda Malaysia mempunyai seluas-luas peluang untuk memperkembangkan potensi diri. Anak kita perlu diberi seluas-luas akses untuk melengkapkan diri dengan sebanyak mungkin kemahiran yang relevan dengan keperluan hari ini. Pada

waktu sama, kita tidak boleh mengetepikan sama sekali tanggungjawab membimbing dan mendidik mereka agar dapat membentuk keperibadian dan perspektif hidup supaya berjaya dalam kehidupan.

Bagi memastikan hasrat ini dicapai, kita menyusun beberapa strategi di dalam PIPP. Antaranya mengadakan sebanyak mungkin pilihan di dalam pendidikan kepada pelajar supaya mempunyai seluasluas ruang meningkatkan potensi diri berdasarkan minat masing-masing.

Kementerian juga akan berusaha memantapkan dan memperbaharui sistem penaksiran dan penilaian pelajar. Strategi ini penting bagi memastikan kefahaman pelajar terhadap satu-satu bidang ilmu pengetahuan benar-benar mantap. Strategi ini juga penting untuk memastikan tidak ada di kalangan anak kita yang ketinggalan di dalam pembelajaran sehingga mengakibatkan mereka tercicir daripada arus pendidikan perdana.

Sebagai usaha memastikan keterampilan dan keperibadian anak kita dibentuk sejak peringkat awal lagi, kementerian akan memantapkan aspek tertentu merangkumi aspek kurikulum, kokurikulum dan sukan. Selain itu kementerian juga akan memantapkan program yang dapat meningkatkan pembudayaan adab, budi bahasa dan disiplin diri serta program yang boleh membudayakan amalan kebersihan, kesihatan dan kesedaran terhadap keselamatan melalui pengukuhan program 3K.

Bagaimanakah kegiatan kokurikulum dapat membantu pembangunan modal insan seperti yang Datuk Seri kehendaki.

Saya melihat jika kita dapat melaksanakan aktiviti kokurikulum secara terancang dan praktikal di sekolah, kita akan dapat membantu pengembangan potensi murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek seperti yang dikehendaki oleh Falsafah Pendidikan Negara.

Dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kursus-Kursus Pengajian) Sekolah 1956, kegiatan kokurikulum disebut sebagai kegiatan kumpulan yang merangkumi aktiviti seperti kelab mata pelajaran, kegiatan kesusasteraan, olah raga, permainan dan latihan.

Secara keseluruhan ada 126 jenis kegiatan kokurikulum yang boleh dipilih pelajar merangkumi pasukan pakaian seragam sebanyak 23 jenis, persatuan dan kelab, 51 jenis, persatuan sukan dan permainan, 24 jenis.

Sebagai satu kegiatan kumpulan, penyertaan yang aktif boleh membantu pelajar meningkatkan kemahiran sosial (soft skills) mereka. Dengan kemahiran sosial yang baik, tahap interaksi dan integrasi di kalangan anak kita dapat dipertingkatkan lagi.

Dalam pasukan pakaian seragam misalnya, aktiviti berkumpulan ini akan meningkatkan semangat kerja berpasukan, ketahanan mental dan fizikal, semangat patriotik, tahap disiplin selain kemahiran di kalangan pelajar.

Penyertaan dalam kelab mata pelajaran pula boleh membantu mengukuhkan dan meningkatkan pengetahuan pelajar dalam pelbagai bidang. Peningkatan peranan kokurikulum sebagai pelengkap kepada kurikulum boleh mengelakkan kurikulum daripada terus terbeban (overloaded).

Penyertaan dalam aktiviti sukan dan permainan pula boleh membantu meningkatkan tahap kesihatan fizikal dan mental, selain membudayakan cara hidup sihat. Dengan bimbingan, prasarana dan pendedahan yang mencukupi, aktiviti kokurikulum dapat meningkatkan minat, bakat, kemahiran dan semangat bersaing pelajar ke tahap kecemerlangan seperti kejayaan pasukan pancaragam Sekolah Alam Shah dan pasukan F1 Technology Challenge Sekolah Menengah Convent Bukit Nanas pada peringkat antarabangsa.

Kita juga melihat pentingnya peranan kokurikulum dalam mengeratkan perpaduan di kalangan anak kita. Insya-Allah tidak lama lagi kita melancarkan program Perancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (Rimup) berasaskan pertandingan F1 in Schools dan Robotik di mana ahli setiap pasukan F1 in Schools dan Robotik ini terdiri daripada murid Melayu, Cina dan India. Anggota setiap pasukan terdiri daripada murid sekolah berlainan aliran (Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina atau Tamil). Semoga dengan pendekatan ini, generasi muda negara akan lebih toleran dan reseptif dalam mengharungi kehidupan di negara majmuk seperti Malaysia.

Saya yakin jika kita dapat merancang dan melaksanakan kegiatan kokurikulum ini dengan baik, ia boleh membantu meningkatkan bina upaya anak selain menjadikan persekitaran sekolah menyeronokkan.

Bagaimanapun dikatakan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah tidak mencapai tahap yang diharapkan. Apakah pandangan Datuk Seri.

Ketika saya mula menjejakkan kaki di kementerian ini, saya dimaklumkan secara berseloroh oleh seorang pegawai kanan bahawa pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib, tetapi kalau tidak dibuat ia tidak berdosa.

Walaupun nampak bergurau tetapi itu adalah realiti pelaksanaannya di sekolah. Walaupun dasarnya jelas tetapi ada pelbagai faktor menyebabkan ia tidak dipatuhi dan tidak dapat dipatuhi.

Sebenarnya setakat ini jika dilihat kepada latar belakang pelajar cemerlang UPSR, PMR dan SPM sepanjang beberapa tahun ini, boleh dikatakan kita agak berjaya dalam melahirkan pelajar yang seimbang dari segi akademik dan kokurikulum.

Nur Amalina misalnya, cemerlang dalam akademik dengan 17A1 dan turut cemerlang dalam pelbagai aktiviti kokurikulum. Bukan beliau seorang saja, malah ramai lagi pelajar cemerlang mempunyai pembabitan baik dalam kedua-dua bidang.

Saya rasa isunya lebih kepada, adakah ini berlaku ke atas semua pelajar dan terlaksana dengan baik di semua sekolah?

Kita dapati pada 2004 penyertaan murid dalam kegiatan kokurikulum di sekolah masih tidak menyeluruh, umpamanya hanya 56 peratus murid sekolah menengah terbabit dalam pasukan pakaian seragam. Ini bermakna hanya sebahagian pelajar di sekolah menengah terdedah dengan nilai kepemimpinan, disiplin, berani, lasak, taat dan semangat setia kawan. Selebihnya tidak mempunyai pendedahan ini.

Disebabkan itu saya mengarahkan tinjauan segera dibuat untuk melihat masalah pelaksanaan kokurikulum di sekolah dan saya mahukan penyelesaian holistik untuk menangani isu ini. Kita sudah mengadakan beberapa siri bengkel membabitkan semua bahagian di dalam kementerian dan juga pihak luar kementerian untuk mengenal pasti punca masalah ini.

Hasil daripada bengkel ini menunjukkan bukan hanya satu sebab, tetapi ada sejumlah sebab dasar ini sukar dipatuhi, bermula daripada soal pernyataan dasar yang kurang mantap sehinggalah soal peruntukan, kemudahan dan sikap ibu bapa. Perubahan diperlukan bukan saja pada peringkat sekolah,

tetapi juga di bahagian tertentu di dalam kementerian, termasuk pada peringkat negeri dan daerah.

Hasil tinjauan ini, kita menghasilkan memorandum kepada Jemaah Menteri yang dibentangkan dan diluluskan secara sepenuhnya pada 23 November 2005.

Boleh Datuk Seri jelaskan apakah di antara kekangan yang wujud dalam melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah.

Satu punca paling utama adalah sikap ibu bapa, guru dan pentadbir sekolah yang meletakkan keutamaan terhadap pencapaian akademik semata-mata mengakibatkan aktiviti kokurikulum di sekolah tidak berjalan lancar. Bagaimanapun sikap ini sebenarnya berpunca daripada ketiadaan elemen ganjaran dan hukuman yang jelas dalam melaksanakan dasar sedia ada. Misalnya, sebelum ini kemasukan ke program Matrikulasi tidak memerlukan merit dalam kokurikulum. Begitu juga keputusan Kabinet pada 2001 yang menggunakan sepenuhnya merit akademik dalam menentukan kemasukan ke IPTA.

Satu lagi punca utama adalah peruntukan yang tidak mencukupi. Jika mengambil kira peruntukan pada 2004, kita dapati setiap pelajar hanya diperuntukkan RM2.56 setahun bagi melaksanakan aktiviti kokurikulum. Peruntukan ini amat kecil untuk melaksanakan tiga bidang aktiviti kokurikulum yang diwajibkan, iaitu pasukan pakaian seragam, kelab dan persatuan serta sukan dan permainan.

Untuk mengatasi masalah ini pelajar terpaksa mengeluarkan perbelanjaan sendiri untuk menyertai aktiviti tertentu. Bagaimanapun tentunya sejumlah pelajar terutama daripada keluarga yang miskin tidak mampu untuk terbabit disebabkan kos tinggi, terutama dalam aktiviti pasukan pakaian seragam.

Saiz kawasan sekolah juga menghalang aktiviti kokurikulum daripada dilaksanakan dengan selesa dan berkesan. Walaupun kekurangan di sekolah ini cuba diatasi dengan pembangunan Pusat Kokurikulum Negeri yang menyediakan kemudahan kawasan dan peralatan latihan, namun jumlahnya agak terhad bagi sesebuah negeri.

Pada waktu sama ketiadaan kepakaran dan kekurangan tenaga pegawai untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum, bukan saja di kementerian, malah di Jabatan Pendidikan Negeri (JPN), Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dan sekolah, juga menghalang ia dilaksanakan dengan berkesan. Misalnya di JPN, Unit Kokurikulum diketuai seorang pegawai Bukan Siswazah DG34 dan dibantu hanya tiga penyelia

kokurikulum DG32. Sementara itu bagi Unit Sukan pula tiada perjawatan hakiki diperuntukkan.

Semua faktor ini akhirnya menyebabkan pelaksanaan kokurikulum menjadi kurang licin dan berkesan.

Apakah tindakan kementerian selepas menyedari semua kekangan ini.

Dalam memorandum kepada Jemaah Menteri terdahulu, kementerian mencadangkan supaya pengukuhan dilaksanakan dengan segera terhadap tujuh aspek penting.

Paling penting adalah pengukuhan dari segi dasar bagi meningkatkan penyertaan murid, guru pelatih, pensyarah maktab dan pensyarah kolej matrikulasi.

Bagi memastikan perkara ini, kementerian memberikan nilai terhadap penyertaan dalam aktiviti kokurikulum merentasi semua peringkat persekolahan, jenis sekolah dan lokasi sekolah. Nilai terhadap penyertaan dalam aktiviti kokurikulum juga diadakan untuk pelatih institusi perguruan dan juga pelajar kolej Matrikulasi.

Kita sekali lagi menegaskan bahawa pembabitan pelajar dalam setiap bidang aktiviti kokurikulum termasuk sebuah kelab atau persatuan, satu jenis permainan atau sukan dan satu badan beruniform adalah diwajibkan dan ia mesti disertai pelajar dari semua kumpulan etnik dan kaum mengikut nisbah sesuai.

Bagi menampung keperluan di sekolah, kementerian menggalakkan penubuhan lebih banyak pasukan beruniform di sekolah.

Kita juga meminta supaya latihan di institut perguruan (IPG) dan Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) menepati keperluan dan jenis aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah. Kita mahu guru yang akan dikeluarkan IPG dan IPTA bukan saja aktif dalam aktiviti kurikulum tetapi juga berkemampuan untuk mengurus dan melatih murid dalam aktiviti kokurikulum.

Kedua, memantapkan hala tuju serta aspek ganjaran dan hukuman melalui undang-undang, peraturan dan insentif. Ini termasuk usaha memberikan nilai terhadap pembabitan dalam kegiatan kokurikulum terutama sebagai salah satu kriteria utama pemilihan ke peringkat persekolahan dan pengajian lebih

tinggi.

Bagi institusi di bawah kementerian, kita akan meneruskan dasar menjadikan merit kokurikulum sebagai salah satu kriteria pemilihan utama kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh (SBP), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Sekolah Menengah Teknik (SMT) dan program perguruan yang ditawarkan kementerian. Kementerian juga akan mula mengambil kira merit kokurikulum sebagai salah satu kriteria utama kemasukan ke Program Matrikulasi.

Kerajaan juga sudah bersetuju dengan cadangan kita untuk menetapkan 10 peratus markah kurikulum sebagai merit kemasukan ke IPTA dan dalam hal ini kita bekerjasama rapat dengan Kementerian Pengajian Tinggi untuk mengadakan pemarkahan yang sesuai, praktikal dan adil bagi menilai pembabitan pelajar dalam aktiviti kokurikulum.

Selain dua aspek itu, kita juga berusaha memantapkan latihan guru dan program kejurulatihan di IPG dan sekolah, mengukuhkan struktur organisasi di Kementerian Pelajaran, JPN, PPD dan sekolah, berusaha mengadakan infrastruktur yang sesuai dan mencukupi bagi semua sekolah, institut perguruan dan kolej matrikulasi, memantapkan kerjasama dengan kementerian lain dan pihak di luar kementerian, juga mengadakan norma khas peruntukan kewangan bagi membantu pihak sekolah melaksanakan aktiviti kokurikulum.

Bagi memastikan pelaksanaan kegiatan kokurikulum dirancang dan dilaksanakan dengan teratur dan kemas, kementerian menubuhkan Jawatankuasa Pembangunan Kokurikulum yang berperanan untuk merancang program dan aktiviti pembangunan pada peringkat pengurusan sekolah, daerah dan negeri.

Kementerian juga menubuhkan Pasukan Pemantau Kokurikulum Daerah khusus untuk meninjau status pelaksanaan, membimbing pihak sekolah serta memantau perbelanjaan peruntukan yang dibekalkan kepada sekolah.

Apakah perbezaan di antara peruntukan kewangan untuk melaksanakan kegiatan kokurikulum sebelum ini dengan sekarang? Adakah ia mencukupi.

Kalau dulu hanya RM2.56 setahun diperuntukkan untuk menampung tiga jenis aktiviti kokurikulum bagi seorang pelajar, hari ini jumlahnya bertambah hampir empat kali ganda untuk pelajar sekolah rendah,

iaitu RM10 setahun dan hampir lima kali ganda untuk pelajar sekolah menengah, iaitu RM12 setahun.

Pada waktu sama, kementerian juga memperuntukkan RM50,000 bagi pengurusan kokurikulum di setiap daerah. Jumlah keseluruhan peruntukan kokurikulum bagi semua peringkat di sekolah, daerah, negeri dan pusat adalah sekitar RM 106 juta.

Jumlah ini tidak termasuk pengurusan kegiatan dalam bidang sukan dan juga tidak termasuk untuk penyertaan pelajar dalam pertandingan kokurikulum pada peringkat antarabangsa.

Bagi kebanyakan sekolah, boleh dikatakan peruntukan ini jauh lebih baik daripada yang diterima sebelum ini dan dengan panduan yang baik, saya yakin ia boleh melicinkan pelaksanaan program kokurikulum di sekolah dan meningkatkan penyertaan lebih ramai pelajar.

Bagi sekolah yang ingin menawarkan kegiatan kokurikulum yang memakan belanja besar, seperti menubuhkan pasukan wind orchestra dan brass band, peruntukan ini pastilah tidak mencukupi.

Bagaimanapun saya berharap, selain memohon peruntukan tambahan daripada kementerian, pihak sekolah dan ibu bapa akan bersikap proaktif untuk mendapatkan sumbangan pihak luar untuk menampung perbelanjaan yang tinggi itu.

Sebenarnya kementerian menggalakkan pembabitan pihak luar untuk menjayakan program kokurikulum di sekolah dan IPG. Misalnya pembabitan penuh Kementerian Pertahanan dalam pelaksanaan Pasukan Kadet Bersatu.

Cuma, bagi memastikan program ini dapat dilaksanakan secara berterusan dan tanpa membebankan pihak guru dan sekolah, kementerian berharap pihak di luar kementerian dapat membuat perancangan teliti dan memperuntukkan pembiayaan kewangan yang mencukupi bagi menampung penawaran aktiviti itu di sekolah, termasuk biaya penubuhan, pelaksanaan program, jurulatih dan peralatan yang bersesuaian dengan aktiviti yang hendak ditubuhkan.

Datuk Seri pernah menyebut mengenai pengantarabangsaan program kokurikulum. Boleh jelaskan maksudnya.

Kita mahu menjadikan Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai Kementerian Pelajaran terbaik di dunia. Bagi mencapai wawasan ini, mahu tidak mahu, kita perlu sensitif dengan perkembangan dalam bidang pendidikan di negara lain.

Kita perlu sentiasa membandingkan petunjuk pendidikan di negara kita dengan petunjuk pendidikan di negara lain. Kita perlu belajar setiap pengalaman mereka dan menggunakan pengalaman ini bagi memberi kelebihan kepada kita.

Kita juga perlu membangunkan mekanisme untuk memberi pendedahan, bertukar pengetahuan, menguji dan membandingkan produk sistem pendidikan kita dengan negara lain di dunia. Melalui proses ini secara tidak langsung sebenarnya kita memasarkan produk pendidikan kita ini kepada dunia.

Salah satu cara adalah melalui pembabitan aktif di dalam aktiviti organisasi pendidikan antarabangsa seperti Unesco, OECD dan IEA.

Kita juga boleh menguji pencapaian pelajar melalui ujian yang dikendalikan badan dunia ini seperti TIMMS supaya boleh membandingkan kedudukan pelajar kita dengan pelajar lain di dunia.

Selain pencapaian akademik, kita juga boleh membandingkan pencapaian pelajar dalam kegiatan kokurikulum, termasuk melalui pembabitan aktif dalam pertandingan peringkat antarabangsa.

Kita mempunyai beberapa pendekatan dalam usaha pengantarabangsaan ini.

Pertamanya dengan menghantar pelajar untuk bersaing dengan pelajar dari negara lain di seluruh dunia dalam pelbagai bidang pada peringkat antarabangsa seperti sains dan teknologi, brass band dan sebagainya.

Misalnya dalam bidang sains dan teknologi, kita menghantar pelajar ke pertandingan seperti F1 Technology Challenge di Australia, International Science and Engineering Fair (ISEF) di Amerika Syarikat, International Chemistry Olympiad (IChO) di Korea, International Physics Olympiad (IPhO) di Singapura, International Mathematics Olympiad (IMO) di Greece, World Robotics Olympiad (WRO) di China dan banyak lagi.

Pencapaian pelajar kita sangat baik dalam pertandingan ini dan membantu meningkatkan imej Malaysia. Dalam pertandingan F1 Technology Challenge di Australia baru-baru ini, adalah amat membanggakan apabila semua pasukan termasuk dari negara maju menyebut yang mereka mahu mengatasi rekod kereta terpantas pasukan Malaysia yang dicatat tahun lepas.

Kedua, melalui penganjuran pertandingan peringkat antarabangsa di Malaysia. Tahun depan kita diberi kepercayaan menganjurkan Kejohanan Antarabangsa Cabaran Teknologi F1 di Malaysia membabitkan 22 negara, termasuk negara maju seperti United Kingdom, Amerika Syarikat, Kanada dan Jepun.

Ketiga, dengan mewujudkan aktiviti school lingkages (twinning school programmes) yang boleh membuka ruang supaya aktiviti antarabangsa dikendalikan berasaskan sekolah. Setakat ini kita mewujudkan hubungan dengan beberapa negara seperti Singapura, Brunei, Indonesia, Vietnam, Thailand, Jepun, United Kingdom dan India.

Keempat, dengan berkongsi pengalaman dengan kementerian pelajaran negara lain di dunia dalam bidang yang kita jauh lebih baik daripada mereka, misalnya dalam program koperasi sekolah.

Melalui pendekatan ini, kita mahu modal insan dipersiapkan dari peringkat awal lagi bukan saja untuk berinteraksi, bergaul dan mengenali rakan sebaya mereka di luar negara, tetapi juga untuk belajar bersaing secara sihat dengan mereka.

Kita mahu membangunkankan modal insan sejak usia muda, yang yakin akan kekuatan diri sendiri, tahu bahawa mereka tidak berbeza dengan mana-mana bangsa di dunia ini dan boleh mengatasi rakan sebaya termasuk yang berada di negara maju.

Adakah Datuk Seri berpuas hati dengan pencapaian pelaksanaan program kokurikulum setakat ini.

Perjalanan kita masih jauh. Masih banyak perlu diperbaiki dan dimantapkan di sana sini, terutama dari segi infrastuktur, peralatan, peruntukan bagi pembabitan pelajar di dalam pertandingan pada peringkat antarabangsa, latihan dan tambahan perjawatan guru serta pegawai yang terbabit dalam aktiviti kokurikulum pada semua peringkat.

Bagaimanapun selepas satu setengah tahun memorandum kita mendapat sokongan Kabinet, saya kira

pencapaian kita boleh dikatakan agak baik.

Kita dapat lihat kesungguhan politik kerajaan untuk melaksanakan semula dasar merit 10 peratus kokurikulum bagi kemasukan ke IPTA menyebabkan pelajar kembali membabitkan diri dalam kegiatan kokurikulum.

Sikap ibu bapa juga sedikit sebanyak sudah berubah. Mereka semakin berminat mengambil tahu dan menyokong pembabitan anak dalam kegiatan kokurikulum di sekolah.

Saya juga dimaklumkan sikap pentadbir sekolah juga nampaknya berubah. Mereka semakin bersungguhsungguh dalam melaksanakan kegiatan kokurikulum dan membuat rombakan di semua peringkat pengurusan.

Kita juga dapati pihak sekolah begitu serius dalam menyemak sistem rekod dan laporan aktiviti kokurikulum pelajar yang memohon ke IPTA.

Insya-Allah jika momentum ini berterusan, kita menjangkakan dalam tempoh terdekat, pelaksanaan kegiatan kokurikulum akan benar-benar memberi kesan positif terhadap kualiti modal insan yang ingin kita bangunkan.