Anda di halaman 1dari 8

BBEELLAAJJAARR MMEENNGGEENNAALL LLaagguu TTPPAA uunnttuukk AAnnaakk

/

hhttttpp::////nnaannddaaaanniimmaa bbllooggssppoott ccoomm//

k / h h t t t t p p : : / / / /

TTEEPPUUKK AANNAAKK SSHHOOLLEEHH

{{TTeeppuukk 33XX}}

Aku

{{TTeeppuukk 33XX}}

Anak Sholeh

{{TTeeppuukk 33XX}}

rajin Sholat

{{TTeeppuukk 33XX}}

rajin Ngaji

{{TTeeppuukk 33XX}}

Orang tua

{{TTeeppuukk 33XX}}

dihormati

{{TTeeppuukk 33XX}}

Cinta Islam

{{TTeeppuukk 33XX}}

sampai mati

Laillahailallah Muhammaddarusulullah

Islam

Islam

Yess

TTEEPPUUKK IISSTTIIQQOOMMAAHH

{{TTeeppuukk 33XX}} Aku

{{TTeeppuukk 33XX}} Slalu bangga

{{TTeeppuukk 33XX}} Jadi mentri {{TTeeppuukk 33XX}} Jadi mantri {{TTeeppuukk 33XX}} Pak polisi {{TTeeppuukk 33XX}} Sampai mati

{{TTeeppuukk 33XX}} Islam

{{TTeeppuukk 33XX}} Anak Islam

{{TTeeppuukk 33XX}} dengan Islam

{{TTeeppuukk 33XX}} tetap Islam {{TTeeppuukk 33XX}} tetap Islam {{TTeeppuukk 33XX}} tetap Islam {{TTeeppuukk 33XX}} tetap Islam Yess

Islam

TTEEPPUUKK RRUUKKUUNN IISSLLAAMM

{{TTeeppuukk 33XX}} pertama {{TTeeppuukk 33XX}} kedua {{TTeeppuukk 33XX}} ketiga {{TTeeppuukk 33XX}} keempat {{TTeeppuukk 33XX}} kelima

{{TTeeppuukk 33XX}} Syahadat {{TTeeppuukk 33XX}} Shalat {{TTeeppuukk 33XX}} Puasa {{TTeeppuukk 33XX}} Zakat {{TTeeppuukk 33XX}} Haji

TTEEPPUUKK RRUUKKUUNN IIMMAANN

{{TTeeppuukk 33XX}} pertama {{TTeeppuukk 33XX}} kedua {{TTeeppuukk 33XX}} ketiga {{TTeeppuukk 33XX}} keempat {{TTeeppuukk 33XX}} kelima {{TTeeppuukk 33XX}} keenam

{{TTeeppuukk 33XX}} pada Allah {{TTeeppuukk 33XX}} Malaikat {{TTeeppuukk 33XX}} Kitab-Nya {{TTeeppuukk 33XX}} Nabi-Nya {{TTeeppuukk 33XX}} Hari Kiamat {{TTeeppuukk 33XX}} Taqdir

hhttttpp::////nnaannddaaaanniimmaa

bbllooggssppoott ccoomm//

Lagu TPA untuk Anak

1
1

TTEEPPUUKK AALL QQUURRAANN

{{TTeeppuukk 33XX}} pertama {{TTeeppuukk 33XX}} kedua {{TTeeppuukk 33XX}} ketiga {{TTeeppuukk 33XX}} keempat {{TTeeppuukk 33XX}} kelima {{TTeeppuukk 33XX}} keenam {{TTeeppuukk 33XX}} ketujuh

{{TTeeppuukk 33XX}} kedelapan {{TTeeppuukk 33XX}} kesembilan

{{TTeeppuukk 33XX}} kesepuluh

{{TTeeppuukk 33XX}} Al Fatihah {{TTeeppuukk 33XX}} Al Baqarah {{TTeeppuukk 33XX}} Ali Imran {{TTeeppuukk 33XX}} An Nisa’ {{TTeeppuukk 33XX}} Al Maidah {{TTeeppuukk 33XX}} Al An’am {{TTeeppuukk 33XX}} Al A’raf

{{TTeeppuukk 33XX}} Al Anfal {{TTeeppuukk 33XX}} At Taubah {{TTeeppuukk 33XX}} Yunus

TTEEPPUUKK SSHHOOLLAATT

{{TTeeppuukk 33XX}} Lima waktu {{TTeeppuukk 33XX}} Hati riang {{TTeeppuukk 33XX}} Shubuh

{{TTeeppuukk 33XX}} Ashar {{TTeeppuukk 33XX}} Isya’

{{TTeeppuukk 33XX}} kutinggalkan

{{TTeeppuukk 33XX}} kulakukan {{TTeeppuukk 33XX}} jiwa lapang {{TTeeppuukk 33XX}} Dhuhur

{{TTeeppuukk 33XX}} Maghrib {{TTeeppuukk 33XX}} tak pernah

1100 MMAALLAAIIKKAATT AALLLLAAHH

10 Malaikat Allah

Jibril yang membawa wahyu Tuhan Mikail pembagi rizqi dan hujan Isrofil sangka kala yang dibawa Izroil tukang cabut nyawa Munkar dan Nakir tukang nanyain tukang nanyain pada manusia yang sudah mati Raqib menulisi amal yang bagus, amal yang baik, serta yang halus Atid menulisi amal yang jahat Malik menjaga di Neraka laknat Ridwan bagian menjaga Syurga dan menjaga Taman di Syurga

,

,

wahyu Tuhan

hhttttpp::////nnaannddaaaanniimmaa

bbllooggssppoott ccoomm//

Lagu TPA untuk Anak

2
2

RRUUKKUUNN IISSLLAAMM

RRuukkuunn IIssllaamm yang lima Syahadat, sholat, puasa Zakat untuk si papa haji bagi yang kuasa Siapa yang tak sholat (nar) Siapa yang belum zakat Kan rugi di akhirat Allah pasti melaknat

RRUUKKUUNN IIMMAANN

RRuukkuunn IImmaann enam perkara Yang pertama iman kepada Allah Yang kedua Malaikat-Nya Yang ketiga Rasul-rasul-Nya Yang keempat Kitab-kitab-Nya Yang kelima hari Qiamat Yang keenam Qodho dan Qodhar Semua datang dari Allah 22XX

KKIITTAABB AALL QQUURRAANN

(Lagu: Balonku ada lima)

(Lagu: Satu-satu)

(Lagu: Layang-layang)

Ku ambil kita Al Qur’an Ku baca dan kuartikan Ku simak dan ku renungkan dengan tenang Ku jadikan pedoman Berlatih berlatih Berlatih membaca Al Qur’an Berlatih dan ku ajak kawan-kawan Hati gembira dan senang

hhttttpp::////nnaannddaaaanniimmaa

bbllooggssppoott ccoomm//

Lagu TPA untuk Anak

3
3

SSAANNTTRRII KKEECCIILL

Santri kecil di masjid yang indah Bawa Qur’an dan bawa sajadah Rajin ngaji dan rajin ngibadah Pakai peci dan busana muslimah Santri kecil TPA MTA Bawa Qiro’aty dan AL Qur’an Rajin sholat dan rajin mengaji Sayang kawan tak suka bermusuhan

MMUUHHAAMMMMAADD RRAASSUULLUULLLLAAHH

Muhammad Rasulullah Penutup Nabi dan Rasul Sebagai rahmad bagi alam raya Muhammad Rasulullah Pemimpin di akhir zaman Sholawat serta salam kami untukmu Ya Muhammad, Rasulullah Ya Muhammad, hamba Allah

Muhammad Rasulullah Teladan bagi ummatnya Al Qur’an firman Allah pedomannya Muhammad Rasulullah Jasamu amatlah besar Mari kita teruskan ajarannya

(Lagu: Bintang Kecil)

besar Mari kita teruskan ajarannya (Lagu: Bintang Kecil ) (Lagu: Apuse ) M M A A

(Lagu: Apuse)

MMAARRII SSHHOOLLAATT

Sholat, marilah sholat Mari sholat bersama-sama Barang siapa yang tidak sholat Yang tidak sholat mendapat siksa

(Lagu: Gelang sipatu gelang)

MMAARRII--MMAARRIILLAAHH SSHHOOLLAATT

Sayang-sayang adikku sayang Mari-marilah sholat Satu hari lima kali sujud pada Illahi Satu hari lima kali sujud pada Illahi

Mari-mari, marilah sholat Lima kali sehari Subuh Dhuhur Asar Maghrib Isya’ kembali ke Shubuh lagi Subuh Dhuhur Asar Maghrib Isya’ kembali ke Shubuh lagi

CCAARRAA WWUUDDHHUU

Mari kawan kita belajar Cara wudhu yang benar Yang pertama baca basmalah Dua basuh telapak tangan

Yang ketiga berkumur-kumur Sambil membasuh lubang hidung Yang keempat membasuh muka Lalu membasuh tangan

Dahulukan tangan yang kanan Baru tangan yang kiri Usap kepala langsung telinga Cukup sekali saja

(Lagu: Naik-naik ke puncak)

telinga Cukup sekali saja (Lagu: Naik-naik ke puncak ) (Lagu: Naik-naik ke puncak ) h h

(Lagu: Naik-naik ke puncak)

(Lagu: Naik-naik ke puncak ) (Lagu: Naik-naik ke puncak ) h h t t t t

Yang kelima membasuh kaki Hingga ke mata kaki Dahulukan kaki yang kanan Baru kaki yang kiri Jangan lupakan baca syahadat Agar wudhu sempurna