Anda di halaman 1dari 50

AKTA KESELAMATAN DAN

KESIHATAN PEKERJAAN
1994 (OSHA)

JAAFAR BIN LEMAN


JABATAN KESELAMATAN DAN
KESIHATAN PEKERJAAN
KEDAH/PERLIS
Tel : 04-7308081
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 1
Sejarah JKKP

 Boiler Enactments :1896

 Machinery Enactment : 1913


 Machinery Ordinance : 1953
(Machinery Department)
 Factories & Machinery Act – :1967
(JKJ)
 Occupational Safety & Health Act :1994
(JKKP)

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 2


AKTA DAN PERATURAN YANG
DIKUATKUASAKAN JKKP

◆ Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan,


1994 (Akta 514) dan 7 Peraturan di bawahnya.

◆ Akta Kilang dan Jentera, 1967 (Akta 139) dan


15 Peraturan di bawahnya.

◆ Akta Petroleum (Langkah-langkah


Keselamatan), 1984 (Akta 302) dan
Peraturannya.

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 3


Peraturan -peraturan

di bawah AKKP,
1994
1. Pernyataan Dasar Am K&K (Pengecualian)-1995
2. Jawatankuasa K & K (JKK/SHC))- 1996
3. Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian
(CIMAH)- 1996
4. Pegawai K & K (PKK/SHO)-1997
5. Pengelasan, Pembungkusan & Pelabelan Bahan Kimia Berbahaya
(CPL)-1997
6. Penggunaan & Std. Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada
Kesihatan (USECHH)-2000
7. Pemberitahuan kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan
pekerjaan dan penyakit pekerjaan (NADOOPOD)-2004
 PERINTAH :
– Pegawai K & K- 1997
– Larangan Penggunaan Bahan -1999
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 4
AKT A
KES ELAMA TAN
DAN KE SIH ATAN
PE KERJ AAN, 1994
(AKT A 514)
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 5
FALSAFAH
DAN PRINSIP AKTA

“ Tanggungjawab untuk memastikan


keselamatan dan kesihatan di tempat
kerja dengan melihat siapa yang mencipta
risiko dan siapa yang bekerja dengan
risiko”

 peraturan kendiri (self-regulation)


 perundingan (consultation)
 kerjasama dan penglibatan pekerja

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 6


BAHAYA DI TEMPAT
KERJA

BAHAYA KIMIA BAHAYA FIZIKAL


• Gas/vapour • mekanikal
• habuk • elektrikal
• wasap • ergonomic
• bising/ getaran
• tempat tinggi
• haba
• tekanan
BAHAYA
PSIKOSOSIAL BAHAYA BIOLOGI
• gangguan seksual • bakteria/virus/spora
• tekanan kawan sekerja • habuk tumbuhan\
• jiran/keluarga
• penyalahgunaan dadah
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 7
TUJUAN AKTA

• Untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan


kebajikan orang yang sedang bekerja.
• Untuk melindungi orang bekerja dan selainnya
di tempat kerja daripada aktiviti yang
melibatkan risiko
• Untuk menggalakkan suatu persekitaran
pekerjaan bagi orang yang bekerja dengan
keperluan fisiologi dan psikologi mereka
• Untuk mengadakan perundangan keselamatan
dan kesihatan pekerjaan dengan peraturan dan
tataamalan industri yang diluluskan di bawah
peruntukan Akta

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 8


SKOP AKTA 514

ORANG YANG BEKERJA :-

 dalam semua sektor di Malaysia mengikut


Jadual Pertama
 Kecuali :-
 pekerjaan di atas kapal (termaktub dibawah
Ordinan Perkapalan Saudagar 1952)
 Angkatan tentera

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 9


JADUAL PERTAMA

 Pengilangan
 Perlombongan dan penguarian
 Pembinaan
 Pertanian, perhutanan dan perikanan
 Kemudahan: Elektrik, Gas, Air dan Perkhidmatan
Kebersihan
 Pengangkutan, penyimpanan dan komunikasi
 Perdagangan borong dan runcit
 Hotel dan restoran
 Kewangan, Insurans, Hartanah dan Perkhidmatan
Perniagaan
 Perkhidmatan Awam dan Pihak Berkuasa Berkanun

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 10


TANGGUNGJAWAB
MAJIKAN
DI BAWAH AKTA
KESELAMATAN DAN
KESIHATAN
PEKERJAAN, 1994
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 11
TANGGUNGJAWAB
MAJIKAN

 Majikan perlu
menyediakan dasar
SEKSYEN keselamatan dan
16 kesihatan secara
bertulis
 menyediakan
organisasi dan
perkiraan keselamatan
dan kesihatan

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 12


KANDUNGAN DASAR
KESELAMATAN DAN
KESIHATAN DI TEMPAT
KERJA

1. Pernyataan mengenai DASAR AM majikan


terhadap keselamatan dan kesihatan di
tempat kerja
2. Pernyataan mengenai ORGANISASI untuk
melaksanakan dasar keselamatan dan
kesihatan di tempat kerja
3. Pernyataan berkenaan PERKIRAAN untuk
perlaksanaan dasar keselamatan dan kesihatan
di tempat kerja.

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 13


PERNYATAAN MENGENAI
DASAR AM

Majikan menyatakan mengenai:


ii. Prinsip/komitmen
iii. Prioriti
iv. Peranan/Kerjasama
v. Objektif :
* Mengada,menyelenggara tempat & sistem
kerja
* Memberi maklumat dan latihan
* Menyiasat kemalangan/penyakit perusahaan
* Mematuhi kehendak undang-undang

Ditandatangani oleh pengurusan tertinggi & tarikh


JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 14
JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA

DASAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

JKKP akan menjalankan semua aktiviti dengan memberi keutamaan kepada keselamatan dan
kesihatan anggota-anggotanya dan orang-orang lain yang mungkin terjejas oleh aktiviti
tersebut. Pengurusan keselamatan dan kesihatan menjadi satu fungsi yang penting di semua
peringkat pengurusan di ibu pejabat dan cawangan negeri.
Ke arah mencapai matlamat dan objektif dasar ini, JKKP akan mematuhi semua
peruntukan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan peraturan-peraturan serta
tataamalan-tataamalan yang dibuat di bawahnya dengan menyediakan organisasi, sumber, sistem
kerja dan latihan yang berkaitan.

Kerjasama yang erat akan dijalin di antara pihak pengurusan dan pekerja untuk menggubal,
melaksana, memantau, menilai semula dan membaiki program-program yang sedia ada atau yang
baru. Skop program-program yang dilaksana dirancang bagi meliputi semua keadaan termasuk
waktu di luar masa bekerja.
Program-program dan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan akan dikaji dari semasa
ke semasa bagi mempastikan pembaikan berterusan. Dengan ini JKKP adalah komited untuk
mengamalkan budaya kerja yang selamat dan sihat.

Ir. Hj. Abu Bakar Bin Che Man


Ketua Pengarah
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Malaysia.
13hb. JANUARI 2004. JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 15
PERNYATAAN MENGENAI
ORGANISASI
PERLAKSANAAN DASAR

 Agihan dan penyelarasan tanggungjawab:


* Setiap lapisan pengurusan
* Pekerja
* Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan
* Pegawai Keselamatan dan Kesihatan
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 16
PERNYATAAN MENGENAI
ORGANISASI
PERLAKSANAAN DASAR
(sambungan)

 Perlu nyatakan:
* Bagaimana akauntabiliti ditetapkan
* Bentuk pengawasan pelaksanaan program
dibuat

 Carta organisasi pengurusan keselamatan &


kesihatan

Ditandatangani oleh pengurusan tertinggi dan


tarikh

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 17


PERNYATAAN MENGENAI
PERKIRAAN BAGI
MELAKSANAKAN DASAR

PERKIRAAN:
1. Sistem, prosedur dan program-program yang
dilaksanakan bertujuan mengawal atau
menghapus bahaya-bahaya di tempat kerja

2. Maklumat yang jelas tentang bahaya-bahaya


dan langkah kawalan yang diambil.

3. Ditandatangani oleh pengurusan tertinggi dan


tarikh.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 18
PERKIRAA
N

 Prosedur melaporkan kemalangan / bahaya


 Prosedur Menyiasat kejadian kemalangan
 Audit tempat kerja
 Analisa risiko & kawalan
 First Aid, first aiders
 Prosedur kejadian kecemasan (ERP)
 Latihan induksi dan lanjutan KKP
 Prosedur untuk kontraktor
 Promosi KKP (OSH promotion)
 Penyimpanan rekod
 Penyenggaraan pelan dan peralatan
 Sistem kerja selamat dan penggunaan PPE,
dlll.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 19
KESIMPULAN
PERUNTUKKAN SEKSYEN 16

 Penglibatan terus majikan


 Keselamatan dan kesihatan akan
disepadukan dalam misi dan objektif
penubuhan organisasi.
 Menyediakan satu sistem pengurusan
keselamatan dan kesihatan
 Jelas dan telus dalam menjalankan
perniagaan

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 20


TANGGUNGJAWAB
MAJIKAN

 Majikan perlu
memastikan setakat
SEKSYEN yang praktik,
15 (1) keselamatan,
kesihatan dan
kebajikan
pekerjanya.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 21
“setakat yang
praktik”

 teruknya bahaya atau risiko


 pengetahuan dan cara menghapuskan
atau mengurangkan bahaya atau risiko
 cara menghapuskan atau mengurangkan
bahaya atau risiko
 kos menghapuskan atau mengurangkan
bahaya atau risiko

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 22


KESIMPULAN KEHENDAK
SEKSYEN 15(1)

 mengikut perundangan, majikan


berkewajipan untuk menyediakan
keperluan asas yang sesuai terhadap
pekerjanya;

 jika tidak mematuhinya adalah satu


kes jenayah.

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 23


TANGGUNGJAWAB
MAJIKAN

(a) pengadaan dan


penyenggaraan loji dan
SEKSYEN sistem kerja;
15(2) (b) membuat perkiraan bagi
keselamatan
penggunaan, pengendalian,
penanganan, penyimpanan
dan pengangkutan loji dan
bahan

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 24


TANGGUNGJAWAB
MAJIKAN

( c) pengadaan maklumat,
arahan, latihan dan
penyeliaan
SEKSYEN
15(2)
(sambungan) (d) pengadaan dan
penyenggaraan tempat
kerja cara masuk ke
dalam dan keluar
darinya yang selamat
dan tanpa risiko
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 25
TANGGUNGJAWAB
MAJIKAN

(e) pengadaan dan


SEKSYEN penyenggaraan
persekitaran pekerjaan
15(2) yang selamat dan
(sambungan) tanpa risiko kesihatan
dan cukup
kemudahan kebajikan

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 26


KESIMPULAN KEHENDAK
SEKSYEN 15(2)

 Menyediakan satu program terhadap pengadaan,


penyenggaraan dan prosedur untuk keselamatan
mengguna loji dan bahan;
– contoh: prosedur pembelian, permit kerja, SOP,
jadual penyenggaraan dan sebagainya.

 Menyediakan program latihan, pendidikan dan


penyeliaan untuk pekerja baru dan latihan
berterusan bagi pekerja lama;
– contoh: latihan induksi, latihan kerja dan sebagainya.

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 27


KESIMPULAN KEHENDAK

SEKSYEN 15(2) [samb.]

 Menyediakan program untuk memastikan


tempat kerja dalam keadaan selamat;
– contoh: kekemasan, pencahayaan, pemeriksaan dan
sebagainya.

 Menyediakan program industri higiene untuk


memastikan persekitaran pekerjaan yang
sehat;
– contoh: PPE, pemeriksaan LEV, pemonitoran dan
sebagainya.

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 28


TANGGUNGJAWAB
MAJIKAN

 untuk memastikan tiada


risiko kepada pekerja
dan bukan pekerjanya
SEKSYEN daripada aktiviti
pengusahaannya;
17
 pengadaan maklumat
kepada orang lain kesan
ujud daripada aktiviti
pengusahaannya.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 29
KESIMPULAN KEHENDAK

SEKSYEN 17

 Menjalankan penilaian risiko terhadap


pengusahaannya dan mengurangkan tahap risiko
(1:1,000,000)
– contoh; JHA, HAZAN, safety report dan
sebagainya.
 Menyediakan program Pelan Tindakan
Kecemasan (ERP)
 Menyediakan program maklumat kepada
masyarakat di persekitarannya mengenai
langkah-langkah keselamatan bila kecemasan
– contoh: Responsible Care Program, off-site
emergency program dan sebagainya.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 30
TANGGUNGJAWAB

MAJIKAN

 mengadakan pengawasan
perubatan;

SEKSYEN  mengaji pegawai


28, 29 & 30 keselamatan dan kesihatan;

 menubuhkan jawatankuasa
keselamatan dan kesihatan
di tempat kerja.

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 31


PEGAWAI KESELAMATAN
& KESIHATAN (SEKSYEN
29)

1. Pembinaan bangunan & kejuruteraan :


Harga kontrak > RM 20 juta
2. Pembinaan kapal : Pekerja > 100 orang pada
waktu puncak kerja
3. Aktiviti memproses gas /industri petrokimia :
Pekerja > 100 orang
4. Pembuatan dandang dan vesel tekanan :
Pekerja > 100 orang
5. Industri pembuatan logam yang terdapat
kerja mengetin,mengecap, menebuk, memotong
atau melentur : Pekerja > 100 orang
6. Industri kayu : Pekerja > 100 orang
7. Pembuatan simen : Pekerja > 100 orang
8. Lain-lain aktiviti pembuatan : Pekerja > 500
orang JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 32
PEGAWAI KESELAMATAN
& KESIHATAN (SEKSYEN
29)

1. Pendaftaran : Borang yang disediakan & fee RM 100


2. Kelayakan :
a) Diploma keselamatan & kesihatan pekerjaan
b) Kursus & lulus peperiksaan dan 3 th pengalaman
c) 10 th dalam bidang k & k
d) Kelayakan lain- di tetapkan oleh Menteri
3. Tempoh pendaftaran : 3 tahun
4. Pembaharuan : Perlu hadiri program berkaitan KKP
sekurang-kurangnya sekali setahun
5. Majikan hendaklah melapurkan kepada KP mengenai SHO
yang dilantik/ditamatkan dalam tempoh sebulan
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 33
PEGAWAI KESELAMATAN
& KESIHATAN (SEKSYEN
29)

Kewajipan SHO

– Menasihati majikan
– Memeriksa tempat kerja
– Menyiasat kemalangan
– Membantu majikan menganjurkan program
KKP
– Sebagai Setiausaha Jawatankuasa KKP
– Analisa statistik kemalangan
– Membantu mana-mana pegawai
– Menjalankan lain-lain arahan yang diarahkan
oleh majikan.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 34
JAWATANKUASA
KESELAMATAN
& KESIHATAN (SEKSYEN 30)

Keperluan: Bilangan Pekerja > 40 orang


Keanggotaan:
a) Pengerusi – Majikan/Pengurus
b) Setiausaha – SHO/ orang lain / ahli jawatankuasa
(dilantik oleh Pengerusi)
c) Wakil majikan
d) Wakil pekerja - undian
< 100 – 2 orang wakil majikan &
2 orang wakil pekerja
> 100 – 4 orang wakil majikan
4 orang wakil pekerja
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 35
JAWATANKUASA
KESELAMATAN
& KESIHATAN (SEKSYEN 30)

 Mesyuarat JKK:

– Perbincangan : Isu keselamatan dan kesihatan


pekerjaan
– Kekerapan - 3 bulan sekali
– Sesuatu mesyuarat hendaklah dipanggil segera jika
terdapatnya kemalangan
– Anggota jkuasa hendaklah diberi notis bertulis dan
satu salinan agenda mesyuarat
– Menyediakan tempat yang sesuai dan waktu bekerja
– Kuorum – Pengerusi, Setiausaha, ½ ahli
– Bukan ahli boleh hadir : sesiapa yang terlibat
dengan kemalangan, orang yang berpengetahuan
tentang keselamatan dan kesihatan
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 36
FUNGSI JAWATANKUASA
KESELAMATAN DAN
KESIHATAN

 Membantu dalam pembuatan kaedah-kaedah keselamatan


dan kesihatan dan sistem kerja selamat

 Mengkaji semula keberkesanan program keselamatan dan


kesihatan

 Menjalankan kajian tentang trend kemalangan, kemalangan


nyaris, kejadian merbahaya, keracunan pekerjaan atau
penyakit pekerjaan dan hendaklah melaporkan kepada
majikan bersama cadangan pembaikan

 Mengkaji semula dasar keselamatan dan kesihatan di


tempat kerja dan membuat cadangan kepada majikan.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 37
FUNGSI
JAWATANKUASA
KESELAMATAN
DAN KESIHATAN (samb.)

 Memeriksa tempat kerja sekurang-kurangnya 3 bulan


sekali

 Menjalankan siasatan kemalangan, kejadian berbahaya,


keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan dengan
seberapa segera

 Penyiasatan aduan dari pekerja-bincang dan membuat


cadangan kepada majikan

 Seseorang majikan hendaklah menyimpan salinan laporan


di tempat kerja selama tempoh minima 7 tahun

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 38


FUNGSI
JAWATANKUASA
KESELAMATAN
DAN KESIHATAN (samb.)

 PERUNTUKAN LATIHAN DAN MAKLUMAT

– Majikan hendaklah untuk memastikan ahli


jawatankuasa mempunyai kefahaman dan
pengetahuan asas tentang fungsi jawatankuasa

– Majikan hendaklah meyediakan latihan yang mencukupi


kepada ahli jawatankuasa

– Majikan hendaklah menyediakan dokumen dan


maklumat yang berkaitan : Undang2, tataamalan,
maklumat berkaitan program k & k, prosedur kerja,
bahaya dan lain-lain yang berkenaan.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 39
TANGGUNGJAWAB
MAJIKAN

 Pemberitahuan
SEKSYEN mengenai
32 kemalangan,kejadian
bahaya, keracunan
pekerjaan dan
penyakit pekerjaan
kepada pejabat
JKKP yang
berdekatan.

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 40


Peraturan :
PEMBERITAHUAN
MENGENAI KEMALANGAN, KEJADIAN
MERBAHAYA, KERACUNAN
PEKERJAAN & PENYAKIT PEKERJAAN

Pemberitahuan dan Pelaporan


• Mati – serta merta
• Kemalangan/kejadian
merbahaya/keracunan /penyakit
pekerjaan (rujuk Akta) – 7 hari
selepas kejadian
• Cuti sakit lebih 4 hari
• Mati dalam tempoh setahun dari
tarikh kemalangan
• Borang JKKP 6/7
• Dilapor oleh majikan/ pengamal
perubatan
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 41
Peraturan :
PEMBERITAHUAN
MENGENAI KEMALANGAN, KEJADIAN
MERBAHAYA, KERACUNAN
PEKERJAAN & PENYAKIT PEKERJAAN

Penyenggaraan rekod :
• Borang JKKP 8
• Semua jenis kemalangan /
kejadian berbahaya /
keracunan / penyakit pekerjaan
• Tempoh 5 tahun
• Hantar kepada KP sebelum 31
Januari setiap tahun bagi
tempoh 12 bulan

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 42


KESIMPULAN KEHENDAK

SEKSYEN 32

 Menyediakan satu sistem melapor dan


penyiasatan terhadap kemalangan, keracunan,
penyakit, kerosakan harta benda dan
sebagainya;
 Analisa sebab-sebab kemungkinan terhadap
kemalangan, keracunan dan penyakit dan
mengambil tindakan pembetulan untuk
mengelakkan kejadian semula;
 Menyenggara rekod dan statistik untuk proses
pemantauan.

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 43


TANGGUNGJAWAB
PENGILANG & PEMBEKAL

 memastikan loji dan


bahan adalah selamat
apabila digunakan dengan
betul;
SEKSYEN
20 & 21  mengadakan maklumat
yang cukup untuk
penggunaan loji atau
bahan.

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 44


KESIMPULAN KEHENDAK
SEKSYEN 20 & 21

 menjalankan pengujian dan pemeriksaan


untuk beri maklumat terhadap pengunaan loji
atau bahan yang selamat;
 mengadakan maklumat kepada pengguna
terhadap sifat-sifat bahan tersebut;
– contoh: CSDS
 memperbaiki maklumat jika terdapat
perubahan.

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 45


TANGGUNGJAWAB AM BAGI
PEREKABENTUK, PENGILANG &
PEMBEKAL

Setakat yang praktik -


 Untuk memastikan loji/bahan direkabentuk dan dibina
dengan selamat dan tanpa risiko kesihatan bila digunakan
dengan betul;
 Mengadakan pengujian dan pemeriksaan yang sesuai;
 Memastikan dan mengadakan sistem maklumat yang cukup;

 Merancang penyelidikkan untuk menghapus dan


menggurangkan risiko;
 Cara pembinaan dan pemasangan yang selamat.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 46
TANGGUNGJAWAB
AM PEKERJA

 Memberi perhatian munasabah bagi


keselamatan dan kesihatan dirinya dan orang
lain;
 Memberi kerjasama kepada majikan atau
orang lain;
 Memakai dan menggunakan peralatan atau
pakaian pelindung diri yang dibekalkan; dan
 Mematuhi arahan atau langkah-langkah
keselamatan dan kesihatan pekerjaan.
JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 47
RINGKASAN KESELURUHAN
AKIBAT BAGI AKTA

 Organisasi perlu menyatupadukan


keselamatan dan kesihatan dalam
semua sistem pengurusan;

 Keselamatan dan kesihatan akan


dilaksanakan sama seperti fungsi
pengurusan lain.

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 48


KESAN TERHADAP
ORGANISASI

 Pengurangan bilangan kes kemalangan,


keracunan dan penyakit.
 Pengurangan ketidakhadiran
 Meningkat pengeluaran dan kualiti
 Meningkatkan perhubungan antara industri
 Meningkat imej syarikat/organisasi
 Meningkat pesaingan
 Data dan maklumat untuk penentuan piawai

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 49


Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Kedah /Perlis
Tingkat 9, Wisma Persekutuan
Jalan Kampung Baru
05534 Alor Star, Kedah D.A.

JAAFAR LEMAN, JKKP Kedah/Perlis 50