Anda di halaman 1dari 8

SULIT*

,L'rt4JII:s:f^E-P:'{4UiSj'1Ni!t,1t!,11_:V!1I|:4JI|SIEP-ERIKS4ANtlAI.'tYSIA|'LAJI|SPEPER\KSA.4^i,v.|1.4t
SL4

4.t:14r:tT!!!g.r{s:1,1N,!t,1r-.!y.s-t:l!,r;+JU.sIE?,EBtK's,4,*\*A4,4LAr:srA,+t.{iispEFERlki,q.ANltiaL,4rTj,A r:t:4Jlt:trtr{!:9,ryi:t;1..,1N,v!4t=,11s.1:4,r/,4JUSpFplRtk',-tLAN,r,r,4L+yStAl,r.iisprprni(_i,4'.4,Nll.AL,Aysj, 4'1:4JIItlk!!Ert,\1.1NlV,4r''11SL4'r/,4ItsPfP]ltk'-r{AN\'I/4I.{YS|AA'L'4I.ISPEPER/KS,4.4N,ilI.,tL+ISL ,44.4JIlSPtr*UfrsEll..1L.4YSl.1,|l,4-/L/S'PEP[RIK'$A AyiiA


'!t:44tt!:!:t:t:Nlt,t'!a.,7vi(yll_.!Y$!!4,11:4Jtr[$!!_t[,RIKSA.1N].{Ar.4YSt.4x'tAJLI.qPEPERiv:t,q,ANtt:i,47,1i'.5i,1

,#-tWniuY,f,;iWf#ffi,trwA nf,fr
'ltttiiiffiiffi

'tN:l,lADffifr*H:i,"t7

11.,1 I k:.t,4.4 N i6^#itirtirtrHiillt'#K##:!:ffiift,il:rtiffi!}tli:{} I I lSP EP ER !fr Wl$'{i!!rt!,ffir:A|i|i,lA?tBH,G,rilo).h!1,^P,HB,}ll,+,,G, h#il:rxra;,!fr:?i;x;,x,Ani'fij ,,:iYii;Wiffi!ft'1,4,1^,liii)'& :, ilifilft'HTi |iijfyA:i{i!/ili#ffiffi1#!;}ii},:WA7r)i{A

iilii;ri:iif

+r:,14t:t!:!:!:.{g.r!i&11N,1,r!11.4',:g!ii.r[Jrrst'L],1:K/k:t,,t.'t*ir.,tt.itystl*tlvIipEFEntxll,lN,t:i,4L1ili,1 4,4/!:t:l!:!il:!ag1.ti:fi..1N.+t,1L.1t sl.l:tr..uust,f:pt-'RtR"sl|.4N-t4At 4t:v.an{ltiiprpEntr-il,A,N,t,i.A7,.4yjj..4

iLt,'{.#'!,!:tr::.U1,\l!Ai,.4',:l!iilYilr}P,sWtm,:,*:,Tgtt'JWYtil{#ffi!,flA:;X:fi.11211ri;j n'L4I l.sPIPL'RlKSA.4N'+1.-1LIv'Sl,'ll'1.;1-I.lSPIPI:RlRS.4,4Nil,l,4L4I:sttl,li.'VtSpfffaIX:-SA.Ahitr:i.47.AySi.A

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA


(MALAYSTAN ExAMrNATroNs

couNcn)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA


(MALAysrA HTGHER scHool, cEnrmtceffi)

Arahan kepada calon:

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.
Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan Bahagian B.
Semua lrerja penghitungan hendaklah ditunjukknn dengan jelas.

Markah untuk tiapiiap soalan diberikan dalam tanda htrung

f f.

Kertas soalan ini terdiri daripada 3 halaman bercetak dan @ Majlis Peperiksaan Malaysia 2012

t halaman kosong.

STPM

94611

*Kertas soalanini SLILIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

[Lihat sebelah SULIT*

SULIT*

Bahagian Ll5A markahl


Jawab semua soalan.

(a) Bezakan empat jeqil

jgl3gn

dari

kebole

kemasukan pesaing

ke

dalam

pasaran.

t4l
t4l
Jelaskan sumbangan Frederick W. Taylor dalam pengurusan pengeluaran.[cq

(b)Nyatakantep""gutt:g+kt'3gng33-r;r1.31it|!n_ne-1ani1Tp9jhg$f iu".

(c)
(e)

tr*oT

t4]

(d) Nyatakan empat objektif kaedah inventori tepat pada masa


boleh mempengaruhi pemilihan lokasi restoran makanan

(JIT).

t4l
t6]

Jelaskan bagaimana ciri sosial, jarak lokasi pasaran sasaran, dan kemudahan pengangkutan

segera.

(fl

Terangkan bagaimana sesebuah syarikat penerbangan boleh menggunakan shategi

pengedaran dan penentuan hargS dalam menawarkan perkhidmatannya

-,

di,Pasaran.

t6]

Berikan mak ,uap"nyti\effiatan

bagi ietiap penyata

tersebut.

aunp"ry\i,L)otH;Vt"Ei:t;Ii.hrt

un dua kegunaan

t6l

(ft)

Jelaskan prinsip kepentingan yang boleh diinsuranskan dan berikan satu contoh bagaimana

prinsip ini digunapakai oleh ry"rikut

irrr**.. l'o\t*"'f i"*lt*-3t^ v*tt q't"tl"

t4l
t6l

(i)

Terangkan proses perancqngan- sumber 4e4uqia.

Jelaskan bagaimana kesatuan sekerja dapat meningkatkan perhubungan yang harmoni t6l antara majilan dengan pekerja.

f)

\u\q.\\

1l'wrn"{o
\

-.

bT

Yt +q*'r"$"1&

946t1

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

Bahagian B[50 marknh] Jawab semua soalan.

rrslrk-\*l

pttrn

t st**

kl-

2 (") Jelaskan empat ienis promosi jualan yang sesuai digunakan bagi menarikpelanggan dalam sesuatupemiagaan.-----" U2l
(D) Pada bulan April tahun 1982, Golden Arches Restaurants Sdn. Bhd. (GARSB) telah membuka restoran McDonald's yang pertama di Malaysia. GARSB telah menempa kejayaan cemerlang. Lebih daripada 200 buah restoran telah pun beroperasi dan kini masih berkembang dengan pembukaan sekitar 20 hingga 25 buah restoran setiap tahun. Bagi menyokong kejayaan setiap. restoran baharu, pengurus restoran pelatih dikehendaki mengikuti latihan berpandukan Kurikulum Pengurusan Restoran McDonald's yang terdiri daripadqsaeddlatihag seperti latihan semasa kerja, rnenghadiri kelas, dan pembelajaran sendiri. Melalui perbincangan di dalam kelas dan latihan semasa kerja, pelatih akan didedahkan dengan pengetahuan dan kemahiran pengurusan syif restoran. Pelatih mendapat latihq4 !9gggrvgq4 melalui simulasi peranan, perbincangan, dan latihan interaktif di dalam dan perlu mengikuti latihan dalam kelas selama lima hari sebagai pendedahan tentang amalan kepimpinan restoran yang berkesan untuk membantu pelatih membuaj keputusan bagi menangani masalah tentang operasi restoran. Apabila pelatih sudah berpengalaman mengurus restoran selama setahun, mereka akan diberikan latihan berkaitan dengan amalan kepimpinan perni

ffi

J,'"r

Di samping itu, kawalan kualiti makananyang ketatturutdiamalkan olehRestoranMcDonald's. RestoraninijugamengikutStandardAntarabangsaKualiti MakanandanKeselamatansertaperaturan kerajaan, termasuk mematuhi syarat Jabqtan Kemajuan Islam Malaysia untuk mendapatkan sijil halal bagi meyakinkan pelanggan mereka. Semua bahan mentah yang dihantar ke restoran perlu 1".\1 diperiksa kualitinya terlebih dahulu sebelum diterima dan disimpan di dalam peti penyejuk beku mengikut keperluan suhu bagi setiap bahan. Contohnya, telur pirlu disimpan paAa ruhu 1-4 'C dengan tempoh jangka hayat selama 14 hari bagi menjamin kelazatan produk siap. Bagi bahan mentah yang sedang diproses, seperti telur, tidak boleh didedahkan kepada suhu bilik melebihi 30 minit. Bawang, kubis, dan tomato yang sudah diproses pula tidak boleh dibiarkan melebihi dua jam. Bahan mentah yang dimasak perlu dikawal suhunya, dan suhu diperiksa sepanjang tempoh masalan. Produk yang siap perlu disimpan dalam kabinet makanan pada suhu tidak melebihi 60 "-C. Semua pekerja diwajibkan memakai sarung tangan pakai buang semasa mengendalikan bahan mentah sehinggalah produk siap. Mereka juga wajib mencuci tangan setiap jam dengan
bahan pencuci tangan pembasmi kuman.

tu.?,

Walaupun restoran McDonald's terus berkembang, restoran

ini tetap mengalami

masalah

persaingan, terutamanya daripada restoran makanan segera yang lain. Restoran ini juga mengambil kira keprihatinan pengguna masa ini yang mementingkan cara pemakanan yang sihat. Makanan segera sering dikaitkan dengan risiko kesihatan dan obesiti. Oleh itu, GARSB mendedahkan maklumat nutrisi produknya secara meluas melalui laman Web, brosur, dan alas dulang. GARSB juga bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memastikan produknya memenuhi garis panduan pemakanan sihat. (Disesuaikan daripada www.mcdonalds.com.my capaian restoran

I Ogos 2011)

McDonald's.
(iii)
Terangkan

(i)

Jelaskan tiga jenis latihan yang digunakan oleh GARSB bagi melatih pengurus

[5]
kualiti produk dilalcukan melalui kawalan input,

(ii) Terangkan bagaimana kawalan


perniagaan restoran

kawalan proses, dan kawalan output dalarn operasi harian di restoran

McDonald's.

[13] [10]

McDonald's.'

tiga faktor persekitaran umum yang

mempengaruhi perkembangan

946tr *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

RErr,EKSr O&A SIruI-EENGGAL BahagianA

2or2

1(a)

Beakm emprt jenis pasaran dari aspek kebolehan kemasukan pesaing

ke dala;rn pas,aan.[a]

KATA K9NCI SOAI,AN : .BEZAKAN' : PERLU ADA ASPEKIDIMENSI PERBEZAA}{ DRAFJAVAPAN;


Perbezean

Monopoli

Oligopoli

Penaingan monopolistik/ bermononolil


Agak mudah

PersainErn tulenl
sempumlL
Sangat nrudal/tiada sekafan

Kemasuka[
pesalng ke

Tidak mrmgkin/ Wujud sekatan

Agak sukar

dalamoasran CARA I(E-3 MENJATE$S BIJAIGGIINA JADUAL: Pertczaan Monopoli Oligopoli Penaingan monopolistik/ bermononolil
Pesaing agak

Pcrsrringa.n tulen/ $emtrlurTa Manakala rmtuk

Ke,masukan

Ddam shuktur
pasaran monopoli, pesaing tidak

Bagi struktur
pasaran oligopoli pula, pesafug agak

pesaingke
dalam
pasaran

mudah rmhrk memasuki


pasaran

pasa$n
persaringan

tulen

mungkin dapatdapd
memasuki pasaran

sukar untuk memasuki pasaran

persaingan

atau persaingan seurl,urna, firrna


pesaing bobas kelurn dan masuk

ini keranawujud
sekatan yang sangat

ini keranabilangau
pesaing

monopolistik.

sdikitdan

ketd biasanya
sekatan dari

memerluhn pelaburmyang
besar.

pasuan ini kerana tiada sekatan dari

keraiaan.

man:rmanapihalc

Bahagian

A
lapan butiran kandungro suat

f (f) Nyatalcan

ihtm

perjanjian

pakonpian.

I4l

KATA KUNCI SOALAN {DTYATAKAIY' EE[UB$N = BERI FAKTA TANPA HURAIAN 'LAPAN' = JAITIGAN BERI LEBIE PAIIA 8 FAKTA, FAICA KE-9 TIDAK DltilRA

KALAU KATA IONCI SOALAN: .NYATAKAII @..' .I\TYATAKAI{ SEEA]h." **CAI.()N PERLU BERI JAWAPAN SEBAB/KEPENUNGAN SECANA RINGI(AS
CADANGAN JAWAPAITI IAITTG BAIK: (b) Butiran kandugan surat ikatan perjardian per*ongsian ialah: Nama firma l. 2. Nanorakankongsi
Jenis perniagaan Lokasi/tempat/alamat Jumlah model yang dilaburlcan oleh setiap rakan kongsi Nisbah pernbahagian untung dan rugi setiap rakan kongsi

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kuasasetiaprakankongsi
Tane;eungiawab setiap rakan

konpi

Bahrgirn A

I (c) Jelaskan sumbanganFrederick W. Taylordalam pengurusanpengeluaran t41


K{TAKU}LC.I Sg.ALAN

BANYAKJAWAPAN SALAGI MAMPU, TTTAPI TAK PERLU MEMBUAIIG MASA D&NGAN MEMBERTKAN JAWAPAN YANG TERLAMPAU BAMTAK IJNTUK MEIilANCING PEMERIIGA. 4. **APABILA SOAfuIN'JELASMN SAMWNGAN', JAWAPAN SUMBaW. yAI[c DIBERIKAN OILON ADAIAIT BOLETI DUNGGAP SEBAGAI COTflW.,]KEPADA KATA KT]NCI'JEI.ASKAN" KELEMAHAN CAI,ON:

1. 'JELASKAN' SUMBAIIGAIT'= PENJELASAITI DALAM BENTUTK HURAIAN LENGKAP. 2. 4 MARKAH= 4 HIIRAIANTSIIMBANGAN 3. SOATAN TIDAI( MINTA BILAI\GAN, CALON BOLEII BERI SEBERAPA

I.

CALON TIDAI( DAPAT MENJAWAB DENGAN BAIK KERAN'A I(URANG MAKLUMAT IIAI{ PENDEDAEAI{ DALAM RUJT}tr(A}{ TEITSEDI^L
Surnbangan Frederick W. Taylor dalam pengunrsan pengeluaran:

JAWAPAI{ SEPATUTNYfu

(c)

2. Kajian mengenai pekerjaan diggnakm melalui pemrbatian ke atas setiap kerja (time and 3. Mengetengalrkan konsep kecekapan (ore best wuy) dalam pengeluaran 4. Pekerja mesti terldih bagi tugas yang khusus 5. Menekankan kaitan ante output dan gaqiaran Qsiece rate system) 6. Pemilihan pekerja dibud berdasarkan kemahiran
7

l.

Mernperkenallen falsafahpengurusflr saintifik

motion study)

Pengkhususan kerja bagi meningkatkan kecekapan

IPEMERIKSA AKAN pILm 4 SIIMBANGAN T,.EIRBAIK X

lMl

Brhagian A

I (e) Jelaskan bagaimana ciri sosial, jmak lokasi kepada pasaran sasafiLn, d,m kenrudahm
penganghtan bole*r mempengaruhi pemilihan lokasi restoran makanan segera. [6]

KATAKUNCISOALAN .JA'LASKAN' BAGAIMANA= PENJELASAN DAII\M BENTUK HITRAIAN LTNGKAP **APABILA SOAI,/IN ,JELASKAN BAGAIMANA', CALON SEBAIKTIYA BERI JAGA Ctr!,lfoil UNTW MENJEL/ISKAN L/IGI TE IIiING SESUATA PERKAkA Y4Nc DISOAL DAN PERTA RATAK PEMARKAHAN I]NTUK MELIHAT PERUNTAKAN LTARTAII BAGI
COl,lTOH.

KELEMAIIAN CAI.ON: 1. TIDAK MEMBERIKAN CONTOH UNTUK SOALAN SJELASKAFI BAGAIMANA' 2- TrDAK FAtrAM APA rru CrRr SOS.,rArr & PASARAN SASARAN 3. RATA-RA?A KATTKAN PENGANGEU.TAN SECARA UMrrM SEPERTT DAnAT, IIDARA DAN II\UT YANG TIDAK RELEVAI\ DENGAN KAITAN SO/\LAN.
JA-W.APANSEPATUTI.IYA: Ciri sosial- menrjuk kepada Dmografi/Psikoerafi Demografi termasuk jantina umrrr, taraf pdshwinarL pekerjaan dan perdapatm

l.

r r

sekitar lokasi cadang;m,

Psikografi termasuk cita rasa, minat, kelas sosial dan gaya hidup penduduk sekitar
lokasi cadangan Contohnya: Lokasi yang mernpunyai ramai penduduk yang berpendapatan sederhana ke atas atau ranai pelajr-polajar rerraja sesuai untuk restoran ini kerana

selainmeqiadi

mer*amerupaknnsumbertenagapekerjarestoran.

"dalah

2.

Jarak lokasi kepada pesaran sasaftm:

o 3.

Jarak lokasi restoran pedu berhampiran deirgan pasaran sasaran bagi mernudahkan lru$ungan pengguna dan meningkatkm volum jualan rtstoran. Contoh: Lokasi mtoran ber&ampiran kawasan kedianran

Kemudaban pengangkutan: r Kemudahan pngangkutan yanC pelbgai dan cekap pmlu bagi memrrdahkan operasi perniagaan afan kunjungan pelanggan. o Contoh: Mernudahkan pekerja restoran sampai ke tempat kerja, pnghantaran bekalan bahan mentah rcstormL memudahkan aktiviti perbankan restoran" dll.

I (l) Jelaskan prinsip kepartingan yans boleh diinsurmskan dan bsrikan sstu contoh bgaimana prinsip ini diguna pakai oleh syarikat insurans. t4I

Bahegien A

xltarulrcrso,lr,il{: : 'JEIASKAN' PRINSIP..


B EI,ITUK

MESTI BERI PWJELASAN4DEFNISI PRINSIP/KCIIIS&E DAI"/IM

C.AL_O.N MES;TI BEM SATU CON.TCIH PRINSIP TERSFtsW TEI'ITANG MEI,IGGAMBARKA|,T/MW{ELAS&AN

.BERIKAN SATU

AYAT YANG L,U{GK,4P,

CONTOH'

(NTUK

IGLEMAHAI\I CALON: 1. TIDAK MEMBEruKAN I'EFINISI PRINSIP TERSEBUT I}ENGAN TEPAT 2. TIDAKBERI CONTOII LAIIGSI]NG 3. BERI CONTOH YANG TII}AKRELEVAT{ 4. SEBAHAGIAN TINGGALKAN KOSONG/TII}AKMENJAWAB
JA}VAPASSEPATUTNYA:

Prinsip kepentingen yang boleh diinsurrnsken: r Si diinsurans mesti me,npunyai kepentingan tertadap harta atau nyawa yan,g diinsuranskad tl l. e Di mrra si diinsurans akm mengalmri kenrgian jika brlaku kerosakan atau kemalangan ke
atas

haila da$ nyawa

[l]'

Contoh princip ini diguna pakai oleh syariket insurans: r Shafivan yang merupakan jiran kepada Nazrut (pmilik kilang batik) ingin nrenginsuranskm

o
1 (S:)

stok perniagaan Nazrul keranaNazrul tidak brminat berbuat demikian. [1]

Pihak insurans akan menolak memberi permohonan perlindungan insurans

ini
II

kerana

Shafiran dianggep tidak mempunyai kepentingm terhadap harta perniagaan jnannya

Bahagian

Berikm mal$ud penyata pendapatan dn penyata qliran dana dm jelaskan due kegunaan bagi setiap pen,yata tersebut. t6l KATAKTJNCI SOAI,AN:

1. BERIKAN MAKSUD : MEMBERI DEFINISIIhdAKSUD/TAKRJF 2. JELASKA}I DUA IGGT]NAJ}I.: MENJELASKAN DUA KEGUNAAN BAGI
PEI.IYATA' TAK PERLU BERI CONIOH.

SETTAP

KELEMAHAN CALON:

I.

2.

MAKSUD.Y.ANG-TIDAK LENGKAP. CONTOE BAGI PENYATA PENDAPATAN IIANYA BERI ITASIL DAN BELANJA SATAJATANPANYATAKAN JUGA (l]fTUNG DAN RUGI IILAL{ F&pnA'HTF,lr,iln$TA YANG SUDAH DIBERIKAN DI DAL/llt4'II/LKSW KE

DAI}IM JAWAPAN KEGUNAAN.

JAWAPAIY

EE.P.

AflTTNYA:

Maksud Penyata aliran dana:

'

Penyata aliran dana ialah penyda yang menrmjuHran punca perolehan clan penggunaan
dana/tunai bagi satu tempoh tertentu.

DuaKegunaan: l Menunjukkan keupayam syarikat untuk menjelaskan liabiliti semasa seperti bayaran kepada pembekal dan gaji pekeda 2. menunjukkan anggamn perolehan dm pelupusan aset jangka panjang dan seb'arang pelaburan lain ymg tiilak dikira sebagai tidak melibetkan tunai (cash equivalents).

Bahagirn A

| ($

Terangkan bagairuana sesebuah syarikat peirerbangan boleh menggrrnakan strategi

pengedaran dm penantuan harga dalam menawarlcn perkhidm&nnya di pasaran.[6]

KATA KU,NCISAT,AN: I. TERANGKAN BAGAIMANA: CALON PERLU BERI PENERANGI\N TENTANG

2. BOLEH BERI CONTOH


YANGDIBERIKAN KELEMAIIAN CAI,ON:

CARA/KAEDAH

UNTUK MENCUATKAN HUJAH TENTANG C.ARA/KAEDAH

2.

I.

RATA-RATA MEMBERIKAN CONTOH PROMOSI DI Tv SEBAGAI CARAffiAEDAH RATA-RATA TIDAK NYATAKAN PERKAITAN TENTANG HARGA ITAU KAEDA}I
PENGEDARAN.

JA1YAPANSEPATUINYA:

(i)

Pengedaran

1.

Store-Based/berpre,mis/berkedai

. .

Melalui ejenabukaunter ti&;*{Yzl contoh: Syarikat penerbangan Malaysia Airline System

2.

pelancongan untuk menerimatempahan tiket penerbangan. Non-Store Based/tanpa premis/tanpa kedai : Pembelian dilakukm secara atas talianlYzl

[|

melartik

ejen

'' lSJi*;J,ffiffil.ff,iff "*


melalui

Air Asia rnelarui

raman

(ii) a

Pene,ntuan harga

Stretegtpehrasanherga:

e . o
b.

Diskaun/potongan hrga [%]. Contch: Harga lebih mura]r bagi tempahan trcrkumpulan atau tempahar awal [11 Penentuan hargapsikologtn.Contoh: Harga RM29 [1] Penntuan harga geografi [7d- Contoh: Tiket lebih mwah bagi penerbangern domestik [1] Harga dishiminasi [72]. Cot$oh: Tiket lebih murah @i warga emaVlcana)<-kanak [l]

Strategt pencntuan harga produk baru: Hrga penembusan pasaran [1/2]. Contoh:

Air Asia melancarkan lalum baru ke Bali

dengan tambang lebih murah be$anding syarikal peirerbmgan lain

[].

(i)

Terar4tn proses perancangsn sumber manusia

161

CADAITGAN JAWAPAN:

(t) 1. 2.

Melaksanakan analisis kerja Huraian kerja dan spesifibsi kerja

o r

3.

PenentuankepeduanMeramal sumber dalanan dm luaraq carta pnggantian; inventori kelnahirar Mengambil tindaln bogi memenuhi kepeluan ymg telah dikenalpasti Merekrut pekerja baru bagi mengisi kekosongan jrwatanl mernberi latihur tamabalran bagi pksrja yang kurang c@/ membenarkan pekerja berkerja lebih masa apabila

adatopahm ttrnhhan

mqiikan dengmpekerja

f)

Jelaskar bagaimana kesatuan sekerja dapd me,ningkarkan perhubungan yang harmoni antam
16I

JAWAPANSEPATUTI\iYAI

(i,

1.

fqith) di rnana kedua.dua [U. Contoh: sekiranya majikan berhasrat untuk menglmtikan operasi sr:meirtara dalam tempoh trdekd mqiikan tidak boleh merahsiakan hasrat tersebut sernasa daripada kesatuan sekerja [1].
Rundingan perlulah dimulakan dengan niat yang
(goad

pihakberkomrmilosi

seeara

jujur

Mk

dan sating bek'rj""ama

ke*atuan sekerja dan majikan perlu sama-sama menunju*ftan kcanggupan berhubung orang tengah jika sesuai dan benikap berunding; berkornpromi,

mengambil

toleransi sepmjang masa [1]. Contoh: $ekiranya majikan mampu membayar kadar gqii yang lebih

kesatum sekerja maka mqiikan perlu cuba berkompmmi untuk cuba memenuhi tuntutan tersbut [l ].
J.

ditmts oleh

tiqgi

se,perti yang

Kedua-dua pihak bekerjasaura bukan sahaja setakat memenuhi pennrtukan undangundang tetapi bersedia menyelesaikan masalah yang timbut daripada hulbungan majikan
dengm pekerja [1]. Contoh: m4iikan mernbayar elaun kerja pada hari cuti umum sebanyak 3 kali ganda atau lebih sedangkm tuntutan undang-undqg hanyalah 2 %lrerliCanda tll.

SOALAN PERSENGKELAN SOALAN BAHAGIAN A ISTRTIKTURI