Anda di halaman 1dari 3

Nama No. Kad Pengenalan Kumpulan Kursus No.

Angka Giliran

: Hansel David Daigo : 540302-12-5763 :3 : Kursus Induksi Kumpulan 1 Siri 5/2006 : 4242407092

SOALAN 11 NYATAKAN 2 PRINSIP ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM SISTEM

BELANJAWAN DIUBAHSUAI DAN APAKAH MATLAMAT YANG HENDAK DICAPAI DENGAN TERLAKSANANYA SISTEM INI? JAWAPAN: Perkatan belanjawan merujuk kepada satu pernyataan hasil dan perbelanjaan bagi masa hadapan yang digunakan sebagai alat perancangan dan pengurusan sumber-sumber ekonomi Negara untuk memenuhi keperluan rakyat. tahun 1968 sehingga 1994. System Belanjawan Program dan Prestasi (SBPP) mula di perkenalkan di Malaysia pada system ini diperkenalkan kerana kerajaan mendapati system belanjawan yang diamalkan pada masa itu tidak sesuai lagi kerana ia tidak dapat memberi maklumat yang cukup untuk membantu kerajaan membuat keputusan yang berkesan mengenai rancangan-rancangan pembangunannya. Walau bagaimanapun, perlaksanaan system Belanjawan Program dan Prestasi (SBPP) tersebut tidak mencapai kemajuan yang memuaskan. demikian kerajaan telah mengambil tindakan untuk Oleh yang semula mengkaji

perlaksanaan SBPP supaya lebih berkesan. Berasaskan beberapa factor maka system belanjawan diubahsuai pada tahun 1995 atau dikenali beberapa factor belanjawan diubahsuai (Modified Budgeting System) ia bukan merupakan satu system belanjawan yang baru kerana ia masih lagi berasaskan SBPP.

Perubahan yang dibuat hanyalah keatas proses penyediaan belanja mengurus sahaja. Pemikiran pengurusan baru yang diketengahkan menekankan konsep Let the managers manage. Yang memberi kebebasan yang lebih luas kepada pegawai-pegawai perlaksana dan peringkat bawahan ( line managers ) untuk mengambil bahagian dalam proses membuat keputusan terutama jika ia berkaitan dengan program atau aktiviti dibawah seliaan penguras tersebut. DUA PRINSIP ASAS SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI (modified Budgeting system MBS) 1. let managers manage. 2. kuasa membuat akauntibiliti. MATLAMAT SISTEM BELANJAWAN DIUBAHSUAI (MBS) Dengan system belanjawan (MBS) merupakan system pengurusan yang menitikberatkan antara input.output..Impak. dengan terlaksananya system ini maka diharapkan bahawa beberapa matlamat dapat dicapai iaitu: Agensi pusat tidak perlu lagi mengawas secara terperinci perbelanjaan agensi perlaksana. Sebaliknya mereka boleh memberi tumpuan kepada perancangan dan pengukuhan prestasi agensi tersebut. 1. agensi perlaksana mempunyai kuasa lebih untuk mengurus program atau aktiviti mereka. Oleh itu kelewatan melaksanakan sesuatu program atau aktiviti dapat dielakkan. 2. agensi perlaksana mempunyai kebebasan untuk mengambil tindakan sesuai dan segera bagi melaksanakan program atau aktiviti mereka. Ini adalah berasaskan kepada konsep let managers manage yang diberi kuasa lebih luas kepada pengurusan peringkat bawahan yang Dimana kuasa membuat keputusan perlulah perlulah bersesuaian dengan prinsip

diberikan seberapa praktikal yang boleh kepada peringkat bawahan. keputusan

melaksanakan program untuk membuat keputusan berkaitan dengan program. 3. kelonggaran kawalan terperinci ke atas perbelanjaan yang diberikan oleh agensi pusat kepada agensi pelaksana diturunkan sejauhmana yang boleh kepada pengurusan peringkat bawahan mempunyai lebih fleksibiliti untuk melaksanakan tugas mereka. KESIMPULAN: Dapatlah dirumuskan bahawa sterategi atau langkah yang dilaksanakan iaitu system MBS telah dapat memudahkan dan meningkatkan akauntibiliti para pengurus. System itu untuk mencapai perbelanjaan seimbang (balanced budget) dan seerusnya membantu memperteguhkan lagi ekonomi Negara melalui agihan sumber yang lebih baik dan teratur.