Anda di halaman 1dari 19

Checklist Tugasan NPQEL 2013/A1 Fasa 2

CHECKLIST TUGASAN NPQEL AMBILAN 1/ 2013 FASA 2


NORHANA AINI BT MOHAMED AMIN NPQEL 2013A1 SMI 1
KANDUNGAN TARIKH AKHIR/ SUBMIT TUGASAN

MODUL 3 MENGURUS PERUBAHAN DAN INOVASI ( 11 tugasan ) 3.1 Kreativiti dan Inovasi Soal selidik AKTIVITI 1 :REFLEKSI INDIVIDU PENTING: Aktiviti ini perlu anda siapkan sebelum sesi bersemuka. Analisis daripada jawapan yang anda berikan akan dibincangkan di dalam kelas nanti. Sebelum kita menjelajah lebih lanjut tentang kreativiti dan inovasi, ada baiknya kita kenal pasti tahap kreativiti dan inovasi diri kita dahulu. Aktiviti ini akan memberi gambaran awal untuk penambahbaikan yang realistik di sekolah. Sila klik REFLEKSI INDIVIDU di bawah untuk memulakan aktiviti ini. Forum AKTIVITI 2 : Soalan Forum Daripada Aktiviti Refleksi Individu, sesi bersemuka dan tiga artikel di atas, sila berikan pendirian anda tentang kepentingan kreativiti dan inovasi di sekolah pada masa kini. Adakah kreativiti boleh diajar dan ditaksir? Jika ya, bagaimana? Jika tidak, mengapa? (Anda digalakkan membuat rujukan tambahan. Nyatakan sumber-sumber tersebut dalam pos tuan/puan.) Setiap dari anda juga dikehendaki membuat satu komen terhadap rumusan yang buat oleh rakan anda. AKTIVITI 1 : Video Teknik Penyelesaian Masalah Page 1

2 assignment

3.2 Penambahbaikan Sekolah norhanain@ilmu.iab.edu.my

Teks jurnal

Checklist Tugasan NPQEL 2013/A1 Fasa 2


100 pp 3.2.a Menyelesaikan Masalah Video 1: 5 WHYS Page Video 2: Cause and Effect Page Video 3: Pareto Charts and the Pareto Principle Page Video 4: How to Make a Mind Map - The Basics Page Video 5: Ishikawa Fishbone Diagram in Excel to Perform Root Cause Analysis Arahan AKTIVITI 1: Sila tonton video-video di atas bagi memantapkan kefahaman anda tentang Teknik Menyelesaikan Masalah. Setelah menonton video-video berkenaan, anda diminta menuliskan Refleksi Kendiri mengenai pengetahuan dan kemahiran anda mengenai alat (tool) menyelesai masalah berdasarkan sekurang-kurangnya satu video yang telah anda tonton. Klik pada Jurnal REFLEKSI KENDIRI yang disediakan di bawah untuk memulakan penulisan anda. Jurnal REFLEKSI KENDIRI Soalan Refleksi Kendiri: Sila tuliskan refleksi kendiri berkaitan apa yang anda fahami tentang Teknik-teknik Penyelesaian Masalah. Gunakan tidak lebih daripada 100 perkataan. Forum AKT 2 : PERBINCANGAN FORUM SECARA KOLABORATIF Soalan Forum : Konsep Menyelesaikan Masalah Banyak masalah di sekolah diselesaikan oleh pentadbir secara bersendirian, tidak cuba dibincangkan dengan mengambilkira pandangan dan idea guru. Apakah komen anda tentang situasi ini dan impak berkaitan yang mungkin timbul daripada keputusan yang dibuat? Bincangkan bersama rakan anda.

3assignment

Forum norhanain@ilmu.iab.edu.my

AKT 3 : PERBINCANGAN FORUM SECARA KOLABORATIF Page 2

Checklist Tugasan NPQEL 2013/A1 Fasa 2

Soalan Forum : Proses Menyelesaikan Masalah Jika anda ditempatkan sebagai Pengetua/Guru Besar baru di sebuah sekolah berprestasi rendah. Sekolah anda terletak di kawasan pedalaman yang penduduknya berpendapatan rendah. Apakah tindakan awal yang akan anda ambil untuk membangunkan sekolah berkenaan dan membawa sekolah keluar dari kedudukan sekarang? 3.2.b Membuat Keputusan Forum AKT 1 : PERBINCANGAN FORUM SECARA KOLABORATIF Soalan Forum:

2 assignment

Bandingkan dua teknik/kaedah membuat keputusan yang sesuai dalam pengurusan pendidikan. Bincangkan bersama rakan anda. Kuiz AKT 2 : KUIZ UJI MINDA: MEMBUAT KEPUTUSAN ARAHAN: Kuiz Uji Minda ini mengandungi 15 soalan Betul/Salah. Sila jawab semua soalan. Anda diberikan 3 kali percubaan

3.2.c Membuat Penambahbaikan Sekolah

Book/ Article Review

AKT 1: BOOK/ARTICLE REVIEW BERDASARKAN BAHAN BACAAN TAMBAHAN Arahan AKTIVITI 1:

2 assignment

Pilih satu daripada bahan bacaan tambahan berikut dan buat book/article review terhadap bahan tersebut. Review yang telah siap hendaklah di laporkan dalam Forum Ilmiah (AKTIVITI 2).

norhanain@ilmu.iab.edu.my

Page 3

Checklist Tugasan NPQEL 2013/A1 Fasa 2

Forum

AKT 2 :PERBINCANGAN FORUM ILMIAH SECARA KOLABORATIF Soalan Forum: Setiap peserta dikehendaki melaporkan intipati bahan bacaan Book/ Article Review daripada AKTIVITI 2. Gunakan tidak lebih daripada 100 perkataan. Bincangkan laporan tersebut dengan memberi maklum balas terhadap laporan rakan anda.

3.3 Mengurus Perubahan

Forum

AKT 1 : PERBINCANGAN FORUM SECARA KOLABORATIF Arahan AKTIVITI 1: Berdasarkan pembacaan anda dan soalan dalam Forum, anda dikehendaki untuk membincangkan langkah-langkah yang boleh anda lakukan sebagai pemimpin sekolah bagi membantu guru-guru di sekolah anda meningkatkan kesediaan, pengetahuan dan kemahiran supaya matlamat reformasi pendidikan tercapai. Anda juga dikehendaki untuk membaca pandangan rakan-rakan anda serta memberikan maklum balas terhadap pos yang telah mereka buat. Klik pada Forum Perbincangan di bawah untuk memulakan aktiviti ini. Soalan Perbincangan Forum - Transformasi Pendidikan: KSSR telah dilaksanakan bagi Tahun 1 mulai 2011. Pada masa yang sama penambahbaikan sistem pentaksiran pendidikan telah ditambah baik melalui pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah. Perubahan sistem pendidikan memerlukan pengetahuan dan kemahiran yang berlainan kepada guru-guru termasuk kebolehan menerima dan menyerap perubahan ini. Bincangkan langkah-langkah yang boleh anda lakukan sebagai pemimpin sekolah bagi membantu guru-guru di sekolah anda meningkatkan kesediaan, pengetahuan dan kemahiran supaya matlamat transformasi pendidikan ini tercapai

2 assignment

Teks Rumusan norhanain@ilmu.iab.edu.my

AKT 2 : RUMUSAN VIDEO Page 4

Checklist Tugasan NPQEL 2013/A1 Fasa 2

Video Mengurus Perubahan: Video: The Drivers of Change - Michael Fullan Page Arahan AKTIVITI 2: Sila tonton video-video di atas bagi memantapkan kefahaman tentang mengurus perubahan. Setelah menonton video-video berkenaan, anda diminta merumuskan secara ringkas apa yang anda faham mengenai isi kandungan yang disampaikan berkaitan dengan mengurus perubahan. Anda juga diminta untuk memberi maklum balas terhadap rumusan video daripada sekurang-kurangnya seorang rakan anda. Klik pada RUMUSAN VIDEO di bawah untuk memulakan penulisan anda.

MODUL 5 norhanain@ilmu.iab.edu.my Page 5

Checklist Tugasan NPQEL 2013/A1 Fasa 2


HUBUNGAN SESAMA MANUSIA ( 21 tugasan ) 5.1 Membina Kapasiti 5.1.1 Pembangunan Profesional Guru Nota Ringkas AKTIVITI 1: PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA Setiap pegawai dalam KPM perlu mematuhi Dasar Latihan Sumber Manusia berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6 Tahun 2005 dan Surat Edaran KPM. Arahan 1. Sila baca dan fahami dokumen-dokumen berikut. i. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6/2005: Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam; ii. Surat Edaran KPM 23 Julai 2009: Pendekatan Pelaksanaan Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam 2010'2011; dan iii. Surat Edaran KPM 2010: Pelaksanaan Kaedah latihan Secara Pembacaan Buku. 2. Berdasarkan pekeliling dan surat edaran tersebut, buat nota ringkas perkara berikut dalam jurnal anda: 2.1 Objektif Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam 2.2 Strategi Pelaksanaan Dasar Latihan 2.3 Tanggungjawab Anggota Perkhidmatan Awam

2 assignment

Teks Jurnal 350 pp

AKTIVITI 2: PEMBANGUNAN PROFESIONAL BERTERUSAN Arahan:

norhanain@ilmu.iab.edu.my

Page 6

Checklist Tugasan NPQEL 2013/A1 Fasa 2


1. Sila baca dan hayati Kerangka Latihan dan Pembangunan Berasaskan Pertumbuhan (Growth Oriented Training and Development Framework). 2. Berdasarkan kepada pekeliling sedia ada dan Kerangka Latihan dan Pembangunan Berasaskan Pertumbuhan (GOTD), bagaimanakah anda boleh membangunkan sumber manusia di sekolah anda? Catatkan dalam jurnal anda tidak melebihi 350 patah perkataan. 5.1.2 Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC) Peta Minda AKTIVITI 1 Arahan

3assignment

1. Senaraikan isu berkaitan Latihan Dalam Perkhidmatan (LADAP) di sekolah anda. 2. Sediakan bahan perkongsian dalam bentuk peta minda atau kaedah lain yang difikirkan sesuai. 3. Sila bawa bahan tersebut bagi sesi pembelajaran secara bersemuka Fasa 2 di Institut Aminuddin Baki (IAB). Teks jurnal definisi AKTIVITI 2 Arahan 1. Sila tonton video berikut untuk mendapat idea mengenai konsep Komuniti Pembelajaran Profesional (Professional Learning Community) 2.Berdasarkan video tersebut dan juga pengetahuan sedia ada anda, tuliskan definisi Komuniti Pembelajaran Profesional dalam jurnal anda. PLC oleh Prof Alma Harris File Video Prof Alma Harris - PLC Page AKTIVITI 3 Arahan

Teks jurnal 150 pp

norhanain@ilmu.iab.edu.my

Page 7

Checklist Tugasan NPQEL 2013/A1 Fasa 2


1. Selepas mengikuti sesi pembelajaran bersemuka Komuniti Pembelajaran Profesional, sila buat refleksi dan beri cadangan penambahbaikan pelaksanaan LADAP di sekolah anda. 2. Jika LADAP tidak pernah dilaksanakan, nyatakan bagaimana anda boleh merintis pembudayaan pembelajaran profesional di sekolah anda. 3. Sila catatkan respon anda dalam jurnal tidak melebihi 150 patah perkataan. Jurnal: Refleksi & Cadangan Penambahbaikan LADAP Journal 5.2 Komunikasi Sinopsis artikel/nota 100 pp TOPIK 1: KOMUNIKASI AKTIVITI 1 Arahan 1. Sila baca artikel dan nota berikut untuk memantapkan kefahaman anda tentang komunikasi. 2. Komunikasi Pengetua-Guru: Satu Analisis File Komunikasi Berkesan File 2. Kemudian, bagi setiap artikel dan nota tersebut buat sinopsis tidak lebih daripada 100 patah perkataan dalam jurnal anda. Jurnal: Sinopsis Artikel atau Nota Komunikasi

4assignment

Nota Ringkas

TOPIK 2 : STRATEGI KOMUNIKASI BERKESAN AKTIVITI2 Arahan

norhanain@ilmu.iab.edu.my

Page 8

Checklist Tugasan NPQEL 2013/A1 Fasa 2


1. Sila baca artikel dan nota kemahiran komunikasi berikut untuk memantapkan kefahaman anda tentang komunikasi berkesan. 01 Kemahiran Perundingan (Negotiating) File 02 Kemahiran Mempengaruhi ( Influencing) File 03 Kemahiran Delegasi ( Delegating) File 04 Kemahiran Pengucapan Awam File 2. Kemudian, buat nota ringkas berkaitan satu kemahiran komunikasi yang paling anda minati di dalam jurnal berikut. Jurnal: Kemahiran Komunikasi Berkesan Diminati

Esei 300 pp

AKTIVITI 3 Arahan Komunikasi berkesan adalah penting untuk menyalurkan maklumat, memberi arahan, membina kerjasama dan semangat sepasukan, mengoptimumkan prestasi dan kepuasan kerja serta menyelesaikan masalah dalam organisasi. Berdasarkan kenyataan tersebut, tulis satu (1) esei tidak lebih dari 300 patah perkataan tentang bagaimana komunikasi berkesan dapat dibudayakan dalam organisasi anda. Catatkan dalam jurnal. Jurnal: Komunikasi Berkesan Dalam Organisasi

Forum

TOPIK 3: FORUM KOMUNIKASI Arahan 1. Berikan komen anda berkaitan halangan yang akan dihadapi dalam membudayakan

norhanain@ilmu.iab.edu.my

Page 9

Checklist Tugasan NPQEL 2013/A1 Fasa 2


komunikasi berkesan di organisasi anda. 2. Seterusnya beri maklum balas kepada pos (komen) seorang rakan anda berkaitan perkara tersebut. Forum Komunikasi 5.3 Menjalin Hubungan Dengan Pihak Luar Nota ringkas TOPIK 1: HUBUNGAN PEMUAFAKATAN AKTIVITI 1 Peranan dan fungsi PIBG amat penting dalam memastikan kejayaan hubungan pemuafakatan antara sekolah dengan pihak luar. ARAHAN 1. Sila baca dan fahami bahan-bahan berikut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan tersebut. Konvensyen PIBG Kebangsaan 2010 File Pekeliling Peraturan-Peraturan Pendidikan (PIBG - 1968) File Family-School Partnership File Pengetua/Guru Besar Sebagai Fasilitator Hubungan Sekolah-Komuniti File Pemuafakatan Sekolah dengan Komuniti File SPI Bil. 4/1985 - Penubuhan JK Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat File SPI Bil. 6/1988 - Tajaan Luar File 2. Kemudian, buat nota ringkas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan hubungan pemuafakatan dalam jurnal tugasan berikut. Jurnal Tugasan: Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hubungan Pemuafakatan Forum PENGLIBATAN IBU BAPA AKTIVITI 2 Arahan norhanain@ilmu.iab.edu.my Page 10

5assignment

Checklist Tugasan NPQEL 2013/A1 Fasa 2

1. Berikan pandangan anda tentang penglibatan ibubapa dalam pemuafakatan pendidikan. 2. Seterusnya beri maklum balas kepada pos seorang rakan anda mengenai perkara tersebut. Forum: Penglibatan Ibubapa Dalam Pemuafakatan Pendidikan Nota ringkas HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN KOMUNITI AKTIVITI 3 Arahan 1. Sila baca bahan bertajuk Hubungan Pemuafakatan Antara Sekolah dengan Komuniti. Hubungan Pemuafakatan Antara Sekolah dengan Komuniti File 2. Seterusnya, buat nota ringkas perkara berikut dalam jurnal tugasan berikut berkenaan: i. Strategi menjalin hubungan pemuafakatan dengan pihak luar; dan ii. Peranan sekolah dalam institusi masyarakat. Jurnal: Pemuafakatan Sekolah-Komuniti Journal

Teks penjelasan Tentang video

Topic 4 AKTIVITI 4 Arahan 1. Sila teliti tayangan video berkaitan penglibatan ibubapa dalam membantu anak belajar.

norhanain@ilmu.iab.edu.my

Page 11

Checklist Tugasan NPQEL 2013/A1 Fasa 2

Video Page 2. Kemudian, jelaskan perhubungan pemuafakatan berdasarkan klip video tersebut. Tugasan Video Rumusan artikel 250 pp (hasil perbincangan 3 orang) AKTIVITI 5 Arahan 1. Sila baca artikel How do school staff build strong relations with community berikut. How school staff build strong relations with community File 2. Dalam kumpulan seramai tiga (3) orang, buat rumusan kepada bahan bacaan tersebut. Catatkan dalam jurnal anda. Rumusan anda hendaklah tidak melebihi 250 perkataan. Anda boleh selitkan dalam rumusan anda capaian-capaian (link) ke laman-laman berkaitan dan juga gambargambar yang sesuai. Sila nyatakan rakan-rakan perbincangan anda. Jurnal: Rumusan Artikel Journal

5.4 Kerja Sepasukan

Teks Pandangan dan komen

TOPIK 1: KERJA SEPASUKAN BERKESAN AKTIVITI 1 Arahan Kerja sepasukan yang diamalkan dalam sesebuah organisasi itu banyak membantu individuindividu dalam organisasi itu sendiri.

4assignment

norhanain@ilmu.iab.edu.my

Page 12

Checklist Tugasan NPQEL 2013/A1 Fasa 2


Sila baca dengan teliti situasi berikut. Kemudian, dalam jurnal anda, beri pandangan dan komen terhadap kekuatan dan kelemahan yang diperlihatkan oleh kedua-dua watak tersebut. Kajian Kes Kerja Sepasukan Assignment Jurnal: Kerja Sepasukan Berkesan Teks Jurnal TOPIK 2: CABARAN KERJA SEPASUKAN AKTIVITI 2 1. Sila baca artikel bertajuk ' [Sila nyatakan]' dan bahan pembentangan bertajuk 'Kerja Sepasukan'. 2. Berdasarkan bahan-bahan tersebut: i. Senaraikan halangan-halangan yang boleh menggagalkan kerja sepasukan; ii. Kaitkan model Tuckman dengan permasalahan yang sering dihadapi di organisasi iii. Nyatakan langkah-langkah yang boleh dilaksanakan untuk mengharmonikan hubungan ahli dalam pasukan Catatkan dalam Jurnal anda. Jurnal: Cabaran Kerja Sepasukan AKTIVITI 3 Arahan 1. Sila baca senario yang diberi. 2. Kemudian, dalam jurnal anda, nyatakan empat (4) hujah yang menghuraikan pendekatan yang digunakan oleh Krafts Food Inc. Senario: Kraft Foods Inc. & Tang File norhanain@ilmu.iab.edu.my Page 13

Teks Hujah

Checklist Tugasan NPQEL 2013/A1 Fasa 2

Jurnal Journal Forum Komen Katakata TOPIK 3: FORUM PERBINCANGAN AKTIVITI 3 Arahan 1. Berikan komen anda berkaitan kata-kata berikut dari sudut kerja sepasukan: 'Terdapat orang besar yang menyebabkan setiap orang berasa kecil apabila berdampingan dengannya. Namun, orang besar yang tulen ialah orang yang menyebabkan orang lain berasa besar apabila berada bersamanya.' 'Appreciate differences by enrolling every team member/employee to own up to the organization's goals (as their personal goals) in striving for improved results.' 2. Seterusnya beri maklum balas kepada pos seorang rakan anda berkaitan kata-kata tersebut. Forum Kerja Sepasukan

5.5 Protokol dan Etiket Sosial

Teks Jurnal Komen

TOPIK 1: PEKELILING IKHTISAS AKTIVITI 1 Arahan 1. Sila baca semua Surat Pekeliling Ikhtisas di bawah. 2. Beri komen anda tentang amalan di sekolah anda berbanding amalan yang diajukan dalam surat-surat pekeliling ikhtisas tersebut.

3assignment

norhanain@ilmu.iab.edu.my

Page 14

Checklist Tugasan NPQEL 2013/A1 Fasa 2

Catatkan dalam jurnal. Jurnal: Amalan di Sekolah Journal SURAT-SURAT PEKELILING IKHTISAS SPI Bil. 4/1984: Perhimpunan Sekolah File SPI Bil. 4/1984 (Tambahan) Perhimpunan Sekolah File SPI Bil. 14/1988 Keberangkatan DYMM Sultan/Raja-Raja Menghadiri Majlis Rasmi Sekolah File SPI 10/1989 Atur Cara Majlis Rasmi Sekolah File SPI Bil. 3/1991 Mengundang Orang-orang Kenamaan File SPI Bil. 9/1991 Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan ke Upacara Sekolah File SPI Bil. 23/1966 Lagu Kebangsaan File SPI Bil. 4/1975 Nyanyian Lagu Negara Ku File SPI Bil. 1/1986 Larangan Ke Atas Pemberian Cenderamata File SPI Bil. 6/1992 Penerimaan Hadiah dan Sumbangan

Forum

TOPIK 2: FORUM PROTOKOL DAN ETIKET AKTIVITI 2 Arahan 1. Dalam forum yang disediakan di bawah, berikan pendapat anda berkaitan Pengurusan Majlis di Sekolah. Apakah isu-isu yang sering timbul di dalam pengurusan majlis di sekolah. 2. Seterusnya beri maklum balas (reply) kepada pos rakan-rakan anda berkaitan

norhanain@ilmu.iab.edu.my

Page 15

Checklist Tugasan NPQEL 2013/A1 Fasa 2


perkara tersebut. Forum: Pengurusan Majlis di Sekolah Refleksi Jurnal TOPIK 3: REFLEKSI AKTIVITI Arahan Catatkan dalam jurnal anda perkara-perkara berikut: 1. Apa yang anda telah pelajari dari sesi e-Pembelajaran (Sub-modul 5.5 Protokol & Etiket) 2. Senaraikan amalan protokol dan etiket yang tepat yang telah anda laksanakan sebelum ini. 3. Penambahbaikan amalan protokol dan etiket yang akan anda laksanakan di sekolah. Jurnal: Refleksi Journal

MODUL 6 KEBERKESANAN KENDIRI ( 8 tugasan ) 6.1 Kesedaran Kendiri Pengurusan Emosi, Rohani dan Ilmu Pengurusan Nilai dan Etika Teks 150 pp AKTIVITI 1 Arahan kepada peserta; Anda dikehendaki membaca dua artikel yang diberikan.Berdasarkan pembacaan tersebut, nyatakan pandangan anda tentang knowledge management dalam pendidikan masa kini.

1assignment
norhanain@ilmu.iab.edu.my

Page 16

Checklist Tugasan NPQEL 2013/A1 Fasa 2


Jawapan anda mestilah tidak melebihi 150 patah perkataan Knowledge Management in Education File Knowledge Management Strategies for Distance education. File TUGASAN ARTIKEL 6.2 Kesedaran Sosial Pengurusan Empatik Dalam Organisasi Pembangunan Jati Diri Dalam Organisasi Kuiz AKTIVITI 1 Arahan kepada peserta: Berdasarkan aktiviti pembelajaran semasa sesi bersemuka, tuan/puan diminta menjawab 10 soalan uji minda di bawah. Sila klik KUIZ UJI MINDA di bawah untuk memulakan aktiviti ini. KUIZ UJI MINDA

2 assignment

Forum

AKTIVITI 2: FORUM PERBINCANGAN Arahan :Sebagai pemimpin sekolah, bincangkan bagaimana jati diri boleh dipupuk dan dipertahankan dalam kepimpinan sekolah. Peserta diminta menghantar pendapat anda dalam forum ini serta memberi pandangan terhadap pos rakan anda. Setiap pos yang menepati tajuk akan diberi 5 markah

6.3 Pengurusan Kendiri Personaliti Inggul

Kuiz

Sila baca bahan tambahan ini sebagai pengukuhan pemahaman tuan/puan dalam topik ini. Bacaan tambahan File P.U. (A) 395. KELAKUAN DAN TATATERTIB File Arahan kepada peserta: Berdasarkan pembacaan bahan yang diberi, tuan/puan diminta menjawab enam soalan uji minda di bawah. Sila klik KUIZ UJI MINDA di bawah untuk memulakan aktiviti ini. KUIZ UJI MINDA Quiz

1assignment

Kuiz norhanain@ilmu.iab.edu.my Page 17

Checklist Tugasan NPQEL 2013/A1 Fasa 2


6.3 Pengurusan Kendiri Pengurusan Stress Sila baca bahan tambahan ini sebagai pengukuhan pemahaman tuan/puan dalam topik ini. PENGURUSAN STRES File Bacaan tambahan File TIPS MENGHADAPI TEKANAN File Arahan kepada peserta: Berdasarkan pembacaan bahan yang diberi, tuan/puan diminta menjawab dua soalan uji minda di bawah. Sila klik KUIZ UJI MINDA di bawah untuk memulakan aktiviti ini. KUIZ UJI MINDA Quiz 6.3 Pengurusan Kendiri Forum AKTIVITI 2 : FORUM PERBINCANGAN

1assignment

1assignment

Berdasarkan gambarajah di atas, pilih dua bentuk yang anda rasakan paling sesuai dengan personaliti anda. Bincangkan bersama rakan-rakan anda tentang bentuk yang dipilih. Forum AKTIVITI 1 : FORUM KEMAHIRAN PERUNDINGAN Sila berikan pandangan, hujahan atau ulasan berkaitan tajuk forum berikut: Kemahiran perundingan amat penting kepada seseorang pemimpin dalam usaha untuk membentuk organisasi yang cemerlang dan mantap.

6.4 Pengurusan Sosial 6.4.1 Kemahiran dan Perundingan

1assignment

6.4.2 Kepimpinan dan Kepengikutan Teladan

Rumusan Artikel 100 pp

AKTIVITI 2 "Seseorang yang ingin menjadi pemimpin atau ketua yang baik perlu menyediakan kelengkapan diri yang sempurna agar dihormati dan dijadikan model dan contoh teladan oleh pengikut atau orang bawahannya. Ini adalah kerana setiap tingkah laku dan tutur katanya akan diberi nilai yang tersendiri oleh pengikutnya." Arahan: Sila baca artikel di bawah ini dan tuan/puan diminta untuk membuat rumusan

1assignment

norhanain@ilmu.iab.edu.my

Page 18

Checklist Tugasan NPQEL 2013/A1 Fasa 2


tidak lebih 100 patah perkataan berdasarkan artikel Kepimpinan yang Diteladani yang telah dibaca dalam ruang yang disediakan KEPIMPINAN YANG DITELADANI File RUMUSAN ARTIKEL PASTIKAN KITA TELAH MELAKSANAKAN SEJUMLAH40 TUGASAN E-LEARNING DALAM FASA 2 INI MENGIKUT MASA YANG TELAH DITETAPKAN MODUL 3 : 11 TUGASAN MODUL 5 : 21 TUGASAN MODUL 6 : 8 TUGASAN JUMLAH : 40 TUGASAN MOGA ALLAH MUDAHKAN SEGALA URUSAN KITA DAN BERI KITA KEJAYAAN CEMERLANG HJH NORHANA AINI BT MOHAMED AMIN GKMP SAINS MATEMATIK SMK SERI TUALANG, TEMERLOH, PAHANG

norhanain@ilmu.iab.edu.my

Page 19