Anda di halaman 1dari 17

Kajian Tindakan KRA 3013

Meningkatkan Penguasaan Kemahiran Membaca Dan Menjawikan Perkataan Rumi Murid Tahun 2 Dengan Menggunaan Sifir Jawi, Jadual Daftar Ejaan Jawi-Rumi Dan Jadual Kelompok Huruf Jawi Oleh: Murni Binti Hashim SK Raja Chulan, Desa Cempaka, Ipoh. ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk membantu murid-murid yang lemah dalam penulisan dan pembacaan jawi. Peserta kajian terdiri daripada sembilan orang murid Tahun 2 Cerdik dan 2 Cemerlang kumpulan sederhana. Melalui ujian, dan pemerhatian, jelaslah muridmurid ini mengalami masalah-masalah tersebut dan ianya menguatkan semangat saya untuk mencari jalan penyelesaian bagi mengatasi masalah itu. Oleh yang demikian,

kajian tindakan ini dijalankan dengan tujuan mencari pendekatan terbaik menggunakan formula yang paling mudah bagi membantu murid menulis jawi dengan menggunakan sifir jawi, jadual daftar ejaan jawi-rumi serta jadual kelompok huruf jawi. Dapatan kajian ini menunjukkan murid-murid yang selama ini tidak tahu dan kurang tahu menulis perkataan jawi dan tidak tahu menyambung huruf-huruf jawi mampu melakukannya dengan penuh keyakinan. Perubahan sikap kurang berminat, malas, kurang tumpuan dan tidak yakin kepada kemampuan diri dapat diatasi dengan baik sekali. Dapat dirumuskan, kemahiran murid dapat ditingkatkan sekiranya kita mampu menggunakan kaedah yang sesuai dengan tahap mereka. Amalan penyelidikan untuk mencari pendekatan terbaik dalam pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja dapat mengatasi masalah pembelajaran murid malah menggilap kreativiti dan inovasi guru. Bahkan ianya turut membantu mengubah amalan pengajaran saya dan seterusnya membantu mengubah persepsi murid bahawa mata pelajaran jawi bukanlah satu mata pelajaran yang sukar. Untuk cadangan kajian lanjutan, saya mencadangkan agar kaedah ini dapat diperluaskan dengan cara menggunakan sifir jawi, jadual daftar ejaan jawi-rumi serta jadual kelompok huruf jawi ini untuk menulis rumi dalam jawi agar murid tidak terlalu bosan dan mampu menarik perhatian mereka.

Kajian Tindakan KRA 3013

1.0

PENGENALAN

Seperti yang diketahui, tulisan jawi dahulunya merupakan satu medium komunikasi yang penting sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Terdapat banyak bukti penggunaan tulisan jawi digunakan pada zaman dahulu seperti batu bersurat, surat-surat jual beli dan sebagainya, terdapat juga surat khabar yang ditulis sepenuhnya dalam tulisan jawi. Tullisan jawi juga menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah pada zaman dahulu. Namun kebelakangan ini, didapati

penguasaan dan minat masyarakat terhadap tulisan jawi berkurangan. Tiada lagi surat khabar dalam tulisan jawi yang ada hanya sisipan yang dicetak satu minggu sekali sahaja. Bagi mata pelajaran Pendidikan Islam juga menggunakan tulisan rumi sebagai tulisan rasmi dan menyebabkan tulisan jawi dianak tirikan, kerana soalan-soalan yang dicetak juga menggunakan tulisan rumi. Namun begitu, tulisan jawi diberi nafas baru oleh kerajaan bermula dari pemerintahan Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi yang mula memperkenalkan jQAF di sekolah-sekolah rendah bertujuan untuk memantapkan tulisan jawi, al-Quran dan fardhu ain. Murid-murid yang lemah penguasaan jawi akan dibimbing dalam kumpulan kecil. Buku-buku teks Pendidikan Islam dan Jawi juga dalam tulisan jawi dan yang terkini penggunaan tulisan jawi sepenuhnya dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) bagi kedua-dua mata pelajaran ini. Justeru itu, bagi memastikan tulisan jawi ini tidak terkubur, suatu usaha yang bersepadu secara berterusan harus dilakukan oleh guru bagi memastikan murid-murid benar-benar bersedia dan tertarik dengan tulisan jawi ini dan juga agar tulisan ini kembali semula menjadi medium komunikasi ke seluruh pelusuk nusantara seperti zaman dahulu. Oleh itu, saya akan memjalankan kajian tindakan untuk memastikan murid boleh membaca dan menulis dalam tulisan jawi.

2.0

LATAR BELAKANG KAJIAN Saya ditugaskan mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam di SK Raja Chulan hampir lapan

tahun.

Pada awal tahun 2013, saya diamanahkan mengajar kelas 2 Cerdik dan 2 Cemerlang Mereka bergabung kelas dan murid-murid ini dinilai

kumpulan sederhana seramai 9 orang.

berdasarkan keputusan Peperiksaan Akhir Tahun 2012. Secara purata, gred yang diperolehi oleh mereka dalam Pelajaran Jawi ialah C- ke B-. Apabila saya mengajar Pelajaran Jawi, saya telah mendedahkan kepada mereka mengenai huruf hijaiyah dari huruf alif hingga huruf ya di dalam bahasa Melayu seperti huruf alif adalah untuk huruf A dan begitulah seterusnya. Saya perhatikan murid saya tidak mampu mengingat penggunaan huruf jawi tersebut dalam tempoh yang lama. Mereka hanya mampu mengingat dengan baik kurang dari seminggu, selepas itu kebanyakkan dari mereka akan melupakannya. Daripada maklum balas murid, mereka merasakan Pelajaran Jawi ini agak sukar dan ini menyebabkan mereka kurang berinteraksi di dalam kelas. Dari segi pembacaan jawi kurang mendatangkan masalah, mereka boleh membaca walaupun merangkak-rangkak, apabila menulis perkataan rumi ke jawi murid tidak dapat menulis dengan baik dan betul dari segi ejaan, huruf yang boleh bersambung dan tidak boleh disambung. Namun,

memang tidak dapat dinafikan terdapat juga beberapa orang murid yang pintar dalam Pelajaran Jawi ini. Oleh yang demikian, saya cuba merujuk permasalahan ini kepada rakan sekerja yang mengajar murid pemulihan Jawi. Hasil dapatan daripada perbincangan tersebut, dapatlah saya

simpulkan bahawa pendekatan pengajaran yang saya lakukan untuk murid yang lemah terdapat beberapa kelemahan. Ini kerana saya mengajar mereka sama tahap seperti saya mengajar murid yang boleh menguasai dan juga seratus peratus mengikuti sukatan pelajaran yang dibekalkan tanpa melihat kemampuan murid itu sendiri. Kajian ini dilakukan adalah untuk memastikan murid Tahun 2 kumpulan sederhana dapat menguasai tulisan jawi menjelang tahun 2014. Kajian ini juga mengambil kira tahap kemampuan dan kelemahan murid-murid Tahun 2. penguasaan Diharap kajian ini akan dapat menyelesaikan persoalan

jawi di kalangan murid SK Raja Chulan dan secara tidak langsungnya dapat

meningkatkan kemahiran guru dalam menaakul dan memperbaiki diri. Semoga dengan adanya kajian ini, tulisan jawi dapat dimartabatkan semula dan menjadi salah satu alat komunikasi yang penting di nusantara ini.

3.0 3.1

OBJEKTIF KAJIAN Objektif Umum

Selepas kajian ini selesai dijalankan, murid diharap akan mencapai objektif berkenaan:
1 2

Mengenal, mengeja dan menyebut suku kata terbuka + terbuka dan terbuka + tertutup. Menulis suku kata terbuka + terbuka dan terbuka + tertutup.

3.2
1 2 3 4

Objektif Khusus Murid dapat membaca dan menjawikan beberapa perkataan dengan betul. Membunyikan suku kata tertutup dan terbuka yang berkaitan. Menyambung dan seteruskan menyebut perkataan. Membina ayat dengan menggunakan kad perkataan suku kata.

4.0

KAJIAN LITERATUR Kajian mengenai prestasi tulisan jawi telah banyak dijalankan. Ini bermakna kajian mengenai

tulisan jawi acap kali dijalankan bagi memantapkan dan meningkatkan prestasi pencapaian dalam Pelajaran Jawi di Malaysia ini. Hasil kebanyakkan kajian yang telah dilakukan mendapati bahawa hasil dapatan kajian berkenaan menunjukkan bahawa penguasaan tulisan jawi di kalangan murid Islam masih berada pada tahap sederhana dan lemah. Antara kajian yang telah dirujuk ialah: i. Abdul Halim Tamuri et-al (2004), dalam kajiannya tentang keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam ke atas pembangunan diri pelajar mendapati bahawa tahap penguasaan tulisan jawi murid adalah sederhana (67.8%). ii. Kajian Nik Hassan (2006), terhadap pelajar tingkatan empat di empat buah sekolah daerah Tuaran, Sabah mendapati bahawa skor min pelajar adalah 2.26. iii. Kajian Asmawati Suhid et-al (2008), mendapati tahap penguasaan murid membaca dan menulis perkataan mudah daripada suku kata tertutup adalah 49.2%, membaca dan menulis perkataan mudah daripada suku kata tertutup adalah 57.9% dalam jawi. iv. Sabariah (2011), mengetengahkan tentang prestasi menulis jawi 265 orang pelajar yang mengambil mata pelajaran jawi (dalam pelajaran Bahasa Melayu dan Pendidikan Islam) di IPG Kampus Kent adalah sebanyak 57.2% memperolehi gred C dan D.

Oleh yang demikian itu, berdasarkan keempat-empat kajian literatur ini jelaslah bahawa Pelajaran Jawi di sekolah masih lagi berprestasi rendah dan tahap penguasaan murid dalam tulisan jawi masih perlu dikaji dan diberi perhatian yang sewajarnya bagi meningkatkan penguasaan murid-murid di sekolah khasnya.

5.0

KUMPULAN SASARAN Kajian ini melibatkan 4 orang murid daripada 9 orang murid Tahun 2 kumpulan sederhana.

Murid-murid ini seringkali tidak mampu mengingati penggunaan huruf jawi ke dalam rumi dan juga tidak dapat membaca tulisan jawi dengan lancar dan lemah dalam menjawikan perkataan. Oleh itu, saya akan menjalankan Program Kajian Tindakan ini untuk mengatasi masalah tersebut agar murid dapat menguasainya walaupun dalam jangka masa yang singkat dan dapat mengingatinya dalam jangka masa yang lama. Murid yang terlibat adalah seperti berikut: Bil Nama Murid Kurang Menguasai / / / / Tidak Menguasai

1 Muhammad Akif Akram 2 Nor Mira Arzila 3 Muhammad Alif Shazman 4 Muhammad Amirul Afiq

6.0

PERSOALAN KAJIAN

Kajian ini dijalankan untuk menjawab tiga soalan kajian berikut: a) Adakah penggunaan jadual daftar ejaan jawi-rumi dapat membantu meningkatkan pencapaian murid dalam menjawikan tulisan rumi? b) Adakah penggunaan jadual sifir jawi dapat membantu meningkatkan pencapaian murid dalam menjawikan tulisan rumi? c) Adakah penggunaan jadual kelompok huruf jawi dapat membantu meningkatkan pencapaian murid dalam menyambungkan huruf jawi dengan betul? d) Adakah penggunaan ketiga-tiga jadual ini dapat mengubah persepsi mereka terhadap Pelajaran Jawi ini adalah sukar?

7.0

METODOLOGI KAJIAN

Metodologi yang digunakan ialah: 1. Pemerhatian Sikap dan tingkah laku dilihat secara tidak langsung sewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Contohnya apabila saya mengutarakan persoalan mengenai huruf wau boleh bersambung dengan huruf ya atau tidak? Terdapat murid yang menjawab ya dan juga tidak. 2. Soal selidik / Temu bual Soal selidik secara lisan kepada murid untuk mengetahui sama ada mereka boleh mengenal, mengeja, menyebut, menulis serta menjawikan perkataan. Daripada temu buat tersebut,

keseluruhan murid meminati Pelajaran Jawi ini namun mengakui bahawa mereka tidak pandai dalam menyambung huruf dan menjawikan perkataan. Mereka keliru. 3. Ujian Pengesanan Diberi kepada murid untuk mengukur sejauh mana murid boleh mengeja, menyambungkan huruf dan menjawikan perkataan rumi. Hasil dapatannya, terdapat beberapa kesalahan dalam menyambungkan huruf dan menjawikan dalam ujian itu. 4. Tindakbalas di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Tindakbalas murid dinilai semasa mereka menjalankan aktiviti menjawikan perkataan serta membina ayat ringkas berdasarkan perkataan. 5. Semakan buku nota / latihan / bahan edaran Semakan buku nota dan latihan secara tidak langsung dapat menilai tahap perkembangan murid dalam menguasai kemahiran berkenaan.

8.0 8.1

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN Perancangan Tindakan Saya menjalankan kajian tindakan ini selama beberapa hari sehingga memakan masa selama

tiga minggu. Idea penggunaan kesemua jadual ini iaitu jadual sifir jawi, jadual daftar ejaan jawi-rumi serta jadual kelompok huruf jawi ini wujud apabila saya melihat cara pengajaran dan latihan yang diberinya kepada murid-murid pemulihan Jawi dan ianya memberangsangkan murid-muridnya. Beliau ialah rakan sekerja saya iaitu Siti Mariam bt Mat (2013). Oleh itu, saya menyediakan dan menghasilkan beberapa jadual tersebut. Jadual daftar ejaan jawi-rumi dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu bahagian huruf konsonan dan bahagian huruf vokal. Ianya diasingkan bagi memudahkan murid untuk membezakannya. Bagi jadual sifir jawi ianya adalah sebutan bunyi vokal iaitu a, e, i, o, u. Contohnya ba, bi, bu, be, be, bo. Manakala jadual kelompok jawi pula disediakan bagi mengasingkan huruf yang boleh disambung dan tidak. Ianya dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu kelompok 1 - huruf yang tidak boleh disambung selepasnya, kelompok 2 huruf yang boleh disambung sebelum dan selepasnya kecuali beberapa perkataan pinjaman Bahasa Inggeris (teks, sains, dan lain-lain) dan kelompok 3 huruf yang tidak boleh disambung sebelum dan selepasnya. Saya menggunakan ketiga-tiga jadual ini kerana ianya sebenarnya adalah bersangkutan atau ada perkaitan antara satu sama lain. Ketiga-tiga jadual ini adalah seperti lampiran 1, 2 dan 3.

8.2

Pelaksanaan Tindakan Saya mengedarkan kesemua jadual berkaitan kepada murid-murid dan meminta mereka

menampalkannya di dalam buku tulis mereka bagi memudahkan mereka sentiasa merujuknya. 8.2.1 Jadual Kelompok Jawi (Menyambungkan huruf) Saya memperkenalkan bentuk huruf tunggal dan dipadankan dengan sambungannya. Namun begitu, saya tidak memperkenalkan satu per satu huruf tersebut dan hanya memberi beberapa contoh sahaja. Murid-murid ini merujuk kepada jadual kelompok jawi. Kaedah yang digunakan ialah:

i.

Mengeja. Terus menyebut nama huruf dan sebut perkataan dan ianya tiada aktiviti mengeja berdasarkan suku kata. Saya turut membantu mengeja kerana terdapat beberapa orang murid yang terkeliru.

ii.

Melatih menulis dan membaca. Murid-murid diminta menyalin petikan daripada buku teks. Tujuannya adalah sebagai memperkenal dan mendedahkan kepada murid-murid huruf-huruf yang boleh disambung sebelum dan selepasnya, huruf yang tidak boleh disambung selepasnya dan juga huruf yang tidak boleh disambung sebelum dan selepasnya.

iii.

Peneguhan. Saya menyediakan latihan 1 sebagai teknik bagi langkah peneguhan berbentuk analisis dan sintesis. Contohnya: a. Analisis

b. Sintesis

8.2.2 Jadual Sifir Jawi (Membunyikan huruf vokal)

Kaedah bunyi adalah sesuai digunakan untuk mengajar sistem ejaan jawi dan suku kata sama ada terbuka atau tertutup. Kaedah yang digunakan ialah: i. Kaedah huruf atau abjad. Memperkenalkan kepada murid 36 huruf yang terdapat dalam abjad jawi iaitu alif hingga ya. Kemudian meminta murid menghafaz setiap lambang abjad dan melafazkan bunyinya. Contohnya ( ta) ,( ba), ( alif). Seterusnya setelah murid

mengenali atau mengecam abjad tersebut, saya mengasingkan pula huruf vokal daripada senarai abjad dengan membulatkan huruf berkenaan dan meminta murid melafazkan bunyinya. ii. Kaedah suku kata. Kemudian, murid diajar membina perkataan menerusi proses

penggabungan bunyi-bunyi vokal dan bunyi-bunyi konsonan. Contohnya: +

10

8.2.3

Jadual Daftar Ejaan Jawi-Rumi Murid-murid menggunakan jadual daftar ejaan jawi-rumi dengan merujuk persamaan huruf.

Contohnya , murid akan mencari pasangan huruf tersebut dan menulisnya di kertas yang disediakan. Huruf yang dijumpainya ialah sntk. Setelah itu, mereka perlu meletakkan huruf vokal yang tercicir. Dalam pencarian ini juga murid boleh merujuk kepada sifir jawi untuk mencari bunyi vokal tersebut. Namun begitu, dalam sistem ejaan jawi terutamanya penggunaan vokal a iaitu huruf alif mempunyai peraturannya yang tertentu. Huruf ini terkadang ada pada ejaan terkadang perlu digugurkan pada ejaan. Untuk sebab inilah saya memberi bimbingan awal kepada murid-murid mengenai fomula ejaan yang mengandungi huruf a agar mereka memahami konsep atau formula yang digunakan. Untuk mengelakkan kekeliruan murid-murid, saya telah memberi pilihan huruf kepada mereka iaitu huruf a dan e. Setelah itu, barulah mereka melangkapkan jawapan pada lembaran kerja yang disediakan. Pelaksanaan tindakan kajian saya bermula pada 4 April 2013 hingga 22 April 2013. Sebelum menjalankan kajian secara menyeluruh, saya terlebih dahulu memberi mereka ujian pengesanan bagi menguji tahap pengetahuan mereka. Seterusnya saya turut memberi mereka buku latihan gemilang jawi yang mengandungi huruf tunggal, huruf yang disambung pada awal, tengah dan akhir, menyambungkan huruf serta menjawikan perkataan. Jadual 1 menunjukkan rekod pemberian latihan bertulis sepanjang kajian saya dijalankan. Jadual 1. Rekod pemberian latihan bertulis Bil 1 2 3 4 5 6 Tarikh 4 April 2013 10 April 2013 11 April 2013 15 April 2013 18 April 2013 22 April 2013 Catatan Ujian Pengesanan (Sebelum Kajian dilakukan) Latihan 1 Latihan 2 Latihan 3 Latihan 4 Ujian Penilaian

11

9.0 9.1

MENGANALISIS DATA Analisis Data Ujian Pengesanan dan Ujian Penilaian. Hasil dapatan Ujian Pengesanan dan Ujian Penilaian yang telah dijalankan dianalisis,

menunjukkan ada peningkatan dalam pencapaian mereka. Peningkatan markah yang ketara ini amat memberangsangkan dan menunjukkan bahawa mereka dapat menterjemahkan tulisan jawi dengan betul dan boleh menyambung huruf dengan betul serta tidak berdepan dengan masalah berkaitan dengan isu ini lagi.

10.0

REFLEKSI KAJIAN Hasil keseluruhan kajian ini mendapati bahawa penggunaan jadual sifir jawi, jadual daftar

ejaan jawi-rumi serta jadual kelompok huruf jawi tersebut terhadap murid-murid kumpulan sederhana ini dapat meningkatkan pemahaman mereka dari segi konsep dan formula dalam penulisan jawi. Selain itu, mereka dapat menyambungkan huruf-huruf jawi dengan baik walaupun terkadang bentuk huruf salah tulis. Bahkan apa yang penting, tanggapan susah bagi mereka mula berubah. Setelah bersama-sama dengan murid menjalankan kajian ini, perubahan sikap kurang berminat, malas, kurang tumpuan dan tidak yakin kepada kemampuan diri dapat diatasi dengan baik sekali. Ini secara tidak langsung dapat memotivasikan murid yakin bahawa sesukar mana pun sesuatu topik jika dipelajari dengan teknik yang betul ia akan menjadi mudah dan seronok dipelajari. Kemahiran mengeja, membaca dan menulis mereka sebenarnya masih boleh dipertingkatkan asalkan mereka berusaha dan guru ada sebagai pembimbingnya. Kesemua aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar. Keyakinan diri murid juga menunjukkan peningkatan yang positif. Murid juga berkeyakinan dalam memberi respon pengajaran guru terutamanya mengeja, menyebut perkataan, dan menjawikan. Walaupun begitu, masih terdapat murid lemah dalam menjawikan perkataan, terdapat beberapa orang murid tidak dapat menjawikan dengan betul sesetengah perkataan. Kajian yang dilaksanakan memberikan gambaran bahawa sebenarnya murid-murid ini berpotensi untuk menguasai . Seramai 3 orang daripada 4 orang telah dapat menguasai ejaan, menyebut, menjawikan dan membina perkataan dengan betul.

12

Sebagai seorang guru yang mempunyai sedikit pengalaman, saya akui kajian ini banyak membantu saya dalam melengkapkan lagi diri dengan nilai-nilai profesionalisme. Keperihatinan guru amat penting dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi murid. Menyedari betapa

pentingnya aspek ini, maka saya akan terus berusaha dan menambah ilmu pengetahuan bagi menambahbaik teknik dan amalan pengajaran saya. Saya juga sedar bahawa perancangan yang teliti dapat membantu saya menjalankan aktiviti pengajaran dengan lebih lancar dan teratur di samping menyediakan atau merancang aktiviti yang berkesan dan menyeronokkan murid.

11.0

CADANGAN UNTUK MENERUSKAN KAJIAN TINDAKAN SETERUSNYA

Beberapa cadangan untuk meneruskan kajian tindakan seterusnya adalah seperti berikut:
1

Pengajaran secara individu perlu kerap dilaksanakan agar murid yang tidak menguasai dapat menguasai topik dengan baik;

Penggunakan perisian dan alat bantu mengajar yang lebih menarik untuk menarik minat murid.

12.0

PENUTUP Walaupun kajian yang dijalankan ini hanyalah merangkumi sebilangan kecil murid sahaja,

namun saya yakin ia dapat menggambarkan secara umum keberkesanan penggunaan jadual sifir jawi, jadual daftar ejaan jawi-rumi serta jadual kelompok huruf jawi dalam membantu meningkatkan kefahaman murid berkaitan dengan penulisan jawi. Masalah penguasaan murid dalam bidang Jawi bukanlah perkara asing bagi kebanyakkan guru Pendidikan Islam. Menyedari betapa pentingnya penguasaan jawi pada abad ini, maka saya perlu mencari dan mengkaji kaedah-kaedah yang sesuai dan memberi kesan yang baik terhadap murid-murid supaya dapat memberi manfaat kepada mereka. Sebagai seorang pendidik, erti putus asa jangan ada dalam kamus profesion perguruan, lakukanlah dengan sebaik mungkin untuk membina masyarakat yang cemerlang dunia akhirat.

13

Lampiran 1 Jadual Daftar Ejaan Jawi-Rumi

R V

P N

C M

J L

W K/Q F

\ \ \ \ \ \ H D S Z T K NY NG YE GH DH KH TH SY

AI/I U/O I/E U/O A/E

14

Lampiran 2

Jadual Sifir Jawi

o bo to jo co do ro so ngo lo po ko go lo mo no wo vo ho yo nyo

e be te je ce de re se nge fe pe ke ge le me ne we ve he ye nye

e be te je ce de re se nge fe pe ke ge le me ne we ve he ye nye

u bu tu ju cu du ru su ngu fu pu ku gu lu mu nu wu vu hu yu nyu

i bi ti ji ci di ri si ngi fi pi ki gi li mi ni wi vi hi yi nyi

a ba ta ja ca da ra sa nga fa pa ka ga la ma na wa va ha ya nya

15

Lampiran 3 Jadual Kelompok Huruf Jawi Kelompok 1 Huruf yang tidak boleh disambung selepasnya.

Kelompok 2 Huruf yang boleh disambung sebelum dan selepasnya kecuali beberapa perkataan pinjaman Bahasa Inggeris (teks, sains)

Kelompok 3 Huruf yang tidak boleh disambung sebelum dan selepasnya.

16

RUJUKAN:

Abdul Aziz Abdul Shukor, Ramlah Jantan, Suppiah Nachippan (2008). Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Abdul Halim Tamuri et al. (2004). Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam ke atas pembangunan diri pelajar. Laporan Penyelidikan. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia dan JAPIM.

Ahmad Mohd. Salleh. (2004). Pendidikan Islam Falsafah, Sejarah dan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Asmawati Suhid dan Lukman Abdul Mutalib (2008). Model Kelas Pemulihan Jawi: Satu Penilaian Umum. Kertas Kerja Seminar JPPG.

Boon Pong Ying et al (2010). Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru. Selangor Darul Ehsan: Oxford Fajar.

Buku Panduan Kursus Transformasi Pendidikan Islam Tahun 2 (2011). Kementerian Pelajaran Malaysia.

Buku Prosiding, Konvensyen Kajian Tindakan 2009. Sektor Pengurusan Akademik. Jabatan Pelajaran Perak.

Che Siah Che Man. (2006). Pendekatan Pengajaran Jawi. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dokumen Standard Prestasi Pendidikan Islam Tahun 2 (2012). Kementerian Pelajaran Malaysia.

17

Hajah Mariah bt Mansur, et.al (2010). Panduan Mudah Jawi. PEKDIS Malaysia Cawangan Johor. Johor Darul Takzim.

Khalid bin Johari. (2003). Penyelidikan dalam pendidikan : Konsep dan prosedur. Selangor Darul Ehsan: Pearson Malaysia.

Mak Soon Sang. (2003). Psikologi Pendidikan. Subang Jaya. Kumpulan Budiman Sdn Bhd.

Matlob. (2002). Siri Bimbingan Cerdik Pandai Jawi. Selangor Darul Ehsan.

Mohd Nasir Arsyad et al. (2011). Pendidikan Islam Tahun 2-Buku Teks. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Nik Hassan Bin Seman (2006), Pengaruh Motivasi dan Gaya Pembelajaran Pelajar Terhadap Kemahiran Menulis Jawi (Kertas Projek Sarjana Pendidikan, Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial, Universiti Malaysia Sabah).

Sabariah Binti Bahrun (2011), Perkembangan Tulisan Jawi di Malaysia. Prosiding Konferensi Antarabangsa Islam Borneo, Universiti Mulawarman, Indonesia.

Anda mungkin juga menyukai