Anda di halaman 1dari 2

Tool Kit LS 3

BORANG PEMERHATIAN
Nama Ahli Kumpulan Lesson Study

Tarikh:_____________________

1)_____________________________________

Masa: ______________________

2)_____________________________________

Mata Pelajaran:_____________________

3)_____________________________________

Tajuk:_____________________________

4)_____________________________________

__________________________________

Nama guru yang mengajar


_______________________________________

Refleksi:
1. Penjelasan hasil pembelajaran P&P
:_____________________________________________________________
2. Pemilihan Aktiviti

3. Penguasaan Pengetahuan dan Kemahiran dalam kalangan murid:


4. Pencapaian hasil pembelajaran P & P:

5. Penglibatan murid dalam P & P:

6. Adakah ciri-ciri berikut diperhatikan? (sila tandakan dalam )


Penglibatan aktif ;
Pembelajaran berpusatkan murid;

Komen:

Perbincangan antara rakan;


Pemupukan kemahiran berfikir

Sejauhmanakah soalan yang dikemukakan oleh guru mampu mencabar minda murid?
_________________________________________________________________________________
Sejauhmanakah penyoalan guru dapat mengukur kefahaman murid?

Sejauhmanakah aktiviti penutup dapat merumus dan memperkukuhkan P & P?

Secara Keseluruhan:
Apakah kekuatan?

Apakah kelemahan?

Apakah yang perlu diubahsuai/diperbaiki?

_________________________________
(

Nama Pencerap dan t/tangan


Nota: Dapatan pencerapan individu ini akan digunakan sebagai panduan bahan perbincangan
untuk refleksi kumpulan selepas pencerapan.