Anda di halaman 1dari 7

(BMM 3103) PENTAKSIRAN BM SEKOLAH RENDAH |i

BIODATA

Nama No. KP Kelas Alamat Rumah

: Nor Ashifa Binti Md Nozmi : 900423-02-5052 : PISMP PK(BM)/PJ : No 39, Kampung Hilir Tandop, Mukim Kubang Rotan, 06250 Alor Setar, Kedah Darul Aman.

Alamat Kolej

: 4005, Taman Siswa 2, Bandar Baru Darulaman, 06000 Jitra, Kedah

No. Telefon Hobi Prinsip Hidup

: 019-4706185 : Membaca novel. :Jangan sesekali cepat berputus asa.

( B M M 3 1 0 3 ) P E N T A K S I R A N B M S E K O L A H R E N D A H | ii

SURAT PENGAKUAN

Saya dengan ini mengaku bahawa semua tugas saya dalam Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Elektif Semester 6 2011/2012 adalah kerja ASAL yang saya sediakan sendiri dan saya TIDAK MENCIPLAK, mahupun MEMPLAGIAT mana-mana bahagian dalam tugasan yang dihantar.

Saya dengan ini mengaku bahawa: i. setiap kerja dan idea dalam tugasan saya diambil dari bahan bercetak dan sumber elektronik yang didaftarkan; ii. saya tidak menyalin bulat-bulat daripada sebarang sumber ataupun seseorang pelajar; iii. saya tidak membenarkan seseorang pelajar untuk menyalin laporan saya; dan iv. saya dengan ikhlas hati mengungkap setiap perkataan yang diucapkan oleh penulis tertentu dalam kertas kerja saya. v. Dengan ini, saya Nor Ashifa Binti Md Nozmi faham sekiranya perkara di atas TIDAK DIPATUHI atau didapati MENIPU, mana-mana bahagian di Institut Pendidikan Guru Kampus Darulaman mempunyai hak sepenuhnya untuk mengambil tindakan tatatertib, seperti mana yang dinyatakan dalam Buku Panduan Pelajar yang terkini.

_________________________________ Nama : Nor Ashifa Binti Md Nozmi No. Kad Pengenalan : 900423-02-5052

( B M M 3 1 0 3 ) P E N T A K S I R A N B M S E K O L A H R E N D A H | iii

JUDUL

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

JABATAN PENGAJIAN MELAYU INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN

( B M M 3 1 0 3 ) P E N T A K S I R A N B M S E K O L A H R E N D A H | iv

PENGHARGAAN

Assalamualaikum, Alhamdulillah bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurniaanya, saya dapat menyempurnakan tugasan yang diberikan, Tanpa usaha yang gigih, maka mustahil bagi saya untuk menyempurnakan tugasan ini. Walaupun ini merupakan tugasan yang berikutnya di Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Darulaman setelah 4 tahun berada di sini, namun tugasan ini tetap mencabar bagi saya dalam menyelesaikannya. Namun semangat gigih dan bantuan dari segala pihak telah memudahkan lagi urusan saya untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan ini. Di kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Hamdan Bin Mansor, pensyarah (BMM 3103) Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah yang telah banyak memberi tunjuk ajar kepada saya. Beliau juga banyak membantu memberi maklumat yang berguna kepada tugasan saya ini. Tanpa dorongan dan bantuan beliau, mungkin sukar bagi saya melaksanakan tugasan yang diberikannya ini. Selain itu, terima kasih juga saya ucapkan kepada rakan-rakan sekelas yang turut membantu saya. Mereka banyak membantu saya menyelesaikan masalah yang timbul dan turut memberi idea dan sokongan ketika tugas ini dijalankan. Bantuan anda semua amat saya hargai dan tidak akan saya lupakan. Ribuan terima kasih juga diberikan kepada ibu bapa saya yang telah banyak memberi dorongan serta bantuan tidak mengira zahir dan batin dalam

melaksanakan tugasan ini. Mereka banyak memberi bantuan dari segi kewangan, sokongan dan pendapat kepada saya. Akhir sekali, ucapan terima kasih juga dihulurkan kepada pihak-pihak yang turut terlibat membantu saya sama ada secara langsung ataupun tidak secara langsung dalam tugasan ini. Hanya Allah saja yang dapat membalas jasa-jasa anda. Sekian, terima kasih.

(BMM 3103) PENTAKSIRAN BM SEKOLAH RENDAH |v

SENARAI KANDUNGAN BAB TAJUK MUKA SURAT BIODATA PENGAKUAN JUDUL PENGHARGAAN SENARAI KANDUNGAN i ii iii iv v - vi

BAB 1

PENGENALAN

BAB 2

KONSEP PENTAKSIRAN, PENGUJIAN DAN PENILAIAN 2.1 Pentaksiran 2.2 Pengujian 2.3 Penilaian 2-3 3-5 5-7

BAB 3

JENIS PENILAIAN BAHASA 3.1 Ujian Formatif 3.2 Ujian Sumatif 3.3 Ujian Bakat 3.4 Ujian Pencapaian 3.5 Ujian Kefasihan 3.6 Ujian Kemajuan 8-9 10-11 11 11-12 12 13

BAB 4

TAKSONOMI BLOOM DAN CONTOH-CONTOH SOALAN 4.1 Aras Pengetahuan 4.2 Aras Kefahaman 4.3 Aras Aplikasi 4.4 Aras Analisis 4.5 Aras Sintesis 4.6 Aras Penilaian 15 16 16-17 18 19-20 20-21

( B M M 3 1 0 3 ) P E N T A K S I R A N B M S E K O L A H R E N D A H | vi

BAB 5

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) 5.1 Konsep Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) 5.2 Kepentingan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) 5.3 Langkah-langkah Pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) 22-23 24 25-26

BAB 6

JENIS-JENIS UJIAN BERBENTUK OBJEKTIF 6.1 Item Respon Bebas 6.2 Item Respon Tetap 27-28 28-30

BAB 7

PENYEDIAAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

31-32

BAB 8

ITEM UJIAN OBJEKTIF ANEKA PILIHAN

33-39

BAB 9

KESIMPULAN

40

BAB 10

REFLEKSI KENDIRI

41-42

RUJUKAN

43-44

LAMPIRAN A. Jadual Penentuan Tugasan B. Borang Kolaborasi C. Bahan-bahan Rujukan

45

( B M M 3 1 0 3 ) P E N T A K S I R A N B M S E K O L A H R E N D A H | vii

RUJUKAN Akhiar Pardi (2010), Rancangan Pengajaran Harian dalam Pengurusan Pengajaran Pembelajaran. Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Azizi Ahmad (Julai 2010), HBEF3203 Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan, Open University Malaysia (OUM). Institut Bahasa (1994), Strategi Pendidikan Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Pustaka. &

Selangor :

Dewan Bahasa dan

Jadual Spesifikasi Ujian. (Atas talian) http://pengajian- ipg.blogspot.com/2011/10/jadualspesifikasi-ujian.html (20 Julai 2012). Jenis Penilaian Bahasa. (Atas talian) http://sehijauemerald.blogspot.com/2011/09/interaksi-5jenis-penilaian-bahasa.html (26 Julai 2012). Jenis-jenis ujian dan penilaian. (Atas talian) http://mohammadhafizizainibmm.blogspot.com/2009/02/jenis-jenis-ujian-dan-penilaian.html (15 Ogos

2012)

JSU : Jadual Spesifikasi Ujian. (Atas talian) http://amalinabmm3103.blogspot.com/2010/09/jsu-jadual-spesifikasi- ujian.html (20 Julai 2012). Konsep Pentaksiran dan Pengujian. (Atas talian) http://pengajianipg.blogspot.com/2011/10/konsep-pentaksiran-pengujian-dan.html (18 Julai Mok Song Sang & Lee Shok Mee (1986), Kurikulum Baru Sekolah Rendah. Heramann (Malaysia) Sdn. Bhd. Mok Song Sang & Lee Shok Mee (3 Mac 1989), Pengajian dan Penilaian dan Noor Rohana Mansor, Soalan dan Penyoalan dalam Pengajaran dan Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

2012). :

Selangor

Pendidikan.

Pembelajaran Bahasa.

Taksonomi Bloom dan Domain. (Atas talian) http://sehijauemerald.blogspot.com/2011/07/interaksi-2-taksonomi-bloom-dandomain.html (19 Julai 2012).