Anda di halaman 1dari 8

Pengesahan Ketua Jabatan:

Tarikh:

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS REKA BENTUK KURIKULUM KURSUS DAN PERANCANGAN INSTRUKSIONAL Fakulti Jabatan Semester Sesi Nama Kursus Kod Kursus Jenis Kursus Jam Kredit Prasyarat : : : : : : : : : PENGURUSAN DAN EKONOMI PENGURUSAN DAN KEPEMIMPINAN Semester 2 Sesi 2012/13 PEMIKIRAN STRATEGIK DAN INOVATIF PPB 3132 Elektif 2 Jam Tiada

MAKLUMAT PENSYARAH: Nama Pensyarah E-mail No. Telefon. No. Bilik Prof Madya Dr. Noor Al-Huda Abdul Karim nooralhuda@fpe.upsi.edu.my 015-48117516 PY53, Aras 3, Blok 10, FPE, Proton City

SINOPSIS KURSUS

Kursus ini membincangkan dan menganalisis beberapa teori dan model pemikiran strategik dan inovatif dalam pendidikan. Pelajar didedahkan dengan aspek-aspek falsafah, teori dan model dari sumbersumber Islam, nilai-nilai universal, teori-teori barat dan kebudayaan masyarakat majmuk Malaysia. Kursus ini juga membincangkan dan menganalisis implikasi dan aplikasi kemahiran setiap teori dan model dalam pemikiran strategik dan inovatif. OBJEKTIF KURSUS : Di akhir kursus pelajar dapat: i. ii. iii. iv. v. vi. Menjelaskan konsep pemikiran Strategik dan Inovatif. Menghuraikan falsafah & teori pemikiran strategik dan inovatif. Menerangkan pendekatan pemikiran strategik dari perspektif Islam. Menerangkan pelbagai elemen dan alat penting dalam pemikiran strategik dan inovatif. Membincangkan kepentingan dan kewajaran pemikiran strategik dan inovatif dalam melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran. Menilai dan mengaplikasikan alat-alat berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran.

HASIL PEMBELAJARAN :

i. ii. iii. iv.

Menguasai konsep pemikiran strategik dan inovatif serta teori-teori yang terkandung di dalamnya. Mengaplikasikan penggunaan alat-alat berfikir dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Mempamerkan sikap responsif terhadap isu-isu semasa yang berkaitan dengan pemikiran dan inovatif. Menerapkan nilai-nilai murni seperti sabar, bertanggungjawab dan bekerja secara berkumpulan di kalangan pelajar.

RUJUKAN UTAMA : Ruggiero, V. R. (2010). The art of thinking: a guide to critical and creative thought . New York: Harper Collins College Publications. RUJUKAN TAMBAHAN: de Bono, E. (1992). Teach your child how to think. New York: Penguin. de Bono, E. (1992). Serious creativity. London: Harper Collins. Epstein, R. L. (2002). Critical thinking. Australia: Wadsworth/ Thomson Learning. Gardner, H. (1999). Intelligence reframed: multiple intelligences for the 21st Century. New York: Basic Books. Goleman, D. (1995). Emotional intelligence: why it matters more than IQ . New York: Bantam Books. Johnson, A. P. (2000). Up and out: using creative and critical thinking skills to enhance learning . Boston: Allyn & Bacon. Joyce,B., Weil, M. & Calhoun, E. (2004). Models of Teaching (7th ed.). Boston: Pearson. Khuan Wai Bing & Omar Abdull Kareem (2005). Pemikiran & kreativiti: aplikasi dalam latihan dan pembangunan. Bangi, Selangor: Aras Mega (M) Sdn. Bhd. Lumsdaine, E. & Lumsdaine, M. (1987). Creative problem solving: thinking skills for a changing world . New York: McGraw-Hill, Inc. Mohd. Yusof Hasan (2000). Pemikiran saintifik. Petaling Jaya: Pearson Education Malaysia Sdn. Bhd. Shukri Zain (2007). Pengantar pemikiran. Tg Malim: Quantum Books. Sternberg, R. J. (1996). Successful intelligence: how practical and creative intelligence determine success in life. New York: Simon & Schuster. Sayyed Hassan Nasr & Oliver Lieman (1996). History of Islamic philosophy. London: Routledge KAEDAH PENGAJARAN: Kuliah, perbincangan, refleksi (cadangan: case study, tayangan video, artikel dan jurnal), pembentangan tugasan, rujukan (cadangan: buku, nota kuliah dan internet searching ) dan MyGuru.

KAEDAH PENERAPAN KI:

AKTIVITI / KI Kuliah Tugasan berkumpulan Pembentangan Refleksi Petunjuk :

KOM v v

KBPM v v

PBPM

PSK

PIM

ETIK v

KU

v v v

KOM Kemahiran Berkomunikasi KBPM Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah PBPM Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat PSK Kemahiran Kerja Berpasukan PIM Kemahiran Kepimpinan ETIK Etika Profesional KU Kemahiran Keusahawanan PENILAIAN PRESTASI PELAJAR: i. Kerja Kursus (60%) Tugasan Kumpulan (30%) Pembentangan (10%) Kuiz dan Refleksi (20%) Peperiksaan Akhir Semester (40%)

ii.

PENGGREDAN SKALA UPSI

Gred

Julat Markah

PNG(S/K)

Taraf

80 100

4.00

Cemerlang

A-

75 79

3.70

Cemerlang

B+

70 74

3.40

Kepujian

65 69

3.00

Kepujian

B-

60 64

2.70

Kepujian

C+

55 59

2.40

Lulus

50 54

2.00

Lulus

C-

45 49

1.70

Lulus Lemah

D+

40 44

1.40

Lulus Lemah

35 39

1.00

Lulus Lemah

0 34

Gagal

PENGREDAN SKALA KEMAHIRAN INSANIAH

SKALA 5 4 3 2 1

KRITERIA Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap cemerlang Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap baik Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap memuaskan Menguasai ciri-ciri KI berkenaan pada tahap minimum Lemah dan perlu diperbaiki

JADUAL PENGAJARAN 14 MINGGU Minggu 1. Tajuk Kuliah 1.0 Penerangan Rancangan Instruksional a. Pengenalan kepada penjadualan kursus, penilaian dan format (sistem APA) bagi tugasan. 2.0 Peranan Otak a. Konsep pemikiran b. Kepentingan pemikiran c. Anatomi Otak d. Fungsi Otak e. Perbezaan antara minda dan otak 3.0 Teori-teori Pemikiran a. Triune Brain (Paul Mclean) b. Split Brain (Roger Sperry) c. Multiple Intelligence (Howard Gardner) Hasil Pembelajaran KI -Mengetahui keperluan kursus yang merangkumi sinopsis, hasil pembelajaran, kandungan, penilaian dan penggredan. -Memahami hubungan di antara otak dengan pemikiran manusia -Mengetahui fungsian asas otak -Mengaitkan isu-isu berkaitan kesihatan mental dengan perkembangan diri manusia -Menguasai konsep asas pemikiran berdasarkan teori yang telah dibincangkan - Mengaplikasi teori tersebut dalam dunia pendidikan dan kehidupan. KI -KOM -ETIK Aktiviti P&P -perbincangan Rujukan Rancangan Instruksional

2.

-KOM -KBPM

-kuliah -perbincangan -kajian kes

Ruggiero, V. R. (2010). The art of thinking: a guide to critical and creative thought. New York: Harper Collins College Publications. Gardner, H. (1999). Intelligence reframed: multiple intelligences for the 21st Century. New York: Basic Books

3.

-KOM -KBPM

-kuliah -perbincangan -petikan artikel/tayangan video pendek/permainan uji minda -kuliah -perbincangan -ulasan buku

4.

4.0 Teori-teori Pemikiran a. Emotional Intelligence (Goleman) b. Successful Intelligence (Sternberg)

-Mengetahui ciri-ciri teori pemikiran Barat -Mengaplikasi teori tersebut dalam dunia pendidikan dan kehidupan.

-KOM -KBPM

Goleman, D. (1995). Emotional intelligence: why it matters more than IQ. New York: Bantam Books. Sternberg, R. J. (1996). Successful intelligence: how practical and creative intelligence determine success in life. New York: Simon &

5.

5.0 Pemikiran dari Perspektif Islam a. Imam Ghazali b. Ibn Khaldun c. Penerapan teori Islam dalam proses pengajaran dan pembelajaran

-Menguasai konsep asas pemikiran Islam dalam konteks pembangunan dan perkembangan insan -Mengaplikasi konsep dan teori pemikiran Islam dalam dunia pendidikan

-KOM -KBPM

-kuliah -perbincangan -ulasan buku

Schuster. Sayyed Hassan Nasr & Oliver Lieman (1996). History of Islamic philosophy. London: Routledge Shukri Zain (2007). Pengantar pemikiran. Tg Malim: Quantum Books.

6.0 Pemikiran Kritis a. Pengenalan kepada KBKK b. Definisi dan kepentingan pemikiran kritis c. Pemikiran analitikal

-Memahami konsep Kemahiran Berfikir secara Kreatif Kritis (KBKK) dan kepentingannya dalam pendidikan -Menguasai konsep pemikiran kritis dan aplikasinya dalam kehidupan. -Memahami elemen dalam konteks pemikiran kritis -Mengaplikasi elemen tersebut dalam proses pengajaran dan pembelajaran -Mengaitkan pemikiran kritis dengan isu dan persekitaran semasa -Memahami konsep pemikiran kreatif -Mengaplikasikan konsep kreativiti dan kehidupan seharian dan dunia pendidikan -Mengaitkan pemikiran kreatif dengan isu dan persekitaran semasa -Membezakan pemikiran divergen dan konvergen

-KOM -KBPM

-kuliah -perbincangan -petikan artikel

Ruggiero, V. R. (2002). The art of thinking: a guide to critical and creative thought. New York: Harper Collins College Publications.

7.

7.0 Pemikiran Kritis a. Pemikiran induktif b. Pemikiran Deduktif c. Silogisme d. Argumen e. Falasi f. Penerapan dalam P&P 8.0 Pemikiran Kreatif a. Definisi dan kepentingan b. Ciri-ciri orang kreatif c. Halangan kreativiti d. Proses kreativiti (Wallas)

-KOM -KBPM

-kuliah -perbincangan -kajian kes Ruggiero, V. R. (2002). The art of thinking: a guide to critical and creative thought. New York: Harper Collins College Publications.

8.

-KOM -KBPM

-kuliah -perbincangan -petikan artikel/tayangan video pendek Ruggiero, V. R. (2002). The art of thinking: a guide to critical and creative thought. New York: Harper Collins College Publications

9.

9.0 Pemikiran Kreatif a. Perbezaan antara pemikiran

-KOM

-kuliah de Bono, E. (1992).

divergen & konvergen b. Pemikiran lateral & parallel (de Bono) c. Enam Topi Pemikiran d. Enam Kasut Bertindak

-Memahami konsep pemikiran lateral dan parallel -Mengaplikasi penggunaan alat pemikiran lateral dalam proses pengajaran dan pembelajaran -Mengaitkan konsep pemikiran lateral dengan inovasi terkini. -Mengaplikasi teknik berfikir CoRT 1 dalam proses menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. -Mengaplikasi teknik-teknik berfikir dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

-KBPM

-perbincangan -petikan artikel/tayangan video pendek

Teach your child how to think. New York: Penguin.

10.

10.0 Alat-alat Berfikir a. CoRT 1 b. Membuat keputusan & menyelesaikan masalah 11.0 Alat-alat Berfikir a. Teknik-teknik mengingat b. Peta minda (Tony Buzan)

-KOM -KBPM -KOM -KBPM

-kuliah -perbincangan -kajian kes -kuliah -perbincangan de Bono, E. (1992). Teach your child how to think. New York: Penguin. Joyce,B., Weil, M. & Calhoun, E. (2004). Models of teaching (7th ed.). Boston: Pearson.

11.

12.

12.0 Kemahiran Berfikir secara Kreatif Kritis a. KBKK b. Aplikasi dalam P&P

-Mengaplikasikan teori, alat dan kemahiran berfikir dalam pembentangan tugasan kumpulan dalam kelas.

-KOM -KBPM -PSK -ETIK

-pembentangan -sesi kolaborasi Tugasan kumpulan

13.

13.0 Kemahiran Berfikir secara Kreatif Kritis a. KBKK b. Aplikasi dalam P&P

-Mengaplikasikan teori, alat dan kemahiran berfikir dalam pembentangan tugasan kumpulan dalam kelas.

-KOM -KBPM -PSK -ETIK

-pembentangan -sesi kolaborasi Tugasan kumpulan

14.

14.0 Perbincangan keseluruhan secara khusus dan kaitannya dengan penilaian

-merumuskan pemahaman dan pengetahuan kandungan dengan kritis

-KOM -PBPM

-perbincangan. -ulang kaji -