Anda di halaman 1dari 74

STRATEGI KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN

KONSEP STRATEGI

strategi merupakan rancangan yang bijaksana, teratur, terancang dalam memilih pendekatan, kaedah, dan teknik untuk mencapai matlamat atau kejayaan.

(Kamus Dewan 1998)

Asas Strategi
Penentuan

berdasarkan objektif pembelajaran Pemilihan kaedah dan teknik berdasarkan pendekatan yang ditentukan Sistematik mengikut prinsip dan teori pembelajaran Agihan masa secara optimum Bahan pengajaran sesuai dengan kaedah dan teknik.

Jenis-Jenis Strategi
Pemusatan Guru Pemusatan Murid Berasaskan Bahan Berasaskan Aktiviti/Tugas

PEMUSATAN GURU
Strategi

pengajaran yang telah lama diamalkan dalam bilik darjah. Kaedah tradisi yang menunjukkan guru sebagai pakar dan mengawal keseluruhan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. biasanya berlaku sehala dalam bentuk syarahan ,bercerita, demontrasi, dan lain-lain.

Penyampaian

Prinsip-Prinsip Pemusatan Guru


Guru sebagai pakar ilmu Murid-murid sebagai bekas kosong Murid sederhana diutamakan Murid berkembang pada kadar yang sama

Ciri-Ciri Pemusatan Guru


Guru

memainkan peranan penting manakala murid sebagai penonton Komunikasi sehala Kepimpinan guru bersifat autokratik Mengutamakan objektif pengajaran guru Mengutamakan penyebaran ilmu dari nilai & emosi Berasaskan peperiksaan Kurang mengambilkira aspek perbezaan murid Interaksi murid adalah pasif dan sifat-sifat sosial kurang dapat dipupuk.

Kaedah/Teknik
Pengajaran Langsung Kuliah Perbincangan-Kuliah

PEMUSATAN MURID
Murid

memainkan peranan penting dalam proses pembelajaran. Murid digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran. pengajaran pembelajaran lebih tertumpu kepada kemampuan murid.

Objektif

Prinsip-Prinsip Pemusatan Murid


Murid

bukan bekas kosong- pengetahuan sedia ada dan persepsi masing-masing dalam kelas. Setiap murid ada gaya pembelajaran tersendiri Pembelajaran aktif dan dinamik demi kepentingan murid Murid membina makna masing-masing melalui percakapan, pendengaran, penulisan, bacaan dan refleksi terhadap kandungan pelajaran.

Ciri-Ciri Pemusatan Murid


Murid

memainkan peranan penting manakala guru sebagai pembimbing sahaja. Komunikasi dua hala aktif berlaku dan terbimbing. Sifat kepimpinan guru lebih demokratik Mengutamakan objektif pembelajaran murid Perkembangan secara menyeluruh JERIS

Ujian

Formatif ditekankan dan keputusan ujian kerap digunakan untuk mengkaji kelemahan murid. Penyampaian guru ditumpukan kepada pengajaran bermakna agar murid mampu membuat kesimpulan. Peluang interaksi tidak terhad, sifat-sifat sosial positif dapat dipupuk. Perbezaan individu diberikan perhatian melalui kaedah kumpulan dan sebagainya

Kaedah/Teknik Pemusatan Murid


Kaedah

kumpulan Inkuiri Penemuan Perbincangan Penyoalan Penyelesaian Masalah Bermain Simulasi/Main Peranan Sumbangsaran

PEMUSATAN BAHAN
Bahan

pelajaran memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bahan pengajaran dikategorikan sebagai bahan pengajaran dan bahan pembelajaran. Bahan pengajaran digunakan oleh guru adalah seperti carta,graf, peta, spesimen, model, gambar, slaid, projektor., dll Bahan pembelajaran digunakan murid seperti buku teks, kad kerja, bahan bercetak, alat radas dll.

Ciri-Ciri Pemusatan Bahan


Bahan

pelajaran memainkan peranan penting , guru dan murid bergantung sepenuhnya kepada bahan pelajaran untuk mencapai objektif. dan interaksi berlaku antara guru dengan bahan atau di antara murid dengan bahan pembelajaran PnP mengutamakan kecekapan dan kemahiran menggunakan bahan pelajaran untuk mencapai objektif. perkembangan kognitif, jasmani, sosial, dan emosi. Membantu murid memahami konsep yang abstrak dengan lebih jelas.

Komunikasi

Strategi

Menekankan

Pengajaran

guru ditumpukan kepada pengajaran yang bermakna, menarik serta berkesan. interaksi antara murid banyak. Sifatsifat sosial dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan yang melibatkan ujikaji dll. pengalaman langsung kepada murid melalui PnP penggunaan bahan dapat menterjemahkan ilmu yang abstrak dapat dikaitkan dengan situasi yang konkrit

Peluang

Memberikan

Kaedah/Teknik
Audio

Visual Televisyen, Perakam Pita, Projektor , video dll. Terancang Penggunaan Mesinmesin mengajar seperti komputer. melibatkan penggunaan bahan bercetak.

Pengajaran

Modul

Media dan Bahan Pengajaran


Bahan Audio-Visual Visual bukan berbentuk tayangan Visual tayangan Media audio Multimedia Filem & video Sistem siaran elektronik Media pengajaran berasaskan komputer

Media dan Bahan Pengajaran


Buku & Bahan Cetak Buku teks Bahan resos Buku kerja

PEMUSATAN TUGASAN/AKTIVITI
Strategi

Pemusatan Tugasan/Aktiviti berasaskan prinsip-prinsip yang disyorkan oleh Merill. akan diberi satu tugasan yang merupakan masalah yang mungkin dihadapi dalam situasi harian. masalah-masalah yang diberikan bersifat dari mudah kepada lebih kompleks (ansur maju) scaffolding sedemikian akan membantu murid menangani masalah-masalah yang diberi.

Murid

Seelok-eloknya

Pembinaan

Prinsip-Prinsip Pertama Pengajaran Merill

5 komponen menggalakkan pengajaran (Merrill) Demonstrasi Pemerhatian ke atas demontrasi oleh guru Aplikasi Murid mengaplikasi pengetahuan baru. Pengaktifan Murid mengaktifkan pengetahuan dan pengalaman baru Integrasi Murid menyatupadukan pengetahuan baru dalam kehidupan seharian Pemusatan Bahan Murid mengambil bahagian dalam strategi pengajaran pemusatan bahan

KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN

MAKSUD KAEDAH & TEKNIK

Kaedah

- siri tindakan yang sistematik dan tersusun untuk mencapai sesuatu matlamat Teknik - kemahiran-kemahiran yang khusus dalam menjayakan kaedah Jenis-jenis kaedah/teknik Sumbang saran Bercerita Perbincangan Demonstrasi Penyelesaian masalah

SUMBANG SARAN

SUMBANG SARAN
Pelaksanaan pembelajaran aktif

kumpulan kecil (berinteraksi)


perkongsian idea/maklumat (aktiviti perbincangan) idea yang sesuai diterima (dikaji)

Orlich et al. (2007) sumbang saran merupakan satu teknik pembinaan kemahiran yang mudah dan berkesan jika satu tahap kreativiti tinggi diperoleh dalam pembelajaran yang diingini.

PERATURAN (ORLICH ET AL.)


Semua

idea kecuali jenaka dicatat. Tiada kritikan terhadap idea yang dikemukakan. Ahli kumpulan harus menambah idea rakan. Ketua kumpulan harus menggalakkan semua ahli mengemukakan pendapat. Kualiti idea tidak begitu penting. Berfikir secara kreatif dan berintelek.

TUJUAN
Latih

pelajar kemukakan idea bernas Selesaikan masalah bersama Tingkatkan keyakinan pelajar kemukakan idea Saling bekerjasama, bantu-membantu, hormati pandangan orang lain Menggalakkan perkembangan mental Menarik minat pelajar dalam sesuatu topik

PRINSIP-PRINSIP
Topik

sesuai Suasana kondusif dan tidak formal Pelajar diberi peluang kemukakan seberapa banyak idea Tidak membuat kritikan terhadap pandangan rakan Pendapat atau idea perlu dicatat Pelajar digalakkan mengembangkan sesuatu idea Masa memberi idea dikawal

PELAKSANAAN
Bahagikan kumpulan Tajuk diberi

Ketua sebar pada ahli

Idea (dicatat) Semua sumbang idea

Idea-idea diuji dan disusun

Guru

perlu kawal kelas agar tiada kritikan atau sindiran Masa perbincangan dihadkan

KELEBIHAN
Semua

pelajar libatkan diri dengan kemukakan

idea Menggalakkan pemikiran kreatif dan kritis Pelajar libatkan diri secara aktif Nilai-nilai murni dapat dipupuk

KELEMAHAN
Kurang

sesuai untuk pelajar lemah Tidak dapat memberi idea Topik di luar pengalaman Banyak masa dan tenaga digunakan Pelajar akan kecewa jika idea ditolak

BERCERITA

BERCERITA
Kejadian

atau peristiwa sama ada benar atau rekaan Merupakan sumber hiburan rakyat Ada unsur moral dan nilai kemasyarakatan

TUJUAN
Kemahiran lisan

Bercerita

Cerna daya fikiran


Kreatif dan imaginasi

Mahir berbahasa

Pemodelan watak baik

Mengenali masyarakat sekitar

Menghayati nilai murni

luas pengetahuan
Berfikiran matang

PRINSIP-PRINSIP
Cerita

sesuai dengan minat dan pemikiran pelajar Suasana kelas sesuai dengan cerita dan kondusif BBM boneka, kad gambar sesuai untuk menghidupkan suasana cerita Penggunaan bahasa mudah Gerak tangan yang sesuai Bincang tentang nilai-nilai murni

PELAKSANAAN
Guru

bercerita pelajar catat urutan peristiwa Guru bercerita dan pelajar menceritakan semula Guru cerita awal cerita dan pelajar menyambung cerita atau sebaliknya Pelajar mendengar rakaman cerita dan ceritakan semula Pelajar bebas memilih cerita Pelajar boleh mereka cerita sendiri

Persediaan

awal Cerita sesuai dengan objektif dan minat pelajar Tidak terlalu panjang dan ada unsur suspen Semasa bercerita Kemahiran verbal dan bukan verbal Mengelakkan gangguan pelajar lain Selepas bercerita Sesi perbincangan Soal jawab (uji kefahaman pelajar) Latihan (perbendaharaan kata)

KELEBIHAN
Tingkatkan

kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis Galakkan pelajar berkomunikasi dengan berkesan Penguasaan perbendaharaan kata Tingkatkan daya imaginasi pelajar Belajar mengenali pelbagai watak Pupuk nilai-nilai murni

PERBINCANGAN
Gauthier (2001)

Satu proses aktif yang melibatkan guru dan pelajar


dalam persekitaran pembelajaran.

Bond (2001) dalam perbincangan, pelajar merupakan pelajar aktif.

Orlich et al.(2007) merupakan teknik yang boleh meningkatkan kemahiran pemikiran dan pertuturan pelajar.

Perbincangan di gunakan oleh guru untuk mencapai tiga objektif pengajaran, iaitu :

ELEMEN PENTING

Antara elemen penting yang perlu diambil berat oleh guru apabila ingin menggunakan teknik perbincangan ialah :

1) Matlamat dan objektif


Secara kumpulan kecil hasilkan pembelajaran

berbentuk proses dan bukan hasil akhir


Berasaskan kepada kehendak di mana pelajar perlu melibatkan diri dalam perkembangan kemahiran dan sikap dalam perbincangan kumpulan.

2) Saiz kumpulan yang ideal Merupakan faktor yang mempengaruhi penglibatan pelajar. Kumpulan perbincangan yang berjaya adalah antara 3

hingga 15 orang peserta (Miller,1986)

3) Susun atur bilik Pelajar menghadap satu sama lain dan tidak diganggu dengan aktiviti lain di dalam bilik tersebut.

Susun atur berbentuk bulatan, separa bulatan atau berbentuk U


amat sesuai.
Guru/Ketua

Pelajar

Pelajar

Rajah 1

Susun atur bilik berbentuk U

Kelebihan susun atur berbentuk U Memberi kuasa/autoriti kepada guru atau ketua yang akan

mempunyai kebebasan bergerak.


Guru mempunyai laluan untuk ke papan tulis serta boleh bergerak ke dalam bentuk U agar dapat mendekati pelajar. Kelemahan susun atur berbentuk U Jarak yang jauh antara guru dengan pelajar yang duduk pada hujung U seperti yang digambarkan dalam Rajah 1

Susun atur berbentuk bulatan Kebaikan -Mengurangkan jarak fizikal dan emosi antara pelajar dengan ketua/guru. -Memberikan ruang optimum untuk pelajar berbincang antara satu sama lain.

Kelemahan -Menghalang guru daripada bergerak ke papan tulis.

Susun atur berbentuk rantai dan Y

Rajah 2

Susun atur bilik rantai dan Y

4) Pemilihan topik dan aplikasi


Topik boleh terdiri daripada tugasan atau pengajaran secara

berterusan di dalam bilik darjah.


Perbincangan berkisarkan tentang mana-mana topik, subjek, pelbagai tahap perkembangan dan umur pelajar. Topik mestilah relevan Dapat meransang minat pelajar

JENIS JENIS
PERBINCANGAN

Tunjuk cara (Demonstrasi)


Definisi -Suatu jenis teknik pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan kemahiran guru mendemontrasikan cara atau langkah melakukan sesuatu aktiviti di hadapan murid. Contoh

-Guru matapelajaran Sains yang mengajar tentang kemahiran proses sains -Guru teknologi maklumat mengajar mengenai proses menggunakan satu-satu perisian komputer
Tujuan - Memberi peluang kepada pelajar agar benar-benar memahami perkara yang hendak dipelajari setelah melalui prosedur yang ditunjukkan.

Faedah
- Membolehkan pelajar melihat perkara sebenar dan melihat bagaimana ia berfungsi - Setelah memerhati, pelajar akan melibatkan diri dengan mencontohi sesuatu perlakuan

- Penguasaan konsep dan prinsip akan lebih mudah


-Memudahkan pemahaman dan pengusaan kemahiran pelajar - Meningkatkan ingatan pelajar - Meningkatkan keyakinan pelajar

Contoh-contoh tunjuk ajar boleh dirumuskan seperti Rajah 3

Mendemonstrasi cara lompatan atau lontar

Contoh Demonstrasi

peluru (Pendidikan Jasmani) Mendemonstrasi cara menyediakan bakul/tikar (pendidikan Seni/ Kraf Tangan)

Mendemonstrasi cara menyediakan rak kasut (Kemahiran Hidup)

Menjalankan uji kaji tentang pernafasan


tumbuhan (Sains)

Menunjukkan cara-cara membuat kuih lapis (Ekonomi Rumah Tangga)

PRINSIP-PRINSIP TUNJUK CARA (DEMONSTRASI)

JENIS JENIS TUNJUK CARA (DEMONSTRASI)

1) Model Hidup Model yang sebenar di gunakan untuk melaksanakan demonstrasi Termasuk demonstrasi guru dan murid yang telah menguasai kemhiran untuk mendemonstrasikan aktiviti yang berkenaan. Menjadi contoh untuk untuk diikuti atau ditirui oleh m,urid-murid yang lain.

Contoh :
Tingkah laku guru yang baik, termasuk pertuturan yang bersopan santun.

Demonstrasi murid dalam kemahiran permainan alat muzik dan aksi


dalam tarian atau permainan sukan.

2) Model Simbolik Tunjuk cara yang dilakukan berdasarkan langkah-langkah secara bertulis, bergambar atau arahan guru.

Contoh :
Semasa waktu pelajaran Pendidikan Jasmani, guru memberi arahan langkah demi langkah supaya murid-murid mencontohi dan

melaksanakannya.
Semasa waktu pelajaran Sains, murid-murid melakukan suatu ujikaji berdasarkan langkah-langkah yang ditunjukkan dalam gambar rajah.

3) Model Persepsi Penggunaan video yang menayangkan sesuatu demonstrasi. Biasanya, suatu aktiviti kemahiran yang spesifik akan ditunjukkan, manakala tingkah laku yang lain dan tidak diingini diketepikan.

Contoh : Menunjukkan cara yang betul untuk menggerakkan tangan semasa berlari 100 meter dengan menunnjukkan gerakan tangah secara perlahan-lahan mengikuti tayangan video. Menunjukkan sesuatu teknik pengajaran mikro. Dengan model

persepsi ini, guru-guru pelatih dapat mencontohi serta


menghuraikan ciri-ciri teknik pengajaran yang mereka tonton.

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN MELALUI TUNJUK CARA

PERANCANGAN

Penentuan topik dan objektif Perancangan langkah-langkah demonstrasi Persediaan alatan dan radas Penyusunan tampat demonstrasi

PERLAKSANAAN

Penerangan tujuan demonstrasi Pelaksanaan demonstrasi dengan guru sebagai model hidup Penggunaan alat/radas mengikut langkah-langkah yang disediakan Penggunaan kaedah menyoal untuk menarik perhatian

LATIHAN

Murid mencontohi guru melaksanakan aktiviti demonstrasi Guru membetulkan kesilapan murid

PENUTUP

Perbincangan dengan murid tentang aktiviti yang telah didemonstrasikan Murid-murid membuat rumusan dan mencatat nota-nota yang berkaitan

PENYELESAIAN MASALAH
Definisi Munson et al., 2003; Orlich et al.,2007 - Suatu proses pembelajaran inkuiri, dimana pelajar mencari jawapan untuk soalan yang relevan kepada mereka. - teknik ini berasaskan falsafah konstruktivisme di mana pelajara melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran. Lester (1970) ahli matematik -Masalah merupakan sesuatu situasi apabila seseorang individu atau kumpulan ini dikehendaki melaksanakan kerja penyelesaiannya. -Mereka hendaklah menentukan strategi dan kaedah penyelesaian masalah terlebih dahulu sebelum melaksanakan kerja penyelesaiannya. -Strategi penyelesaian masalah harus melibatkan pelaksanaan suatu set aktiviti yang boleh memberikan penyelesaiannya.

JENIS-JENIS PNYELESAIAN MASALAH

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN DENGAN KAEDAH PENYELESAIAN MASALAH

Model Dewey
- Pembelajaran menyelesaikan masalah melibatkan lima peringkat, sebagaimana yang ditunjukkan pada rajah di bawah.

Mengenal pasti masalah

Mencari meklumat yang berkaitan

Membentuk hipotesisi

Menguji hipotesis

Menilai dan membuat rumusan

Model Polya George Polya(1957) -Berjaya membina satu model penyelesaian masalah matematik yang dikenali sebagai Model Polya - Model ini mementingkan penggunaan kaedah analisis -Penyelesaian masalah matematik boleh dilaksanakan dalam empat peringkat, iaitu : memahami soalan bermasalah merancang strategi penyelesaian melaksanakan strategi penyelesaian

menyemak masalah dengan cara penyelesaian yang


berlainan

Model Lester

-Berdasarkan Model Polya, Lester (1978) menyarankan enam peringkat penyelesaian masalah yang kemudiannya dikenali sebagai Model Lester. -Model ini mementingkan proses menganalisis objektif soalan bermasalah - keenam-enam peringkat itu ialah : Kesedaran masalah Kefahaman masalah Analisis objektif soalan bermasalah Perancangan strategi penyelesaian

Pelaksanaan strategi penyelesaian


Prosedur dan penilaian penyelesaian

Teknik TOC (Theory of Constraints)


-digunakan untuk membantu pelajar menyelesaikan masalah, sama ada ciri peribadi atau akademik. - penggunaan TOC dalam proses penyelesaian masalah merangkumi tiga langkah yang utama, iaitu : 1) Kesedaran dan mengenal pasti situasi bermasalah : penyataan masalah

Menentukan apa yang perlu diselesai


Menentukan objektif penyelesaian

2) Mengenal pasti kaedah penyelesaian masalah : menentukan apa perubahan yang berlaku 3) Pelaksanaan kaedah penyelesaian masalah : mengendalikan proses perubahan

Di dalam TOC, terdapat tiga tekniknya yang boleh digunakan untuk pengajaran penyelesaian masalah, iaitu : Teknik awan -Digunakan untuk menyelesaikan masalah konflik, atau memikir tentang sesuatu keadaan, situasi, idea, dan sebagainya. -Teknik ini banyak menggunakan kaedah dan teknik mengajar

seperti main peranan, perbincangan, sumbangsaran dan


pemudahcaraan.

Teknik sebab dan akibat


-Digunakan untuk membimbing pelajar memikir tentang akibat sesuatu idea, tingkah laku, kejadian dan sebagainya.

- membimbing pelajar membuat keputusan selepas memberi


pertimbangan tentang akibatnya dari sesuatu masalah yang timbul. -Banyak menggunakan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif serta reflektif, bersama dengan alat berfikir dalam bentuk carta, peta minda dan penggunan grafik.

Teknik mencita-citakan kejayaan - digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan cabaran. - memerlukan teknik merancang secara kolaboratif dan sistematik, serta kemahiran berfikir secara sistematik dan logikal.