Anda di halaman 1dari 43

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012

NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: ABDULHAIKALBINANDREWboleh: 1. 2. 3. 4. 5. 6. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Mengajukbunyiyangdidengar Menentukanarahbunyiyangdidengar Membunyikanhurufvokaldanmenamakankonsonan Mengejadanmembatangsukukataterbukadantertutup Membacaperkataanyangterdiridaripadakatanama Menulishuruf,sukukatadanperkataan ABDULHAIKALBINANDREW 050626130225 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: ALEXSENMIGANGANAKNELSONboleh: 1. 2. 3. 4. 5. 6. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Mendengardanmenyebutperkataanyangmengandungidiftongdanvokalberganding Memahamiperkataanyangdidengardandinyanyikan Membacadanmemahamiperkataanyangmengandungidiftong,vokalberganding,digrafdankonsonanbergabung Membacadanmemahamiayatyangmengandungidiftong,vokalberganding,digrafdankonsonanbergabung Menulisdanmemahamiperkataan Menulisdanmemahamiayattunggalyangmengandungikatanamaam,katanamakhasdantandabaca(Hurufbesardannoktah) ALEXSENMIGANGANAKNELSON 050730130399 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: ALEXSONDILANGANAKLAMBAUboleh: 1. Mengajukbunyiyangdidengar 2. Menentukanarahbunyiyangdidengar ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga ALEXSONDILANGANAKLAMBAU 050415130161 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: AZALINABINTIZAMRYboleh: 1. Memberikanresponssecaralisandan/ataugeraklakuterhadaparahan,soalandanpesanan 2. Membacaayattunggaldanayatmajmukdenganlancarsertasebutandanintonasiyangbetul ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga AZALINABINTIZAMRY 051017130080 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: CHRISTOPHERMABONGANAKLUDANboleh: 1. 2. 3. 4. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Mengajukbunyiyangdidengar Menentukanarahbunyiyangdidengar Membunyikanhurufvokaldanmenamakankonsonan Mengejadanmembatangsukukataterbukadantertutup CHRISTOPHERMABONGANAKLUDAN 051229130437 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: DARRENKYONBALINGboleh: 1. Memberikanresponssecaralisandan/ataugeraklakuterhadaparahan,soalandanpesanan 2. Membacaayattunggaldanayatmajmukdenganlancarsertasebutandanintonasiyangbetul ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga DARRENKYONBALING 050705131189 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: DAYANGSHURIANIBINTIAWANGJUNAIDIboleh: 1. Mengajukbunyiyangdidengar 2. Menentukanarahbunyiyangdidengar 3. Membunyikanhurufvokaldanmenamakankonsonan ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga DAYANGSHURIANIBINTIAWANGJUNAIDI 050816130808 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: DECEWENYLUYIAHEDWINBAHANGboleh: 1. Mengajukbunyiyangdidengar 2. Menentukanarahbunyiyangdidengar 3. Membunyikanhurufvokaldanmenamakankonsonan ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga DECEWENYLUYIAHEDWINBAHANG 051219130142 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: DORRISHAHIROHJUPINGboleh: 1. 2. 3. 4. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Berkomunikasisecaralisanmenggunakanbahasayangbetul Berkomunikasisecaralisanmenggunakankatapanggilanyangbetulsecarabertatasusila Mengujarkandialogdengansebutandanintonasiyangbetulsecarasopan Menyampaikanceritayangsesuaidengansebutandanintonasiyangbetul DORRISHAHIROHJUPING 050306130656 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: EMALIYANATASAMILUKANAKEMBUASboleh: 1. 2. 3. 4. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Berkomunikasisecaralisanmenggunakanbahasayangbetul Berkomunikasisecaralisanmenggunakankatapanggilanyangbetulsecarabertatasusila Mengujarkandialogdengansebutandanintonasiyangbetulsecarasopan Menyampaikanceritayangsesuaidengansebutandanintonasiyangbetul EMALIYANATASAMILUKANAKEMBUAS 051108130510 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: ENRIQUETAISABELLANAKDUGINGboleh: 1. Menyampaikanceritayangmengandunginilaimurnidenganpenuhkeyakinan,kreatifdanmempengaruhikhalayak ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga ENRIQUETAISABELLANAKDUGING 050523130660 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: FELICITYMIAANAKGINDIEboleh: 1. Mendengardanmenyebutperkataanyangmengandungidiftongdanvokalberganding 2. Memahamiperkataanyangdidengardandinyanyikan ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga FELICITYMIAANAKGINDIE 050730130196 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: FELLYCIAURAIANAKJUANIEboleh: 1. Berkomunikasisecaralisanmenggunakanbahasayangbetul 2. Berkomunikasisecaralisanmenggunakankatapanggilanyangbetulsecarabertatasusila ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga FELLYCIAURAIANAKJUANIE 050225130662 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: FLETYANAKJUNTANboleh: 1. 2. 3. 4. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Memberikanresponssecaralisandan/ataugeraklakuterhadaparahan,soalandanpesanan Membacaayattunggaldanayatmajmukdenganlancarsertasebutandanintonasiyangbetul Membacadanmemahamiayattunggaldanayatmajmuk Mencatatmaklumatdaripadapelbagaisumber FLETYANAKJUNTAN 050729130164 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: GEOGIANAANAKMICHEALboleh: 1. Memberikanresponssecaralisandan/ataugeraklakuterhadaparahan,soalandanpesanan 2. Membacaayattunggaldanayatmajmukdenganlancarsertasebutandanintonasiyangbetul 3. Membacadanmemahamiayattunggaldanayatmajmuk ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga GEOGIANAANAKMICHEAL 050511130364 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: IGNATIUSZAVIERANAKASUNboleh: 1. 2. 3. 4. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Mendengardanmenyebutperkataanyangmengandungidiftongdanvokalberganding Memahamiperkataanyangdidengardandinyanyikan Membacadanmemahamiperkataanyangmengandungidiftong,vokalberganding,digrafdankonsonanbergabung Membacadanmemahamiayatyangmengandungidiftong,vokalberganding,digrafdankonsonanbergabung IGNATIUSZAVIERANAKASUN 051013131043 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: JACKSONDANIELANAKKALATboleh: 1. 2. 3. 4. 5. 6. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Mengajukbunyiyangdidengar Menentukanarahbunyiyangdidengar Membunyikanhurufvokaldanmenamakankonsonan Mengejadanmembatangsukukataterbukadantertutup Membacaperkataanyangterdiridaripadakatanama Menulishuruf,sukukatadanperkataan JACKSONDANIELANAKKALAT 051122130277 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: JASPHINIVIANAKMERANGboleh: 1. Memberikanresponssecaralisandan/ataugeraklakuterhadaparahan,soalandanpesanan 2. Membacaayattunggaldanayatmajmukdenganlancarsertasebutandanintonasiyangbetul ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga JASPHINIVIANAKMERANG 050701131288 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: KHAIDIRNA'IMSYAHBINYUSUFboleh: 1. Memberikanresponssecaralisandan/ataugeraklakuterhadaparahan,soalandanpesanan 2. Membacaayattunggaldanayatmajmukdenganlancarsertasebutandanintonasiyangbetul 3. Membacadanmemahamiayattunggaldanayatmajmuk ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga KHAIDIRNA'IMSYAHBINYUSUF 050323130279 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: LOUISSEBUANGLUDANboleh: 1. Mengajukbunyiyangdidengar 2. Menentukanarahbunyiyangdidengar ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga LOUISSEBUANGLUDAN 6331674 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: MADELYNBENYAANAKKAMRIboleh: 1. Mengajukbunyiyangdidengar 2. Menentukanarahbunyiyangdidengar 3. Membunyikanhurufvokaldanmenamakankonsonan ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga MADELYNBENYAANAKKAMRI 051130130752 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: MAXCLARENLUISANAKJAMESboleh: 1. 2. 3. 4. 5. 6. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Mengajukbunyiyangdidengar Menentukanarahbunyiyangdidengar Membunyikanhurufvokaldanmenamakankonsonan Mengejadanmembatangsukukataterbukadantertutup Membacaperkataanyangterdiridaripadakatanama Menulishuruf,sukukatadanperkataan MAXCLARENLUISANAKJAMES 050304130791 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: MICHEALANGINGANAKJIMBAUboleh: 1. 2. 3. 4. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Mendengardanmenyebutperkataanyangmengandungidiftongdanvokalberganding Memahamiperkataanyangdidengardandinyanyikan Membacadanmemahamiperkataanyangmengandungidiftong,vokalberganding,digrafdankonsonanbergabung Membacadanmemahamiayatyangmengandungidiftong,vokalberganding,digrafdankonsonanbergabung MICHEALANGINGANAKJIMBAU 051121130697 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: MOHAMADQHABILBINNORAINIboleh: 1. Memberikanresponssecaralisandan/ataugeraklakuterhadaparahan,soalandanpesanan 2. Membacaayattunggaldanayatmajmukdenganlancarsertasebutandanintonasiyangbetul 3. Membacadanmemahamiayattunggaldanayatmajmuk ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga MOHAMADQHABILBINNORAINI 050513130149 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: MOHDAZFARRUDINBINMOHDBOSTANIboleh: 1. Memberikanresponssecaralisandan/ataugeraklakuterhadaparahan,soalandanpesanan 2. Membacaayattunggaldanayatmajmukdenganlancarsertasebutandanintonasiyangbetul 3. Membacadanmemahamiayattunggaldanayatmajmuk ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga MOHDAZFARRUDINBINMOHDBOSTANI 050225130697 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: MOHDFIRMANSAIFULLAHBINJORINAboleh: 1. 2. 3. 4. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Mengajukbunyiyangdidengar Menentukanarahbunyiyangdidengar Membunyikanhurufvokaldanmenamakankonsonan Mengejadanmembatangsukukataterbukadantertutup MOHDFIRMANSAIFULLAHBINJORINA 050115130549 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: MOHDSHAHRULNIZAMBINMOHAMMADJOHAINIboleh: 1. Mengajukbunyiyangdidengar 2. Menentukanarahbunyiyangdidengar 3. Membunyikanhurufvokaldanmenamakankonsonan ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga MOHDSHAHRULNIZAMBINMOHAMMADJOHAINI 050110130371 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: MOHDSHAHRULNIZAMBINZAMILboleh: 1. 2. 3. 4. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Mengajukbunyiyangdidengar Menentukanarahbunyiyangdidengar Membunyikanhurufvokaldanmenamakankonsonan Mengejadanmembatangsukukataterbukadantertutup MOHDSHAHRULNIZAMBINZAMIL 050322130947 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: NURHALINIBINTIABD.GANI@GISANGboleh: 1. Mengajukbunyiyangdidengar 2. Menentukanarahbunyiyangdidengar ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga NURHALINIBINTIABD.GANI@GISANG 050109130614 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: NURMALIMBINTIMAHATHIRMALIMboleh: 1. Memberikanresponssecaralisandan/ataugeraklakuterhadaparahan,soalandanpesanan 2. Membacaayattunggaldanayatmajmukdenganlancarsertasebutandanintonasiyangbetul ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga NURMALIMBINTIMAHATHIRMALIM 050301130366 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: NUR'FATIHAHBINTIMOHAMADboleh: 1. 2. 3. 4. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Mengajukbunyiyangdidengar Menentukanarahbunyiyangdidengar Membunyikanhurufvokaldanmenamakankonsonan Mengejadanmembatangsukukataterbukadantertutup NUR'FATIHAHBINTIMOHAMAD 050322131050 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: NURASHFIDAHBINTIDAUDboleh: 1. 2. 3. 4. 5. 6. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Mengajukbunyiyangdidengar Menentukanarahbunyiyangdidengar Membunyikanhurufvokaldanmenamakankonsonan Mengejadanmembatangsukukataterbukadantertutup Membacaperkataanyangterdiridaripadakatanama Menulishuruf,sukukatadanperkataan NURASHFIDAHBINTIDAUD 051208131078 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: NURSYAZWINABINTIABDULRAHMANboleh: 1. Mendengardanmenyebutperkataanyangmengandungidiftongdanvokalberganding 2. Memahamiperkataanyangdidengardandinyanyikan ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga NURSYAZWINABINTIABDULRAHMAN 050930130764 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: NURULAINBINTIABDULLAHboleh: 1. 2. 3. 4. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Mengajukbunyiyangdidengar Menentukanarahbunyiyangdidengar Membunyikanhurufvokaldanmenamakankonsonan Mengejadanmembatangsukukataterbukadantertutup NURULAINBINTIABDULLAH 051031131354 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: PETRUSTALAPANAKLUCASboleh: 1. 2. 3. 4. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Memberikanresponssecaralisandan/ataugeraklakuterhadaparahan,soalandanpesanan Membacaayattunggaldanayatmajmukdenganlancarsertasebutandanintonasiyangbetul Membacadanmemahamiayattunggaldanayatmajmuk Mencatatmaklumatdaripadapelbagaisumber PETRUSTALAPANAKLUCAS 050527130529 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: PRECYLLAEMMAANAKBULINGboleh: 1. 2. 3. 4. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Berkomunikasisecaralisanmenggunakanbahasayangbetul Berkomunikasisecaralisanmenggunakankatapanggilanyangbetulsecarabertatasusila Mengujarkandialogdengansebutandanintonasiyangbetulsecarasopan Menyampaikanceritayangsesuaidengansebutandanintonasiyangbetul PRECYLLAEMMAANAKBULING 050201130422 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: RENNIEEMILDHAANAKVICTORboleh: 1. 2. 3. 4. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Mengajukbunyiyangdidengar Menentukanarahbunyiyangdidengar Membunyikanhurufvokaldanmenamakankonsonan Mengejadanmembatangsukukataterbukadantertutup RENNIEEMILDHAANAKVICTOR 051031131098 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: ROVIANSANDAIANAKRENGIANboleh: 1. 2. 3. 4. 5. 6. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Mengajukbunyiyangdidengar Menentukanarahbunyiyangdidengar Membunyikanhurufvokaldanmenamakankonsonan Mengejadanmembatangsukukataterbukadantertutup Membacaperkataanyangterdiridaripadakatanama Menulishuruf,sukukatadanperkataan ROVIANSANDAIANAKRENGIAN 051212130481 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: SLYVESTERARWINANAKAHINboleh: 1. Berkomunikasisecaralisanmenggunakanbahasayangbetul 2. Berkomunikasisecaralisanmenggunakankatapanggilanyangbetulsecarabertatasusila ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga SLYVESTERARWINANAKAHIN 050315130543 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: SLYVESTERTEGONGANAKLUDANboleh: 1. 2. 3. 4. 5. 6. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Mengajukbunyiyangdidengar Menentukanarahbunyiyangdidengar Membunyikanhurufvokaldanmenamakankonsonan Mengejadanmembatangsukukataterbukadantertutup Membacaperkataanyangterdiridaripadakatanama Menulishuruf,sukukatadanperkataan SLYVESTERTEGONGANAKLUDAN 051229130445 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: SLYVIANAGIboleh: 1. 2. 3. 4. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Mengajukbunyiyangdidengar Menentukanarahbunyiyangdidengar Membunyikanhurufvokaldanmenamakankonsonan Mengejadanmembatangsukukataterbukadantertutup SLYVIANAGI 051020131340 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: SOFEATAYANGAKLUDANboleh: 1. Mengajukbunyiyangdidengar 2. Menentukanarahbunyiyangdidengar 3. Membunyikanhurufvokaldanmenamakankonsonan ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga SOFEATAYANGAKLUDAN 6335058 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI FORMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 SEPTEMBER 2012 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: PernyataanPelaporanPrestasi: VERONICAJELUNAIANAKMEDIANboleh: 1. 2. 3. 4. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Mendengardanmenyebutperkataanyangmengandungidiftongdanvokalberganding Memahamiperkataanyangdidengardandinyanyikan Membacadanmemahamiperkataanyangmengandungidiftong,vokalberganding,digrafdankonsonanbergabung Membacadanmemahamiayatyangmengandungidiftong,vokalberganding,digrafdankonsonanbergabung VERONICAJELUNAIANAKMEDIAN 051207130030 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000