Anda di halaman 1dari 28

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 NamaMurid: No.MyKid/No.

No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: Prestasi: PernyataanPelaporanPrestasi: ABDULHAIKALBINANDREWboleh: 1. Membunyikanhuruf,mengejasukukatadanmembacaperkataan 2. Mengecam,mengajukdanmengesanbunyiyangdidengar 3. Menulishuruf,sukukatadanperkataan SyabasdiucapkankepadaABDULHAIKALBINANDREWdiataspencapaianyangamatmembanggakan.Beliautelahmenguasaisepenuhnya Band1danlayakkeBand2. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Band1 ABDULHAIKALBINANDREW 050626130225 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: Prestasi: PernyataanPelaporanPrestasi: ALEXSENMIGANGANAKNELSONboleh: 1. Membacadanmemahamiperkataansertaayat 2. Mendengar,menyebutdanmemahamiperkataan 3. Menulisperkataandanayatdenganbetulsertamemahaminya SyabasdiucapkankepadaALEXSENMIGANGANAKNELSONdiataspencapaianyangamatmembanggakan.Beliautelahmenguasai sepenuhnyaBand2danlayakkeBand3. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Band2 ALEXSENMIGANGANAKNELSON 050730130399 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: Prestasi: PernyataanPelaporanPrestasi: AZALINABINTIZAMRYboleh: 1. Membacadanmemahamiperkataansertaayat 2. Mendengar,menyebutdanmemahamiperkataan 3. Menulisperkataandanayatdenganbetulsertamemahaminya SyabasdiucapkankepadaAZALINABINTIZAMRYdiataspencapaianyangamatmembanggakan.BeliautelahmenguasaisepenuhnyaBand2 danlayakkeBand3. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Band2 AZALINABINTIZAMRY 051017130080 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: Prestasi: PernyataanPelaporanPrestasi: DARRENKYONBALINGboleh: 1. Membacadanmemahamiperkataansertaayat 2. Mendengar,menyebutdanmemahamiperkataan 3. Menulisperkataandanayatdenganbetulsertamemahaminya SyabasdiucapkankepadaDARRENKYONBALINGdiataspencapaianyangamatmembanggakan.BeliautelahmenguasaisepenuhnyaBand2 danlayakkeBand3. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Band2 DARRENKYONBALING 050705131189 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: Prestasi: PernyataanPelaporanPrestasi: DORRISHAHIROHJUPINGboleh: 1. Membacaayatdengansebutandanintonasiyangbetulsertamemahaminya 2. Mendengardanmemberikanresponsterhadapsesuatuarahan,soalandanpesanan 3. Mencatatmaklumatyangdifahami SyabasdiucapkankepadaDORRISHAHIROHJUPINGdiataspencapaianyangamatmembanggakan.Beliautelahmenguasaisepenuhnya Band3danlayakkeBand4. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Band3 DORRISHAHIROHJUPING 050306130656 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: Prestasi: PernyataanPelaporanPrestasi: EMALIYANATASAMILUKANAKEMBUASboleh: 1. Membacaayatdengansebutandanintonasiyangbetulsertamemahaminya 2. Mendengardanmemberikanresponsterhadapsesuatuarahan,soalandanpesanan 3. Mencatatmaklumatyangdifahami SyabasdiucapkankepadaEMALIYANATASAMILUKANAKEMBUASdiataspencapaianyangamatmembanggakan.Beliautelahmenguasai sepenuhnyaBand3danlayakkeBand4. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Band3 EMALIYANATASAMILUKANAKEMBUAS 051108130510 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: Prestasi: PernyataanPelaporanPrestasi: ENRIQUETAISABELLANAKDUGINGboleh: 1. Membaca,memahamidanmenaakuluntukmemindahkanmaklumatdengantepat 2. Menceritakansesuatuperkarasemuladengantepat 3. Menyampaikanpelbagaimaklumatsecarabertulisdengantepat SyabasdiucapkankepadaENRIQUETAISABELLANAKDUGINGdiataspencapaianyangamatmembanggakan.Beliautelahmenguasai sepenuhnyaBand5danlayakkeBand6. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Band5 ENRIQUETAISABELLANAKDUGING 050523130660 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: Prestasi: PernyataanPelaporanPrestasi: FELICITYMIAANAKGINDIEboleh: 1. Membunyikanhuruf,mengejasukukatadanmembacaperkataan 2. Mengecam,mengajukdanmengesanbunyiyangdidengar 3. Menulishuruf,sukukatadanperkataan SyabasdiucapkankepadaFELICITYMIAANAKGINDIEdiataspencapaianyangamatmembanggakan.Beliautelahmenguasaisepenuhnya Band1danlayakkeBand2. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Band1 FELICITYMIAANAKGINDIE 050730130196 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: Prestasi: PernyataanPelaporanPrestasi: FELLYCIAURAIANAKJUANIEboleh: 1. Membacaayatdengansebutandanintonasiyangbetulsertamemahaminya 2. Mendengardanmemberikanresponsterhadapsesuatuarahan,soalandanpesanan 3. Mencatatmaklumatyangdifahami SyabasdiucapkankepadaFELLYCIAURAIANAKJUANIEdiataspencapaianyangamatmembanggakan.Beliautelahmenguasaisepenuhnya Band3danlayakkeBand4. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Band3 FELLYCIAURAIANAKJUANIE 050225130662 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: Prestasi: PernyataanPelaporanPrestasi: FLETYANAKJUNTANboleh: 1. Membacaayatdengansebutandanintonasiyangbetulsertamemahaminya 2. Mendengardanmemberikanresponsterhadapsesuatuarahan,soalandanpesanan 3. Mencatatmaklumatyangdifahami SyabasdiucapkankepadaFLETYANAKJUNTANdiataspencapaianyangamatmembanggakan.BeliautelahmenguasaisepenuhnyaBand3 danlayakkeBand4. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Band3 FLETYANAKJUNTAN 050729130164 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: Prestasi: PernyataanPelaporanPrestasi: GEOGIANAANAKMICHEALboleh: 1. Membacadanmemahamiperkataansertaayat 2. Mendengar,menyebutdanmemahamiperkataan 3. Menulisperkataandanayatdenganbetulsertamemahaminya SyabasdiucapkankepadaGEOGIANAANAKMICHEALdiataspencapaianyangamatmembanggakan.Beliautelahmenguasaisepenuhnya Band2danlayakkeBand3. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Band2 GEOGIANAANAKMICHEAL 050511130364 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: Prestasi: PernyataanPelaporanPrestasi: IGNATIUSZAVIERANAKASUNboleh: 1. Membunyikanhuruf,mengejasukukatadanmembacaperkataan 2. Mengecam,mengajukdanmengesanbunyiyangdidengar 3. Menulishuruf,sukukatadanperkataan SyabasdiucapkankepadaIGNATIUSZAVIERANAKASUNdiataspencapaianyangamatmembanggakan.Beliautelahmenguasaisepenuhnya Band1danlayakkeBand2. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Band1 IGNATIUSZAVIERANAKASUN 051013131043 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: Prestasi: PernyataanPelaporanPrestasi: JACKSONDANIELANAKKALATboleh: 1. Membunyikanhuruf,mengejasukukatadanmembacaperkataan 2. Mengecam,mengajukdanmengesanbunyiyangdidengar 3. Menulishuruf,sukukatadanperkataan SyabasdiucapkankepadaJACKSONDANIELANAKKALATdiataspencapaianyangamatmembanggakan.Beliautelahmenguasaisepenuhnya Band1danlayakkeBand2. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Band1 JACKSONDANIELANAKKALAT 051122130277 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: Prestasi: PernyataanPelaporanPrestasi: JASPHINIVIANAKMERANGboleh: 1. Membacadanmemahamiperkataansertaayat 2. Mendengar,menyebutdanmemahamiperkataan 3. Menulisperkataandanayatdenganbetulsertamemahaminya SyabasdiucapkankepadaJASPHINIVIANAKMERANGdiataspencapaianyangamatmembanggakan.Beliautelahmenguasaisepenuhnya Band2danlayakkeBand3. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Band2 JASPHINIVIANAKMERANG 050701131288 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: Prestasi: PernyataanPelaporanPrestasi: KHAIDIRNA'IMSYAHBINYUSUFboleh: 1. Membacadanmemahamiperkataansertaayat 2. Mendengar,menyebutdanmemahamiperkataan 3. Menulisperkataandanayatdenganbetulsertamemahaminya SyabasdiucapkankepadaKHAIDIRNA'IMSYAHBINYUSUFdiataspencapaianyangamatmembanggakan.Beliautelahmenguasai sepenuhnyaBand2danlayakkeBand3. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Band2 KHAIDIRNA'IMSYAHBINYUSUF 050323130279 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: Prestasi: PernyataanPelaporanPrestasi: MAXCLARENLUISANAKJAMESboleh: 1. Membunyikanhuruf,mengejasukukatadanmembacaperkataan 2. Mengecam,mengajukdanmengesanbunyiyangdidengar 3. Menulishuruf,sukukatadanperkataan SyabasdiucapkankepadaMAXCLARENLUISANAKJAMESdiataspencapaianyangamatmembanggakan.Beliautelahmenguasai sepenuhnyaBand1danlayakkeBand2. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Band1 MAXCLARENLUISANAKJAMES 050304130791 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: Prestasi: PernyataanPelaporanPrestasi: MICHEALANGINGANAKJIMBAUboleh: 1. Membunyikanhuruf,mengejasukukatadanmembacaperkataan 2. Mengecam,mengajukdanmengesanbunyiyangdidengar 3. Menulishuruf,sukukatadanperkataan SyabasdiucapkankepadaMICHEALANGINGANAKJIMBAUdiataspencapaianyangamatmembanggakan.Beliautelahmenguasai sepenuhnyaBand1danlayakkeBand2. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Band1 MICHEALANGINGANAKJIMBAU 051121130697 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: Prestasi: PernyataanPelaporanPrestasi: MOHAMADQHABILBINNORAINIboleh: 1. Membacadanmemahamiperkataansertaayat 2. Mendengar,menyebutdanmemahamiperkataan 3. Menulisperkataandanayatdenganbetulsertamemahaminya SyabasdiucapkankepadaMOHAMADQHABILBINNORAINIdiataspencapaianyangamatmembanggakan.Beliautelahmenguasai sepenuhnyaBand2danlayakkeBand3. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Band2 MOHAMADQHABILBINNORAINI 050513130149 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: Prestasi: PernyataanPelaporanPrestasi: MOHDAZFARRUDINBINMOHDBOSTANIboleh: 1. Membacadanmemahamiperkataansertaayat 2. Mendengar,menyebutdanmemahamiperkataan 3. Menulisperkataandanayatdenganbetulsertamemahaminya SyabasdiucapkankepadaMOHDAZFARRUDINBINMOHDBOSTANIdiataspencapaianyangamatmembanggakan.Beliautelahmenguasai sepenuhnyaBand2danlayakkeBand3. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Band2 MOHDAZFARRUDINBINMOHDBOSTANI 050225130697 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: Prestasi: PernyataanPelaporanPrestasi: NURMALIMBINTIMAHATHIRMALIMboleh: 1. Membacadanmemahamiperkataansertaayat 2. Mendengar,menyebutdanmemahamiperkataan 3. Menulisperkataandanayatdenganbetulsertamemahaminya SyabasdiucapkankepadaNURMALIMBINTIMAHATHIRMALIMdiataspencapaianyangamatmembanggakan.Beliautelahmenguasai sepenuhnyaBand2danlayakkeBand3. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Band2 NURMALIMBINTIMAHATHIRMALIM 050301130366 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: Prestasi: PernyataanPelaporanPrestasi: NURASHFIDAHBINTIDAUDboleh: 1. Membunyikanhuruf,mengejasukukatadanmembacaperkataan 2. Mengecam,mengajukdanmengesanbunyiyangdidengar 3. Menulishuruf,sukukatadanperkataan SyabasdiucapkankepadaNURASHFIDAHBINTIDAUDdiataspencapaianyangamatmembanggakan.Beliautelahmenguasaisepenuhnya Band1danlayakkeBand2. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Band1 NURASHFIDAHBINTIDAUD 051208131078 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: Prestasi: PernyataanPelaporanPrestasi: NURSYAZWINABINTIABDULRAHMANboleh: 1. Membunyikanhuruf,mengejasukukatadanmembacaperkataan 2. Mengecam,mengajukdanmengesanbunyiyangdidengar 3. Menulishuruf,sukukatadanperkataan SyabasdiucapkankepadaNURSYAZWINABINTIABDULRAHMANdiataspencapaianyangamatmembanggakan.Beliautelahmenguasai sepenuhnyaBand1danlayakkeBand2. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Band1 NURSYAZWINABINTIABDULRAHMAN 050930130764 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: Prestasi: PernyataanPelaporanPrestasi: PETRUSTALAPANAKLUCASboleh: 1. Membacaayatdengansebutandanintonasiyangbetulsertamemahaminya 2. Mendengardanmemberikanresponsterhadapsesuatuarahan,soalandanpesanan 3. Mencatatmaklumatyangdifahami SyabasdiucapkankepadaPETRUSTALAPANAKLUCASdiataspencapaianyangamatmembanggakan.Beliautelahmenguasaisepenuhnya Band3danlayakkeBand4. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Band3 PETRUSTALAPANAKLUCAS 050527130529 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: Prestasi: PernyataanPelaporanPrestasi: PRECYLLAEMMAANAKBULINGboleh: 1. Membacaayatdengansebutandanintonasiyangbetulsertamemahaminya 2. Mendengardanmemberikanresponsterhadapsesuatuarahan,soalandanpesanan 3. Mencatatmaklumatyangdifahami SyabasdiucapkankepadaPRECYLLAEMMAANAKBULINGdiataspencapaianyangamatmembanggakan.Beliautelahmenguasai sepenuhnyaBand3danlayakkeBand4. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Band3 PRECYLLAEMMAANAKBULING 050201130422 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: Prestasi: PernyataanPelaporanPrestasi: ROVIANSANDAIANAKRENGIANboleh: 1. Membunyikanhuruf,mengejasukukatadanmembacaperkataan 2. Mengecam,mengajukdanmengesanbunyiyangdidengar 3. Menulishuruf,sukukatadanperkataan SyabasdiucapkankepadaROVIANSANDAIANAKRENGIANdiataspencapaianyangamatmembanggakan.Beliautelahmenguasai sepenuhnyaBand1danlayakkeBand2. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Band1 ROVIANSANDAIANAKRENGIAN 051212130481 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: Prestasi: PernyataanPelaporanPrestasi: SLYVESTERARWINANAKAHINboleh: 1. Membacaayatdengansebutandanintonasiyangbetulsertamemahaminya 2. Mendengardanmemberikanresponsterhadapsesuatuarahan,soalandanpesanan 3. Mencatatmaklumatyangdifahami SyabasdiucapkankepadaSLYVESTERARWINANAKAHINdiataspencapaianyangamatmembanggakan.Beliautelahmenguasaisepenuhnya Band3danlayakkeBand4. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Band3 SLYVESTERARWINANAKAHIN 050315130543 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: Prestasi: PernyataanPelaporanPrestasi: SLYVESTERTEGONGANAKLUDANboleh: 1. Membunyikanhuruf,mengejasukukatadanmembacaperkataan 2. Mengecam,mengajukdanmengesanbunyiyangdidengar 3. Menulishuruf,sukukatadanperkataan SyabasdiucapkankepadaSLYVESTERTEGONGANAKLUDANdiataspencapaianyangamatmembanggakan.Beliautelahmenguasai sepenuhnyaBand1danlayakkeBand2. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Band1 SLYVESTERTEGONGANAKLUDAN 051229130445 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000

PERNYATAAN PELAPORAN PRESTASI SUMATIF MURID BAGI MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA (SK) KSSR TAHUN D1 NamaMurid: No.MyKid/No.Murid: NamaSekolah: KodSekolah: Tahun: NamaMataPelajaran: Prestasi: PernyataanPelaporanPrestasi: VERONICAJELUNAIANAKMEDIANboleh: 1. Membunyikanhuruf,mengejasukukatadanmembacaperkataan 2. Mengecam,mengajukdanmengesanbunyiyangdidengar 3. Menulishuruf,sukukatadanperkataan SyabasdiucapkankepadaVERONICAJELUNAIANAKMEDIANdiataspencapaianyangamatmembanggakan.Beliautelahmenguasai sepenuhnyaBand1danlayakkeBand2. ____________________________________________ TandatanganGuruMataPelajaran NURAZMIBTSAIPUDDIN ____________________________________________ TandatanganIbuBapa/Penjaga Band1 VERONICAJELUNAIANAKMEDIAN 051207130030 SKSG.TISANG YBB9110 D1 BAHASAMALAYSIA(SK) Kelas: KodMataPelajaran: 1RAFFLESIA 1000