Anda di halaman 1dari 7

ISI KANDUNGAN

PERKARA
Biodata Diri MUKA SURAT i Penghargaan ISI PERBENTANGAN ii-iii

Konsep Insan

1-3

Takrif Modal Insan Falsafah Pendidikan Islam

4-6 7 - 24

Tokoh Falsafah Pendidikan Islam: IBNU KHALDUN

25 - 28

Pandangan Falsafah Pendidikan Ibnu Khaldun dan perkaitan dengan pembangunan modal insan di Malaysia

29 - 45

Tokoh Falsafah Pendidikan Timur: R. Tagore Cofusius

46 - 49

Tokoh Falsafah Confusius

50 - 66

Pendapat Confucius DenganPembangunan Modal Insan Di Malaysia

55 - 66

Implikasi Falsafah Pendidikan Islam Dan Timur Terhadap Perkembangan Sistem Pendidikan Di Malaysia

67 - 108

Lampiran

Bibliografi

PENGHARGAAN
Bersyukur ke hadrat Ilahi dengan limpah kurnia-Nya serta rahmat-Nya, dapat juga kami menyiapkan kerja kursus ini dalam jangka masa waktu yang telah ditetapkan. InsyaAllah, kami berharap agar segala apa yang telah kami nukilkan di sini memenuhi spesifikasi dan kehendak soalan yang diberikan. Pertama sekali, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah pembimbing kami iaitu Puan Hajah Mahanee Binti Mahmood yang telah banyak memberikan tunjuk ajar, bimbingan dan sumbangan dari segi kaedah dan tatacara dalam melaksanakan kerja kursus projek subjek Falsafah Dan Pendidikan Di Malaysia yang melibatkan skop Falsafah Pendidikan Islam dan Timur. Tanpa bimbingan daripada beliau, sudah pasti kami tidak akan mampu untuk menyiapkan kerja kursus ini dalam jangka masa yang ditetapkan. Kami seharusnya bersyukur kerana dengan segala input ataupun maklumat dan segala tunjuk ajar serta percambahan idea yang diberikan oleh beliau. Selain itu, beliau juga merupakan seorang pendidik yang mampu memberikan kami tunjuk ajar dengan cara terbaik serta telah membuka mata kami terhadap kepentingan tunjuk ajar daripada seorang pendidik seperti beliau. Sebagaimana di

dalam Falsafah Pendidikan Islam dan Timur yang menekankan kepada aspek guru sebagai fasilitator yang mendidik para pelajar begitu jugalah yang diumpamakan pensyarah pembimbing kami. Seterusnya, tidak lupa juga kami ucapkan ribuan terima kasih kepada rakanrakan sekelas kami yang telah banyak membantu dari segi perkongsian idea dan maklumat. Kami amat menghargai jasa dan budi baik rakan-rakan sekalian yang bermurah hati untuk berkongsi sumber-sumber yang diperolehi sama ada daripada buku mahupun internet. Tanpa pertolongan dan dorongan daripada rakan sekali, mana mungkin kami dapat menyiapkan kerja kursus ini. Selain itu, jutaan terima kasih juga kami ucapkan kepada penyelia dan seluruh kakitangan Perpustakaan Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman, Perpustakaan Awam Jitra dan Perpustakaan

Awam Negeri Kedah yang memberi ruang dan peluang kepada kami untuk membuat rujukan Hal ini kerana, tanpa sumber yang kami perolehi di semua perpustakaan tersebut, mustahil bagi kami untuk menyiapkan kerja kursus ini. Tanpa budi baik dari pihak tuan, kami mungkin tidak dapat menyiapkan tugasan yang diberikan ini. Tuntasnya, segala yang baik itu datangnya daripada Allah S.W.T dan yang buruk itu atas kelemahan diri kami sendiri sebagai manusia biasa yang tidak mempunyai sebarang kudrat. Tidak lupa juga kepada ahli kumpulan dua iaitu Abdullah Muhaimin Bin Ahamad, Mohammed Izzat Syimir Bin Salleh dan juga Cornelius Bin Gaulus. Di dalam ahli kumpulan ini, kami berganding bahu bagi memerah idea serta merangka dengan baik perancangan mengenai kerja kursus ini. Seterusnya kami bersama-sama berusaha sama melengkapkan tugasan ini dengan bimbingan oleh pensyarah dan juga ahli-ahli kumpulan yang bersama-sama mencari idea dan kaedah yang terbaik bagi menjadikan kerja kursus ini sempurna secara keseluruhannya. Usaha bersama ini tidak akan kami lupakan kerana ianya merupakan satu pengalaman berharga dalam melaksanakan tugasan berkumpulan. Akhir kata, kami mengambil kesempatan yang kedua untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat samada secara langsung atau tidak. Sekian terima kasih.

iii

LAMPIRAN

RUJUKAN

BIODATA DIRI
NAMA KURSUS : ABDULLAH MUHAIMIN BIN AHAMAD : PENDIDIKAN SEJARAH PENDIDIKAN RENDAH (SK) : SEMESTER 1 PISMP : NEVER GIVE IN PATH OF FAITH : L2/A2/32 KOLEJ KEDIAMAN IPG KAMPUS DARUL AMAN 06000 JITRA KEDAH

SEMESTER MOTTO ALAMAT

NAMA KURSUS

: CORNELIUS BIN GAULUS : PENDIDIKAN SEJARAH PENDIDIKAN RENDAH (SK) : SEMESTER 1 PISMP : WORK HARD AND SMART" : L1/A1/09 KOLEJ KEDIAMAN IPG KAMPUS DARUL AMAN 06000 JITRA KEDAH : MOHAMMED IZZAT SYIMIR BIN SALLEH : PENDIDIKAN SEJARAH PENDIDIKAN RENDAH (SK) : SEMESTER 1 PISMP : AD-DIN THE WAY OF LIFE" : L2/A1/22 KOLEJ KEDIAMAN IPG KAMPUS DARUL AMAN 06000 JITRA KEDAH

SEMESTER MOTTO ALAMAT

NAMA KURSUS

SEMESTER MOTTO ALAMAT