Anda di halaman 1dari 7

O Yesus, Putra Bapa

1=G ; 4/4 ; mm=58-63 ; Lagu: Heinrich Isaac 1517;Syair: Seksi Musik Komlit KWI 1991,bds Flp2:6-11 PS-483

1. 2. 3. 4.

F G C g f g _____ 3 1 2 3 4 O Ye - sus, Pu Se - ba - gai ma Kau di - ting - gi Bu - at - lah ka a _____ 3 4 Mu Kau Di Se b 5 Se Ti Yg Di C c 5 5 lia se me - ren kur - ni pi - kir

Dm a 5 4 tra Ba nu - si kan Al mi, Tu

G7 f . -

C g 3 pa, a, lah, han, G d 7 la, ri ma ti

1. 2. 3. 4.

G Em D g e c 2 3 1 jak se - mu dah - kan Di a - i na dan se - ha G g 2 . sa. nya. nya. Mu,

. -

1. 2. 3. 4.

C e 1 - ta a tia - da -

2 raf da da lam

f 3 3 Yang E ba - tas ta - ra ka - sih

1. 2. 3. 4.

E Am G C e a g _____ 3 1 2 3 4 Kau me - ngo - song Kau re - la men Se - lu - ruh a Ja - di - kan ka Am a _____ 3 4 Me Kau Ber Se G b 5 Eng Di "Tu MengG b 5 ngam ta lu ti C e 5 bil at tut a

A Dm a f 5 4 kan di de - ri lam ra mi ab

g . -

A a 3 ri, ta, ya di E e 7 di: ti i, ti

1. 2. 3. 4.

Bm E Am f# g# e 2 3 1 ru - pa ab sam - pai ma meng- a - ku sam - pai ma

. -

1. 2. 3. 4.

C Am e b c 1 2 3 kau se - ta ka - yu sa han - lah Ye i - kut con -

F G C e f g c 4 3 2 1 raf ma - nu - sia. lib yg ke - ji. sus Al - ma - sih." toh hi - dup-- Mu.

fxdbs 2013

Tuhan Kasihanilah Kami


Misa Raya II 1=C(F), 2/2; MB-177
Lagu: KE Prier ; Syair: Buku Misa

Lambat , Am e a 3 Tu Am e a 3 Tu Dm f a 2 . han, Dm f d 2 . han,

Memohon

m m = 80 - 88 G d b 6 - lah G d b 6 - lah G g 2 - lah G g 2 - lah G d b 6 - lah Em b e 6 - lah Am c a 5 6 ka - mi. Am c a 5 6 ka - mi. C c 2 3 ka - mi. C c 2 3 ka - mi. Am c a 5 6 ka - mi. Am c a 5 6 ka - mi.

. -

Em g 3 2 ka - sih Em e g 3 2 ka - sih F f 6 1 ka - sih F f 6 1 ka - sih -

Am e a 1 7 an - i Am a 1 7 an - i C e 2 3 an - i C e 2 3 an - i Am e a 1 7 an - i G d 1 7 an - i

. -

C c 3 2 Kris C c 3 2 Kris Am e a 3 Tu Am a e 3 Tu

e 1 tus,

e 1 tus,

. -

Dm f a 2 . han, Dm a f 2 . han,

Em g 3 2 ka - sih Em e g 3 2 ka - sih -

. -

fxdbs 2013

Aku Wartakan
1=A , 2/4, Lagu/Syair: Alo Neno 1985 ; PS-830

c b _____ 5 5 A - ku c b _____ 5 5 kar - ya

c e d _____ 5 6 1 war - ta - kan c e d _____ 5 6 1 a - gung - Mu

e _____ 1 2 kar - ya e _____ 1 2 kar - ya

e f# _____ _____ 3 3 3 1 a - gung- Mu, Tu f g _____ _____ 3 3 2 6 ke - se - la - mat

g 2 . - han, e 1 . - an.

Mazmur: oleh pemazmur

e c b _____ 1... 6 1 5 5 1. Ketika Tuhan memulihkan kea - da - an Si - on, a f g ____ 2... 1 3 2 kita seperti orang-orang yang ber - mim - pi. e c d _____ ____ 5 6 1... 6 1 5 5 ' Pa- da waktu itu mulut kita penuh dengan ta - wa ri - a, f e g e _____ 2... 3 3 2 1 dan lidah kita dengan so - rak - so - rai. _____ e c b 1... 6 1 5 5 2. Pada waktu itu berkatalah orang diantara bang-sa - bang-sa a f g ___ 2... 1 3 2 "Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-o-rang i - ni." c d _____ e ____ 5 6 1... 6 1 5 5 ' Tu - han telah melakukan perkara besar ke - pa- da ki - ta, f e g e _____ 2... 3 3 2 1 maka kita ber - su - ka - ci - ta. e c b ____ 1... 6 1 5 3. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tu han, a f g _____ 2... 1 3 2 2 seperti memulihkan batang air kering di Ta - nah Ne- geb! c _____ e ____ d 5 6 1... 6 1 5 5 ' O- rang-orang yang menabur dengan mencucurkan a - ir ma- ta f e g e _____ 2... 3 3 2 1 akan menuai dengan ber - so - rak - so - rai.

Terpujilah Kristus Tuhan


1=(Bes/A) ; 4/4 ; PS-965
Lagu/Syair: Ernest Mariyanto

a f _____ 3 6 7 1 Ter- pu- ji- lah

d 7 6 Kris- tus g 1 dan

e a 5 6 Tu- han, a 7 6 ke- kal.

e f _____ 5 1 2 3 2 Ra - ja mu - li - a

Ayat : oleh solis

a f ____ g 6... 1 6 7 Berbaliklah kepada-Ku dengan sepenuh hatimu, sabda Tu - han,

f f g a _ 1... 2 7 6 se b a b Aku ma h a p e n g a si h d a n pe - n ya - ya n g .
fxdbs 2013

Kudus
1=C(D); 2/2 ; 2/4; Jangan lebar,Yakin(mm:58-62) ;Syair:TPE;Lagu:KE. Prier, SJ.1968 MB-248=PS-391

Misa Raya II

C G c g 5 3 2 Ku - dus, ku C e _____ 1 1 1 Al - lah se E G e d 5 6 5 4 Sur - ga dan C Dm c d 5 6 4 Ter - pu - ji -

. G d 7 ga -

Am a 1 dus,

C Dm e d a 5 5 6 4 ku - dus - lah Tu D d 6 a G g 5 sa.

G g 5 . . . - han,

_____ 7 7 la ku -

. -

C G c b 3 . 2 bu - mi

Am D G a d g _____ 2 3 5 5 4 4 5 . .. pe - nuh ke - mu - lia - an - Mu. G g 2 sur C c 1 ga.

F g f ______ 4 4 3 lah Eng - kau

_____ 4 3 di -

. -

Am Dm C D G E a d e a g e 3 3 2 2 1 5 5 4 5 . 5 5 Ter-ber- kat - i - lah yg da - tang a - tas C Dm e d 5 6 4 Ter - pu - ji fxdbs 2013

Am a 1 7 na- ma

D G d g 6 . 5. Tu - han. C c 1 . ga.

F g f ______ 4 4 3 lah Eng- kau

______ 4 3 di -

G g 2 sur

b . -

Anak Domba Allah


( MISA RAYA II ) 1=C(F) ; 2/2 ; Tenang, Mengalir ; mm=60-66 ; Lagu: KE. Prier ; Syair : Buku Misa; MB-269

C c : 3 K: A

2 - nak

Am G a g 3 4 3 dom - ba Al

2 -

Em e 3 lah

C Am c a 1 2 3 5 U: Yg meng- ha - pus

Dm G Em d g e 4 3 2 . 3 2 do - sa, do - sa G b 6 - lah G g 3 Al Am a 5 6 ka - mi. Em e 3 lah

Am Dm a d 1 1 2 ... du - ni - a,

Em F E g a 3 2 1 7 Ka - si - han - i C c 3 K: A

. 2X

2 - nak

Am a 3 4 dom - ba

2 -

C Am c a 1 2 3 5 U: Yg meng- ha - pus

Dm G Em Am Dm C d g e a d c 4 3 2 . 3 2 1 1 2 . ..0 do - sa, do- sa du - ni - a, G g 5 da Am a 3 mai, C c e .

3 Be -

F e f 4 5 6 6 ri - lah ka - mi G g 5 2 da

4 -

Dm a 4 3 3 2 1 Be - ri - lah
fxdbs 2013

4 . -

C c 3 1 mai.

Kami Peziarah
1=A ; 4/4 ; Y a k i n ; mm=76-84; MB - 307
Lagu: Edward Elgar ; Syair: Arthur C. Benson/Seksi Liturgi Kolsani

d g c e f e f a g b ___ ___ 1 1 7 1 2 6 . 5 . 4 4 3 4 5 2 . . . 1. Ka- mi pe - zi - a - rah, ha- rap- kan Tu - han, 2. Ta- nah yg ter - jan - ji, ta- nah yg mu - lia,

c 3 3 1. ci - ta 2. ka- mi

a ___ 4 5 tak me -

b e a __ .6 2 . 5 . 1 1 ber - a - rah si - rat rin - du - i sur- ya

d g d ___ __ 1 7 .6 5 . . . ke - de - pan. ber - cah - ya.

c 1 1 1. Sia- pa 2. Be - ri -

e f e f a g b ___ ___ 7 1 2 6 . 5 . 4 4 3 4 5 2 . . . kan de - ngar - kan dan per- ha - ti - kan, lah rah - mat - Mu, be - ri ha - ra - pan,

c a ___ 3 3 4 5 1. ke- su - sah 2. Ye- ru - sa -

__ .6 an lem

b 2 . ha ba -

e d b ___ 5 . 4 4 4 3 ti ? Hi- bur - lah ru, ta- nah i -

__ .2 ka dam-

c g 3 . . . mi, an,

f d ___ 6 6 7 1 1. ke- su - sah 2. Ye- ru - sa fxdbs 2013

__ .2 an lem

e 5 . ha ba -

a f g ___ 1 . 1 1 4 3 ti hi - bur - lah ru, ta - nah i -

__ .2 ka dam-

c 1 . . . mi. an.