Anda di halaman 1dari 1

Refleksi Alhamdulilah,dapatj ugasayamenyiapkankerjakursuspendekbagisubjekPengurusanGerkodalamjangkawaktu yangtelahditetapkan.Sayatelahdiamanahkanuntukmelakukankajianmengenaikertaskerjauntukperkhemahan .Padaawalnyatugasaninisukaruntuksayafahamikeranaarahannyatidakjelas.Namunbegitu, sayaberjayajugamenyiapkannyadenganpanduan,bimbingandanbantuandaripadarakan-rakansekumpulan .Sayamempunyaibanyaksumbercarianuntukmenyiapkantugasaninisepertiartikel,bukudan internet.Berdasarkanpencariansaya, sayatelahmemilihkandungan yangberasaldaribukudan internet keranasayafikirianyamaklumat yangsesuaidanmudahuntukdifahami.

Berdasarkankertaskerjaperkhemahanberikut,sayatelahbelajarbanyakp erkaraseperticaramenyusunjadualuntukmelaksanakanprogram perkhemahan unit beruniform.Selainitu,sayajugadapatmempelajaricaramenguruskankewanganbagimenjalankan programperkhemahan .Selainitu, sepanjang proses menyiapkantugasanini,sayatelahbelajarbanyakperkaratentangbagaimanauntukmeningkatkandanmengemb angkan idea menggunakan data yang diberikan.Setelahsiap KKBI ini ,barulahsayasedarbetapapentingnyakertaskerja yangsempurnadanlengkapsebelummelaksanakanperkhemahan . Sebagaicontohnya,kewanganperludirancangdenganteliti agar bajetdapatmencukupimengikutkeperluan .Selainitu,pengurusanpelajarperludijalankandengantelitiuntukkeselamatanparapelajar.Akhirsekali,sayaingin mengucapkanterimakasih yang tidakterhinggakepadapihak-pihak yangterlibatterutamarakansekumpulan yangbanyakmembantudalammenyiapkankerjakursusini. Sayaharap agar