Anda di halaman 1dari 20

Autodesk LICENN A SERVISN SMLOUVA TTE POZORN: SPOLENOST AUTODESK UDLUJE LICENCI NA SOFTWARE A JIN MATERILY PODLHAJC LICENCI

POUZE ZA PEDPOKLADU, E DRITEL LICENCE PIJME VEKER PODMNKY OBSAEN V TTO LICENN SMLOUV NEBO PODMNKY, NA KTER TATO SMLOUVA ODKAZUJE. Volbou tlatka Souhlasm (I accept) nebo jinho tlatka i mechanismu urenho k vyjden souhlasu s podmnkami elektronick kopie tto Smlouvy nebo nainstalovnm, zavedenm, zpstupnnm i jinm zkoprovnm nebo pouitm vech materil spolenosti Autodesk nebo jakkoliv jejich sti (i) souhlaste s touto Smlouvou jmnem spolenosti, za kterou jste oprvnni jednat (nap. zamstnavatele), a potvrzujete, e tato spolenost je touto Smlouvou prvn vzna (a zavazujete se jednat zpsobem, kter je v souladu s touto Smlouvou), nebo pokud neexistuje dn spolenost, za kterou jste oprvnni jednat, souhlaste s touto Smlouvou svm jmnem jako samostatn fyzick osoba a potvrzujete, e jste touto Smlouvou prvn vzni, a (ii) prohlaujete a zaruujete, e mte prvo, poven a zplnomocnn jednat jmnem takov spolenosti nebo jmnem svm a e tato Smlouva je pro tuto spolenost nebo pro vs zvazn. Tuto Smlouvu nesmte pijmout jmnem jin spolenosti, pokud nejste jejm zamstnancem nebo jinm zstupcem a nemte prvo, poven nebo zplnomocnn jmnem takov spolenosti jednat. Pokud Dritel licence s touto Smlouvou nesouhlas nebo pokud nem prvo, poven a zplnomocnn jednat jmnem takov spolenosti nebo jmnem svm nebo nem prvo, poven a zplnomocnn takovou spolenost (pokud existuje) nebo sebe jako fyzickou osobu zavazovat, (a) NEZVOL TLATKO Souhlasm (I accept) ani NEKLIKNE NA DN TLATKO I MECHANISMUS UREN K VYJDEN SOUHLASU S TOUTO SMLOUVOU, A NEBUDE INSTALOVAT, ZAVDT, ZPSTUPOVAT ANI JINAK KOPROVAT I UVAT DN STI MATERIL SPOLENOSTI AUTODESK A (b) DO TICETI (30) DN OD DATA POZEN MATERIL SPOLENOSTI AUTODESK ME MATERILY SPOLENOSTI AUTODESK (VETN VECH KOPI) VRTIT SPOLENOSTI, OD KTER JE ZSKAL, A BUDE MU VRCEN PSLUN LICENN POPLATEK, KTER ZAPLATIL. Pojmy Autodesk, Smlouva a Dritel licence a jin pojmy uvdn v tto Smlouv s velkmi potenmi psmeny jsou definovanmi pojmy. Definice jsou uvedeny v Ploze A (pokud tyto pojmy nejsou definovny v textu tto Smlouvy).

1. 1.1

Licence

Udlen licence. Pod podmnkou soustavnho dodrovn tto Smlouvy ze strany Dritele licence a zaplacen pslunch poplatk udluje spolenost Autodesk Driteli licence nevlunou, nepevoditelnou, omezenou licenci bez monosti poskytovn dl licence k instalaci licencovanch materil a jejich zpstupnn, a to vdy pouze (a) na zem, (b) v rmci typu licence a povolenho potu uvedenho v pslunm oznaen licence a (c) v souladu s ostatnmi podmnkami tto Smlouvy. Rzn typy licenc jsou popsny v Ploze B. V ppad, e v oznaen licence nen uveden typ licence nebo povolen poet nebo e oznaen licence chyb, bude typem licence standardn licence na zkuebn verzi a povolenm potem bude standardn jeden (1) uivatel/pota.

1.2

Vy verze a pedchoz verze.

1.2.1 inek vych verz. Pokud spolenost Autodesk nebo distributor poskytne Driteli licence vy verzi jinch licencovanch materil, ke kterm ji dve poskytla Driteli licenci, budou licencovan materily, ke kterm byla Driteli ji dve poskytnuta licence, a jakkoliv jin s nimi souvisejc materily spolenosti Autodesk povaovny za pedchoz verzi. S vjimkou ppadu uvedenho v bodu 1.2.2 (Vjimka pro Dritele licence s pedplatnm) skon platnost udlen licence a ostatnch prv k pedchoz verzi sto dvacet (120) dn od instalace vy verze. V rmci tto stodvacetidenn (120 dn) lhty, s vjimkou ppadu uvedenho v bodu 1.2.2 (Vjimka pro Dritele licence s pedplatnm), (a) mus Dritel licence pestat pouvat pedchoz verzi a odinstalovat veker kopie tto pedchoz verze a (b) po uplynut ve uveden lhty ji nebude pedchoz verze pedstavovat licencovan materily, bude povaovna za nezahrnut materily a Dritel licence ji nebude mt licenci ani doklad o udlen licence na takovou pedchoz verzi. Dritel licence souhlas s tm, e na dost spolenosti Autodesk zni nebo vrt spolenosti Autodesk i distributorovi, od kterho

pedchoz verzi zskal, veker jej kopie. Spolenost Autodesk si vyhrazuje prvo podat Dritele licence, aby dostatenm zpsobem doloil, e veker kopie pedchoz verze byly odinstalovny, a pokud o to spolenost Autodesk podala, znieny nebo vrceny spolenosti Autodesk nebo distributorovi, od kterho pedchoz verzi zskal.

1.2.2 Vjimka pro Dritele licence s pedplatnm. Znik prv k pedchozm verzm popsan v bodu 1.2.1 (inek vych verz) pro Dritele licence neplat, pokud (a) m Dritel licence pedplatn a Podmnky programu pro pedplatitele mu umouj si pedchoz verze ponechat nebo (b) m jin psemn souhlas spolenosti Autodesk. 1.3
Dodaten podmnky. Licencovan materily (nebo jejich sti) mohou podlhat podmnkm (nap. podmnkm, kter jsou pipojeny k licencovanm materilm nebo jsou dny k dispozici v souvislosti s objednvkou, nainstalovnm, zavedenm, zpstupnnm, pouitm nebo zkoprovnm takovch licencovanch materil), kter dopluj podmnky stanoven touto Smlouvou nebo jsou od tchto podmnek odchyln. Dritel licence se zavazuje, e bude tyto podmnky dodrovat.

1.4

Jin materily. Pokud spolenost Autodesk poskytuje nebo zpstupuje Driteli licence jakkoliv dal materily souvisejc s licencovanmi materily, vetn oprav, koreknch program, servisnch balk, aktualizac nebo vych i novch verz licencovanch materil (vetn vych verz) nebo jakchkoliv doplkovch materil i uivatelsk dokumentace pro licencovan materily, (a) mohou tyto dal materily zahrnovat dal podmnky, kter dopluj podmnky stanoven touto Smlouvou nebo se od nich odchyluj (zejmna dodaten nebo odlin poplatky, licenn podmnky i omezen uvn), a Dritel licence souhlas s tm, e bude tyto podmnky dodrovat, nebo (b) pokud dn dal podmnky pro tyto dal materily neexistuj (s vjimkou ppadu, kdy je stanoveno jinak bodem 1.2 (Vy verze a pedchoz verze), budou podlhat stejnm podmnkm (zejmna licencm, pslunmu typu licence a povolenmu potu a dalm podmnkm tto Smlouvy) jako licencovan materily, ke kterm se takov dal materily vztahuj. V dnm ppad nevyplyne z ve uvedenho prvo k nezahrnutm materilm.

1.5

Oprvnn uivatel. Dritel licence me povolit, aby licencovan materily byly nainstalovny a/nebo zpstupnny pouze zamstnancm Dritele licence (s vjimkou ppadu, kdy bude stanoveno jinak u pslunho typu licence), a takov nainstalovn nebo zpstupnn bude podlhat jakmkoliv jinm poadavkm stanovenm touto Smlouvou a pslunm typem licence a povolenm potem. Dritel licence bude odpovdn za dodrovn tto Smlouvy ze strany svch zamstnanc a jakchkoliv jinch osob, kter maj pstup k materilm spolenosti Autodesk prostednictvm Dritele licence (a ji takov pstup schvl spolenost Autodesk nebo a ji odpovd pslunmu typu licence a povolenmu potu i nikoliv).

1.6

Licencovan materily tet strany. Materily Autodesk mohou obsahovat (nebo k nim me bt pipojen) software tet strany, daje nebo jin materily, kter podlhaj a jsou poskytovny v souladu s podmnkami doplujcmi nebo odchylnmi od podmnek stanovench touto Smlouvou. Tyto podmnky mohou bt zahrnuty v softwaru tet strany, dajch nebo jinch materilech nebo se v nich na n me odkazovat (nap. v dajch O produktu) nebo mohou bt uvedeny na webovch strnkch urench spolenost Autodesk (jejich URL lze zskat na webovch strnkch spolenosti Autodesk nebo od spolenosti Autodesk na podn). Dritel licence souhlas s tm, e bude tyto podmnky dodrovat. Dritel licence bude tak odpovdn za zskn a dodrovn jakchkoliv licenc, kter mohou bt nezbytn k uvn softwaru tet strany, daj nebo jinch materil, kter Dritel licence pouv nebo zsk k uvn v souvislosti s licencovanmi materily. Dritel licence bere na vdom a souhlas s tm, e spolenost Autodesk nenese dnou odpovdnost za takov software tet strany, daje nebo jin materily nebo za jejich pouvn Dritelem licence, ani v souvislosti s nimi nein dn prohlen a neposkytuje dn zruky.

1.7

Pedplatn. Autodesk me Driteli licence nabdnout pedplatn na licencovan materily, na kter mu byla poskytnuta licence dle tto Smlouvy (a takov pedplatn me zahrnovat prva, kter dopluj prva stanoven touto Smlouvou nebo se od nich odchyluj), a Dritel licence se me rozhodnout toto pedplatn pijmout. Pedplatn podlh pslunm podmnkm spolenosti Autodesk, kter jsou stanoveny v podmnkch programu pro pedplatitele. Dritel licence souhlas s tm, e pokud pod o pedplatn, pijme je nebo je vyuije, bude vzn pslunmi podmnkami ve znn as od asu upravenm v souladu s podmnkami programu pro pedplatitele (a tyto podmnky, v upravenm znn, budou tvoit

soust tto Smlouvy a budou do n zalenny odkazem), a s tm, e bude tyto podmnky dodrovat. Dritel licence bere na vdom, e spolenost Autodesk me poadovat dal souhlas s tmito podmnkami jako podmnku pro poskytnut pedplatnho.

1.8

Sluby. Spolenost Autodesk me as od asu poskytovat vybran sluby a Dritel licence me tyto sluby pijmout nebo z nich mt prospch. Veker sluby podlhaj podmnkm spolenosti Autodesk, kter jsou stanoveny v pslunch podmnkch poskytovn slueb. Dritel licence souhlas s tm, e pokud pod o jakkoliv sluby, pijme je nebo je vyuije, bude vzn ve uvedenmi podmnkami ve znn as od asu upravenm v souladu s pslunmi podmnkami poskytovn slueb (a takto upraven podmnky tvo soust tto Smlouvy a jsou do n zalenny odkazem), a s tm, e bude tyto podmnky dodrovat. Dritel licence bere na vdom, e spolenost Autodesk me poadovat dal souhlas s tmito podmnkami jako podmnku pro poskytovn slueb.

1.9

Archivan kopie. Licence Dritele licence dle bodu 1.1 (Poskytnut licence) zahrnuje prvo na pozen jedn kopie licencovanch materil pro archivaci v rmci zem, s tm, e (a) omezen na jednu kopii se nevztahuje na kopie pozen nhodn pi rutinnm zlohovn celho potaovho systmu Dritele licence, na kterm jsou nainstalovny licencovan materily podle tto Smlouvy, kdy takov zlohovn zahrnuje poizovn kopi v podstat vekerho dalho softwaru v takovm potaovm systmu, a (b) jakkoliv archivovan kopie je dostupn nebo nainstalovan (jinak ne na zlonm pamovm mdiu, kde nen mon mt k licencovanm materilm pstup) pouze po dobu, kdy je zkladn kopie licencovanch materil nedostupn a nelze s n pracovat. Kopie licencovanch materil, kter jsou nainstalovny a pesahuj povolen poet kdykoliv, kdy je dostupn i zkladn kopie licencovanch materil, nejsou archivanmi kopiemi povolenmi podle tohoto bodu 1.9 (Archivan kopie).

1.10

Povaha licenc. Dritel licence bere na vdom a souhlas s tm, e pokud nabude licenci k licencovanm materilm, pedplatnmu nebo slubm, nebude toto nabyt podmnno budoucm dodnm jakchkoliv funkc i program ani nebude podlhat dnm veejnm ani jinm vyjdenm (stnm, psemnm i jinm) spolenosti Autodesk ohledn budoucch funkc i program.

1.11

API. Dritel licence bere na vdom a souhlas s tm, e veker informace a vvojov materily API (pokud spolenost Autodesk nestanov jinak v doplujcch nebo odchylnch podmnkch spojench s tmito informacemi nebo vvojovmi materily API) (a) jsou pro spolenost Autodesk dvrn a tajn, (b) nesmj bt dle distribuovny, zpstupnny ani jinak poskytnuty tetm stranm, (c) smj bt pouvny pouze intern a pouze v souvislosti s vlastnm oprvnnm internm uvnm licencovanch materil ze strany Dritele licence, ke kterm se vztahuj informace nebo vvojov materily API, napklad vvoj a podpora aplikac, modul a komponent k pouvn na licencovanch materilech nebo spolen s nimi, a (d) mohou bt nainstalovny pouze na potai/potach, na kterm/kterch je umonna instalace licencovanch materil. Bez ohledu na ve uveden nebo na lnek 3 (Vyhrazen vech prv) plat, e pokud Dritel licence vyvine jakoukoliv takovou aplikaci, moduly a komponenty podle tto Smlouvy, nebude nic v tto Smlouv Driteli licence brnit v pouvn takovch aplikac, modul a komponent s jinm softwarem a hardwarem (vetn softwaru a hardwaru tetch stran) a jejich portovn na takov jin software a hardware, pokud takov aplikace, moduly a komponenty (i) nezahrnuj ani neobsahuj dn vvojov i jin materily spolenosti Autodesk (jin ne informace API, kter byly pouvny pi jejich vvoji podle tto Smlouvy) a (ii) nezpstupn informace API. Pro ely tohoto bodu 1.11 (API), (A) znamenaj informace API informace o standardnm rozhran pro programovn aplikac (API) obecn poskytovan spolenost Autodesk Driteli licence na licencovan materily, kter uvdj poadavky pro rozhran (nap. zavdn nebo smrovn funkc) softwaru zahrnutho v takovch licencovanch materilech, a (B) pojem vvojov materily znamen SDK a jin nstroje, knihovny, zpisy, odkazy nebo vzorov kdy a podobn vvojov materily zalenn do licencovanch materil. Informace API nezahrnuj dnou implementaci takovch informac o rozhran, vvojov materily ani dn jin software, modul ani komponent.

2. 2.1

Omezen licence/zkazy Omezen a vjimky.

2.1.1 Neudlen licence/nepovolen innosti. Strany berou na vdom a souhlas s tm, e nehled na cokoliv protikladnho stanovenho touto Smlouvou nebude na zklad

tto Smlouvy poskytnuta dn licence (a ji vslovn, implikac i jinak) (a touto Smlouvou se vslovn vyluuje jakkoliv prvo) (a) na nezahrnut materily, (b) na jakkoliv materily spolenosti Autodesk, kter Dritel licence nezskal zkonnm zpsobem nebo kter obdrel na zklad poruen tto Smlouvy nebo zpsobem, kter je s touto Smlouvou v rozporu, (c) na instalaci nebo pstup k licencovanm materilm nad rmec platn doby trvn licence (a ji pevn stanoven doby nebo doby trvn pedplatnho) nebo nad rmec platnho typu licence i povolenho potu, (d) na instalaci licencovanch materil na jakmkoliv jinm potai ne na potai vlastnnm nebo pronajatm a kontrolovanm Dritelem licence, pokud spolenost Autodesk neschvl psemn jinak, (e) na distribuci, najmn, pjovn, pronjem, prodej, poskytovn sublicence i jin poskytovn vekerch materil spolenosti Autodesk jakkoliv osob nebo subjektu, s vjimkou ppad vslovn stanovench touto Smlouvou nebo vslovn psemn schvlench spolenost Autodesk, (f) na poskytovn nebo zpstupovn jakchkoliv funkc i program v rmci materil spolenosti Autodesk jakkoliv osob i subjektu (s vjimkou samotnho Dritele licence pro ely uveden v pslunm typu licence), a ji prostednictvm st i na zklad hostingu, (g) s vjimkou ppad, kdy bude vslovn uvedeno jinak v souvislosti s konkrtnm typem licence, na nainstalovn i zpstupnn nebo umonn instalace i zpstupnn materil spolenosti Autodesk pes Internet nebo jin st, zejmna uvn v souvislosti s WAN a VPN, virtualizac, web hostingem, sdlenm (timesharing), servisn kancel, softwarem jako slubou, tzv. cloud computing nebo jinou slubou i technologi, (h) na odstrann jakchkoliv sdlen o vlastnictv, nlepek nebo znmek v materilech spolenosti Autodesk nebo na jejich pravu i zakryt, (i) na dekompilaci, rozkldn i jinou zptnou analzu materil spolenosti Autodesk nebo (j) na provdn peklad, pizpsobovn, zmnu uspodn i vytven odvozench dl z materil spolenosti Autodesk za jakmkoliv elem.

2.1.2 Licencovan materily jako jedin produkt. Driteli licence byla poskytnuta licence na licencovan materily jako na jedin produkt a pslun komponenty nemohou bt oddleny pro ely instalace nebo zpstupnn (a veker takov komponenty musej bt nainstalovny a zpstupnny na tme potai, s vjimkou ppad psemn schvlench spolenost Autodesk). 2.1.3 zem. S vjimkou ppad psemn schvlench spolenost Autodesk jsou licence udlen dle tto Smlouvy poskytovny pouze pro dan zem. dnm ustanovenm v tto Smlouv se Driteli licence (zejmna ppadnm pracovnkm Dritele licence) nepovoluje instalace i zpstupnn licencovanch materil mimo zem. 2.1.4 inek neoprvnnho uvn. Dritel licence se nebude podlet (a ani to neumon tet stran) na dnm uvn nebo innostech zakzanch tmto bodem 2.1 (Omezen a vjimky) (ani na jakmkoliv uvn nebo innostech, kter uvedenm omezenm odporuj) (dle spolen jen neoprvnn uvn). Jakkoliv takov neoprvnn uvn a nainstalovn i zpstupnn licencovanch materil poskytnutm dle tto Smlouvy nad rmec pslun licence (zejmna nad rmec typu licence a/nebo povolenho potu) nebo jinak v rozporu s touto Smlouvou zakld poruen prv k duevnmu vlastnictv spolenosti Autodesk i poruen tto Smlouvy. Dritel licence okamit spolenosti Autodesk oznm jakkoliv takov ppad neoprvnnho uvn nebo jinho neoprvnnho nainstalovn i zpstupnn. 2.2
Obchzen.

2.2.1 Dritel licence nesm (i) pouvat dn vybaven, zazen, software nebo jin prostedky uren k obchzen i odstrann jakkoliv formy technick ochrany pouvan spolenost Autodesk v souvislosti s jakmikoliv materily spolenosti Autodesk ani (ii) nainstalovat i zpstupnit materily spolenosti Autodesk spolu s produktovm kdem, autorizanm kdem, sriovm slem i jinm prostedkem ochrany proti koprovn, kter nedodala pmo spolenost Autodesk nebo autorizovan distributor. Ani by se omezila obecn platnost ve uvedenho, nesm Dritel licence pouvat dn vybaven, zazen, software ani jin prostedky uren k obchzen i odstraovn nstroje Autodesk License Manager nebo jinho nstroje i opaten technick ochrany, kter spolenost Autodesk poskytla nebo zpstupnila za elem zen, monitoringu nebo kontroly instalace i pstupu k materilm spolenosti Autodesk. 2.2.2 Dritel licence nesm pouvat dn vybaven, zazen, software ani jin prostedky uren k obchzen i odstrann jakchkoliv omezen uvn nebo k povolen funkc

zakzanch spolenost Autodesk v souvislosti s nezahrnutmi materily. Dritel licence nesm obchzet ani odstranit dn funkce i technick omezen materil spolenosti Autodesk, kter brn neoprvnnmu koprovn, nainstalovn i zpstupnn nezahrnutch materil nebo je potlauj (nebo jsou k takovmu elu urena).

2.3

Vjimky ze zkaz. Zkazy uveden v tto Smlouv, zejmna v tomto lnku 2 (Omezen licence/zkazy), mohou bt uplatnny v rozsahu povolenm pslunmi zkony (zejmna zkony pijatmi za elem zavdn smrnice ES . 91/250 o prvn ochran potaovch program a zkony jin jurisdikce vztahujc se na tuto problematiku). Tato Smlouva tak stanov konkrtn prva. Dritel licence me mt i dal prva dle prvnho du sttu i zem, kde jsou licencovan materily poizovny. Touto Smlouvou se nemn prva Dritele licence dle prvnho du takovho sttu i zem, pokud to prvn d takovho sttu i zem neumouje. Dritel licence nese dkazn bemeno pi prokazovn, e pslun zkony nepovoluj uplatnn jakhokoliv takovho zkazu a e ani nepovoluj, aby byla touto Smlouvou mnna konkrtn prva platn v danm stt i zemi.

3.

Vyhrazen vech prv

Prvn titul a vlastnictv materil spolenosti Autodesk a vech jejich kopi i veker dal prva a podl na materilech spolenosti Autodesk a jejich kopich, mimo jin patenty, autorsk prva, ochrann znmky, obchodn tajemstv a jin prva duevnho vlastnictv, zstvaj spolenosti Autodesk a jejm poskytovatelm licenc. Dritel licence m pouze omezen prva ve vztahu k licencovanm materilm vslovn uveden v tto Smlouv a nem dn dal prva, a ji pedpokldan i jin. Dritel licence bere na vdom a souhlas s tm, e k materilm spolenosti Autodesk se udluje licence a nejedn se o prodej a e prva na nainstalovn a zpstupnn licencovanch materil jsou zskna pouze na zklad licence od spolenosti Autodesk. Struktura a organizace Softwaru v materilech spolenosti Autodesk, jakkoliv zdrojov kd i podobn materily souvisejc s takovm Softwarem, veker informace a vvojov materily API (uveden v bodu 1.11 (API)) a jakkoliv dal licencovan materily oznaen jako dvrn i tajn pedstavuj cenn obchodn tajemstv a dvrn informace spolenosti Autodesk a jejch dodavatel a (a) nesmj bt distribuovny, sdlovny ani jinak poskytovny tetm stranm a (b) mohou bt uvny pouze intern a vhradn ve spojen s vlastnm oprvnnm uvnm licencovanch materil ze strany Dritele licence.

4. 4.1

Dvrn informace; pouvn informac; propojenost

Dvrn informace a uvn informac. Dritel licence bere na vdom a souhlas s tm, e on (a tet strany jednajc jeho jmnem) me v souvislosti s touto Smlouvou poskytovat informace a daje o sob (zejmna osobn daje) a svm podnikn a e spolenost Autodesk a jej distributoi (a tet strany jednajc jmnem spolenosti Autodesk a jejch distributor) mohou tyto informace a daje tkajc se Dritele licence zskat, a to zejmna informace a daje poskytovan spolenosti Autodesk a jejch distributorm nebo informace a daje, kter spolenost Autodesk a jej distributoi (nebo tet strany jednajc jmnem spolenosti Autodesk a jejch distributor) zskaj z informanho zkaznickho formule nebo jinak v souvislosti s objednvkou, registrac, aktivac, aktualizac, potvrzenm platnosti nroku na zpstupnn, auditem, monitoringem nainstalovn a zpstupnn materil spolenosti Autodesk, pedplatnm a slubami a zenm vztahu s Dritelem licence. Dritel licence tmto udluje svj souhlas s tm, e spolenost Autodesk bude udrovat, pouvat, ukldat a sdlovat tyto informace a daje (zejmna ppadn osobn daje) v souladu se smrnicemi spolenosti Autodesk o dvrnch informacch a ochran osobnch daj, ve znn pleitostnch prav, zejmna pedpisu spolenosti Autodesk o ochran osobnch daj, jeho aktuln znn je k dispozici na webovch strnkch spolenosti Autodesk http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/privacy-policy. Ani by se tm omezila obecn platnost ve uvedenho, bere Dritel licence na vdom a souhlas s tm, e spolenost Autodesk me (a) pleitostn Dritele licence (a tet strany jednajc jeho jmnem) vyzvat k vyjden vslovnho souhlasu s podmnkami pedpisu spolenosti Autodesk o ochran osobnch daj a/nebo vslovnho souhlasu s konkrtnm pouitm informac a daj (zejmna osobnch daj), (b) poskytovat informace a daje, zejmna informace a daje o uvn materil spolenosti Autodesk Dritelem licence, o pedplatnm a dalch poadavcch Dritele licence spznnm osobm spolenosti Autodesk, distributorm a dalm tetm stranm v souvislosti s poskytovnm, vedenm, sprvou a uvnm licencovanch materil, pedplatnho nebo slueb nebo v souvislosti s uplatnnm jakchkoliv smluv, kter se k nim vztahuj, a (c) tyto informace a daje pedvat do zahrani, a to i do jurisdikc, kde

jsou zkony na ochranu dvrnch informac a osobnch daj mn striktn ne v jurisdikci, kde m Dritel licence sdlo. Dritel licence bere na vdom a souhlas s tm, e se tyto smrnice mohou as od asu mnit a e nabvaj pro Dritele licence innosti okamikem jejich zveejnn na webovch strnkch spolenosti Autodesk nebo na zklad jinho psemnho oznmen spolenosti Autodesk.

4.2

Propojenost. Licencovan materily mohou usnadnit nebo vyadovat pstup Dritele licence k obsahu a slubm, kter jsou provozovny na webovch strnkch spolenosti Autodesk nebo tetch stran, a uvn tohoto obsahu a slueb ze strany Dritele licence. V nkterch ppadech se me takov obsah a sluby jevit jako funkce nebo vlastnost v rmci licencovanch materil v potai Dritele licence nebo jako rozen takovch materil, i kdy jsou provozovny na tchto webovch strnkch. V dsledku pstupu k takovmu obsahu a slubm a pouit licencovanch materil me dojt k tomu, e bude pota Dritele licence bez jakhokoliv upozornn automaticky pipojen k Internetu (doasn, obas nebo pravideln) a e bude komunikovat s webovmi strnkami spolenosti Autodesk nebo tet strany napklad pro ely poskytovn dalch informac, funkc a vlastnost Driteli licence nebo za elem potvrzen, e licencovan materily a/nebo obsah i sluby jsou uvny v souladu s touto Smlouvou nebo jinmi platnmi podmnkami. Propojenost s webovmi strnkami spolenosti Autodesk se d smrnicemi spolenosti Autodesk o dvrnch informacch a ochran osobnch daj, jak je uvedeno v lnku 4 (Dvrn informace; uvn informac; propojenost). Propojenost s webovmi strnkami tetch stran se d podmnkami (vetn prohlen o zeknut se odpovdnosti a oznmen), kter jsou uvedeny na takovch webovch strnkch nebo jsou jinak spojeny s obsahem a slubami tetch stran. Spolenost Autodesk nekontroluje, neschvaluje ani nepebr odpovdnost za jakkoliv obsah i sluby tet strany a jakkoliv jednn mezi Dritelem licence a tet stranou v souvislosti s takovm obsahem a slubami, zejmna smrnice takovch tetch stran o ochran dvrnch informac, pouvn osobnch daj, dodvky zbo a poskytovn slueb a platby za n, i veker dal podmnky spojen s takovmi jednnmi jsou vhradn zleitost Dritele licence a takov tet strany. Spolenost Autodesk me kdykoliv z jakhokoliv dvodu upravit i peruit dostupnost obsahu a slueb tetch stran. Pstup k obsahu a slubm a jejich uvn (a ji se jedn o obsah a sluby spolenosti Autodesk nebo tetch stran) me vyadovat souhlas se samostatnmi podmnkami a/nebo platbu dodatench poplatk.

5. 5.1

Omezen zruka a zeknut se odpovdnosti

Omezen zruka. Spolenost Autodesk zaruuje, e k datu dodn licencovanch materil Driteli licence a po dobu devadesti (90) dn pot (dle jen zrun doba) budou mt licencovan materily obecn funkce a vlastnosti uveden v uivatelsk dokumentaci k licencovanm materilm. Celkov odpovdnost spolenosti Autodesk a vlun prostedek npravy pro Dritele licence bhem zrun doby (dle jen omezen zruka) bude, s vjimkou jakkoliv zkonn zruky nebo prostedku npravy, kter neme bt ze zkona vylouen, dle rozhodnut spolenosti Autodesk spovat (i) v pokusu o opravu nebo odstrann ppadnch chyb nebo (ii) ppadn refundaci licennch poplatk, kter Dritel licence zaplatil, a ve zruen tto Smlouvy nebo licence ke konkrtnm licencovanm materilm. Tato refundace je podmnna vrcenm materil spolenosti Autodesk bhem zrun doby spolu s kopi oznaen licence Dritele licence do mstn kancele spolenosti Autodesk nebo distributorovi, od kterho Dritel licence materily spolenosti Autodesk podil. OMEZEN ODPOVDNOST STANOVEN TMTO LNKEM POSKYTUJE DRITELI LICENCE KONKRTN ZKONN PRVA. DRITEL LICENCE ME MT I DAL PRVA DLE PSLUNCH ZKON, KTER SE MOHOU V JEDNOTLIVCH JURISDIKCCH LIIT. SPOLENOST AUTODESK NEPOADUJE OMEZEN ZRUNCH PRV DRITELE LICENCE JINAK, NE JE POVOLENO PSLUNMI ZKONY.

5.2

Zeknut se odpovdnosti. S VJIMKOU VSLOVNCH OMEZENCH ZRUK UVEDENCH V BODU 5.1 TTO SMLOUVY (OMEZEN ZRUKA) A V ROZSAHU POVOLENM DLE PSLUNHO PRVA SPOLENOST AUTODESK A JEJ DODAVATEL VE VZTAHU K MATERILM SPOLENOSTI AUTODESK, PEDPLATNMU A SLUBM (PODLE PEDPLATNHO I JINAK) NEPOSKYTUJ A DRITEL LICENCE NEDOSTV DN DAL ZRUKY, PROHLEN ANI PODMNKY JAKHOKOLIV DRUHU, VSLOVN ANI PEDPOKLDAN (ZEJMNA JAKKOLIV PEDPOKLDAN ZRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRTN EL I NEPORUOVN AUTORSKCH PRV ANI ZRUKY JINAK PEDPOKLDAN ZKONEM NEBO V RMCI JEDNN I OBCHODNHO STYKU). JAKKOLIV PROHLEN NEBO UJITN O MATERILECH SPOLENOSTI AUTODESK A JEJICH VLASTNOSTECH A FUNKNOSTI, UVEDEN V LICENCOVANCH MATERILECH NEBO PI JAKKOLIV KOMUNIKACI S DRITELEM LICENCE,

JSOU POUZE INFORMATIVN A NEZAKLDAJ VSLOVNOU ZRUKU NEBO GARANCI. ANI BY SE OMEZILA PLATNOST VE UVEDENHO, SPOLENOST AUTODESK NEZARUUJE: (A) E PROVOZ LICENCOVANCH MATERIL NEBO VSTUPY Z NICH BUDOU PLYNUL, BEZ CHYB, PESN, SPOLEHLIV NEBO PLN, A JI S PEDPLATNM NEBO PODPOROU SPOLENOSTI AUTODESK I JAKKOLIV TET STRANY, NEBO (B) E VADY BUDOU OPRAVENY SPOLENOST AUTODESK NEBO JAKOUKOLIV TET STRANOU NEBO (C) E SPOLENOST AUTODESK NEBO JAKKOLIV TET STRANA VYE JAKKOLIV KONKRTN POADAVEK NA PODPORU NEBO E TOTO EEN SPLN POADAVKY I OEKVN DRITELE LICENCE. DN Z VE UVEDENCH OMEZEN NEBUDE MT VLIV NA ZRUKY NEBO PODMNKY, KTER MOHOU BT PEDPOKLDNY ZE ZKONA A NEMOHOU BT VYLOUENY, OMEZENY NEBO ZMNNY BEZ OHLEDU NA OPAN SMLUVN OMEZEN.

6. 6.1

Upozornn

Funkn omezen. Licencovan materily (s vjimkou licencovanch materil urench k nekomernmu uvn, jako jsou materily spolenosti Autodesk uren k uvn v domcnostech nebo pro jin spotebn ely nebo licencovan pouze pro vzdlvac ely i osobn vzdlvn) jsou komernmi profesionlnmi nstroji, kter jsou ureny k uvn pouze vykolenmi odbornky. Zvlt v ppad komernho profesionlnho uvn nenahrazuj licencovan materily odborn sudek nebo nezvisl odzkouen ze strany Dritele licence. Licencovan materily jsou ureny pouze k tomu, aby Driteli licence napomhaly pi jeho innostech v oblasti navrhovn, analzy, simulace, plnovn, testovn a/nebo pi jinch innostech a neslou jako nhrada za vlastn samostatn navrhovn, analzu, simulaci, plnovn, testovn a/nebo jin innosti Dritele licence, vetn innost tkajcch se testovn zaten, bezpenosti a pouitelnosti vrobku. Vzhledem k irok kle monch aplikac nebyly tyto licencovan materily vyzkoueny ve vech situacch, v nich mohou bt pouity. Spolenost Autodesk nenese dnou odpovdnost za vsledky zskan za pouit tchto licencovanch materil. Osoby, kter pouvaj licencovan materily, odpovdaj za dohled nad tmito licencovanmi materily, za jejich sprvu a kontrolu i za vsledky zskan jejich prostednictvm. K tto povinnosti pat zejmna stanoven vhodnho uplatnn licencovanch materil a vbr licencovanch materil a jinch potaovch program a materil k dosaen zamlench vsledk. Osoby, kter pouvaj licencovan materily, jsou tak odpovdn za stanoven pijatelnosti samostatnch postup pro testovn spolehlivosti, pesnosti, plnosti a jinch vlastnost jakhokoliv vstupu licencovanch materil, zejmna vekerch poloek navrench pomoc tchto licencovanch materil. Dritel licence dle bere na vdom a souhlas s tm, e licencovan materily tvo soust celho jedinenho hardwaru a softwaru Dritele licence k plnn urit funkce a e licencovan materily, kter jsou poskytovny spolenost Autodesk, nemusej dosahovat vsledk, kter Dritel licence zaml v rmci svch nvrh, analz, simulac, pln a/nebo ztovch test.

6.2

Aktivan kdy a zabezpeen.

6.2.1 Aktivan kd poadovan pro aktivaci/pstup a trval pouvn. Instalace a pstup k licencovanm materilm a jejich trval pouvn mohou as od asu vyadovat aktivan kdy vydan spolenost Autodesk. Pedtm, ne spolenost Autodesk vyd aktivan kd, me bt poadovna registrace. Dritel licence poskytne spolenosti Autodesk a jejmu distributorovi veker informace nezbytn k registraci a souhlas s tm, e informace poskytnut spolenosti Autodesk nebo jejm distributorm budou pesn a aktuln. Dritel licence bude pravideln udrovat a aktualizovat sv registran daje pomoc postup zkaznick registrace dat, jmenovit na zklad informanho zkaznickho formule, kter mu me poskytnout spolenost Autodesk. Dritel licence bere na vdom a souhlas s tm, e spolenost Autodesk me tyto informace pout v souladu se svmi platnmi zsadami zachovn povinnosti mlenlivosti (jak je popsno v lnku 4 (Mlenlivost; pouvn informac, propojenost)). 6.2.2 Znemonn pstupu. DRITEL LICENCE BERE NA VDOM A SOUHLAS S TM, E INSTALACE A PSTUP K LICENCOVANM MATERILM MOHOU BT ZNEMONNY AKTIVAC, ZABEZPEENM A MECHANISMY TECHNICK OCHRANY, POKUD SE DRITEL LICENCE POKUS PEVST VECHNY LICENCOVAN MATERILY NEBO JEJICH ST NA JIN POTA, BUDE MANIPULOVAT S MECHANISMY TECHNICK OCHRANY NEBO MECHANISMY K NASTAVEN DAT NA SVM POTAI V RMCI LICENCOVANCH MATERIL, POUVAT LICENCOVAN MATERILY I PO UPLYNUT DOBY PEDPLATNHO NEBO PEVN STANOVEN DOBY NEBO PROVDT JIN

INNOSTI, KTER MOHOU ZMNIT NASTAVEN BEZPENOSTNHO REIMU, NEBO ZA JINCH OKOLNOST, A E TO ME OVLIVNIT PSTUP DRITELE LICENCE K JEHO PRODUKTU A JINM DATM. DAL INFORMACE JSOU UVEDENY V PSLUNCH LICENCOVANCH MATERILECH NEBO JSOU K DISPOZICI NA VYDN U SPOLENOSTI AUTODESK.

6.2.3 inek aktivanch kd. Dritel licence bere na vdom a souhlas s tm, e pijet aktivanho kdu (a ji je i nen Driteli poskytnut omylem) nezakld doklad o rozsahu licennch prv Dritele licence ani tento rozsah neovlivuje. Tato prva jsou stanovena pouze touto Smlouvou a pslunm oznaenm licence. 6.3
Doten daje. Pracovn produkty a jin daje vytvoen pomoc licencovanch materil poskytnutch na zklad uritch typ licence, vetn licenc, kter omezuj povolen el pouit na vzdlvac ely nebo osobn vzdlvn, mohou obsahovat urit upozornn a omezen, dle kterch je mon takov pracovn produkt nebo jin daje pout pouze za uritch okolnost (napklad v oblasti vzdlvn). Pokud navc Dritel licence pracovn produkt nebo jin daje vytvoen pomoc takovch licencovanch materil zkombinuje i propoj s jinak vytvoenm pracovnm produktem nebo jinmi daji, mohou se tato upozornn a omezen vztahovat i takov dal pracovn produkt nebo daje. Spolenost Autodesk nenese dnou odpovdnost v ppad, e Dritel licence takto zkombinuje nebo propoj pracovn produkt i jin daje vytvoen pomoc licencovanch materil s jinak vytvoenm pracovnm produktem nebo daji. Dritel licence tak nesm takov upozornn nebo omezen odstranit, zmnit nebo zakrt.

7. 7.1

Omezen odpovdnosti

Omezen typu a ve odpovdnosti. SPOLENOST AUTODESK ANI JEJ DODAVATEL V DNM PPAD (PMO ANI NEPMO) NEODPOVDAJ ZA DN VEDLEJ, ZVLTN, NEPM NEBO NSLEDN KODY I NHRADU KODY S TRESTN FUNKC, UL ZISK, ZTRTU MONOSTI UVN, PJMU NEBO DAT NEBO PERUEN PROVOZU (BEZ OHLEDU NA PRVN TEORII OHLEDN UPLATOVN TAKOV NHRADY KODY NEBO JIN ODPOVDNOSTI). ODPOVDNOST SPOLENOSTI AUTODESK A JEJCH DODAVATEL VE VZTAHU K JAKMKOLIV MATERILM SPOLENOSTI AUTODESK, PEDPLATNMU NEBO SLUBM I V SOUVISLOSTI S NIMI NAVC NESM V DNM PPAD PEKROIT STKU UHRAZENOU DRITELEM LICENCE NEBO JM SPLATNOU ZA TAKOV MATERILY SPOLENOSTI AUTODESK, PEDPLATN NEBO SLUBY .

7.2

Uplatnn omezen a jejich zklad. OMEZEN ODPOVDNOSTI DLE TOHOTO LNKU 7 (OMEZEN ODPOVDNOSTI) SE V MAXIMLN MON ME POVOLEN PSLUNMI ZKONY VZTAHUJE NA VEKER KODY NEBO JINOU ODPOVDNOST, A U VZNIKLY JAKMKOLIV ZPSOBEM A BEZ OHLEDU NA TEORII O ODPOVDNOSTI A A U JE ODVOZENA ZE SMLOUVY, OBANSKOPRVNHO DELIKTU (ZEJMNA NEDBALOSTI) NEBO JINAK, A TO I V PPAD, E SPOLENOST AUTODESK BYLA O MONOSTI VZNIKU TCHTO KOD INFORMOVNA, A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA OMEZEN NPRAVN OPATEN, JE JSOU PODLE TTO SMLOUVY K DISPOZICI, NESPLN SVJ ZKLADN CL. DRITEL LICENCE TAK SOUHLAS S TM, E LICENCE, PEDPLATN A POPLATKY ZA SLUBY A JIN POPLATKY TOVAN SPOLENOST AUTODESK A ZAPLACEN DRITELEM LICENCE ODREJ A VYCHZEJ Z ROZLOEN RIZIKA TAK, JAK JE ZAMLENO TMTO LNKEM 7 (OMEZEN ODPOVDNOSTI), A E OMEZEN ODPOVDNOSTI STANOVEN TMTO LNKEM 7 (OMEZEN ODPOVDNOSTI) JSOU ZKLADN SOUST DOHODY MEZI STRANAMI.

8. 8.1

Doba trvn a ukonen

Doba trvn; ukonen nebo pozastaven. Kad licence dle tto Smlouvy tkajc se konkrtnho souboru licencovanch materil, na kter se vztahuje, nabv innosti okamikem, kdy: (a) tato Smlouva nabude innosti, (b) Dritel licence uhrad pslun poplatky, s vjimkou licenc (jako je licence na zkuebn verzi), kde nejsou poadovny dn poplatky, (c) dojde k vydn konkrtnch licencovanch materil a (d) zane pslun doba pedplatnho, pokud jsou materily Autodesk poskytovny v souvislosti s pedplatnm, podle toho, co nastane nejpozdji. Spolenost Autodesk nebo Dritel licence mohou ukonit tuto Smlouvu, licenci Dritele licence na licencovan materily, pedplatn Dritele licence a/nebo poskytovn slueb vztahujcch se na licencovan materily, pokud druh strana poru tuto Smlouvu a nenaprav takov poruen do deseti (10) dn od zasln psemnho oznmen o poruen. Spolenost Autodesk tak namsto ukonen me pozastavit platnost licence Dritele licence k licencovanm materilm, pedplatn Dritele licence, poskytovn slueb

tkajcch se licencovanch materil a/nebo zvazk spolenosti Autodesk i prv Dritele licence dle tto Smlouvy (nebo podle jinch ppadnch podmnek tkajcch se licencovanch materil), pokud Dritel licence neprovede platbu ve prospch spolenosti Autodesk i distributora nebo jinak nespln ustanoven tto Smlouvy i jin podmnky vztahujc se na jakoukoliv takovou licenci, pedplatn, sluby nebo jin souvisejc materily. Autodesk me tak ukonit tuto Smlouvu, pokud je v souvislosti s Dritelem licence zahjeno konkurzn zen, Dritel licence se dostane do platebn neschopnosti nebo dojde k narovnn s viteli Dritele licence. Tato Smlouva bude bez dalho ukonena automaticky nebo na zklad konu spolenosti Autodesk, pokud Dritel licence vstoup do likvidace. Dritel licence bere na vdom a souhlas s tm, e spolenost Autodesk me postoupit nebo subkontrahovat sv prva i povinnosti dle tto Smlouvy.

8.2

inek ukonen Smlouvy nebo licence. Udlen licence zaniknou po ukonen i uplynut platnosti tto Smlouvy. Po ukonen nebo uplynut platnosti jakkoliv licence udlen Driteli licence mus Dritel licence pestat pouvat veker materily spolenosti Autodesk, na kter se licence vztahuj, pedplatn (zejmna souvisejc sluby) a jakkoliv sluby a odinstalovat veker kopie materil spolenosti Autodesk. Dritel licence souhlas s tm, e na dost spolenosti Autodesk zni nebo vrt veker materily spolenosti Autodesk zpt spolenosti Autodesk nebo distributorovi, od kterho je zskal. Spolenost Autodesk si vyhrazuje prvo podat Dritele licence o pedloen dostatenho dokladu o tom, e veker kopie materil spolenosti Autodesk byly odinstalovny, a pokud o to spolenost Autodesk podala, znieny nebo vrceny spolenosti Autodesk nebo distributorovi, od kterho je zskal. Pokud je ukoneno pedplatn Dritele licence nebo uplyne jeho platnost, avak tato Smlouva a licence Dritele licence k licencovanm materilm zstvaj v platnosti, zaniknou veker prva Dritele licence vyplvajc z pedplatnho (zejmna prva tkajc se pedchozch verz) a (pokud podmnky programu pro pedplatitele neumon jinak) Dritel licence mus dodrovat zvazky stanoven v lnku 1.2.1 (inek vych verz) ve vztahu k vekerm kopim takovch pedchozch verz (vetn zvazku ukonit uvn takovch pedchozch verz, odinstalovat je a zniit je nebo vrtit).

8.3

Platnost ustanoven. lnky 1.3 (Dodaten podmnky), 1.4 (Jin materily), 1.5 (Oprvnn uivatel), 1.6 (Licencovan materily tet strany), 1.11 (API), 2.1.1 (Neudlen licence/nepovolen innosti), 2.1.4 (inek neoprvnnho uvn), 2.2 (Obchzen), 3 (Vyhrazen vech prv), 4 (Dvrn informace; pouit dvrnch informac, propojenost), 5.2 (Zeknut se odpovdnosti), 6 (Upozornn), 7 (Omezen odpovdnosti), 8 (Doba trvn a ukonen) a 9 (Obecn ustanoven) a Ploha A zstvaj v platnosti i po ukonen i uplynut platnosti tto Smlouvy.

9. 9.1

Obecn ustanoven

Oznmen. Oznmen kterkoliv ze stran v souvislosti s touto Smlouvou budou v psemn podob a budou zaslna elektronickou potou, potou nebo doruovac slubou (jako je UPS, FedEx nebo DHL), s vjimkou toho, e Dritel licence nesm spolenosti Autodesk podat oznmen o jejm poruen nebo vypovdt tuto Smlouvu elektronickou potou. Oznmen spolenosti Autodesk Driteli licence nabvaj innosti (a) v ppad oznmen elektronickou potou jeden (1) den po zasln na e-mailovou adresu poskytnutou spolenosti Autodesk nebo (b) v ppad oznmen potou i doruovac slubou pt (5) dn po zasln bnou potou nebo doruovac slubou na adresu poskytnutou spolenosti Autodesk. Dritel licence tmto souhlas s tm, e sluebn korespondence bude Driteli licence doruovna doporuenou potou na adresu uvedenou v informanm zkaznickm formuli Dritele licence (nebo pokud tento formul nebude pedloen, na posledn adresu Dritele licence znmou spolenosti Autodesk), pokud tak umouj pslun zkony. Oznmen Dritele licence spolenosti Autodesk nabv innosti (a) v ppad oznmen e-mailem jeden (1) den od zasln (a pijet spolenost Autodesk) na adresu CopyrightAgent@autodesk.com nebo (b) v ppad oznmen potou nebo doruovac slubou okamikem pijet spolenost Autodesk na adrese Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, Kalifornie 94903, USA, k rukm: CopyrightAgent. Pokud m Dritel licence pedplatn, me kterkoliv strana podat oznmen, jak je uvedeno v podmnkch programu pro pedplatitele.

9.2

Rozhodn prvo a jurisdikce. Tato Smlouva se bude dit a bude vykldna v souladu s prvnm dem (a) vcarsk konfederace, pokud Dritel licence zskal materily spolenosti Autodesk v nkter zemi v Evrop, Africe nebo na Stednm vchod, (b) Singapuru, pokud Dritel licence zskal materily spolenosti Autodesk v nkter zemi v Asii, Ocenii nebo

regionu Asie a Tichomo, nebo (c) sttu Kalifornie (a v oblasti kontroly i v souladu s federlnmi zkony Spojench stt americkch), pokud Dritel licence zskal materily spolenosti Autodesk v nkter zemi Severn nebo Jin Ameriky (vetn Karibsk oblasti) nebo v jakkoliv jin zemi neuveden v bodu 9.2. Zkony tchto jurisdikc budou platit bez odkazu na principy koliznch norem v danch jurisdikcch. mluva OSN o Smlouvch o mezinrodnm prodeji zbo a zkon o jednotnch potaovch informacch se na tuto Smlouvu nevztahuj (a jsou vyloueny ze zkon, ktermi se tato Smlouva d). Mimoto strany souhlas s tm, e veker nroky, aloby i spory vyplvajc z tto Smlouvy nebo s n souvisejc budou vhradn postoupeny Nejvymu soudu sttu Kalifornie, okres Marin, nebo Okresnmu soudu Spojench stt americkch pro severn okres sttu Kalifornie v San Franciscu (a strany se podd jejich vhradn jurisdikci), s tou vjimkou, e pokud Dritel licence zskal materily spolenosti Autodesk (a) v nkter zemi v Evrop, Africe nebo na Blzkm vchod, budou takov nroky i spory postoupeny vhradn soudm vcarsk konfederace (a strany se podd jejich vhradn jurisdikci), nebo (b) v nkter zemi v Asii, Ocenii nebo regionu Asie a Tichomo, budou takov nroky nebo spory postoupeny vhradn soudm v Singapuru (a strany se podd jejich vhradn jurisdikci). dn ve uveden ustanoven nebude spolenosti Autodesk brnit v tom, aby vznesla alobu na poruen prv k duevnmu vlastnictv v jakkoliv zemi, kde k takovmu poruen dajn dolo.

9.3

Zkaz postoupen; platebn neschopnost. Dritel licence nesm tuto Smlouvu ani dn prva z tto Smlouvy postoupit (a ji na zklad koup akci nebo majetku, slouen, zmny kontroly, psobenm prva nebo jinak), ani by k tomu zskal pedchoz psemn souhlas spolenosti Autodesk, kter me spolenost Autodesk na zklad svho vhradnho uven odept, a jakkoliv zamlen postoupen ze strany Dritele licence bude neplatn. V rmci jakhokoliv konkurznho i jinho zen bude s touto Smlouvou nakldno jako s provdc Smlouvou typu, kter je popsn v 365 psm. c) bodu 1) Kapitoly 11 Zkonku Spojench stt americkch, a tato Smlouva nesm bt pevedena bez pedchozho psemnho souhlasu spolenosti Autodesk, kter me spolenost Autodesk dle svho vhradnho uven odept.

9.4

Dcein spolenosti a spznn osoby Autodesk. Dritel licence bere na vdom a souhlas s tm, e spolenost Autodesk me zajistit, aby se jej dcein spolenosti a spznn osoby podlely na innosti souvisejc s touto Smlouvou, zejmna na dodvce materil spolenosti Autodesk a poskytnut pedplatnho a slueb s tm, e spolenost Autodesk (a nikoliv takov dcein spolenosti a spznn osoby) bude i nadle podlhat svm zvazkm dle tto Smlouvy. Dritel licence tak souhlas s tm, e dcein spolenosti a spznn osoby Dritele licence mohou vymhat plnn tto Smlouvy (vetn pijet opaten proti poruen tto Smlouvy).

9.5

Oddlitelnost. Pokud se kterkoliv ustanoven tto Smlouvy stane zcela nebo sten nezkonnm, neplatnm nebo nevynutitelnm dle pslunho prva, bude takov ustanoven nebo jeho st neinn ve vztahu k jurisdikci, v n je nezkonn, neplatn i nevynutiteln v rozsahu takov nezkonnosti, neplatnosti i nevynutitelnosti, a bude povaovno za upraven v rozsahu nezbytnm k tomu, aby odpovdalo pslunm zkonm a aby strany mohly v maximln mon me naplnit jeho el. Nezkonnost, neplatnost i nevynutitelnost takovho ustanoven v dan jurisdikci nijak neovlivn zkonnost, platnost i vynutitelnost takovho nebo jinho ustanoven tto Smlouvy v jin jurisdikci.

9.6

Nezeknut se prv. dn podmnka ani ustanoven tto Smlouvy nebudou pokldny za podmnku nebo ustanoven, od nich bylo uputno, a dn poruen Smlouvy nebude prominuto, pokud toto zeknut se prv nen podepsno jmnem strany, proti kter je uplatovno. dn zeknut se prv (a ji vyjden pmo nebo nepmo) nebude znamenat schvlen, zeknut se nebo prominut v souvislosti s jakmkoliv jinm, odlinm nebo nslednm ppadem poruen.

9.7

Audity. Dritel licence souhlas s tm, e spolenost Autodesk m prvo poadovat audit (elektronick nebo jin) materil spolenosti Autodesk a jejich instalaci a zpstupnn. V rmci jakhokoliv takovho auditu bude mt na zklad psemnho oznmen podanho 15 (patnct) dn pedem spolenost Autodesk nebo jej poven zstupce prvo zkontrolovat zznamy, systmy a zazen Dritele licence, vetn identifikanho sla pstroje, sriovch sel a souvisejcch daj, a ovit, e je uvn vech materil spolenosti Autodesk v souladu s touto Smlouvou. Dritel licence poskytne plnou souinnost, aby takov audit umonil. Pokud spolenost Autodesk zjist, e uvn ze strany Dritele licence nen v souladu s touto Smlouvou, obdr Dritel okamit platnou licenci a zaplat za ni tak, aby jeho uvn

materil spolenosti Autodesk odpovdalo tto Smlouv a bylo v souladu s vekermi platnmi podmnkami, a dle zaplat pimen nklady na audit. Mimo tato prva na platby si spolenost Autodesk vyhrazuje prvo poadovat jakkoliv dal prostedky npravy, kter jsou dostupn dle pslunch prvnch pedpis a ekvity, a ji dle tto Smlouvy i jinak.

9.8

Jazyk. Anglick jazykov verze tto Smlouvy je prvn zvazn v ppad jakkoliv nesrovnalosti mezi anglickou jazykovou verz a jejmi peklady. Pokud Dritel licence koupil licenci na licencovan materily v Kanad, souhlas s nsledujcm: strany tto Smlouvy potvrzuj, e si pej, aby tato Smlouva, jako i ostatn souvisejc dokumenty, vetn oznmen, byla sepsna pouze v anglickm jazyce.

9.9

Vklad. Nejasnosti v tto Smlouv nebudou vykldny proti osob, kter tuto Smlouvu sepsala.

9.10

Vy moc. Spolenost Autodesk neponese odpovdnost za dnou ztrtu, kodu ani pokutu vyplvajc z prodlen v plnn i neproveden plnn v dsledku psoben vy moci, prodlen dodavatele nebo z jinch pin mimo pimenou kontrolu spolenosti Autodesk.

9.11

Prva vldy Spojench stt americkch. Veker materily spolenosti Autodesk jsou poskytovny vld Spojench stt americkch se stejnmi prvy a omezenmi, kter se vztahuj na komern licenci, jak jsou popsny v tto Smlouv.

9.12

Kontrola vvozu. Dritel licence bere na vdom, e materily spolenosti Autodesk podlhaj zkonm a pedpism Spojench stt americkch (dle jen USA) o kontrole vvozu, a bude tyto zkony a pedpisy dodrovat. Podle zkon a pedpis USA o kontrole vvozu nesmj bt materily spolenosti Autodesk stahovny nebo jinak vyveny i optovn vyveny nebo pedvny do zakzanch zem nebo zakzanm koncovm uivatelm. Dritel licence prohlauje, zaruuje a zavazuje se, e on ani jeho pracovnci (a) se nenachzej v zakzan zemi ani v takov zemi nemaj bydlit a nemaj sttn pslunost takov zem, (b) nejsou na dnm seznamu vldy USA uvdjcm zakzan koncov uivatele, a (c) pokud nebude na zklad zkon a pedpis USA o kontrole vvozu odsouhlaseno jinak, nebudou pouvat materily spolenosti Autodesk pi dnm zakzanm konenm uvn, zejmna pi navrhovn, analze, simulaci, plnovn, testovn nebo jinch innostech souvisejcch s jadernmi, chemickmi/biologickmi zbranmi, raketovmi systmy nebo automatizovanmi leteckmi zazenmi. Dritel licence je srozumn s tm, e poadavky a omezen stanoven zkony USA, kter se na Dritele licence vztahuj, se mohou liit v zvislosti na staench materilech spolenosti Autodesk a mohou se as od asu mnit a e aby byla stanovena pesn regulace ve vztahu k materilm spolenosti Autodesk, je nezbytn, aby byl obeznmen s pravidly USA pro kontrolu vvozu, Ministerstva financ USA a adu pro pedpisy pro kontrolu zahraninho majetku.

9.13

pln dohoda. Tato Smlouva a jakkoliv dal podmnky v n uveden (nap. podmnky programu pro pedplatitele a podmnky poskytovn slueb) zakldaj plnou dohodu mezi stranami (a spoj se a nahrad veker pedchzejc i souasn Smlouvy, diskuze, komunikaci, dohody, prohlen, zruky, reklamy a ujednn) ve vztahu k pedmtu tto Smlouvy, s vjimkou tch materil spolenosti Autodesk, kter mohou podlhat dodatench nebo odlinm podmnkm spojenm s materily spolenosti Autodesk. Strany potvrzuj, e pi uzaven tto Smlouvy nevychzej z dn jin dohody, jednn, komunikace, smlouvy, prohlen, zruky, reklamy nebo ujednn, ne je vslovn uvedeno v tto Smlouv. Dritel licence bere na vdom a souhlas s tm, e spolenost Autodesk me as od asu doplnit nebo zmnit podmnky programu pro pedplatitele a podmnky poskytovn slueb s tm, e spolenost Autodesk bude Dritele licence o takovch doplcch i zmnch psemn informovat (a umon mu, aby pedplatn i poskytovn slueb neobnovil nebo je ukonil, a nabdne mu dal monosti ohledn tohoto pedplatnho i slueb) ped tm, ne doplky i zmny nabudou vi Driteli licence innosti. Pokud dojde k rozporu mezi touto Smlouvou a ostatnmi podmnkami spolenosti Autodesk (zejmna podmnkami programu pro pedplatitele, podmnkami poskytovn slueb nebo doplujcmi i odlinmi podmnkami), plat ostatn podmnky. Podmnky stanoven Dritelem licence v rmci jakkoliv komunikace z jeho strany, jejm clem je zmna tto Smlouvy nebo takovch ostatnch podmnek, budou neplatn a neinn, pokud nebudou sjednny psemn a podepsny povenm zstupcem spolenosti Autodesk. Ani dn dal pravy tto Smlouvy nebudou platn, pokud nebudou sjednny psemn a podepsny povenm zstupcem spolenosti Autodesk.

10.

DODATEN PODMNKY

10.1 Tento bod 10.1 plat pro nsledujc Software, kter me bt zahrnut v licencovanch materilech: (i) Autodesk Maya; (ii) Autodesk Softimage; (iii) Autodesk 3ds Max; a (iv) Autodesk 3ds Max Design. 10.1.1 Renderovn (Rendering). A. V souvislosti s Renderovacm softwarem (definovanm ne) me Dritel licence vedle jin licence poskytnut touto Smlouvou umonit, aby byl Renderovac software nainstalovn nebo zpstupnn na sti vhradn pro intern obchodn uit/potebu Dritele licence, a to konkrtn pro renderovn soubor vytvoench pomoc Softwaru. Jestlie je vak Renderovac software mental ray a Software je poskytnut s konenm potem renderovacch uzl mental ray, pak s ohledem na mental ray je ve uveden omezeno na tento poet renderovacch uzl mental ray. B. V souvislosti se Satelitnm renderovacm softwarem (definovanm ne) me Dritel licence vedle jin licence poskytnut touto Smlouvou umonit, aby byl Satelitn renderovac software nainstalovn nebo zpstupnn na sti vhradn pro intern obchodn uit/potebu Dritele licence a pouvn (i) konkrtn pro renderovn soubor vytvoench pomoc Softwaru; nebo (ii) Renderovacm softwarem konkrtn pro renderovn soubor vytvoench pomoc Softwaru. Celkov poet zkladnch procesorovch jednotek (CPU) pouvanch Satelitnm renderovacm softwarem nesm pekroit poet uveden v oznaen licence. C. V souvislosti s mental ray Standalone (definovanm ne) me Dritel licence umonit, aby byl mental ray Standalone nainstalovn nebo zpstupnn na sti vhradn na Vpoetnm zazen (definovanm ne), a to vhradn pro intern obchodn uit/potebu Dritele licence konkrtn pro renderovn soubor vytvoench pomoc Softwaru. V souvislosti s mental ray Standalone se vechny odkazy ve Smlouv na Pota tmto ru a nahrazuj vrazem Vpoetn zazen. D. V souvislosti s mental ray Satellite (definovanm ne) pro software Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya a Autodesk Softimage me kad spustiteln mental ray Satellite bet na (i) prv jednom (1) samostatnm Vpoetnm zazen nebo (ii) prv jednom (1) Vpoetnm zazen v sti. V souvislosti s mental ray Satellite se vechny odkazy ve Smlouv na Pota tmto ru a nahrazuj vrazem Vpoetn zazen. E. Definice. (1) mental ray Standalone znamen spustiteln mental ray Standalone klient/server vetn standardnch mental ray knihoven ke stnovn (shader knihoven) a obslunch program, kter se pouv konkrtn pro renderovn soubor vytvoench pomoc Softwaru. (2) Renderovac software znamen podskupinu Softwaru, kter se pouv konkrtn pro renderovn soubor vytvoench pomoc Softwaru. (3) Satelitn renderovac software znamen podskupinu Softwaru, kter se pouv: (i) konkrtn pro renderovn soubor vytvoench pomoc Softwaru nebo (ii) Renderovacm softwarem konkrtn pro renderovn soubor vytvoench pomoc Softwaru. (4) mental ray Satellite znamen spustiteln server mental ray Satellite vetn standardnch mental ray shader knihoven. mental ray Satellite je funkn ekvivalentn spustitelnmu serveru mental ray Standalone, kter se pouv konkrtn pro renderovn soubor vytvoench pomoc Softwaru, ale nedoke st a pst soubory v kompletnm formtu mi2. (5) Vpoetn zazen znamen (i) jedno elektronick zazen s maximln 4 (tymi) zkladnmi procesorovmi jednotkami (CPU) (bez ohledu na poet jader v kad zkladn procesorov jednotce) anebo 4 (tymi) grafickmi procesory (GPU) (bez ohledu na poet jader v kadm grafickm procesoru), piem kad zkladn procesorov jednotka (CPU) m jeden nebo vce mikroprocesor, kter pijmaj informace v digitln nebo podobn form a manipuluj s informacemi za elem dosaen konkrtnho vsledku podle sekvence instrukc, nebo (ii) softwarovou implementaci takovho zazen (neboli tak zvan virtuln stroj).

10.2 Vjimky. Tento bod 10.2 plat pro zbavn software Autodesk Media & Entertainment 3D, kter me bt zahrnut v licencovanch materilech. Bez ohledu na ustanoven bodu 2.1.1 Neudlen licence/nepovolen innosti: 10.2.1 me Dritel licence pistupovat ke kadmu skriptovacmu jazyku, je-li poskytnut, a upravovat a roziovat Software. 10.2.2 v souvislosti se Softwarem me Dritel licence provdt pravy (definovan ne) za elem navrhovn, vyvjen a testovn aplikanho programu (Aplikace dritele licence) urenho pro fungovn se Softwarem vhradn pro intern obchodn uit/poteby Dritele licence pi vytven multimedilnho obsahu. 10.2.3 jestlie: (i) se Softwarem a Aplikac dritele licence pracuje Redistribuovateln komponenta; a (ii) s Aplikac dritele licence je spojena Redistribuovateln komponenta; pak me Dritel licence reprodukovat a distribuovat Redistribuovatelnou komponentu a Aplikaci dritele licence spolen, piem mus dsledn dodrovat vechny nsledujc podmnky: A. oznaen tdy pro vechny tdy objekt, kter Dritel licence vytvoil, bude jin a jasn odliiteln od identifikace tdy, je pouv Autodesk; B. modifikovan Vzorov kd (Sample code) (definovan ne) a vechny vsledn binrn soubory v Aplikaci dritele licence jsou oznaeny jako vyvinut Dritelem licence, a nikoli spolenost Autodesk; C. Aplikace dritele licence obsahuje upozornn na autorsk prva spolenosti Autodesk; D. kad Modifikace a vechny vsledn binrn soubory mus obsahovat upozornn na autorsk prva spolenosti Autodesk, Inc. a nsledujc vtu: Tento software obsahuje kd chrnn autorskm prvem, kter vlastn spolenost Autodesk, Inc., ale kter byl modifikovn a nen schvlen spolenost Autodesk, Inc. Upozornn na autorsk prva a uveden vta bude ve stejnm jazyce jako jazyk Softwaru; E. F. distribuce bude vhradn pro neziskov ely; distribuce je bu v binrn form, nebo v textov form;

G. distribuce podlh standardn form smlouvy o poskytnut licence koncovmu uivateli s prokliknutm, piem tato smlouva o poskytnut licence koncovmu uivateli bude mimo jin: (1) (2) chrnit zjmy spolenosti Autodesk v souladu s podmnkami tto Smlouvy; zakazovat redistribuci Redistribuovateln komponenty;

H. Vedle ve uvedenho, jestlie Redistribuovateln komponenta pracuje se Softwarem Autodesk 3ds Max anebo Autodesk 3ds Max Design a s Aplikac dritele licence, pak ped reprodukovnm a distribuovnm Redistribuovateln komponenty a Aplikace dritele licence mus bt vechny soubory MIDI z Redistribuovateln komponenty a Aplikace dritele licence vyloueny; I. Dritel licence se zavazuje hjit, odkodnit a zbavit odpovdnosti spolenost Autodesk a jej poboky za vechny kody, nklady, ztrty, zvazky a vdaje a stky zaplacen za vyrovnn vynaloen v souvislosti s alobou, soudnm sporem i zenm tet strany tvrdc, e Redistribuovateln komponenta anebo Aplikace dritele licence poruuje i neoprvnn uv jej patent, autorsk prva, osobnostn prva, ochrannou znmkou, obchodn tajemstv a prva na prmyslov vzor, a ji registrovan nebo neregistrovan, a zahrnujc dost o registraci ve uvedenho a vechna prva i formy ochrany podobnho charakteru majc ekvivalentn i podobn inek na ve uveden, je mohou existovat kdekoli na svt. 10.2.4 Definice.

A. Modifikace znamen jakkoli: (i) dodatek k podstat Vzoru nebo doplnn podstaty obsahu souboru obsahujcho Vzor; (ii) jakkoli vymazn ze struktury Vzoru nebo jakkoli vymazn ze struktury obsahu souboru obsahujcho Vzor; anebo (iii) jakkoli nov soubor, kter obsahuje libovolnou st Vzoru; piem ve uveden podle vhradnho uven spolenosti Autodesk zajiuje, e Vzor nen primrnm zdrojem hodnoty. B. Redistribuovateln komponenta znamen Vzor(y) anebo Modifikaci. C. Vzor(y) znamen vzorov zdrojov kd nebo jednotliv animace, nepohybliv obrazy anebo audio soubory obsaen v Softwaru a umstn ve vzorovm adresi, podadres pklad, vzorov soubory nebo jakkoli podobn typov adres i soubor. 10.3 Tento bod 10.3 plat pro nsledujc Software, kter me bt zahrnut v licencovanch materilech: (i) software Autodesk Softimage Mod Tool; a (ii) software Autodesk Softimage Mod Tool Pro. 10.3.1 Software Autodesk Softimage Mod Tool. V ppad, e Software je Autodesk Softimage Mod Tool, pak Typ licence podle Plohy B je B.7. Studentsk licence. 10.3.2 Software Autodesk Softimage Mod Tool Pro. V ppad, e Software je Autodesk Softimage Mod Tool Pro, pak Typ licence podle Plohy B je B.1. Samostatn (individuln) licence, avak intern obchodn uit/poteby Dritele licence jsou omezeny na navrhovn, vyvjen a testovn aplikanho programu urenho pro fungovn se Softwarem pro vnitn potebu Dritele licence pi vytven multimedilnho obsahu ve spojen s platnm lenstvm Dritele licence v klubu XNA Creators Club Online Premium.

Ploha A Definice pojm 1. Zpstupnn nebo pstup znamen ve vztahu k potaovmu programu nebo jinm materilm (a) pouvn nebo sputn potaovho programu i jinch materil nebo (b) pouvn nebo jin prospch z vlastnost i funkc potaovho programu nebo jinch materil. 2. Smlouva znamen tuto licenn a servisn smlouvu vetn vech jejch ploh tak, jak me bt as od asu upravena v souladu s jejmi podmnkami. 3. Oprvnn uivatel znamen jakoukoliv osobu, kter si nainstaluje nebo zpstupn licencovan materily nebo kter je oprvnna tak uinit. 4. Autodesk znamen Autodesk, Inc., spolenost ze sttu Delaware, s tou vjimkou, e pokud Dritel licence zsk licenci na materily spolenosti Autodesk v (a) nkter zemi v Evrop, Africe nebo na Blzkm vchod, znamen Autodesk spolenost Autodesk Development Srl, nebo (b) v nkter zemi v Asii, Ocenii nebo regionu Asie a Tichomo, znamen Autodesk spolenost Autodesk Asia Pte Ltd. 5. Autodesk License Manager znamen nstroj oznaovan jako Autodesk License Manager nebo jakkoliv budouc nstroj Autodesk pro zen, sledovn a kontrolu instalace nebo zpstupnn materil spolenosti Autodesk. 6. Materily spolenosti Autodesk znamenaj veker materily pmo i nepmo poskytovan nebo dan k dispozici spolenost Autodesk, vetn Softwaru, uivatelsk dokumentace a nezahrnutch materil (bez ohledu na to, zda na n byla Driteli licence poskytnuta licence i nikoliv). 7. Pota znamen (i) samostatn elektronick zazen s jednou nebo vce zkladnmi procesorovmi jednotkami (CPU), kter pijmaj informace v digitln nebo j podobn form a na zklad sekvence pkaz tyto informace zpracovvaj za elem dosaen specifickho vsledku, nebo (ii) softwarovou realizaci takovho zazen (tzv. virtuln pota). 8. Informan zkaznick formul znamen formul vyplnn Dritelem licence a

pedloen spolenosti Autodesk nebo distributorem pmo i nepmo v souvislosti s objednvkou Dritele licence na materily spolenosti Autodesk, pedplatn nebo sluby. 9. Vzdlvac ely znamenaj ely pmo souvisejc se vzdlvnm, vukou, kolenm a vzkumem a vvojem, kter tvo soust vukovch funkc plnnch vzdlvacmi institucemi na zkladnm nebo stednm stupni nebo institucemi udlujcmi akademick hodnosti i certifikty nebo vzdlvacmi, vukovmi i kolicmi zazenmi, ale nezahrnuj komern, odborn nebo vdlen vzdlvac nebo jin ely. 10. Zkuebn ely znamenaj vyzkouen a pedveden monost Softwaru nebo doplkovch materil, s vjimkou konkurenn analzy a jakchkoliv komernch, odbornch nebo jinch vdlench el. 11. Nezahrnut materily znamenaj veker materily, vetn Softwaru, doplkovch materil nebo uivatelsk dokumentace (zejmna veker potaov programy, moduly, komponenty nebo funkce potaovho programu, vysvtlujc titn nebo elektronick materily, obsah nebo ppadn jin materily), kter mohou bt jakmkoliv zpsobem poskytnuty nebo dny k dispozici Driteli licence nebo kter mohou bt obsaeny na mdich dodanch Driteli licence, u nich (a) Dritel licence nem oznaen licence nebo (b) za kter Dritel licence nezaplatil (a neplat) pslun poplatky. Dritel licence bere na vdom, e nezahrnut materily jsou obsaeny na mdich nebo ve stahovanch souborech pouze z dvodu licennho mechanismu pouvanho spolenost Autodesk a jejich ptomnost Dritele licence nijak neopravuje, a to vslovn ani implicitn, je pouvat. 12. len pedagogickho sboru znamen pracovnka vzdlvacho zazen zkladnho nebo stednho stupn nebo instituce udlujc akademick hodnosti i certifikty nebo ve vzdlvacm, vukovm i kolicm zazen, kter me tuto skutenost spolenosti Autodesk na podn doloit. 13. Instalovat a instalace ve vztahu k potaovmu programu nebo jinm materilm znamen umstn kopie takovho programu nebo jinch materil na pevn disk nebo na jin pamov mdium. 14. Oznaen licence znamen jedno nebo vce oznaen spolenosti Autodesk, kter uvdj (mimo jin) typ licence danho Dritele licence na licencovan materily. Oznaen licence me bt (a) umstno v (i) licencovanch materilech (napklad v kolonce O produktu, v dialogu s informacemi o licenci nebo textovm souboru Softwaru), (ii) v balen spolenosti Autodesk nebo na nm nebo (iii) psemnm potvrzen nebo jinm oznmen vydanm Driteli licence spolenost Autodesk a zaslanm e-mailem i faxem nebo doruenm osobn i jinak nebo (b) jej lze zskat od spolenosti Autodesk na vydn. Aby se pedelo pochybnostem, oznaen licence nezahrnuje oznaen, potvrzen, obal ani jin dokument poskytovan distributorem nebo jinou tet stranou. 15. Typ licence znamen typ licence stanoven spolenost Autodesk pro materily spolenosti Autodesk, vetn typ uvedench v Ploze B. Typ licence zahrnuje podmnky stanoven spolenost Autodesk pro kad typ licence, vetn pslunch podmnek uvedench v Ploze B. Typ licence stanov spolenost Autodesk a me bt uveden v pslunm oznaen licence. 16. Licencovan materily znamenaj Software, doplkov materily a uivatelskou dokumentaci (a) staenou kliknutm na tlatko Souhlasm (I accept) nebo na jin tlatko i pomoc jinho mechanismu spojenho s touto Smlouvou nebo jinm vyjdenm souhlasu s touto Smlouvou, (b) dodanou v balen spolu s touto Smlouvou nebo (c) jinak pipojenou k tto Smlouv, s tm, e (i) v ppad Softwaru je dan software uveden v pslunm oznaen licence a (ii) Dritel licence zaplatil (a nadle plat) pslun poplatky. Licencovan materily dle zahrnuj doplkov materily a uivatelskou dokumentaci, kterou spolenost Autodesk poskytuje nebo dv k dispozici Driteli licence k pouit se Softwarem licencovanm podle tto Smlouvy, pokud spolenost Autodesk ve vztahu k takovm materilm nestanov zvltn podmnky. Licencovan materily zahrnuj zejmna opravy chyb, korekn programy, servisn balky, aktualizace, vy verze a nov verze licencovanch materil, kter spolenost Autodesk poskytuje nebo dv k dispozici Driteli na zklad jeho aktuln platn licence. Dritel licence bere na vdom, e vy a nov verze mohou bt k dispozici za poplatek a mohou se na n vztahovat podmnky programu pro pedplatitele. Licencovan materily dle zahrnuj zejmna veker pedchzejc verze a jin materily spolenosti Autodesk, kter Dritel licence obdr nebo kter si ponech podle podmnek programu pro pedplatitele, ale

pouze tehdy, pokud je to vslovn povoleno v podmnkch takovho programu. Bez ohledu na ve uveden (nebo na kterkoliv jin ustanoven tto Smlouvy) jsou z licencovanch materil v kadm ppad vyloueny nezahrnut materily. 17. Dritel licence znamen (a) spolenost nebo jin subjekt, jeho jmnem jsou materily spolenosti Autodesk poizovny, pokud jsou poizovny jmnem takovho subjektu (napklad zamstnancem, nezvislm dodavatelem nebo jinm povenm zstupcem), nebo (b) pokud se o dn subjekt nejedn, osobu, kter pijme tuto Smlouvu (napklad volbou tlatka Souhlasm (I accept) nebo jinho tlatka i mechanismu spojenho s touto Smlouvou nebo jinm vyjdenm souhlasu s touto Smlouvou nebo instalac, staenm, zpstupnnm nebo jinm zpsobem koprovn i pouit materil spolenosti Autodesk, a ji v celm rozsahu nebo jen nkter jejich sti). Aby se pedelo pochybnostem, Dritel licence znamen pouze jednotlivou, konkrtn oznaenou prvnickou nebo fyzickou osobu a nezahrnuje dn dcein spolenosti nebo spznn osoby takov prvnick i fyzick osoby ani dnou jinou propojenou osobu. 18. Intern obchodn poteby Dritele licence znamenaj ve vztahu k licencovanm materilm pouit takovch materil (a jejich vlastnost a funkc) pracovnky Dritele licence za elem plnn internch poteb v rmci bn obchodn innosti Dritele licence, s tm, e intern obchodn poteby nebudou v dnm ppad zahrnovat poskytnut nebo zpstupnn takovch licencovanch materil (nebo jejich vlastnost i funkc) jakkoliv tet stran. 19. V rmci st znamen potaov prosted sloen z jednoho potae, kter funguje jako souborov server umoujc nahrn, instalaci, provoz, prohlen nebo jin zpstupnn licencovanch materil instalovanch na takovm potai z jinch pota prostednictvm mstnho sovho pipojen nebo za pedpokladu splnn poadavk virtuln privtn st (VPN) prostednictvm pipojen VPN. 20. Povolen poet znamen maximln poet (napklad poet oprvnnch uivatel, poet soubnch uivatel, poet pota, relac atp.), kter odpovd licenci na dan licencovan materily a pslunmu typu licence. Tento poet stanov spolenost Autodesk a me bt uveden v pslunm oznaen licence. 21. ely osobnho vzdlvn znamenaj (i) osobn vzdlvn v ppad studenta nebo (ii) v ppad osoby, kter nen studentem, osobn vzdlvn s vjimkou (a) prezenn nebo online vuky v uebn v rmci programu zakonenho udlenm akademick hodnosti nebo certifiktu a (b) vuku souvisejc s jakmikoliv komernmi, odbornmi nebo jinmi vdlenmi ely. 22. Pracovnci znamenaj (a) jednotliv zamstnance Dritele licence a (b) fyzick osoby, kter jako nezvisl dodavatel pracuj v prostorch Dritele licence a kter si nainstaluj a maj pstup k licencovanm materilm pouze na potach vlastnnch nebo pronajmanch a kontrolovanch Dritelem licence nebo jejich prostednic tvm. 23. Pedchoz verze znamenaj ve vztahu k jakkoliv aktuln platn verzi licencovanch materil pedchoz verzi takovch licencovanch materil, po kter aktuln verze nsleduje nebo kterou nahradila (podle rozhodnut spolenosti Autodesk). 24. Distributor znamen distributora nebo prodejce pmo i nepmo povenho spolenost Autodesk dodnm pravch materil spolenosti Autodesk Driteli licence. 25. Sluby znamenaj sluby (vetn jejich vstup) poskytovan nebo dan k dispozici spolenost Autodesk, zejmna sluby podpory, ukldn, simulace, testovn, kolen a jin vhody, ovem s vylouenm slueb poskytovanch nebo danch k dispozici jako soust pedplatnho. 26. Podmnky slueb znamenaj podmnky slueb uveden na mst, kde me uivatel zadat objednvku nebo se zaregistrovat nebo kter se zobraz v souvislosti s objednvnm takovch slueb nebo registrac k nim (napklad na webov strnce), nebo pokud dn takov podmnky neexistuj, na adrese http://usa.autodesk.com/company/legal-noticestrademarks/terms-of-use nebo na webov strnce Autodesk, kter tuto adresu nahrad i dopln. 27. Software znamen potaov program nebo modul i komponent potaovho programu poskytovanho nebo danho k dispozici spolenost Autodesk. Pojem Software me bt dle pouvn v souvislosti s funkcemi nebo vlastnostmi potaovho programu.

28. Samostatn verze znamen, e (i) licencovan materily jsou nainstalovny v jednom potai a e (ii) licencovan materily nen mon nainstalovat, provozovat, prohlet nebo jinak zpstupovat z jakhokoliv jinho potae nebo jeho prostednictvm (napklad prostednictvm jakhokoliv druhu sovho pipojen). 29. Student znamen jakoukoliv osobu, kter je (i) v dob instalace licencovanch materil zapsna (a) u renomovan vzdlvac instituce udlujc akademick hodnosti nebo certifikty do vzdlvacho programu ukonenho zsknm akademick hodnosti nebo certifiktu v rozsahu nejmn t (3) zpotovch hodin nebo (b) do certifikanho programu v trvn nejmn devti (9) msc a (ii) na dost spolenosti Autodesk me tuto skutenost doloit. 30. Pedplatn je program obecn nabzen spolenost Autodesk, v rmci kterho spolenost Autodesk poskytuje mimo jin aktualizace a vy verze, nov verze a dal vybranou podporu, sluby a kolen k materilm spolenosti Autodesk. 31. Podmnky programu pro pedplatitele znamenaj podmnky pedplatnho tak, jak jsou uvedeny na adrese http://usa.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/support-termsand-conditions nebo na webov strnce Autodesk, kter tuto adresu nahrad i dopln (jej URL lze zskat na strnkch spolenosti Autodesk nebo na vydn). 32. Doplkov materily znamenaj materily s vjimkou Softwaru a materil tkajcch se uivatelsk dokumentace, kter jsou poskytovny nebo dny k dispozici spolenost Autodesk k pouit spolu se Softwarem. Doplkov materily zahrnuj zejmna (a) obsah, jako jsou napklad vzorov kresby a nvrhy, moduly ke kreslen a navrhovn a pedstaven prvk pouvanch v kresbch a nvrzch (nap. budovy, sti budov, vybaven, nbytek, mosty, silnice, znaky, pozad, prosted a animace), (b) podkladov materily, jako jsou napklad stavebn dy a popis stavebnch postup, (c) nstroje k zobrazen vstupu ze Softwaru, jako jsou napklad fonty, a (d) vvojov materily, rozhran pro programovn aplikac (API) a dal podobn vvojov materily (vetn informac o API). 33. zem znamen (a) zemi uvedenou v oznaen licence, nebo (b) pokud dn oznaen licence neexistuje nebo v nm nen uvedena dn zem, zemi, ve kter Dritel licenci na materily spolenosti Autodesk podil. Pokud je v oznaen licence uvedena lensk zem Evropsk unie nebo Evropskho sdruen volnho obchodu (EFTA) nebo pokud Dritel licence v takov zemi materily spolenosti Autodesk podil, znamen zem vechny lensk stty Evropsk unie a EFTA. 34. Odinstalovat znamen jakmikoliv prostedky odstranit nebo dezaktivovat kopii materil spolenosti Autodesk z pevnho disku i jinho pamovho mdia nebo jinak zniit i znemonit uvn kopie materil spolenosti Autodesk. 35. Vy verze (upgrade) znamen plnou komern verzi licencovanch materil, (a) kter nsleduje po pedchoz verzi takovch licencovanch materil nebo ji nahrazuje (a me v sob zahrnovat opravy chyb, korekn programy, servisn balky a aktualizace a upgrady pedchoz verze nebo me roziovat i doplovat jej vlastnosti nebo funkce), (b) kter je poskytnuta Driteli licence, kter ji od spolenosti Autodesk zskal licenci na pslunou pedchoz verzi, a (c) za kterou spolenost Autodesk obvykle tuje zvltn poplatek nebo ji poskytuje vhradn zkaznkm v rmci pedplatnho. Vy verz nen materil spolenosti Autodesk, kter spolenost Autodesk povauje za samostatn produkt. Zda se v ppad materil spolenosti Autodesk jedn o vy verzi, ur spolenost Autodesk a me to bt uvedeno v pslunm oznaen licence. 36. Uivatelsk dokumentace znamen vysvtlujc nebo instruktn materily k Softwaru nebo doplkovm materilm (vetn materil tkajcch se pouvn Softwaru nebo doplkovch materil) v titn nebo elektronick podob, kter spolenost Autodesk nebo jej distributor zalenili do Softwaru nebo doplkovch materil (nebo kter k nim pibalili) nebo je jinak poskytli svm zkaznkm pot, co dan zkaznci zskali licenci na Software nebo doplkov materily, podili si je nebo nainstalovali. 37. Poadavky VPN znamenaj, e (i) licencovan materily jsou zpstupovny prostednictvm bezpen virtuln privtn st (VPN), (ii) maximln poet soubnch uivatel majcch pstup k licencovanm materilm (prostednictvm sov verze nebo VPN) nikdy nepeshne povolen poet, (iii) veker kopie licencovanch materil jsou nainstalovny a zpstupnny vhradn ve spojen se zazenm technick ochrany ppadn

dodvanm spolu s licencovanmi materily a (iv) pipojen VPN je bezpen a vyhovuje souasnm oborovm normm ifrovn a ochrany.

Ploha B Typy licenc 1. Licence na samostatnou (individuln) verzi. Pokud je v oznaen licence uveden typ licence jako licence na samostatnou verzi nebo licence na individuln verzi, je Dritel licence oprvnn nainstalovat jednu zkladn kopii verze licencovanch materil uveden v pslunm oznaen licence do jednoho (1) samostatn stojcho potae a zpstupnit tuto kopii licencovanch materil vhradn pracovnkm Dritele licence, vhradn pro intern obchodn poteby Dritele licence. Dritel licence me tak nainstalovat jednu dal kopii licencovanch materil do jednoho dalho (1) samostatn stojcho potae, za pedpokladu, e (i) tato dal kopie licencovanch materil je zpstupnna vhradn stejn osob jako zkladn kopie, (ii) tato osoba je Dritelem licence (pokud je Dritelem licence fyzick osoba) nebo zamstnancem Dritele licence, (iii) tato osoba zpstupn dal kopii vhradn za elem plnn pracovnch kol, kdy je mimo sv bn msto vkonu prce a vhradn pro intern obchodn poteby Dritele licence, (iv) zkladn a dal kopie nejsou zpstupnny ve stejnou dobu. Pokud nen v tto Smlouv stanoveno jinak, nen licence na samostatnou (individuln) verzi asov omezen. 2. Licence na vcemstnou samostatnou verzi. Pokud je v oznaen licence oznaen typ licence jako licence na vcemstnou samostatnou verzi, je Dritel licence oprvnn nainstalovat zkladn kopie verze licencovanch materil uveden v pslunm oznaen licence do povolenho potu samostatn stojcch pota a zpstupnit tyto kopie licencovanch materil vhradn pracovnkm Dritele licence a vhradn pro intern obchodn poteby Dritele licence. Dritel licence me tak nainstalovat dal kopie takovch licencovanch materil do dalch pota, a to maximln v povolenm potu oprvnnch uivatel v samostatn stojcm potai, s tm, e (i) kad dal kopie takovch licencovanch materil je zpstupnna pouze te osob jako zkladn kopie, (ii) takov osoba je Dritelem licence (pokud je Dritel licence fyzickou osobou) nebo zamstnancem Dritele licence, (iii) tato osoba zpstupn dal kopii vhradn za elem plnn pracovnch kol, kdy je mimo sv bn msto vkonu prce a vhradn pro intern obchodn poteby Dritele licence, a (iv) zkladn a dal kopie nejsou zpstupnny ve stejnou dobu. Pokud nen v tto Smlouv stanoveno jinak, nen licence na vcemstnou samostatnou verzi asov omezen. 3. Licence na sovou verzi. Pokud je oznaen licence oznaen typ licence jako licence na sovou verzi, je Dritel licence oprvnn nainstalovat kopie verze licencovanch materil uveden v pslunm oznaen licence v potai a zpstupnit tyto kopie licencovanch materil ve vce potach v rmci st vhradn pracovnkm Dritele licence, vhradn pro intern obchodn poteby Dritele licence, pouze za pedpokladu, e maximln poet soubnch oprvnnch uivatel nepeshne povolen poet oprvnnch uivatel nebo jin omezen stanoven nstrojem Autodesk License Manager. Dritel licence me na zklad vlastnho uven licencovan materily nainstalovat tak na zlonm serveru sputnm na pozad, s tm, e Dritel licence me licencovan materily na zlonm serveru sputnm na pozad zpstupnit pouze po dobu, kdy primrn nainstalovan kopie licencovanch materil nefunguje, a na zklad tch podmnek, kter se vztahuj na zkladn nainstalovanou kopii. Zlon server sputn na pozad znamen pota souborovho serveru, ve kterm je nainstalovna druh kopie Softwaru a doplkovch materil, ale kter je povoleno zpstupnit pouze tehdy, pokud primrn nainstalovan kopie Softwaru a doplkovch materil nefunguje, a to pouze po dobu trvn nefunknosti primrn nainstalovan kopie. Pokud nen v tto Smlouv stanoveno jinak, nen sov licence asov omezen. 4. Licence na samostatnou (individuln) verzi pro vzdlvac instituce. Pokud je v oznaen licence oznaen typ licence jako licence na samostatnou (individuln) verzi pro vzdlvac instituce, je Dritel licence oprvnn nainstalovat jednu kopii verze licencovanch materil uveden v pslunm oznaen licence do jednoho (1) samostatn stojcho potae (s uritmi funknmi omezenmi popsanmi v bodu 6.3 Doten daje) a zpstupnit tuto kopii licencovanch materil vhradn studentm (a tito studenti jsou pro ely licence na

samostatnou (individuln) verzi pro vzdlvac ely pokldni za pracovnky Dritele licence) a lenm pedagogickho sboru v rmci vzdlvacch instituc udlujcch akademick hodnosti nebo certifikty, vhradn pro vzdlvac ely a pouze na pracovitch nebo z pracovi, kter nejsou provozovna za komernmi, odbornmi nebo jinmi vdlenmi ely. Pokud nen v tto Smlouv stanoveno jinak, nen licence na samostatnou (individuln) verzi pro vzdlvac instituce asov omezen. 5. Licence na vcemstnou samostatnou verzi pro vzdlvac instituce. Pokud je v oznaen licence oznaen typ licence jako licence na vcemstnou samostatnou verzi pro vzdlvac instituce, je Dritel licence oprvnn nainstalovat kopie verze licencovanch materil uveden v pslunm oznaen licence do povolenho potu samostatn stojcch pota (s uritmi funknmi omezenmi popsanmi v bodu 6.3 Doten daje) a zpstupnit tyto kopie licencovanch materil vhradn studentm (a tito studenti jsou pro ely licence na vcemstnou samostatnou verzi pro vzdlvac instituce povaovni za pracovnky) a lenm pedagogickho sboru v rmci vzdlvacch instituc udlujcch akademick hodnosti nebo certifikty, vhradn pro vzdlvac ely a pouze na pracovitch nebo z pracovi, kter nejsou provozovna za komernmi, odbornmi nebo jinmi vdlenmi ely. Pokud nen v tto Smlouv stanoveno jinak, nen licence na vcemstnou samostatnou verzi pro vzdlvac instituce asov omezen. 6. Licence na sovou verzi pro vzdlvac instituce. Pokud je v oznaen licence oznaen typ licence jako licence na sovou verzi pro vzdlvac instituce, je Dritel licence oprvnn nainstalovat kopie verze licencovanch materil uveden v pslunm oznaen licence do jednoho potae souborovho serveru (s uritmi funknmi omezenmi popsanmi v bodu 6.3 Doten daje) a zpstupnit tyto licencovan materily na vce potach v rmci st a umonit zpstupnn tchto kopi licencovanch materil vhradn studentm (tito studenti jsou pro ely licence na sovou verzi pro vzdlvac instituce povaovni za pracovnky) a lenm pedagogickho sboru v rmci vzdlvacch instituc udlujcch akademick hodnosti nebo certifikty, vhradn pro vzdlvac ely, pouze za pedpokladu, e maximln poet soubnch oprvnnch uivatel nepeshne povolen poet oprvnnch uivatel, a pouze na pracovitch nebo z pracovi, kter nejsou provozovna za komernmi, odbornmi nebo jinmi vdlenmi ely. Pokud nen v tto Smlouv stanoveno jinak, nen licence na sovou verzi pro vzdlvac instituce asov omezen. 7. Licence na studentskou verzi. Pokud je v oznaen licence oznaen typ licence jako licence na studentskou verzi, je Dritel licence oprvnn nainstalovat jednu kopii verze licencovanch materil uveden v pslunm oznaen licence do jednoho (1) samostatn stojcho potae (s uritmi funknmi omezenmi popsanmi v bodu 6.3 Doten daje) a zpstupnit tuto kopii licencovanch materil vhradn studentovi nebo lenovi pedagogickho sboru vhradn pro ely osobnho vzdlvn a pouze na mstech nebo z mst, kter nejsou laboratoemi nebo uebnami a kter nejsou provozovna za komernmi, odbornmi nebo jinmi vdlenmi ely. Licence na studentskou verzi plat po dobu uritou, kter je uvedena v pslunm oznaen licence. Pokud takov doba nen stanovena, plat licence ticet est (36) msc od instalace nebo po jinou dobu, kterou psemn schvl spolenost Autodesk. 8. Licence na edici pro osobn vzdlvn. Pokud je v oznaen licence oznaen typ licence jako licence na edici pro osobn vzdlvn, je Dritel licence oprvnn nainstalovat jednu kopii verze licencovanch materil uveden v pslunm oznaen licence do jednoho (1) samostatn stojcho potae (s uritmi funknmi omezenmi popsanmi v bodu 6.3 Doten daje) a zpstupnit tuto kopii licencovanch materil vhradn Driteli licence jako jednotlivci vhradn pro ely osobnho vzdlvn a pouze na mstech nebo z mst, kter nejsou laboratoemi nebo uebnami a kter nejsou provozovna za komernmi, odbornmi nebo jinmi vdlenmi ely. Licence na edici pro osobn vzdlvn plat po dobu uritou, kter je uvedena v pslunm oznaen licence. Pokud takov doba nen stanovena, plat licence tinct (13) msc od instalace. 9. Licence na zkuebn verzi/verzi na ukzku/pro vyzkouen. Pokud spolenost Autodesk v pslunm dokladu o udlen licence ozna typ licence jako verzi na ukzku, zkuebn verzi, verzi pro vyzkouen nebo verzi, kter nen urena k dalmu prodeji, je Dritel licence oprvnn nainstalovat jednu kopii verze licencovanch materil uveden v pslunm oznaen licence do jednoho (1) samostatn stojcho potae (s uritmi funknmi omezenmi popsanmi v bodu 6.3 Doten daje) a zpstupnit tuto kopii licencovanch materil

vhradn pracovnkm Dritele licence pro zkuebn ely, pouze za pedpokladu, e maximln poet soubnch oprvnnch uivatel nepeshne jednoho (1) uivatele, a pouze z pracovit Dritele licence. Licence na zkuebn verzi plat po dobu uritou, kter je uvedena v pslunm oznaen licence. Pokud takov doba nen stanovena, plat licence ticet (30) dn od instalace nebo po jinou dobu, kterou psemn schvl spolenost Autodesk. 10. Licence na dobu uritou/s omezenm trvnm/k pronjmu. Pokud spolenost Autodesk v pslunm oznaen licence uvede, e se jedn o licenci na konkrtn stanovenou dobu i s omezenm trvnm nebo licenci na dobu uritou (s vjimkou licenc v bodech B.7, B.8 nebo B.9) nebo o licenci k pronjmu, bude mt Dritel licence prvo nainstalovat a zpstupnit licencovan materily pouze po dobu uvedenou v oznaen licence. Toto nainstalovn a zpstupnn mus odpovdat pslunmu typu licence a povolenmu potu. Pokud spolenost Autodesk v pslunm oznaen licence uvede, e se jedn o licenci na konkrtn stanovenou dobu i s omezenm trvnm nebo licenci na dobu uritou i licenci k pronjmu, ale dn doba nen v oznaen licence stanovena, plat licence devadest (90) dn od instalace. 11. Licence na sovou verzi pro konkrtn relaci. Pokud je v oznaen licence oznaen typ licence jako licence na sovou verzi pro konkrtn relaci, je Dritel licence oprvnn nainstalovat jednu (1) kopii verze licencovanch materil uveden v pslunm oznaen licence do potae a zpstupnit tyto licencovan materily na vce potach v rmci st prostednictvm podporovan aplikace pro virtualizaci vhradn pracovnkm Dritele licence a vhradn pro intern obchodn poteby Dritele licence, pouze za pedpokladu, e maximln poet soubnch relac nepeshne povolen poet oprvnnch uivatel nebo ppadn jin omezen stanoven nstrojem Autodesk Licence Manager. Pro ely tto licence na sovou verzi pro konkrtn relaci, (a) je pojem relace definovn jako jednotliv interaktivn vmna informac mezi dvma potai, kter jsou propojeny prostednictvm podporovan aplikace pro virtualizaci, a (b) pojem podporovan aplikace pro virtualizaci znamen aplikace tetch stran pro virtualizaci nebo metody, u nich je v uivatelsk dokumentaci pro licencovan materily konkrtn uvedeno, e jsou podporovny spolenost Autodesk. Ve vztahu k pslun podporovan aplikaci pro virtualizaci souhlas Dritel licence s tm, e aktivuje jakkoliv dostupn mechanismus ke sledovn relac, neprovede dezaktivaci dnho takovho mechanismu ke sledovn relac a uschov veker zznamy vytvoen takovm mechanismem ke sledovn relac. Pokud nen v tto Smlouv stanoveno jinak, nen licence na sovou verzi pro konkrtn relaci asov omezen.