Anda di halaman 1dari 12

LAMPIRAN 1-1 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN MENULIS PERNYATAAN PROFESIONAL/KONTRAK AKTIVITI 1.

Pengenalan Pernyataan profesional/kontrak aktiviti merujuk kepada harapan/aktiviti yang ditetapkan sendiri oleh pelajar untuk dilaksanakan dalam tempoh PBS. Fokus tertentu perlu ditetapkan oleh pelajar dalam melaksanakan aktiviti tersebut bagi mencapai objektif yang diharapkan. Setiap fokus aktiviti hendaklah dapat diukur dan dinilai sendiri oleh pelajar di peringkat akhir. 2. Tujuan Pernyataan Profesional 2.1 Menyatakan fokus aktiviti yang hendak dilaksanakan dengan jelas 2.2 Membantu pelajar merancang strategi pelaksanaan aktiviti yang difokuskan dengan sistematik 2.3 Membolehkan pelajar mengukur dan menilai keberkesanan pelaksanaan aktiviti yang difokuskan 2.4 Menjadi asas dan panduan kepada pelajar untuk membuat tindakan susulan/ penambahbaikan 3. Pernyataan Profesional 3.1 Sebelum PBS

Kenal pasti fokus utama aktiviti Tujuan aktiviti Merancang strategi pelaksanaan Instrumen penilaian kendiri

3.2 Semasa PBS


Melaksanakan aktiviti/strategi yang dirancang Mengumpul data Merekod

3.3 Selepas PBS (refleksi)


Menganalisis data Menilai Melapor

4.

Penilaian Kendiri Terhadap Pernyataan Profesional Pencapaian objektif Cadangan tindakan susulan/penambahbaikan

LAMPIRAN 1-2 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PANDUAN PENYEDIAAN PORTFOLIO 1. Pengertian Portfolio 1.1 Portfolio atau profil profesional merupakan koleksi dokumen yang memberi gambaran tentang seorang profesional dari segi: 1.1.1 Pengetahuan 1.1.2 Kemahiran 1.1.3 Pengalaman 1.1.4 Kelayakan 1.1.5 Matlamat dan pencapaian 1.2 Satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yang didokumentasikan dan diperkukuhkan dengan bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif. (Shulman, 1992). 2. Tujuan Portfolio 2.1 Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman dalam PBS 2.2 Sebagai landasan komunikasi antara pelajar, pensyarah dan mentor untuk menilai 2.3 Perkembangan profesionalisme pelajar. 2.4 Memberi ruang kepada pelajar membuat refleksi dan mendapat pengetahuan dan pengalaman baru. 2.5 Membudayakan proses pengumpulan maklumat dan dokumen secara sistematik dan profesional. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 Ciri-Ciri Portfolio Hasil akhir portfolio mestilah menunjukkan pelajar telah terlibat dengan refleksi kendiri. Hasil yang dibuat sendiri oleh pelajar menghargai usaha dan diri sendiri. Mempunyai maklumat yang berbeza dan mesti dikemaskinikan pada setiap masa. Mengandungi maklumat yang menggambarkan proses pelaksanaan, perkembangan dan penilaian dalam melaksanakan setiap tugasan.

4. Tanggungjawab Pelajar Dalam Penyediaan Portfolio 4.1 Menyediakan portfolio yang bermakna dan kemas kini berdasarkan senarai semak. 4.2 Menyerahkan portfolio kepada pensyarah untuk disemak selepas PBS.

LAMPIRAN 1-3 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH SENARAI SEMAK PENYEDIAAN PORTFOLIO Bil Tajuk 1.1) Nama 1.2) No. Kad Pengenalan 1 Biodata (ditulis dalam helaian berasingan) 1.3) Major dan Ambilan 1.4) Tarikh PBS 1.5) Gambar 2 Pernyataan Profesional / 2.1) Penyataan sebelum PBS Kontrak Aktiviti 2.2) Laporan pelaksanaan aktiviti yang difokus (Lampiran 1-1) Instrumen Pengumpulan Data Berhubung Tugasan (yang mana sesuai mengikut keperluan) 3.1) Pemerhatian 3.2) Senarai semak 3.3) Temu bual 3.4) Soal selidik 4.1) Perbincangan dengan pengurusan sekolah 4.2) Perbincangan dengan mentor 4 Kolaborasi (Lampiran 14) 4.3) Perbincangan dengan guru-guru lain 4.4) Perbincangan dengan kakitangan sekolah 4.5) Interaksi dengan murid 5.1) Pemerhatian 5 Ilmu/Pengetahuan Baru Melalui Refleksi (Lampiran 1-6) 5.2) Senarai Semak 5.3) Temu bual 6 6.1) Aktiviti 6.2) Perbincangan/Interaksi 7 Laporan Akhir Item Tandakan

Ulasan Pensyarah: ____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Tandatangan _________________ Nama ___________________________Tarikh _________

LAMPIRAN 1-4 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH REKOD KOLABORASI/INTERAKSI/PERBINCANGAN Tarikh : ________________________ Masa : ___________________________

Nama Guru Yang Ditemui: ______________________________________________________ Tajuk/Perkara : ______________________________________________________________ Isi Perbincangan Cadangan Tindakan

Tandatangan : ____________________________________ Nama Jawatan : ____________________________________ : ____________________________________

LAMPIRAN 1-5 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH PENULISAN REFLEKSI 1. Definisi Refleksi Proses merenung, menganalisis, mencari alasan, cadangan dan tindakan untuk membaiki diri yang dilakukan secara berterusan. (Hanipah, 1999) Amalan refleksi merupakan perlakuan memikirkan semula pengalaman pelajar. Ia memerlukan penerokaan unsur-unsur yang ketara dan tersirat. Proses ini membuat andaian sebab musabab berasaskan fakta pemerhatian, temu bual dan soal selidik. Refleksi dalam PBS membolehkan pelajar dibimbing untuk menaakul, memilih strategi pelaksanaan tugasan dan seterusnya membuat penilaian kendiri. Amalan refleksi ini membolehkan pelajar menghayati dan meningkatkan profesionalisme keguruan secara efektif.

2. Tujuan Refleksi Pelajar dapat mengesan keberkesanan pelaksanaan setiap tugasan yang dilaksanakan. Pelajar dapat menjadikan refleksi sebagai asas untuk menambahbaik dan meningkatkan kualiti setiap tugasan secara berterusan. Memperkembangkan keupayaan celik akal pelajar bagi melahirkan kreativiti dan inovasi dalam setiap tugas yang dijalankan. Meningkatkan kualiti insan guru yang mempunyai ilmu profesional keguruan

3. Ciri-ciri Refleksi Bermula dengan mengingat kembali Melibatkan perasaan (domain afektif) terhadap sesuatu Menentukan usaha secara sedar (conscious effort) Bersedia mengubah sikap, kesedaran diri, amalan dan tingkah laku positif

4. Amalan Refleksi/Penilaian Kendiri Dalam PBS Refleksi ialah proses mengkaji semula keberkesanan pelaksanaan PBS oleh pelajar sendiri untuk mempertingkatkan kemahiran keguruan. Antara garis panduan yang boleh dilaksana ialah: 4.1 Hendaklah dibuat selepas setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar seperti membincangkan: Sejauh manakah objektif aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan tercapai? Apakah kekuatan dan kelemahan yang dapat dikenal pasti ? Apakah langkah-langkah yang boleh difikirkan untuk membaiki pelaksanaan aktiviti tersebut ? Apakah faktor-faktor yang dapat membantu dalam meningkatkan atau menambah baikkan pelaksanaan aktiviti tersebut ?
5

4.2

Melaksanakan proses refleksi berpandukan format refleksi seperti di Lampiran 6 LAMPIRAN 1-6 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AMALAN REFLEKSI ( Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar)

1. Isu/Perkara yang difokuskan:

2. Analisis Isu/Perkara yang difokuskan: 2.1 Kekuatan:

2.2 Kelemahan:

3. Cadangan Penambahbaikan:

(Sila simpan maklumat ini di dalam portfolio anda) LAMPIRAN 1-7 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH AKTIVITI PROFESIONAL 1. ARAHAN: Lengkapkan maklumat umum mengenai sekolah yang disenaraikan di dalam borang berikut Perkara Nama dan Alamat Sekolah No. telefon sekolah Alamat e-mail/web Sekolah Lokasi Nama Guru Besar Nama GPK 1 Nama GPK HEM Nama GPK Kokurikulum Nama Penyelia Petang Gred Sekolah Bilangan Guru Lelaki: Perempuan: 12 Kelayakan Profesional Guru Siswazah: Bukan Siswazah: 13 14 15 Bilangan Kelas Purata Saiz Kelas Jumlah Murid Lelaki Perempuan 16 Maklumat-maklumat lain yang menarik perhatian anda mengenai sekolah ini Melayu Cina India Lainlain Catatan / data

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.

Persekitaran dan Iklim Bilik Darjah (Gunakan helaian tambahan jika perlu) 2.1 Lukiskan pelan bilik darjah yang anda bersama membantu mentor melaksanakan pengajaran pembelajaran. 2.2 Huraikan bagaimanakah bahan dan sumber pengajaran pembelajaran dipamerkan di bilik darjah tersebut digunakan secara berkesan. 2.3 Catatkan bahan dan sumber pengajaran pembelajaran yang mudah digunakan oleh murid? 2.4 Adakah murid diberi peluang menggunakan sumber pembelajaran yang berasaskan ICT ? 2.5 Sejauh manakah murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran? 2.6 Kenal pasti cara murid-murid dibahagikan dalam kumpulan-kumpulan tertentu

Lampiran 1-7B FORMAT AKTIVITI PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH 1 2 3 Tajuk aktiviti berdasarkan topik di dalam kurikulum kursus yang ditawarkan pada setiap semester Menyatakan objektif aktiviti yang hendak dicapai dengan jelas Kandungan aktiviti yang dicadangkan 3.1 3.2 Aktiviti yang diberikan mestilah melibatkan tugasan harian yang perlu dijalankan semasa PBS Fokus aktiviti ialah : 4. berkaitan sukatan pelajaran ada unsur pemerhatian terhadap P & P melibatkan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah mengenai persekitaran sekolah (termasuk iklim dan budaya sekolah) meliputi sumber pengajaran dan pembelajaran meliputi strategi pengajaran dan pembelajaran/ kemahiran mengajar Format Penulisan Laporan Aktiviti PBS 4.1 Format penulisan aktiviti PBS adalah seperti berikut : (cth) font Arial saiz huruf ialah 12 langkau satu setengah baris rujukan mengikut format A.P.A. lampiran 4.2 Panjang penulisan aktiviti antara 500 hingga 1000 patah perkataan ( 3 hingga 5 muka surat) 4.3 Tarikh penyerahan penulisan aktiviti (2 minggu selepas tamat tempoh PBS) 5. Refleksi selepas PBS dikendalikan oleh Jabatan yang terlibat

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS DARULAMAN 06000 JITRA, KEDAH DARULAMAN.

LAMPIRAN1-8 BORANG KEHADIRAN PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH Sekolah Alamat Sekolah Tarikh PBS : _________________________________________________________ : _________________________________________________________ : ______________________ hingga ____________________________ Tarikh

Bil 1 2 3 4 5 6 Catatan:

Nama Pelajar

No. KP

Major

* Ketua kumpulan diminta menghantar borang kehadiran ini kepada Ketua Unit Praktikum IPGM selepas tamat Pengalaman Berasaskan Sekolah
* Ketidakhadiran mesti disertakan dengan sijil/kenyataan cuti sakit atau surat kebenaran Pengarah/ Timbalan Pengarah IPGM

Tandatangan Ketua Kumpulan

: _____________________

Nama : _____________________________________________ Tarikh : __________________________

Pengesahan Guru Besar: Tandatangan _________________________


10

Tarikh : ____________________

Cop Sekolah

11

LAMPIRAN1-9 PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH LAPORAN PERKEMBANGAN PELAJAR


(Diisikan oleh Pengurus Sekolah)

Nama Pelajar : _________________________________No. K.P. : ____________ Major : ______________________________________ Ambilan : ____________ Tandakan () Sederhana Lemah Baik

Aspek

Ulasan

a) Penampilan diri Sahsiah dan Perwatakan b) Pekerti c) Keprihatinan d) Sifat/Peribadi sebagai pendidik a) Berinteraksi secara beretika b) Keupayaan memerhati, berbincang dan membuat refleksi c) Berupaya menyampaikan idea secara berkesan a) Berupaya membina hubungan positif dengan warga sekolah b) Sentiasa berusaha untuk mendapatkan ilmu, bimbingan dari mentor dan guru-guru lain c) Komited terhadap tugasan yang diberikan oleh IPGM

Komunikasi Berkesan:

Budaya Profesional Guru:

Tandatangan Guru Besar ________________________Tarikh ____________________

12