PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

MODUL BAHASA ARAB

BAM3102 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU SEKTOR PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Berkuat kuasa pada November 2008

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2008 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Mei 2009 Bahagian Pendidikan Guru Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafal Pendidikan Guru Notis Hak Kerajaan Kandungan Kata-Alu-aluan Panduan Pelajar Pengenalan Modul Agihan Tajuk ( Interaksi dan Modul )

MUKA SURAT i i ii iii v vi viii ix

Tajuk Pembelajaran Tajuk 1 : Kaedah Pengajaran Kemahiran Mendengar 1.1 Sinopsis 1.2 Hasil Pembelajaran 1.3 Kerangka Tajuk 1.4 Kandungan 2 2 –5 Tajuk 2 : Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur 2.1 Sinopsis 2.2 Hasil Pembelajaran 2.3 Kerangka Tajuk 2.4 Kandungan 6 6 7-9 Tajuk 3 : Kaedah Pengajaran Kemahiran Membaca 3.1 Sinopsis 3.2 Hasil Pembelajaran 3.3 Kerangka Tajuk 3.4 Kandungan 10 10 11 11-21 6 1 1

iii

4 Kandungan 22 22 23 23-32 Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurni Modul Ikon Modul Struktur Pelaksanaan 33 35 36 Lampiran A Lampiran B iv .2 Hasil Pembelajaran 4.Tajuk 4 : Kaedah Pengajaran Kemahiran Menulis 4.1 Sinopsis 4.3 Kerangka Tajuk 4.

v .

Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. vi . Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. sumber-sumber pembelajaran. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. 1. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. dan masa anda. Walau bagaimanapun. 2. anda boleh berbincang dengan pensyarah.

Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 4. Semak dan ulangkaji pembacaan anda.3. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. 5. vii . Teliti maklumat yang diterima. 6. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. 7. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda.

viii . ‘Modul ini mengandungi nota / catatan ringkas dan aktiviti-aktiviti pembelajaran berkaitan tajuk : Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab(Arabic Language Skills Teaching Methodology). Panduan Pembelajaran ini digubal untuk membantu anda berinteraksi dengan Modul 1 Kursus BAM3102. Anda dikehendaki menyempurnakan semua aktiviti yang terdapat dalam modul ini. memiliki bahan rujukan yang sesuai serta menyediakan buku catatan dan alat tulis. Kursus ini merupakan salah satu daripada 15 kursus major yang ditawarkan kepada pelajar Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (Bahasa Arab Pendidikan Rendah). Nilai kredit bagi modul ini adalah 1 kredit bersamaan 15 jam atau lebih. Diharapkan anda telah membuat persediaan yang sepatutnya sebelum meneruskan interaksi anda dengan modul ini. Pelajar yang dikasihi sekalian. Hasilan aktiviti hendaklah dimasukkan ke dalam Portfolio Individu. Pastikan anda berada dalam suasana yang selesa.PENGENALAN MODUL ngan ASSALAMUALAIKUM WRH…! Selamat berinteraksi dengan modul 1 (BAM3102) ASSALAMUALAIKUM WRH….

AGIHAN TAJUK Panduan kepada pengguna Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka. Jam 05 01 01 01 1 2 3 4 03 15 54 ix . Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. Tajuk/Topik Modul (jam) 5 4 3 3 Jum. Interaksi Bersemuka (jam) 01 6 7 7 Bil.

. .BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) Tajuk 1 . 1 2 3 4 5 6 1 .

2 . .BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) . . . . 1 . 3 2 3 4 .

5 . 6 .2 .1 .BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) . 4 . .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) .1 . .4 .3 . 5 .2 .

. 1 2 3 4 6 .BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) Tajuk 2 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) 7 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) 8 .

.1 .BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) 3 .2 9 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) Tajuk 3 -1 -2 -3 10 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -1:2 11 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -1:1 . 2 12 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -2 -1 -3 -4 13 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -1 -2 -3 14 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -4 1 15 .

2 16 .BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) .1 -1 -2 -3 17 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -4 -5 -6 -7 -1 18 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -2 -3 -4 -5 -6 -7 19 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -1 20 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -2 21 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) Tajuk 4 -1 -2 22 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) 23 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -2 -1 24 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -3 -4 -5 -2 -1 -3 25 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -4 -5 -6 26 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -1 27 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -2 -3      28 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )         29 .

-1 -2 -3 30 .BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )     .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -4 -1 31 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -2 32 .

2 5992 5000 .5 5991 .BAM3102 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB 5002 .1 5002 .4 .11 33 .8 5995 .7 .9 .6 5999 UKM 5002 .3 .

html 34 .php/t-64050.drmosad.com/club/archiwe/index.BAM3102 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB 5002 55  www.bintent.htm  www.com/index85.

A ( Hons).PANEL PENULISAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (BAM 3102 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB) NAMA PENYELARAS EN. Pensyarah maktab 5 tahun US. UKM Pengajian Islam 1992 M. SAYED IPGM Kampus Pendidikan Islam BA Malaya (Hons) Diploma Pendidikan UIAM MA UKM Bahasa Arab Pengalaman di Sekolah 6 tahun DiIPGM 6 tahun BA (Hons) Bahasa Arab Al al Bayt Universiti M.ALEAS BIN MD. Islam Bangi Pengalaman di sekolah 7 tahun Di IPGM 2 tahun US. NOORUL ALIMIN BIN NAZIRI IPGM Kampus Tengku Ampuan Afzan 35 . RAHMAN IPGM Kampus Sultan Abdul Halim BA(Hons) Bahasa Arab Al-Azhar Diploma Pendidikan UKM Pengalaman di sekolah 3 tahun Di IPGM 13 tahun UST. BADRUDIN BIN ABD.ABDUL SATAR BIN MOHAMAD IPGM Kampus KENT BA(Hons) Bahasa Arab Al-Azhar Diploma Pendidikan UIAM Pengalaman di sekolah 3 tahun Di IPGM 13 tahun US.WAN MOHD. MUAFAH BT. sekolah menengah 8 tahun.ISA Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Kuala Lumpur KELAYAKAN B.A Pendidikan UKM 1999 Sijil Perguruan MPI 1979 Sijil Perguruan Lanjutan UKM 1986 Guru Pendidikan Islam di sekolah rendah 5 tahun.Ed Bahasa Arab UKM KPLI MP.

PANEL PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (BAM 3102 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB) NAMA KELAYAKAN Kelulusan: B. UKM Pengajian Islam 1992 M.A Pendidikan UKM 1999 Sijil Perguruan MPI 1979 Sijil Perguruan Lanjutan UKM 1986 Pengalaman : Guru Pendidikan Islam di sekolah rendah 5 tahun.Ed Bahasa Arab UKM KPLI MP Islam Bangi Pengalaman: Pengalaman di sekolah 7 tahun Di IPGM 2 tahun US.ESA Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia PENYELARAS II USTAZ OTHMAN BIN LOMAN Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Kelulusan: B.A.A ( Hons). (Hons) Bahasa Arab University of Jordan 1999 Diploma Pendidikan (Bahasa Arab & Pendidikan Islam) MPI 2000 Pengalaman: Guru Sekolah Menengah 7 tahun Pensyarah IPGM 2 tahun 36 . Pensyarah maktab 5 tahun PENYELARAS I TN.A (Hons) Pengajian Islam ( Al-Quran dan AsSunnah) UKM. HJ ALEAS BIN MD. Sijil Perguruan Khas ( Al-Qiraat dan Tarannum MPI) Sijil Perguruan Malaysia MPI Pengalaman : Penolong Pengarah Unit Kurikulum. NOORUL ALIMIN BIN NAZIRI Pensyarah IPGM Kampus Tengku Ampuan Afzan Kuala Lipis. sekolah menengah 8 tahun. 18 tahun ( Sekolah ) 5 tahun (IPG) US. Pahang Kelulusan: BA (Hons) Bahasa Arab Al al Bayt Universiti M. AZANI BIN ISMAIL@YAAKUB Pensyarah IPGM Kampus Pendidikan Teknik Jalan Yaakob Latiff 52000 KUALA LUMPUR Kelulusan: B.

37 .

LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

LAMPIRAN B STRUKTUR PELAKSANAAN KURIKULUM (AKAN DISEDIAKAN KEMUDIAN ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful