PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

MODUL BAHASA ARAB

BAM3102 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU SEKTOR PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Berkuat kuasa pada November 2008

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2008 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Mei 2009 Bahagian Pendidikan Guru Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafal Pendidikan Guru Notis Hak Kerajaan Kandungan Kata-Alu-aluan Panduan Pelajar Pengenalan Modul Agihan Tajuk ( Interaksi dan Modul )

MUKA SURAT i i ii iii v vi viii ix

Tajuk Pembelajaran Tajuk 1 : Kaedah Pengajaran Kemahiran Mendengar 1.1 Sinopsis 1.2 Hasil Pembelajaran 1.3 Kerangka Tajuk 1.4 Kandungan 2 2 –5 Tajuk 2 : Kaedah Pengajaran Kemahiran Bertutur 2.1 Sinopsis 2.2 Hasil Pembelajaran 2.3 Kerangka Tajuk 2.4 Kandungan 6 6 7-9 Tajuk 3 : Kaedah Pengajaran Kemahiran Membaca 3.1 Sinopsis 3.2 Hasil Pembelajaran 3.3 Kerangka Tajuk 3.4 Kandungan 10 10 11 11-21 6 1 1

iii

4 Kandungan 22 22 23 23-32 Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurni Modul Ikon Modul Struktur Pelaksanaan 33 35 36 Lampiran A Lampiran B iv .2 Hasil Pembelajaran 4.Tajuk 4 : Kaedah Pengajaran Kemahiran Menulis 4.1 Sinopsis 4.3 Kerangka Tajuk 4.

v .

sumber-sumber pembelajaran. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. vi . Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. 1. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Walau bagaimanapun. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. anda boleh berbincang dengan pensyarah. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. dan masa anda. Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. 2.

4.3. 7. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. 5. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. vii . Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. Teliti maklumat yang diterima. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. 6.

Kursus ini merupakan salah satu daripada 15 kursus major yang ditawarkan kepada pelajar Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (Bahasa Arab Pendidikan Rendah). memiliki bahan rujukan yang sesuai serta menyediakan buku catatan dan alat tulis. Hasilan aktiviti hendaklah dimasukkan ke dalam Portfolio Individu. ‘Modul ini mengandungi nota / catatan ringkas dan aktiviti-aktiviti pembelajaran berkaitan tajuk : Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab(Arabic Language Skills Teaching Methodology). Diharapkan anda telah membuat persediaan yang sepatutnya sebelum meneruskan interaksi anda dengan modul ini. Anda dikehendaki menyempurnakan semua aktiviti yang terdapat dalam modul ini.PENGENALAN MODUL ngan ASSALAMUALAIKUM WRH…! Selamat berinteraksi dengan modul 1 (BAM3102) ASSALAMUALAIKUM WRH…. Pelajar yang dikasihi sekalian. Panduan Pembelajaran ini digubal untuk membantu anda berinteraksi dengan Modul 1 Kursus BAM3102. Pastikan anda berada dalam suasana yang selesa. Nilai kredit bagi modul ini adalah 1 kredit bersamaan 15 jam atau lebih. viii .

Tajuk/Topik Modul (jam) 5 4 3 3 Jum.AGIHAN TAJUK Panduan kepada pengguna Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. Interaksi Bersemuka (jam) 01 6 7 7 Bil. Jam 05 01 01 01 1 2 3 4 03 15 54 ix .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) Tajuk 1 . . 1 2 3 4 5 6 1 . .

2 .BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) . .

1 . 3 2 3 4 .BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) . . . .

1 . .BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) .5 . 6 .2 . 4 .

2 .3 .BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) .1 . . 5 .4 .

1 2 3 4 6 .BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) Tajuk 2 . .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) 7 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) 8 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) 3 . .1 .2 9 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) Tajuk 3 -1 -2 -3 10 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -1:2 11 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -1:1 . 2 12 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -2 -1 -3 -4 13 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -1 -2 -3 14 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -4 1 15 .

2 16 .BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) .

1 -1 -2 -3 17 .BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -4 -5 -6 -7 -1 18 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -2 -3 -4 -5 -6 -7 19 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -1 20 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -2 21 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) Tajuk 4 -1 -2 22 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) 23 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -2 -1 24 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -3 -4 -5 -2 -1 -3 25 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -4 -5 -6 26 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -1 27 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -2 -3      28 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )         29 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB )     . -1 -2 -3 30 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -4 -1 31 .

BAM 3102 ( KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB ) -2 32 .

9 .BAM3102 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB 5002 .7 .8 5995 .3 .2 5992 5000 .1 5002 .11 33 .5 5991 .4 .6 5999 UKM 5002 .

bintent.htm  www.com/club/archiwe/index.html 34 .php/t-64050.BAM3102 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB 5002 55  www.drmosad.com/index85.

PANEL PENULISAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (BAM 3102 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB) NAMA PENYELARAS EN.ALEAS BIN MD. Pensyarah maktab 5 tahun US.A ( Hons). NOORUL ALIMIN BIN NAZIRI IPGM Kampus Tengku Ampuan Afzan 35 . sekolah menengah 8 tahun. RAHMAN IPGM Kampus Sultan Abdul Halim BA(Hons) Bahasa Arab Al-Azhar Diploma Pendidikan UKM Pengalaman di sekolah 3 tahun Di IPGM 13 tahun UST.A Pendidikan UKM 1999 Sijil Perguruan MPI 1979 Sijil Perguruan Lanjutan UKM 1986 Guru Pendidikan Islam di sekolah rendah 5 tahun.ABDUL SATAR BIN MOHAMAD IPGM Kampus KENT BA(Hons) Bahasa Arab Al-Azhar Diploma Pendidikan UIAM Pengalaman di sekolah 3 tahun Di IPGM 13 tahun US.WAN MOHD. BADRUDIN BIN ABD. UKM Pengajian Islam 1992 M. Islam Bangi Pengalaman di sekolah 7 tahun Di IPGM 2 tahun US.Ed Bahasa Arab UKM KPLI MP. SAYED IPGM Kampus Pendidikan Islam BA Malaya (Hons) Diploma Pendidikan UIAM MA UKM Bahasa Arab Pengalaman di Sekolah 6 tahun DiIPGM 6 tahun BA (Hons) Bahasa Arab Al al Bayt Universiti M.ISA Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Kuala Lumpur KELAYAKAN B. MUAFAH BT.

Ed Bahasa Arab UKM KPLI MP Islam Bangi Pengalaman: Pengalaman di sekolah 7 tahun Di IPGM 2 tahun US. (Hons) Bahasa Arab University of Jordan 1999 Diploma Pendidikan (Bahasa Arab & Pendidikan Islam) MPI 2000 Pengalaman: Guru Sekolah Menengah 7 tahun Pensyarah IPGM 2 tahun 36 .A. HJ ALEAS BIN MD. sekolah menengah 8 tahun. Sijil Perguruan Khas ( Al-Qiraat dan Tarannum MPI) Sijil Perguruan Malaysia MPI Pengalaman : Penolong Pengarah Unit Kurikulum. Pahang Kelulusan: BA (Hons) Bahasa Arab Al al Bayt Universiti M.PANEL PEMURNIAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (BAM 3102 KAEDAH PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA ARAB) NAMA KELAYAKAN Kelulusan: B. NOORUL ALIMIN BIN NAZIRI Pensyarah IPGM Kampus Tengku Ampuan Afzan Kuala Lipis. Pensyarah maktab 5 tahun PENYELARAS I TN. 18 tahun ( Sekolah ) 5 tahun (IPG) US.A (Hons) Pengajian Islam ( Al-Quran dan AsSunnah) UKM.ESA Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia PENYELARAS II USTAZ OTHMAN BIN LOMAN Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Kelulusan: B.A Pendidikan UKM 1999 Sijil Perguruan MPI 1979 Sijil Perguruan Lanjutan UKM 1986 Pengalaman : Guru Pendidikan Islam di sekolah rendah 5 tahun.A ( Hons). UKM Pengajian Islam 1992 M. AZANI BIN ISMAIL@YAAKUB Pensyarah IPGM Kampus Pendidikan Teknik Jalan Yaakob Latiff 52000 KUALA LUMPUR Kelulusan: B.

37 .

LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

LAMPIRAN B STRUKTUR PELAKSANAAN KURIKULUM (AKAN DISEDIAKAN KEMUDIAN ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful