Anda di halaman 1dari 13

PENGENALAN

Kaunseling merupakan satu proses menolong yang mana melibatkan hubungan profesional anatara kaunselor dan klien. Hubungan profesional ini berbentuk dua hala. Keistimewaan kaunseling ialah membantu klien memahami dirinya dan menyumbang klien mencari sumber diri kepada isu yang dihadapi. Menurut (Mizan Adiliah, 2002), kaunseling adalah proses pertolongan yang profesional yang bertujuan membantu individu memahami dirinya dan alam sekeliling. Proses-proses kaunseling memerlukan kaunselor yang berkemahiran dari segi kaunseling individu atau kaunseling kelompok. Kemahiran-kemahiran tersebut adalah seperti kemahiran menyoal, melayan, memberi respon, mendengar, empati, dan lain-lain lagi. Kemahiran-kemahiran ini perlu ada untuk menjadikan proses kaunseling itu lebih efektif dan teraputik. Terdapat beberapa faktor yang terlibat dalam proses kaunseling seperti membina raport, empati, persefahaman dan penerimaan. Oleh yang demikian dalam menjalankan sesi kaunseling faktor-faktor tersebut mestilah di aplikasikan oleh kaunselor bagi menjadikan sesi kaunseling lebih efektif dan berkesan.

DEFINISI KONSEP EMPATI

Menurut Othman Muhammad (2000), empati bermaksud kaunselor benar-benar berada dalam ruang rujuk dalam klien, seolaholah menjiwai perasaan dan fikiran seperti yang di lalui oleh klien. Merujuk kepada kebolehan kaunselor untuk memasuki ruang rujuk atau dunia klien dan membenarkan dirinya mengalami proses mental dan emosi yang dialami oleh klien sambil memahami dan menghayati pengertian daripada proses kaunseling ( Mizan Adiliah, 2002). Rogers (1961), menyatakan empati kaunselor berusaha untuk mengetahui pengalaman subjektif klien terutama berkaitan masa sekarang dan masa depan. Matlamat adalah untuk menggalakkan klien untuk memahsmi diri mereka dengan mendalam dan menguruskan serta menyelesaikan

ketidakselesaan yang wujud dalam diri klien. Watson (2002), empati ialah memahami maksud yang hendak disamapaikan oleh klien dan perasaan daripada pengalaman klien. Berger (1987), empati bermaksud memahami orang lain dengan baik yang mana menunjukan apa yang dirasai oleh klien. Pepatah india mengatakan Walking a mile in another persons moccasins bermaksud ialah mendengar yang bertujuan dan menunjukan pemahaman kaunselor terhadap situasi, pemikiran dan emosi klien. Kuanselor yang baik adalah sahabat yang baik. Roggers and Stevens (1967), Empati ialah kebolehan kaunselor untuk memahami klien yang keliru, gembira, marah,tidak suka dan yang suka ke sesi

kaunseling. Kuanselor boleh mengenalpasti maklumat-maklumat yang tepat melalui empati. Empati bermaksud kaunselor dapat merasa dan menghayati bagaimana perasaan klien ketika sesi kaunseling. (Siti Nordinar dan Mohd Mansur Abdullah) Carkhuff (1969a,1969b) menyatakan empati (kefahaman) melibatkan satu usaha untuk mengetahui parasaan oeang lain sementara menyekat sesuatu penilaian sendiri. Ini bermaksud kaunselor perlu memahami perasaan klien dan tidak membuat penilaian sendiri terhadap perasaan yang digambarkan oleh klien. Kaunselor perlu mendapat persetujuan daripada klien berkaitan dengan perasaan yang dialami oleh klien seperti sedang gembira, sedih, marah dan sebagainya. Secara keseluruhannya, empati bermaksud kebolehan kaunselor untuk memahami, merasai dan menghayati perasaan serta pemikiran klien.

Pepatah inggeris menyatakan bahawa put yuor self into her/his shoes yang bermaksud meletakkan diri dalam ruang rujuk klien.

KELEBIHAN

Kelebihan pertama ialah kaunselor dapat menjiwai apa yang sedang dirasai oleh klien. Ini akan menyebabkan klien merasa kaunselor memahami apa yang diperkatakan olehnya. Kelebihan kedua ialah melibatkan perasaan klien iaitu perasaan yang ketara dan perasaan yang tidak ketara (perasaan yang tidak begitu di perhatikan tetapi wujud dan di persetujui oleh klien). Perasaan ketara ini memudahkan kaunselor memahami klien dan dapat dilihat oleh kaunselor semasa sesi kaunseling. Kelebihan yang ketiga ialah kaunselor meperolehi maklumat yang tepat melalui empati. Maklumat yang diperolehi oleh kaunselor akan menjadi panduan kepada kaunselor bagaimana untuk membantu klien. Kelebihan keempat klien lebih percaya kepada kaunselor sehingga klien akan bercerita pengalaman yang tidak terjangka oleh kaunselor dan menggalakkan klien untuk berkongsi dengan lebih mendalam. Kelebihan kelima ialah klien akan merasa di hargai kerana kaunselor mendengar dan memahami apa yang diperkatakannya. Secara keseluruhannya, empati mempunyai kelebihan dan akan mewujudkan proses kaunseling menjadi teraputik dan akan memberikan kesan positif dalam hubungan klien dan kaunselor.

KEKURANGAN 1. Kaunselor berpotensi untuk terbawa-bawa dengan dunia klien hinggakan

peluang untuk menolong tidak tercapai. 2. Berpotensi ke arah hubungan dua hala 3. Empati yang berlebihan akan mewujudkan pergantungan antara klien dan kaunselor. 4. Empati yang berlebihan juga akan menyebabkan klien merasakan kaunselor seperti rakannya kerana terlalu banyak perkongsian tentang diri kaunselor dan klien.

CARA-CARA UNTUK EMPATI 1. Belajar untuk menjadi pendengar yang aktif 2. Fahamkan apa yang termasuk dalam empati. 3. Praktikkan memberi respon empati 4. Praktikkan memberi respon empati dalam situasi kehidupan sebenar

PERBEZAAN EMPATI DAN SIMPATI

Bil 1. 2. 3. 4.

Empati Kaunselor memahami, merasai,menghayati perasaan dan pemikiran klien Kaunselor memasuki ruang rujuk klien Klien berasa dihargai dan menghargai kaunselor. Klien mudah untuk meluahkan isi hatinya kerana terdapat kepercayaan

Simpati Kaunselor memahami perasaan klien sahaja. Kaunselor tidak memasuki ruang rujuk klien. Klien merasakan kaunselor memahami sahaja Klien kurang yakin untuk meluahkan isi hatinya.

CONTOH EMPATI

KESIMPULAN

BIBLIOGRAFI

1. Bailey, K.D., (1973).Methods of Social Research, The Free Press, New York, Beach D.S. (1995). The Managment Of people At Work (5th ed).New York.Macmillan Publishing Co. Bloch D.P &Richmond L.J.(1997) Connection Between Spirit & Work in Career Development. Palo-Alto,California, Davies-Black Publishing ( Book 1). California, Brooks/ Cole Publishing Company. Brown, D., Brooks, L. (1990). Career Choice and Development. Applying Contemporary Theories to Practice. (2nd. Ed). San Fransisco. Greenhaus J.H, Callanan G.A, & Kaplan E. (1995). The role of goal setting in Career Managment. The International Journal of Career Managment, 7(5), 3-12. Gutterridge, T.G, (1993). Organizational Career Development: Benchmarks for building a World-class Workforce. San Fransisco: Jossey-Bass Publisher. Hagemann,G. (1992). The Motivation Manual. England: Gower Publishing Company Limited. Herr, E.L., Cramer, S.H. (1992). Career Guidance and Counseling Through the Life Span. Systematic Approach. (4th. Ed). United States. 5. Herriot, P. (1992). The Career Managment Challange: Balancing Individual and Organizational Needs. London: Sage Pub. 6. Jaffee D.T & Scout C.D. (1993). Empowerment:building a Commited Workforce. Los Altos, California: Crisp Publication Inc.

Anda mungkin juga menyukai