Anda di halaman 1dari 27

BAB 1 : PENGENALAN KEPADA EKONOMI MINGG BIDANG/UNIT U/ ISI KANDUNGAN PEMBELAJARAN TARIKH

MINGGU 01

HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF Memahami maksud ekonomi Aras I 1. Menyenarai kehendak-kehendak individu dan masyarakat dengan contohcontoh barang dan perkhidmatan. 2. Menyebut contoh-contoh sumber terhad yang dihadapi oleh individu. 3. Menamakan contoh-contoh sumber semulajadi (tanah), sumber manusia (buruh), modal dan usahawan dalam menghasilkan sesuatu barangan. 4. Menyatakan maksud ekonomi tanpa menggunakan takrif mana-mana ahli ekonomi tertentu. Aras II 1. Menerangkan maksud ekonomi sudut individu dan masyarakat. dari

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Membincangkan contoh kehendak-kehendak tidak terhad dan sumbersumber terhad yang dihadapi oleh individu dan masyarakat serta mengaitkannya dengan takrif ekonomi.

1.1Pengertian Ekonomi

Maksud ekonomi

Nota Istilah faktor pengeluaran dan sumber ekonomi mempunyai maksud yang sama.

BAB 1 : PENGENALAN KEPADA EKONOMI


1- 27

MINGG U/ TARIKH
MINGGU 02

BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN (a) Masalah Ekonomi

ISI KANDUNGAN Konsep Kekurangan Pilihan Kos lepas

HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF Memahami konsep kekurangan, pilihan dan kos lepas Aras I 1. Menyatakan apa yang akan berlaku apabila sumber terhad dan kehendak tidak terhad. 2. Memberi contoh kos lepas yang wujud apabila individu membuat pilihan. Aras II 1. Menerangkan tiga unit ekonomi iaitu isi rumah, firma dan kerajaan. 2. Menjelaskan situasi dengan berdasarkan contoh bagaimana isi rumah, firma dan kerajaan menghadapi masalah kekurangan. 3. Menerangkan motif ekonomi isi rumah, firma dan kerajaan. 4. Membincangkan kos lepas yang dihadapi oleh isi rumah, firma dan kerajaan apabila membuat keputusan yang melibatkan penggunaan sumber yang terhad. Aras III 1. Menganalisis bagaimana pilihan yang dibuat oleh isi rumah, firma dan kerajaan mengakibatkan kos lepas kepada masyarakat secara keseluruhan.

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Membincangkan isu semasa dari keratan akhbar untuk menunjukkan keadaan kekurangan sumber kewangan,sumber manusia dan tanah. Mengenal pasti pilihan yang terbaik bagi menyelesaikan masalah kekurangan serta membincangkan faedah yang diperoleh dan kos lepas yang terlibat

Membahaskan kos lepas yang dihadapi oleh masyarakat akibat dari sesuatu pilihan yang dibuat oleh isi rumah, firma dan kerajaan.

2- 27

BAB 1 : PENGENALAN KEPADA EKONOMI MINGG BIDANG/UNIT U/ ISI KANDUNGAN PEMBELAJARAN TARIKH
MINGGU 03

HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF Memahami jenis-jenis barang Aras I 1. Mengenal pasti barang percuma, barang awam dan barang ekonomi dari satu senarai yang diberi. Aras II 1. Menghuraikan ciri-ciri barang percuma, barang awam dan barang ekonomi. Aras III 1. Membandingkan antara barang percuma, barang awam dan barang ekonomi.

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

(b) Jenis Barang

Jenis barang Barang percuma Barang awam Barang ekonomi

Membandingkan ciri-ciri air sungai, air mineral dan air paip dari sudut ekonomi.

3- 27

BAB 1 : PENGENALAN KEPADA EKONOMI MINGG BIDANG/UNIT U/ ISI KANDUNGAN PEMBELAJARAN TARIKH
MINGGU 04

HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF Mengetahui masalah asas ekonomi Aras I 1. Menyatakan masalah asas ekonomi. Aras II 1. Menerangkan bagaimana setiap masalah asas ekonomi diselesaikan.

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Simulasi tiga negara yang cuba membuat keputusan tentang apa, berapa, bagaimana dan untuk siapa barang dikeluarkan berdasarkan sumber yang diberi.

1.2Masalah Ekonomi

Asas

Masalah Asas Ekonomi Apa yang hendak dikeluarkan Berapa yang hendak dikeluarkan Bagaimana hendak dikeluarkan Untuk siapa dikeluarkan

4- 27

BAB 1 : PENGENALAN KEPADA EKONOMI MINGG BIDANG/UNIT U/ ISI KANDUNGAN PEMBELAJARAN TARIKH
MINGGU 05 Hingga MINGGU 06

HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF Mengenali pelbagai sistem ekonomi dan bagaimana setiap sistem ekonomi menyelesaikan masalah asas ekonomi.

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1.3 Sistem Ekonomi dan Penyelesaian Masalah Asas Ekonomi

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Kapitalis/pasaran bebas Perancangan pusat Campuran Islam

Aras I 1. Mengenal pasti pelbagai sistem ekonomi. 2. Menerangkan ciri-ciri setiap sistem ekonomi. 3. Member contoh negara untuk setiap sistem ekonomi. Nota: i. Menerangkan sistem ekonomi Islam sebagai salah satu contoh sistem ekonomi campuran yang berlandaskan syariat Islam. ii. Ciri-ciri utama sistem-sistem ekonomi dibincangkan dari segi pemilikan faktor, pembuat keputusan, pilihan, penentu harga, persaingan dan motif serta contoh negara yang mirip kepada sesuatu sistem. Aras II 1. Menerangkan bagaimana setiap sistem ekonomi menyelesaikan masalah asas ekonomi 2. Membezakan antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi perancangan pusat Aras III 1. Membandingkan cara penyelesaian
5- 27

Menilai cara barang dan perkhidmatan diperuntukkan oleh setiap sistem ekonomi dan membandingkan kebaikan dan kelemahan setiap sistem.

Cara sistem menyelesaikan asas ekonomi

ekonomi masalah

Membuat satu kajian kes tentang sistem ekonomi yang diamalkan di sesebuah negara dari segi pemilikan sumber, pembuat keputusan, pilihan, penentu harga, persaingan dan motif keuntungan.

masalah asas ekonomi antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi campuran, dan antara sistem ekonomi perancangan pusat (sosialis) dengan sistem ekonomi campuran. BAB 2 : PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU MINGG BIDANG/UNIT U/ ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF PEMBELAJARAN TARIKH MINGGU 07 CUTI TAHUN BARU CINA

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

6- 27

MINGGU 08

2.1Pemilihan Pekerjaan Jenis-jenis pekerjaan dalam sektor ekonomi Sektor utama Sektor kedua Sektor ketiga Faktor-faktor pemilihan pekerjaan Upah wang Faedah sampingan seperti perubatan, tempat tinggal, pengangkutan dan cuti

Mengenal jenis-jenis pekerjaan mengikut sektor ekonomi dan faktorfaktor yang mempengaruhi individu dalam memilih sesuatu pekerjaan. Aras I 1. Mengenal pasti jenis-jenis pekerjaan dalam komuniti dan negara Malaysia 2. Memadankan jenis-jenis pekerjaan dengan sektor ekonomi. Aras I 1. Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Nota Faktor-faktor lain juga mempengaruhi pemilihan sesuatu pekerjaan seperti minat, suasana tempat kerja, pengaruh keluarga/rakan/guru, pengalaman dan kemahiran, jarak, prospek, kelayakan akademik dan keadaan ekonomi semasa. Aras II 1. Membincangkan faktor-faktor mempengaruhi pilihan pekerjaan. yang

Menghasilkan buku skrap jenis-jenis pekerjaan dan mengklasifikasikannya mengikut sektor ekonomi.

Menerangkan jenis-jenis pekerjaan yang ingin diceburi serta member sebab-sebabnya.

Memilih pekerjaan daripada beberapa iklan jawatan kosong atau melalui internet dan member sebab mengapa jawatan itu dipilih.

Aras III 1. Membandingkan peluang-peluang kerjaya dan pekerjaan mengikut sektorsektor ekonomi. BAB 2 : PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU MINGG BIDANG/UNIT U/ ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF PEMBELAJARAN TARIKH

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

7- 27

MINGGU 09 21.02.11 -

2.2Pendapatan Individu Maksud individu pendapatan

Mengetahui maksud, jenis dan sumbersumber pendapatan individu Aras I 1. Mentakrifkan pendapatan individu. 2. Mengenal pasti jenis-jenis pendapatan individu. 3. Menerangkan sumber-sumber pendapatan individu seperti bekerja sendiri, bekerja dengan orang lain dan punca-punca lain (pulangan daripada tabungan, pelaburan, pembelian saham, pendapatan harta benda dan pencen) Nota Dalam Islam, faedah (riba) tidak dibenarkan tetapi dividen diberi berasaskan keuntungan. Aras II 1. Menghuraikan maksud upah, faedah, sewa, untung, bayaran pindahan dan dividen. 2. Membezakan upah benar dengan upah wang. 3. Mengira faedah dan untung. Mengisi borang soalselidik untuk mengetahui butir-butir pendapatan ibu bapa/individu. Menganalisis hasil dapatan soal selidik dan mengira pendapatan ibu bapa/individu. Mengatur satu strategi bagi menambahkan pendapatan individu.

Jenis pendapatan individu Upah/gaji Faedah Sewa Untung Dividen Bayaran pindahan

MINGGU 10

UJIAN BULANAN 1

BAB 2 : PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU MINGG BIDANG/UNIT ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF
8- 27

CADANGAN AKTIVITI

U/ TARIKH
MINGGU 11 Hingga MINGGU 12

PEMBELAJARAN 2.3Pendapatan Boleh guna Maksud pendapatan boleh guna Potongan pendapatan Jenis potongan Sebab potongan dibuat Cara mengira potongan Memahami konsep pendapatan boleh guna Aras I 1. Mengenal pasti pelbagai potongan wajib daripada pendapatan individu iaitu caruman KWSP, zakat (bagi orang Islam sahaja), cukai pendapatan perseorangan dan PERKESO. 2. Menerangkan maksud pendapatan boleh guna. Aras II 1. Menghuraikan pelbagai potongan wajib 2. Menerangkan sebab-sebab potongan tersebut dibuat. Aras III 1. Mengira pendapatan boleh cukai, cukai pendapatan dan pendapatan boleh guna. Nota Bayaran zakat ditolak daripada jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar.

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Mengumpul dan mengkaji risalah cukai pendapatan, zakat dan KWSP. Mengenal pasti syaratsyarat dan kadar potongan serta mengira potongan KWSP, cukai pendapatan, zakat dan pendapatan boleh guna. Mengira pendapatan boleh guna ibu bapa/penjaga murid berdasarkan contoh yang diberi.

Pengiraan boleh guna

pendapatan

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


BAB 2 : PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU

9- 27

MINGG U/ TARIKH
MINGGU 13

BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN 2.4 Penggunaan Pendapatan Boleh guna (a) Keperluan Kehendak dan

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Keperluan individu

dan

kehendak

Memahami konsep kehendak individu

keperluan

dan Menyenaraikan keperluan dan kehendak mengikut kepentingan dan membincangkan perbezaannya.

Aras I 1. Mengenal pasti keperluan dan kehendak individu. Nota: Keperluan terdiri daripada keperluan asas dan keperluan lain seperti pendidikan, kesihatan dan keselamatan. Perbezaan antara keperluan asas dengan kehendak Aras II 1. Membezakan ciri-ciri keperluan dengan kehendak individu.

asas

BAB 2 : PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU MINGG BIDANG/UNIT ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF
10- 27

CADANGAN AKTIVITI

U/ TARIKH
MINGGU 14

PEMBELAJARAN (b) Belanjawan Peribadi Belanjawan peribadi Jenis perbelanjaan peribadi Kepentingan belanjawan peribadi Penyediaan belanjawan peribadi Memahami belanjawan peribadi Aras I 1. Menyenaraikan perbelanjaan peribadi untuk barang tahan lama, barang tidak tahan lama dan perkhidmatan. 2. Menyatakan maksud belanjawan peribadi. Aras II 1. Menerangkan langkah-langkah menyediakan belanjawan peribadi. 2. Membincangkan kepentingan belanjawan peribadi. Aras III 1. Menghasilkan satu jadual belanjawan peribadi.

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Mengisi borang soalselidik tentang sumber pendapatan dan perbelanjaan keluarga. Merumus kepentingan belanjawan peribadi berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada soal selidik. Menyediakan belanjawan peribadi masing-masing dan merumuskan kepentingannya.

BAB 2 : PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU


11- 27

MINGG U/ TARIKH
MINGGU 15

BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN (c) Konsep Tabungan, Pinjaman Pelaburan

ISI KANDUNGAN Maksud Tabungan Pinjaman Pelaburan Tujuan Tabungan Pinjaman Pelaburan

HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF Memahami konsep dan tujuan tabungan, pinjaman dan pelaburan Aras I 1. Menerangkan maksud pinjaman dan pelaburan. 2. Menyatakan tujuan meminjam dan melabur. tabungan, menabung,

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

dan

Membincangkan secara kumpulan konsep dan tujuan menabung. Melayari laman web institusi kewangan untuk mendapatkan maklumat mengenai tabungan, pinjaman dan pelaburan.

Aras II 1. Menerangkan tujuan menabung, meminjam dan melabur. 2. Memberi sebab mengapa pemberi pinjaman dibayar ganjaran faedah. Aras III 1. Membandingkan antara pulangan dari pelaburan dengan pulangan dari tabungan.

Cara Menabung Meminjam melabur

Mengenal pasti cara-cara membuat tabungan, pelaburan dan pinjaman Aras I 1. Menerangkan cara meminjam dan melabur. menabung,

Membincangkan cara menabung, meminjam dan melabur pada masa lampau dan masa kini. Mengenal pasti jenis tabungan dan kemudahan pinjaman yang disediakan oleh institusi kewangan.

Aras II 1. Membandingkan pelbagai cara faedah menabung, meminjam melabur. BAB 3 : ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNA
12- 27

dan dan

MINGG U/ TARIKH

BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN 3.1Isi Rumah

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF Memahami konsep isi rumah dan matlamat penggunaan oleh isi rumah

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MINGGU 16

(a) Pengertian Rumah

Isi

Konsep isi rumah Peranan isi rumah Objektif rumah penggunaan isi

Aras I 1. Memerangkan maksud isi rumah. 2. Menerangkan peranan isi rumah. 3. Menyatakan objektif penggunaan rumah.

Membandingkan peranan individu sebagai pengguna dan pengeluar. isi Mengaitkan peranan ibu bapa/penjaga murid dengan peranan tersebut. Membincangkan pengalaman apabila memilih untuk membeli minuman berbanding nasi lemak selepas latihan sukan/kelas pendidikan jasmani.

(b) Objektif Penggunaan Rumah

Isi

Aras II 1. Menjelaskan objektif penggunaan isi rumah untuk memaksimumkan utiliti (kepuasan). Nota: i. Istilah utiliti diterangkan secara umum sahaja. Tidak perlu analisis menggunakan jadual dan keluk puas sama. ii. Penerangan tidak melibatkan konsep utiliti sut.

BAB 3 : ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNA


13- 27

MINGG U/ TARIKH

BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN 3.2Permintaan

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MINGGU 17

(a) Konsep Permintaan

Maksud permintaan Hukum permintaan Jadual dan permintaan keluk

Memahami konsep permintaan Aras I 1. Menerangkan maksud permintaan. 2. Menyatakan tindak balas pengguna apabila harga berubah. Aras II 1. Menerangkan hukum permintaan. 2. Melengkapkan jadual permintaan individu 3. Melukis keluk permintaan individu. Aras III 1. Merumus hubungan antara harga dengan kuantiti diminta berdasarkan rajah. Nota: Penerangan tidak melibatkan kesan pendapatan dan kesan penggantian.

Main peranan sebagai pembeli dan membuat keputusan tentang kuantiti barang yang akan dibeli pada pelbagai tingkat harga yang ditetapkan. Melengkapkan jadual permintaan yang disediakan dan membina keluk permintaan.

MINGGU 18-19

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


14- 27

BAB 3 : ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNA MINGG BIDANG/UNIT U/ ISI KANDUNGAN PEMBELAJARAN TARIKH
MINGGU 20

HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap sesuatu barang. Aras I 1. Mengenal pasti faktor-faktor mempengaruhi permintaan. yang

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

(b) Penentu Permintaan

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan Harga barang itu Harga barang lain Pendapatan individu Citarasa Jangkaan harga masa depan Musim Dasar kerajaan

Aras II 1. Menghuraikan bagaimana harga barang itu, harga barang lain, pendapatan individu, citarasa, jangkaan harga masa depan, musim dan dasar kerajaan mengakibatkan perubahan dalam permintaan sesuatu barang. Aras III 1. Membezakan antara perubahan dalam kuantiti diminta dengan perubahan dalam permintaan sesuatu barang berdasarkan keluk. Nota i. Andaikan faktor lain tidak berubah semasa menerangkan setiap faktor itu (ceteris paribus). ii. Perubahan pendapatan akan menyebabkan perubahan permintaan tanpa mengambilkira jenis barang.

Mengenal pasti perubahan permintaan dalam situasisituasi seperti pembayaran bonus, musim hujan, semasa gangguan bekalan elektrik dan jangkaan harga akan naik semasa musim perayaan.

15- 27

BAB 3 : ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNA MINGG BIDANG/UNIT U/ ISI KANDUNGAN PEMBELAJARAN TARIKH
MINGGU 21

HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF Memahami konsep permintaan Aras I 1. Mentakrifkan permintaan. keanjalan harga

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

(c) Konsep Keanjalan Harga Permintaan

Maksud keanjalan permintaan

harga

Rumus pengiraan keanjalan harga permintaan Jenis keanjalan permintaan Anjal Tak anjal Anjal satu harga

keanjalan

harga

Aras II 1. Menerangkan tiga jenis keanjalan harga permintaan. 2. Mengira keanjalan harga permintaan. 3. Membezakan ketiga-tiga jenis keanjalan harga permintaan ( Ed = 1, Ed > 1, Ed < 1 ) dengan menggunakan rajah dan pengiraan mudah. 4. Mentafsirkan tiga jenis pekali keanjalan harga permintaan. Aras III 1. Menunjukkan bagaimana pengeluar menggunakan pekali keanjalan harga permintaan untuk memaksimumkan hasil. Nota Penerangan secara diskriptif sahaja.

Menganalisis dan membuat rumusan tentang tindakbalas kuantiti diminta bagi beras dan pakaian berjenama terhadap perubahan harga. Mengklasifikasi barangan mengikut jenis keanjalan harga permintaan anjal dan tidak anjal daripada senarai yang diberi. Melukis keluk untuk barang mesti dan barang biasa.

16- 27

BAB 4 : FIRMA SEBAGAI PENGELUAR MINGG BIDANG/UNIT U/ ISI KANDUNGAN PEMBELAJARAN TARIKH
MINGGU 22 Hingga MINGGU 23

HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF Memahami maksud firma dan konsep pengeluaran

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

4.1Firma dan Pengeluaran (a) Pengertian Firma Konsep firma Objektif firma Konsep pengeluaran (b) Pengeluaran Konsep input Konsep jangka pengeluaran masa

Aras I 1. Menerangkan maksud firma dan pengeluaran. 2. Menyatakan matlamat firma. 3. Menerangkan konsep pengeluaran dengan menggunakan contoh. 4. Menyenaraikan contoh input tetap dan input berubah. Aras II 1. Menerangkan proses pengeluaran dengan menggunakan contoh. 2. Menerangkan maksud pengeluaran jangka pendek dan jangka panjang. 3. Menerangkan fungsi pengeluaran jangka pendek dengan menggunakan jadual. Aras III 1. Mengira jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sut/marginal. 2. Menunjukkan hubungan antara jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran sut/marginal berdasarkan jadual yang diberi.

Membuat kajian kes tentang pengeluaran di sesebuah firma yang berhampiran tempat tinggal murid. Menyenarai dan mengklasifikasi input tetap dan input berubah yang digunakan dalam pengeluaran sesuatu barang dalam jangka masa yang berbeza. Mengkaji dan mentafsir jadual pengeluaran jangka pendek sesebuah firma. Mengira melengkapkan pengeluaran. dan jadual

Fungsi pengeluaran jangka pendek

Menunjukkan hubungan input berubah dengan jumlah keluaran, keluaran purata dan keluaran

17- 27

Nota i. Fungsi pengeluaran jangka panjang tidak perlu dibincangkan. ii. Penerangan menggunakan keluk tidak perlu BAB 4 : FIRMA SEBAGAI PENGELUAR MINGG BIDANG/UNIT U/ ISI KANDUNGAN PEMBELAJARAN TARIKH
MINGGU 24 Hingga MINGGU 25

sut/marginal.

HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF Memahami jenis-jenis proses pengeluaran kos dalam

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

(c) Kos Pengeluaran

Konsep kos pengeluaran Kos pengeluaran pendek Kos tetap Kos berubah jangka

Aras I 1. Menerangkan maksud kos pengeluaran. 2. Mengenal pasti jenis-jenis kos pengeluaran jangka pendek. Aras II 1. Menerangkan jenis-jenis kos pengeluaran jangka pendek. 2. Mengira jumlah kos, kos purata dan kos sut/marginal. Aras III 1. Menganalisis hubungan antara kos tetap, kos berubah, jumlah kos, kos purata dan kos sut/marginal berdasarkan jadual yang diberi. Nota Penerangan kos pengeluaran berdasarkan jadual sahaja.

Mengumpul data, mengenal pasti dan mengira pelbagai kos pengeluaran yang ditanggung oleh pengusaha kantin.

18- 27

BAB 4 : FIRMA SEBAGAI PENGELUAR MINGG BIDANG/UNIT U/ ISI KANDUNGAN PEMBELAJARAN TARIKH 4.2Penawaran
MINGGU 26

HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

(a) Konsep Penawaran

Maksud penawaran Hukum penawaran Jadual dan keluk penawaran

Memahami konsep penawaran Aras I 1. Menerangkan maksud penawaran. 2. Menyatakan tindakbalas pengeluar apabila harga berubah. Aras II 1. Menerangkan hukum penawaran. 2. Melengkapkan jadual penawaran individu. 3. Melukis keluk penawaran individu. Aras III 1. Merumus hubungan antara harga dengan kuantiti ditawar berdasarkan rajah.

Main peranan sebagai penjual dan membuat keputusan tentang kuantiti barang yang akan dijual pada pelbagai tingkat harga yang ditetapkan. Melengkapkan jadual penawaran yang disediakan dan membina keluk penawaran.

19- 27

BAB 4 : FIRMA SEBAGAI PENGELUAR MINGG BIDANG/UNIT U/ ISI KANDUNGAN PEMBELAJARAN TARIKH
MINGGU 27

HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran terhadap sesuatu barang. Aras I 1. Mengenal pasti faktor-faktor mempengaruhi penawaran. yang

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

(b) Penentu Penawaran

Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran Harga barang itu Harga barang lain Harga faktor pengeluaran Tingkat teknologi Jangkaan harga masa depan Cuaca Matlamat pengeluar Dasar kerajaan

Aras II 1. Menghuraikan bagaimana harga barang itu, harga barang lain, harga faktor pengeluaran, tingkat teknologi, jangkaan harga masa depan, cuaca, matlamat pengeluar dan dasar kerajaan mengakibatkan perubahan dalam penawaran sesuatu barang. Aras III 1. Membezakan antara perubahan dalam kuantiti yang ditawar dengan perubahan penawaran sesuatu barang berdasarkan keluk. Nota Andaikan faktor lain tidak berubah semasa menerangkan setiap faktor itu (ceteris
20- 27

Mengumpul keratan akhbar/berita terkini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran barangan. Mengkaji dan merumuskan bagaimana situasi dalam keratan akhbar/berita terkini itu mempengaruhi penawaran.

paribus).

BAB 4 : FIRMA SEBAGAI PENGELUAR MINGG BIDANG/UNIT U/ ISI KANDUNGAN PEMBELAJARAN TARIKH
MINGGU 28

HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF Memahami penawaran konsep keanjalan harga

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

(c) Konsep Keanjalan Harga Penawaran

Maksud keanjalan penawaran

harga

Rumus pengiraan keanjalan harga penawaran Jenis keanjalan penawaran Anjal Tak anjal Anjal satu harga

Aras I 1. Mentakrifkan penawaran.

keanjalan

harga

Mengira dan mengklasifikasi jenis keanjalan harga penawaran berdasarkan jadual. Membincangkan keanjalan penawaran untuk barang perkilangan dan barang pertanian.

Aras II 1. Menerangkan tiga jenis keanjalan harga penawaran. 2. Mengira keanjalan harga penawaran 3. Mentafsir tiga jenis pekali keanjalan harga penawaran 4. Membezakan ketiga-tiga jenis keanjalan harga penawaran (Es = 1, Es < 1, Es > 1 ) dengan menggunakan rajah dan pengiraan mudah.

21- 27

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

BAB 5 : PASARAN MINGG BIDANG/UNIT U/ PEMBELAJARAN TARIKH

ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

22- 27

MINGGU 29

5.1Konsep Pasaran 5.2Pasaran Barangan

Maksud pasaran Maksud pasaran barangan

Hingga
MINGGU 30

Memahami maksud pasaran, permintaan pasaran dan penawaran pasaran Aras I 1. Menerangkan maksud pasaran. 2. Menerangkan maksud pasaran barangan. 3. Menerangkan maksud permintaan pasaran 4. Menerangkan maksud penawaran pasaran Aras II 1. Melengkapkan jadual, melukis dan menerangkan pembentukan keluk permintaan pasaran. 2. Melengkapkan jadual, melukis dan menerangkan pembentukan keluk penawaran pasaran.

(a) Permintaan Pasaran

Maksud pasaran

permintaan keluk

Menjalankan pemerhatian ke atas aktiviti jual beli di kantin sekolah dan mengaitkannya dengan maksud pasaran. Menjalankan satu permainan untuk mengumpul maklumat bagi membina jadual permintaan dan penawaran pasaran bagi suatu barang. Membina keluk permintaan dan penawaran pasaran berdasarkan jadual yang diperoleh.

Jadual dan permintaan pasaran (b) Penawaran Pasaran

Maksud penawaran pasaran Jadual dan keluk penawaran pasaran

BAB 5 : PASARAN
23- 27

MINGG U/ TARIKH
MINGGU 31 Hingga MINGGU 32

BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN (c) Keseimbangan Pasaran

ISI KANDUNGAN Maksud pasaran keseimbangan

HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF Memahami keseimbangan pasaran Aras I 1. Menerangkan pasaran. maksud keseimbangan

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Melengkapkan jadual keseimbangan pasaran berdasarkan hasil/maklumat daripada aktiviti permainan. Melukis rajah keseimbangan pasaran serta menentukan harga dan kuantiti keseimbangan pasaran.

Aras II 1. Melukis rajah keseimbangan pasaran berdasarkan jadual yang diberi. 2. Menerangkan penentuan harga dan kuantiti keseimbangan pasaran berdasarkan jadual dan rajah. Ketidakseimbangan pasaran Lebihan permintaan Lebihan penawaran Aras III 1. Menganalisis ketidakseimbangan pasaran.

keadaan

Perbincangan mengenai keadaan pasaran pada tingkat harga yang lebih tinggi dan lebih rendah daripada harga keseimbangan.

24- 27

BAB 5 : PASARAN MINGG BIDANG/UNIT U/ PEMBELAJARAN TARIKH


MINGGU 33 Hingga MINGGU 34

ISI KANDUNGAN Maksud pasaran faktor Maksud keseimbangan pasaran buruh Ketidakseimbangan pasaran buruh Lebihan permintaan Lebihan penawaran

HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF Memahami pasaran faktor Aras I 1. Menerangkan maksud pasaran faktor. 2. Mengenal pasti jenis-jenis pasaran faktor. Nota Pasaran tanah dan modal dipelajari secara umum. Penekanan diberi kepada pasaran buruh sahaja. Aras II 1. Melukis dan menerangkan keseimbangan pasaran buruh berdasarkan jadual yang diberi. 2. Menjelaskan penentuan kadar upah dan keseimbangan pasaran buruh berdasarkan rajah dah jadual. 3. Menerangkan keadaan ketidakseimbangan pasaran buruh.

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Mengumpul dan mengkaji maklumat tentang pasaran faktor daripada sumber-sumber seperti iklan kadar faedah bank, jawatan kosong dan hartanah untuk memahami semua pasaran faktor. Melengkapkan jadual dan melukis rajah keseimbangan pasaran buruh untuk menentukan kadar upah dan kuantiti keseimbangan pasaran buruh. Perbincangan mengenai keadaan pasaran buruh pada tingkat upah yang lebih tinggi dan lebih rendah daripada upah keseimbangan.

5.3Pasaran Faktor

25- 27

BAB 5 : PASARAN MINGG BIDANG/UNIT U/ PEMBELAJARAN TARIKH


MINGGU 35

ISI KANDUNGAN Maksud aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor Aliran fizikal Aliran wang

HASIL PEMBELAJARAN/OBJEKTIF Memahami aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor Aras I 1. Mengenal pasti komponen-komponen ekonomi dua sektor. 2. Menerangkan maksud aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor. Aras II 1. Melukis rajah dan menerangkan aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor. Aras III 1. Menunjukkan pergantungan antara sektor isi rumah dengan sektor firma. 2. Membezakan aliran fizikal dan aliran wang. Nota i. Menerangkan aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor. ii. Huraian tidak melibatkan istilah suntikan dan bocoran.

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

5.4Aliran Pusingan Pendapatan dalam Ekonomi Dua Sektor

Melukis dan melabelkan rajah aliran pusingan pendapatan ekonomi dua sektor.

MINGGU 36

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

26- 27

27- 27