Anda di halaman 1dari 4

KAJIAN TEMPATAN TAHUN EMPAT UJIAN BULAN SEPTEMBER NAMA:.................................................................KELAS:............................ 1.

Di bawah adalah tempat murid-murid dilarang membuat bising. i.Perpustakaan. ii.Bilik sembahyang. iii.Kantin. A.i dan ii B.i dan iii C.ii dan iv D.iii dan iv 2.Tingkah laku yang berikut harus dipatuhi kecuali............................................ A.mematuhi undang-undang sekolah. B.memilih kawan dengan sesuka hati. C.sampai di sekolah sebelum loceng berbunyi. D.berpakaian kemas. 3.Semasa ujian Kamal ternampak Leala dan Amirul meniru Samad. Apakah yang harus dilakukan oleh Kamal? A.Menasihati mereka berdua. B.Memarahi mereka berdua. CMelaporkan kepada guru pengawas. D.Membiarkan keadaan itu. 4.Siapakah yang memegang jawatan setiausaha dalam PIBG? AGuru. B.Ibu bapa. C.Guru Besar. D.Petani. 5.Aktiviti di bawah boleh dilakukan untuk memungut wang. A.Hari Keluarga. B.Hari Kantin. C.Hari Sukan. D.Hari Guru. 6.Tempat berikut biasanya sunyi kecuali..................................... A.bilik sembahyang. B.dewan. C.pusat sumber. D.padang. 7.Ibu bapa dan murid terlibat dalam aktiviti berikut. A.Hari Sukan. B.Hari Kantin. C.Hari Guru. D.Hari Penyampaian Hadiah. Soalan 8 hingga 10 berdasarkan gambar di bawah. 8.Bagaimanakah keadaan cuaca di sebelah? A.Cerah dan panas. B.Awan mendung. C.Hujan ribut. D.Berangin. 9.Apakah akan terjadi jika keadaan ini terus berlaku? A.Banjir. B.Kemarau. C.Panas terik.

D.Tiada siang. 10.Apakah yang lebih penting perlu dilakukan jika keadaan ini berlaku? A . Menyediakan makanan dengan secukupnya. B.Main di dalam hujan. C.Merayau di kedai-kedai. D.Melepak bersama rakan di pusat bandar. 11.Sembahyang lima waktu sehari semalam adalah salah satu rukun agama ................... A.Hindu. B.Buddha. C.Kristian. D.Islam. 12.Berikut merupakan perayaan agama bagi orang China kecuali? A.Perayaan Tahun Baru Cina. B.Perayaan Kuih Bulan. C.Hari Thaipisam D.Cheng Beng. 13.Agama apakah yang mengharamkan daging babi dan arak? A.Hindu B.Buddha C.Islam. D.Kristian. 14.Jawatan yang manakah paling berkuasa? A.Ketua Kampung. B.Penggawa. C.Penghulu. D.Pegawai Daerah. 15.Siapakah yang melantik Menteri Besar atau Ketua Menteri? A.Perdana Menteri. B.Yang Di-Pertusn Agong. C.Timbalan Perdana Menteri. D.Rakyat. 16.Di manakah Ketua Muki mnya dikenali sebagai penggawa? A.Sarawak. BKelantan. C.Pahang. D.Selangor. 17.Wakil Rakyat dilantik melalui.......................... APilihan raya. B.Pembunuhan. C.Perjudian. D.Percatuan. 18.Ketua Kaum Iban di rumah panjang di Sarawak dipanggil? ATua Keladi. B.Tuai Rumah. C.Penggawa. D.Pemimpin. 19.Orang Hindu memulakan sambutan hari Deepavali dengan............................. A.menyanyi. B.sembahyang. C.menari. D.bersalam. 20.Kita mestilah...................................ibu dan bapa agar senang kemudian hari.

A.mendengki. B.menghormati. C.menyembah. D.memuji. Soalan 21 hingga 26. Tandakan betul atau salah di ruang yang disediakan. 21.Murid-murid yang tidak hadir ke sekolah hendaklah membawa surat bertulis daripada doktor atau ibu bapa.( ) 22.Kita tidak perlu memakai lencana sekolah apabila pergi ke sekolah.( 23.Pengawas perempuan memakai skrit biru ketika pergi ke pasar.( ) )

24.Murid-murid tidak dibenarkan membuat bising ketika berada di pusat sumber sekolah.( 25.Sewaktu rehat murid-murid tidak dibenarkan masuk ke dalam kelas tanpa kebenaran guru atau pengawas yang bertugas.( ) 26.Kereta ibu bapa murid tidak dibenarkan memasuki ke kawasan sekolah.( Soalan 27 hingga 30. Padankan gambar dengan aktiviti yang sesuai. 27. Bersukan )

28.Pertandingan bercerita, 29.Bergotong - royong. 30.Berkebun. Soalan 31 hingga 40 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. senyap sebelum guru disiplin buku teks menyusun ketua murid beratur lencana kantin selepas

31.Murid-murid mestilah sampai ke sekolah...............................loceng berbunyi. 32.Kita hendaklah............................semasa membeli makanan dan minuman di kantin. 33.Murid-murid haruslah..........................semasa berada di perpustakaan sekolah. 34.Jika tiada guru, kita mestilah mematuhi perintah................................... 35.Murid-murid hanya dibenarkan makan di...............................pada waktu rehat. 36.Kita hanya boleh bersurai....................................loceng berbunyi. 37.Murid-murid mesti..............................buku-buku latihan di atas meja guru. 38.Murid-murid yang ditangkap kerana mencuri akan dibawa berjumpa dengan.......................................... 39.Sekolah menyediakan pelbagai..................................untuk digunakan oleh murid-

40.Semua murid mesti memakai...............................sekolah ketika berada di kawasan sekolah. Soalan 41 hingga 45 Padankan keadaan cuaca di bawah. cerah dan panas

cerah dan berangin

mendung

hujan

ribut

Soalan 46 hingga 50 Padankan bentuk muka bumi di bawah.

Bukit

Pulau

Sungai

Pantai

Muara sungai

Anda mungkin juga menyukai