Anda di halaman 1dari 38

Satu Pendedahan Teknik Belajar Yang Mudah

Belajar untuk menguasai kemahiran dengan lebih sistematik. sebenarnya Matematik itu susah sebab murid belajar semuanya tanpa ada panduan atau menghafal.

Sebenarnya semua murid boleh mengatasi kelemahan mereka dengan cara tidak mengaharapkan kepandaian itu datang dengan sendiri.

1) Kemahuan dan Pengorbanan 2) Motivasi dan Sendiri 3) Belajar Mengawal Keadaan 4) Sedikit pengetahuan

PENGENALAN
Mata Pelajaran : Nombor Kod :

MATEMATIK 015/1 dan 015/2 015/1 ( 40 soalan 40 markah ) 015/2 ( 20 soalan 40 markah )

Bilangan Soalan :

Masa Menjawab :

015/1 ( 1 jam ) 015/2 ( 40 minit )

1) Kenalpasti teknik mudah lulus ( merujuk graf pemarkahan ) 2) Bina panduan yang mengandungi : a) Tajuk b) Ringkasan Kemahiran 3) Buat senarai semak

SISTEM PEMBERIAN MARKAH LULUS DAN GAGAL


Kertas Dua 10 20 40 K2 26 15 K1 15 26

10

20 u t a S sa tr e K

32

40

32

TOPIK TOPIK MATEMATIK UPSR


1. Nombor Bulat 2. Tambah 3. Tolak 4. Darab 5. Bahagi 6. Operasi Bergabung 7. Pecahan 8. Perpuluhan 9. Wang 10. Ukuran Panjang 11. Timbangan Berat 12. Isipadu Cecair 13. Masa dan Waktu 14. Ruang 15. Purata 16. Peratus 17. Perwakilan Data

Nombor Bulat
a) Nilai tempat dan nilai digit b) Tukar nombor kepada perkataan dan sebaliknya. c) Pembundaran c) Perpuluhan dan pecahan yang melibatkan juta.

Tambah
a) Cara menyusun digit mengikut nilai b) Menambah dan mengumpul semula dengan betul

Tolak
a) Cara menyusun digit mengikut nilai b) Menolak dan mengumpul semula dengan betul

Mendarab
a) Mendarab dengan apa cara sekali pun Contoh: 3 6 4 x 2 3 1 0 9 2 7 2 8 83 7 2

3 6 4
0 8 0 3 6 9 1 1 7 2 8 0 8 1 2 2

2 3

b)Cara yang lain termasuklah tambah berulang dan mendapat hasil jawapan yang tepat.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 4 6 8 10 12 14 16 18

3 6 9 12 15 18 21 24 27

4 8

10 12 14 16 1 8 21 24 2 7 28 32 3 6

12 15 18 16 20 24 20 25 24 30 28 35 32 40

30 35 40 4 5 36 42 48 5 4 42 49 56 6 3 48 56 64 7 2 81

36 45 54 63 72

MY MAGIC 36

DARAB NOMBOR GANJIL

21 8 5 2 14 0 27
7

1 72 4 15 3 4 1 28

6 03 3 5 06 0 49
9

DARAB NOMBOR GENAP

1 0 7 42 08 4 1 2 54 0
4

04 2 6 1 4 2 30 1 3 16

0 5 36 1 32 3 1 28 0
8

Bahagi
a) Membahagi dengan apa cara sekali pun. b) Menggunakan songsangan darab bagi menyelesaikan masalah bahagi.

Mixed Operation ( Operasi Bergabung)


a) Menentukan tertib untuk menyelesaikan soalan operasi bergabung tanpa kurungan dan mempunyai kurungan. b) Memahami sedikit soalan jenis penyelesaian masalah harian.
Murid adakalanya boleh menjawab soalan yang mempunyai kurungan atau tanpa kurungan pada peringkat pertama tetapi gagal untuk meneruskan ke peringkat seterusnya kerana tidak pasti tempat untuk meletakkan hasil yang pertama . Kesilapan guru adalah tidak menerangkan dengan jelas kenapa operasi tertentu perlu didahulu dan kemudiankan. Kebanyakan guru beralasan itu adalah hukum matematik. Cuba kaitkan dengan penggunaan harian

8+42= 8+4x2= 8+42=

84+2= 84x2= 842=

8x42= 8x4+2= 8x42=

8 4 + 2 = 842= 8 4x2=

(8+4)x2= (8+4)2=

(84)x2= (84)2=

(8+4)x(42) = (8+4)(84) =

Pecahan
a) Pecahan Wajar pecahan setara permudahkan. b) Pecahan Tak Wajar Nombor Bercampur. Nombor Bercampur Pecahan Tak Wajar . c) Tambah Pecahan sama / tidak sama penyebut serta melibatkan nombor bulat. d) Tolak Pecahan sama / tidak sama penyebut serta melibatkan nombor bulat tolak pecahan. e) Darab pecahan dengan nombor bulat . Melibatkan perkataan daripada.

Perpuluhan
a) Nilai dalam nombor perpuluhan hingga tiga digit. b) Konsep persepuluhan, perseratus dan perseribu dalam perpuluhan. c) Pertukaran pecahan kepada perpuluhan. d) Amalan mengubah titik perpuluhan. e) Cara mudah mendapatkan markah bagi soalan melibatkan operasi.

Wang
a) Nilai wang dan jumlah menukar RM kepada sen dan sebaliknya. b) Mengira bil ringkas c) Menjalankan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi melibatkan wang. *Ini termasuklah mendarab pecahan dengan wang.

mm

Ukuran Panjang
a) Membina rumus. b) Menentukan skala.

10

cm 100 m 1000 km

c) Menjalankan latihan mudah melibatkan operasi dan pertukaran unit.


Bagi tajuk ini murid seharusnya layak untuk mendapat sekurang-kurangnya satu markah sekiranya ia melibatkan pertukaran unit atau hasil (jawapannya) diubah kepada unit yang lain.

Timbangan Berat
a) Membina rumus. b) Menentukan skala.
7 6 5 4 3 0 kg 1 2 6 5 4 3 7 0 kg 1 2 6 5 3 4 7 0 kg 1 2 6 5 4 3 7 0 kg 1 2

1000 kg

c) Menjalankan latihan mudah melibatkan operasi dan pertukaran unit.


Bagi tajuk ini juga murid seharusnya layak untuk mendapat sekurang-kurangnya satu markah sekiranya ia melibatkan pertukaran unit atau hasil (jawapannya) diubah kepada unit yang lain.

7 7 7 6 6 6

00 0 kg kg kg

1 1 11
2 2 2

5 5 5

4 4 4 4

3 3 3

Isipadu cecair
a) Membina rumus. b) Menentukan senggat

ml 1000 l

c) Menjalankan latihan mudah melibatkan operasi dan pertukaran unit.

Lagi satu tajuk membolehkan murid mendapat sekurang-kurangnya satu markah sekiranya ia melibatkan pertukaran unit atau hasil (jawapannya) diubah kepada unit yang lain.

Masa dan Waktu


a) Membaca muka jam dan kalendar. b) Menukar unit yang melibatkan pecahan c) Menukar sistem 12 jam kepada 24 jam dan sebaliknya. d) Menjalankan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi melibatkan masa. *Pastikan perbezaan antara masa dan waktu.

Ruang
a) Mengenali bentuk 2 matra. Segitiga : - sama sisi - sama kaki - sudut tegak Segiempat : - tepat - sama

b) Mengenali bentuk dan ciri-ciri tiga matra sisi / permukaan / bucu dan bentuk permukaan. Kubus, Kuboid, Kon, Sfera, Silinder dan Piramid c) Kira perimeter d) Kira luas

Lukiskan sebuah segi tiga sama kaki.


X

Purata
a) Konsep purata. b) Rumus. c) Latihan mudah mencari purata.

Peratus
a) Konsep peratus. b) Fokuskan dua daripada tiga soalan yang popular.
- Kirakan peratus ( bilangan akan diberi ) - Kirakan sebahagian daripada bilangan tertentu ( peratus akan diberi ) - Kirakan bilangan keseluruhan ( peratus mewakili bilangan tertentu akan diberi )

c) Latihan mudah mencari peratus.

TIP MENJAWAB SOALAN MATEMATIK Tanya Diri Anda: 1 2 3 4 5 6 APAKAH MAKLUMAT YANG DIBERI? APAKAH KEHENDAK SOALAN? APAKAH YANG PERLU SAYA CARI? APAKAH FORMULA YANG PERLU DIGUNA? PERNAHKAH SAYA BUAT SOALAN INI? ADAKAH JAWAPAN SAYA LOGIK?

UPSR 2008 PEMBELAJARAN TERANCANG dan SENARAI SEMAK


Tajuk Kemahiran - Mengenal nilai tempat / nilai digit - Menulis nombor kepada perkataan dan sebaliknya - Menganggar dan Membundar - pecahan dan perpuluhan bagi juta Istilah berkaitan dengan operasi tambah Proses menambah Istilah berkaitan dengan operasi tolak a) berapa perlu ditambah b) kirakan selisih c) nyatakan beza Proses menjalankan operasi tolak proses mendarab konsep mendarab sebagi pengulangan operasi tambah kaedah mendarab yang pelbagai penyelesaian masalah harian proses membahagi konsep membahagi sebagai songsangan darab penyelesaian masalah harian penyelesaian operasi bergabung tanpa kurungan penyelesaian operasi dengan kurungan penyelesaian masalah harian

1. Nombor Bulat 2. Tambah

3. Tolak
-

4. Darab

5. Bahagi 6. Operasi Bergabung

7. Pecahan

Pecahan wajar kepada setara Permudahkan pecahan Pecahan tak wajar kepada nombor bercampur Nombor bercampur kepada pecahan tak wajar Mencari nillai pecahan pada gris nombor Operasi tambah pecahan: Operasi tambah sama penyebut/ tidak sama penyebut nombor bulat dengan pecahan dan nombor bercampur dengan pecahan Operasi tolak pecahan: Operasi tolak sama penyebut / tidak sama penyebut / nombor bulat dengan pecahan dan nombor bercampur dengan pecahan. Operasi darab dan bahagi pecahan Operasi darab / bahagi pecahan dengan pecahan/ nombor bulat. Nilai dan Konsep Perpuluhan Nilai tempat bagi perpuluhan Tukarkan pecahan kepada perpuluhan dan sebaliknya Kaedah mengubah titik perpuluhan melibatkan darab dan bahagi nombor perpuluhan dan bukan perpuluhan. Menjalankan operasi tambah melibatkanb nombor perpuluhan. Penggunaan istilah berapakah perlu ditambah kepada.... supaya menjadi... Mengenal nilai wang dan mengira Menukar RM kepada sen dan sebaliknya. Menambah. menolak, mendarab dan membahagi. Membaca muka jam dan melukis jarum dengan tepat membaca kalendar dan menentukan bilangan hari dan bulan. Menukarkan sistem 12 jam kepada sistem 24 jam Menjalankan operasi

8. Perpuluhan

9. Wang

10. Masa dan Waktu

11. Ukuran Panjang 12. Timbangan Berat 13. Isipadu Cecair

Jadual Pertukaran Unit ( mmcmmkm ) Operasi asas ( tambah, tolak, darab dan bahagi tidak melibatkan pertukaran unit dan tidak melibatkan pertukaran unit ) Jadual Pertukaran Unit ( g kg ) Operasi asas ( tambah, tolak, darab dan bahagi tidak melibatkan pertukaran unit dan tidak melibatkan pertukaran unit ) Jadual Pertukaran Unit ( ml l ) Operasi asas ( tambah, tolak, darab dan bahagi tidak melibatkan pertukaran unit dan tidak melibatkan pertukaran unit ) Mengenal dan melukis:Bentuk 2 matra *segitiga sama sisi *segiempat sama kaki *segitiga sudut tegak *segiempat sama *segiempat tepat *bulatan ukurlilit/diameter/jejari. proses mengira perimeter dan luas Bentuk 3 matra *mengenali istilah dan bahagian-bahagian tertentu ( bucu, sisi, satah, permukaan rata dan melengkung ) mengenali bentuk-bentuk pepejal ( kubus, kuboid, kon, piramid, silinder dan sfera ) Pengenalan dan Konsep Purata Mengira purata ( membentuk rumus ) Mengenali peratus dan konsep peratus Istilah berapa peratuskah

14. Ruang

15. Purata 16. Peratus