PEMIKIRAN KRITIS & KREATIF

Literasi dalam milenium baru
Dua jenis literasi yang diperlukan dalam milenium baru iaitu:• Kemahiran berfikir, dan • Kemahiran teknologi maklumat & komunikasi (ICT)

MENYELESAIKAN MASALAH .Kategori Kemahiran Berfikir Penjelasan & Kefahaman Pemikiran Kreatif Pemikiran Kritis ●Menganalisis idea ●Menganalisis alasan ●Menjana alternatif ●Kombinasi idea ●Menilai maklumat ●Menilai inferensi 1. MEMBUAT KEPUTUSAN 3. MEMBENTUK KONSEP 2.

menolak atau menangguh-kan penerimaan / penolakan sesuatu perkara. . dan menganalisis. • Bermaksud pertimbangan yang dibuat dengan teliti sama ada menerima. • Tahap keyakinan menerima atau menolak perkara tersebut.Pemikiran kritis • Berasal daripada perkataan Yunani kritikos yang bermaksud menyoal. memahami.

membanding & membeza. & maklumat. menganalisis & membuat kesimpulan. yang melibatkan perlakuan seperti: mengumpul& mengelas.Kemahiran pemikiran kritis • • • • • Membaca & mendengar dengan teliti Menilai hujah Mencari & kenal pasti andaian tersirat Mengesan akibat sesuatu dakwaan Menganalisis dan menilai idea. membuat urutan. menerangkan sebab & akibat. data. .

Clarity dan Overview.6 unsur pemikiran kritis (Ennis. • Inference: Inferens – membuat kesimpulan berasaskan alasan. . Reasons. Inference. • Reasons: Sebab/alasan – mencari sebab atau alasan yang menyokong sebelum membuat keputusan. • Focus: Fokus – memfokus kepada masalah atau persoalan utama. 1996) • FRISCO – Focus. Situation. bukti dll.

tujuan. keluarga. institusi dll. perasaan. pengetahuan. agama. • Clarity: Kejelasan – Komunikasi bertulis atau lisan yang jelas dan tepat. sikap. .• Situation: Situasi – Persekitaran sosial dan fizikal – individu yang terlibat. latar belakang. • Overview: Gambaran menyeluruh – melihat sesuatu dari pelbagai aspek secara menyeluruh.

• Torrance (1963) membahagikan 4 ciri ‘creativity’ sebagai kebolehan menjana idea.Pemikiran kreatif • Bloom (1959) menghuraikan aras ‘sintensis’ sebagai ‘kebolehan menganalisis dan membentuk semula maklumat menjadi idea yang unik’. menghasilkan idea. menghuraikan idea dan mewujudkan idea yang asli. .

Pemikiran kreatif (Perkins. umum kepada khusus dan sebaliknya. menilai. guna analogi. 1984. • Standard tinggi – tetapi ketidakpastian. risiko kegagalan diterima sebagai normal. • Perubahan – dari abstrak kepada konkrit. memahami masalah dan penyelesaiannya. 1985) • Usaha mendapatkan sesuatu yang asli dan praktikal yang memberi kesan besar. . dan sedia mengubah pendekatan. • Matlamat – meneroka matlamat dan pendekatan alternatif.

• Pemikiran lateral menggunakan Logik Air – Logik persepsi – yang lebih mudah berubah. bergerak. • Pemikiran kreatif boleh dipelajari dan diamalkan oleh setiap orang. • Pemikiran lateral bertujuan menjana idea dan menggunakan pendekatan alternatif baru. berubah – tidak linear.Pemikiran Lateral (De Bono. . 1993) • Manusia tidak berfikir secara linear tetapi mengikut sistem penyusunannya sendiri.

7. 9. 5. 3. Mencirikan Membanding dan membeza Mengumpul dan mengelas Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecenderongan Menilai Membuat kesimpulan . 4. 2.Kemahiran pemikiran kritis 1. 6. 8.

• Membanding dan membeza – menyatakan. menaik menurun. masa. sifat dan unsur. menyebut ciri-ciri. mengumpul atau menyenaraikan mengikut ciri-ciri. saiz. corak. abjad. menunjukkan. sepadan dan tak sepadan. mengenal pasti. persamaan dan perbezaan. menyenaraikan. menyusun mengikut kriteria atau kumpulan. . • Mengumpul dan mengelas – mengelas mengikut ciriciri sepunya. • Membuat urutan – menyusun mengikut tertib nombor. menyusun. mengumpul mengikut kategori.• Mencirikan – menyatakan. menyenaraikan. serupa dan tak serupa. kronologi.

komponen atau bahagian. .• Menyusun mengikut keutamaan – Mengatur atau menyusun daripada penting kepada kurang penting. masalah besar kepada masalah kecil dsb. mengkaji kesan. prejudis. segera kepada kurang segera. mengolah idea. menghuraikan faktor penyebab. • Menganalisis – mencerakin maklumat. Menyenarai mengikut hierarki matlamat. mengesan penyebab.] • Mengesan kecenderungan – menentukan pendirian berat sebelah. memihak dll. menghuraikan mengikut ciri. membuat andaian berasaskan maklumat.

membahaskan isu dan kenyataan. membuat pemilihan. cadangan. • Membuat kesimpulan – merumus isu. menyatakan rasional. membuat wajaran. menimbangkan kesan dan akibat. membuat pertimbangan pendapat. menyatakan hasil selepas analisis. . menggulung hujah. menyusun alasan. membuat resolusi. memberi alasan menerima atau menolak. membuat keputusan yang muktamad.• Menilai – membuat taksiran maklumat.

5. 8. Menjana idea Menghubung kait Membuat inferens Meramal Membuat hipothesis Membuat sintesis Mengitlak Membuat gambaran mental Membuat analogi Mereka cipta . 2. 4. 7.Kemahiran pemikiran kreatif 1. 9. 6. 10. 3.

mengaitkan idea. • Menghubung kait – menerangkan sebab dan akibat. menyatakan cara alternatif. menyumbang pendapat. . menyatakan perkaitan. sebab. rumusan. membuat perhubungan. • Membuat inferens – membuat kesimpulan. menyatakan implikasi.• Menjana idea – mengemuka idea. menghasilkan. maklumat atau data. menyenaraikan idea. membuat penyataan atau menyatakan pendirian awal. menyatakan kemungkinan. menyatakan pertalian. tanggapan awal daripada pemerhatian. mencetuskan idea. mencadangkan alternatif.

membuat kenyataan atau pandangan yang perlu diuji. menyatakan kemungkinan-kemungkinan. membuat rumusan daripada keseluruhan idea. • Mengitlak – membuat kenyataan umum berdasarkan pola tertentu. • Mensintesis – menggabung idea. • Membuat hipothesis – menyatakan cadangan yang perlu diuji kebenarannya. menyatukan. menyepadukan idea. membuat generalisasi. menggubal semula idea. membuat andaian yang perlu dibuktikan. membuat jangkaan.• Meramal – menyatakan. menganggarkan apa akan berlaku. membuat pelunjuran. .

• Membuat gambaran mental – mengimaginasi. mencipta sesuatu yang baru. . mereka bentuk.• Menganalogi – membuat metafora. membuat simulasi. membayangkan dalam minda. melakar peta minda. membuat sindiran. perlambangan. membuat inovasi kepada sesuatu yang sedia ada. menghasilkan gubahan asli. • Mereka cipta – mencadangkan idea asli. membuat perbandingan pada ciri-ciri persamaan. kiasan.

Mengajar Kemahiran Berfikir Mengajar menggunakan kaedah yang menggalakkan berfikir dalam konteks kurikulum Pendekatan Mengajar KB Penyebatian – menyusun semula pengajaran untuk mengajar KB secara eksplisit Mengajar berfikir dalam konteks secara langsung. di luar kurikulum .

Taksonomi Bloom • Berasaskan kepada Taksonomi Bloom. analisis. • Pemikiran pada aras pengetahuan dan kefahaman dibahagikan kepada pemikiran aras rendah. sintesis dan penilaian pada pemikiran aras tinggi. • Pemikiran pada aras aplikasi. . kemahiran berfikir boleh dibahagikan kepada aras tinggi dan aras rendah.

Taksonomi Bloom & Kemahiran Berfikir Taksonomi Bloom Kemahiran Berfikir Kemahiran Berfikir Aras Rendah Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi .

Soalan Apakah yang anda tahu tentang arasaras dalam taksonomi objektif pendidikan? .Aras Pengetahuan Proses Berfikir Aras Pengetahuan Aktiviti Tuliskan apa yang sedia diketahui tentang topik.

Aras Kefahaman Proses Berfikir Aras Kefahaman Aktiviti Menerangkan maksud setiap satu aras dalam taksonomi objektif pendidikan (kognitif) Soalan Tanpa merujuk buku. . terangkan maksud setiap aras dalam taksonomi objektif pendidikan domain kognitif seperti yang dianjurkan oleh Bloom dan Jknya.

. bina 3 soalan aneka pilihan daripada 3 aras yang berlainan yang terdapat dalam Taksonomi Bloom.Aras Aplikasi Proses Berfikir Aras Aplikasi Aktiviti Pilih 3 daripada 6 aras dalam Taksonomi objektif pendidikan Bloom. Soalan Berdasarkan kepada Taksonomi Bloom. Bina 3 soalan aneka pilihan mengikut arasaras tersebut.

tandakan (√ ) setiap kali guru mengemukakan soalan mengikut 6 aras Taksonomi objektif pendidikan. . Soalan Dengan menggunakan borang yang diberi.Aras Analisis Proses Berfikir Aras Analisis Aktiviti Tonton video ( 15 minit) yang menunjukkan guru sedang mengajar satu mata pelajaran.

. Berikan cadangan anda untuk menambahbaikkan pengajaran tersebut. Soalan Sediakan sebuah laporan yang menyeluruh tentang pengajaran guru yang dicerap.Aras Sintesis Proses Berfikir Aras Sintesis Aktiviti Menyediakan sebuah laporan pemerhatian tentang pengajaran guru yang telah dicerap.

Perbincangan tentang pengajaran yang telah dibuat pencerapan.Aras Penilaian Proses Berfikir Aras Penilaian Aktiviti Soalan Berasaskan garis panduan yang diberi. bincangkan dalam kumpulan kekuatan dan kelemahan pengajaran yang dicerap. .

B. Menilai alasan Menganalisis unsur Membezakan fakta daripada andaian Menganalisis hubungan. kaitan dan interaksi Kreatif Kritis Analitis Praktikal . D.Soalan 1: proses berikut menggalakkan penguasaan kemahiran berfikir secara… • • • • A. C.

dan IV . I dan II I dan III I. A. Menggalakkan pelajar menyertai perbincangan Memberi tugasan yang fleksibel untuk diterjemahkan oleh pelajar. II. C. B. III. Menggunakan teknik ‘soal – respons – maklum balas’. D. Mengurus giliran perbincangan dalam kumpulan. II. IV. III. II dan III I.Soalan 2: Guru membantu pelajar menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dengan melakukan perkara berikut :I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful