PEMIKIRAN KRITIS & KREATIF

Literasi dalam milenium baru
Dua jenis literasi yang diperlukan dalam milenium baru iaitu:• Kemahiran berfikir, dan • Kemahiran teknologi maklumat & komunikasi (ICT)

MENYELESAIKAN MASALAH .Kategori Kemahiran Berfikir Penjelasan & Kefahaman Pemikiran Kreatif Pemikiran Kritis ●Menganalisis idea ●Menganalisis alasan ●Menjana alternatif ●Kombinasi idea ●Menilai maklumat ●Menilai inferensi 1. MEMBENTUK KONSEP 2. MEMBUAT KEPUTUSAN 3.

dan menganalisis. menolak atau menangguh-kan penerimaan / penolakan sesuatu perkara. memahami. • Tahap keyakinan menerima atau menolak perkara tersebut. . • Bermaksud pertimbangan yang dibuat dengan teliti sama ada menerima.Pemikiran kritis • Berasal daripada perkataan Yunani kritikos yang bermaksud menyoal.

menganalisis & membuat kesimpulan. data.Kemahiran pemikiran kritis • • • • • Membaca & mendengar dengan teliti Menilai hujah Mencari & kenal pasti andaian tersirat Mengesan akibat sesuatu dakwaan Menganalisis dan menilai idea. & maklumat. membanding & membeza. . membuat urutan. menerangkan sebab & akibat. yang melibatkan perlakuan seperti: mengumpul& mengelas.

Clarity dan Overview. . 1996) • FRISCO – Focus. • Inference: Inferens – membuat kesimpulan berasaskan alasan.6 unsur pemikiran kritis (Ennis. • Focus: Fokus – memfokus kepada masalah atau persoalan utama. Inference. Reasons. • Reasons: Sebab/alasan – mencari sebab atau alasan yang menyokong sebelum membuat keputusan. bukti dll. Situation.

tujuan. . sikap. latar belakang.• Situation: Situasi – Persekitaran sosial dan fizikal – individu yang terlibat. • Overview: Gambaran menyeluruh – melihat sesuatu dari pelbagai aspek secara menyeluruh. perasaan. agama. keluarga. institusi dll. • Clarity: Kejelasan – Komunikasi bertulis atau lisan yang jelas dan tepat. pengetahuan.

. menghuraikan idea dan mewujudkan idea yang asli. • Torrance (1963) membahagikan 4 ciri ‘creativity’ sebagai kebolehan menjana idea. menghasilkan idea.Pemikiran kreatif • Bloom (1959) menghuraikan aras ‘sintensis’ sebagai ‘kebolehan menganalisis dan membentuk semula maklumat menjadi idea yang unik’.

umum kepada khusus dan sebaliknya. • Matlamat – meneroka matlamat dan pendekatan alternatif. • Perubahan – dari abstrak kepada konkrit. 1985) • Usaha mendapatkan sesuatu yang asli dan praktikal yang memberi kesan besar.Pemikiran kreatif (Perkins. menilai. memahami masalah dan penyelesaiannya. risiko kegagalan diterima sebagai normal. 1984. guna analogi. • Standard tinggi – tetapi ketidakpastian. . dan sedia mengubah pendekatan.

bergerak. . 1993) • Manusia tidak berfikir secara linear tetapi mengikut sistem penyusunannya sendiri. • Pemikiran lateral bertujuan menjana idea dan menggunakan pendekatan alternatif baru. berubah – tidak linear.Pemikiran Lateral (De Bono. • Pemikiran kreatif boleh dipelajari dan diamalkan oleh setiap orang. • Pemikiran lateral menggunakan Logik Air – Logik persepsi – yang lebih mudah berubah.

3. 8. 2. 5. 6. 9.Kemahiran pemikiran kritis 1. Mencirikan Membanding dan membeza Mengumpul dan mengelas Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecenderongan Menilai Membuat kesimpulan . 7. 4.

serupa dan tak serupa. menyusun mengikut kriteria atau kumpulan. • Mengumpul dan mengelas – mengelas mengikut ciriciri sepunya. menyebut ciri-ciri. • Membanding dan membeza – menyatakan. persamaan dan perbezaan. masa. • Membuat urutan – menyusun mengikut tertib nombor. menyenaraikan. mengenal pasti. kronologi. mengumpul atau menyenaraikan mengikut ciri-ciri. mengumpul mengikut kategori. corak. . sifat dan unsur.• Mencirikan – menyatakan. menaik menurun. sepadan dan tak sepadan. menyusun. saiz. menunjukkan. abjad. menyenaraikan.

Menyenarai mengikut hierarki matlamat. menghuraikan faktor penyebab. segera kepada kurang segera. . mengkaji kesan. komponen atau bahagian. • Menganalisis – mencerakin maklumat.] • Mengesan kecenderungan – menentukan pendirian berat sebelah. membuat andaian berasaskan maklumat. masalah besar kepada masalah kecil dsb. memihak dll. mengesan penyebab. menghuraikan mengikut ciri. mengolah idea. prejudis.• Menyusun mengikut keutamaan – Mengatur atau menyusun daripada penting kepada kurang penting.

cadangan. . • Membuat kesimpulan – merumus isu. menyusun alasan. menimbangkan kesan dan akibat. membuat pemilihan. membuat wajaran. menggulung hujah. membahaskan isu dan kenyataan.• Menilai – membuat taksiran maklumat. menyatakan hasil selepas analisis. membuat resolusi. menyatakan rasional. membuat pertimbangan pendapat. membuat keputusan yang muktamad. memberi alasan menerima atau menolak.

8. 7. 9. 6. 4. 10. 3.Kemahiran pemikiran kreatif 1. 2. 5. Menjana idea Menghubung kait Membuat inferens Meramal Membuat hipothesis Membuat sintesis Mengitlak Membuat gambaran mental Membuat analogi Mereka cipta .

mengaitkan idea. tanggapan awal daripada pemerhatian. mencetuskan idea. rumusan. menyatakan cara alternatif. menyenaraikan idea. • Membuat inferens – membuat kesimpulan. membuat penyataan atau menyatakan pendirian awal. menghasilkan. menyatakan pertalian. mencadangkan alternatif. menyatakan kemungkinan. .• Menjana idea – mengemuka idea. • Menghubung kait – menerangkan sebab dan akibat. maklumat atau data. membuat perhubungan. menyatakan perkaitan. menyatakan implikasi. sebab. menyumbang pendapat.

• Mensintesis – menggabung idea. membuat kenyataan atau pandangan yang perlu diuji. . membuat pelunjuran.• Meramal – menyatakan. membuat generalisasi. membuat jangkaan. • Membuat hipothesis – menyatakan cadangan yang perlu diuji kebenarannya. membuat andaian yang perlu dibuktikan. menyepadukan idea. menganggarkan apa akan berlaku. menyatukan. • Mengitlak – membuat kenyataan umum berdasarkan pola tertentu. menyatakan kemungkinan-kemungkinan. membuat rumusan daripada keseluruhan idea. menggubal semula idea.

membuat sindiran. . • Mereka cipta – mencadangkan idea asli. perlambangan. • Membuat gambaran mental – mengimaginasi. membayangkan dalam minda.• Menganalogi – membuat metafora. menghasilkan gubahan asli. membuat perbandingan pada ciri-ciri persamaan. kiasan. membuat inovasi kepada sesuatu yang sedia ada. mereka bentuk. membuat simulasi. melakar peta minda. mencipta sesuatu yang baru.

di luar kurikulum .Mengajar Kemahiran Berfikir Mengajar menggunakan kaedah yang menggalakkan berfikir dalam konteks kurikulum Pendekatan Mengajar KB Penyebatian – menyusun semula pengajaran untuk mengajar KB secara eksplisit Mengajar berfikir dalam konteks secara langsung.

Taksonomi Bloom • Berasaskan kepada Taksonomi Bloom. • Pemikiran pada aras aplikasi. analisis. • Pemikiran pada aras pengetahuan dan kefahaman dibahagikan kepada pemikiran aras rendah. sintesis dan penilaian pada pemikiran aras tinggi. . kemahiran berfikir boleh dibahagikan kepada aras tinggi dan aras rendah.

Taksonomi Bloom & Kemahiran Berfikir Taksonomi Bloom Kemahiran Berfikir Kemahiran Berfikir Aras Rendah Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi .

Aras Pengetahuan Proses Berfikir Aras Pengetahuan Aktiviti Tuliskan apa yang sedia diketahui tentang topik. Soalan Apakah yang anda tahu tentang arasaras dalam taksonomi objektif pendidikan? .

Aras Kefahaman Proses Berfikir Aras Kefahaman Aktiviti Menerangkan maksud setiap satu aras dalam taksonomi objektif pendidikan (kognitif) Soalan Tanpa merujuk buku. terangkan maksud setiap aras dalam taksonomi objektif pendidikan domain kognitif seperti yang dianjurkan oleh Bloom dan Jknya. .

Soalan Berdasarkan kepada Taksonomi Bloom. .Aras Aplikasi Proses Berfikir Aras Aplikasi Aktiviti Pilih 3 daripada 6 aras dalam Taksonomi objektif pendidikan Bloom. bina 3 soalan aneka pilihan daripada 3 aras yang berlainan yang terdapat dalam Taksonomi Bloom. Bina 3 soalan aneka pilihan mengikut arasaras tersebut.

Soalan Dengan menggunakan borang yang diberi. .Aras Analisis Proses Berfikir Aras Analisis Aktiviti Tonton video ( 15 minit) yang menunjukkan guru sedang mengajar satu mata pelajaran. tandakan (√ ) setiap kali guru mengemukakan soalan mengikut 6 aras Taksonomi objektif pendidikan.

Berikan cadangan anda untuk menambahbaikkan pengajaran tersebut.Aras Sintesis Proses Berfikir Aras Sintesis Aktiviti Menyediakan sebuah laporan pemerhatian tentang pengajaran guru yang telah dicerap. . Soalan Sediakan sebuah laporan yang menyeluruh tentang pengajaran guru yang dicerap.

.Aras Penilaian Proses Berfikir Aras Penilaian Aktiviti Soalan Berasaskan garis panduan yang diberi. Perbincangan tentang pengajaran yang telah dibuat pencerapan. bincangkan dalam kumpulan kekuatan dan kelemahan pengajaran yang dicerap.

kaitan dan interaksi Kreatif Kritis Analitis Praktikal . B.Soalan 1: proses berikut menggalakkan penguasaan kemahiran berfikir secara… • • • • A. C. Menilai alasan Menganalisis unsur Membezakan fakta daripada andaian Menganalisis hubungan. D.

IV.Soalan 2: Guru membantu pelajar menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dengan melakukan perkara berikut :I. II dan III I. I dan II I dan III I. Menggalakkan pelajar menyertai perbincangan Memberi tugasan yang fleksibel untuk diterjemahkan oleh pelajar. A. II. Menggunakan teknik ‘soal – respons – maklum balas’. Mengurus giliran perbincangan dalam kumpulan. III. dan IV . B. D. II. III. C.