Pemikiran Kritis Dan Kreatif

PEMIKIRAN KRITIS & KREATIF

Literasi dalam milenium baru
Dua jenis literasi yang diperlukan dalam milenium baru iaitu:• Kemahiran berfikir, dan • Kemahiran teknologi maklumat & komunikasi (ICT)

MEMBUAT KEPUTUSAN 3. MENYELESAIKAN MASALAH . MEMBENTUK KONSEP 2.Kategori Kemahiran Berfikir Penjelasan & Kefahaman Pemikiran Kreatif Pemikiran Kritis ●Menganalisis idea ●Menganalisis alasan ●Menjana alternatif ●Kombinasi idea ●Menilai maklumat ●Menilai inferensi 1.

. • Tahap keyakinan menerima atau menolak perkara tersebut. dan menganalisis. • Bermaksud pertimbangan yang dibuat dengan teliti sama ada menerima. memahami.Pemikiran kritis • Berasal daripada perkataan Yunani kritikos yang bermaksud menyoal. menolak atau menangguh-kan penerimaan / penolakan sesuatu perkara.

membanding & membeza. menerangkan sebab & akibat. yang melibatkan perlakuan seperti: mengumpul& mengelas. & maklumat. . menganalisis & membuat kesimpulan. membuat urutan.Kemahiran pemikiran kritis • • • • • Membaca & mendengar dengan teliti Menilai hujah Mencari & kenal pasti andaian tersirat Mengesan akibat sesuatu dakwaan Menganalisis dan menilai idea. data.

• Focus: Fokus – memfokus kepada masalah atau persoalan utama. 1996) • FRISCO – Focus. Clarity dan Overview. bukti dll. • Inference: Inferens – membuat kesimpulan berasaskan alasan.6 unsur pemikiran kritis (Ennis. Situation. Reasons. . • Reasons: Sebab/alasan – mencari sebab atau alasan yang menyokong sebelum membuat keputusan. Inference.

perasaan. institusi dll. keluarga. tujuan. . agama. latar belakang.• Situation: Situasi – Persekitaran sosial dan fizikal – individu yang terlibat. • Overview: Gambaran menyeluruh – melihat sesuatu dari pelbagai aspek secara menyeluruh. • Clarity: Kejelasan – Komunikasi bertulis atau lisan yang jelas dan tepat. pengetahuan. sikap.

menghasilkan idea. menghuraikan idea dan mewujudkan idea yang asli. • Torrance (1963) membahagikan 4 ciri ‘creativity’ sebagai kebolehan menjana idea.Pemikiran kreatif • Bloom (1959) menghuraikan aras ‘sintensis’ sebagai ‘kebolehan menganalisis dan membentuk semula maklumat menjadi idea yang unik’. .

menilai. .Pemikiran kreatif (Perkins. risiko kegagalan diterima sebagai normal. 1984. • Standard tinggi – tetapi ketidakpastian. 1985) • Usaha mendapatkan sesuatu yang asli dan praktikal yang memberi kesan besar. • Matlamat – meneroka matlamat dan pendekatan alternatif. • Perubahan – dari abstrak kepada konkrit. guna analogi. umum kepada khusus dan sebaliknya. memahami masalah dan penyelesaiannya. dan sedia mengubah pendekatan.

• Pemikiran lateral menggunakan Logik Air – Logik persepsi – yang lebih mudah berubah. • Pemikiran kreatif boleh dipelajari dan diamalkan oleh setiap orang. • Pemikiran lateral bertujuan menjana idea dan menggunakan pendekatan alternatif baru. bergerak. berubah – tidak linear. 1993) • Manusia tidak berfikir secara linear tetapi mengikut sistem penyusunannya sendiri. .Pemikiran Lateral (De Bono.

2. 3. Mencirikan Membanding dan membeza Mengumpul dan mengelas Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecenderongan Menilai Membuat kesimpulan . 4. 6. 8.Kemahiran pemikiran kritis 1. 9. 5. 7.

masa. saiz. • Membuat urutan – menyusun mengikut tertib nombor. mengumpul mengikut kategori. mengumpul atau menyenaraikan mengikut ciri-ciri. abjad. kronologi. menunjukkan.• Mencirikan – menyatakan. persamaan dan perbezaan. sifat dan unsur. menaik menurun. • Mengumpul dan mengelas – mengelas mengikut ciriciri sepunya. serupa dan tak serupa. . menyenaraikan. sepadan dan tak sepadan. menyebut ciri-ciri. menyusun. • Membanding dan membeza – menyatakan. mengenal pasti. menyusun mengikut kriteria atau kumpulan. corak. menyenaraikan.

memihak dll. prejudis. • Menganalisis – mencerakin maklumat. komponen atau bahagian. mengolah idea. Menyenarai mengikut hierarki matlamat. mengesan penyebab. membuat andaian berasaskan maklumat. masalah besar kepada masalah kecil dsb. menghuraikan mengikut ciri. mengkaji kesan. menghuraikan faktor penyebab.] • Mengesan kecenderungan – menentukan pendirian berat sebelah. segera kepada kurang segera. .• Menyusun mengikut keutamaan – Mengatur atau menyusun daripada penting kepada kurang penting.

membuat keputusan yang muktamad. membuat wajaran. memberi alasan menerima atau menolak. • Membuat kesimpulan – merumus isu. membuat pertimbangan pendapat. menimbangkan kesan dan akibat. membuat resolusi. menggulung hujah. cadangan.• Menilai – membuat taksiran maklumat. menyatakan rasional. membahaskan isu dan kenyataan. membuat pemilihan. menyusun alasan. menyatakan hasil selepas analisis. .

9.Kemahiran pemikiran kreatif 1. 4. 6. 8. 10. 5. 2. 7. 3. Menjana idea Menghubung kait Membuat inferens Meramal Membuat hipothesis Membuat sintesis Mengitlak Membuat gambaran mental Membuat analogi Mereka cipta .

• Membuat inferens – membuat kesimpulan. menyenaraikan idea. menyatakan pertalian. menyatakan cara alternatif. membuat penyataan atau menyatakan pendirian awal. tanggapan awal daripada pemerhatian.• Menjana idea – mengemuka idea. menyatakan implikasi. membuat perhubungan. mencetuskan idea. menyatakan kemungkinan. menyatakan perkaitan. rumusan. menyumbang pendapat. maklumat atau data. • Menghubung kait – menerangkan sebab dan akibat. mencadangkan alternatif. sebab. . mengaitkan idea. menghasilkan.

• Mensintesis – menggabung idea. menganggarkan apa akan berlaku. .• Meramal – menyatakan. menyepadukan idea. membuat kenyataan atau pandangan yang perlu diuji. • Mengitlak – membuat kenyataan umum berdasarkan pola tertentu. membuat generalisasi. membuat jangkaan. membuat rumusan daripada keseluruhan idea. menggubal semula idea. menyatakan kemungkinan-kemungkinan. membuat pelunjuran. menyatukan. membuat andaian yang perlu dibuktikan. • Membuat hipothesis – menyatakan cadangan yang perlu diuji kebenarannya.

menghasilkan gubahan asli. • Membuat gambaran mental – mengimaginasi. kiasan. membuat inovasi kepada sesuatu yang sedia ada. membuat sindiran. membuat simulasi.• Menganalogi – membuat metafora. mereka bentuk. perlambangan. mencipta sesuatu yang baru. membuat perbandingan pada ciri-ciri persamaan. melakar peta minda. . • Mereka cipta – mencadangkan idea asli. membayangkan dalam minda.

di luar kurikulum .Mengajar Kemahiran Berfikir Mengajar menggunakan kaedah yang menggalakkan berfikir dalam konteks kurikulum Pendekatan Mengajar KB Penyebatian – menyusun semula pengajaran untuk mengajar KB secara eksplisit Mengajar berfikir dalam konteks secara langsung.

Taksonomi Bloom • Berasaskan kepada Taksonomi Bloom. • Pemikiran pada aras aplikasi. analisis. . • Pemikiran pada aras pengetahuan dan kefahaman dibahagikan kepada pemikiran aras rendah. sintesis dan penilaian pada pemikiran aras tinggi. kemahiran berfikir boleh dibahagikan kepada aras tinggi dan aras rendah.

Taksonomi Bloom & Kemahiran Berfikir Taksonomi Bloom Kemahiran Berfikir Kemahiran Berfikir Aras Rendah Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi .

Soalan Apakah yang anda tahu tentang arasaras dalam taksonomi objektif pendidikan? .Aras Pengetahuan Proses Berfikir Aras Pengetahuan Aktiviti Tuliskan apa yang sedia diketahui tentang topik.

. terangkan maksud setiap aras dalam taksonomi objektif pendidikan domain kognitif seperti yang dianjurkan oleh Bloom dan Jknya.Aras Kefahaman Proses Berfikir Aras Kefahaman Aktiviti Menerangkan maksud setiap satu aras dalam taksonomi objektif pendidikan (kognitif) Soalan Tanpa merujuk buku.

Soalan Berdasarkan kepada Taksonomi Bloom. . Bina 3 soalan aneka pilihan mengikut arasaras tersebut.Aras Aplikasi Proses Berfikir Aras Aplikasi Aktiviti Pilih 3 daripada 6 aras dalam Taksonomi objektif pendidikan Bloom. bina 3 soalan aneka pilihan daripada 3 aras yang berlainan yang terdapat dalam Taksonomi Bloom.

tandakan (√ ) setiap kali guru mengemukakan soalan mengikut 6 aras Taksonomi objektif pendidikan.Aras Analisis Proses Berfikir Aras Analisis Aktiviti Tonton video ( 15 minit) yang menunjukkan guru sedang mengajar satu mata pelajaran. Soalan Dengan menggunakan borang yang diberi. .

Soalan Sediakan sebuah laporan yang menyeluruh tentang pengajaran guru yang dicerap. Berikan cadangan anda untuk menambahbaikkan pengajaran tersebut. .Aras Sintesis Proses Berfikir Aras Sintesis Aktiviti Menyediakan sebuah laporan pemerhatian tentang pengajaran guru yang telah dicerap.

bincangkan dalam kumpulan kekuatan dan kelemahan pengajaran yang dicerap. .Aras Penilaian Proses Berfikir Aras Penilaian Aktiviti Soalan Berasaskan garis panduan yang diberi. Perbincangan tentang pengajaran yang telah dibuat pencerapan.

Menilai alasan Menganalisis unsur Membezakan fakta daripada andaian Menganalisis hubungan. D. kaitan dan interaksi Kreatif Kritis Analitis Praktikal . B. C.Soalan 1: proses berikut menggalakkan penguasaan kemahiran berfikir secara… • • • • A.

Menggalakkan pelajar menyertai perbincangan Memberi tugasan yang fleksibel untuk diterjemahkan oleh pelajar.Soalan 2: Guru membantu pelajar menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dengan melakukan perkara berikut :I. Menggunakan teknik ‘soal – respons – maklum balas’. Mengurus giliran perbincangan dalam kumpulan. I dan II I dan III I. II. II dan III I. II. III. D. IV. B. A. dan IV . C. III.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful