PEMIKIRAN KRITIS & KREATIF

Literasi dalam milenium baru
Dua jenis literasi yang diperlukan dalam milenium baru iaitu:• Kemahiran berfikir, dan • Kemahiran teknologi maklumat & komunikasi (ICT)

MEMBENTUK KONSEP 2.Kategori Kemahiran Berfikir Penjelasan & Kefahaman Pemikiran Kreatif Pemikiran Kritis ●Menganalisis idea ●Menganalisis alasan ●Menjana alternatif ●Kombinasi idea ●Menilai maklumat ●Menilai inferensi 1. MEMBUAT KEPUTUSAN 3. MENYELESAIKAN MASALAH .

Pemikiran kritis • Berasal daripada perkataan Yunani kritikos yang bermaksud menyoal. • Bermaksud pertimbangan yang dibuat dengan teliti sama ada menerima. dan menganalisis. memahami. • Tahap keyakinan menerima atau menolak perkara tersebut. . menolak atau menangguh-kan penerimaan / penolakan sesuatu perkara.

yang melibatkan perlakuan seperti: mengumpul& mengelas. menganalisis & membuat kesimpulan. . menerangkan sebab & akibat.Kemahiran pemikiran kritis • • • • • Membaca & mendengar dengan teliti Menilai hujah Mencari & kenal pasti andaian tersirat Mengesan akibat sesuatu dakwaan Menganalisis dan menilai idea. membanding & membeza. membuat urutan. & maklumat. data.

Clarity dan Overview. 1996) • FRISCO – Focus. • Inference: Inferens – membuat kesimpulan berasaskan alasan. . Inference. Situation. • Reasons: Sebab/alasan – mencari sebab atau alasan yang menyokong sebelum membuat keputusan. Reasons.6 unsur pemikiran kritis (Ennis. • Focus: Fokus – memfokus kepada masalah atau persoalan utama. bukti dll.

latar belakang. pengetahuan. perasaan. keluarga.• Situation: Situasi – Persekitaran sosial dan fizikal – individu yang terlibat. sikap. • Overview: Gambaran menyeluruh – melihat sesuatu dari pelbagai aspek secara menyeluruh. . tujuan. institusi dll. • Clarity: Kejelasan – Komunikasi bertulis atau lisan yang jelas dan tepat. agama.

menghuraikan idea dan mewujudkan idea yang asli. • Torrance (1963) membahagikan 4 ciri ‘creativity’ sebagai kebolehan menjana idea.Pemikiran kreatif • Bloom (1959) menghuraikan aras ‘sintensis’ sebagai ‘kebolehan menganalisis dan membentuk semula maklumat menjadi idea yang unik’. menghasilkan idea. .

1984. memahami masalah dan penyelesaiannya. • Standard tinggi – tetapi ketidakpastian. 1985) • Usaha mendapatkan sesuatu yang asli dan praktikal yang memberi kesan besar.Pemikiran kreatif (Perkins. umum kepada khusus dan sebaliknya. menilai. guna analogi. risiko kegagalan diterima sebagai normal. dan sedia mengubah pendekatan. • Perubahan – dari abstrak kepada konkrit. • Matlamat – meneroka matlamat dan pendekatan alternatif. .

• Pemikiran lateral bertujuan menjana idea dan menggunakan pendekatan alternatif baru. . • Pemikiran lateral menggunakan Logik Air – Logik persepsi – yang lebih mudah berubah. berubah – tidak linear. • Pemikiran kreatif boleh dipelajari dan diamalkan oleh setiap orang.Pemikiran Lateral (De Bono. bergerak. 1993) • Manusia tidak berfikir secara linear tetapi mengikut sistem penyusunannya sendiri.

8. 6. 5. 2. 7.Kemahiran pemikiran kritis 1. 3. 9. 4. Mencirikan Membanding dan membeza Mengumpul dan mengelas Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecenderongan Menilai Membuat kesimpulan .

abjad. kronologi. masa. menyenaraikan. serupa dan tak serupa. menyenaraikan. menyusun mengikut kriteria atau kumpulan. • Mengumpul dan mengelas – mengelas mengikut ciriciri sepunya. • Membanding dan membeza – menyatakan. corak. sifat dan unsur. . menyusun. menunjukkan. mengenal pasti. sepadan dan tak sepadan. menaik menurun. • Membuat urutan – menyusun mengikut tertib nombor. persamaan dan perbezaan.• Mencirikan – menyatakan. saiz. mengumpul mengikut kategori. menyebut ciri-ciri. mengumpul atau menyenaraikan mengikut ciri-ciri.

segera kepada kurang segera.• Menyusun mengikut keutamaan – Mengatur atau menyusun daripada penting kepada kurang penting. mengolah idea. menghuraikan mengikut ciri.] • Mengesan kecenderungan – menentukan pendirian berat sebelah. mengesan penyebab. membuat andaian berasaskan maklumat. mengkaji kesan. prejudis. komponen atau bahagian. • Menganalisis – mencerakin maklumat. masalah besar kepada masalah kecil dsb. . Menyenarai mengikut hierarki matlamat. memihak dll. menghuraikan faktor penyebab.

menyatakan hasil selepas analisis. menimbangkan kesan dan akibat. membuat pertimbangan pendapat. menyusun alasan. cadangan. menggulung hujah. membuat resolusi. membuat wajaran. memberi alasan menerima atau menolak. membuat keputusan yang muktamad.• Menilai – membuat taksiran maklumat. menyatakan rasional. membuat pemilihan. membahaskan isu dan kenyataan. . • Membuat kesimpulan – merumus isu.

4. 5. Menjana idea Menghubung kait Membuat inferens Meramal Membuat hipothesis Membuat sintesis Mengitlak Membuat gambaran mental Membuat analogi Mereka cipta . 6.Kemahiran pemikiran kreatif 1. 10. 8. 7. 2. 9. 3.

menyatakan cara alternatif. menghasilkan. menyatakan pertalian. • Membuat inferens – membuat kesimpulan. menyumbang pendapat. mengaitkan idea. menyatakan kemungkinan. mencetuskan idea. • Menghubung kait – menerangkan sebab dan akibat. menyenaraikan idea. menyatakan implikasi. membuat penyataan atau menyatakan pendirian awal. tanggapan awal daripada pemerhatian.• Menjana idea – mengemuka idea. membuat perhubungan. . mencadangkan alternatif. rumusan. maklumat atau data. sebab. menyatakan perkaitan.

menyatakan kemungkinan-kemungkinan. membuat generalisasi. menganggarkan apa akan berlaku. • Mensintesis – menggabung idea. membuat jangkaan. membuat andaian yang perlu dibuktikan. menggubal semula idea. menyatukan. membuat pelunjuran. menyepadukan idea. . • Mengitlak – membuat kenyataan umum berdasarkan pola tertentu. • Membuat hipothesis – menyatakan cadangan yang perlu diuji kebenarannya.• Meramal – menyatakan. membuat kenyataan atau pandangan yang perlu diuji. membuat rumusan daripada keseluruhan idea.

melakar peta minda. membuat sindiran. kiasan. membuat simulasi. mereka bentuk. mencipta sesuatu yang baru. . membayangkan dalam minda. menghasilkan gubahan asli. membuat perbandingan pada ciri-ciri persamaan.• Menganalogi – membuat metafora. • Mereka cipta – mencadangkan idea asli. perlambangan. membuat inovasi kepada sesuatu yang sedia ada. • Membuat gambaran mental – mengimaginasi.

di luar kurikulum .Mengajar Kemahiran Berfikir Mengajar menggunakan kaedah yang menggalakkan berfikir dalam konteks kurikulum Pendekatan Mengajar KB Penyebatian – menyusun semula pengajaran untuk mengajar KB secara eksplisit Mengajar berfikir dalam konteks secara langsung.

analisis. . • Pemikiran pada aras aplikasi. • Pemikiran pada aras pengetahuan dan kefahaman dibahagikan kepada pemikiran aras rendah.Taksonomi Bloom • Berasaskan kepada Taksonomi Bloom. sintesis dan penilaian pada pemikiran aras tinggi. kemahiran berfikir boleh dibahagikan kepada aras tinggi dan aras rendah.

Taksonomi Bloom & Kemahiran Berfikir Taksonomi Bloom Kemahiran Berfikir Kemahiran Berfikir Aras Rendah Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi .

Aras Pengetahuan Proses Berfikir Aras Pengetahuan Aktiviti Tuliskan apa yang sedia diketahui tentang topik. Soalan Apakah yang anda tahu tentang arasaras dalam taksonomi objektif pendidikan? .

terangkan maksud setiap aras dalam taksonomi objektif pendidikan domain kognitif seperti yang dianjurkan oleh Bloom dan Jknya. .Aras Kefahaman Proses Berfikir Aras Kefahaman Aktiviti Menerangkan maksud setiap satu aras dalam taksonomi objektif pendidikan (kognitif) Soalan Tanpa merujuk buku.

bina 3 soalan aneka pilihan daripada 3 aras yang berlainan yang terdapat dalam Taksonomi Bloom.Aras Aplikasi Proses Berfikir Aras Aplikasi Aktiviti Pilih 3 daripada 6 aras dalam Taksonomi objektif pendidikan Bloom. Soalan Berdasarkan kepada Taksonomi Bloom. Bina 3 soalan aneka pilihan mengikut arasaras tersebut. .

Aras Analisis Proses Berfikir Aras Analisis Aktiviti Tonton video ( 15 minit) yang menunjukkan guru sedang mengajar satu mata pelajaran. tandakan (√ ) setiap kali guru mengemukakan soalan mengikut 6 aras Taksonomi objektif pendidikan. Soalan Dengan menggunakan borang yang diberi. .

Soalan Sediakan sebuah laporan yang menyeluruh tentang pengajaran guru yang dicerap. Berikan cadangan anda untuk menambahbaikkan pengajaran tersebut.Aras Sintesis Proses Berfikir Aras Sintesis Aktiviti Menyediakan sebuah laporan pemerhatian tentang pengajaran guru yang telah dicerap. .

bincangkan dalam kumpulan kekuatan dan kelemahan pengajaran yang dicerap. .Aras Penilaian Proses Berfikir Aras Penilaian Aktiviti Soalan Berasaskan garis panduan yang diberi. Perbincangan tentang pengajaran yang telah dibuat pencerapan.

B. D. kaitan dan interaksi Kreatif Kritis Analitis Praktikal . C.Soalan 1: proses berikut menggalakkan penguasaan kemahiran berfikir secara… • • • • A. Menilai alasan Menganalisis unsur Membezakan fakta daripada andaian Menganalisis hubungan.

A. II. III. II. C. Mengurus giliran perbincangan dalam kumpulan. IV. dan IV . I dan II I dan III I. Menggunakan teknik ‘soal – respons – maklum balas’. B. D. III. II dan III I. Menggalakkan pelajar menyertai perbincangan Memberi tugasan yang fleksibel untuk diterjemahkan oleh pelajar.Soalan 2: Guru membantu pelajar menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dengan melakukan perkara berikut :I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful