PEMIKIRAN KRITIS & KREATIF

Literasi dalam milenium baru
Dua jenis literasi yang diperlukan dalam milenium baru iaitu:• Kemahiran berfikir, dan • Kemahiran teknologi maklumat & komunikasi (ICT)

MEMBUAT KEPUTUSAN 3.Kategori Kemahiran Berfikir Penjelasan & Kefahaman Pemikiran Kreatif Pemikiran Kritis ●Menganalisis idea ●Menganalisis alasan ●Menjana alternatif ●Kombinasi idea ●Menilai maklumat ●Menilai inferensi 1. MENYELESAIKAN MASALAH . MEMBENTUK KONSEP 2.

• Bermaksud pertimbangan yang dibuat dengan teliti sama ada menerima. memahami. menolak atau menangguh-kan penerimaan / penolakan sesuatu perkara.Pemikiran kritis • Berasal daripada perkataan Yunani kritikos yang bermaksud menyoal. • Tahap keyakinan menerima atau menolak perkara tersebut. dan menganalisis. .

data. menerangkan sebab & akibat. & maklumat. membuat urutan.Kemahiran pemikiran kritis • • • • • Membaca & mendengar dengan teliti Menilai hujah Mencari & kenal pasti andaian tersirat Mengesan akibat sesuatu dakwaan Menganalisis dan menilai idea. . yang melibatkan perlakuan seperti: mengumpul& mengelas. membanding & membeza. menganalisis & membuat kesimpulan.

Reasons. bukti dll. • Reasons: Sebab/alasan – mencari sebab atau alasan yang menyokong sebelum membuat keputusan. • Focus: Fokus – memfokus kepada masalah atau persoalan utama. Situation. Inference. . Clarity dan Overview.6 unsur pemikiran kritis (Ennis. • Inference: Inferens – membuat kesimpulan berasaskan alasan. 1996) • FRISCO – Focus.

. agama.• Situation: Situasi – Persekitaran sosial dan fizikal – individu yang terlibat. sikap. institusi dll. keluarga. perasaan. • Clarity: Kejelasan – Komunikasi bertulis atau lisan yang jelas dan tepat. • Overview: Gambaran menyeluruh – melihat sesuatu dari pelbagai aspek secara menyeluruh. tujuan. latar belakang. pengetahuan.

menghuraikan idea dan mewujudkan idea yang asli. .Pemikiran kreatif • Bloom (1959) menghuraikan aras ‘sintensis’ sebagai ‘kebolehan menganalisis dan membentuk semula maklumat menjadi idea yang unik’. • Torrance (1963) membahagikan 4 ciri ‘creativity’ sebagai kebolehan menjana idea. menghasilkan idea.

risiko kegagalan diterima sebagai normal. dan sedia mengubah pendekatan. 1984. memahami masalah dan penyelesaiannya. • Matlamat – meneroka matlamat dan pendekatan alternatif.Pemikiran kreatif (Perkins. • Standard tinggi – tetapi ketidakpastian. 1985) • Usaha mendapatkan sesuatu yang asli dan praktikal yang memberi kesan besar. umum kepada khusus dan sebaliknya. • Perubahan – dari abstrak kepada konkrit. guna analogi. menilai. .

bergerak. berubah – tidak linear. . 1993) • Manusia tidak berfikir secara linear tetapi mengikut sistem penyusunannya sendiri.Pemikiran Lateral (De Bono. • Pemikiran kreatif boleh dipelajari dan diamalkan oleh setiap orang. • Pemikiran lateral menggunakan Logik Air – Logik persepsi – yang lebih mudah berubah. • Pemikiran lateral bertujuan menjana idea dan menggunakan pendekatan alternatif baru.

8. 2. 9.Kemahiran pemikiran kritis 1. 7. 6. 4. 3. 5. Mencirikan Membanding dan membeza Mengumpul dan mengelas Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecenderongan Menilai Membuat kesimpulan .

menyebut ciri-ciri. mengumpul mengikut kategori. masa. . mengumpul atau menyenaraikan mengikut ciri-ciri. menyusun. sepadan dan tak sepadan. kronologi.• Mencirikan – menyatakan. persamaan dan perbezaan. menaik menurun. menyenaraikan. • Membuat urutan – menyusun mengikut tertib nombor. abjad. menyusun mengikut kriteria atau kumpulan. sifat dan unsur. • Membanding dan membeza – menyatakan. serupa dan tak serupa. saiz. menyenaraikan. menunjukkan. corak. • Mengumpul dan mengelas – mengelas mengikut ciriciri sepunya. mengenal pasti.

• Menganalisis – mencerakin maklumat. masalah besar kepada masalah kecil dsb. Menyenarai mengikut hierarki matlamat. memihak dll. menghuraikan faktor penyebab. segera kepada kurang segera. . mengesan penyebab. prejudis. mengkaji kesan. menghuraikan mengikut ciri. membuat andaian berasaskan maklumat. komponen atau bahagian.] • Mengesan kecenderungan – menentukan pendirian berat sebelah.• Menyusun mengikut keutamaan – Mengatur atau menyusun daripada penting kepada kurang penting. mengolah idea.

membuat pertimbangan pendapat. membuat pemilihan. membuat wajaran. menggulung hujah.• Menilai – membuat taksiran maklumat. membuat keputusan yang muktamad. • Membuat kesimpulan – merumus isu. cadangan. memberi alasan menerima atau menolak. menyatakan hasil selepas analisis. membahaskan isu dan kenyataan. . menyatakan rasional. menyusun alasan. menimbangkan kesan dan akibat. membuat resolusi.

2.Kemahiran pemikiran kreatif 1. 10. 3. 8. 7. 4. 9. Menjana idea Menghubung kait Membuat inferens Meramal Membuat hipothesis Membuat sintesis Mengitlak Membuat gambaran mental Membuat analogi Mereka cipta . 5. 6.

menyatakan kemungkinan. sebab. menyenaraikan idea. menyatakan implikasi. maklumat atau data.• Menjana idea – mengemuka idea. . rumusan. menyatakan pertalian. membuat perhubungan. menyatakan cara alternatif. mencadangkan alternatif. • Membuat inferens – membuat kesimpulan. membuat penyataan atau menyatakan pendirian awal. mencetuskan idea. menghasilkan. mengaitkan idea. • Menghubung kait – menerangkan sebab dan akibat. menyumbang pendapat. menyatakan perkaitan. tanggapan awal daripada pemerhatian.

• Mengitlak – membuat kenyataan umum berdasarkan pola tertentu. .• Meramal – menyatakan. • Mensintesis – menggabung idea. membuat kenyataan atau pandangan yang perlu diuji. menganggarkan apa akan berlaku. membuat rumusan daripada keseluruhan idea. menyepadukan idea. membuat jangkaan. membuat pelunjuran. menyatakan kemungkinan-kemungkinan. • Membuat hipothesis – menyatakan cadangan yang perlu diuji kebenarannya. membuat andaian yang perlu dibuktikan. membuat generalisasi. menggubal semula idea. menyatukan.

kiasan.• Menganalogi – membuat metafora. membuat sindiran. menghasilkan gubahan asli. • Mereka cipta – mencadangkan idea asli. . membuat inovasi kepada sesuatu yang sedia ada. mencipta sesuatu yang baru. mereka bentuk. melakar peta minda. membayangkan dalam minda. membuat simulasi. perlambangan. membuat perbandingan pada ciri-ciri persamaan. • Membuat gambaran mental – mengimaginasi.

Mengajar Kemahiran Berfikir Mengajar menggunakan kaedah yang menggalakkan berfikir dalam konteks kurikulum Pendekatan Mengajar KB Penyebatian – menyusun semula pengajaran untuk mengajar KB secara eksplisit Mengajar berfikir dalam konteks secara langsung. di luar kurikulum .

• Pemikiran pada aras aplikasi. analisis. sintesis dan penilaian pada pemikiran aras tinggi. kemahiran berfikir boleh dibahagikan kepada aras tinggi dan aras rendah.Taksonomi Bloom • Berasaskan kepada Taksonomi Bloom. • Pemikiran pada aras pengetahuan dan kefahaman dibahagikan kepada pemikiran aras rendah. .

Taksonomi Bloom & Kemahiran Berfikir Taksonomi Bloom Kemahiran Berfikir Kemahiran Berfikir Aras Rendah Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi .

Aras Pengetahuan Proses Berfikir Aras Pengetahuan Aktiviti Tuliskan apa yang sedia diketahui tentang topik. Soalan Apakah yang anda tahu tentang arasaras dalam taksonomi objektif pendidikan? .

Aras Kefahaman Proses Berfikir Aras Kefahaman Aktiviti Menerangkan maksud setiap satu aras dalam taksonomi objektif pendidikan (kognitif) Soalan Tanpa merujuk buku. terangkan maksud setiap aras dalam taksonomi objektif pendidikan domain kognitif seperti yang dianjurkan oleh Bloom dan Jknya. .

.Aras Aplikasi Proses Berfikir Aras Aplikasi Aktiviti Pilih 3 daripada 6 aras dalam Taksonomi objektif pendidikan Bloom. Bina 3 soalan aneka pilihan mengikut arasaras tersebut. Soalan Berdasarkan kepada Taksonomi Bloom. bina 3 soalan aneka pilihan daripada 3 aras yang berlainan yang terdapat dalam Taksonomi Bloom.

Aras Analisis Proses Berfikir Aras Analisis Aktiviti Tonton video ( 15 minit) yang menunjukkan guru sedang mengajar satu mata pelajaran. . tandakan (√ ) setiap kali guru mengemukakan soalan mengikut 6 aras Taksonomi objektif pendidikan. Soalan Dengan menggunakan borang yang diberi.

Aras Sintesis Proses Berfikir Aras Sintesis Aktiviti Menyediakan sebuah laporan pemerhatian tentang pengajaran guru yang telah dicerap. Berikan cadangan anda untuk menambahbaikkan pengajaran tersebut. . Soalan Sediakan sebuah laporan yang menyeluruh tentang pengajaran guru yang dicerap.

bincangkan dalam kumpulan kekuatan dan kelemahan pengajaran yang dicerap. Perbincangan tentang pengajaran yang telah dibuat pencerapan. .Aras Penilaian Proses Berfikir Aras Penilaian Aktiviti Soalan Berasaskan garis panduan yang diberi.

kaitan dan interaksi Kreatif Kritis Analitis Praktikal .Soalan 1: proses berikut menggalakkan penguasaan kemahiran berfikir secara… • • • • A. B. D. Menilai alasan Menganalisis unsur Membezakan fakta daripada andaian Menganalisis hubungan. C.

III. I dan II I dan III I. B. Menggalakkan pelajar menyertai perbincangan Memberi tugasan yang fleksibel untuk diterjemahkan oleh pelajar. II dan III I. A. Mengurus giliran perbincangan dalam kumpulan. II. C. dan IV . III. Menggunakan teknik ‘soal – respons – maklum balas’. D.Soalan 2: Guru membantu pelajar menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dengan melakukan perkara berikut :I. II. IV.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful