Anda di halaman 1dari 14

Pentaksiran Berbantukan Komputer

Disediakan oleh :

1.Lee Siang Jin


2.Tiong King Mooi

3.Wong Yin Foog

Konsep Pentaksiran

1.Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan.

2.Dalam konteks pendidikan, pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod,memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentanghasil pembelajaran seseorang pelajar bagi tujuan tertentu.

3.Proses:

Langkah / tindakan / operasi yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki.

4.Maklumat Bukti tentang prestasi pelajar dalam sesuatu perkara yang ditaksir. 5.Penghakiman: Proses pertimbangan tentang pencapaian pendidikan pelajar. 6.Produk: Pengetahuan, kemahiran dan nilai yang pelajar peroleh setelah melalui proses pendidikan

7. Tujuan Pentaksiran: Proses mendapatkan gambaran tentangprestasi seseorang dalam pembelajaran Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran Merancang aktiviti pengajaran dan

Pentaksiran Berbantukan Komputer


1.Matlamat pendidikan Teknologi Maklumat dapat di wujud dengan pertalian antara:

a) Kurikulum
b) Pedagogi c) Pentaksiran 2.Kurikulum TM digubal dalam konteks P & P bestari

dan disokong oleh pentaksiran berasaskan kriteria.


3.Pelajar memainkan peranan aktif dalam menentukan haluan dan kemajuan pembelajaran.

4.Pentaksiran berasaskan sekolah membolehkan


pelajar: a) Mengukur tahap penguasaan pengetahuan

b) Mengukur tahap penguasaan kemahiran


c) Sikap. 5.Pentaksiran berasaskan sekolah dilaksanakan dengan tujuan

membolehkan pelajar memperbaiki


pencapaian sendiri.

6.Penggunaan komputer dalam pengujian


bermula sejak tahun 1905 yang dikenali sebagai computer adaptive testing(CAI).

7. Adaptive testing(CAI) terdiri daripada


item yang dipilih daripada bank soalan. 8.Item yang dipilih sesuai dengan kebolehan murid. 9.Ujian yang digubal bagi memenuhi keperluan

guru bagi mengetahui tahap pencapaian


sesorang murid.

10.Soalan yang digubal atau dibina kadangkadang terlalu sukar atau terlalu umum, tetapi ia berbeza dengan ujian adaptif seperti ujian diagnostik dengan penggunaan kemudahan komputer dalam pengujian memudahkan pentadbiran sesuatu ujian. 11.Ia membantu guru dalam mempercepatkan proses penyemakan skrip jawapan murid khususnya bagi soalan aneka pilihan yang menggunakan borang OMR.

12.Penggunaan komputer dalam pengujian dan penilaian juga boleh dilaksanakan dalam tugas seperti: a) Mengira b) Melapor c) Membuat keputusan tentang pencapaian murid. d)Membantu guru dalam kerja-kerja menilai murid termasuk: i. aspek penggubalan item ii.percetakan instrumen pengujian iii.merekod iv.menganalisis data skor murid.

13.Beberapa langkah perlu dilakukan dalam

Proses penilaian seperti berikut:


a)Pengurusan Komunikasi:

i. Antara guru dan murid


ii. Sesama murid iii.Sesama guru iv. Antara guru dan pentadbir b)Pengurusan rekod Pelajar: i.Skor ujian

ii.Laporan kehadiran
iii.Laporan kemajuan

c)Pengurusan proses pembelajaran i. Organisasi mata pelajaran ii. Maklumat tugasan

Sekianlah ,

Terima Kasih