KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan

1

UNIT 3 PENDEKATAN MENGAJAR AWAL MEMBACA KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA (KGBK)
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini anda akan dapat : 1. Pendekatan A 2. Pendekatan B 3. Pendekatan C 4. Pendekatan D

PENGENALAN
Pada peringkat awal membaca, murid-murid diajar secara mekanis untuk menyebut huruf dan kata dengan suara yang kuat. Bacaan bersuara seperti ini adalah bacaan mekanis yang menyuarakan tulisan dengan menggerakkan alat-alat pertuturan untuk sebutan yang jelas dan terang, dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul. Bacaan bersuara biasanya dilaksanakan di kelas-kelas rendah atau pada peringkat kelas permulaan. Gunanya ialah untuk latihan teknik supaya kanak-kanak dapat membunyikan bunyi-bunyi sebutan dengan sebutan, gaya, dan rentak irama yang sempurna.

ISI KANDUNGAN
Pendekatan A
Dalam KBSR, pendekatan-pendekatan mengajar membaca awal yang disarankan di peringkat awal persekolahan disebut sebagai pendekatan A, pendekatan B, pendekatan C, dan pendekatan D. Pendekatan A adalah kaedah campuran yang menggunakan kaedah cerakinan. Dalam pendekatan ini kegiatan pra membaca dilakukan pada peringkat awal. Ia melibatkan tugas mengenalkan huruf-huruf terlebih dahulu dan kemudian dilatih menyebut bunyi huruf-huruf tersebut. Pengenalan kepada nama huruf dilakukan secara tidak langsung dan digalakkan selepas bunyinya dikuasai. Pendekatan ini menekankan kepada kaedah pandang dan sebut dan dibantu oleh kaedah sokongan seperti kaedah suku kata dan kaedah huruf atau bunyi. Tatacara pendekatan ini boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah yang berikut: (a) Tunjukkan gambar : (b) Tunjukkan kad perkataan (c) Tunjukkan kad suku kata (d) Gandingkan kad suku kata (e) Bunyi huruf (f ) Bunyi suku kata (g) Membaca perkataan Gambar baju Baju ba ju ba ju b (beh) a (a) (ju); j (jeh) ba ju baju

: : : : : :

u (u)

kakak ini kakak. ka kak kakak. kakak saya Pendekatan C Pendekatan C biasanya disebut sebagai pendekatan bunyi kata. ki.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 2 Pendekatan B Pendekatan B berasaskan kepada kaedah fonik (bunyi). Pendekatan C boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut: a) b) c) d) Perkenalkan bunyi huruf vokal Perkenalkan bunyi huruf konsonan Menggabungkan bunyi konsonan dan vokal Mencantumkan suku kata menjadi perkataan : : : : a. Ia memperlihatkan susunan bunyi dalam perkataan yang bermakna. Kuku Kaki. u k ka. Penggabungan kaedah-kaedah ini adalah untuk menjelaskan makna perkataan yang dipelajari. ku ka + ki = kaki. Pada peringkat permulaan. mudah disebut oleh murid-murid dan dapat pula mengaitkan bunyi huruf dengan bentuk huruf. Pendekatan B boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut: Perkenalkan huruf fonik Sebut bunyi huruf Gabungkan bunyi konsonan dengan bunyi vokal untuk membentuk suku kata Suku kata tertutup Gabungkan suku kata menjadi perkataan Membaca perkataan Membaca ayat : : : k k k k k ka ka ka ka : : : : kak kak kak kak ka kak. la sesuai dijalankan dalam bentuk binaan dan juga cerakinan. digabungkan dengan kaedah suku kata serta dibantu oleh kaedah pandang dan sebut. Pendekatan ini mencadangkan agar murid-murid diperkenalkan dengan bunyi beberapa huruf vokal dan konsonan dan kemudian terus membunyikan suku kata dan perkataan-perkataan yang bermakna. dua bunyi huruf diperkenalkan kepada muridmurid. i. Tujuannya adalah untuk menarik minat murid-murid dan memahamkan konsep bunyi huruf. iaitu huruf /m/ dan huruf /s/. Kedua-dua bunyi lambang dianggap. la berdasarkan perkara-perkara berikut: a) Sistem ejaan bahasa Malaysia adalah sistematik dan fonemik b) Suku katanya adalah jelas dan mudah c) Perkataan-perkataan yang digunakan pada permulaan pendekatan telah pun diketahui maknanya oleh kebanyakan murid. Kuku kakiku e) Membaca ayat . ku +ku = kuku : Kaki ku.

Wadsworth Publishing Company.A Practical Approach to Teaching Reading. A. Ghafar Md. Frank Smith (1971). Opportunity For Skinful Reading. Dorothy Rubin (1993). Alan Robinson (1978). . Holt. Johnson dan P. Joffe. Kuala Lumpur. (1980). Rinehart dan Winston. Teaching Reading and Reading Vocabulary. Jurnal Dewan Bahasa dan Pustaka.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 3 Pendekatan D Pendekatan D berdasarkan prinsip sintesis atau membina. u RUMUSAN Kaedah Gabungan Bunyi Kata (KGBK) yang merupakan salah satu kaedah awal bacaan telah dibincangkan melalui beberapa pendekatan yang sesuai dalam prinsip pengajaran bacaan. Intelligence And Education. Kathleen T. Kaedah-kaedah yang terkandung dalam pendekatan ini adalah kaedah abjad atau kaedah mengeja.L. Boston. Karya Bistari. New York. May (1990). Teaching Reading And Study Strategies. David Pearson (1978). McWhorter (1984). New York. Boston. H. Spiro R.J (ed.Meningkatkan Keberkesanan Dalam Penulisan Pembacaan. Academic Reading. Prentice Hall. Sixty Edition. Lawrence Erlbaum Associates. Holt. Merrill Publication Company. New Jersey. RUJUKAN Abd. Pendekatan D boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut: a) b) c) d) e) Tunjukkan gambar Namakan huruf tunggal Perkenalkan kad suku kata Perkenalkan kad perkataan Membaca ayat : : : : : baju b a j ba ju baju Itu baju. The Content Area. Understanding Reading. Allyn and Bacon. kaedah bunyi huruf dan kaedah suku kata. Harper Collins College Publishers. Frank B. Din (1993). Metacognitive Development and Reading dalam Theoritical Issues In Reading Comprehension Perspectives From Cognitive Psychology Linguistics. Allyn and Bacon. Dorothy Grant Henning (1993). Ini baju. Artifical. iaitu menyusun bahagian-bahagian kecil menjadi besar. Brown. Ohio. Rinehart dan Winston. Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman. (1980). Marohaini Yusof (1989). New York. dan Pemahaman.Reading With Meaning. Dewan Bahasa dan Pustaka. Dale D. Irwin L. Reading as Communication. California.) Hillsdale. Kuala Lumpur.

J.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 4 McNeil. Harper Collins Publishers. . New Directions For Classroom Practice. Safiah Osman (1990). Mountain (1988).D. Sharon J. (1992). Crawley & Lee H.) Membaca : Satu Pengenalan. Strategies For Guiding Content Reading. Reading Comprehension. Allyn & Bacon. Inc. Bhd. New York. Boston. Berita Publishing Sdn. Kuala Lumpur. Peningkatan Kemahiran Membaca dalam Safiah Karim (ed.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful