KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan

1

UNIT 3 PENDEKATAN MENGAJAR AWAL MEMBACA KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA (KGBK)
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini anda akan dapat : 1. Pendekatan A 2. Pendekatan B 3. Pendekatan C 4. Pendekatan D

PENGENALAN
Pada peringkat awal membaca, murid-murid diajar secara mekanis untuk menyebut huruf dan kata dengan suara yang kuat. Bacaan bersuara seperti ini adalah bacaan mekanis yang menyuarakan tulisan dengan menggerakkan alat-alat pertuturan untuk sebutan yang jelas dan terang, dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul. Bacaan bersuara biasanya dilaksanakan di kelas-kelas rendah atau pada peringkat kelas permulaan. Gunanya ialah untuk latihan teknik supaya kanak-kanak dapat membunyikan bunyi-bunyi sebutan dengan sebutan, gaya, dan rentak irama yang sempurna.

ISI KANDUNGAN
Pendekatan A
Dalam KBSR, pendekatan-pendekatan mengajar membaca awal yang disarankan di peringkat awal persekolahan disebut sebagai pendekatan A, pendekatan B, pendekatan C, dan pendekatan D. Pendekatan A adalah kaedah campuran yang menggunakan kaedah cerakinan. Dalam pendekatan ini kegiatan pra membaca dilakukan pada peringkat awal. Ia melibatkan tugas mengenalkan huruf-huruf terlebih dahulu dan kemudian dilatih menyebut bunyi huruf-huruf tersebut. Pengenalan kepada nama huruf dilakukan secara tidak langsung dan digalakkan selepas bunyinya dikuasai. Pendekatan ini menekankan kepada kaedah pandang dan sebut dan dibantu oleh kaedah sokongan seperti kaedah suku kata dan kaedah huruf atau bunyi. Tatacara pendekatan ini boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah yang berikut: (a) Tunjukkan gambar : (b) Tunjukkan kad perkataan (c) Tunjukkan kad suku kata (d) Gandingkan kad suku kata (e) Bunyi huruf (f ) Bunyi suku kata (g) Membaca perkataan Gambar baju Baju ba ju ba ju b (beh) a (a) (ju); j (jeh) ba ju baju

: : : : : :

u (u)

iaitu huruf /m/ dan huruf /s/. la sesuai dijalankan dalam bentuk binaan dan juga cerakinan. Pada peringkat permulaan. Tujuannya adalah untuk menarik minat murid-murid dan memahamkan konsep bunyi huruf. Kuku kakiku e) Membaca ayat . mudah disebut oleh murid-murid dan dapat pula mengaitkan bunyi huruf dengan bentuk huruf. kakak ini kakak. la berdasarkan perkara-perkara berikut: a) Sistem ejaan bahasa Malaysia adalah sistematik dan fonemik b) Suku katanya adalah jelas dan mudah c) Perkataan-perkataan yang digunakan pada permulaan pendekatan telah pun diketahui maknanya oleh kebanyakan murid. digabungkan dengan kaedah suku kata serta dibantu oleh kaedah pandang dan sebut. Pendekatan C boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut: a) b) c) d) Perkenalkan bunyi huruf vokal Perkenalkan bunyi huruf konsonan Menggabungkan bunyi konsonan dan vokal Mencantumkan suku kata menjadi perkataan : : : : a. ku ka + ki = kaki. dua bunyi huruf diperkenalkan kepada muridmurid. ku +ku = kuku : Kaki ku. Pendekatan ini mencadangkan agar murid-murid diperkenalkan dengan bunyi beberapa huruf vokal dan konsonan dan kemudian terus membunyikan suku kata dan perkataan-perkataan yang bermakna. Penggabungan kaedah-kaedah ini adalah untuk menjelaskan makna perkataan yang dipelajari. Kedua-dua bunyi lambang dianggap. u k ka. kakak saya Pendekatan C Pendekatan C biasanya disebut sebagai pendekatan bunyi kata.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 2 Pendekatan B Pendekatan B berasaskan kepada kaedah fonik (bunyi). ki. ka kak kakak. Ia memperlihatkan susunan bunyi dalam perkataan yang bermakna. Kuku Kaki. Pendekatan B boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut: Perkenalkan huruf fonik Sebut bunyi huruf Gabungkan bunyi konsonan dengan bunyi vokal untuk membentuk suku kata Suku kata tertutup Gabungkan suku kata menjadi perkataan Membaca perkataan Membaca ayat : : : k k k k k ka ka ka ka : : : : kak kak kak kak ka kak. i.

Rinehart dan Winston. Allyn and Bacon. Academic Reading. Allyn and Bacon. Boston. Karya Bistari. California. Understanding Reading. Teaching Reading And Study Strategies.) Hillsdale. Kathleen T. Jurnal Dewan Bahasa dan Pustaka. Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman. Dale D. Rinehart dan Winston. Merrill Publication Company.Reading With Meaning. dan Pemahaman. New York. The Content Area. Spiro R. Irwin L.J (ed. McWhorter (1984). Holt.L. Lawrence Erlbaum Associates. Frank B.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 3 Pendekatan D Pendekatan D berdasarkan prinsip sintesis atau membina. Prentice Hall. . kaedah bunyi huruf dan kaedah suku kata. Artifical. Pendekatan D boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut: a) b) c) d) e) Tunjukkan gambar Namakan huruf tunggal Perkenalkan kad suku kata Perkenalkan kad perkataan Membaca ayat : : : : : baju b a j ba ju baju Itu baju.Meningkatkan Keberkesanan Dalam Penulisan Pembacaan. u RUMUSAN Kaedah Gabungan Bunyi Kata (KGBK) yang merupakan salah satu kaedah awal bacaan telah dibincangkan melalui beberapa pendekatan yang sesuai dalam prinsip pengajaran bacaan. David Pearson (1978). Dorothy Grant Henning (1993). Frank Smith (1971). A.A Practical Approach to Teaching Reading. (1980). New York. iaitu menyusun bahagian-bahagian kecil menjadi besar. Kaedah-kaedah yang terkandung dalam pendekatan ini adalah kaedah abjad atau kaedah mengeja. Intelligence And Education. Kuala Lumpur. Wadsworth Publishing Company. Kuala Lumpur. Dorothy Rubin (1993). Din (1993). New York. Opportunity For Skinful Reading. Boston. Ohio. Metacognitive Development and Reading dalam Theoritical Issues In Reading Comprehension Perspectives From Cognitive Psychology Linguistics. Joffe. Teaching Reading and Reading Vocabulary. Ini baju. May (1990). Johnson dan P. Holt. Brown. Alan Robinson (1978). H. RUJUKAN Abd. Marohaini Yusof (1989). Reading as Communication. Sixty Edition. (1980). Dewan Bahasa dan Pustaka. Ghafar Md. New Jersey. Harper Collins College Publishers.

Bhd. Reading Comprehension. Crawley & Lee H. New Directions For Classroom Practice. . Kuala Lumpur. Strategies For Guiding Content Reading.) Membaca : Satu Pengenalan. Sharon J. Peningkatan Kemahiran Membaca dalam Safiah Karim (ed. Berita Publishing Sdn.D. J. Inc. New York. (1992).KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 4 McNeil. Safiah Osman (1990). Allyn & Bacon. Boston. Mountain (1988). Harper Collins Publishers.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful