KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan

1

UNIT 3 PENDEKATAN MENGAJAR AWAL MEMBACA KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA (KGBK)
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini anda akan dapat : 1. Pendekatan A 2. Pendekatan B 3. Pendekatan C 4. Pendekatan D

PENGENALAN
Pada peringkat awal membaca, murid-murid diajar secara mekanis untuk menyebut huruf dan kata dengan suara yang kuat. Bacaan bersuara seperti ini adalah bacaan mekanis yang menyuarakan tulisan dengan menggerakkan alat-alat pertuturan untuk sebutan yang jelas dan terang, dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul. Bacaan bersuara biasanya dilaksanakan di kelas-kelas rendah atau pada peringkat kelas permulaan. Gunanya ialah untuk latihan teknik supaya kanak-kanak dapat membunyikan bunyi-bunyi sebutan dengan sebutan, gaya, dan rentak irama yang sempurna.

ISI KANDUNGAN
Pendekatan A
Dalam KBSR, pendekatan-pendekatan mengajar membaca awal yang disarankan di peringkat awal persekolahan disebut sebagai pendekatan A, pendekatan B, pendekatan C, dan pendekatan D. Pendekatan A adalah kaedah campuran yang menggunakan kaedah cerakinan. Dalam pendekatan ini kegiatan pra membaca dilakukan pada peringkat awal. Ia melibatkan tugas mengenalkan huruf-huruf terlebih dahulu dan kemudian dilatih menyebut bunyi huruf-huruf tersebut. Pengenalan kepada nama huruf dilakukan secara tidak langsung dan digalakkan selepas bunyinya dikuasai. Pendekatan ini menekankan kepada kaedah pandang dan sebut dan dibantu oleh kaedah sokongan seperti kaedah suku kata dan kaedah huruf atau bunyi. Tatacara pendekatan ini boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah yang berikut: (a) Tunjukkan gambar : (b) Tunjukkan kad perkataan (c) Tunjukkan kad suku kata (d) Gandingkan kad suku kata (e) Bunyi huruf (f ) Bunyi suku kata (g) Membaca perkataan Gambar baju Baju ba ju ba ju b (beh) a (a) (ju); j (jeh) ba ju baju

: : : : : :

u (u)

Kedua-dua bunyi lambang dianggap. mudah disebut oleh murid-murid dan dapat pula mengaitkan bunyi huruf dengan bentuk huruf.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 2 Pendekatan B Pendekatan B berasaskan kepada kaedah fonik (bunyi). Ia memperlihatkan susunan bunyi dalam perkataan yang bermakna. dua bunyi huruf diperkenalkan kepada muridmurid. Kuku Kaki. digabungkan dengan kaedah suku kata serta dibantu oleh kaedah pandang dan sebut. Pendekatan C boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut: a) b) c) d) Perkenalkan bunyi huruf vokal Perkenalkan bunyi huruf konsonan Menggabungkan bunyi konsonan dan vokal Mencantumkan suku kata menjadi perkataan : : : : a. Penggabungan kaedah-kaedah ini adalah untuk menjelaskan makna perkataan yang dipelajari. i. Pada peringkat permulaan. kakak ini kakak. Pendekatan ini mencadangkan agar murid-murid diperkenalkan dengan bunyi beberapa huruf vokal dan konsonan dan kemudian terus membunyikan suku kata dan perkataan-perkataan yang bermakna. Kuku kakiku e) Membaca ayat . la sesuai dijalankan dalam bentuk binaan dan juga cerakinan. u k ka. Pendekatan B boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut: Perkenalkan huruf fonik Sebut bunyi huruf Gabungkan bunyi konsonan dengan bunyi vokal untuk membentuk suku kata Suku kata tertutup Gabungkan suku kata menjadi perkataan Membaca perkataan Membaca ayat : : : k k k k k ka ka ka ka : : : : kak kak kak kak ka kak. la berdasarkan perkara-perkara berikut: a) Sistem ejaan bahasa Malaysia adalah sistematik dan fonemik b) Suku katanya adalah jelas dan mudah c) Perkataan-perkataan yang digunakan pada permulaan pendekatan telah pun diketahui maknanya oleh kebanyakan murid. ku +ku = kuku : Kaki ku. kakak saya Pendekatan C Pendekatan C biasanya disebut sebagai pendekatan bunyi kata. Tujuannya adalah untuk menarik minat murid-murid dan memahamkan konsep bunyi huruf. ka kak kakak. ku ka + ki = kaki. ki. iaitu huruf /m/ dan huruf /s/.

A Practical Approach to Teaching Reading. Lawrence Erlbaum Associates. dan Pemahaman. Dorothy Rubin (1993). Artifical. Teaching Reading And Study Strategies. Ini baju. Allyn and Bacon. Opportunity For Skinful Reading. Kathleen T. (1980). u RUMUSAN Kaedah Gabungan Bunyi Kata (KGBK) yang merupakan salah satu kaedah awal bacaan telah dibincangkan melalui beberapa pendekatan yang sesuai dalam prinsip pengajaran bacaan. McWhorter (1984). Merrill Publication Company. Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman. Holt.L. Wadsworth Publishing Company. Joffe. (1980). David Pearson (1978). Kuala Lumpur. RUJUKAN Abd. Kaedah-kaedah yang terkandung dalam pendekatan ini adalah kaedah abjad atau kaedah mengeja. Irwin L. Marohaini Yusof (1989).) Hillsdale. Prentice Hall.J (ed. A. Understanding Reading. New York. Karya Bistari. Kuala Lumpur. Reading as Communication. Frank B. Ghafar Md. H. May (1990).Meningkatkan Keberkesanan Dalam Penulisan Pembacaan. . Metacognitive Development and Reading dalam Theoritical Issues In Reading Comprehension Perspectives From Cognitive Psychology Linguistics. Boston. Johnson dan P. Ohio. Frank Smith (1971). New Jersey. Spiro R. New York. Rinehart dan Winston. Boston. California. Holt. Sixty Edition. iaitu menyusun bahagian-bahagian kecil menjadi besar. Pendekatan D boleh dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut: a) b) c) d) e) Tunjukkan gambar Namakan huruf tunggal Perkenalkan kad suku kata Perkenalkan kad perkataan Membaca ayat : : : : : baju b a j ba ju baju Itu baju. Dale D. Teaching Reading and Reading Vocabulary. Din (1993). Dewan Bahasa dan Pustaka. The Content Area. Rinehart dan Winston. Academic Reading. kaedah bunyi huruf dan kaedah suku kata. Alan Robinson (1978). Intelligence And Education.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 3 Pendekatan D Pendekatan D berdasarkan prinsip sintesis atau membina. New York. Harper Collins College Publishers. Brown. Dorothy Grant Henning (1993). Allyn and Bacon.Reading With Meaning. Jurnal Dewan Bahasa dan Pustaka.

Berita Publishing Sdn. Allyn & Bacon. Harper Collins Publishers. Boston. . Inc. New York.KRB 3013 : Prinsip Pengajaran Bacaan 4 McNeil. Bhd. (1992). J. Sharon J. Mountain (1988). Crawley & Lee H.D. Peningkatan Kemahiran Membaca dalam Safiah Karim (ed. New Directions For Classroom Practice. Reading Comprehension. Safiah Osman (1990). Kuala Lumpur.) Membaca : Satu Pengenalan. Strategies For Guiding Content Reading.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.