Anda di halaman 1dari 5

1010 PETUA

PETUA HADAPI

HADAPI

PEPERIKSAAN

PEPERIKSAAN

Usah Usah panik panik apabil apabilaa mmasuk asuk dew dewanan peper peperiks iksaan aan ker kerana
Usah
Usah panik
panik apabil
apabilaa mmasuk
asuk dew
dewanan
peper
peperiks
iksaan
aan ker
kerana
ana iaia mmamampupu bubuaatt calon
calon llupa
upa 5050
per
perat
atuuss dipel
dipelajar
ajarii
Jus
Justeru,
teru, SSayayaa mmenyediak
enyediakanan panduan
panduan apa
apa
yang
yang per
perlulu di
dilakuk
lakukanan bagi
bagi mmengel
engelakak kkeekkusutan
usutan di
di
saat
saat akakhir
hir..

1100 PePetua

tua HHaadadapi

pi Pep

Peperiks

eriksaaaann

JJang

angaann papanniikk

Seb

Sebaaikik mmeelalangka

ngkahh masu

masukk keke dedewwanan ppepeperiksa

eriksaanan,, jjanangagann

ppani

anikk kekeran

ranaa iiaa mamp

mampuu membu

membuaattkan

kan ki kittaa lup

lupaa 5050 peperatus

ratus apa

apa

ang ssudah

yyang

udah ddipipel

elaj

ajaariri sel

selama

ama inini.i. TTananamkan

amkan kkeeyyakakina

inann dal

dalamam

ddiri

iri anandada bbole

olehh men

menjjaawwaabnbnyyaa..

KKaajjiiaann tterha

erhadadapp top

topiikk dan

dan ppeme

emetaa

taann mmaakl

kluumat

mat

Sem

Semakak ssama

ama adadaa anandada me

memmaaham

hamii sepe

sepenuh

nuhnnyya,

a, sseepaparruuhh atau

atau

tidtidakak me

memah

mahami

ami lalanngsun

gsungg bab

bab bberke

erkenaa

naan.

n. JJiikaka adadaa bab

bab yyanangg

bbel

elumum ddifah

ifahami

ami sep

sepenenuhn

uhnyyaa,, sege

segerara bubuat

at ppeta

eta mind

mindaa ddenga

engann

mencatat

men

catat ma

makluklumat

mat ppenenttiingng yyaangng bberkai

erkaittaan.

n.

SeSemmaakk sosoal

alaann ttahahunun llaalluu ((sesetitiaapp sub

subjjeek)

k)

Bi

Biarp

arpunun soa

soalan

lan akan

akan bberub

erubahah sesettiiapap tahu

tahun,

n, aandndaa tteettaapp peperlurlu

mmeennyyeemmakaknnyaya uunnttukuk mmemembbaandndininggkakann kkeekker

erapapanan ttooppikik

bberk

erkeenanaanan kkeeluluar

ar ddaalalamm sset

etiiaapp ppeepeperikrikssaaanan..

10 Petua Hadapi Peperiksaan

Banyakkan pembelajaran secara output learning

Di saat-saat akhir, anda seharusnya banyak mengulang kaji

pelajaran secara output learning iaitu mengeluarkan kembali

kefahaman anda kepada bentuk lakaran ataupun

menerangkan kepada rakan. Ia dapat membantu menguatkan

ingatan terhadap sesuatu mata pelajaran.

Memperbanyakkan latih tubi dan ujian simulasi

Satu cara untuk menguji sejauh mana pemahaman anda

terhadap sesuatu subjek adalah melalui latihan berterusan

(latih tubi) dan soalan tahun sebelumnya. Ia mampu menolong

anda mengatasi bahagian subjek yang lemah.

Nota ringkas

Nota ringkas amat penting dan berguna kerana ia senang

dibawa ke mana saja. Anda boleh membaca catatan nota

ringkas berkenaan di waktu terluang.

10 Petua Hadapi Peperiksaan

Pastikan mendapat tidur dan rehat secukupnya

Biar sesibuk mana sekalipun, anda perlu mendapat tidur dan

rehat cukup. Jangan lupa bersenam sekurang-kurangnya 10

minit bagi memastikan badan kekal cergas. Pengaliran

oksigen yang baik boleh menghasilkan otak yang cerdas.

Pemakanan berkhasiat dan seimbang

Elak mengambil terlalu banyak makanan yang mengandungi

kafein kerana anda mungkin akan sukar tidur dan hilang

tumpuan.

10 Petua Hadapi Peperiksaan

Kawal emosi

Elak terbabit dalam sebarang konflik yang boleh menggugat

ketenangan emosi di saat anda akan menduduki peperiksaan.

Jangan menimbulkan sebarang pertelingkahan atau terasa

hati dengan rakan-rakan atau keluarga kerana ia boleh

menggugat ketenangan ketika menjawab soalan kelak.

Banyakkan berdoa dan bersolat

Sebagai makhluk yang lemah, kita memang tidak dapat lari

daripada berdoa kepada Allah s.w.t. Bagi yang beragama

Islam, anda perlu memper banyakkan solat hajat, tahajud dan

berdoa memohon bantuan-Nya. Sebelum melangkah ke

dewan peperiksaan, pohon keampunan dan keredaan

daripada ibu bapa dan guru.