Anda di halaman 1dari 5

SOAL SELIDIK TENTANG KERELEVANAN PERKAHWINAN DAN POLIGAMI PADA MASA KINI .

MAKLUMAT & ARAHAN :

Perkahwinan ialah hubungan terikat antara dua orang yang diiktirafkan oleh pihak berkuasa sivil dan/atau diikat oleh kepercayaan agama peserta-peserta. Manakala poligami pula ialah merujuk kepada perkahwinan di mana seseorang itu berkahwin dengan beberapa orang sekaligus. Biasanya suami yang mempunyai lebih daripada seorang isteri. Tujuan kajian ini ialah untuk mengetahui pandangan orang ramai tentang kerelevanan perkahwinan dan poligami pada masa kini. Jasa baik dan kerjasama anda untuk meluangkan masa beberapa minit amat disanjungi. Soalan selidik ini bukanlah satu ujian, oleh itu tiada jawapan salah atau betul. Maklumat yang diperoleh daripada soalselidik ini adalah SULIT, dan ia digunakan untuk kajian semata-mata. Anda tidak perlu memberi nama dan alamat. Sila jawab dengan jujur dan berterus terang. Jawab SEMUA soalan dengan tenang. Kerjasama anda amat dihargai. Jutaan terima kasih diucapkan.

Bahagian A (Demografi) Sila jawab soalan berikut : Sila tandakan ( / ) pada ruangan yang disediakan. 1. Jantina Lelaki 2. Umur Perempuan

21 - 29 tahun 30 - 39 tahun 3. Bangsa Melayu Cina

40 - 49 tahun 50 tahun keatas

India Lain - lain

4. Taraf perkahwinan Bujang Berkahwin

5. Pekerjaan

Awam Pelajar

Swasta Lain-Lain

B: Mengetahui pengetahuan responden tentang poligami dan bersedudukan tanpa ikatan yang sah. Bagi setiap pernyataan, sila tandakan (/) pada skala yang sesuai.

Bil.

Penyataan

Setuju

Tidak setuju

1 2 3

Anda mengetahui apa itu poligami Agama anda membenarkan perkahwinan secara poligami Anda mengetahui tentang prosedur yang perlu dilaksanakan untuk berpoligami

Adakah anda bersetuju bahawa melalui poligami dapat mengurangkan lagi kadar pembuangan bayi dan penguguran haram di Malaysia

Bil. penyataan 1 Anda mengetahui apa itu bersedudukan tanpa ikatan yang sah 2 Agama anda membenarkan pasangan bersedudukan tanpa ikatan yang sah. 3 Anda bersetuju bahawa pasangan yang bersedudukan tanpa ikatan yang sah lebih bahagia berbanding pasangan yag berkahwinan. 4 Anda bersetuju bahawa lebih ramai rakyat di Malaysia lebih memilih untuk menjalinkan hubungan tanpi ikatan perkahwinan yang sah. berbanding hubungan

Setuju

Tidak bersetuju

Bahagian C : pandangan responden tentang berkahwin

poligami dan bersedudukan sebelum

1. Rakyat Malaysia lebih cenderung untuk berkahwin dengan pasangan masing- masing Ya Tidak

2. Hubungan tanpa ikatan perkahwinan boleh bertahan lama? Ya Tidak

3. Perkahwinan dengan cara berpoligami boleh bertahan lama Ya Tidak 4. Di Malaysia terdapat pasangan yang belum berkahwin tetapi memilih untuk bersekududukan Ya Tidak 5. Punca utama berlakunya perceraian dalam pasangan yang berpoligami adalah Tiada persefaham Halangan keluarga masalah kewangan lain lain Nyatakan 6. Pasangan lebih memilih untuk bersedudukan sebelum berkahwin kerana belum mempunyai komitmen untuk berkahwin hubungan mendapat tentangan keluarga masalah kewangan

lain-lain Nyatakan

7. Bersedudukan yang sering berlaku dikangan artis barat menjadi punca utama lebih ramai pasangan memilih untuk tidak berkahwin Ya Tidak

Bahagian D : Mengenal pasti tindakan ataupun langkah yang sesuai diambil untuk membendung kesan negatif yang boleh wujud dikalangan pasangan yang berpoligami dan menjalinkan hubungan tanpa ikatan yang sah 1=sangat tidak bersetuju 3=natural 5=sangat bersetuju Bil Penyataan 1 1 Untuk mengelakkan masalah perebutan anak selepas berpisah bagi pasangan yang menjalani hubungan tanpa perkahwinan perlu ditubuhkan undang- undang khas untuk mengatasi masalah ini. 2 Kerajaan perlu melaksanakan kempen untuk mengalakkan pasangan untuk berkahwin berbanding menjalani 2 3 4 5 2=tidak bersetuju 4=setuju

kehidupan tanpa ikatan yang sah. 3 Mereka yang imgin berpoligami perlu menjalani kursus khas yang menjelaskan tangunggjawab mereka terhadap keluarga-keluarga mereka. 4 Berpoligami merupukan antara langkah yang boleh dilaksanakan untuk mengatasi masalah bersekedudukan sebelum berkahwin.