SENARAI SEMAK PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PSS BI L 1 PERINCIAN TUGAS YA TIDAK

2

3

4 5

6

7

ORGANISASI 1.1 Menubuhkan JK Induk PSS 1.2 Menubuhkan JK Kerja PSS 1.3 Menubuhkan JK Program NILAM 1.4 Menubuhkan JK Pengawas PSS 1.5 Menyediakan Carta Organisasi 1.6 Mengemaskini dan mempamerkan carta organisasi TUGAS GPM / PENYELARAS PSS 2.1 Menyediakan Fail Meja 2.2 Menyedia dan menyerahkan diskripsi tugas Jawatankuasa: - JK Induk PSS - JK Kerja PSS - Pengawas PSS 2.3 Memantau dan membantu pelaksanaan tugas-tugas JK terlibat 2.4 Merancang, menyusun dan menjalankan tugas setiap bulan 2.5 Mempamerkan senarai tugas JK 2.6 Dokumentasi MESYUARAT JK INDUK / JK KERJA / JK NILAM / JK PENGAWAS PSS 3.1 Menyediakan surat panggilan 3.2 Mesyuarat JK Induk / JK Kerja / JK NILAM / JK Pengawas PSS 3.3 Menyediakan agenda mesyuarat yang berkenaan 3.4 Menyediakan Minit Mesyuarat yang bekenaan 3.5 Mengedarkan Minit Mesyuarat yang berkenaan 3.6 Mengurus dan memfail surat- menyurat FAIL KUASA 4.1 Mengandungi 15 Bab 4.2 Sentiasa dikemas kini RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) 5.1 Menyediakan visi, misi, matlamat dan objektif RPJP 5.2 Menyediakan RPJP 5.3 Menyediakan Carta Gantt 5.4 Menyediakan laporan pencapaian 5.5 Menyediakan kajian kemajuan 5.6 Dokumentasi 5.7 Mempamer dan mengedarkan RPJP kepada Pengetua/GB/PK1 dan Ketua Panitia PERANCANGAN TAHUNAN 6.1 Mengedarkan borang aktiviti kepada Ketua Panitia / Ketua Unit 6.2 Memungut borang aktiviti daripada Ketua Panitia / Ketua Unit 6.3 Menyemak, memilih dan meyelaraskan aktiviti-aktiviti yang diperolehi 6.4 Menyediakan Carta Gantt 6.5 Dokumentasi 6.6 Mempamer dan mengedarkan Perancangan Tahunan kepada GK1 dan Guru Panitia 6.7 Menyelaras aktiviti PSS dengan aktiviti sekolah berdasarkan takwim sekolah PERLANTIKAN PENGAWAS PSS

5 Panduan dan Peraturan Penggunaan OHP / LCD 9.3 Menyediakan surat pelantikan pengawas baru 7.2 Menyediakan waktu perkhidmatan khas di luar waktu persekolahan (Sekolah Berasrama / atas permintaan murid) 11.3 Panduan dan Peraturan Peminjaman dan Pemulangan 9.3 Pamerkan waktu perkhidmatan perpustakaan agensiagensi lain 11.BI L 8 7.8 Rekod Peminjaman Buku / Bukan Buku oleh Murid 8.15 Menyediakan kad keahlian semua warga sekolah 8.2 Panduan dan Peraturan Penggunaan Komputer 9.1 Menyedia.4 Menyerah dan memberi taklimat bidang tugas pengawas 7.1 Menyedia dan mempamerkan jadual penggunaan PSS 10.1 Menyediakan brosur maklumat PSS 12. bulanan dan tahunan PANDUAN DAN PERATURAN 9.4 Menyedia dan mempamerkan jadual bertugas pengawas PSS 10.5 Menjalankan bengkel pengurusan PSS PERINCIAN TUGAS MENYEDIAKAN REKOD-REKOD 8. kelas dan papan kenyataan PSS 11.6 Rekod Bertugas Pengawas PSS 8.3 Menyedia dan mempamerkan jadual bertugas guru 10.7 Rekod Penggunaan Bilik-Bilik di PSS 8. mingguan.7 Dokumentasi WAKTU PERKHIDMATAN 11. mempamer dan mengedarkan jadual waktu perkhidmatan ke bilik guru.5 Menyedia dan mempamerkan jadual penggunaan Pusat Akses 10.10 Rekod Penggunaan Peralatan oleh Guru / Murid 8.12 Rekod Pinjaman Berkelompok (pukal) 8.13 Rekod Penyelenggaraan Peralatan 8.2 Menyedia dan mempamerkan jadual pelaksanaan Program NILAM 10.4 Buku Pelawat 8.7 Dokumentasi JADUAL PENGGUNAAN 10.2 Menjalankan temuduga 7.1 Rekod Perolehan Bahan Buku (buku stok) 8.14 Rekod Pilih Buang 8.9 Rekod Peminjaman Buku / Bukan Buku oleh Guru 8.5 Rekod Bertugas JK Kerja PSS (Guru bertugas) 8.4 Menyediakan peraturan pinjaman dan pemulangan bahan buku dan bukan buku ORIENTASI PELAJAR BARU 12.1 Panduan dan Peraturan Penggunaan PSS 9.6 Mempamerkan panduan dan peraturan yang disediakan 9.16 Menyediakan statistik pinjaman harian.1 Mengedarkan borang pencalonan pengawas baru kepada guru kelas 7.3 Rekod Perolehan Surat Khabar dan Majalan 8.4 Panduan dan Peraturan Penggunaan TVP 9.2 Menyediakan kertas kerja orientasi YA TIDAK 9 10 11 12 .6 Mengedarkan jadual waktu berkenaan 10.1 Rekod Perolehan Bahan Bukan Buku 8.11 Rekod Penggunaan PSS untuk Program NILAM 8.

4 Menyediakan senarai indeks fail PSS yang disediakan 13.5 Menyemak stok 2 kali setahun DAFTAR INVENTORI (KEW.1 Menerima dan merekod peralatan 16.1 Merancang dan melaksana susun atur PSS 19.1 Merekod pergerakan harta modal dan perlatan yang dipinjam dari PSS KECERIAAN.PA-3) 16.5 Melekatkan poster.3 Menyediakan kertas minit dan ditampal di sebelah dalam kulit depan 13.3 Menyediakan pelan lantai PSS 19.2 Mengemaskini dan menyemak peralatan DAFTAR HARTA MODAL (KEW.2 Menyemak peralatan 17.13 BI L 14 12.PA-2) 17.2 Menyemak bahan / alatan yang diterima 15.1 Menerima bahan / alatan 15.4 Merekod bahan keluar (dengan pen biru / hitam) 15.1 Menjalankan aktiviti PSS seperti yang dirancang (Perancangan Tahunan) 14.1 Menyediakan fail-fail pengurusan PSS (termasuk Program NILAM) rujuk lampiran senarai fail pengurusan PSS.2 Labelkan fail-fail 13.2 Sediakan panduan dan label tunjuk arah dilekatkan di tempat tertentu 19. 19.3 Menyediakan jadual orientasi PSS SISTEM FAIL 13.1 Merancang dan mengurus kewangan PSS 20.2 Menyediakan kertas kerja dan anggaran perbelanjaan pada tahun semasa 20.4 Pamerkan peraturan dan panduan untuk membantu pelajar atau guru mencari dan menggunakan maklumat. 13.PA-6) 18.3 Merekod bahan masuk (dengan pen merah) 15. carta dan gambar-gambar di tempat yang sesuai PENGURUSAN KEWANGAN 20.4 Mengetahui baki kewangan pada tahun semasa setelah dibelanjakan .5 Mengemaskini isi kandungan fail dari semasa ke semasa 13.6 Menyimpan fail-fail di bilik pengurusan / tempat yang sesuai PERINCIAN TUGAS YA TIDAK 15 16 17 18 19 20 AKTIVITI 14.1 Menerima peralatan 17. KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN 19.3 Merekod penyelenggaraan DAFTAR PERGERAKAN HARTA MODAL DAN INVENTORI (KEW.2 Menyediakan laporan aktiviti-aktiviti tersebut DAFTAR STOK BEKALAN PEJABAT (J3 DAN KAD PETAK) 15.3 Menyimpan invois pembelian yang menggunakan peruntukkan PSS 20.