Anda di halaman 1dari 21

KBSR & KBSM

Disediakan oleh: TING CHING SHIN (930204-13-6278)

KBSR
Memberi penegasan kpd 3M Kurikulum ditinjau dari segi kemahiran yg pentingttp bukan dari kepentingan tiap2 satu m/p

Rasional dan faktor yg menyebabkan KBSR


Kurang menekankan pembelajaran kemahiran asas. Lebih orientasi pencapaian, x kemahiran Bercanggah dgn aspirasi negara pendidikan universal Isi kandungan yang menarik nilai2 dan pengetahuan disisip bersama dlm usaha 3M

Kelemahan Kurikulum Sekolah Rendah Lama:


Isi kandungan sukatan pelajaran kadangkala berulang dan tidak berkaitan antara mata pelajaran atau antara darjah. Terlalu banyak butiran dalam sukatan pelajaran mbebankan dan mbosankan murid2 Desakan menghapuskan sukatan pelajaran yg terlalu luas- peperiksaan. Penggunaan buku teks yg keterlaluan mengehadkan penggunaan teknikal pelajaran dan pembelajaran yg lebih menarik dan berkesan.

Matlamat KBSR
Mguasai bM dengan memuaskan Menguasai kemahiran asas bahasa bahgi Menguasai kemahiran belajar berlandaskan kemahiran asas Berupaya memahami, membaca, menulis dan bertutur dlm bI (b2)

Membina sikap dan perlakuan yg baik berpandukan nilai2 kemanusiaan dan kerohanian yang diterima dan dihargai oleh masyarakat berlandaskan Rukun Negara, serta menjadikan asas bagi amalan hidup. Mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat serta kepekaan terhadap manusia dalam alam sekitar

Bergaul, menghargai hak dan kebolehan orang lain dan mpunyai semangat kerjasama dan toleransi Mengembangkan bakat, daya kepimpinan dan keyakinan diri untuk meluaskan pengetahuan serta mempertingkatkan kebolehan dengan menggunakan kemahiran2 asas yg telah dikuasai Meminati, memahami, menikmati dan menyertai aktiviti kesenian dan rekreasi dlm linkngan kebudayaan nasional.

Bentuk Pelaksanaan
Kurikulum dibahagikan kepada dua tahap: Kurikulum dibahagikan kepada dua tahap: - Tahap satu untuk tempoh tiga tahun yang awal dan Tahap Dua untuk tempoh tiga tahun yang akhir dlm persekolahan peringkat rendah.

Tahap 1
pengajaran dan pembelajaran adalah menekan asas pembacaan, penulisan dan pengiraan. Murid2 dipimpin untuk mendengar, menyebut, mengenal dan membentuk lambang huruf dan perkataan serta menggunakan kemahiran tersebut dlm penulisan. Mereka diberi asas kemahiran seperti membilang, mengenal angka dan menggunakan keempat2 operasi MM.

Tahap 2
P&P mengukuhkan kemahiran asas. Pada peringkat ini penyampaian ilmu pengetahuan serta penggunaan kemahiran dan pengetahuan matematik untuk menyelesaikan masalah, berfikir dan berkomunikasi dititikberatkan. Penggunaan kemahiran dan pengetahuan matematik untuk menyelesaikan masalah, berfikir mikut langkah yg logik

Penilaian dan Peperiksaan sekolah rendah (KBSR)


a) Penilaian Kemajuan Berasaskan Sekolah (PKBS) b) Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Tujuan: ujian ini adalah untuk mengesan taraf pcapaian murid2 selepas mengikuti KBSR selama 6 tahun. a) Bahasa pengantar Bahasa Malaysia untuk murid2 SJK(C), SJK(T) Bahasa Inggeris Matematik

KBSM
Mula dilaksanakan secara sepenuhnya pada tahun 1989 Menekankan aspek kesinambungan dari Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dgn cara mpunyai komponen pembelajaran yg sama, kaedah pengajaran yg mberi perhatian kpd kategori keupayaan murid dan konsep penilaian berterusan di samping mengekalkan ciri kurikulum komprehensif yg menggabungkan sifat akademik dan vokasional.

Tujuan
Mempertingkatkan kecekapan berbahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan Mempertingkat dan meluaskan penguasaan dan penggunaan BM sebagai bahsa rasmi negara, bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu ke arah mencapai perpaduan negara. Mengembangkan dan meningkatkan lagi daya intelek serta pemikiran yang rasional, kritis dan kreatif

Memperoleh ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran serta mengamalkannya dalam kehidupan seharian Berkeupayaan untuk memperkembangkan serta mengubahsuai kemahiran yang diperoleh selaras dengan perkembangan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Memiliki ketrampilan untuk kegunaan dan manfaat diri serta masyarakat

Memiliki keyakinan yang kukuh dan daya tahan untuk menghadapi cabaran hidup. Memahami, menginsafi dan menghayati sejarah serta latar belakang sosiobudaya negara Menyedari tentang kepentingan kesihatan diri dan sentiasa berusaha untuk memeliharanya Peka, prihatin dan menghargai dalam serta niali2 estetika Memiliki dan menghayati nilai2 murni

Menggemari dan mencintai ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha untuk menambahkan dan mengembangkannya Memiliki kesedaran, tanggungjawab yang tinggi dan kesediaan berbakti kepada agama, bangsa dan negara.

Matlamat KBSM
Membantu para pelajar memperkembangkan potensi mereka dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani secara menyeluruh dan bersepadu.

Kesinambu ngan dari peringkat sekolah Pendidikan seumur hidup

Pendidikan umum untuk semua pelajar

Peningkata n penggunaa n bahasa Melayu

Prinsip2 KBSM

Pengguna an disiplin imu yang ada

Penekana n nilai2 murni

Kesepaduan antara unsur2 intelek, rohani, emosi dan jasmani

Pendekatan bersepadu KBSM


a. Aspek Kurikulum i. Ilmu dan kemahiran - Nilai2 murni - bahasa ii. kokurikulum iii. budaya sekolah

Organisasi mata pelajaran


a. Peringkat Menengah Rendah Mata pelajaran teras Mata pelajaran tambahan (Bahasa) b. Peringkat menengah atas Kumpulan kemanusiaan Kumpulan vokasional Kumpulan teknologi Kumpulan sains Kumpulan Pengajian Islam

Rujukan