Anda di halaman 1dari 12

KOP K/L/D/I

....nama tempat...., 20.


Nomor
Lampiran
Kepada Yth

: .......................................................
: : Ketua Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK) pada ................................................
di ...............................

Perihal

: Adendum Surat Perjanjian Paket ......................................................................

Sehubungan
dengan
surat
PT./CV./DLL
...............................
pelaksana
paket
.......................................... Nomor : ................................., tanggal .. 20 perihal
.........................., dengan Kontrak Nomor : ......................... , tanggal ...................., maka dengan ini
diminta kepada saudara untuk melaksanakan :
1. Pemeriksaan secara visual pekerjaan paket .......................................................
2. Membuat laporan/Berita Acara dalam rangka Adendum Surat Perjanjian.
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen

..
NIP.

Tembusan :
1. PT./CV./DLL ..,
2. Direksi Lapangan,
3. Pengawas Pekerjaan,
4. Konsultan Pengawas (apabila ada),
5. Pertinggal.

KOP K/L/D/I

..nama tempat.., . 20
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

: ............................................
: Biasa
:: Undangan

Kepada Yth.
Sdr. Anggota PPPK
1.
2.
di
...........................

Berkenaan dengan surat Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 20, tentang


Adendum Surat Perjanjian Paket ...................................................................... dengan Kontrak Nomor :
tanggal .. 20., maka dengan ini saudara diundang untuk
mengikuti rapat yang akan diadakan pada :
Hari / Tanggal

: .... / . 20.

Tempat

: Kantor
Jl. ..

Acara

: Rapat dalam rangka Adendum Surat Perjanjian paket ..


............................................ .

Demikian disampaikan untuk dihadiri, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak


Ketua,

....nama.
NIP.

cc. Pertinggal

KOP K/L/D/I

..nama tempat.., . 20
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

: ............................................
: Biasa
:: Undangan

Kepada Yth.
Konsultan Pengawas (apabila ada)
di
...........................

Berkenaan dengan surat Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 20, tentang


Adendum Surat Perjanjian Paket ...................................................................... dengan Kontrak Nomor :
tanggal .. 20., maka dengan ini saudara diundang untuk
mengikuti rapat yang akan diadakan pada :
Hari / Tanggal

: .... / . 20.

Tempat

: Kantor
Jl. ..

Acara

: Rapat dalam rangka Adendum Surat Perjanjian paket ..


............................................ .

Demikian disampaikan untuk dihadiri, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak


Ketua,

....nama.
NIP.

cc. Pertinggal

KOP K/L/D/I

..nama tempat., . 20
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

: ............................................
: Biasa
:: Undangan

Kepada Yth.
Penyedia PT./CV./DLL ...............
di
...........................

Berkenaan dengan surat Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 20, tentang


Adendum II Surat Perjanjian Paket ...................................................................... dengan Kontrak Nomor :
tanggal .. 20., maka dengan ini saudara diundang untuk
mengikuti rapat yang akan diadakan pada :
Hari / Tanggal

: .... / . 20.

Tempat

: Kantor
Jl. ..

Acara

: Rapat dalam rangka Adendum Surat Perjanjian paket ..


............................................ .

Demikian disampaikan untuk dihadiri, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak


Ketua,

....nama.
NIP.

cc. Pertinggal

KOP K/L/D/I

..nama tempat., . 20
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

: ............................................
: Biasa
:: Undangan

Kepada Yth.
Direksi Lapangan dan Pengawas Pek.
1.
2.
di
...........................

Berkenaan dengan surat Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 20, tentang


Adendum Surat Perjanjian Paket ...................................................................... dengan Kontrak Nomor :
tanggal .. 20., maka dengan ini saudara diundang untuk
mengikuti rapat yang akan diadakan pada :
Hari / Tanggal

: .... / . 20.

Tempat

: Kantor
Jl. ..

Acara

: Rapat dalam rangka Adendum Surat Perjanjian paket ..


............................................ .

Demikian disampaikan untuk dihadiri, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak


Ketua,

....nama.
NIP.

cc. Pertinggal

KOP K/L/D/I

NOTULEN RAPAT PERTAMA


Nomor : ........................................
Pada hari ini, .. tanggal bulan tahun dua ribu , telah
diadakan rapat pertama membicarakan Adendum Kontrak dalam rangka pekerjaan tambah kurang
terhadap paket pekerjaan ..
Rapat diadakan di Kantor yang dimulai pukul .
I.

PESERTA
A. Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak (PPPK)
Ketua
:
Sekretaris
:
Anggota
:
B. PPTK (apabila ada)
:
C. Direksi Lapangan
:
D. Pengawas Pekerjaan
:
E. Konsultan Pengawas (apabila ada)
:
F. Penyedia
:

II.

POKOK BAHASAN
Untuk lebih jelasnya keadaan pekerjaan yang akan dirapatkan diperlukan penjelasan dari Penyedia
berupa Penjelasan Umum, Progress, Teknis dan lain-lain yang berkaitan dengan paket pekerjaan
yang akan diteliti.
1. Penjelasan Umum
a. Paket
b. Lokasi Pekerjaan
c. Kontraktor

:
: Kec. .
: PT./CV./DLL.

2. Kontrak
a. Nomor
b. Tanggal
c. Nilai Kontrak
c. Tanggal mulai kerja
d. Tanggal PHO
e. Tanggal FHO
f. Masa Pelaksanaan
g. Masa Pemeliharaan

: .................................................
: ...........................
: Rp ,: ...................... 20....
: ...........................
: ...........................
: .. () hari kalender
: 6 (enam) bulan

3. Permohonan Adendum Kontrak berdasarkan surat PT./CV./DLL .. Nomor


.........................., tanggal ............. 20..., perihal .................................................................
III.

TATA KERJA RAPAT


Setelah penjelasan dari Penyedia, PPTK (apabila ada) atau Direksi Lapangan memberi arahan dan
meneliti kewajaran pekerjaan tambah kurang.

Demikian Notulen Rapat ini diperbuat sesuai dengan kesepakatan bersama untuk dipergunakan
seperlunya.

Notulis,

..

KOP K/L/D/I

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal
Waktu
Tempat
Acara

No

: ./. 20.
: Pukul ..
: Kantor ..
: Rapat Pembahasan

Nama

Kedudukan

Tanda Tangan

..

Ketua PPPK

..

Sekretaris PPPK

Anggota PPPK

PPTK (apabila ada)

Direksi Lapangan

Pengawas Pekerjaan

Konsultas Pengawas
(apabila ada)

Penyedia

KOP K/L/D/I

BERITA ACARA NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA


Nomor : .......................................
Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu , diadakan rapat
membahas negosiasi teknis dan harga dalam rangka Adendum Kontrak terhadap paket pekerjaan
Rapat diadakan di Kantor .
Setelah dilakukan pembahasan didapatkan hasil negosiasi teknis dan harga (data terlampir).
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan
bersama untuk dapat dipergunakan seperlunya.
No

Nama

Kedudukan

Tanda Tangan

..

Ketua PPPK

..

Sekretaris PPPK

Anggota PPPK

PPTK (apabila ada)

Direksi Lapangan

Pengawas Pekerjaan

Konsultas Pengawas
(apabila ada)

Penyedia

KOP K/L/D/I

NOTULEN RAPAT HASIL PEMBAHASAN


Nomor : .......................................
Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu , telah diadakan
rapat membahas Adendum Kontrak dalam rangka pekerjaan tambah kurang terhadap paket pekerjaan
Rapat diadakan di Kantor .
Setelah mendengar, membaca dan membahas laporan dari PT./CV./DLL .., rapat telah
sepakat mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1.

.
2.

.
3.

.
Demikian Notulen Rapat ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan
bersama untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Notulis,

KOP K/L/D/I

BERITA ACARA
PEMBAHASAN ADENDUM KONTRAK
Nomor : ..................................
Pada hari ini, .. tanggal bulan tahun dua ribu ., sesuai
dengan Kontrak Nomor ......................................., tanggal .. 20 untuk pekerjaan
.

telah mengadakan rapat hasil pembahasan yang dihadiri oleh Panitia Peneliti

Pelaksanaan Kontrak (PPPK), PPTK (apabila ada), Direksi Lapangan, Pengawas Pekerjaan, Konsultan
Pengawas (apabila ada) dan Penyedia PT./CV./DLL .
Setelah melihat hasil pembahasan dalam rapat (Notulen Rapat terlampir), telah sepakat mengambil
kesimpulan sebagai berikut :
1.

..
2.

3.

4. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani di . pada tanggal tersebut di atas.
No

Nama

Kedudukan

Tanda Tangan

..

Ketua PPPK

..

Sekretaris PPPK

Anggota PPPK

PPTK (apabila ada)

Direksi Lapangan

Pengawas Pekerjaan

Konsultas Pengawas
(apabila ada)

Penyedia

KOP K/L/D/I

Nomor
Lampiran

: ..................................................................
: 1 (satu) berkas

......nama tempat...., ................... 20

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
di .......................
Perihal

: Penyampaian Berita Acara Pembahasan Adendum Kontrak

Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Adendum Kontrak Nomor : ....................................., tanggal


............................. 20.. paket ....................................................., maka dengan ini dilaporkan kepada
Bapak bahwa Adendum Kontrak telah disepakati.
Demikian Berita Acara Pembahasan Adendum Kontrak ini dilaporkan dalam rangka Adendum Kontrak.

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak


Ketua,

....nama.
NIP.

Tembusan :
1. PT./CV./DLL ..

2. Pertinggal