Anda di halaman 1dari 4

SISTEM EJAAN MALINDO Masalah ejaan dahulunya merupakan masalah kebangsaan, sudah menjadimasalah antarabangsa dengan adanya rundingan

pihak Malaysia (yang dahulunyamalaya) dengan Indonesia. Selama dua tahun menjalankan kajian dan rundinganakhirnya pada tahun 1959, termaktublah perjanjian persahabatan diantara PersekutuanTanah Melayu dan republik Indonesia. Satu perjumpaan diantara Jawatankuasa EjaanRumi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Tuan Syed Nasir bin Ismail penganpanitia pelaksanaan dan penyelidikan bahasa Indonesia iaitu Dr. Slametmuljana padatahun yang sama telah menghasilkan satu ejaan baru yang dikenali sebagai EjaanMalindo. Menurut Asmah Haji Omar (154:1993) Ejaan Malindo ini tidak pernahdiumumkan. Oleh Ejaan itu kita tidak yang tahu bentuk dan ini sistem terbantut ejaannya.Walaubagaimanapun Malindo dihasilkan

usahanyadisebabkan tercetusnya konfrontasi. Setelah itu ia disambung semula setelah terhentikira-kira hampir 7 tahun iaitu pada 1966 dan hasil rundingan ini menimbulkan 28

kesefahaman diantara kedua-dua pihak terutamanya pihak indonesia. Dalam rundinganini beberapa perkara dititik beratkan antaranya adalah tentang soal bahasa dalam jangka masa panjang, pertukaraan antara bahan-bahan yang berkenaan denganbahasa dan sastera, dan soal pemakaian istilah-istilah. Kolonel wahju sukatjo iaituseorang pemimpin bahasa indonesia telah berkunjung ke dewan bahasa dan pustakabersama dengan delegasi kebudayaan pada bulan September 1966.Dalam rombongan tersebut beberapa isu telah dibangkitkan, antaranya yangmenjadi perhatian adalah berkaitan bahasa sistem dengan pengesyoran Oleh itu, perlaksanaan satu kertas Ejaan kerja Malindo(1959) kepada kedua-dua kerajaan. Begitu juga dengan penyelarasan istilah diantarabahasa Indonesia bagi dengan Malaysia. ejaan ini. telahdibentangkan perlaksaan Walaubagaimanapun terdapat

beberapaperubahan dan pembaharuan dalam Sistem Ejaan Malindo ini kerana sistem ejaan inibelum lagi dilaksanakan dikedua-dua buah negara. Oleh itu, kata sepakat telah dicapaidan dipersetujui oleh kedua-dua negara dan ejaan yang telah dipersetujui itu muladikenali sebagai Ejaan Bersama Malaysia-Indonesia yang ikenali secara umum sebagaiEjaan Baharu. Sistem Ejaan Rumi Baharu (ERB). Perjumpaan antara pihak Malaysia dengan Indonesia dalam meneliti ejaanMalindo telah mengemukakan pendapat lain iaitu satu kertas kerja tentang ejaanbaharu. Setelah kedua-dua pihak membuat penelitian dan pemerhatian yang mendalamterhadap usul-usul yang

dikemukakan berdasarkan tiga prinsip iaitu praktis, ekonomidan ilmiah maka pada 27 Jun 1967, satu laporan lengkap yang berkaitan tentangsistem ejaan baru telah di tandatangani oleh kedua-dua pihak. Akhirnya pada tahun1972 satu kenyataan bersama telah di tandatangani antara menteri pelajaran Malaysiaketika itu dengan menteri pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Oleh itu secararasminya pada 16 Ogos 1972 sistem ejaan ini telah diguna pakai oleh kedua-dua buahnegara. Sistem ejaan ini dinamakan sebagai Sistem Ejaan Rumi Baharu.Ejaan Rumi Baharu tahun 1972 ialah hasil daripada pemikiran yang matangyang berlandaskan prinsip-prinsip perancangan bahasa yang baik. Ejaan Rumi Baharumerupakan penyataan pertama daripada perancangan korpus pada peringkatsupranasional yang menjadi asas bagi pembinaan dan pengembangan bahasa Melayu 29 serantau seterusnya. Sebagai Ejaan sistem Rumi golongan Ejaan dan ejaan Baharu yang latar dirancang belakang kedua-dua serta taraf untuk keperluan rupa dua dan supaya dan tinggi linguistik,

buahmasyarakat dapatditerima

bahasa semua

yang

berlainan

sosiolinguistik bahasa standart Melayu yang

sejarahpertumbuhannya, oleh bahasaIndonesia.

dirumuskan

sedemikian

pengguna Baharu fleksibeliti

Rumusan

Rumi

memperlihatkan

prinsip

ekonomikesederhanaan,

kejelasan

berbandingsistem yang dulu. Sistem Ejaan Rumi baharu ini merupakan sistem wahana yang cekapdan mudah untuk sistem ejaan rumi yang akan datang.Menurut Ensiklopedia Malaysia (1999:706) dalam sistem ejaan ini, hanya adasatu huruf e bertanda () atau huruf e pepet terdapat dalam sistem ejaan Zabadigugurkan contohnya mak menjadi emak , kledek menjadi keledek

. Walaupundigugurkan, fungsi huruf e yang melambangkan pepet dan e taling dikekalkan.Perubahan konsonan juga berlaku dalam sistem ejaan baru ini. Contohnya gabungan 2perkataan yang di gugurkan salah satunya yang membawa maksud yang sama seperti ch akan menjadi c dalam perkataan chuba menjadi cuba dan chuacha akan menjadi cuaca. Manakala bagi perkataan lain adalah dh menjadi d dalam perkataan mudharat menjadi mudarat dan sh menjadi sy dalam perkataan sharat menjadi syarat.

Manakala perubahan dalam penggunaan ( ) dan ( ) yang melambangkan hamzah dan ain akan digugurkan dan digantikan dengan konsonan k contohnya maana menjadi makna dan perkataan enche menjadi encik . Dalam sistem ini juga konsonan v dan x diperkenalkan untuk digunkan secara meluas. Sistem ejaan ini menetapkan 18keselarasan yang utama. Keselarasan disini bererti kesesuaian huruf vokal yangmembentuk dua suku kata pradasar iaitu pasangan antara huruf vokal pada sukupraakhir dengan huruf vokal pada suku kata tertutup. Jadual dibawah menunjukkanperubahan keselarasan vokal sistem Zaba:a-e talingMenjadia iAleh menjadi aliha-oMenjadia ubatok menjadi batuka pepet-e talingMenjadie iLebeh menjadi lebih EJAAN RUMI FAJAR ASIA

Anda mungkin juga menyukai