PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK

-0-

PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK

KATA ALU-ALUAN
KETUA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Satu Malaysia. Pelan Tindakan Strategik (PTS) merupakan suatu perancangan teliti yang berteraskan isuisu utama yang dihadapi dalam usaha mencapai misi dan visi organisasi. PTS menjadi dokumen tahunan yang dikeluarkan berasaskan Perancangan Strategik 2011-2013 Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman dan Perancangan Strategik 2011-2013 Sektor Pengurusan Akademik. PTS 2012 Sains dan Matematik merupakan panduan asas kepada pengurusan unit Sains dan Matematik di semua peringkat untuk melaksanakan peranan, fungsi dan tanggungjawab masing-masing agar berada di landasan yang betul untuk mencapai matlamat yang telah disasarkan. Pelan Tindakan ini adalah kerangka kerja utama dalam usaha meningkatkan pencapaian Sains dan Matematik peringkat negeri secara berterusan. Komitmen dan kerja keras daripada seluruh pegawai Unit Sains dan Matematik JPN dan PPD amat penting ditingkatkan untuk mencapai sasaran setiap KPI yang telah ditetapkan. Saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada Unit Sains dan Matematik yang telah berusaha menghasilkan PTS 2012 Sains dan Matematik untuk menjadi panduan dan memberikan maklumat yang jelas tentang peranan, fungsi dan tanggungjawab Unit Sains dan Matematik JPN ke arah mencapai hasrat dan wawasan pendidikan negara.

HAJI ASMEE BIN HAJI TAJUDDIN, A.M.K., B.C.K. KETUA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

-1-

PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK

KATA ALU-ALUAN
KETUA PENOLONG PENGARAH SAINS
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Satu Malaysia. PTS 2012 Sains dan Matematik merupakan satu usaha ke arah mempertingkatkan pencapaian akademik Sains dan Matematik secara keseluruhan di peringkat negeri Kedah Darul Aman. Perancangan ini telah dibina berasaskan analisis isu-isu dan cabaran-cabaran pendidikan semasa serta digarap berdasarkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam bidang Sains dan Matematik. Penyediaan dokumen ini melibatkan usaha semua pihak yang digemblengkan secara perkongsian profesional untuk memacu pelaksanaan ke arah pencapaian semua matlamat strategik yang digariskan. Perancangan ini telah menggariskan isu-isu dan cabaran-cabaran utama Sains dan Matematik di negeri Kedah dalam usaha membina matlamat strategik yang realistik dan relevan. Antara cabaran-cabaran utama yang perlu ditangani adalah kepimpinan kurikulum Sains dan Matematik, kualiti P&P guru, penguasaan kemahiran asas, pencapaian dalam peperiksaan awam serta pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Setinggitinggi penghargaan diucapkan kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyediakan PTS 2012 Sains dan Matematik. Semoga perancangan ini akan menjadi panduan menyeluruh kepada semua pegawai Sains dan Matematik di semua peringkat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

ZULKIFLI BIN YAACOB, B.C.K. KETUA PENOLONG PENGARAH SAINS

-2-

..................................... Stakeholders dan Pelanggan .................................................. Tema................................................... Jawatankuasa Pelan Tindakan Strategik 2012 .............. Kakitangan Ikhtisas Unit Sains Dan Matematik Pejabat Pelajaran Daerah ............... KANDUNGAN .................................................... Nilai Bersama .......................................................................... Mandat ........................................................................................... 1 2 3 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 -3- .............................................................................. Piagam Pelanggan ................................................................................................................................. Fungsi Sektor Pengurusan Akademik .................................... MAKLUMAT PENGURUSAN ORGANISASI ............................................................................................................................................................................................................................................. Kakitangan Ikhtisas Unit Sains Dan Matematik Sektor Pengurusan Akademik ............................................................... Misi dan Visi ...................................... Objektif ........................................................ KATA ALU-ALUAN KETUA PENOLONG PENGARAH SAINS ......................................................... Dasar Kualiti ............................................................................................................................................................................................... LATAR BELAKANG ORGANISASI .................................................................... Carta Organisasi Unit Sains dan Matematik ..................... Moto dan Matlamat ...... Etika Kerja .................................PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK KANDUNGAN KATA ALU-ALUAN KETUA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK ...........

............................................................ Meningkatkan Keberkesanan Kepimpinan Kurikulum Sains dan Matematik Objektif....................... Take-Off Value (TOV) dan Sasaran Pencapaian .................................................................................................................................... Pelan Tindakan.................... Take-Off Value (TOV) dan Sasaran Pencapaian ............................... Pencapaian Sains dan Matematik UPSR ............................. Pencapaian Sains dan Matematik SPM .................... Meningkatkan Keberkesanan Pengajaran Dan Pembelarajan (P&P) Dalam Kalangan Guru-Guru Sains dan Matematik Objektif............................................ Strategi................... Pencapaian Akademik Keseluruhan Negeri 2005 – 2010 / 2011 (Peratus) ............... MATLAMAT STRATEGIK .............................................................................. ISU-ISU UTAMA SAINS DAN MATEMATIK ....................... 23 24 24 25 28 30 33 34 35 37 38 39 43 44 45 -4- ....... Tanggungjawab dan Tarikh / Tempoh .............................................................................. Pencapaian Sains dan Matematik PMR ......................... Pelan Tindakan...................... Petunjuk Prestasi Utama (KPI).............. Petunjuk Prestasi Utama (KPI)................................... MATLAMAT STRATEGIK 1 ............. Pencapaian Sains dan Matematik STPM..................... Strategi.............................PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK PENCAPAIAN AKADEMIK PEPERIKSAAN AWAM ......................................... Tanggungjawab dan Tarikh / Tempoh ............................. Pencapaian Akademik Keseluruhan Negeri 2004 – 2010 / 2011 (Gred Purata)............................................... MATLAMAT STRATEGIK 2 ..............

........................................................ Petunjuk Prestasi Utama (KPI)................. Meningkatkan Pencapaian Sains dan Matematik Dalam Peperiksaan Awam Objektif.......... Strategi.................................... Pelan Tindakan... Take-Off Value (TOV) dan Sasaran Pencapaian ........................................................................................ Tanggungjawab dan Tarikh / Tempoh ....... Tanggungjawab dan Tarikh / Tempoh........................................................ 49 Memastikan Penguasaan Kemahiran Asas Numerasi Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah Objektif............................... 50 Strategi...... 53 54 58 67 68 69 70 71 -5- .... Pelan Tindakan................................................................PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK MATLAMAT STRATEGIK 3 . Tanggungjawab dan Tarikh / Tempoh............................... Take-Off Value (TOV) dan Sasaran Pencapaian ...................................................................................... Strategi...... MATLAMAT STRATEGIK 5 ............... Take-Off Value (TOV) dan Sasaran Pencapaian ........ Pelan Tindakan................................. 51 MATLAMAT STRATEGIK 4 ... Petunjuk Prestasi Utama (KPI)............................................................................................................... Petunjuk Prestasi Utama (KPI)........................................... ELEMEN PENENTU KEJAYAAN .. Memantapkan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Sains dan Matematik Objektif................................................... SENARAI SINGKATAN ..........

masyarakat dan negara. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan.PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berketerampilan. berakhlak mulia. -6- . bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.

Moto dan Matlamat • Etika Kerja • Objektif • Piagam Pelanggan • Dasar Kualiti • Nilai Bersama • Stakeholders dan Pelanggan • Fungsi Sektor Pengurusan Akademik -7- .PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK LATAR BELAKANG ORGANISASI • Mandat • Misi dan Visi • Tema.

PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK -8- .

PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK -9- .

PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK .10 - .

11 - .PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK .

4. emosi dan jasmani. 10. Memastikan semua urusan peperiksaan dan pentaksiran dilaksanakan dengan cekap. 2. Memastikan semua murid terlibat secara aktif dalam aktiviti kokurikulum dan sukan dalam usaha memperkembangkan potensi secara seimbang dari segi intelek. PPD dan sekolah diberi jawapan dalam tempoh satu minggu dari tarikh penerimaan Memastikan bayaran bil dan invois yang lengkap dibuat tidak melebihi empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan. Menentukan segala surat dan rayuan kepada dan mengenai JPN. cekap dan responsif terhadap kehendak semua pelanggan.PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK PIAGAM PELANGGAN Kami Warga Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman Dengan Penuh Iltizam Berikrar Dan Berjanji Akan Menumpukan Seluruh Tenaga Dan Usaha Kami Untuk : 1. rohani. adil. 3. . Memastikan semua murid menerima pendidikan yang berkualiti berasaskan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Sentiasa bersedia dan sanggup menerima pandangan.12 - . 8. 6. Memastikan semua kanak-kanak mengikut umur yang ditetapkan mendapat tempat belajar pada hari pertama sesi persekolahan baru dimulakan. Memastikan perkhidmatan kaunter yang mesra. Memastikan segala keperluan asas untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah disediakan dengan lengkap. PPD dan sekolah-sekolah diberi jawapan dalam tempoh dua minggu dari tarikh penerimaan. 7. 9. 5. amanah dan sah. Memastikan segala aduan kepada atau mengenai JPN. teguran dan cadangan yang membina daripada semua pihak demi mempertingkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan pendidikan.

PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK .13 - .

PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK .14 - .

15 - .PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK .

16 - . 5. 8. 11. 7. Membimbing dan memberi panduan kepada guru-guru berkaitan urusan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan kurikulum sekolah. 9. Merancang. menyelaras dan mengurus pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. menyelaras dan mengurus pembangunan profesionalisme keguruan berasaskan pedagogi dan mata pelajaran. menyelaras dan melaksanakan program-program dan projekprojek khas yang berkaitan dengan peningkatan prestasi akademik. 4. melaksana dan menyebarluaskan dapatan penyelidikanpendidikan dan kajian tindakan bagi peningkatan profesionalisme keguruan. 6. 3.menyelia. Merancang. menyelaras dan mengurus program bersepadu guru-guru cemerlang bagi peningkatan kecemerlangan akademik. menyelaras dan mengurus strategi pelaksanaan semua mata pelajaran di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Mengurus setia dan menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang berkaitan pelaksanaan kurikulum dan akademik peringkat JPN dan KPM. menyelaras. Merancang. mengurus dan melaksanakan dasar-dasar pendidikan berkaitan akademik yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 10. . Merancang.PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK FUNGSI SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK Merancang. 1. Merancang. 2. mengurus dan menganalisis data dan maklumat berkaitan pelaksanaan program akademik untuk tindakan susulan bagi tujuan penambahbaikan. Merancang. Merancang. memantau. menyelaras. Merancang. mengesan dan membuat pengesahan pelaksanaan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan kurikulum sekolah.

17 - .PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK MAKLUMAT PENGURUSAN ORGANISASI • Carta Organisasi Unit Sains dan Matematik • Kakitangan Ikhtisas Unit Sains dan Matematik Sektor Pengurusan Akademik • Kakitangan Ikhtisas Unit Sains dan Matematik Pejabat Pelajaran Daerah • Jawatankuasa Pelan Tindakan Strategik 2012 .

C. B.PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK CARTA ORGANISASI UNIT SAINS DAN MATEMATIK SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK TUAN HAJI ASMEE BIN HAJI TAJUDDIN.. KETUA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK ZULKIFLI BIN YAACOB (DG48) KETUA PENOLONG PENGARAH (SAINS) MAHADHIR BIN ISMAIL (DG44) PENOLONG PENGARAH KANAN (FIZIK) ABD AZIZ BIN MOHAMAD NOH (DG44) PENOLONG PENGARAH KANAN (BIOLOGI) MAHAYADIN BIN ABDUL RAHMAN (DG44) PENOLONG PENGARAH KANAN (SAINS TERAS) AHMAD SHARIFUDDIN BIN MUSA (DG44) PENOLONG PENGARAH KANAN (KIMIA) NAZRI BIN MOHD MUHSIN (DG44) PENOLONG PENGARAH KANAN (SAINS RENDAH) ROSLI BIN HJ OMAR (DGA34) PENYELIA KANAN (SAINS RENDAH) ABDUL HADI BIN HASHIM (DGA32) PENYELIA (SAINS RENDAH) SUHAIMI BIN HARIS (DG48) KETUA PENOLONG PENGARAH (MATEMATIK) ZULKIFILI BIN SALEH (DG44) PENOLONG PENGARAH KANAN (MATEMATIK MENENGAH) CHOONG KOK HUNG (DG44) PENOLONG PENGARAH KANAN (MATEMATIK RENDAH) ZAKARIA BIN HASSAN (DGA34) PENYELIA KANAN (MATEMATIK RENDAH) SULAIMAN BIN DARUS (DGA32) PENYELIA (MATEMATIK RENDAH) .18 - .K.K. A.M.

19 - .PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK KAKITANGAN IKHTISAS UNIT SAINS DAN MATEMATIK SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK BIL NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ZULKIFLI BIN YAACOB SUHAIMI BIN HARIS MAHADHIR BIN ISMAIL ZULKIFILI BIN SALEH CHOONG KOK HUNG ABD AZIZ BIN MOHAMAD NOH AHMAD SHARIFUDDIN BIN MUSA MAHAYADIN BIN ABDUL RAHMAN NAZRI BIN MOHD MUHSIN ROSLI BIN HJ OMAR ZAKARIA BIN HASSAN SULAIMAN BIN DARUS ABDUL HADI BIN HASHIM JAWATAN KETUA PENOLONG PENGARAH (SAINS) KETUA PENOLONG PENGARAH (MATEMATIK) PENOLONG PENGARAH KANAN (FIZIK) PENOLONG PENGARAH KANAN (MATEMATIK MENENGAH) PENOLONG PENGARAH KANAN (MATEMATIK RENDAH) PENOLONG PENGARAH KANAN (BIOLOGI) PENOLONG PENGARAH KANAN (KIMIA) PENOLONG PENGARAH KANAN (SAINS TERAS) PENOLONG PENGARAH KANAN (SAINS RENDAH) PENYELIA KANAN (SAINS RENDAH) PENYELIA KANAN (MATEMATIK RENDAH) PENYELIA (MATEMATIK RENDAH) PENYELIA (SAINS RENDAH) .

20 - .PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK KAKITANGAN IKHTISAS UNIT SAINS DAN MATEMATIK PEJABAT PELAJARAN DAERAH BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 NAMA AZIZAN BIN HAMID ZAIKIMI BIN ABDULLAH JOHARI BIN AHMAD SALLEH SAAD ROMLAN BIN AHMAD SHAMSURI BIN OTHMAN ISHAK BIN MAD AMIN YAHYA BIN MOHAMAD NUR ZARINA TOH BINTI ABDULLAH MUHAMAD NAZRI BIN MOHD NOOR ZAINON BIN YON MAZLAN BIN ALI ZUBAIRI BIN HAJI ISMAIL JABATAN PPD BALING SIK PPD KOTA SETAR PPD KOTA SETAR PPD KUALA MUDA YAN PPD KUALA MUDA YAN PPD KUBANG PASU PPD KUBANG PASU PPD KULIM BANDAR BAHARU PPD KULIM BANDAR BAHARU PPD LANGKAWI PPD LANGKAWI PPD PADANG TERAP PPD PENDANG JAWATAN PPPD ( MATEMATIK/SAINS) PPPD ( MATEMATIK/SAINS) PPPD ( MATEMATIK/SAINS RENDAH) PPPD ( MATEMATIK/SAINS) PPPD ( MATEMATIK/SAINS RENDAH) PPPD ( MATEMATIK/SAINS) PPPD ( MATEMATIK/SAINS RENDAH) PPPD ( MATEMATIK/SAINS) PPPD ( MATEMATIK/SAINS RENDAH) PPPD ( MATEMATIK/SAINS) PPPD ( MATEMATIK/SAINS RENDAH) PPPD ( MATEMATIK/SAINS) PPPD ( AKADEMIK ) .

21 - .PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK JAWATANKUASA PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 UNIT SAINS DAN MATEMATIK Penasihat Ketua Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman Pengerusi Ketua Penolong Pengarah Sains Naib Pengerusi Ketua Penolong Pengarah Matematik Setiausaha Penolong Pengarah Kanan (Fizik) Ahli Jawatankuasa Penolong Pengarah Kanan (Sains Teras) Penolong Pengarah Kanan (Kimia) Penolong Pengarah Kanan (Biologi) Penolong Pengarah Kanan (Sains Rendah) Penolong Pengarah Kanan (Matematik) Penolong Pengarah Kanan (Matematik Rendah) Penolong PPD ( Matematik / Sains ) Kota Setar Penolong PPD ( Matematik / Sains ) Kuala Muda Yan Penolong PPD ( Matematik / Sains ) Kulim Bandar Baharu Penolong PPD ( Matematik / Sains ) Baling Sik Penolong PPD ( Matematik / Sains ) Kubang Pasu Penolong PPD ( Matematik / Sains ) Padang Terap Penolong PPD ( Akademik ) Pendang Penolong PPD ( Matematik / Sains ) Langkawi .

PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK

- 22 -

PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK

PENCAPAIAN AKADEMIK PEPERIKSAAN AWAM

• Pencapaian Akademik Keseluruhan Negeri 2005-2010 / 2011 (Peratus) • Pencapaian Akademik Keseluruhan Negeri 2005-2010 / 2011 (Gred Purata) • Pencapaian Sains dan Matematik UPSR • Pencapaian Sains dan Matematik PMR • Pencapaian Sains dan Matematik SPM • Pencapaian Sains dan Matematik STPM

- 23 -

PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK

PENCAPAIAN AKADEMIK KESELURUHAN NEGERI 2005 – 2010/ 2011 (PERATUS) PENCAPAIAN Peperiksaan UPSR PMR SPM STPM 2005 62.44 60.90 44.93 93.78 2006 60.11 57.60 41.32 92.18 2007 64.26 59.29 42.70 93.65 2008 61.84 57.85 44.10 95.69 2009 63.22 58.22 46.40 94.87 2010 62.60 62.57 49.00 95.30 2011 64.45 66.14 -

PENCAPAIAN AKADEMIK KESELURUHAN NEGERI 2005 – 2010 / 2011 (GRED PURATA) PENCAPAIAN Peperiksaan UPSR PMR SPM STPM 2005 2.397 2.900 5.759 2006 2.401 2.952 5.867 2007 2.298 2.914 4.819 - 24 -

2008 2.417 2.926 5.663 -

2009 2.363 2.880 5.560 2.340

2010 2.339 2.857 5.392 2.330

2011 2.340 2.830 -

07 82.78 92.59 2011 83.63 83.75 86.36 2011 81.30 82.62 PERATUS LULUS KESELURUHAN SUBJEK/TAHUN MATEMATIK SAINS 2005 84.98 85.58 94.96 2009 80.27 83.83 2007 83.18 87.PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK PENCAPAIAN SAINS DAN MATEMATIK UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH PERATUS LULUS MENGIKUT JENIS SEKOLAH SUBJEK/TAHUN MATEMATIK SK MATEMATIK SJKC MATEMATIK SJKT SAINS SK SAINS SJKC SAINS SJKT 2005 82.16 93.15 93.63 81.90 2009 82.05 91.76 88.93 87.10 78.61 94.32 80.21 93.58 94.66 91.24 92.83 85.27 85.84 94.34 2008 77.28 90.94 94.14 2010 81.42 2006 80.41 2010 83.25 - .75 86.61 88.07 92.01 92.07 91.95 2008 80.42 2007 84.71 82.45 82.11 92.34 82.15 89.72 2006 82.10 .65 85.50 83.91 95.44 81.41 85.

289 2008 2.585 1.600 2.860 2.789 2006 2.000 2.500 2.810 2.470 2.660 2.506 1.344 1.500 2010 2.339 2.610 2.567 2.465 2.698 2.517 1.675 2007 2.303 2.533 2006 2.559 2.230 2.421 1.110 GRED PURATA KESELURUHAN SUBJEK/TAHUN MATEMATIK SAINS 2005 2.750 1.927 2.424 2.384 .402 2.660 2009 2.570 2.795 2.600 2010 2.620 2009 2.740 1.327 2.540 1.PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK PENCAPAIAN SAINS DAN MATEMATIK UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH GRED PURATA MENGIKUT JENIS SEKOLAH SUBJEK/TAHUN MATEMATIK SK MATEMATIK SJKC MATEMATIK SJKT SAINS SK SAINS SJKC SAINS SJKT 2005 2.600 1.396 2.539 2008 2.989 2.26 - .560 2.352 2011 2.630 2.699 2.622 1.504 2007 2.252 1.430 1.590 2.450 2.399 2011 2.590 1.894 2.

46 21.42 2007 33.71 .34 21.16 2010 32.55 24.44 30.53 2008 25.26 2006 29.60 2011 31.31 21.25 18.41 2009 30.27 - .89 18.PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK PENCAPAIAN SAINS DAN MATEMATIK UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH PERATUS MENDAPAT GRED A SUBJEK/TAHUN MATEMATIK SAINS 2005 30.

999 2011 2.99 88.85 91.36 88.28 - .38 2006 78.29 GRED PURATA NEGERI SUBJEK/TAHUN MATEMATIK SAINS 2005 3.79 2008 84.035 2.08 2010 3.980 2.99 2011 90.92 2009 87.PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK PENCAPAIAN SAINS DAN MATEMATIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH PERATUS LULUS KESELURUHAN SUBJEK/TAHUN MATEMATIK SAINS 2005 81.28 3.170 2009 3.16 2007 3.135 3.43 92.82 92.55 87.17 2008 3.940 .04 2006 3.25 3.33 2010 88.10 3.34 89.47 2007 83.16 3.

85 .83 2010 23.82 14.29 - .15 17.97 2006 18.78 14.31 2009 21.PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK PENCAPAIAN SAINS DAN MATEMATIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH PERATUS MENDAPAT GRED A SUBJEK/TAHUN MATEMATIK SAINS 2005 17.02 20.05 2007 20.39 2008 20.58 14.66 2011 24.82 14.58 13.

77 91.87 97.91 89.90 2008 73.03 98.60 96.88 91.69 93.32 98.52 97.90 86.89 98.17 95.80 97.82 92.14 89.83 2010 76.35 90.81 86.46 .68 72.98 2009 74.12 89.65 74.67 95.57 98.94 97.15 98.PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK PECAPAIAN SAINS DAN MATEMATIK SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PERATUS LULUS KESELURUHAN SUBJEK/TAHUN MATEMATIK SAINS SAINS TAMBAHAN MATEMATIK TAMBAHAN FIZIK KIMIA BIOLOGI 2005 72.87 94.02 70.91 75.55 73.69 96.27 97.68 90.50 93.31 98.55 2007 71.57 2006 72.23 71.46 95.30 - .15 95.

879 5.817 6.642 6.474 5.461 5.301 2008 5.31 - .818 2007 6.069 6.666 5.119 5.344 5.529 5.188 .195 6.237 5.245 5.712 5.931 6.417 2006 6.825 5.677 5.960 6.010 5.862 5.878 5.024 5.469 5.072 6.948 5.123 2009 5.212 2010 5.693 6.138 5.872 5.392 5.980 6.307 5.636 5.501 5.663 6.PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK PENCAPAIAN SAINS DAN MATEMATIK SIJIL PELAJARAN MALAYSIA GRED PURATA NEGERI SUBJEK/TAHUN MATEMATIK SAINS SAINS TAMBAHAN MATEMATIK TAMBAHAN FIZIK KIMIA BIOLOGI 2005 5.079 5.684 6.

86 4.83 2008 22.75 14.47 9.32 11.79 12.60 12.95 14.25 14.10 14.PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK PENCAPAIAN SAINS DAN MATEMATIK SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PERATUS MENDAPAT GRED 1A / 2A / A+ / A / ASUBJEK/TAHUN MATEMATIK SAINS SAINS TAMBAHAN MATEMATIK TAMBAHAN FIZIK KIMIA BIOLOGI 2005 24.26 12.43 15.19 14.33 12.30 15.86 13.23 14.38 13.14 5.79 12.85 0.32 - .00 11.99 13.14 2009 24.16 6.71 14.32 8.58 16.64 8.66 0.03 8.09 14.22 .45 0.03 2006 19.04 13.22 12.04 4.24 8.55 2007 20.52 10.66 2010 25.

71 2007 60.43 78.71 69.00 79.94 68.60 .80 67.77 2010 38.30 76.59 2006 66.68 73.18 72.68 72.21 2009 49.52 50.43 81.70 100.94 65.34 79.23 80.87 2008 62.89 75.PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK PENCAPAIAN SAINS DAN MATEMATIK SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA PERATUS LULUS SUBJEK/TAHUN MATEMATIK S MATEMATIK T MATEMATIK LANJUTAN FIZIK KIMIA BIOLOGI 2005 55.26 61.53 75.00 76.17 72.33 - .40 68.39 77.43 71.42 68.38 63.46 76.

34 - .PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK .

35 - .PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK .

PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK .36 - .

PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan Keberkesanan Kepimpinan Kurikulum Sains dan Matematik • Objektif • Petunjuk Prestasi Utama (KPI) • Take-Off Value (TOV) • Sasaran Pencapaian • Strategi • Pelan Tindakan • Tanggungjawab • Tarikh / Tempoh .37 - 1 .

1 Memantapkan kemahiran pengurusan kurikulum S&M KPI a. Bilangan latihan pengurusan kurikulum untuk Guru Kanan Sains dan Matematik d.PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK OBJEKTIF O1. Peratus sekolah yang mencapai tahap cemerlang dalam pengurusan kurikulum S&M berasaskan instrumen Penyeliaan S&M .00% O1. Bilangan latihan pengurusan kurikulum untuk pegawai JPN dan PPD b. Bilangan sesi peningkatan profesionalisme pengurusan panitia S&M daerah c.00% SASARAN 2012 2 8 MP 2 8 100 25.2 Meningkatkan kualiti pengurusan kurikulum S&M a.38 - . Bilangan penyeliaan pengurusan kurikulum S&M berasaskan instrumen Penyeliaan S&M b. Bilangan latihan pengurusan kurikulum untuk Ketua Panitia Mata Pelajaran S&M TOV 2 8 MP 2 8 96 20.

39 - .PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK STRATEGI S1.1 Meningkatkan kecekapan pengurusan kurikulum* S&M melalui latihan berfokus PELAN TINDAKAN Sesi peningkatan profesionalisme pegawai S&M JPN dan PPD Sesi peningkatan profesionalisme panitia daerah sekolah menengah Sesi peningkatan profesionalisme bersama pengurusan panitia daerah sekolah rendah Latihan pengurusan kurikulum S&M untuk GKSM Latihan pengurusan kurikulum untuk Ketua Panitia Sains sekolah-sekolah rendah Latihan pengurusan kurikulum untuk Ketua Panitia Matematik sekolah-sekolah rendah Latihan pengurusan kurikulum untuk Ketua Panitia Sains sekolah menengah Latihan pengurusan kurikulum untuk Ketua Panitia Matematik sekolah menengah TJ PPK (Matematik Menengah) Semua PPK S&M Menengah PPK S&M Rendah PPK (Fizik) PPK (Sains Rendah) PPK (Matematik Rendah) PPK (Sains Menengah) PPK (Matematik Menengah) TARIKH / TEMPOH Mac / Jun (2) Februari-April (6) Februari -April (2) Mac / Jun (2) Mac-April (1) Mac-Jun (1) Mac-April (1) Mac-April (1) .

PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK STRATEGI S1.40 - .1 Meningkatkan kecekapan pengurusan kurikulum* S&M melalui latihan berfokus PELAN TINDAKAN Latihan pengurusan kurikulum untuk Ketua Panitia Matematik Tambahan Latihan pengurusan kurikulum untuk Ketua Panitia Fizik Latihan pengurusan kurikulum untuk Ketua Panitia Kimia Latihan pengurusan kurikulum untuk Ketua Panitia Biologi TJ PPK (Matematik Menengah) PPK (Fizik) PPK (Kimia) PPK (Biologi) TARIKH / TEMPOH Mac-April (1) Mac-April (1) Mac-April (1) Mac-April (1) .

41 - .2 Meningkatkan keberkesanan pengurusan kurikulum S&M melalui penyeliaan berterusan PELAN TINDAKAN Menentukan kriteria penyeliaan untuk sekolah menengah dan sekolah rendah Melaksanakan penyeliaan dan bimbingan pengurusan Sains dan Matematik ke atas sekolah-sekolah rendah terpilih Melaksanakan penyeliaan dan bimbingan pengurusan Sains dan Matematik ke atas sekolah-sekolah menengah terpilih Mengenal pasti sekolah-sekolah yang memerlukan penyeliaan dan bimbingan susulan Melaksanakan penyeliaan dan bimbingan susulan ke atas sekolah-sekolah menengah dan sekolah terpilih secara berpasukan TJ PPK (Matematik Rendah) PPK (Matematik Rendah) PPK (Matematik Rendah) PPK (Matematik Rendah) PPK (Matematik Rendah) TARIKH / TEMPOH Januari / Mac Januari-Ogos Januari-Oktober Jun Julai-September .PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK STRATEGI S1.

42 - .PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK .

PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK MATLAMAT STRATEGIK 2 Meningkatkan Keberkesanan Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P) Dalam Kalangan Guru-Guru Sains dan Matematik • Objektif • Petunjuk Prestasi Utama (KPI) • Take-Off Value (TOV) • Sasaran Pencapaian • Strategi • Pelan Tindakan • Tanggungjawab • Tarikh / Tempoh .43 - .

00% O2.2 Meningkatkan kualiti P&P kurikulum S&M a.PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK OBJEKTIF O2.1 Memantapkan kemahiran P&P guru S&M KPI a. Seminar kajian tindakan / projek inovatif S&M TOV 2 (MP) 6 (MP) 8 50 1 96 20. Peratus guru yang diselia yang mencapai tahap cemerlang dalam pelaksanaan P&P berasaskan Instrumen Penyeliaan S&M .44 - . Bilangan latihan peningkatan aplikasi kemahiran proses S&M dalam bilik darjah d. Bilangan penyeliaan P&P berasaskan Instrumen Penyeliaan S&M b. Bilangan latihan pedagogi / Lesson Study untuk guru S&M sekolah rendah b. Bilangan latihan pedagogi / Lesson Study untuk guru S&M sekolah menengah c. Bilangan kajian tindakan / projek inovatif S&M e.00% SASARAN 2012 2 (MP) 6 (MP) 8 80 (1 PPD 10 Projek) 1 100 23.

1 Meningkatkan kualiti P&P guru S&M melalui latihan berfokus PELAN TINDAKAN Latihan pedagogi / Lesson Study untuk guruguru Matematik sekolah-sekolah rendah Latihan pedagogi / Lesson Study untuk guruguru Sains sekolah-sekolah rendah Latihan pedagogi / lesson study untuk guruguru Matematik sekolah-sekolah menengah Latihan pedagogi / Lesson Study untuk guruguru Sains / Sains Tambahan sekolah-sekolah menengah Latihan pedagogi / Lesson Study untuk guruguru Matematik Tambahan sekolah-sekolah menengah Latihan pedagogi / Lesson Study untuk guruguru Fizik sekolah-sekolah menengah Latihan pedagogi / Lesson Study untuk guruguru Kimia sekolah-sekolah menengah TJ PPK (Matematik Rendah) PPK (Sains Rendah) PPK (Matematik Menengah) PPK (Sains) TARIKH / TEMPOH Februari-April (1) Februari-April (1) Februari-April (1) Februari-April (1) Februari-April (1) Februari-April (1) Februari-April (1) PPK (Matematik Menengah) PPK (Fizik) PPK (Kimia) .PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK STRATEGI S2.45 - .

1 Meningkatkan kualiti P&P guru S&M melalui latihan berfokus PELAN TINDAKAN Latihan pedagogi / Lesson Study untuk guruguru Biologi sekolah-sekolah menengah Bengkel penggunaan Kalkulator Grafik dalam P&P Bengkel Aplikasi Kemahiran Generik dalam Bilik Darjah untuk sekolah-sekolah rendah Bengkel Aplikasi Kemahiran Generik dalam Bilik Darjah untuk sekolah-sekolah menengah Bengkel pemantapan kemahiran Proses Sains Bengkel pembinaan JSU dan analisis item Bengkel Penyelarasan JSU / pemeriksaan Kertas 2 TJ PPK (Biologi) PPK (Matematik Menengah) Penyelia (Sains Rendah) PPK (Kimia) Penyelia Kanan (Sains) PPK (Kimia) Penyelia Kanan (Matematik Rendah) TARIKH / TEMPOH Februari-April (1) Februari-April (1) Februari-April (1) Februari-April (1) Februari-April (1) Februari-April (1) April.PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK STRATEGI S2.46 - .Jun (1) .

3 Melaksanakan penyeliaan dan bimbingan P&P guru S&M Melaksanakan penyeliaan dan bimbingan P&P guru-guru Sains dan Matematik sekolahsekolah rendah terpilih Melaksanakan penyeliaan dan bimbingan P&P guru-guru Sains dan Matematik sekolahsekolah menengah terpilih Januari-Oktober .PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK STRATEGI S2.2 Meningkatkan penghasilan kajian tindakan / projek inovatif dalam kalangan guru dan menyebar luas secara berkesan PELAN TINDAKAN Latihan untuk pelaksanaan kajian tindakan / projek inovatif untuk guru-guru Sains dan Matematik terpilih Menggalakkan sekolah-sekolah melaksanakan sekurang-kurangnya satu kajian tindakan / projek inovatif S&M Bengkel penambahbaikan kualiti kajian tindakan / projek inovatif guru-guru S&M Menyebar luas hasil kajian tindakan / projek inovatif S&M melalui portal Sektor Pengurusan Akademik Seminar kajian tindakan / projek inovatif S&M TJ PPK (Matematik Menengah) PPK (Matematik Menengah) PPK (Matematik Menengah) PPK (Matematik Menengah) PPK (Matematik Menengah) PPK (Matematik Rendah) PPK (Matematik Rendah) TARIKH / TEMPOH Februari (1) Februari April (1) Mei Julai (1) Januari-Ogos S2.47 - .

48 - .PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK .

PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK MATLAMAT STRATEGIK 3 Memastikan Penguasaan Kemahiran Asas Numerasi Dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah • Objektif • Petunjuk Prestasi Utama (KPI) • Take-Off Value (TOV) • Sasaran Pencapaian • Strategi • Pelan Tindakan • Tanggungjawab • Tarikh / Tempoh .49 - .

1 Meningkatkan penguasaan asas numerasi dalam kalangan murid sekolah rendah KPI a.55% SASARAN 2012 90.00% 98. Peratus penguasaan numerasi Tahun 6 berasaskan Ujian ProTiM TOV 70.00% 90.50 - .31% (T1 2011) 98.17% 91.49% 84. Peratus penguasaan numerasi Tahun 2 berasaskan Saringan LINUS c. Peratus penguasaan numerasi Tahun 3 berasaskan Saringan LINUS d.00% 95.80% (T2 2011) 80. Peratus penguasaan numerasi Tahun 5 berasaskan Ujian ProTiM f. Peratus penguasaan numerasi Tahun 1 berasaskan Saringan LINUS b.00% 95.00% 100% 90.00% . Peratus penguasaan numerasi Tahun 4 berasaskan Ujian ProTiM e.PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK OBJEKTIF O3.

PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK STRATEGI S3.51 - . Tahun 2 dan Tahun 3 sekolah rendah melalui program LINUS PELAN TINDAKAN Taklimat program LINUS kepada pentadbir sekolah Saringan 1 / 4 / 7 LINUS Pelaksanaan program LINUS Penyeliaan dan Bimbingan program LINUS sekolah terpilih Saringan 2 / 5 / 8 LINUS Penyeliaan dan Bimbingan program LINUS sekolah terpilih Saringan 3 / 6 / 9 LINUS Pelaporan program LINUS TJ PPK (Matematik Rendah) PPK (Matematik Rendah) PPK (Matematik Rendah) PPK (Matematik Rendah) PPK (Matematik Rendah) PPK (Matematik Rendah) PPK (Matematik Rendah) PPK (Matematik Rendah) TARIKH / TEMPOH Januari Februari Februari-September Mac-Mei Jun Julai-September September Mac / Julai / Oktober .1 Memantapkan penguasaan asas numerasi dalam kalangan murid Tahun 1.

52 - .PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK STRATEGI S3.2 Memantapkan penguasaan asas numerasi dalam kalangan murid Tahun 4. Tahun 5 dan Tahun 6 sekolah rendah melalui program Program Tiga M (ProTiM) PELAN TINDAKAN Taklimat program ProTiM kepada pentadbir sekolah Ujian Pra-ProTiM Pelaksanaan program ProTiM Penyeliaan dan Bimbingan program ProTiM sekolah terpilih Ujian Pasca-ProTiM Penyeliaan dan Bimbingan program ProTiM sekolah terpilih Pelaporan program ProTiM TJ Penyelia Kanan (Matematik Rendah) Penyelia Kanan (Matematik Rendah) Penyelia Kanan (Matematik Rendah) Penyelia Kanan (Matematik Rendah) Penyelia Kanan (Matematik Rendah) Penyelia Kanan (Matematik Rendah) Penyelia Kanan (Matematik Rendah) TARIKH / TEMPOH Januari Januari Januari-Oktober Februari-April Oktober Jun-September November .

PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan Pencapaian Sains dan Matematik Dalam Peperiksaan Awam • Objektif • Petunjuk Prestasi Utama (KPI) • Take-Off Value (TOV) • Sasaran Pencapaian • Strategi • Pelan Tindakan • Tanggungjawab • Tarikh / Tempoh .53 - 4 .

1 KPI TOV 86.71 (2011) 31.29% (2011) 90.75% (2011) 2.PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK OBJEKTIF O4.100 32.2 Meningkatkan Peratus Lulus Mata Pelajaran Sains PMR pencapaian S&M Peratus Lulus Mata Pelajaran Matematik PMR dalam peperiksaan Gred Purata Negeri Mata Pelajaran Sains PMR PMR Gred Purata Negeri Mata Pelajaran Matematik PMR Peratus Mendapat A Mata Pelajaran Sains PMR Peratus Mendapat A Mata Pelajaran Matematik PMR .80% 95.85% (2011) 24.980 (2011) 20.384 (2011) 2.200 2.73% 35.80% Meningkatkan Peratus Lulus Mata Pelajaran Sains UPSR pencapaian S&M Peratus Lulus Mata Pelajaran Matematik UPSR dalam peperiksaan Gred Purata Negeri Mata Pelajaran Sains UPSR UPSR Gred Purata Negeri Mata Pelajaran Matematik UPSR Peratus Mendapat A Mata Pelajaran Sains UPSR Peratus Mendapat A Mata Pelajaran Matematik UPSR O4.43% (2011) 2.50% 97.46 (2011) 92.54 - .30% 30.710 2.10% (2011) 83.00% 87.02% (2011) SASARAN 2012 89.00% 2.940 (2011) 2.710 26.90% 2.424 (2011) 21.

300 5.55 - .212 6.900 4.57% 98.400 .700 5.91% 98.700 5.32% 90.3 Meningkatkan pencapaian S&M dalam peperiksaan SPM KPI Peratus Lulus Mata Pelajaran Sains SPM Peratus Lulus Mata Pelajaran Matematik SPM Peratus Lulus Mata Pelajaran Fizik SPM Peratus Lulus Mata Pelajaran Kimia SPM Peratus Lulus Mata Pelajaran Biologi SPM Peratus Lulus Mata Pelajaran Matematik Tambahan SPM Peratus Lulus Mata Pelajaran Sains Tambahan SPM Gred Purata Mata Pelajaran Sains SPM Gred Purata Mata Pelajaran Matematik SPM Gred Purata Mata Pelajaran Fizik SPM Gred Purata Mata Pelajaran Kimia SPM Gred Purata Mata Pelajaran Biologi SPM Gred Purata Mata Pelajaran Matematik Tambahan SPM Gred Purata Mata Pelajaran Sains Tambahan SPM TOV 89.100 4.68% 74.PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK OBJEKTIF O4.960 SASARAN 2012 98.100 4.91% 5.69% 93.138 5.879 5.83% 75.677 5.666 5.10% 100% 100% 100% 86.079 5.90% 100% 5.20% 87.

10% 21.43% 15.10% 23.25% 14.3 Meningkatkan pencapaian S&M dalam peperiksaan SPM KPI Peratus Mendapat A Mata Pelajaran Matematik SPM Peratus Mendapat A Mata Pelajaran Sains SPM Peratus Mendapat A Mata Pelajaran Sains Tambahan SPM Peratus Mendapat A Mata Pelajaran Matematik Tambahan SPM Peratus Mendapat A Mata Pelajaran Fizik SPM Peratus Mendapat A Mata Pelajaran Kimia SPM Peratus Mendapat A Mata Pelajaran Biologi SPM TOV 25.90% .56 - .30% 15.50% 8.PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK OBJEKTIF O4.10% 17.38% 13.22% SASARAN 2012 33.14% 5.40% 22.58% 16.20% 19.

40% 68.00% .57 - .00% 87.23% 80.4 Meningkatkan pencapaian S&M dalam peperiksaan STPM KPI Peratus Lulus Mata Pelajaran Matematik S STPM Peratus Lulus Mata Pelajaran Matematik T STPM Peratus Lulus Mata Pelajaran Matematik Lanjutan STPM Peratus Lulus Mata Pelajaran Fizik STPM Peratus Lulus Mata Pelajaran Kimia STPM Peratus Lulus Mata Pelajaran Biologi STPM TOV 49.00% 100% 87.PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK OBJEKTIF O4.43% 81.00% 79.00% 75.68% 73.77% SASARAN 2012 55.

1 Memantapkan pengurusan Headcount (HC) dan Post-Mortem (PM) Sains dan Matematik PELAN TINDAKAN Taklimat / Bengkel pengurusan dan penyediaan HC dan PM Sains UPSR Penyeliaan dan bimbingan pengurusan HC dan PM Sains UPSR Taklimat / Bengkel pengurusan dan penyediaan HC dan PM Matematik UPSR Penyeliaan dan bimbingan pengurusan HC dan PM Matematik UPSR Taklimat pengurusan / penyediaan HC dan PM Sains PMR Penyeliaan dan bimbingan pengurusan HC dan PM Sains PMR Taklimat pengurusan / penyediaan HC dan PM Matematik PMR Penyeliaan dan bimbingan pengurusan HC dan PM Matematik PMR Taklimat / Bengkel pengurusan dan penyediaan HC dan PM Sains SPM TJ PPK (Sains Rendah) PPK (Sains Rendah) PPK (Matematik Rendah) PPK (Matematik Rendah) PPK (Sains) PPK (Sains) PPK (Matematik Menengah) PPK (Matematik Menengah) PPK (Sains) TARIKH / TEMPOH Februari-April Mei-Ogos Februari-April Mei-Ogos Februari-April Mac-September Februari-April Mac-September Februari-April .58 - .PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK STRATEGI S4.

59 - .1 Memantapkan pengurusan Headcount (HC) dan Post-Mortem (PM) Sains dan Matematik PELAN TINDAKAN Penyeliaan dan bimbingan pengurusan HC dan PM Sains SPM Taklimat / Bengkel pengurusan dan penyediaan HC dan PM Matematik / Matematik Tambahan SPM Penyeliaan dan bimbingan pengurusan HC dan PM Matematik / Matematik Tambahan SPM Taklimat / Bengkel pengurusan dan penyediaan HC dan PM Fizik SPM Penyeliaan dan bimbingan pengurusan HC dan PM Fizik SPM Taklimat / Bengkel pengurusan dan penyediaan HC dan PM Kimia SPM Penyeliaan dan bimbingan pengurusan HC dan PM Kimia SPM Taklimat / Bengkel pengurusan dan penyediaan HC dan PM Biologi SPM Penyeliaan dan bimbingan pengurusan HC dan PM Biologi SPM TJ PPK (Sains) PPK (Matematik Menengah) PPK (Matematik Menengah) PPK (Fizik) PPK (Fizik) PPK (Kimia) PPK (Kimia) PPK (Biologi) PPK (Biologi) TARIKH / TEMPOH Mac-September Februari-April Mac-September Februari-April Mac-September Februari-April Mac-September Februari-April Mac-September .PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK STRATEGI S4.

2 Memastikan pelaksanaan program merealisasikan ETR Sains dan Matematik PELAN TINDAKAN Menyediakan bahan / panduan dan melaksanakan penyeliaan dan bimbingan merealisasikan ETR ke atas sekolah yang rendah pencapaian Sains UPSR Menyediakan bahan / panduan dan melaksanakan penyeliaan dan bimbingan merealisasikan ETR ke atas sekolah yang rendah pencapaian Matematik UPSR Menyediakan bahan / panduan dan melaksanakan penyeliaan dan bimbingan merealisasikan ETR ke atas sekolah yang rendah pencapaian Sains PMR Menyediakan bahan / panduan dan melaksanakan penyeliaan dan bimbingan merealisasikan ETR ke atas sekolah yang rendah pencapaian Matematik PMR Menyediakan bahan / panduan dan melaksanakan penyeliaan dan bimbingan merealisasikan ETR ke atas sekolah-sekolah yang rendah pencapaian Sains SPM TJ PPK (Sains Rendah) TARIKH / TEMPOH Januari-Ogos PPK (Matematik Rendah) Januari-Ogos PPK (Sains) Januari-September PPK (Matematik Menengah) Januari-September PPK (Sains) Februari-September .PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK STRATEGI S4.60 - .

61 - .2 Memastikan pelaksanaan program merealisasikan ETR Sains dan Matematik PELAN TINDAKAN Menyediakan bahan / panduan dan melaksanakan penyeliaan dan bimbingan merealisasikan ETR ke atas sekolah-sekolah yang rendah pencapaian Matematik / Matematik Tambahan SPM Menyediakan bahan / panduan dan melaksanakan penyeliaan dan bimbingan merealisasikan ETR ke atas sekolah-sekolah yang rendah pencapaian Fizik SPM Menyediakan bahan / panduan dan melaksanakan penyeliaan dan bimbingan merealisasikan ETR ke atas sekolah-sekolah yang rendah pencapaian Kimia SPM Menyediakan bahan / panduan dan melaksanakan penyeliaan dan bimbingan merealisasikan ETR ke atas sekolah-sekolah yang rendah pencapaian Biologi SPM TJ PPK (Matematik Menengah) TARIKH / TEMPOH Februari-September PPK (Fizik) Februari-September PPK (Kimia) Februari-September PPK (Biologi) Februari-September .PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK STRATEGI S4.

62 - .PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK STRATEGI S4.3 Menyediakan dan memastikan penggunaan bahan latihan / modul tambahan mata pelajaran S&M PELAN TINDAKAN Menyedia dan mengedarkan bahan latihan Sains UPSR untuk kumpulan murid berpotensi cemerlang dan lulus Menyelia penggunaan bahan latihan Sains UPSR untuk kumpulan murid berpotensi cemerlang dan lulus Menyedia dan mengedarkan bahan latihan Matematik UPSR untuk kumpulan murid berpotensi cemerlang dan lulus Menyelia penggunaan bahan latihan Matematik UPSR untuk kumpulan murid berpotensi cemerlang dan lulus Menyedia dan mengedarkan bahan latihan Sains PMR untuk kumpulan murid berpotensi cemerlang dan lulus Menyelia penggunaan bahan latihan Sains PMR untuk kumpulan murid berpotensi cemerlang dan lulus TJ Penyelia Kanan (Sains Rendah) Penyelia Kanan (Sains Rendah) Penyelia Kanan (Matematik Rendah) Penyelia Kanan (Matematik Rendah) PPK (Sains) TARIKH / TEMPOH Februari-Mei Jun-Ogos Februari-Mei Jun-Ogos Februari-Mei PPK (Sains) Jun-September .

63 - .3 Menyediakan dan memastikan penggunaan bahan latihan / modul tambahan mata pelajaran S&M PELAN TINDAKAN Menyedia dan mengedarkan bahan latihan Matematik PMR untuk kumpulan murid berpotensi cemerlang dan lulus Menyelia penggunaan bahan latihan Matematik PMR untuk kumpulan murid berpotensi cemerlang dan lulus Menyedia dan mengedarkan bahan latihan Sains SPM untuk kumpulan murid berpotensi cemerlang dan lulus Menyelia penggunaan bahan latihan Sains SPM untuk kumpulan murid berpotensi cemerlang dan lulus Menyedia dan mengedarkan bahan latihan Matematik / Matematik Tambahan SPM untuk kumpulan murid berpotensi cemerlang dan lulus Menyelia penggunaan bahan latihan Matematik / Matematik Tambahan SPM untuk kumpulan murid berpotensi cemerlang dan lulus TJ PPK (Matematik Menengah) PPK (Matematik Menengah) PPK (Sains) TARIKH / TEMPOH Februari-Mei Jun-September Februari-Mei PPK (Sains) Jun-September PPK (Matematik Menengah) Februari-Mei PPK (Matematik Menengah) Jun-September .PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK STRATEGI S4.

64 - .PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK STRATEGI S4.3 Menyediakan dan memastikan penggunaan bahan latihan / modul tambahan mata pelajaran S&M PELAN TINDAKAN Menyedia dan mengedarkan bahan latihan Fizik SPM untuk kumpulan murid berpotensi cemerlang dan lulus Menyelia penggunaan bahan latihan Fizik SPM untuk kumpulan murid berpotensi cemerlang dan lulus Menyedia dan mengedarkan bahan latihan Kimia SPM untuk kumpulan murid berpotensi cemerlang dan lulus Menyelia penggunaan bahan latihan Kimia SPM untuk kumpulan murid berpotensi cemerlang dan lulus Menyedia dan mengedarkan bahan latihan Biologi SPM untuk kumpulan murid berpotensi cemerlang dan lulus Menyelia penggunaan bahan latihan Biologi SPM untuk kumpulan murid berpotensi cemerlang dan lulus TJ PPK (Fizik) TARIKH / TEMPOH Februari-Mei PPK (Fizik) Jun-September PPK (Kimia) Februari-Mei PPK (Kimia) Jun-September PPK (Biologi) Februari-Mei PPK (Biologi) Jun-September .

4 Memantapkan kemahiran teknik menjawab dan sistem pemarkahan PELAN TINDAKAN Latihan kemahiran teknik menjawab dan sistem pemarkahan Sains UPSR Latihan kemahiran teknik menjawab dan sistem pemarkahan Matematik UPSR Latihan kemahiran teknik menjawab dan sistem pemarkahan Sains PMR Latihan kemahiran teknik menjawab dan sistem pemarkahan Matematik PMR Latihan kemahiran teknik menjawab dan sistem pemarkahan Sains SPM Latihan kemahiran teknik menjawab dan sistem pemarkahan Matematik SPM Latihan kemahiran teknik menjawab dan sistem pemarkahan Fizik SPM Latihan kemahiran teknik menjawab dan sistem pemarkahan Kimia SPM Latihan kemahiran teknik menjawab dan sistem pemarkahan Biologi SPM TJ PPK (Sains Rendah) PPK (Matematik Rendah) PPK (Sains) PPK (Matematik Menengah) PPK (Sains) PPK (Matematik Menengah) PPK (Fizik) PPK (Kimia) PPK (Biologi) TARIKH / TEMPOH Mac-Mei Mac-Mei Mac-Jun Mac-Jun April-Julai April-Julai April-Julai April-Julai April-Julai .65 - .PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK STRATEGI S4.

66 - .4 Memantapkan kemahiran teknik menjawab dan sistem pemarkahan PELAN TINDAKAN Latihan kemahiran teknik menjawab dan sistem pemarkahan Matematik Tambahan SPM Latihan kemahiran teknik menjawab dan sistem pemarkahan Matematik STPM Latihan kemahiran teknik menjawab dan pemarkahan Fizik STPM Latihan kemahiran teknik menjawab dan pemarkahan Kimia STPM Latihan kemahiran teknik menjawab dan pemarkahan Biologi STPM TJ PPK (Matematik Menengah) PPK (Matematik Menengah) PPK (Fizik) PPK (Kimia) PPK (Biologi) TARIKH / TEMPOH April-Julai April-Julai April-Julai April-Julai April-Julai .PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK STRATEGI S4.

67 - 5 .PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK MATLAMAT STRATEGIK Memantapkan Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Sains dan Matematik • Objektif • Petunjuk Prestasi Utama (KPI) • Take-Off Value (TOV) • Sasaran Pencapaian • Strategi • Pelan Tindakan • Tanggungjawab • Tarikh / Tempoh .

Peratus sekolah yang mencapai tahap cemerlang dalam pengurusan PBS Sains dan Matematik TOV - SASARAN 2012 100 20. Bilangan penyelian pengurusan Makmal Sains dan Bilik Sains b.00% 5. Bilangan sekolah yang dipantau dalam pengurusan PBS S&M b.2 Memantapkan pengurusan dan penggunaan Makmal Sains dan Bilik Sains a. Peratus sekolah yan mencapai tahap cemerlang dalam pengurusan dan penggunaan Makmal / Bilik Sains berasaskan Instrumen Penyeliaan S&M - 100 70.PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK OBJEKTIF 5.68 - .1 Meningkatkan kualiti pelaksanaan PBS S&M KPI a.00% .

69 - .PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK STRATEGI 5.1 Meningkatkan kualiti pengurusan PBS melalui penyeliaan berfokus PELAN TINDAKAN Melaksanakan penyeliaan dan bimbingan pengurusan PBS guru Sains dan Matematik sekolah-sekolah rendah berasaskan Instrumen Penyeliaan Akademik S&M Melaksanakan penyeliaan dan bimbingan pengurusan PBS Sains dan Matematik sekolah-sekolah menengah berasaskan Instrumen Penyeliaan Akademik S&M Melaksanakan penyeliaan dan bimbingan pengurusan Bilik Sains sekolah-sekolah rendah terpilih berasaskan Instrumen Penyeliaan Akademik S&M Melaksanakan penyeliaan dan bimbingan pengurusan Makmal Sains sekolah-sekolah menengah terpilih berasaskan Instrumen Penyeliaan Akademik S&M TJ Penyelia Kanan (Sains) TARIKH / TEMPOH Januari-Oktober PPK (Kimia) Januari-Oktober 5.3.1 Memantapkan pengurusan Makmal / Bilik Sains melalui penyeliaan berfokus Penyelia Kanan (Sains) Januari-Oktober PPK (Kimia) Januari-Oktober .2.

70 - .PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK .

Ujian Pencapaian Sekolah Rendah .Sains dan Matematik .Tanggungjawab .Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia .PELAN TINDAKAN STRATEGIK 2012 SAINS DAN MATEMATIK SENARAI SINGKATAN ETR HC ICT JPN KPI KPM LINUS MAS P&P PBS PCG PEWAJAM Expected Targeted Result Headcount Teknologi Maklumat dan Komunikasi Jabatan Pelajaran Negeri Key Performance Indicator Kementerian Pelajaran Malaysia Literasi dan Numerasi Minimum Adequate Syllibus Pengajaran & Pembelajaran Pentaksiran Berasaskan Sekolah Percapita Grant Program Wajib Jawab Matematik PM PMR PPK ProTiM PTS S&M SPM STPM TJ TOV UPSR .Program Tiga M .Sijil Pelajaran Malaysia .Take-Off Value .Pelan Tindakan Strategik .Penilaian Menengah Rendah .71 - .Penolong Pengarah Kanan .Post-Mortem .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful