P. 1
WIRID 2

WIRID 2

|Views: 1|Likes:
Dipublikasikan oleh Ahmad Rosdi Aftu
WIRID 2
WIRID 2

More info:

Published by: Ahmad Rosdi Aftu on May 06, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2015

pdf

text

original

WIRID SELEPAS SOLAT FARDU

1 - ه
َ
للار
ُ
ف
ِ
غ ْت
َ
س
ْ
أ
َ
مي
ْ
ظ
ِ
ع
َ
لا ) 3 ) X
Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Besar
2 - ل
َ
َ
ه
َ
ل
َ
ا
ِ
ل
ّ
إ هللا ه
ُ
د
َ
ح
ْ
و
َ
ل
َ
ك
َ
ي
ْ
ر
ِ
شَ ه
ُ
ل
َ
، ه
ُ
ل
َ
ك
ُ
ل
ْ
م
ُ
ل
ْ
ا ه
ُ
ل
َ
و
َ
د
ُ
م
ْ
ح
َ
ل
ْ
ا
!
ِ
ح
ْ
ي
ُ
"
ُ
ي
ْ
م
ِ
ي
ُ
و
َ
#
َ
$
ُ
و
َ
%
َ
ل& َ '( )
ُ
*!
+
شَ ,ري
ْ
د
ِ
-
َ
) 3 ) X
Tiada tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah.Tiada sekutu baginya, bagi Allah seluruh pemerintahan
dan untuk Allah segala kepujian. Ia menghidupkan dan Ia yang mematikan. Dialah Allah yang Amat Berkuasa
atas segala sesuatu.

- م
.
/
ُ
ل
ّ
لا
َ
0
َ

ّ
2
ِ
أ
َ
3
َ
4
ِ
5
ِ
0
ّ
6لا , ) 3 ) X
!a Allah !a Tuhan kami jauhkan kami dari a"ab neraka
# - م
.
/
ُ
للا "
َ
1
ْ
ا
َ
78
َ
9
ّ
لا ك
َ
6
ْ
4
ِ
و
َ
789
ّ
لا ك
َ
لي
ْ
ل
َ
ا
ِ
و
َ
:
ُ
#
ْ
ع
ُ
ي
َ
78
َ
9
ّ
لا ،
0
َ

(
ح
َ
;
َ
0
َ
6<
.
5
َ
78
ْ
9
ّ
ل0<
ِ
، 0
َ

ْ
=
ِ
:
ْ
ا
َ
و
َ
>
َ
6
َ
?
.
لا 5
َ
ا:
َ
789
ّ
لا ،
"
َ
)
ْ
5
َ
0@
َ
A
َ
06
َ
<
.
5
َ
"
َ
ي
ْ
ل
َ

َ
A
َ
و
َ

َ
B
ِ
8
َ
?
َ
ل
ْ
اC َ 7ار
َ
)
ْ
Dاو
َ
, ) 3 ) X
!a Allah $ngkau sejahtera, daripada $ngkau kedatangan sejahtera, kepada $ngkau kembali sejahtera itu. %leh
yang demikian, hidupkan kami !a Allah dengan selamat sejahtera dan masukkan kami ke syurga, negeri yang
aman sejahtera. Bertambah berkat-Mu ya Allah Tuhankami dan Maha Tinggi. !a Allah Tuhan yang empunya
segala kebesaran dan kemuliaan.
& - C ُ#& ُ أ ه
ِ
لل0<
ِ
3
َ
4
ِ
E
ِ
0F
َ
ي
ْ
Gّ لا مي
ْ
2
ِ
ر
.
لا , ) 1 ) X
Aku mohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang terlaknat.
' - م9< هللا 3محرلا ميحرلا دمحلا , هلل H5 3يمل0علا ،
3محرلا ميحرلا ،
كل4 7#ي 3يدلا ، I0يإ د@ع1 I0ياو ،3يعت91 01د$ا
JارKلا ميLت9ملا ،
JارM 3يNلا "مع1ا م/يل& ريO H#Pغملا م/يل& لو
3يل0Pلا , ) 1 ) X
Dengan nama Allah yang Maha (emurah lagi Maha (enyayang. )egala puji bagi Allah tuhan pentadbir seluruh
alam. !ang Maha (engasih lagi Maha (enyayang. (emerintah hari kiamat. *anya $ngkau kami sembah dan
hanya $ngkau kami pohon pertolongan.Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Iaitu jalan orang yang telah $ngkau
Persatuan Agama Islam SKSB 2009
Muka surat 1 dari 3
anugerahi nikmat keatas mereka dan bukan jalan orang yang $ngaku urkai matas mereka dan bukan jalan
mereka yang sesat.
+ - م
ْ
Q
ُ
/
ُ
ل
َ
ا
ِ
و
َ
ه
ُ
ل
َ
ا
ِ
د
R
ح
ِ
او
َ
ل
َ
ه
َ
ل
َ
إ ل
َ
إ #
َ
$
ُ
3
ُ
م
َ
ح
ْ
ر
.
لا مي
ْ
ح
ِ
ر
.
لا ،
ه
ُ
للا ل
َ
ه
َ
ل
َ
إ ل
َ
إ #
َ
$
ُ
!
ّ
S
ح
َ
ل
ْ
ا 7#
ْ
ي
ُ
Lَلا ،
ل
َ
ه
ُ
N ُ =ُ TA
َ
>
R
6
َ
س
ِ
ل
َ
و
َ
7#
ْ
1
َ
، ه
ُ
ل
َ
04
َ
%;
ِ
U
ِ
ا#
َ
م
َ
9
.
لا 04
َ
و
َ
%;
ِ
V
ِ
5
ْ
Wا ،
3
ْ
4
َ
اC َ XN
ِ
ل
ّ
ا Y
ُ
فَGْ ي
َ
ه
ُ
د
َ
6
ْ
&
ِ
ل
ّ
إ ه
ِ
1
ِ
C ْ 0
ِ
<
ِ
،
م
ُ
ل
َ
ع
ْ
ي
َ
04
َ
3
َ
ي
ْ
<
َ
م
ْ
/
ِ
ي
ْ
د
ِ
ي
ْ
ا
َ
04
َ
و
َ
م
ْ
/
ُ
فَل
ْ
=َ ل
َ
و
َ
E
َ
#
ْ
F
ُ
ي
ْ
ح
ِ
ي
ُ
Z
(
Gَ <
ِ
3
ْ
4
ِ
ه
ِ
م
ِ
ل
ْ
&
ِ
ل
.
إ 0م
َ
<
ِ
*َ0ش ،
ل
َ
و
َ
ه
ُ
:
ُ
[ ُ ي
َ

َ
/
ُ
ظ
ُ
فْ ح
ِ
#
َ
$
ُ
و
َ
%
ُ
ي
ّ
ل
ِ
ع
َ
لا مي
ْ
ظ
ِ
ع
َ
لا ,
) 1 ) X
Tuhan kamu Tuhan yang $sa tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Dia.Tuhan yang Maha (emurah lagi
penyayang.Tiada yang disembah sebenarnya melainkan Dia. Tuhan yang hidup. !ang mentadbir sekalain
makhluk. Tiada mengenainya ngantuk dan tidur. !ang memiliki segala apa yang ada didalam tujuh petala langit
dan tujuh petala bumi. Tiada seorang pun yang dapat memberi pertolongan di sisi-,ya melainkan dengan i"in
kebenaran-,ya. Dia mengetahui segala apa yang ada dihadapan dan dibelakang mereka itu dan tiada sesiapa
dapat pengetahuan -alau sedikit pun daripada pengetahuannya melainkan dengan kehendak-,ya. .uasnya
kursi / ilmu dan kekuasaan 0 meliputi tujuh petala langit dan bumi dan tidak ada keberatan menjaga keduanya.
Dialah sahaja Allah tuhan yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1 - د
َ
/
ِ
شَ ه
ُ
للا ه
ُ
1
.
ا
َ
ه
َ
ل
َ
إ\ ل
.
إ #
َ
$
ُ
>
ُ
Q
َ
]
ِ

ْ
َ
لاو
َ

ُ
و
ْ
ا
ُ
و
َ
م
ِ
ل
ْ
ع
ِ
ل
ْ
ا 0م
^
]
ِ
0-
َ
_
ِ
9
ْ
L
ِ
ْ ل0<
ِ
،
ه
َ
ل
َ
ا
ِ
ل
َ
ل
.
ا
ِ
#
َ
$
ُ
`
ُ
ي
ْ
`
ِ
ع
َ
ل
ْ
ا مي
ْ
Q
ِ
ح
ْ
َ
لا ، E
.
إ 3
َ
ي
ْ
د
(
لا د
َ
6
.
&
ِ
ه
ِ
للا 78
َ
س
ْ
ل
ِ
ْ
ا
, ) 1 ) X
Telah naik saksi Allah, baha-asanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan dia dan telah
menyaksikan juga bersama-sama ialah malaikat-malaikat dan orang yang ada pengetahuan, hal keadaan Allah
itu berdiri dengan keadilan, tiada tuhan yang disembah sebenarnya melainkan Dia yang bersi2at Maha (erkasa
dan Maha Bijaksana. Baha-asa-,ya agama yang benar di sisi Allah itu ialah Islam.
3 - '
ِ
-
ُ
م
.
/
ُ
ل
.
لا ك
َ
ل
ِ
4
َ
ك
ِ
ل
ُ
م
ْ
لا %A
ِ
[A
ُ
ك
َ
ل
ْ
م
ْ
ُ
لا 3
ْ
4
َ
*0GA
َ
،
a ُ `
ِ
6
ْ
A
َ
و
َ
ك
َ
ل
ْ
م
ْ
ُ
لا 3
ْ
م
.
4
ِ
*0GA
َ
، `
S
ع
ِ
A
ُ
و
َ
3
ْ
4
َ
*0GA
َ
،
BS N
ِ
A
ُ
و
َ
3
ْ
4
َ
*0GA
َ
I
َ
د
ِ
ي
َ
<
ِ
ري
ْ
bَ ل
ْ
ا ، ك
َ
1
.
ا
ِ
%ل& َ '( )
ُ
*!
+
شَ ري
ْ
د
ِ
-
َ
،
c
ُ
ل
ِ
#
ْ
A
ُ
'
ِ
ي
ْ
ل
َ
ل
ْ
ا %;
ِ
50/
َ
6
.
لا ، c
ُ
ل
ِ
#
ْ
A
ُ
و
َ
5
َ
0/
َ
6
.
لا %;
ِ

ْ
ل
َ
ل
ّ
ا ،
d
ُ
ر
ِ
bْ A
ُ
و
َ
%
.
ح
َ
ل
ْ
ا 3
َ
4
ِ
"
ِ
ي
(
م
َ
ل
ْ
ا ، d
ُ
ر
ِ
bْ A
ُ
و
َ
"
َ
ي
(
م
َ
لا
ْ
3
َ
4
ِ
%
ّ
ح
َ
ل
ْ
ا ،
Persatuan Agama Islam SKSB 2009
Muka surat 2 dari 3
e
ُ
f
ُ
ر
ْ
A
َ
و
َ
3
ْ
4
َ
*ُ0Gَ A
َ
ر
ِ
ي
ْ
غ َ<
ِ
H09
َ
ح
ِ
,
) 1 )
4atakan /-ahai Muhammad0!a Allah Tuhan yang empunya kuasa pemerintahan, $ngkau kurniakan
pemerintahan kepada orang-orang yang $ngkau kehendaki, $ngkau lu5utkan pemerintahan daripada orang-
orang yang $ngkau kehendaki, $ngkau muliakan orang-orang yang engkau kehendaki dan $ngkau ke5e-akan
/ hinakan 0 orang-orang yang $ngkau kehendaki, di da-ah kuat kuasamu segala kebaikan dan juga kebuukan.
)esungguhnya $ngkau Maha 4uasa atas segala sesuatu. $ngkaulah yang memasukkan -aktu malam ke dalam
-aktu siang. Dan engkaulah jua yang mengeluarkansesuatu yang hidup dari yang mati, dan $ngkaulah yang
mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup.$ngkau jualah yang memberi re"eki kepada sesiapa-
sesiapa yang $ngkau kehendaki dengan tiada hitungan hisabnya.

16 - %
َ
/
ِ
َ
لإ 0ي
َ
%<
(
5
َ
, ) 1 ) X !a Allah !a Tuhanku
11 - E
َ

َ
@
ْ
س
ُ
هللا , ) 33 ) X Maha )u5i Allah
12 - E
َ

َ
@
ْ
س
ُ
ه
ِ
للا ه
ِ
د
ِ
م
ْ
ح
َ
<
ِ
و
َ

^
]
ِ
ا:
َ
اد
^
<
َ
ا
َ
, ) 1 ) X
Maha )u5i Allah Aku bertasbih sambil memuji-,ya kekal sentiasa selamanya
1 - د
ُ
م
ْ
ح
َ
ل
ْ
ا
َ
هللِ , ) 33 )egala puji untuk Allah (7
1# - د
ُ
م
ْ
ح
َ
ل
ْ
ا
َ
ه
ِ
للِ H
(
5
َ

ْ
م
ِ
َ
ل0ع
َ
ل
ْ
ا %
َ
ل& َ '( )
ُ
B0
g
ح
َ

َ
ع
ْ
1
ِ
و
َ
,
) 3 ) X
)egala puji untuk Allah Tuhan pentadbir seluruh alam atas mana-mana juga keadaan dan nikmat pengurniaan-
,ya.
1& - هللا ر@
َ
)
ْ
ا
َ
, ) 33 Allah Maha Besar ( X
1' - ه
ُ
للا ر
ُ
@
َ
)
ْ
ا
َ
ار
^
ي
ْ
@
ِ
)
َ
د
ُ
م
ْ
ح
َ
ل
ْ
او
َ
ه
ِ
ل
ّ
ل
ِ
ر
^
يh
ِ
)
َ

َ
@
ْ
س
ُ
و
َ
E
َ
ه
ِ
للا i
^
ر
َ
Q
ْ
<
ُ
8
^
ي
ْ
M
ِ
او
َ
،
\ ه
َ
ل
َ
ا
ِ
ل
َ
ا
ِ
هللا ه
ُ
د
َ
ح
ْ
و
َ
ل
َ
ك
َ
ي
ْ
ر
ِ
شَ ه
ُ
ل
َ
،
ه
ُ
ل
َ
ك
ُ
ل
ْ
م
ُ
ل
ْ
ا ه
ُ
ل
َ
و
َ
دم
ْ
ح
َ
ل
ْ
ا %ي
ِ
ح
ْ
ي
ُ
"
ُ
ي
ْ
م
ِ
ي
ُ
و
َ
#
َ
$
ُ
و
َ
%
َ
ل& َ '( )
ُ
Z
(
شَ
ري
ْ
د
ِ
-
َ
،
ل
َ
و
َ
Bَ #
ْ
ح
َ
ل
َ
و
َ
i
َ
#
S
-
ُ
ل
ّ
ا
ِ
ه
ِ
لل0<
ِ
%
ِ
ل
ِ
ع
َ
لا
ْ
مي
ْ
ظ
ِ
ع
َ
لا
ْ
,
) 1 ) X
Allah Maha Besar, sungguh Maha Besar, segala puji untuk Allah sebaik-baik-,ya, Maha su5i Allah pagi dan
petang. Tiada Tuhan yang disembah sebenarnya melainkan Allah dengan ketunggalan-,ya, Tiada sekutu
baginya, untuk Allah segala kerajaan dan bagi-,ya segala pujian, Dia yang menghidupkan dan dia yang
mematikan dan dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan
pertolongan Allah tuhan yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1+ - ر
ُ
ف
ِ
غ ْت
َ
س
ْ
أ ه
ِ
للا مي
ْ
ظ
ِ
ع
َ
لا
ْ
, ) 3 ) X Aku mohon ampun kepada Allah Tuhan yang Maha
Besar
Persatuan Agama Islam SKSB 2009
Muka surat 3 dari 3

Dialah sahaja Allah tuhan yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. hal keadaan Allah itu berdiri dengan keadilan. ، ‫ي م‬ ِ ‫ر‬ ِ ‫ولا‬ ْ ‫ح‬ ْ ‫ر‬ َ ‫ح‬ َ َ ‫حد ٌ ل َ إل‬ ُ َ ‫ م لا ِل‬ ْ ُ ‫ وَلا ِل َهُك‬-7 ّ ‫ن لال‬ ُ ‫م‬ ّ ‫و لال‬ َ ُ‫ه إل َ ه‬ َ ‫ه‬ ّّ ‫ح‬ ، ‫وو م‬ َ ‫ي لال‬ َ ْ ‫و لال‬ َ َ ‫ه ل َ إل‬ ُ ‫لالل‬ ْ ُ ‫قي‬ َ ُ‫ه إل َ ه‬ ‫فى‬ ُ ‫تخأ‬ ٌ َ ‫سن‬ ِ ‫ما‬ ِ ‫ولا‬ ِ ‫ما‬ ِ ُ‫خذ ُه‬ َ َ‫ل‬ ّ ‫فى لال‬ َ َ‫ت و‬ َ ‫س‬ َ ‫ه‬ ُ َ ‫ ل‬، ‫وو م‬ َ ‫م‬ ْ َ ‫ة وَل َ ان‬ ،‫ض‬ ْ ‫لال‬ ِ ‫ر‬ ْ َ ‫ذ ى ي‬ َ ‫ن‬ ،‫ه‬ َ ‫ش‬ ِ ‫ع‬ ِ ِ ‫عن ْد َهُ إل ّ ب ِا ِذ ْان‬ ِ ّ ‫ذلا لال‬ ُ ‫ف‬ َ ْ ‫م‬ َ ِ‫ن ب‬ ‫ن‬ َ ْ ‫خل‬ َ ‫ما‬ ِ ُ ‫ م وَل َ ي‬ ِ ‫ئ‬ ّ ‫ش‬ َ ْ‫حي ْط ُو‬ ْ ُ‫فه‬ َ َ‫ م و‬ ْ ِ‫ن لا َي ْد ِي ْه‬ َ ‫ م‬ ُ َ ‫ي َعْل‬ ْ ‫م‬ َ ْ ‫ما ب َي‬ ، ‫ق ء‬ َ ‫ما شا‬ ِ ِ ‫م‬ ِ ْ ‫عل‬ َ ِ ‫ه إل ّ ب‬ . ُ ْ‫ة وَلا ُو‬ َْ ‫ولال‬ َ ِ ‫لو لال ْعِل ْ م‬ َ ‫ما‬ -8 ُ َ ‫ملئ ِك‬ ً ِ ‫قائ‬ َ َ ‫ه لإل‬ ُ ّ ‫ه لا َان‬ ُ ‫شهِد َ لالل‬ َ ‫و‬ َ ُ‫ه إل ّ ه‬ ، ‫ط‬ ِْ ‫بال‬ ِ ‫س‬ ْ ‫ق‬ ِ َْ ‫ز لال‬ َ ‫س‬ ‫لو م‬ ِ ‫ن‬ ِ ‫عن ّد َ لالل‬ ّ ‫ إ‬، ‫ي م‬ ْ ِ ‫حك‬ ُ ْ ‫و لال ْعَزِي‬ ْ ِْ ‫ه لال‬ َ َ ‫ل َلا ِل‬ َ ْ ‫ن لالد ّي‬ َ ُ‫ه لا ِل ّ ه‬ X) 1) . ‫ي م‬ ْ ‫ح‬ ِ ُ‫وَل َ ي َؤ ُد ُه‬ ْ ِ ‫ى لالعَظ‬ َ ُ‫فظ ُه‬ َ ُ‫ما وَه‬ ُ ّ ‫و لالعَل ِي‬ X) 1) Tuhan kamu Tuhan yang Esa tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Dia. Tiada seorang pun yang dapat memberi pertolongan di sisi-Nya melainkan dengan izin kebenaran-Nya. Luasnya kursi ( ilmu dan kekuasaan ) meliputi tujuh petala langit dan bumi dan tidak ada keberatan menjaga keduanya. Dia mengetahui segala apa yang ada dihadapan dan dibelakang mereka itu dan tiada sesiapa dapat pengetahuan walau sedikit pun daripada pengetahuannya melainkan dengan kehendak-Nya. Yang memiliki segala apa yang ada didalam tujuh petala langit dan tujuh petala bumi.anugerahi nikmat keatas mereka dan bukan jalan orang yang Engaku urkai matas mereka dan bukan jalan mereka yang sesat.Tiada yang disembah sebenarnya melainkan Dia. Tuhan yang hidup. Tiada mengenainya ngantuk dan tidur. tiada tuhan yang disembah sebenarnya melainkan Dia yang bersifat Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Telah naik saksi Allah. َ ْ ‫مل‬ ُْ ‫تى لال‬ َ ِ ‫مل‬ ، ‫تشاق ء‬ ِ ‫تؤ‬ َ ‫ن‬ ُ ‫ك‬ ِ ُ ‫مل‬ َ ‫ك‬ ْ ‫ك لال‬ َ ‫ م‬ ّ ُ‫ل لالل ّه‬ ْ ‫م‬ ِ ُ‫ق‬ َ ْ ‫مل‬ ُْ ‫وَت َن ْزِعُ لال‬ ، ‫تشاق ء‬ َ ‫ن‬ َ ‫ن‬ ِ ‫ك‬ ّ ِ‫ وَت ُع‬، ‫تشاق ء‬ َ ‫ز‬ ّ ‫م‬ ْ ‫م‬ ْ ‫م‬ َ ّ ‫ لا ِان‬، ‫ير‬ َ ِ ‫تشاق ء ب ِي َد‬ ّ ُ ‫على ك‬ ّ ِ ‫وَت ُذ‬ َ ‫ل‬ ، ‫ير‬ َ ‫ك‬ َ ْ ‫ك لال‬ َ ‫ن‬ ْ ِ ‫يق ء قَد‬ ْ ‫خ‬ َ ‫ل‬ ّ ‫ش‬ ْ ‫م‬ ، ‫يل‬ ِ ‫ر‬ ِ ‫ل‬ ْ َ ‫فى لال ّل‬ ُ ِ ‫ وَت ُوْل‬، ‫هار‬ ُ ِ ‫ت ُوْل‬ َ ّ ‫ج لالن‬ َ ّ ‫فى لالن‬ َ ‫ها‬ ِ ْ ‫ج لال ْل َي‬ ْ ‫ج‬ ،‫ى‬ ْ ُ ‫ وَت‬، ‫ت‬ ْ ُ ‫وَت‬ ِ ‫ت‬ ِ ّ ‫مي‬ ِ ‫ى‬ َ ْ ‫ن لال‬ ُ ِ‫خر‬ َ ْ ‫ج لال‬ ُ ِ‫خر‬ َ ّ ‫مي‬ َ ‫لال‬ َ ْ ‫ن لال‬ َ ‫م‬ َ ‫م‬ ّ ‫ح‬ ّ ‫ح‬ Muka surat 2 dari 3 -9 Persatuan Agama Islam SKSB 2009 . bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan dia dan telah menyaksikan juga bersama-sama ialah malaikat-malaikat dan orang yang ada pengetahuan. Yang mentadbir sekalain makhluk. Bahawasa-Nya agama yang benar di sisi Allah itu ialah Islam.Tuhan yang Maha Pemurah lagi penyayang.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->