Assalamu'alaikum warohmatulohi wabarokatuhu Innal khamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nas'taghfiruhu.

Wa na'udzubillahimin surruri anfusina wamin sayyi'ati a'malina... Mayyahdihilahu fallamudlillalah wa mayyudlillafala hadliyalah..... Asyhaduallailahailolloh wa asyhaduanna muhammadan 'abduhu wa rosuluhu sholollohu 'alaihi wa 'ala 'alihi wassalam mutasliman katsiron... Fainna asdaqol haditsi kitabulloh wa khoirol hadyi hadyu muhammadan sholollohu 'alaihi wa 'ala 'alihi wassalam, wa sharol umuri muhdatsa tuha, wa kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dlolalah, wa kulla dlolalatin fi naar. Amma ba'd...