Anda di halaman 1dari 10

Bab 8 Kerosakan Kabel

2008

BAB 7 KEROSAKAN KABEL


7.0 Pengenalan

Kerosakan kabel adalah merujuk kepada sesuatu yang akan menyebabkan pengaliran arus tidak dapat mengalir dengan sempurna. Iaitu ianya adalah disebabkan oleh arus tidak dapat mengalir/tiada pengaliran arus (litar terbuka) atau litar terpintas iaitu arus akan mengalir dengan nilai yang sangat besar. Terdapat tiga jenis kerosakan kabel yang sering berlaku iaitu :i. ii. iii. 7.1 Kerosakan litar pintas (pintas di antara teras hidup dengan neutral). Kerosakan litar buka. Kerosakan bocor ke bumi (pintas di antara teras hidup/ dengan bumi). Langkah menentukan kerosakan kabel

Untuk menentukan kerosakan kabel, empat langkah hendaklah dilakukan terlebih dahulu, iaitu : 1. Membuat pengujian a) Ujian keterusan - iaitu bagi menentukan kerosakan litar buka) b) Ujian penebatan - iaitu untuk menentukan kerosakan litar pintas. Menjalankan ujian lokasi kerosakan dari terminal kabel. Bagi menentukan jarak kerosakan secara kasar dari tempat berlakunya kerosakan dari stesyen pengujian. Menjalankan ujian pengesahan titik kerosakan. Bagi menentukan lokasi sebenar dimana kerosakan telah berlaku. Membuat pembetulan/baikpulih pada kabel yang berkenaan.

2.

3.

4.

7.1.1 Alat serta ujian bagi menentukan kerosakan kabel. Alatan tangan utama yang digunakan untuk menentukan kerosakan kabel samada jenis kerosakan litar buka atau litar pintas ialah meter ohm. Disamping itu beberapa pengujian boleh dijalankan bagi menentukan kerosakan kabel tersebut. Di antaranya adalah : 1. 2. Ujian Keterusan Ujian Rintangan Penebat.

Bab 8 Kerosakan Kabel

2008

7.2 7.2.1

Ujian menentukan kerosakan kabel Ujian Keterusan

Merupakan ujian bagi menentukan kerosakan kabel dari jenis litar buka. Ujian ini biasanya menggunakan satu set loceng dan bateri atau dengan menggunakan multimeter. Antara kaedah yang digunakan adalah seperti pada rajah di bawah : Rajah 7.1, merupakan satu ujian terhadap kabel dalam konduit di mana jajarannya adalah pendek. Untuk menguji kabel CC1 , satu sambungan dibuat dari set loceng tersebut kepada C dan satu sambungan lagi disambungkan ke hujung kabel C yang satu lagi (C 1). Sekiranya loceng berbunyi, maka kabel yang diuji berada dalam keadaan baik dan akan ditanda dengan label C. Untuk kabel A dan B, cara yang sama juga turut dilakukan.

Rajah 7.1 : Ujian Keterusan bagi kabel jajaran pendek Bagi Rajah 7.2, cara ini digunakan sekiranya penjajaran adalah terlalu panjang. Bagi ketiga-tiga kabel A, B dan C, pilih satu pasangan kabel dan katakan kabel A dan B akan disambungkan di penguji manakala di hujung kabel yang sama (hujung jauh), akan dipintas. Jika ujian ini menunjukkan satu litar terbuka, litar pintas di hujung jauh akan ditukarkan kepada pasangan lain dan litar itu akan diuji semula. Apabila bacaan yang rendah dikesan, maka kabel akan dilabelkan dengan A1 atau B1. Kemudian, gandingkan salah satu kabel dengan kabel yang lain (katakan A dan C), dan uji dengan cara yang sama. Apabila bacaan adalah rendah, maka kabel A dan C akan dicam dengan sah. Oleh itu, ketiga-tiga kabel dengan ini dapat dilabelkan dengan jelas. Kaedah yang sama boleh dilakukan untuk mengenal pasti kabel-kabel lain dalam jajaran yang serupa.

Rajah 7.2 : Ujian Keterusan bagi kabel jajaran panjang

Bab 8 Kerosakan Kabel

2008

7.2.2 Ujian Rintangan Penebat. Rintangan penebatan merupakan rintangan yang diukur dalam unit ohm antara bahagianbahagian hidup bagi pemasangan dengan bumi. Rintangan akan disukat menerusi penebatan yang menutupi konduktor. Ujian rintangan penebat pula digunakan untuk menguji samada terdapat litar pintas serta untuk menguji ketebalan penebat pada kabel. Antara alat untuk menguji litar pintas adalah penguji rintangan penebatan.Dalam ujian rintangan penebatan, beberapa ujian ke atas pemasangan perlu dibuat sebelum pemasangan disambungkan kepada bekalan. Menguji Voltan diperlukan bagi menguji voltan yang digunakan untuk ujian rintangan penebatan. Sekiranya voltan yang digunakan merupakan voltan arus terus, ia perlulah tidak kurang daripada dua kali voltan arus terus normal dan sekiranya ia merupakan voltan arus ulang alik, tidak kurang daripada dua kali voltan p.m.k.d normal; tetapi tidak perlu melebihi 500 V bagi litar voltan sederhana. Menguji pemasangan kepada bumi merupakan ujian yang dibuat dengan semua fius berada di tempatnya. Semua suis termasuk suis utama ditutup. Jika diperlukan, semua lampu dan alat boleh dikeluarkan dan boleh diuji secara berasingan. Penebatan yang disukat ke bumi hendaklah tidak kurang daripada 1 M manakala sukatan bagi alat yang dibuat secara berasingan hendaklah tidak kurang daripada 0.5 M ke bumi dan 0.5 M antara kutub atau fasa. Rajah 7.3 menunjukkan sambungan untuk menguji rintangan penebatan ke bumi bagi suatu pemasangan 2-dawai yang telah siap dengan lampu serta alatan lain yang ditanggalkan. Kabel-kabel bagi kedua-dua kutub ke suis utama dipintalkan bersama dan disambungkan kepada terminal talian pada ohmmeter. Terminal bumi bagi ohmmeter pula disambungkan kepada terminal pembumian pengguna. Ketiga-tiga terminal bagi suis-suis dua hala hendaklah disambungkan bersama untuk sementara waktu. Alat-alat pemanas hendaklah diuji secara berasingan dan Rajah 7.4 menunjukkan contoh ujian yang di buat ke atas cerek elektrik.

Bab 8 Kerosakan Kabel

2008

Rajah 7.3 : Ujian Rintangan Penebatan Bagi Pemasangan Yang Telah siap.

Rajah 7.4 : Ujian Rintangan Penebatan terhadap Cerek Elektrik

Menguji antara pengalir dibuat di antara semua pengalir yang disambungkan kepada mana-mana satu kutub atau fasa bekalan dan di antara semua pengalir kepada mana-mana satu kutub atau fasa lain pada bekalan. Rintangan penebatan hendaklah tidak kurang daripada 1M. Rajah 8.5 merupakan satu contoh ujian rintangan penebatan antara pengalir.

Bab 8 Kerosakan Kabel

2008

Rajah 7.5 : Menguji di antara konduktor-konduktor bagi satu pemasangan 2-dawai 7.3 Ujian Gegelung Murray

Ujian gegelung murray merupakan variasi titi a.t wheatstone yang digunakan untuk melokasi kerosakan litar pintas atau kerosakan bocor kebumi. Dalam kaedah ini, hendaklah diletakkan satu kabel yang baik selari dengan kabel yang mengalami kerosakan untuk mengetahui tempat sebenar dimana kerosakan tersebut berlaku. Rajah 7.6 merupakan sambungan litar bagi pengujian kaedah gelung Murray.

Rajah 7.6 : litar ujian gelung Murray. Cara kerja : Di hujung kabel yang rosak ( katakan tempat kerosakan di F )satu kabel yang baik keadaannya disambung dari F ke tempat ujian b melalui penyambung D.

Bab 8 Kerosakan Kabel

2008

Di tempat ujian , hujung kabel a disambung ke b melalui satu galvanometer dan suis S1. P dan Q dipilih supaya titi dapat diseimbangkan . Andaikan kabel-kabel yang baik dan rosak mempunyai keratan rentas dan panjang yang sama , dengan itu r /m adalah sama. Bila seimbang : Q X ( Perintang kabel aF ) = P X ( Perintang kabel bD + DF) Q X ( r Lx) = P X [ rL + r(L Lx) ] rQLx = rP ( 2L Lx) rQLx + rPLx = r2PL rLx ( Q + P) = r2PL Lx = 2PL Q+P Jika L diketahui nilainya, maka Lx boleh dikira, iaitu jarak kerosakan kabel dari stesyen ujian. Sekiranya L dan r bagi kabel baik dan rosak tidak sama , maka rumus diatas akan berubah . katakan r = rintangan /unit panjangbagi kabel baik L = panjang bagi kabel baik Maka ( rLx )X (Q ) rQLx rQLx rP(L Lx) rLx(Q+ P) rLx(Q+ P) P [r(L Lx ) + rL] Pr( L Lx) + PrL PrL PrL + PrL r(PL + PrL) r Lx = P ( L + r/r L ) ( Q + P) = = = = =

7.3

Ujian Gegelung Varley

Ujian gegelung Varley sebenarnya adalah merupakan variasi dari Gegelung Murray . Penyediaan alatan yang digunakan dan juga penyambungannya adalah lebih kurang sama dengan gegelung Murray. Terdapat 3 kaedah sambungan yang berlainan iaitu rajah 7.7, rajah 7.8 dan rajah 7.9 :-

Rajah 7.7

Bab 8 Kerosakan Kabel

2008

Rajah 7.8

Rajah 7.9 1. Persamaan di bawah digunakan untuk mendapatkan nilai X1 dan X2 dimana lengan A dan B adalah nisbah pekali. Nilai pekali ini adalah sama (tetap)untuk setiap ujian. Nilai R1, R2 dan R3 diperolehi apabila tetimbang diseimbang melalui pesongan sifar dari Galvanometer. Nilai X1 dan X2 yang diperolehi dari pengiraan adalah berkadar terus dengan panjang dan keratan rentas kabel.

2.

3.

X1

A ( R2 R1 ) A B

X2

A ( R3 R2 ) A B

7.4

Ujian Pulse Echo

Talian kabel di bawah tanah mempunyai salutan yang bertindak sebagai penghalang resapan atau lembapan air kedalam penebat kabel atau dawai pengalir utama kabel tersebut. Lembapan atau air bawah tanah ini menimbulkan masalah kerana air tersebut biasanya berasid dan akan merosakkan penebat kepada pengalir utama yang tertanam di dalam tanah.

Bab 8 Kerosakan Kabel

2008

Ujian Pulse Echopada hakikatnya adalah bertujuan untuk mencari kerosak an pada penyalut kabel yang tertanam dengan cara mengenal pasti titik di mana pengalir bertebat bersentuhan secara langsung dengan tanah. Cara Kerja (Rujuk Rajah 7.10) Sambungkan satu bateri pada hujung ke hujung kabel yang mengalami kerosakan. ( arus akan mengalir sepanjang pengalir ke tempat kerosakan ,dari tempat rosak ke bumi dan seterusnya dari bumi ke terminal bateri yang satu lagi. Arus boleh dibayangkan mengalir keluar dari tempat kerosakan ke semua arah.) Letakkan probe meter volt pada dua titik seperti gambarajah di bawah. Bacaan positif atau negatif akan di perolehi, bergantung kepada arah pengaliran arus dalam tanah di mana kerosakan berlaku. Gerakkan meter volt sepanjang kabel sehinggalah pada satu ketika arah bacaan arus pada meter tersebut bertukar arah. Titik di mana arah bacaan jarum penunjuk ini bertukar menunjukkan di mana sebenarnya kerosakan telah berlaku.

Rajah 7.10 Ujian Pulse Echo

Bab 8 Kerosakan Kabel

2008

LATIHAN 1. 2. 3. 4. Nyatakan tiga jenis kerosakan kabel yang biasa berlaku. Nyatakan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menentukan kerosakan kabel. Berikan alatan tangan yang sering digunakan bagi menentukan kerosakan kabel. Dengan bantuan gambarajah, jelaskan bagaimana ujian keterusan dijalankan bagi menentukan kerosakan kabel. Lukiskan gambarajah litar skimetik bagi ujian rintangan penebat bagi menentukan kerosakan kabel dan jelaskan kendaliannya. Nyatakan ujian-ujian yang sering dijalankan bagi menentukan kerosakan kabel. Dengan bantuan gambarajah terangkan ujian untuk menentukan kerosakan kabel (ujian rintangan penebat). Nyatakan perbezaan di antara ujian keterusan dengan ujian rintangan penebat untuk menentukan kerosakan kabel. Nyatakan alat yang sering digunakan bagi menentukan kerosakan kabel. Terangkan jenis-jenis kerosakan yang sering berlaku terhadap kerosakan kabel. Senaraikan tiga kaedah mencari kerosakan kabel yang di berikan dalam unit ini. Lukiskan tiga sambungan yang berlainan bagi kaedah ujian gegelung Varley. Rajah 7.11 merupakan salah satu sambungan kaedah Gegelung Varley. Dapatkan persamaan imbang bagi kaedah ini.

5.

6. 7.

8.

9. 10. 11. 12. 13.

Rajah 7.11

Bab 8 Kerosakan Kabel

2008

14.

Berikan carakerja kaedah Pulse Echo untuk mencari kerosakan kabel.

15.

Dapatkan persamaan imbang bagi kaedah Gegelung Murray pada rajah 7.12.

Rajah 7.12 16. 17. Kerosakan apakah yang sebenarnya di kenalpasti melalui ujian Pulse Echo? Lukiskan ketiga-tiga sambungan yang berlainan bagi kaedah ujian Gegelung Varley dalam unit ini.

Anda mungkin juga menyukai