Anda di halaman 1dari 30

FIKH POLITIK MUSLIMAH

Hatta Syamsuddin, Lc

MUATAN MATERI
1.

2.
3. 4.

Hubungan Islam & Politik Tinjauan Keterlibatan Muslimah dalam Politik Adab Berpolitik bagi Muslimah Peran muslimah dalam Politik

Bagaimana Pandangan Orang tentang Islam dan Politik ?

(1) Islam tidak mengenal politik


ISLAM YES, POLITIK NO

(2) Islam bisa DIMANFAATKAN untuk berPOLITIK !


PILIH SAYA MASUK SURGA !

(3) POLITIK adalah bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam yang sempurna
]89 : [
Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu (Q.s. An-Nahl: 89)

? Lalu apa makna SIYASAH


"" : . : . : .

URGENSI SIYASAH (filosofis)


Manusia sebagai makhluk termulia (Al-Isro 70) Manusia sebagai pemimpin di muka bumi (An-Nuur 55) Penundukan Sumber Daya Alam untuk manusia (Haj 65) Manusia sebagai makhluk SOSIAL

Antara Politik & Siyasah Syariyah


Seni Menguasai & Memerintah Berlandaskan aturan manusia Menghalalkan segala cara Melalaikan Merasa bertanggung jawab kpd Manusia

Memelihara dan Mengelola Berlandaskan aturan Allah SWT Mempunyai etika dan batasan Sebuah ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT Bertanggung Jawab pada Allah SWT

Islam & Produk Politik


Hakekat Politik dalam Islam Hakekat Demokrasi dalam Islam Hakekat Partai Politik dalam Islam Hakekat Pemilu dalam Islam Hakekat Parlemen dalam Islam Hakekat Koalisi Politik dalam Islam

Bagaimana Tinjauan keterlibatan Muslimah dalam Politik ?

Tinjauan Syariah
~ "Dan orang orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian meraka ( adalah ) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh ( mengerjakan ) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan RasulNya." (QS. 9:71)

Tinjauan Syariah
permohonannya (dengan berfirman) : Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beramal diantaramu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) setiap kamu adalah turunan dari sebagian yang lain (QS Ali Imran :195) Sesungguhnya wanita adalah saudara kandung pria [HR, Abu Dawud]
~ Maka Tuhan mereka memperkenankan

Tinjauan Historis Peran Publik Muslimah


~ Ummu Sulaim suka memberi hadiah kepada Rosulullah SAW pada saat-saat yang baik dan bersama suaminya ikut menjamu Rasul dan para sahabatnya ~ Kaum pria belajar pengetahuan tentang sunnah dari ummahatul mukminin, dan memutuskan perkara berdasarkan pertimbangan kaum wanita ~ Asma binti Abu Bakar bekerja di luar rumah untuk kepentingan keluarga dan kadang bertemu pria, serta sering bertanya langsung pada Rasulullah untuk mengetahui hukum syariat suatu permasalahan ~ Kaum wanita meminta pengajian khusus bersama Rasulullah dan berdialog dengan kaum pria seputar ilmu yang dipelajari

Tinjauan Historis Peran Publik Muslimah


Kegiatan Politik
~ Juwairiyah binti Abu Sofyan sebagai pemimpin divisi wanita dalam perang Yarmuk ~ Fatimah binti Asad (istri Abu Tholib) menyiapkan akomodasi utk mujahidin ~ Kaum wanita berbaiat kepada Nabi SAW ~ Ummu Salamah, Aisyah ra melakukan penyadaran politik melalui penyampaian hadits-hadits ttg umat dan pemimpin ~ Ghumaishoh binti Malkan yg gigih membela dakwah, mewakafkan anaknya usia 10 thn pada Rasulullah SAW

Tinjauan Historis Peran Publik Muslimah


Kegiatan Profesi
~ Bibi Jabir bin Abdullah yang dicerai suaminya diijinkan Rasulullah keluar rumah untuk menjual hasil kebunnya ~ Zainab istri Abdullah bin Masud, seorang pengusaha industri kerajinan ~ Rufaidah al Aslamiyah, seorang perawat yang tendanya menjadi tempat perawatan sahabat ketika perang ~ Ummu Athiyyah, melayani logistik pasukan muslim disaat peperangan

Tinjauan Historis Peran Publik Muslimah


Kegiatan Sosial
~ Fathimah binti Qais mengikuti kegiatan ibadah dan ilmiah dan hiburan di mesjid bersama Rasulullah dan para sahabat

~ Nabi meminta Asy Syifa binti Abdullah mengajari Hafshah menulis dan cara mengobati luka
~ Adik perempuan Imrah binti Abdurrahman mengikuti shalat jumat di mesjid dan mengikuti pelajaran Rasulullah SAW tiap jumat ~ Zainab binti Jahsy paling suka mengorbankan diri untuk pekerjaan agar bisa bersedekah dan mendekatkan diri pada Allah SWT

Kesimpulan
~ Dalil naqli menempatkan pria dan wanita sama dalam tanggung jawab publik ~ Peran publik muslimah secara historis telah nyata dalam berbagai aspek kehidupan ~ Politik adalah sarana untuk melakukan amar maruf nahi munkar yang merupakan tugas baik pria maupun wanita ~ Wanita harus meningkatkan potensinya agar mampu berkontribusi secara maksimal dalam peran-perannya

Bagaimana Adab kaum Muslimah dalam keterlibatannya dalam POLITIK?

Adab Berpolitik Muslimah


Komitmen dengan tugas asasi sebagai ibu dan istri di rumahnya Hadits Nabi : Perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan terhadap anaknya dan dia bertanggung jawab atas mereka (HR Muslim) Iltizam dengan adab syarI dalam berpakaian Mendapat Izin dari Suami

Adab Berpolitik Muslimah


Mengusahakan Taawun antara suami istri dalam aktifitas Politik Iltizam dengan Adab SyarI dalam Komunikasi dan Pergaulan Menjaga Kehormatan dan Menjauhi dari Fitnah baik bagi diri / dakwah

Bagaimana Strategi Peran Muslimah dalam Politik ?

Peran Politik Informal

Dalam Keluarga

pendidikan dan pembelajaran politik kepada anak-anak dalam aktivitas keluarga


budaya politik anak diperoleh melalui melalui bahasa, konsep atau simbolsimbol serta sistem dan media

Peran Politik Informal

Dalam Masyarakat politik untuk pembekalan dan penyadaran kondisi sosial politik dan penumbuhan kepedulian serta mengarahkan muslimah lain untuk melaksanakan hak dan kewajiban politik aktif dalam berbagai kegiatan di masyarakat, spt pengajian, kelompok PKK, posyandu dlsb

bentuk peran : memberikan pendidikan

Peran Formal

Dalam Lembaga Strategis


a. Lembaga profesi ~ berperan secara profesional untuk meningkatkan kompetensi

~ aktif pada lembaga profesi b. Lembaga non pemerintah ~ mencermati kebijakan pemerintah ~ peran pelayanan, peran pemberdayaan dan peran advokasi

Dalam Lembaga Strategis

c. Lembaga eksekutif ~ pemegang amanah menjalankan program pemerintah strategis untuk perbaikan
d. Lembaga legislatif ~ pembuat undang-undang produknya amat penting dalam kehidupan masyarakat e. Lembaga yudikatif ~ membangun sistem hukum yang adil melalui lembaga peradilan negara

KESIMPULAN

~ Islam adalah dienul syamil yang menjadi landasan seluruh sisi kehidupan manusia ~ Politik adalah bagian dari kehidupan dan perjuangan politik adalah untuk menegakkan nilai-nilai Islam ~ Muslimah memiliki peran politik penting dalam berbagai sektor, baik keluarga, masyarakat atau lembaga strategis ~ Untuk mengoptimalkan peran politiknya, muslimah perlu meningkatkan kompetensinya, serta perlu daya dukung keluarga, masyarakat dan partai

www.hattasyamsuddin.blogspot. com

Terima Kasih dan Selamat Berpolitik!