Anda di halaman 1dari 44

TG30203 PENGURUSAN EKOSISTEM PERSEKITARAN

OBJEKTIF KURSUS
Menerangkan konsep-konsep asas ekologi dan ekosistem

Menyatakan komponen utama ekosistem serta fungsinya


Memberi contoh-contoh khusus yang menerangkan konsep rantaian makanan dan siratan makanan serta jenis aliran tenaga yang wujud Menjelaskan konsep kitaran hidrologi dan imbangan air Mengenalpasti semua elemen biotik dan abiotik yang berinteraksi dari segi rantaian makanan dan siratan makanan dalam ekosistem kolam/tasik, bandar, tanah lembap, tanah tinggi, daratan dan lautan Menyenaraikan semua aktiviti manusia yang merosakkan ekosistem serta langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem persekitaran Menjalankan kajian luar sistem ekologi di peringkat mikro

TOPIK
SUKATAN PELAJARAN:
1. Konsep Ekologi Dan Ekosistem 2. Komponen Dan Fungsi Ekosistem 3. Kitar Hidrologi

4. Air Permukaan Bawah Tanah


5. Sejatan Dan Sejat Peluhan 6. Iklim Dan Kerpasan 7. Pintasan Dan Aliran Batang

TOPIK
SUKATAN PELAJARAN (samb..):
8. Infiltrasi 9. Kandungan Air Atmosfera

10. Imbangan Air


11. Taburan Tumbuhan Semula Jadi Dan Fauna 12.Pemuliharaan & Pemeliharaan Alam Sekitar

PENILAIAN:
Tugasan Individu : 20%
Tugasan Kumpulan/Pembentangan

20%

Peperiksaan Pertengahan Semester: 20%


Peperiksaan Akhir:

40%

RUJUKAN
Atkinson, J.H., & Bransby, P.L. 1991. Mekanik Tanah: Pengenalan Mekanik Tanah Peringkat Genting. KL: DBP Begon, M., Harper, J.L. and Townsend, C.R. 1996. Ecology: Individuals, Populations and Communities. 3rd Edition. Blackwell Science. De Santo, R.S. 1990. Konsep Ekologi Gunaan. KL: DBP. Hogarth, P. J. 1999. The Biology of Mangrove. Oxford University Press. 228p. Kaufman, M.S. 2003. Reefs and Rain Forests. Reefs and Rain Forests Publications, Singapore. 239p. Mastaller, M. 1997. Mangroves: The Forgotten Forest Between Land and Sea. Tropical Press Sdn. Bhd., Kuala Lumpur. 200p.

RUJUKAN (Samb)
Meffe, G.K. and Carroll, C.K. 1997. Principles of Conservation Biology. 2nd Edition. Sinauer Associates, Inc. Publishers. Odum, E.P. 1953. Fundamentals of Ecology. W.B. Saunders.

Richards, P.W. 1996. The Tropical Rain Forest. 2nd Edition. Cambridge University Press.
Sani, S. 1998. The Encyclopedia of Malaysia: The Environment. Archipelago Press, Singapore. 144p. Whitmore, T.C. 1998. An Introduction to Tropical Rain Forests. 2nd Edition. Oxford University Press.

KONSEP EKOLOGI & EKOSISTEM

Ekologi
Perkataan Yunani Oikos = rumah @ tempat tinggal. Mengkaji ttg rumah @ tempat tinggal organisma2. Ekologi yang mengkaji saling kaitan antara benda hidup dengan persekitarannya. Konsep ptg Ekologi ialah kajian tentang hubungan antara organisma hidup dengan alam persekitarannya.
9

Ekosistem
Ekosistem merupakan unit yang dikaji oleh ahli-ahli ekologi. Bumi kita boleh dianggap sebagai satu Ekosistem yang besar.

10

Konsep Ekologi & Ekosistem


Konsep Ekosistem:
Kombinasi antara konsep ekologi dengan sistem. Pecahan unit-unit kecil yang dikaji dalam sistem ekologi (Transley, 1935) Contoh: Ekologi merujuk kpd rumah, manakala sistem merujuk kpd saling kaitan antara organisme yg menghuni rumah tersebut.

Konsep Ekologi & Ekosistem


Konsep Ekosistem: Kajian ekosistem bersifat mikro (sub-sub ekologi) Tidak ada suatu sempadan yang nyata mengenai saiz sesebuah ekosistem (bersifat abritari) bergantung kpd sesuatu maksud kajian Terdapat 3 skala utama: (a) Skala meso (b) Skala mikro (c) Skala makro

Konsep Ekologi & Ekosistem


Konsep Ekosistem: Kajian bertumpu kpd populasi & komuniti Populasi terhasil melalui individu-individu spesies yang berkumpul Komuniti merujuk kpd perkumpulan populasi yang berlainan spesies, contoh:

(a) Hutan
(b) Padang rumput (c) Burung (d) Ikan

Konsep Ekologi & Ekosistem


Ekosistem ialah suatu sistem di mana dua komponen, iaitu komponen biotik dan komponen abiotik saling bertindak balas. Kajian Ekosistem berkaitan dengan pola interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik dalam sesuatu kawasan atau unit ruang.

14

Komponen-komponen Ekosistem
Ekosistem
Biotik
Pengeluar
Tumbuh-tumbuhan

Abiotik
Persekitaran Fizikal
Unsur-unsur Kimia

Pengguna
haiwan

Tenaga
15

16

Komponen Biotik
Biotik merupakan komponenkomponen organisma yang hidup. Komponen-komponen yang hidup ini terdiri daripada semua tumbuhtumbuhan, haiwan, dan manusia, termasuk haiwan seni.

17

Komponen Biotik
Kumpulan Pengguna diklasifikasikan berdasarkan 3 peringkat: (a) Pengguna Primer (?) (b) Pengguna Sekunder (?) (c) Pengguna Tertier (?) Kumpulan Pengurai (pereput) diklasifikasikan kpd: (a) Bakteria

(b) Kulat
(c) Protozoa

Komponen Biotik
Fungsi mikroorganisme: Menguraikan bahan-bahan organik yang telah mati & reput untuk menghasilkan nutrien-nutrien bukan organik yang amat berguna kepada pengeluar seperti nitrogen, fosforus, karbon dan potassium. Rajah ringkas dalam sebuah ekosistem tumbuhtumbuhan Proses makan-memakan ini akan terus berkitar dalam satu kitaran yang dikenali sebagai rantaian makanan yang di dalamnya juga berlangsung kitar tenaga.

Komponen Abiotik
Abiotik merupakan komponenkomponen persekitaran fizikal.
Komponen-komponen persekitaran ini terdiri daripada unsur-unsur udara, cahaya, air, dan tanah.

20

21

Komponen Abiotik
Komponen Air:

Unsur utama dalam kelangsungan sesebuah ekosistem


Sifat air unik iaitu berkemampuan menyerap masuk & membebaskan keluar tenaga haba dengan lebih mudah berbanding medium lain. Menstabilkan suhu agar hidupan akuatik dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran ekosistemnya

Komponen Abiotik
Komponen Air: Berfungsi sebagai pelarut semula jadi yang paling berkesan menukar bahan-bahan organik yang larut di dalam air menjadi nutrien-nutrien. Komponen utama untuk membolehkan bahan organik & bukan organik mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik dalam sesebuah ekosistem

Komponen Abiotik
Komponen Tanah: Pembentukan tanah Penting dalam sesebuah ekosistem untuk menyediakan bahan-bahan nutrien yang akan digunakan oleh tumbuhan sebagai zat-zat galiannya dalam proses pertumbuhan & pembesaran. Menentukan kesuburan melalui simpanan (storan) nutrien atau zat galian.

Ciri-ciri tanah akan menentukan/ mempengaruhi kuantiti dan jenis hidupan yang ada dalam sesebuah ekosistem

Komponen Abiotik
Komponen Udara:
Lapisan atmosfera khususnya troposfera memainkan peranan penting dalam sesebuah ekosistem Gas-gas yang wujud: i. Nitrogen (78%) ii. Oksigen (21%)

iii. Karbon dioksida (0.03%)


iv. Gas-gas nadir spt helium & neon (1%) Mengandungi wap air yang boleh berubah menjadi titisan hujan & membekalkannya untuk keperluan ekosistem

Komponen Abiotik
Komponen Bahan-bahan Nutrien/ Kimia:

Contoh:
i. Karbon ii. Fosforus iii. Nitrogen iv. Sulfur

Analisis Sesebuah Ekosistem:


Pendekatan: i. Pendekatan Fungsional ii. Pendekatan Struktural (a) Bahan bukan hidup (b) Organisme autrotof (c) Organisme heterotropik (d) Organisme pereput

Contoh Ekosistem
Daratan: Hutan Tropis, Hutan Konifer, Gurun Pasir, Savana, Lahan Pertanian. Perairan (Akuatik): Danau, Sungai, Laut. Peralihan Antara Daratan Dan Perairan: Lahan Basah (Rawa, Hutan Bakau Pesisir).

CONTOH EKOSISTEM
Ekosistem juga dapat dibezakan kepada: A. Ekosistem Semulajagi , dan B. Ekosistem Bianaan (kota, desa, kawasan pretanian Ekosistem semulajadi mengalami proses-proses perubahan secara alami tanpa campur tangan manusia.

Ekosistem Binaan memerlukan pengelolaan dan penambahan tenaga oleh manusia agar dapat dipertahankan dalam kkedudukannya.
By: Elia Godoong, Lecturer/Researcher, Institute for Tropical Biology and Conservation (ITBC), Universiti Malaysia Sabah (UMS), 2009

Perbincangan

Jelaskan komponen dan fungsi ekosistem yang ditunjukkan gambar ini !

KONSEP EKOLOGI
MANUSIA

TUMBUHAN*

HAIWAN faktor biotik

faktor abiotik

Hubung kait dan kepentingan di antara komponen-komponen ekosistem ini harus dipertahankan dalam keadaan yang stabil dan seimbang. Perubahan terhadap salah satu komponen akan mempengaruhi komponen lainnya.

TANAH

AIR

UDARA

By: Elia Godoong, Lecturer/Researcher, Institute for Tropical Biology and Conservation (ITBC), Universiti Malaysia Sabah (UMS),

Ekosistem Hutan Hujan Tropika


Komponen Biotik dalam Hutan Hujan Tropika tumbuh-tumbuhan berbunga
burung manusia ular serangga pelbagai jenis haiwan

Komponen Abiotik dalam Hutan Hujan Tropika


unsur-unsur iklim tanah-tanih mineral

34

Cont
Di dalam sebuah hutan hujan tropika, tumbuhtumbuhan adalah pengeluar. Contoh: pokok tualang, meranti, cengal, bunga-bungaan hutan, pokok renek, dan pokok yang memanjat seperti rotan yang sentiasa bersaing untuk mendapat punca tenaga iaitu cahaya matahari. Hasil hutan seperti buah, daun, bunga, atau kayu akan menjadi sasaran kepada pengguna primer seperti ulat, rama-rama, labah-labah, tupai, dan banyak lagi.

Pengguna primer juga dikenali sebagai herbivor.


35

Cont
Seterusnya, pengguna primer akan menjadi mangsa kepada pengguna sekunder.

Pengguna sekunder terdiri daripada haiwan seperti ular, harimau, dan burung helang.
Seterusnya, agen pengurai atau pereput berperanan dalam mengurai dedaun dan haiwan yang telah mati. Agennya seperti semut, anai-anai, kulat, dan bakteria. Agen-agen pereputan ini akan menguraikan dan mengembalikan nutrien-nutrien seperti karbon dan nitrogen ke dalam tanah, udara, dan air. 36

Cont

Setiap tahap memerlukan tenaga. Contohnya dalam ekosistem hutan tenaga diperolehi daripada matahari. Komponen bukan hidup seperti air, udara, tanah, matahari, dan nutrien akan digunakan oleh pengeluar dalam proses fotosintesis.
37

Rantaian Makanan
Merupakan kaedah pemakanan komponen hidup yang berperingkatperingkat. Proses aliran tenaga berlaku melalui rantaian makanan.

38

Siratan Makanan
Kebanyakan ekosistem mempunyai beberapa rantaian makanan yang saling berkaitan antara satu sama lain.
Rantaian-rantaian makanan yang bertindih lapis ini dikenali sebagai siratan makanan.

39

Siratan Makanan

40

Piramid Makanan

42

Keseimbangan Ekosistem
Ekosistem dalam keadaan semula jadi wujud dalam keadaan yang seimbang.
Sekiranya terdapat kekurangan pada mana-mana satu komponen, komponen-komponen lain dalam sistem itu akan cuba menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru.

43

Keseimbangan Ekosistem
Ekosistem hutan hujan tropika yang seimbang dapat menghasilkan makanan secukupnya untuk menampung keperluan sebilangan besar hidup-hidupan liar sebagai penggunanya.
Kehadiran manusia dalam sesuatu ekosistem telah membawa bersama perubahan-perubahan yang nyata kerana sentiasa berusaha untuk memenuhi keperluan masing-masing. Ini telah mengubah keadaan persekitaran semula jadi.
44