Anda di halaman 1dari 21

PERKEMBANGAN KANAKKANAK: Perkembangan Rohani Dan Moral

Oleh: Nursaizurah Nik Husni Adilah

Teori Perkembangan Moral


O Teori Perkembangan Moral Piaget
O Teori Perkembangan Moral Lawrance

Kohlberg

O Kanak-kanak melalui dua peringkat utama.


Peringkat Transisi (7-10 tahun)

Peringkat moral Heteromonus (4-7 tahun)

Peringkat Moral Automonus (10 tahun ke atas)

Peringkat Pemikiran Moral


Teori Perkembangan Moral Piaget

Teori Perkembangan Moral Lawrance Kohlberg


O Penakulan moral berkait dengan

perkembangan kognitif seorang individu walaupun kadang-kadang tahap pemikiran seseorang tidak menjamin kepada peningkatan dalam tahap penaakulan moral individu.

Peringkat 1 Tahap 1 Orientasi Kepatuhan dan Hukuman (Pra Konvensional) Peringkat 2 Orientasi Ganjaran Peribadi Peringkat 3 Orientasi Perlakuan Baik Peringkat 4 Akur kepada Sistem Sosial dan Etika Peraturan

Tahap 2 (Konvensional)

Peringkat 5 Tahap 3 Etika Kontrak Sosial dan ( Pos Konvensional) Hak individu
Peringkat 6 Etika Prinsip Sejagat

Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Moral

Institusi Kekeluargaan
O Menjarakkan kasih sayang (Love

Withdrawal) O Menunjukkan kuasa. O Dorongan. Ciri-ciri ibu bapa yang boleh membantu perkembangan moral Kanak-kanak. O Menunjukkan kemesraan dan sokongan. O Menggunakan teknik dorongan dalam mendisiplin anak O Memberi peluang kepada kanak-kanak tentang perasaan perspektif orang lain.

Sekolah
O Kurikulum Tersembunyi.
O Pembinaan Modal Insan. O Sekolah Penyayang. O Iklim Sekolah. O Khidmat Sukarela.

Implikasi Perkembangan Sosio-Emosi terhadap proses pengajaran dan pembelajaran.


O Bantu pelajar menilai masalah yang mereka
O O

sedang hadapi dan akan hadapi. Bantu pelajar menilai berdasarkan perspektif orang lain. Bantu murid membuat hubungkait antara nilai yang dinyatakan dengan tingkahlaku yang dibuat Memastikan murid saling mendengar antara satu sama lain. Kelas menunjukkan kesedaran dan keprihatinan terhadap isu-isu moral dan nilainilai sejagat.

Teori Perkembangan Rohani: Pandangan Islam


Kamus dewan (1998) Rohani: batin, yang berkaitan roh, rohaniah, atau jiwa. Berlawanan dengan jasmani; perkara yang bukan berbentuk fizikal yang tidak boleh dlihat dengan mata kasar

Imam ghazali (1058-1111)

Mentafsirkan rohani sebagai perkara yang terdiri daripada akal, nafsu, jiwa dan roh

Perkembangan rohani kesedaran tentang perasaan hati, hakikat kehidupan dan kewujudan Tuhan. Kanak-kanak yang telah

berkembang rohaninya akan sedar akan hukumhukum dan peraturan yang ditentukan oleh Tuhan dan cuba menurutinya. Perkembangan akan berlaku secara berterusan sehingga mati. Umpamanya perkembangan kematangan fikiran. Semakin lama seseorang itu, semakin matang pemikirannya. Makin banyak pengalaman seseorang itu, makin mudah ia

menyelesaikan masalah.

Falsafah pendidikan islam berasaskan ajaran al-quran yang mengutamakan perkembangan rohani.

Hassan Langgung (1979), perkara yang menjadi dasar Pendidikan Islam :


Keesaan kepada Tuhan (tauhid) Kepercayaan kepada pesuruh-Nya Kepercayaan kepada wahyu-wahyu Tuhan dan Nabinabi manusia mempunyai potensi dalam perkembangan moral dan rohani Setiap individu bertanggungjawab terhadap tindakan sendiri Kehidupan keduniaan dan akhirat Persamaan dan persaudaraan sejagat di antara semua umat islam

Syed Naquib Al-Attas Ilmu islam masa kini merangkumi 2 disiplin

Disiplin agama: Ajaran Al-Quran Teologi Metafizik Bahasa arab Sastera

Disiplin kognitif: Kemanusiaan Alam sekitar Asaian gunaan Teknologi

Pendidikan Islam merupakan usaha-usaha membaiki diri supaya membentuk sifat-sifat kesempurnaan sebagai menusia beriman, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan beramal ikhlas.
Oleh sebab falsafah pendidikan islam berasaskan daripada ajaran al-Quran, maka kurikulum pendidikan islam merujuk kepada ajaran al-Quran sebagai pengajian utama, diikuti dengan bahasa arab sebagai media penghantar. Kurikulum pendidikan merangkumi bidang pengajian kemanusiaan, termasuk psikologi, sosiologi, sejarah, dan ekonomi serta bidang ilmu mengenai alam tabii (sains semula jadi) seperti astronomi, biologi, dsb. Pendidikan Islam pula menyatupadukan pendidikan ilmu keduniaan dengan ilmu akhirat

Perkembangan rohani seorang insan mengikut pandangan islam


Peringkat Pranatal Umur/ tahun 0 Ciri-ciri perkembangan rohani Bayi dalam kandungan tahu apa yang ibunya dengar dan rasa. Oleh sebab itulah Islam menggalakkan ibu-ibu mengandung memperbanyakkan bacaa al-Quran terutama surah Yusuf, Maryam, Luqman, dan At-taubah. Surah2 ini mempunyai kelebihan dan maksud tersirat yang mempunyai makna yang besar dalam pendidikan anak-anak . Selain itu, ibu mengandung digalakkan sentiasa berdoa.

Peringkat Bayi

Umur 1-4

Ciri-ciri perkembangan rohani Memperoleh perasaan yang suka didampingi.

Konsep ketuhanannya hanya boleh difahami dalam gambaran berbentuk benda dan lukisan sahaja.
Konsep kebesaran tuhan, nilai-nila murni dan adab sopan peringkat biasa boleh difahami dan dihayati.

Peringkat

Umur

Ciri-ciri perkembangan rohani

Kanakkanak

5-12

Kesediaan rohaninya mula mantap .


Pendidikan agama dan pendidikan moral bolah dipelajarinya secara formal. Amalan rukun islam boleh dilaksanakan dengan tepat. Rukun iman mula difahami dan dihayati.

Peringkat

Umur

Ciri-ciri perkambangan rohani

Awal remaja 12-15

Nilai ketuhanan, dosa dan pahala telah difahami secara konseptual.


Memerlukan kepuasan kerohanian untuk menghadapi dugaan hidup. Pengaruh persekitaran dan rakan sebaya adalah penting dalam perkembangan rohaninya.

Peringkat Remaja

Umur 15-20

Ciri-ciri perkembangan rohani Mula mempunyai pegangan yang kukuh kepada agama. Percaya kewujudan tuhan, dosa, pahala dan hari pembalasan. Mula memikirkan tuhan dan sifat-sifat ketuhanan secara abstrak.

Mula mempersoalkan aspek-aspek kerohanian secra logik.


Kadang-kadang timbulnya perasaan ragu, gelisa dan curiga terhadap perkara-perkara berkaitan dengan kerohanian.

Sumber: Adaptasi daripada Abdul Rahim: Teori Perkembangan

Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran


Memupuk emosi dan rohani pelajar yang sihat mengikut peringkat perkembangannya Bersifat penyayang dan membantu pelajar mengawal emosi dan rohani mereka dalam situasi tertentu Mengawal dan mencegah tingkah laku pelajar dan perkembangan rohani yang tak diingini yang mungkin berlaku dalam peringkat2 tertentu Memahami peringkat perkembangan emosi dan rohani pelajar serta membimbing mereka menangani dan menyelesaikan masalah emosi dan rohani dengan cara yang sesuai

Anda mungkin juga menyukai