PEDAGOGI PENDIDIKAN ISLAM

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN,

KUALA LIPIS, PAHANG

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

STRATEGI PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM
STRATEGI
PENDEKATAN
KAEDAH

TEKNIK

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

APAKAH YANG ANDA TAHU TENTANG KAEDAH, TEKNIK, PENDEKATAN DAN STRATEGI?
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . masa dan sebagainya.PENDEKATAN  Cara mengajar berdasarkan objektif yang telah ditentukan  Harus berlandaskan teori. kaedah dan teknik pengajaran berdasarkan objektif pengajaran  Lebih mengambil kira objektif jangka panjang  mengambil kira segala aspek pembelajaran termasuk pemilihan bahan. prinsip atau model tertentu  Kenyataannya dianggap benar tanpa memerlukan bukti dan alasan  Mendokong sesuatu teori TEKNIK  Merujuk kemahiran guru mengelola dan melaksanakan kaedah mengajar yg dilaksanakan  Pengendalian yg benar – benar berlaku dalam bilik darjah  digunakan dlm langkah pengajaran  Perlu mengambil kira faktor latar belakang pelajar dalam menentukan teknik yang dipilih KAEDAH  Siri tindakan guru yang sitematik  Lebih bercorak jangka pendek  Merupakan usaha keseluruhan terdiri daripada prosedur tersusun berdasarkan pendekatan yang telah dipilih  Mendokong pendekatan dipilih STRATEGI  Kebijaksanaan memilih pendekatan.

terancang dan teratur. Kaedah ialah satu perancangan yang sistematik secara keseluruhan  Perancangan atau prosedur yang perlu diamalkan oleh semua guru bagi melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang sistematik. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

ketrampilan oleh guru.  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .Sebagai langkah atau cara yang perlu digunakan oleh guru supaya murid dapat memahami maksud sebenar pengajaran yang ingin disampaikan oleh guru kepada mereka. nilai-nilai dan kemahiran yang diinginkan kepada pelajar.  Melibatkan semua cara yang efektik bagi membantu guru menyampaikan pengetahuan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .  Satu prosedur bagi melakukan sesuatu aktiviti yang didahului dengan kewujudan pendekatan. Merangkumi semua program ataupun perancangan guru sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran.

Perancangan yang dapat membantu pendekatan pengajaran yang ingin digunakan oleh guru bagi memudahkan proses pemindahan pengetahuan kepada pelajar ataupun kemahiran.  Proses yang penting bagi ditentukan terlebih dahulu oleh guru sebelum mula memikirkan apakah teknik yang mahu digunakan dalam satu-satu topik pengajaran.  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

1. Guru perlu mengaplikasikan kaedah pengajaran yang berbeza dengan mengambil kira gaya pembelajaran pelajar yang berbeza. 2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Gaya pembelajaran yang berbeza wujud daripada sifat perbezaan antara individu dan nilai-nilai keunikan yang terdapat dalam diri setiap pelajar dalam usaha mendapatkan ilmu.

guru berpeluang mengenal pasti segala kekuatan dan kelemahan setiap pelajar. Guru perlu terlebih dahulu memahami gaya pembelajaran pelajar sebelum menentukan jenis kaedah pengajaran yang akan digunakan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . 4.3. Melalui gaya pembelajaran.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Gaya pembelajaran adalah gambaran kepada ciri-ciri kognitif. Gaya pembelajaran mempunyai perkaitan rapat dengan persekitaran fizikal dan emosi pelajar. efektif dan tingkah laku fisiologikal seseorang pelajar dalam bertindak balas dengan apa yang ada di persekitaran pembelajaran.5. 6.

7. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Penentuan kaedah pengajaran berdasar gaya pembelajaran yang berbeza di kalangan pelajar adalah penting dan perlu kerana setiap pelajar mempunyai perbezaan dari sudut kekuatan. kelemahan. minat dan kecenderungan. kebolehan.

pertukaran idea. sama ada dengan aktiviti perbincangan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . pemindahan buah fikiran.8. keupayaan berhujah dan mengeluarkan pendapat. Kaedah yang berbeza memberi peluang kepada pelajar bagi membuat aktiviti di dalam kelas secara bebas dan aktif.

BAHAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . BERSEPADU. PEMUSATAN PELAJAR STRATEGI PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM PRINSIP : SUSAH-MUDAH. DEDUKTIF. KHUSUS-UMUM KAEDAH & TEKNIK : BERPUSATKAN PELAJAR.PENDEKATAN : INDUKTIF. DIKETAHUIBELUM DIKETAHUI. GURU.

PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

PENDEKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN ISLAM BERSEPADU INDUKTIF DEDUKTIF QUDWAH HASANAH KELAS.KUMPULAN DAN INDIVIDU BERPUSATKAN GURU BERPUSATKAN PELAJAR KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

PENDEKATAN  mendekati atau menghampiri  cara bagaimana pengajaran dilaksanakan  pendekatan tentang isi pelajaran PENDEKATAN INDUKTIF PENDEKATAN DEDUKTIF PENDEKATAN BERSEPADU PENDEKATAN PEMUSATAN PELAJAR KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .  Mengutamakan contoh. mengkaji.  Tidak digalakkan memberi definisi penerangan.  Kemukakan soalan.PENDEKATAN INDUKTIF  Pengajaran yang memberi peluang kepada pelajar membuat kesimpulan sendiri mengenai sesuatu konsep / benda. membentuk contoh. kesimpulan diberi kemudian. kandungan pelajaran. memerhati.contoh pada awal pengajaran dan dibuat generelisasi daripadanya.

Memperkenalkan pengetahuan dan memberi pengalaman membentuk satu kesimpulan umum daripada contoh – contoh tertentu. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Membuat satu andaian yang munasabah daripada yang spesifik ( khusus ) kepada umum. Cuba mendapatkan kesimpulan melalui satu urutan pemikiran.KONSEP INDUKTIF Mempelajari sesuatu untuk mendapatkan ‘ hukum ‘.

Mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik dan berkesan. Memberi peluang sepenuhnya kepada murid belajar di bawah bimbingan guru. Menekankan penglibatan murid secara aktif. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .CIRI – CIRI PENDEKATAN INDUKTIF Bermatlamatkan kepada pembentukan kebiasaan Menggunakan pengantaraan deria (pengalaman deria) untuk mendapatkan pengetahuan. Menekankan pengajaran berbentuk konkrit. banyak menekankan aspek lisan. Memerlukan kekerapan ulangan dalam pelbagai konteks untuk menguasai sesuatu kemahiran.

PRINSIP PENGGUNAAN PENDEKATAN INDUKTIF satu siri penyoalan perlu diadakan – guru dapat menolong murid membentuk murid – membuat generelisasi. pengajaran yang terancang. penyediaan alat bantu yang sesuai. bantuan dan bimbingan guru sepanjang proses p&p KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . mencuba dan menguji kemahiran intelektual murid. kepelbagaian aktiviti menarik minat murid.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . 2. Dapat belajar bagaimana menghadapi masalah. Sikap berdikari dalam usaha mempelajari dan memahami sesuatu konsep. 3.KEBAIKAN PENDEKATAN INDUKTIF 1. merancang strategi penyelesaian sehingga mencapai tahap membuat keputusan. Merangsang kebolehan mental dan melibatkan pelajar secara aktif dalam p&p.

CONTOH KHUSUS

MEMERHATI DAN MENGKAJI

MENTAFSIR & MEMBUAT GENERALISASI

 Niat  Basuh muka  Basuh tangan  Sapu kaki  Basuh kaki

Melakukan mengikut tertib :  Bermula dengan niat serta basuh muka disudahi dengan basuh kaki

Berwuduk

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

PENDEKATAN DEDUKTIF

 Pengajaran dan pembelajaran murid diasaskan kepada hoskut tertentu.  Dimulakan dengan mempelajari peraturan-peraturan tertentu kemudian diaplikasikan untuk menuju ke suatu fakta.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KONSEP DEDUKTIF

• Mempelajari sesuatu berdasarkan sesuatu hukum. • Satu produksi fakta untuk membuktikan satu penyataan umum. • Menganalisa fakta yang membentuk generalisasi. • Membuat satu penghuraian daripada umum kepada khusus.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

 Pendekatan ini menggunakan pengantara fikiran untuk mendapatkan ilmu.  Penyusunan isi mestilah sentiasa dimulakan daripada keseluruhan yang lebih kompleks sifatnya. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .  Pembelajaran dengan kefahaman adalah lebih kekal daripada menghafal.CIRI – CIRI PENDEKATAN DEDUKTIF  Pembelajaran sentiasa mementingkan pengetahuan yang akan diperolehi.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . definisi atau prinsip.PRINSIP PENDEKATAN DEDUKTIF  Hukum – hukum asas dinyatakan.  Pendekatan ini sangat cepat.  Melibatkan pemikiran ke arah pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan.

Sesuai untuk pelajar yang tidak dapat membuktikan fakta dengan sendiri.KEBAIKAN PENDEKATAN DEDUKTIF 1. 4. menjimatkan masa. Memudahkan tugas guru – mengemukakan prinsip asas – pelajar menggunakan prinsip berkenaan. Pendekatan ini cepat. Tidak ada risiko mendapat hasil yang salah atau tidak sempurna. 3. 2. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .Prinsip. teori. sapu kepala dan basuh kaki secara tertib KAEDAH DEDUKTIF APLIKASI : Melakukan niat. hukum : Wuduk ialah niat beserta basuh tangan. basuh muka RUMUS : Wuduk ialah niat serta basuh muka disudahi dengan basuh kaki secara tertib.

kesepaduan isi pelajaran 3. kesepaduan kurikulum 2.PENDEKATAN BERSEPADU  Kesepaduan dibahagikan kepada 3 iaitu : 1. kesepaduan kaedah pengajaran KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

fiqh.Kesepaduan kurikulum Kesepaduan isi pelajaran Kesepaduan kaedah pengajaran • Sepadu / cantum ilmu akal dan ilmu wahyu • Menghubungkan isi pelajaran akademik atau fardhu kifayah dengan aqidah. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . sirah ibadah dan akhlak • Menggabungkan berbagai kaedah yang boleh disepadukan dalam satu – satu matapelajaran dengan mengaitkan dan memperkukuhkan dengan ilmu wahyu.

merancang dan membentang.  guru sebagai pembimbing. berbincang.PENDEKATAN PEMUSATAN PELAJAR  Semua pelajar melibatkan diri dalam pembelajaran  pelajar perlu aktif dengan memberi peluang mereka mengemukakan pendapat. pemudahcara dan pemberi panduan ringkas KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

KAEDAH DAN TEKNIK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

KAEDAH DAN TEKNIK P&P PENDIDIKAN ISLAM PEMAHAMAN ULANGAN LAWATAN LATIH TUBI DIALOG TALAQQI/MUSYAFAHAH SOAL JAWAB PERBINCANGAN HAFAZAN INKUIRI TUNJUKCARA PROJEK KUIZ KULIAH BERMAIN HALAQAH SIMULASI BACAAN CERITA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

4.Menggalakkan murid memberi sumbangan yang berguna dalam aktiviti kelas. 5. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .Guru bertindak sebagai fasilitator.Memberi murid peluang untuk belajar melalui pengalaman.Melibatkan murid secara aktif dan menyeluruh melalui pelbagai bentuk dan aktiviti. Pengalaman baru yang berguna haruslah diperoleh secara aktif. 7. 8. 2. Boleh dilakukan dengan pelbagai cara antaranya : 1. 9. 3.Menggalakakn murid mengumpul maklumat melalui pelbagai sumber dan kaedah.Menggalakkan murid memberi dan menerima pandangan.Memberi peluang murid meneroka idea yang baru dan pelbagai. serta memproses dan merumus.Menggalakkan murid berkongsi maklumat sewaktu mengendalikan aktiviti pembelajaran 6.Menggalakkan murid berfikir dalam aktiviti yang dijalankan.KAEDAH DAN TEKNIK BERPUSATKAN PELAJAR Dijalankan di dalam bilik darjah dengan melibatkan murid secara aktif.

KAEDAH DAN TEKNIK BERPUSATKAN GURU Guru menguasai dan mengawal segala aktiviti sewaktu proses pengajaran. Guru perlu memberi perhatian pada kedudukan aras pelajar Guru perlu bertutur dengan jelas supaya pelajar mendengar dan minat dengan topik yang diajar. membuat penelitian dan ulangkaji 4. menyampaikan maklumat yang telah dirancang. Tujuan kaedah kuliah adalah untuk menyampaikan sesuatu pengajaran kepada murid supaya : 1. Pelajar hanya mendengar sahaja penerangan guru Guru boleh menggunakan pebagai alat bantu mengajar seperti slaid. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . menjelaskan dan membuat rumusan pelajaran 3. mengembangkan isi pelajaran 5. projektor papan hitam dan sebagainya. merangsangkan murid 2.

KAEDAH DAN TEKNIK BERPUSATKAN BAHAN Bahan P&P sebagai media pengajaran atau ‘ instructional media ‘ yang membantu guru dan pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran. Proses penyediaan dan penghasilan sumber mesti selaras dengan matlamat dan objektif sukatan pelajaran. MEMILIH MENGOLAH OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MEMBINA MENGGUNA MENILAI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

KEPENTINGAN MENGGUNAKAN ALAT BANTU MENGAJAR Menurut Mak Soon Sang ( 1992 ) dalam Pendidikan Islam. c) aktiviti pengajaran dapat dipelbagaikan dan mudah disampaikan. Pedagogi dan Metodologi Ahmad Mohd. d) aktiviti pembelajaran lebih menarik dan memberangsangkan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Salleh : a) memudahkan murid memahami konsep yang abstrak b) memudahkan murid menguasai kemahiran baru melalui bantuan alat bantu mengajar. Falsafah.

5. 4. 2. 3. Rancangkan bagaimana ABM dapat digabungkan penggunaannya dalam pengajaran. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . nilaikan sumbangan ABM kepada pengajaran melalui percubaan. Untuk dapat kesan yang memuaskan kaji dari pelbagai punca tentang cara penggunaan sesuatu ABM. Aturkan supaya ABM itu dapat digunakan oleh murid dengan sebaik – baiknya supaya tidak kelam kabut.PENGGUNAAN ALAT BANTU MENGAJAR Garis panduan untuk memilih alat bantu mengajar : 1. tentukan sumbangan yang boleh diberi oleh ABM kepada pengajaran berhubung dengan objektif yang hendak di ajar.

kad katalog. jurnal. majalah. mikrofon. video Sumber berasaskan komputer : Disket. disket video. ensiklopedia surat khabar. pegawai sumber Buku/kitab/mashaf. internet KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . cakera padat.Bahan bercetak : Sumber berasaskan manusia : Rakan sebaya. guru. kamus. televisyen. qari. buku teks JENIS – JENIS BAHAN BANTU MENGAJAR Bahan pandang dengar : Radio.

KELEBIHAN & KELEMAHAN BAHAN BANTU MENGAJAR BAHAN Sumber berasaskan manusia KELEBIHAN  fleksibel  interaktif  secara langsung  mudah akses  murah dan kekal  senang dirujuk  mudah alih  mudah akses  murah dan menarik  pelbagai paancaindera  mudah akses  boleh berulang  tayangan / siaran  amat fleksibel  mudah dikemaskini  multi-media  jaringan tidak terhad  canggih KELEMAHAN  tidak terjamin kualiti  sukar mendapatkan pakar yang berkewibawaan  tebal  berat  tidak dapat disunting  tidak terkini  tidak tahan lasak  susah menyunting  tidak terkini Bahan bercetak Bahan pandang dengar ( audio – visual ) Bahan berkomputer  mahal  menimbulkan tekanan  perisian terhad  bergantung kepada bekalan elektrik KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

TEKNIK P&P YANG SESUAI BAGI ASUHAN TILAWAH AL – QURAN ( AYAT BACAAN ) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

Untuk menjadikan suasana pembelajaran lebih menarik.TALAQQI MUSYAFAHAH Pelajar mesti berhadapan dengan gurunya. Carta ayat – ayat al-Quran pula boleh ditulis sama ada KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA di papan gulung atau kad manila dan sebagainya. boleh memperdengarkan bacaan ayat – ayat alQuran dari kaset atau bahan media yang lain. Boleh diaplikasikan di dalam kelas dengan cara memberi contoh bacaan kepada sekumpulan murid. kemudian murid mengikut bacaan guru secara beramairamai atau guru memberi contoh bacaan kepada seorang murid dan murid mengikut contoh bacaan guru secara individu. Faktor ini sangat ditekankan supaya pelajar betul bagaimana makhraj dan sifat – sifat huruf yang sebenarnya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . sifat-sifat huruf dan lain-lain hukum tajwid b) pembelajaran boleh dijalankan sama ada di dalam atau di luar kelas.Antara kekuatan kaedah ini : a) kaedah ini amat berkesan jika ingin mengenalpasti secara amali tahap kefahaman dan pelaksanaan murid terhadap hukum – hukum tajwid dalam bacaan al-Quran yang meliputi makhraj huruf.

Bertujuan menyampaikan kemahiran dan kecekapan kepada pelajar.LATIH TUBI Baca berulang kali merupakan prinsip dalam kaedah ini. Contohnya membaca al-Quran ini diajar dengan kaedah latih tubi. Latih tubi secara pertanyaan terus adalah guru akan memberi soalan terus kepada semua pelajar di dalam kelas dan pelajar diminta menjawab soalan yang dikemukakan. Corak pengajaran adalah untuk memberi kemahiran dan kecekapan dalam pengajaran yang melibatkan lisan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Dibahagi kepada 2 bentuk iaitu secara bertulis atau secara pertanyaan terus kepada pelajar semasa proses pengajaran. Latih tubi secara bertulis adalah pengedaran soalan yang bercetak kepada semua pelajar dan pelajar akan menjawab setiap soalan yang diberikan oleh guru.

Guru memperdengarkan bacaan surah AlFatihah kepada guru dengan berpandukan kad ayat.TASMIK Guru memperdengarkan CD al-Quran Bacaan secara kuat Seorang murid memperdengarkan bacaan kepada guru dan guru memperbetulkan bacaannya. Pelajar menperdengarkan bacaan surah AlFatihah kepada guru dan guru membetulkan kesilapan bacaan murid. Guru memastikan pelajar-pelajar dapat membaca dengan betul dan fasih. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

KAEDAH PENGAJARAN ULUM SYARIAH PENGAJARAN AKIDAH PENGAJARAN IBADAH PENGAJARAN SIRAH / AKHLAK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

4. 3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Membentuk pekerti mulia berlandaskan kepada tuntutan akidah. Pengajaran akidah ini boleh menggunakan pelbagai teknik dan kaedah. Membekalkan pelajar dengan ilmu. Antaranya ialah : a) kaedah soal jawab b) kaedah syarahan c) kaedah perbincangan. Menenamkan keyakinan dan roh keislaman yang jitu ke jiwa pelajar.KAEDAH PENGAJARAN AKIDAH Objektif pengajaran akidah ialah : 1. Membentuk akidah islam yang betul di kalangan pelajar 2.

b) Merangsang minat pelajar c) Membimbing mereka mendapat pengetahuan yang KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA baru. Perbincangan mestilah berasaskan kepada dua prinsip : 1. Mencari persefahaman. Kebebasan bersuara 2.  Tujuan kaedah ini ialah : a) Menggalakkan pertukaran idea secara bebas antara murid tentang sesuatu topik. Pelajar diberi peranan aktif untuk mengemukakan pandangan atau pendapat sewaktu berbincang.HURAIAN KAEDAH PERBINCANGAN Strategi pengajaran berbentuk perbualan dikalangan pelajar di bawah seliaan guru. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Guru membimbing pandangan yang dikemukakan murid ke arah satu prinsip atau pandangan yang menyeluruh.

 Guru berperanan memastikan perbincangan tidak keluar topik. Memastikan setiap pelajar berpeluang memberi pendapat atau kemukakan soalan. Merancang dan menentukan isi utama dalam topik yang akan dibincangkan. 4. Meringkaskan atau merumuskan idea-idea atau kesimpulan hasil dari perbincangan tersebut.  Guru memulakan perbincangan dengan mengemukakan tajuk.  Perbincangan tidak dimonopoli oleh seorang pelajar sahaja.  Murid diminta memberi sumbangan idea atau pertanyaan sewaktu  berbincang dan mendapat tindak balas dari murid lain. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . 2.  Kaedah ini diaplikasikan oleh Rasulullah dalam menyampaikan ilmu dengan mengadakan musyawarah atau perbincangan dengan pengikutnya dalam memutuskan sesuatu perkara. 3.Langkah-langkah yang perlu diambil guru sebelum melaksanakan kaedah ini ialah : 1. Menggalakkan penilaian secara objektif semasa idea berkenaan dikemukakan.

Pelajar dapat menghayati ibadah khusus yang diperintahkan Allah. Pelajar dapat berpegang dan beramal dengan pelbagai konsep ibadah yang dianjurkan Islam Antara kaedah dan teknik yang digunakan dalm penyampaian pengajaran ibadah ialah : a) keadah tunjuk cara b) kaedah simulasi c) kaedah soal jawab KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Objektif pengajaran ibadah ialah : Pelajar dapat mengetahui hukum-hukum dan peraturan dalam syariat Islam.KAEDAH PENGAJARAN IBADAH Mendidik pelajar menghayati hukum dan peraturan islam. Pelajar dapat melihat keindahan sistem dan perundangan Islam. hikmah dan tujuan sesuatu hukum. Pelajar dapat memahami keistimewaan. rahsia.

Melibatkan aktiviti penerangan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . demonstrasi guru. aktiviti pendengaran dan penglihatan serta mali dan percubaan pelajar.HURAIAN KAEDAH TUNJUK CARA Melibatkan kemahiran guru mendemonstrasikan cara atau langkah melakukan sesuatu aktiviti di hadapan pelajar. Antara tajuk yang memerlukan kaedah ini ialah : a) cara-cara menyucikan najis b) jenis-jenis solat c) tayammum d) haji e) mandi wajib f) wudhu’ Kaedah ini juga digunakan oleh Rasulullah ketika Jibril mengajarkan Nabi berwudhu’ dan bersembahyang. Memberi pelajar peluang berinteraksi secara terus dengan isi dan situasi pembelajaran. Pengajaran Ibadah sangat sesuai menggunakan kaedah ini kerana tanpa tnjuk cara pelajar mungkin tidak dapat mempraktikkannya di luar waktu pembelajaran.

sediakan peralatan dan bahan bantu mengajar yang diperlukan 4. LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN IBADAH MENGGUNAKAN KAEDAH TUNJUK CARA A) Sebelum sesi pengajaran dimulakan : 1. pastikan pelajar selesa sewaktu proses P&P dan keselamatan pelajar KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA adalah terjamin. tentukan objekti dan kandungan tunjuk cara 2. memberi motivasi kepada murid untuk melaksanakannya di luar waktu pembelajaran. pastikan susun atur kedudukan pelajar adalah sesuai untuk sesi pengajaran tunjuk cara 5. membolahkan murid melihat dan mengikuti setiap langkah dan pergerakan sesuatu ibadah yang bebentuk amali.Kaedah ini juga digunakan oleh Rasulullah ketika Jibril mengajarkan nabi berwudhu’ dan bersembahyang. Tujuannya ialah : 1. 3. berikan penerangan tentang tunjuk cara 3. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . 2. dapat melakukan sesuatu ibadah dengan betul dan sah mengikut syarak.

memberi aktiviti susulan. 4. C) Selepas sesi tunjuk cara 1. 2. 5. ulangi kembali aspek-aspek penting sebagai pengukuhan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . galakkan penyertaan murid. guru bersoal jawab dengan pelajar mengenai tajuk yang dipelajari. 7. 2. jalankan tunjuk cara apabila murid telah bersedia. pastikan demonstrasi tersebut dapat dilihat oleh semua pelajar. tari perhatian murid tentang aspek-aspek penting dalam ibadah.B) Semasa sesi pengajaran dan pembelajaran 1. 6. pelajar dilibatkan dengan menyuruh mereka mengulangi demonstrasi. mengadakan sesi perbincangan dengan pelajar 3. perhatikan tindak balas pelajar 3.

menjadi Rasulullah SAW sebagai contoh ikutan yang terbaik. 2.A. Antara objektif pengajaran sirah ialah : 1. 4. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . pelajar dapat mengambil iktibar dan pengajaran dari kisah yang mereka dengari.W menegakkan agama Islam.KAEDAH PENGAJARAN AKHLAK / SIRAH Berkisarkan tentang sejarah. mengambil pengajaran dari peristiwa yang berlaku ke atas umat yang terdahulu. menanamkan semangat dan cintakan islam. Antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan dalam pengajaran akhlak / sirah ialah: a) kaedah bercerita b) kaedah perbincangan c) kaedah lakonan. menyedarkan pelajar tentang perjalan hidup dan perjuangan Rasulullah S. 3.

b) Pelakon memahami situasi .pilih peristiwa yang agak relevan dengan isi pengajaran. kemahiran menulis dan mengarang serta kemahiran membuat keputusan. mengambil nota dan catatan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .HURAIAN KAEDAH LAKONAN •Berbentuk drama pendek atau sketsa yang melibatkan lebih daripada dua orang pelajar. •Berpeluang mengalami sendiri situiasi dan masalah. •Setiap pelajar melakonkan watak mengikut skrip atau isi pengajaran.guru perlu menjelaskan terlebih dahulu situasi yang hendak dilakonkan seperti punca dan akibat peristiwa itu berlaku supaya pelajar dapat memahami dan menghayati watak masing-masing. •Beberapa perkara perlu diberi perhatian untuk menjalankan kaedah ini. •Pelajar diminta mengumpul maklumat dan perbincangan akan dibuat di akhir sesi pembelajaran dengan memberi ulasan dan pendapat masing-masing. Antaranya : a) peristiwa yang sesuai . •Pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan seperti kemahiran lisan.

e) Lakonan secara bebas .guru menjelaskan kepada pelajar apa yang nereka tonton. .pilih secara sukarela keran adijangkakan akan memberi hasil lebih berkesan. f) Perbincangan selepas lakonan . d) Pelakon yang sesuai .lakonan boleh diulang menggunakan pelajar lain.guru dan pelajar berbincang tentang babak yang disaksikan dan hasilnya akan membantu pelajar lebih memahami peristiwa yang dipelajari.biar pelajar mainkan watak secara bebas tetapi perlu diawasi supaya mereka tidak menyeleweng dari situasi yang sepatutnya.c) Penjelasan kepada penonton .KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Dengan ini pelajar akan tahu dan memahami apa yang cuba dilakonkan oleh rakan mereka.

peranan watak dan tempat lakonan Guru memilih pelajar menjadi pelakon Mekah Pelajar memainkan peranan mereka dalam sesi lakonan berdasarkan watak yang ditentukan Guru berbincang dalam kelas tentang situasi dan peristiwa dalam lakonan Guru membimbing pelajar membuat rumusan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .LANGKAH-LANGKAH KAEDAH LAKONAN DALAM PENGAJARAN SIRAH Guru sediakan satu situasi masalah seperti situasi penyeksaan orang kafir Quraish ke atas kaum muslimin Mekah Guru terangkan secara ringkas situasi tersebut.

PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

Keseluruhan kepada perkaraperkara tertentu Mengaitkan perkaraperkara yang mujarad dengan perkaraperkara yang konkrit Mudah kepada kompleks PRINSIP PERKEMBANGAN ISI PELAJARAN Konkrit kepada yang mujarad Konkrit kepada yang abstrak Yang diketahui kepada yang tidak diketahui KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

Menarik minat pelajar untuk memahami isi pelajaran.guru meminta murid mengikut perbuatan guru dalam latihan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA amali.PRINSIP MUDAH KEPADA KOMPLEKS Guru akan mengajar konsep yang mudah dahulu sebelum kepada konsep yang lebih susah. .kemudian murid dikehendaki menerangkan cara menunaikan solat.mulanya murid dikehendaki menyatakan erti. bilangan rakaat dan waktunya. bilangan solat fardhu serta nama bagi setiap satunya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . PENYESUAIAN PRINSIP MUDAH KEPADA KOMPLEKS DENGAN BIDANG DALAM SUKATAN PENDIDIKAN A) Pengajaran ibadah . . Contoh : guru memberi soalan yang mudah sebelum beri soalan yang kompleks.

guru meminta murid menyebut adab – adab ketika berhubung dengan ibu bapa.B)Akhlak Islamiah .murid diminta untuk membuat teknik simulasi dan main peranan menggambarkan pelakuan beradab terhadap ibu bapa dan pelakuan tidak beradab kepada ibu bapa. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . .

Menghubungkaitkan keadaan persekitaran dengan diri murid itu sendiri Tujuannya adalah untuk memberi penghayatan yang lebih kepada murid sepanjang proses P&P. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .PRINSIP KONKRIT KEPADA YANG MUJARAD Memulakan pengajaran dengan memberikan contoh yang berada berdekatan murid. KELEBIHAN Murid di bimbing dengan menggunakan contoh – contoh yang terdapat berdekatan diri murid Dapat memberikan nilai sentimental keoada murid untuk menghayati isi pengajaran yang disampaikan.

menyediakan maklumat langkah secara induktif daripada bahan rujukan dan sebagainya. tentukan objektif bagi memudahkan penyampaian isi. susun isi pelajaran dengan sistematik seperti pendahuluan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . teknik dan langkah penyampaian. menyediakan alat bantu yang sesuai untuk memudahkan pelajaran. memilih contoh yang sesuai dan lengkap untuk mengukuhkan isi dan teknik. 3.CADANGAN PENGGUNAAN DALAM P&P A) Persediaan guru 1. langkah. 5. 4. 2. penilaian dan penutup.

Penyediaan alat bantu dan ilustrasi yang memberangsangkan. Libatkan murid dengan perhatian juzuk yang disampaikan. Penerangan suatu konsep dan penjelasan contoh yang mudah dan terdapat berdekatan murid. 2. 5.B) Pelaksanaan 1. 6. Membuat kesimpulan kelas ( deduktif ) keseluruhan. 3. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . 4. Melakukan tunjuk cara setiap bahagian isi. Perlahan-lahan guru kaitkan pembelajaran yang akan di ajar dengan keadaan persekitaran.

CONTOH ASAS AKHLAK ISLAMIAH Tajuk : Adab berpakaian Kemahiran : Perbezaan berpakaian orang Islam dengan orang bukan Islam. d) Guru memaparkan fakta mengenai perbezaan cara berpakaian orang Islam dan orang bukan Islam menggunakan komputer. a) Guru membaca doa dan murid mengamin. b) Guru menayangkan video suasana di tempat pusat membeli belah. c) Guru bertanya beberapa soalan kepada murid berkaitan video yang ditayangkan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . f) Guru menjelaskan maksud berpakaian Islam. e) Guru memberikan syarahan berdasarkan fakta tersebut dan penjelasan satu persatu tentang ciri-ciri berpakaian secara Islam dan bukan Islam.

m) Guru memaparkan gambar wanita yang menutup aurat dan yang tidak menutup aurat yang diambil dari akhbar. i) Guru bersoal jawab dengan pelajar berdasarkan fakta isi yang dikemukakan di atas. k) Guru memberikan syarahan kepada murid keburukan tidak mengikut adab berpakaian. l) Murid mendengar penjelasan guru dengan beradab. o) Guru meminta pelajar menyenaraikan keburukan tidak menutup aurat dan kebaikan menutup aurat dalam kehidupan bermasyarakat. n) Guru meminta murid menyenaraikan persamaan dan perbezaan antara kedua – dua gambar yang ditunjukkan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .g) Murid memberi tumpuan sepenuhnya. j) Guru mengarahkan murid duduk mengelilingi guru dalam bentuk bulatan. h) Guru menjelaskan tentang ciri-ciri pakaian yang sesuai dengan tuntutan Isalam dan ciri pakaian yang tidak sesuai dengan tuntutan Islam.

sebahagian murid telah pun mengalami cara-cara mengambil wudhu’ dengan meniru perbuatan ibu bapa mereka.PRINSIP YANG DIKETAHUI KEPADA YANG TIDAK DIKETAHUI Guru mengaitkan pengalaman baru dengan pengalaman lama murid. Prinsip ini memberi penekanan kepada amalan yang teratur di mana bermula dari pengalaman yang ada sedikit pada murid dan ianya dikembangkan kepada yang belum diketahui kepada belum diketahui seperti guru memperkenalkan anggota wudhu’ yang wajib dan sunat. sempadan setiap anggota wudhu’ tersebut dan cara mengambil wudhu’ yang betul. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Contoh dalam matapelajaran fekah murid telah pun tahu mengenai apakah erti wudhu’ atau mengambil air sembahyang.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .PRINSIP KONKRIT / MAUJUD KEPADA YANG ABSTRAK Sesuatu benda yang wujud yang boleh dipegang . Penggunaan prinsip ini ia dapat mencapai objektif dan pengajaran dapat berjalan dengan berkesan dan baik. Contoh untuk Tauhid. guru mengajar bahawa Allah SWT itu wujud dan tanda wujudnya Allah ialah dengan wujudnya alam ini. Isi pengetahuan yang dikembangkan hendaklah berasaskan pengetahuan sedia ada murid. Pengetahuan murid yang sedia ada ialah meraka tahu bahawa setiap benda ada penciptanya begitu juga dengan alam ini kerana ianya tidak akan terjadi dengan sendirinya. dilihat dan dirasa kepada sesuatu yang abstrak yang merangsang pemikiran untuk mengetahuinya dengan bukti yang wujud di sekitar murid.

Pendekatan induktif dan prinsip khusus kepada umum adalah berbeza kerana prinsip ini lebih menekankan kepada perkembangan isi pelajaran untuk mencapai objektif. guru hendaklah menjelaskan dulu tentang ciri-ciri khusus hadas kecil atau hadas besar sebelum membuat satu pengertian umum tentang ciri yang telah diterangkan.PRINSIP KHUSUS KEPADA UMUM Perkembangan isi pelajaran yang berkesan hendaklah di susun dari sesuatu yang khusus kepada umum. Prinsip ini akan merangsang murid untuk mengetahui perkembangan isi. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Guru hendaklah memilih isi pelajaran yang tersusun dari ciri-ciri khusus isi pelajaran. jika guru mengajar tentang hadas kecil atau hadas besar. Contoh.

PRINSIP MENGAITKAN PERKARA YANG MUJARAD KEPADA PERKARA YANG KONKRIT Walaupun pelajar mempunyai imaginasi yang boleh digunakan dalam pembelajaran tetapi imaginasi mereka tidak boleh di anggap lengkap atau serupa dengan perkarayang mereka pelajari. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM . Bahan bantu seperti gambar akan memfokuskan sesuatu konsep dengan jelas dan ia dapat diaplikasikan kepada keadaan lain ( konkrit ). Penting bagi guru menggunakan bahan bantu mengajar bagi mengaitkan konsep yang umum dengan isi pelajaran.

SEKIAN TERIMA KASIH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful